Undervisning af unge med type 1 diabetes. Didaktiske overvejelser. Pia Ohmsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisning af unge med type 1 diabetes. Didaktiske overvejelser. Pia Ohmsen"

Transkript

1 Kandidatspeciale Undervisning af unge med type 1 diabetes Didaktiske overvejelser af Pia Ohmsen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet nr. 104/2006

2 KANDIDATUDDANNELSEN I SYGEPLEJE Navn: Pia Ohmsen Modul: Kandidat speciale Måned og år: December 2005 Vejleder: Johannes Kristiansen Anslag: Undervisning af unge med type 1 diabetes Didaktiske overvejelser Afdeling for Sygeplejevidenskab Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Høegh-Guldbergs Gade 6A Bygning Århus C Copyright Pia Ohmsen og Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Elektronisk udgivelse på ISSN ISBN Dette kandidatspeciale har i 2006 udgjort grundlaget for tildeling af kandidatgraden i sygepleje (cand.cur.) ved Aarhus Universitet

3 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORORD INDLEDNING 5 2. MIN PERSONLIGE TILGANG TIL EMNET GENERELT OM DIABETES MELLITUS Historien Type 1. diabetes Type 2. diabetes Generelle retningslinier i behandlingen af type 1. diabetes AFGRÆNSNING AF PROBLEMOMRÅDE PROBLEMFORMULERING FORMÅL METODE FORUDSÆTNINGER FOR PÆDAGOGISK VIRKSOMHED Læring Brede eller smalle didaktiske modeller Fokus på den brede didaktiske relationsmodel ved Bjørndal og Lieberg Delkonklusion: De didaktiske overvejelser ved pædagogisk virksomhed. 33 1

4 9. UNGDOMSKULTUR VED THOMAS ZIEHE Samfundstendenser Ungdomslivets krav og beskyttelsesmekanismer Analyse: Hvilke didaktiske overvejelser korrelerer med Ziehes teori? Diskussion: Diskussion af Ziehes teori Delkonklusion DEN UNGE DIABETIKER IFØLGE BIBI HØLGE HAZELTON Analyse: Hvordan korrelerer Hazeltons beskrivelse af unge diabetikere og de didaktiske overvejelser? Diskussion: Hazeltons opfattelse af de unge diabetikere Delkonklusion DIABETESUNDERVISNING GENERELT PÅ SDC. OG OUHD DIABETESUNDERVISNING PÅ SDC Observation af happening på SDC Analyse: Hvordan er sammenhængen mellem SDC s undervisning og de didaktiske overvejelser som foreslås i min model? Diskussion: Om sammenhængen mellem SDC s undervisning og de didaktiske overvejelser som foreslås i min model Delkonklusion. 61 2

5 13. DIABETESUNDERVISNING VED OUHD Analyse: Hvordan er sammenhængen mellem OUHD s undervisning og de didaktiske overvejelser som foreslås i min model? Diskussion: Om sammenhængen mellem OUHD s undervisning og de didaktiske overvejelser som foreslås i min model Delkonklusion SAMMENFATTENDE AFSNIT OM UNDERVISNING PÅ SDC. &OUHD OPSUMMERING AF SPECIALETES NØGLEPROBLEMSTILLINGER OG EN ENDELIG KONKLUSION PERSPEKTIVERING RÉSUME SUMMARY. 77 LITTERATURLISTE BILAGSFORTEGNELSE 3

6 FORORD. Det at skrive et speciale er efter min mening en handling, som resulterer i et produkt, der kan anvendes af andre, dvs. en social handling. Anvendelsesgraden kan imidlertid svækkes af specialets omfang, men på det individuelle plan, skal jeg ikke undlade at pege på den store teoretiske indsigt, jeg har suppleret min viden på området med. Desuden har jeg fået et grundigt og gennemreflekteret overblik over hele det komplekse system, som undervisning af diabetikere udgør. Undervisning er i dette tilfælde også blevet et politisk krav. Der hersker ikke tvivl om, at det desuden spiller en stor rolle, at synet på den enkelte diabetikere er blevet mere individcentreret, og der derved er kommet mere fokus på den enkeltes ansvar for diabetesomsorgen. Mine første tanker, omkring undervisning af unge diabetikere, havde, som nævnt i afsnittet om min personlige indgang til emnet, været fokuseret på de unges netværk. Endvidere på den betydning dette netværk af venner og kammerater kunne få, såfremt de enkelte individer havde større indsigt i diabetes, og dermed bedre kunne handle i situationer, hvor diabetikeren kom ud for mere eller mindre uheld på grund af uhensigtsmæssig adfærd i forhold til sin sygdom. Det, som har været vanskeligheden i dette speciale var, at få de to hovedområder, den somatiske komplekse sygdom samt de undervisningsmæssige områder til at mødes. 4

7 1. INDLEDNING. I begyndelsen af det 21. århundrede befinder vi os i et samfund med en eksplosiv udbredelse af kroniske sygdomme. Sygdommen diabetes er i dag en af Danmarks mest betydelige og omkostningskrævende sygdomme, hvor alene behandlingen anslås at belaste den danske samfundsøkonomi med cirka 2,5 3 mia. kr. årligt (Zoffman, 1999, s.3). Den form for diabetes, som vokser med voldsom fart, er type 2. diabetes (for en nærmere beskrivelse af de to diabetesformer henviser jeg til afsnit , hvor der bl.a. gøres rede for ligheder og forskelle i sygdomsbilleder samt en aldersmæssig fordeling på de to diabetestypers debut). Den klassiske form for diabetes er type 1., som indehaves af ca mennesker i Danmark. Diabetes hos børn og unge er næsten uden undtagelse type 1. diabetes, hvoraf.ca udgør ungdomsgruppen. Danske studier har vist, at adskillige unge med diabetes har et gennemsnitligt blodsukker, der ligger væsentligt over det anbefalede (Andersen, Olesen, et al, 1999). Denne gruppe af diabetikere vokser, ligesom type 2., også i størrelse dog ikke i så stort et omfang. I aktuel statistik fra en af landets førende diabeteshospitaler, Steno Diabetes Center (hefter SDC) fremgår det endvidere, at andelen af unge med diagnosen, type 1. diabetes, stiger med ca.1 % om året (SDC, 2002, s.40). Landsdækkende undersøgelser fra Glostrup hospital viser endvidere, at unge diabetikere er godt orienterede, men til gengæld ikke tilstrækkeligt motiverede til nøje at følge behandlingsstrategierne. Det betyder, at de har svært ved at håndtere ansvaret for deres diabetes efter de anbefalinger, som bliver foreslået af sundhedssystemerne. Disse anbefalinger skulle bl.a. have til hensigt, at forhindre senkomplikationer (Mortensen, Olsen, et al, 1996). Den føromtalte stigning i antallet af type 2. diabetespatienter, samt det forholdsvis stigende antal unge med type 1. diabetes har fået de ansvarlige politikere til at reagerer på ovennævnte sundhedsproblem, ved at lade Sundhedsstyrelsen fremlægge nogle retningslinier for amtskommunernes planlægning på området (Sundhedsstyrelsen, 1994 ). Hovedvægten i dette arbejde lå i en plan om, at undervisningsformen for diabetikere burde være systematiseret, således at undervisning i egenomsorg indgik som et af hovedelementerne. 5

8 I Sundhedsstyrelsens skrift Retningslinier for diabetesbehandling i Danmark anbefales det endvidere, at undervisningen bliver systematiseret og forbedret på basis af nye procedurer (1994, s.15). Endvidere fremgår det, at det er af stor betydning, at behandlerne individualiserer og rådgiver, i forhold til diabetikerens alder, og endvidere lægger fokus på de unge med diabetes. Der skal også arbejdes imod risikoen for udvikling af senkomplikationer grundet dårlig reguleret diabetes, hvilket hænger sammen med det, at en kronisk sygdom skal forenes med ungdomslivet. med unge i adolecensperioden er problemerne ofte store, da børnene kommer i identitetskriser og fornægter deres sygdom. I denne fase ses de til hyppige ambulante kontroller og oplysningsmøder med f.eks. 6 8 unge ad gangen, det kan være stimulerende for deres diabetes. (Sundhedsstyrelsen, 1994,s.69). I Sundhedsstyrelsens redegørelse anbefales det tillige, at kvaliteten i diabetesomsorgen bør sikres ved, at type1.diabetikere tilknyttes et diabetesambulatorium, hvor et tværfagligt diabetesteam, bestående af f.eks. læger, sygeplejersker, kliniske diætister mfl., varetager undervisningen. Behandlerne på SDC påviste betydningen af, at sygeplejersken tilbød individuel hjemmeundervisning til de nydiagnostiserede diabetikere efter udskrivelsen. Dette var afgørende for, at diabetikerne kunne omsætte den nyerhvervede viden i praksis under de vante forhold i hjemmet, på arbejdspladsen m.m. (Nerup, 1981,s.22). På SDC virker sygeplejersken blandt andet på baggrund af resultatet fra føromtalte videnskabelige undersøgelse. Den undervisningsansvarlige sygeplejerske er ofte den, der sikrer sammenhængen i undervisningen hjemme med undervisningen i ambulatoriekonsultationerne og ved de i specialet senere beskrevne happenings. Sygeplejersken indgår i et team, hvor hun dog ikke er hovedansvarlig for selve indholdet i den tilrettelagte undervisning, men hun er selvfølgelig ansvarlig for udførelsen af undervisningen (Borrild- Kofoed, 2004). Det er derimod lægerne, som har hovedansvaret for dette indhold, eller for hvad der skal undervises i. På Odense diabetesskole som ligger på Odense Universitetshospitals Diabetesafdeling (herefter OUHD) fremgår sygeplejerskens betydning også, idet hun varetager undervis- 6

9 ningen i den største del af lektionerne (Sygehus Fyn. Odense Universitetshospital. Fyns Amt, 2003, s.4). Hovedprincippet ifølge Amtsdiabetesudvalgets rapport fra 1997 var dog at: Det faste undervisningspersonale skal i samarbejde med amtsdiabetessygeplejersken sikre ensartethed og kvalitet i undervisningsindhold, mens det lokale personale skal repræsentere de lokale muligheder og traditioner (1997,s.21). Amtsdiabetessygeplejersken har altså en central rolle, når det gælder kvalitetssikring, men selve indholdet, må jeg gå ud fra, bestemmes af diabeteslægerne. Efter gennemlæsning af OUHD s udsendte materiale må jeg drage ovennævnte konklusion, men jeg går stærkt ud fra, at det på OUHD forholder sig som på SDC, at det er lægerne, der står med hovedansvaret for undervisningen, og at det er sygeplejerskerne og de øvrige i teamet, der er ansvarlige for selve udførslen af undervisningen. Evalueringscenteret for sygehuse (ESC) udkom i 2001 med en publikation, som evaluerer de fra sundhedsstyrelsen givne anbefalinger vedrørende diabetesbehandlingen i Danmark. Rapporten viste, at mange amter ikke levede op til de udsendte anbefalinger. Fra ESC lød det direkte: Tilrettelæggelsen af undersøgelser, behandling og undervisning af patienter med diabetes varierer stærkt mellem amterne (ESC, 2001, s.7). Indenrigs og Sundhedsministeriet fik endvidere i 2003 udformet en handlingsplan for diabetesbehandlingen i Danmark, hvor det blev vedtaget, at der i de kommende år skulle rettes fokus på undervisning af diabetespatienter. Ovenstående krav hang tydeligt sammen med de studier, som pegede på, at kliniske vejledninger og andet retningsgivende materiale for sundheds professionelle ikke altid havde indflydelse på behandlerpraksis (Indenrigs - og Sundhedsministeriet, 2003,s.15). Af følgende sætning fremgik også krav til evidensbaseret viden en løbende registrering af de konkrete aktiviteter i omsorgen for diabetespatienter må anses som et væsentligt bidrag til løbende kvalitetssikring /udvikling af diabetesindsatsen. (Indenrigs og Sundheds-ministeriet, Handlingsplan om diabetes, 2003, s. 17). På trods af denne viden blev der dog, i denne handlingsplan, ikke stillet specielle krav til hospitalerne om, hvilke overvejelser der lå bag, og hvordan undervisningsarbejdet skulle 7

10 tilrettelægges. Det vil sandsynligvis medvirke til forskellige måder at udføre lovpligtig undervisning på. Jeg kan sammenfattende konstatere, at samfundets interesser i at regulere den enkelte persons håndtering af kronisk sygdom (her: diabetes) påvirker sygeplejefaget og den enkelte undervisende sygeplejerske. Derfor finder jeg det interessant, at gå i dybden med en undersøgelse af den undervisning, som hospitalerne i dag tilbyder unge diabetikere. Som omtalt er det påvist, at unge, med diabetes type 1., er godt orienterede om rigtig diabetesadfærd, idet de modtager og tilegner sig viden om diabetes, men til gengæld er de ikke motiverede til at handle på de anbefalinger, som der bliver undervist i. Jeg undrer mig derfor over, hvad der skal til, hos den undervisende diabetessygeplejerske, for at undervisningen af unge med type 1. diabetes skal lykkes. Med lykkes mener jeg, at motivere til meningsfyldte anbefalinger og derved medvirke til god diabetisk regulering. Måske er det den umiddelbare konsekvens af forkert diabetesadfærd, som mangler, eller sagt med andre mere bombastiske ord straffen kommer først flere år efter den længerevarende forkerte diabetesadfærd. Er dette således svaret på spørgsmålet om, hvorfor anbefalingerne i diabetesundervisningen ikke giver mening her og nu? Eller er problemet mere komplekst? For at finde det endelige svar på hvordan den optimale undervisning af unge med type 1. diabetes skal planlægges og tilrettelægges, vil jeg indlede mit speciale med at give læseren en forståelse for min personlige tilgang til emnet, samt give en beskrivelse af sygdommen Diabetes mellitus ud fra en overvejende metabolisk vinkel. Man kunne også stille spørgsmålet: Hvad er det egentlig for en sygdom jeg henviser til? 2. MIN PERSONLIGE TILGANG TIL EMNET. Min personlige tilgang til emnet skal ses i lyset af, at jeg i ca.10 år har arbejdet med unge (og ældre) diabetikere på henholdsvis Rigshospitalets nyretransplantationsafdeling og Rigshospitalets endokrinologiske afdeling. Fra at have arbejdet i et relativt lille speciale kom jeg i 1998 til at arbejde i et ambulatorium, hvor jeg dagligt skulle undervise 20 til 40 patienter. Det store flertal havde insulinkrævende diabetes, og det var derfor, jeg valgte at koncentrere mig om denne type diabetes og ikke på behandlingen og undervisningen af mennesker med type 2 diabetes. 8

11 Under mit arbejde som diabetessygeplejerske har jeg ikke altid fundet genklang for en struktureret og systematiseret undervisning. Mange gange har jeg oplevet, at de unge kom til at grine af det, som blev sagt om f.eks. risikoen for at udvikle senkomplikationer, hvis de valgte en forkert livsstil. Undervisningen kunne f.eks. omhandle situationer, hvor det skulle tilstræbes, at stimulere de unge til at tænke før de handlede. Derved skulle de komme til at overveje konsekvensen af deres valg i forhold til risikoen for udvikling af senkomplikationer. De unge responderede med præg af det sker ikke for mig attituden. Som sygeplejerske og underviser overvejede jeg adskillige gange, hvordan jeg i min dialog kunne medvirke til, at undervisningen gav mening for den unge diabetiker. Jeg havde arbejdet med den hypotese, at hvis der til undervisning af unge diabetikere, var en gruppe venner og evt. en kæreste til stede sammen med den enkelte unge, ville hele gruppens viden om diabetes blive større, og netværket ville også være en støtte for diabetikeren (og dermed også en støtte for den enkelte behandler). Det er min klare erfaring, at unge har størst gehør for normer og holdninger, som bliver formidlet i netværket. Forældre og hospitalsautoriteter talte for døve øren. Min hypotese fik jeg på et senere tidspunkt lejlighed til at afprøve, idet en af mine unge naboer, som havde haft diabetes i ca. 6 år, spurgte, om jeg ikke havde lyst til at fortælle ham selv, hans kæreste samt hans nærmeste venner om, hvad de skulle gøre, hvis han, efter en druktur, ikke ville vågne op. Jeg gav et positivt svar tilbage, og på selve aftenen, hvor i alt 9 unge samledes i hans hjem, endte hele seancen med en sand regn af spørgsmål om livet og de begrænsninger, som dette liv med diabetes indebar. Grunden, til at jeg valgte denne undervisningsform, var at jeg, via min erfaring som diabetessygeplejerske, adskillige gange fandt at selve oplevelsen af, at vedkommende havde diabetes, først blev virkelig, når der under samtalen blev plads til fortællinger fra vedkommendes hverdag. Fortællingerne havde selvfølgelig fokus på forhold, som de unge oplevede som vigtige, og som gav mening i de unges liv. Fortællingerne blev endvidere sat i forhold til aftenens tema. Der blev diskuteret betydningen af konkrete handlingsstrategier i forhold til diabetes og de sociale omgivelser. Resultatet af undervisningsseancen var bl.a., at diabetikerens kæreste fulgte med til næste ambulatoriebesøg. Dette tolkede jeg umiddelbart som et positivt udslag af min såkaldte ustrukturerede undervisning af en ung diabetiker og hans netværk. Undervisningen af 9

12 den unge diabetiker, sammen med gruppen af venner, bidrog tydeligt til en vis form for trivsel og samhørighed, som gav sig til kende ved en almen åbenhed omkring sygdommen. Vel vidende at denne seance ikke på nogen måde er repræsentativ for undervisning af unge diabetikere, har oplevelsen yderligere styrket min lyst til at undersøge emnet nærmere. 3. GENERELT OM DIABETES MELLITUS. Da opgaven skal handle om unge mennesker med type 1. diabetes, finder jeg det væsentligt at give en almen orientering om sygdommen diabetes, og derved give en indgang til sygdommen og de problemer, der har indflydelse på den enkelte diabetikers regulering Historien Den første virkelige beskrivelse af sygdommen skyldes den græske læge Aretæus, der levede år efter Hippokrates (kendt som grundlæggeren af lægevidenskaben). Aretæus skildrede alle sygdommens karakteristiske symptomer og gav den navnet diabetes, der hentyder til den store urinmængde, som diabetespatienterne havde. Der skulle imidlertid gå mange år, før det lykkedes læge sir Frederik G. Banting at isolere behandlingspræparatet insulin, som i 1922 blev givet til den første patient. I Danmark startede Niels Steensen Diabeteshospital i 1932 sin virksomhed, og kom i høj grad til at præge både forskning i - og behandling af diabetikere. Unge som i 40erne blev behandlet på Niels Steensen Hospital (som i 1990 blev fusioneret med Hvidøre Hospital under navnet Steno Diabetes Center), blev henvist til litteratur såsom Sukkersygebogen af dr. Niels B. Krarup, Retningslinierne i denne bog var særdeles enkle, for som det blev påpeget, måtte den unge diabetiker først og fremmest ikke blive betragtet som invalid af omverden. De unge skulle endvidere oplæres til selv, at sætte en ære i at overholde deres diæt. Hvis der opstod problemer i behandlingshenseende, havde forældrene skylden for dårlig opdragelse. Om fremtiden så man, fra hospitalets side, helst, at den unge diabetiker kom til at leve et regelmæssigt og stille liv. I årenes løb har diabetesbehandlingen skiftet ka- 10

13 rakter. Fra at have været en stiv og konservativ behandlingsform, har en meget mere individuel og flexibel form fundet indpas i behandlingen Type 1. diabetes (IDDM). Diabetes mellitus bliver i faglitteratur og diverse pjecer, fra landets hospitaler, generelt betragtet ud fra sygdommens stofskiftemæssige (metaboliske) processer, idet diabetes betegnes som en tilstand med forhøjet koncentration af blodglucose, hvor organismen, i forhold til dens behov, producerer for lidt insulin. Hos en ikke diabetiker reguleres blodglucosekoncentrationen af hormonerne insulin, glukagon, adrenalin, noradrenalin og cortisol (dette sker indenfor intervallet 3-6 mmol /ml blod). Disse stoffer virker på forskellig måde, men effekten er en stigning eller sænkning i blodglucosekoncentrationen. Diabetes Type 1. (tidligere IDDM, efter det engelske Insulin dependent diabetes mellitus) findes i dag, som nævnt i forordet, hos 0,9-1 % af den danske befolkning, og kendetegnes ved, at personen får konstateret diabetes under akutte forhold. Vi ved i dag, at udviklingen af type 1. diabetes ikke skyldes en forkert livsstil, men til gengæld er resultat af en vekselvirkning mellem genetisk disposition, miljøfaktorer og kemiske forbindelser (Medicinsk kompendium Bind 2, 1999.s , ). Sygdommens symptomer viser sig ved, at personen har store diureser (store mængder vandladning), og derfor bliver unormalt tørstig samt taber sig unormalt i vægt. Personen bliver hurtig træt grundet det høje blodsukker. Blodsukkeret stiger, fordi individets pancreas (bugspytkirtel) ikke længere har kapacitet til at producere hormonet insulin. Er insulin ikke tilstede i blodet, vil det ende med en forøgelse af blodglucosekoncentrationen. De akutte symptomer bliver således insulinføling, hvilket kan opstå når blodsukkeret falder under det normale niveau (3 mmol /l). Det modsatte akutte symptom er ketoacidose. Ketoacidose opstår, hvis blodsukkeret gennem længere tid har været utilfredsstillende højt, hvilket medvirker til, at personens fedtstofskifte er med til at fraspalte et co-enzym (hvilket indgår som nedbrydningstrin af de fede syrer) og derved frigøre acet-eddikesyre, som igen omdannes til acetone. Denne tilstand kaldes ketose. Dannelsen af acet-eddikesyre foregår i leveren og diffunderer derfra til blodet, hvorved tilstanden ketose opstår. Hvis mængden af ketonstoffer bliver så stor, at blodets puffersystem (HCO3-) udtømmes, bliver blodets ph- værdi ændret til sur tilstand, dette kaldes acidose. Denne tilstand 11

14 kræver øjeblikkelig behandling med rigelige insulindoser, da der ellers optræder en koma-tilstand med døden til følge. Før insulinets opdagelse døde alle diabetikere af acidose Type 2. diabetes (NIDDM). Type 2.diabetes rammer oftest midaldrende overvægtige personer, og er i høj grad resultatet af en livsstil, hvor der er en klar sammenhæng mellem overvægt og fysisk inaktivitet. Dette resulterer i, at der bliver tale om en nedsat insulinproduktion. Der er i dag ca diagnosticerede personer med type 2. diabetes (tidligere NIDDM, non insulin dependent diabetes mellitus) i Danmark. Denne statistik afslører dog ikke hele sandheden. Sundhedsstyrelsen påpeger at disse tal blot er en del af det reelle problem, idet mange personer går rundt med en uopdaget diabetes type 2 (Sundhedsstyrelsen, type 2. - diabetes, 2003; 5 (1) ). Behandlingen fokuserer på rådgivning om livsstilsomlægning, hvor kost og motion er grundlæggende elementer, og endvidere medicinske indsatser (tabletter og i visse tilfælde også i kombinationsbehandling med insulin) som fremmer den enkelte persons produktion af insulin. Vigtigheden af undervisning, som omhandler vejledning, til at kunne forandre livsstil, få den rigtige diæt og motion, træder derfor stærkt i forgrunden i forbindelse med opnåelse af stabile, optimale blodglucoseværdier. Undervisningen af personer med type 2. diabetes har imidlertid ikke vist sig at give resultater på diabetiske senkomplikationer (Type 2 diabetes, Sundhedsstyrelsen, 2003; 5 (1), s. 35, s.177 ). Idet adskillige personer kan være symptomfrie igennem en længere årrække, sker det ofte, at de først diagnosticeres med type 2. diabetes efter et par år, hvilket får den konsekvens, at de ved diagnosetidspunktet allerede har nået at udvikle diabetesrelaterede senkomplikationer (Diabetes type 2, Sundhedsstyrelsen, 2003;5(1) s. 258) Det var således kort fortalt de vigtigste elementer vedrørende type 2. diabetes, hvilket atter fører os tilbage til type 1. diabetes og behandlingen heraf. 12

15 3.4. Generelle retningslinier i behandling af type 1. diabetes. Diabetes er i dag en tilstand, hvor mennesket vil kunne opleves at være både frisk og syg samtidigt. Det er nemlig ikke tydeligt at se, at vedkommende har diabetes (Hazelton, 2003, s ). I behandlingen træder de tre hovedpunkter: diæt, motion og insulindosering i forgrunden som forklaring på det gode behandlingsresultat. Behandlerne lægger endvidere vægt på, at diabetes ikke skal forstås som en livsbegrænsende sygdom. Det ses tydeligt i behandlernes holdning til planlægning af kosten for diabetikere. Derfor lægges der vægt på at undervise i, og behandle akutte samt langsigtede diabetesrelaterede komplikationer. Diabetes skal nemlig indvirke mindst muligt på vedkommendes virke i hverdagen (SDC, 2002, s.15). Insulindosering er en anden del i dagens diabetesbehandling. Den medicinske behandling, af personer med type 1. diabetes, kan omhandle 3-4 daglige insulininjektioner subkutant, oftest i maveskindet eller i låret. I Danmark bruger 9 ud af 10 personer i dag insulin i engangssystem; pennen NovoLet. Insulininjektioner med engangspennen betyder at den enkelte diabetiker i dag kan jonglere med insulindosis afhængig af kost, motion og almentilstand. 4. AFGRÆNSNING AF PROBLEMOMRÅDE. Sundhedsstyrelsens redegørelse fremhæver, at det overordnede mål for diabetesbehandling tager udgangspunkt i en behandling, hvor undervisningen skal sikre, at diabetikeren får livskvalitet og normal livslængde. Med andre ord svarer dette til, at de unge diabetikere skal kunne deltage på lige fod med deres unge jævnaldrende i samfundets dagligdag, selvom der i en velreguleret diabetes indgår en del behandlingsstrategier såsom kostvejledning, motion, blodglucosemålinger og insulindoseringer (herunder injektionsteknik) osv. Det er undervisning i disse kategorier, og især undervisningen i at have en kronisk sygdom, som skal medleves resten af livet. Oven i købet en lidelse som ikke er synlig for de omgivelser der, for mig at se, er en meget vigtig del af den samlede behandlingsplan. Foruden at det er min egen erfaring, har jeg ydermere fået sagen bekræftet gennem statistik fra Steno Diabetes Center (herefter SDC) og ved at tale med overlæge og professor Jørgen Nerup (herefter J.N) og diabetessygeplejerske Hanne Vesterdal 13

16 Jørgensen (herefter H.V.J) (jf. bilag nr.1). Det fremkommer således, at den opbakning, fra de unges side, der tidligere har været af undervisningen, er faldende. Dette faktum forekommer i afdelingssygeplejerske Hanne Charlotte Andersens registrering af fremmødet i undervisningsambulatoriet (Andersen, bilag nr. 4,19/2 2003, bilag nr. 5, 22/ ). Jeg har tænkt over, hvad der kunne ligge bag denne nedgang i fremmødet til undervisningen. Jeg har derfor valgt at se på selve undervisningsforløbene og observeret en enkel undervisningsseance, en såkaldt happening (jf. definition afsnit 12.1) på SDC. Jeg har ligeledes set på de nedskrevne retningslinier for undervisning, der gælder på henholdsvis SDC samt på Odense Universitets Hospitals Diabetes skole (herefter OUHD). For at få et afgrænset analyseredskab har jeg valgt at koncentrere mig om de overvejelser, der kunne tænkes at ligge bag tilrettelæggelsen af undervisningsformerne på de to hospitaler. Det er nemlig således, at der ikke foreligger nogen overvejelser på skrift fra de to hospitalers side. Et samlet begreb for de overvejelser der ligger til grund for et undervisningsforløb er: Didaktiske overvejelser. Det drejer sig f.eks. om hvordan de underviste organiseres, deres baggrunde (læringsmæssigt, socialt samt hvilket køn de repræsenterer), deres sygdomshistorie, hvor længe de har haft sygdommen, og jeg kunne blive ved at opremse områder, jeg som underviser burde tage hensyn til i min tilrettelæggelse af undervisning. Sagt med få ord og komprimeret endnu engang, de didaktiske overvejelser må være gennemtænkt for at undgå dårlige undervisningsforløb. Min opgave vil herefter koncentrere sig om undervisning af unge diabetikere. 5. PROBLEMFORMULERING. Mit udgangspunkt er et politisk initiativ i form af Sundhedsministeriets Handlingsplan for diabetesbehandling i Danmark Det centrale krav i denne handlingsplan er dekretet om undervisning i egenomsorg (Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2003, s.6). Problemformuleringen bliver således: Hvilke didaktiske overvejelser bør den undervisende sygeplejerske gøre sig i forbindelse med undervisning af unge diabetikere med type 1 diabetes, når undervisning er en del af den samlede behandlingsplan? 14

17 6. FORMÅL. Undervisning af diabetikere er i dag politisk vedtaget som en del af den ordinære diabetesbehandling. Formålet med specialet er, at redegøre og beskrive hvordan forståelsesrammen, for undervisning af unge med type 1. diabetes på SDC og OUHD, er i dag. Endvidere ligger der i formålsformuleringen et ønske om at opstille didaktiske overvejelser (rammer) for, hvordan en sådan undervisning bliver udført. Jeg har derfor valgt litteraturstudier som min hovedreference. 7. METODE SAMT EN NÆRMERE REDEGØRELSE FOR KAPITLERNES SAMMENHÆNG. Opgavens metode er kort sagt vejen fra problemformuleringens spørgsmål til svaret herpå i opgavens konklusion. Begrebet metode kan oversættes med fremgangsmåde, dvs.en beskrivelse af, hvordan jeg har tænkt sig eller rent faktisk, hvordan jeg er kommet fra problemformuleringen til konklusionens svar. I dette tilfælde er det vigtigt at skelne mellem fagets metode og den konkrete metode, der er brugt i denne opgave. Vi taler altså om en opgaverelateret metode. Vi kan her skelne mellem en empirisk og en teoretisk opgave, hvor der er tale om to forskellige måder at angribe disse opgaver metodisk på. Metoden skal være entydig, da man ellers kommer ud for en sådan metodisk og erkendelsesmæssig sammenblanding, at de svar, der kan udledes af en empirisk undersøgelse, ikke bliver svar på de / det spørgsmål, som er formuleret i den specifikke opgaves problemformulering. Hvis jeg skriver en opgave på baggrund af en empirisk undersøgelse, benytter jeg et induktivt princip, hvor de generelle synspunkter tager udgangspunkt i de specifikt indsamlede data. Denne opgave er en teoretisk opgave, hvor der tages udgangspunkt i bevidst udvalgte teorier, som netop har til hensigt, at understrege, og selvfølgelig besvare, de spørgsmål jeg formulerer i min problemformulering. Jeg bruger altså teorierne til at analysere mig frem til svar på spørgsmålene. Princippet, for en sådan teoretisk opgavetype, er deduktivt, dvs. vi går fra et generelt - til et specifikt perspektiv. Teorierne skal be - eller afkræfte de givne data. 15

18 Som det fremgår af speciales tema (undervisning som en del af en samlet diabetesbehandlingsplan), er der adskillige enkeltfaktorer, som bør beskrives med lige stor vægt. Dette ville dog være en uoverkommelig opgave, og måske også trættende i længden. Jeg har derfor valgt at ordne og opbygge specialet efter traditionel disponering af universitetsopgaver. Specialet starter indledningsvis med et generelt billede af sygdommen diabetes, dens udbredelse og tyngde i dagens samfund. Dette afsnit skal være med til at danne specialets udgangspunkt ved kort at præsentere de forhold, som gør sig gældende i dagens behandling af unge med diabetes. Afsnit 2. består af en præsentation af mine personlige oplevelser og idéer omkring undervisning af unge med type 1. diabetes. Dette forhold er som før nævnt det direkte incitament til dette speciale. For at få et svar på hvad det i det hele taget er for en sygdom, jeg taler om, følger afsnit 3., som beskriver de forskellige former for diabetes. I afsnit 3.4 afrundes med de generelle retningslinier for behandling af mennesker med type 1. diabetes. Inden jeg formulerer selve problemet, som gøres til omdrejningspunktet i specialet, har jeg i afsnit 4. valgt at afgrænse specialets tema til at handle om diabetesundervisningen af unge diabetikere og de overvejelser af didaktisk art, der nødvendigvis må foretages i forbindelse med undervisningens tilrettelæggelse. Specialets overordnede metode bliver da at gennemføre en analyse af et litteraturstudium med henblik på at konstruere og videregive (til de aktuelle diabetesundervisningsansvarlige ) en for mig at se brugbar didaktisk model, som antages at have betydning for en undervisning af unge type 1. diabetikere. Som skrevet i afsnit 6. er formålet med specialet derfor at informere de aktuelle undervisere på landets diabeteshospitaler om, at den effektiviserede undervisning ikke er i overensstemmelse med selve dagliglivet som ung diabetiker. For at få den medicinske - og pædagogiske tankeverden til at mødes i et fornuftigt koncept, har jeg brugt didaktikken som bindemiddel. Det næste hovedafsnit, afsnit 8. handler således om de didaktiske overvejelser, som den specifikke underviser bør foretage, inden en egentlig undervisningsseance sættes i gang. Foruden en mere generel historisk gennemgang af selve didaktikbegrebet, hvor jeg antyder, at al didaktik har et videnska- 16

19 beligt pædagogisk udgangspunkt, ser jeg i afsnit 8.1 og 8.2 på valget mellem brede og/ eller smalle didaktikbegreber. Jeg ender med et forsøg på at konstruere en bæredygtig didaktikmodel; som i afsnit 9 danner analysegrundlag for undervisningen af unge. Valg af didaktikken som omdrejningspunkt kræver, dels at begrebet defineres og placeres i et pædagogisk virksomhedsperspektiv, hvilket gøres i afsnit 8. Til fremstilling af didaktiske begreber har jeg således valgt at se på den norske professor i pædagogik Trond Ålviks grundlæggende pædagogiske overvejelser i forbindelse med undervisning og dels de to norske pædagogikundervisere Bjarne Bjørndal og Sigmund Liebergs relationsmodel, som afspejler de brede didaktiske overvejelser i forbindelse med undervisning. Disse materialer har således til hensigt at fungere som baggrund for udarbejdelsen af et nyt konkret analyseredskab, en didaktisk model. Idet specialet fokuserer på temaet: Undervisning som en del af den totale behandling af unge diabetikere er det et bevidst valg, i de følgende afsnits analysedele, kun at berøre de didaktiske overvejelser i forbindelse med undervisning om det gode diabetikerliv til unge med type 1. diabetes. Problemformuleringens spørgsmål til specialets tekst kræver endvidere, at målgruppen beskrives ud fra teoretiske vinkler. Med henblik på en nærmere afklaring af hvad der indgår i karakteristikken af de unge, følger derfor afsnit 9., hvor jeg har valgt at bruge den tyske professor i sociologi og pædagogik, Thomas Ziehe. Dette valg har jeg truffet, fordi Ziehe er den, som tydeligst beskriver denne specifikke målgruppe, og fordi han placerer de unge i relief til samfundsudviklingen. For at få svar på hvilke konsekvenser det får for de unge diabetikere, har jeg i afsnit 10. valgt at bruge sygeplejerske, cand.cur., ph.d. Bibi Hølge Hazelton. Hun har i sin ph.d. afhandling foretaget interviews med unge diabetikere med henblik på at give indsigt i det at være ung og have diabetes. Netop for at få et billede af de unge diabetikere finder jeg det yderst relevant, at skitsere de forskelle der ligger i det at være ung generelt og i det at være ung diabetiker. For at få denne forskel tydeligt markeret har jeg skematisk forsøgt at skitsere nogle hovedpunkter om ungdommen, som både Ziehe og Hazelton trækker frem som værende karakteristiske for unge. Det vil senere i opgaven vise sig, at bl.a. den forskel der er mellem den almene og den diabetiske unge får alvorlige konsekvenser for undervisningen i det gode diabetikerliv. 17

20 Det som, i forbindelse med problemformuleringen, bliver væsentligt at se på er, hvad der er nedskrevet om det at undervise unge diabetikere. Søgningerne blev begrænset til at omfatte specifik litteratur fra de, i Danmark, specialiserede institutioner SDC og OUHD. Formålet med at se på undervisningsmateriale fra netop disse to institutioner er, at der umiddelbart foreligger en stor forskel i de pædagogiske metoder, som ligger til grund for, hvordan undervisningen bliver tilrettelagt. Jeg finder således artikler, som beskriver de erfaringer, det kliniske personale har med undervisningen af unge på SDC. Artiklerne indeholder dog ikke beskrivelser, der henviser til hvilke teoretiske overvejelser, der har været anvendt. Denne mangel gør muligheden, for at udføre en tekstanalyse af undervisningen på SDC, svær. Da undervisningsformen på SDC adskiller sig markant fra den form, der udøves på OUHD, ser jeg en mulighed for uddybelse ved at kontakte de undervisningsansvarlige på SDC. Det drejer sig om chefsygeplejerske, cand.cur., Lis Borrild, den undervisningsansvarlige i ungdomsafdelingen, sygeplejerske Hanne Vesterdal Jørgensen og den hovedansvarlige professor og overlæge Jørn Nerup. Jeg foretog et interview med dem for at få en mere dybtgående begrundelse for de pædagogiske overvejelser i forbindelse med undervisning af unge diabetikere. Det skal indskydes, at de interviewede personer blev udvalgt, fordi de har flere års erfaring med behandling og undervisning af unge diabetikere, samt at de stadig er virksomme i ungdomsambulatoriet på SDC. For mig var det en fordel at afdække undervisningen så tæt på observationsfeltet som muligt. Fokus var her orienteret mod en afklaring af undervisningens didaktiske forudsætninger samt sammenhængen mellem de nedskrevne undervisningsvisioner og den reelle undervisningspraksis. Resultatet af denne observation er placeret i afsnit 12.1., og referatet af interviewet foreligger som bilag nr. 1. I afsnit 13. beskrives undervisningen, som den foregår på Odense diabetesskole. Jeg vælger her at bruge sygeplejersken Bibi Hølge Hazeltons ph.d. afhandling og Fyns Amtsdiabetesudvalgs rapport samt afslutningsvis de projektbeskrivelser, som omhandler evalueringen af undervisningen. Materialet var tilstrækkeligt dækkende til, at jeg kunne nøjes med en tekstanalyse. 18

Den overvægtige type-2 diabetes patient

Den overvægtige type-2 diabetes patient Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Den overvægtige type-2 diabetes patient Motivation til livsstilsændring Bachelorprojekt af Hold: S2007A Vejleder: Hanne Mette Sørensen Afleveret 05. Januar 2011 Antal

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Titel: Tværfagligt samarbejde i forhold til teenagere med type 1 diabetes Titel på engelsk: (ba-eksamen) Prøvens art (ekstern/intern):

Læs mere

Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup

Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup Udviklingssygeplejerske Lisbeth H. Retsbo november, 7 Indholdsfortegnelse Forord s. 3 Resumé s. 4 1. Baggrund s. 7 2. Formål s. 8

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Multiple-choice-test vs. motivation

Multiple-choice-test vs. motivation Multiple-choice-test vs. motivation En vurdering af hvilken påvirkning afgangsprøven i geografi har på henholdsvis elever, lærere og faget. VIA University College - Studienummer 280010 Afleveret d. 7.

Læs mere

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED 2007 SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED Socialt udsatte borgeres sundhed - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Undersøgelse af tilsynsvirksomheden 2 Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Undersøgelse

Læs mere

3. METODEREDEGØRELSE...23

3. METODEREDEGØRELSE...23 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 1.1 PROBLEMFORMULERING...8 1.2 FOKUS...9 1.2.1 De tre bølger og elementer...9 1.2.2 IT og didaktik...11 1.3 FORSTÅELSESRAMME...11 1.4 BEGREBSAFKLARING...11

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Mere end en stofmisbruger

Mere end en stofmisbruger Mere end en stofmisbruger - ekstern evaluering af et tilbud til stofbrugere med børn udarbejdet af Kathrine Louise Bro Ludvigsen Behandlingscenter for Stofbrugere Københavns Amt 2003 FORORD Dette forord

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Højt begavede børn og talenter

Højt begavede børn og talenter beskrivelse og evaluering af To projekter for børn i Odense Kommune Højt begavede børn og talenter Skoleåret 2008-2009 evaluering af to projekter for højt begavede børn og talenter i odense kommune i 2008-2009

Læs mere

FORSLAG TIL AT ØGE GYMNASIEELEVERS MOTIVATION

FORSLAG TIL AT ØGE GYMNASIEELEVERS MOTIVATION FORSLAG TIL AT ØGE GYMNASIEELEVERS MOTIVATION Kirsten Vinstrup Jakobsen Erik Prinds 1 Indholdsfortegnelse. Indledning. s. 4 Kapitel 1.Konklusion. s. 7 Kapitel 2. Generelt om motivation. s. 9 2.1.Teorier

Læs mere

Afsluttende rapport Projekt 3.1 Mentorskab i vejledning som metode til sikring af gennemførelse og reduktion af frafald i ungdomsuddannelser

Afsluttende rapport Projekt 3.1 Mentorskab i vejledning som metode til sikring af gennemførelse og reduktion af frafald i ungdomsuddannelser Afsluttende rapport Projekt 3.1 Mentorskab i vejledning som metode til sikring af gennemførelse og reduktion af frafald i ungdomsuddannelser Udarbejdet af: Karen Paaske Birte Kaiser Ulla Nistrup December

Læs mere

Daniel E. Bliss 03-05-2013

Daniel E. Bliss 03-05-2013 VIAUC, CAMPUS SILKEBORG - LÆRERUDDANNELSEN SILKEBORG Rollespil Læring gennem Leg Daniel E. Bliss 03-05-2013 Indholdsfortegnelse Indledning og Problemstillinger... 4 Problemformulering... 4 Læsevejledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 KAPITEL 2 INFORMANTER OG KONTEKST 13 TILVALG OG FRAVALG 13 MØDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere