Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn"

Transkript

1 Couv_ B _SV.fm Page 1 Mercredi, 10. août :34 15 Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn Bruksanvisning B - 08/ SV

2 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 2 Jeudi, 11. août :10 10 Grattis! Den här HD-digitalboxen är en innovativ produkt från Sagemcoms senaste generation digitalboxar, avsedd för digital marksänd TV. När du har anslutit boxen och genomfört den grundläggande installationen kan du titta på alla kanaler som är tillgängliga i ditt geografiska område, inklusive de program som sänds i HD. Tack vare uppgraderingsfunktionen kan du uppdatera din box med nya funktioner eller tjänster allt eftersom de blir tillgängliga. Den boxen med inspelning är utrustad med en hårddiskenhet som möjliggör enkel mottagning och inspelning av TV, inklusive de program som sänds i HD. Sagemcom-boxen följer en kontinuerlig utvecklingsstrategi. Därför förbehåller vi oss rätten att utan förvarning ändra och förbättra produkten som beskrivs i den här bruksanvisningen. CE-märkning : CE-märkningen intygar att produkten överensstämmer med kraven i direktiven 1999/5/EC rörande radiooch telekommunikationsutrustning, 2006/95/EC rörande säkerhet, 2004/108/EC rörande elektromagnetisk kompatibilitet samt ErP 2009/125/EC rörande ekodesign, fastställda av Europaparlamentet och Europarådet för att minimera elektromagnetiska störningar, säkerställa säkerheten för användare och deras utrustning samt skydda användarnas hälsa och minimera produkternas påverkan på miljön. Försäkran om CE-överensstämmelse finns att läsa i supportavsnittet på Sagemcoms webbplats, eller kan erhållas från följande adress: Sagemcom Broadband SAS - Customer relations department 250 route de l Empereur Rueil-Malmaison Cedex - FRANCE Copyright Sagemcom Broadband SAS Med ensamrätt Sagemcom är ett registrerat varumärke. Den här HD TV -mottagaren överensstämmer med minimikraven för HD TV. HD TV -logotypen är ett varumärke som tillhör DIGITALEUROPE. HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. DTS är ett registrerat varumärke som tillhör Digital Theater Systems, Inc. Macrovision är ett registrerat varumärke som tillhör Macrovision Corp. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-d-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Macrovision upphovsrättsmeddelande Den här produkten omfattas av upphovsrättskyddad teknik som skyddas av amerikanska patent och andra immateriella rättigheter. Användning av denna upphovsrättsskyddade teknik måste godkännas av Macrovision Corporation. Tekniken är avsedd för hemmabruk och annan begränsad användning om inte annat har godkänts av Macrovision. Bakåtutveckling eller nedmontering är förbjuden. Har du eller din återförsäljare kontrollerat mottagningsförhållandena i ditt mottagningsområde? Återförsäljarens telefonnummer finns på inköpskvittot. Observera: Du kan behöva uppgradera din antenn för att kunna ta emot en digitalsignal av god kvalitet. 2

3 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 3 Jeudi, 11. août :10 10 Innehåll 1. Säkerhetsanvisningar... 5 Var ska boxen placeras?... 5 Varning och säkerhetsföreskrifter... 5 Batterier... 6 Störningar... 6 Hårddisk... 7 USB-lagringsenheter... 7 Rengöring av boxen Miljö... 8 Betydelse av symboler på produkt eller förpackning... 8 Återvinning och avfallshantering... 8 Europeiska direktivet för avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)... 8 Direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (ROHS)... 9 Boxens strömförbrukning Produktöversikt Förpackningens innehåll Boxens frampanel Boxens bakpanel Fjärrkontroll Batterier Anslutningar Anslutning till markantenn Standardutomhusantenn...14 Inomhusantenn...14 Anslutning till antennen...15 Anslutning till TV:n Anslutning till en HD-TV med HDMI...15 Anslutning till en TV med standardupplösning (SD)...16 Anslutning till video-/dvd-spelare Anslutning till ett hemmabiosystem Anslutning till en hi-fi-enhet Första installation Val av språk Val av land Bildinställningar Föräldrakod Kanalsökning Daglig användning Välja TV-kanal Använda knapparna för Kanal växling eller knapparna Använda kanallistan Banderoll för programinformation Detaljerad programinformation Välja radiokanal Justera ljudnivån Ändra favoritlista Tillfälligt val av ljudspråk och undertexter Aktivera och använda ljudbeskrivning Text-TV Tillfälligt val av bildvisningsformat Elektronisk programguide / EPG Direktsändningsläge/fördröjt läge Paus/Uppspelning Tillbakaspolning Snabbspolning framåt Stopp Inspelning Direkt inspelning (direktsänt eller fördröjt program) Spela in program från menyn Manuell programmering Hantera schemalagda inspelningar Spela in program via den elektroniska programguiden / EPG Inspelningslägen: Timer eller program Spela in program med hjälp av den elektroniska programguiden Inspelningslista Komma åt låsta inspelningar

4 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 4 Jeudi, 11. août :10 10 Hantera inspelningslistan Välja inspelade program...32 Sortera inspelningar...32 Skapa mappar...32 Ta bort inspelningar...33 Flytta inspelningar...33 Byta namn på inspelningar...33 Sammanfoga inspelningar Installationsmenyer Symboler Användarinställningar Ställa in språkalternativ...34 Göra egna användarinställningar...35 Låsning och föräldrakontroll...36 Ändra föräldrakoden...36 Ändra och hantera favoritlistor Boxinställningar Söka efter kanaler...38 Söka efter kanaler manuellt...38 Bildinställningar...39 Ljudinställningar...39 Återställa boxen...40 Informationsmeny Information om antennsignal...40 Boxinformation...41 Information om hårddisk...41 Information om villkorlig åtkomst Felsökning Använda boxen Uppdatera programvaran Kundsupport Garantivillkor Specifikationer

5 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 5 Jeudi, 11. août : Säkerhetsanvisningar Användning av boxen kräver att vissa säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda användare och miljö. Var ska boxen placeras? För att garantera korrekt funktion hos boxen måste följande säkerhetsanvisningar efterlevas: Placera boxen inomhus för att skydda den mot blixtar, regn och direkt solljus. Placera boxen på en torr plats med tillräcklig ventilation. Håll boxen borta från värmekällor som element, ljus, lampor osv. Skydda boxen från fukt och placera den på en plan yta där den inte riskerar att falla ner och är utom räckhåll för barn. Undvik häftiga stötar. Välj en stabil, horisontell yta på vilken boxen inte kommer att utsättas för intensiva vibrationer. Placera inget ovanpå boxen (det hindrar ventilationen): ventilationsöppningarna på skalet skyddar din box mot överhettning. Om du placerar boxen i ett utrymme som inte är helt öppet ska du lämna minst 10 cm fritt på var sida och 20 cm framför och bakom boxen. Anslut boxen direkt till elnätet med medföljande kablar; uttaget måste sitta nära boxen och vara lättillgängligt. Användning av förlängningskabel (med flera uttag) rekommenderas inte. Varning och säkerhetsföreskrifter ÖPPNA ALDRIG BOXEN ELLER STRÖMADAPTERN! DU RISKERAR ATT FÅ EN ELEKTRISK STÖT. Använd bara strömadaptern som medföljde boxen när du ansluter till eluttaget. Annat förfarande kan vara farligt. Som en försiktighetsåtgärd fungerar strömadaptern som nödbrytare för strömtillförseln på 230 V. Därför måste du ansluta boxen till ett eluttag som sitter nära boxen och är lättillgängligt. Anslut boxen till elnätet i enlighet med de instruktioner som finns på enheten (spänning, ström, frekvens av elnät). Informationen är placerad under boxen eller på bakpanelen. Du måste ansluta strömadaptern till boxen innan du ansluter den till eluttaget. Se till att nätsladden är korrekt ansluten till eluttaget och till boxen. Annars finns det risk för brand och du riskerar att få en elektrisk stöt när du rör boxen. Du måste använda boxen i en miljö som uppfyller följande krav: - temperatur mellan 0 C [32 F] och +40 C [104 F]. - omgivande luftfuktighet på mellan 20 % och 90 %. - höjd under 2000 m/ 6562 ft. För att undvika kortslutning (fara för brand eller stötar) ska du inte utsätta boxen för fukt. Placera inga föremål som innehåller vätska (t.ex. en vas) på apparaten. Inga vätskor får spillas på boxen. Om vätska spills på boxen måste du genast dra ur strömkabeln och sedan rådfråga återförsäljaren. Se till att ingen vätska eller metallföremål tränger in i boxen genom ventilationsöppningarna. Undvik att ansluta boxen efter att den har utsatts för stora temperaturförändringar. 5

6 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 6 Jeudi, 11. août :10 10 Boxen måste kopplas från elnätet (vid eluttaget eller bakpanelen) innan du gör ändringar på anslutningarna mellan TV, video eller antenn. Utrustning som är kopplad till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-tv nät kan i vissa fall medföra risk för brand. För att undvika detta skall vid anslutning av utrustningen till kabel-tv nät galvanisk isolator finnas mellan utrustningen och kabel-tv nätet. Vi rekommenderar att du kopplar ur antennen i händelse av oväder. Även om boxen och TV:n är frånkopplade från eluttaget kan de skadas av blixtnedslag. Om du hör ovanliga ljud från eluttaget eller från nätsladden eller adapter, koppla omedelbart nätsladden från eluttaget i enlighet med alla försiktighetsåtgärder, du riskerar att få en elektrisk stöt, och kontakta din återförsäljare. Anslut aldrig boxen till ett eluttag som är löst, visar tecken på förslitning eller är skadat, du riskerar att få en elektrisk stöt. Rör aldrig nätsladden med våta händer. Du riskerar att få en elektrisk stöt. När du ansluter eller kopplar bort nätkabeln ska du alltid ta tag i kontakten utan att dra i sladden. En skadad sladd utgör en potentiell risk för brand eller elektriska stötar. Dra aldrig i sladden när du drar ur den ifrån strömuttaget. Placera aldrig föremål på nätsladden, och dra aldrig på den eller böj den. Detta kan innebära en risk för brand eller elektriska stötar. Kontrollera att boxen aldrig ligger på nätsladden eller andra kablar. Placera aldrig föremål på nätadaptern, trampa aldrig på den eller rulla ihop den med en rullande enhet. Du riskerar att skada nätadaptern och skapar risk för brand eller elektriska stötar. Se till att boxen placeras på ett plant och stabilt underlag, placera den felaktigt kan leda till att nätsladden kopplas från. Detta kan innebära en risk för brand eller elektriska stötar. Anslut alltid nätsladden till boxen och sedan anslut strömsladden till nätadaptern och slutligen anslut strömsladden till eluttaget. Genom att inte observera den angivna ordningen, riskerar du att få en elstöt. Se till att nätsladden är korrekt ansluten till nätadaptern, och att den är ordentligt isatt i sitt spår. Det är viktigt att du trycker in kontakten i sitt spår. Det finns risk för brand eller elektriska stötar i händelse av felaktig anslutning. Håll alltid nätsladden och strömförsörjningsenheten oåtkomligt för barn eller husdjur. Endast behörig personal som godkänts av tillverkaren får reparera boxen. Om säkerhetsföreskrifterna inte efterlevs upphör garantin att gälla. Ha en specialiserad installatör för att utföra alla anslutningar om du vill använda kablar som inte medföljer boxen. Batterier Små barn kan lätt svälja batterier eller sätta dem i halsen. Låt inte små barn leka med fjärrkontrollen. Håll alltid batterier ifrån varma källor som solstrålar, brand eller liknande källor. För att undvika att fjärrkontrollen skadas ska du endast använda identiska batterier eller batterier av motsvarande typ. Batterierna som levererades med enheten är inte uppladdningsbara. Störningar Placera inte boxen nära apparater som kan ge upphov till elektromagnetiska störningar (till exempel högtalare). Detta kan påverka boxens funktion och förvränga bild eller ljud. 6

7 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 7 Jeudi, 11. août :10 10 Hårddisk Enheten innehåller en hårddiskenhet. USB-lagringsenheter Vänta tills boxen är i standby-läge innan du kopplar ur dina lagringsenheter. Annars riskerar du att förloradata eller skada lagringsenheten. Rengöring av boxen Boxens yttre hölje kan rengöras med en mjuk och torr trasa. Använd inte skursvamp, skurpulver eller lösningsmedel, som alkohol eller terpentin, eftersom de kan skada boxens ytskikt. 7

8 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 8 Jeudi, 11. août : Miljö Bevarande av miljön är en väsentlig angelägenhet för Sagemcom. Vår önskan är att ta fram system som tar hänsyn till miljön och har därför integrerat miljöaspekter i produktens hela livscykel, från tillverkning till avskaffande. Betydelse av symboler på produkt eller förpackning Den överkorsade soptunnan på produkten eller dess tillbehör innebär att den inte ska slängas med vanliga hushållssopor utan behöver lämnas till återvinning. Pilsymbolen innebär att produkten kan återvinnas och inte heller ska slängas med vanligt hushållsavfall. Den gröna symbolen innebär att ett bidrag har lämnats till godkänd nationell återanvändnings- och återvinningsorganisation. Symbolen med tre tunna pilar som finns på plastdelarna innebär att dessa kan återvinnas och inte heller ska slängas med vanligt hushållsavfall. Återvinning och avfallshantering Se till att respektera de regler som gäller för denna typ av avfall. Det underlättar återvinningen. Om produkten innehåller batterier måste dessa slängas i särskilda batteriholkar. Enligt europeiska bestämmelser ska all elektrisk och elektronisk utrustning ( ) lämnas in för återvinning: På lokala insamlingsställen (återvinningsstationer, återvinningscentraler etc.), Vid försäljningsställen där du köper liknande utrustning. På detta sätt kan du bidra till återanvändning och förbättring av elektriskt och elektroniskt avfall, som annars kan påverka omgivningen och människors hälsa. Europeiska direktivet för avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) För en hållbar utveckling rekommenderas starkt att alla hjälper till att minska avfallet genom att återanvända, återvinna, kompostera och utvinna energi. För att uppfylla detta krav som gäller för elektriska och elektroniska apparater sålda efter 13/ kommer din box att tas tillbaka utan kostnad och återvinnas av återförsäljaren begränsat till den mängd och typ av utrustning som de har sålt. Dessa apparater som är potentiellt farliga för människors hälsa och för miljön kommer att återvinnas. 8

9 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 9 Jeudi, 11. août :10 10 Direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (ROHS) Boxen och dess batterier uppfyller ROHS-direktivet och innehåller inga farliga material så som bly, kvicksilver eller kadmium. Detta minskar riskerna för miljön samt eventuella hälsorisker för personalen på återvinningsstationerna. Fjärrkontrollens batterier är lätta att ta ur. Anmärkning: När fjärrkontrollens batterier är uttjänta ska de läggas i särskilda insamlingsholkar och inte slängas med vanligt hushållsavfall. Boxens strömförbrukning För att minska boxens strömförbrukning bör du försätta den i standby-läge när den inte används. Om du inte ska använda den under en längre tid bör du stänga av den helt eller dra ur kontakten. 9

10 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 10 Jeudi, 11. août : Produktöversikt Med din HD-digitalbox kan du se alla kanaler som finns tillgängliga i ditt område (Abonnemangsberoende). Förpackningens innehåll Din nya utrustning innehåller: Nummer Beskrivning 1 1 HD-digitalbox 2 1 nätanslutning (adapter och nätsladd) 3 1 fjärrkontroll med 2 batterier (AAA) 4 1 HDMI-kabel för anslutning till en HD-TV 5 1 bruksanvisning 10

11 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 11 Jeudi, 11. août :10 10 Boxens frampanel Nummer Beskrivning Nummer Beskrivning 1 Kortläsare 5 P- Byta kanal (ner) 2 USB port (för framtida bruk / ej aktiverad) 3 Statusindikator 4 Digital display Visar aktuell tid när boxen är i standby. Visar aktuellt programnummer när boxen är på. Visar hårddiskaktivitet (pågående inspelning, programuppspelning ). 6 Standby-knapp Gå i/ur standby-läge (tryck och släpp) Starta om boxen (håll intryckt under fem sekunder). 7 P+ Byta kanal (upp) 11

12 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 12 Jeudi, 11. août :10 10 Boxens bakpanel Nummer Beskrivning Nummer Beskrivning 8 Nätanslutningsuttag 13 Digital ljudkontakt (S/PDIF) 9 USB port (ej aktiv) 14 SCART-kontakt (till TV eller video-/dvdspelare) 10 Ethernet port (ej aktiv) 15 Antenningång 11 HDMI digital video-/ljudkontakt 16 Antennutgång 12 Analoga ljudkontakter (till hi-fi-apparat) 12

13 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 13 Jeudi, 11. août :10 10 Fjärrkontroll Knapp(ar) Beskrivning 11 1 Standby knapp - Gå i/ur standby-läge 2 Numeriska knappar - Komma åt kanaler och olika skärmalternativ MENY knapp - Menyer Guide knapp - Visa den elektroniska programguiden (EPG) Navigations knappar - Flytta runt på en sida eller i en meny Tillbaka knapp - Gå tillbaka till föregående kanal, skärm eller läge Kanal Upp/Ned knapp - Byta kanal 8 Text-tv knapp - Visa text-tv när den är tillgänglig 9 FAV knapp - tillgång favoritkanaler 10 Färg knappar - Skärmalternativ (text-tv och meny) 5 11 Media knapp - Komma åt inspelningslistan MUTE knapp - Sätta på/stänga av ljudet 13 Direkt tillgång till menyfunktionerna Format knapp - Ändra storlek på bild (om TV är ansluten via HDMI) Exit knapp - Gå ur en skärm eller ett läge 16 Info knapp - Visa programinformation och alternativ Inspelnings knapp - Starta en inspelning direkt eller 17 schemaläggen inspelning via den elektroniska programguiden (EPG) 18 Volym Upp/Ned knapp - Justera volymen 19 Video kontroll - Spola framåt / bakåt. Spola till början / slut. 20 Live TV & Video kontroll - Stoppa / spela / pausa Knappar som inte beskrivs används inte på denna produkt. Batterier För att fjärrkontrollen ska fungera krävs två batterier (AAA). Se indikeringarna i batterifacket för hur de ska sättas in. De medföljande batterierna är inte uppladdningsbara. 13

14 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 14 Jeudi, 11. août : Anslutningar Innan du installerar boxen: Kontrollera att alla delar har levererats (se Förpackningens innehåll, sida 10). Se till att apparater som ska anslutas till varandra (boxen, TV, video ) är frånkopplade innan du gör några anslutningar. Säkerställ att marksänd digital-tv finns i ditt mottagningsområde. Anslutning till markantenn För att få bästa möjliga mottagning kan du behöva justera antennen. Alternativt kan du ansluta en inomhusantenn till systemet. Kontakta en specialiserad återförsäljare för mer information. Standardutomhusantenn Det är bäst att använda en takantenn avsedd att motta VHF-kanaler (6 till 11) och UHF-kanaler (21 till 69). Men: Om huset är utrustat med en gammal antennmodell kan digitala kanaler vara svåra eller till och med omöjliga att ta emot. Problemet kan endast lösas genom att byta antenn. Om huset är utrustat med en centralantenn med selektiva filter för analoga kanaler kommer mottagningen troligtvis inte att fungera korrekt. I sådant fall måste du kontakta hyresvärden. Vissa antenner är riktade mot en analog TV-sändare och måste justeras mot en digital-tv-sändare. Om du upplever mottagningsproblem kan du också försöka placera antennen på olika höjder. Inomhusantenn Under bästa möjliga mottagningsförhållanden är den här typen av antenn tillräcklig. Här följer dock några praktiska tips: Använd en antenn avsedd för kanalerna 6 till 11 och 21 till 69. Montera antennen nära fönstret och rikta den mot digital-tv-sändaren. Använd om möjligt en antenn med förstärkare. Boxen kan försörja inomhusantennen med ström (se Information om antennsignal, sida 40). 14

15 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 15 Jeudi, 11. août :10 10 Anslutning till antennen 1. Sätt i antennkabeln (medföljer ej) i ANTENNA IN -uttaget på boxen. 2. Du kan ansluta RF-utgången på boxen till antenningången på TV:n eller video-/dvd-spelaren (kabel medföljer ej). Anslutning till TV:n Anslutning till en HD-TV med HDMI 1. För att kunna uppleva HD-bildkvalitet måste du ansluta HDMI-uttaget på boxen till HDMI-uttaget på din platt-tv (kabel medföljer). 2. Om du vill ansluta andra enheter till boxen (video, hemmabiosystem...) tittar du på efterföljande sidor. 3. Anslut strömadaptern till strömkabeln. Anslut därefter strömkabeln till 12V-uttaget på boxen. 4. Sätt i strömkabeln i vägguttaget. 15

16 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 16 Jeudi, 11. août :10 10 Anslutning till en TV med standardupplösning (SD) 1. Du måste ansluta TV:n till boxen med hjälp av en SCART-kontakt (kabel medföljer ej). 2. Om du vill ansluta andra enheter till boxen (hemmabiosystem...) tittar du i efterföljande avsnitt. 3. Anslut strömadaptern till strömkabeln. Anslut därefter strömkabeln till 12V-uttaget på boxen. 4. Sätt i strömkabeln i vägguttaget. Anslutning till video-/dvd-spelare Se bilden nedan för anslutning av boxen till en video-/dvd-spelare. Anmärkning Om din video-/dvd-spelare har flera SCART-kontakter väljer du TV- eller EXT1-uttaget. 16

17 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 17 Jeudi, 11. août :10 10 Anslutning till ett hemmabiosystem Vissa program sänds med flerkanaligt digitalljud av hög kvalitet. Om du ansluter boxen till ett hemmabiosystem kan du uppleva surround-ljud som på en biograf när du tittar på dessa program. Detta gör du enkelt genom att ansluta DIGITAL AUDIO-utgången på boxen med en koaxialkabel till koaxiala ingången för digitalt ljud på hemmabiosystemets förstärkare. Dolby Digital Plus är en av Dolby Laboratories senaste uppfinningar inom högkvalitativt digitalt ljud. Produkten är kompatibel med Dolby Digital-system och uppfyller de mest krävande tittares krav. Den är skalbar gentemot det mångfaldiga utbudet innehåll, som till exempel HD-TV-sändningar. Anmärkning Mer information finns på följande webbplats: Anslutning till en hi-fi-enhet För att få ut så mycket som möjligt av det digitala kvalitetsljudet och lyssna på radio med TV:n avstängd ansluter du bara höger och vänster ljudutgång på boxen till aux-ingången på ditt hi-fi-system (kabel medföljer ej). 17

18 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 18 Jeudi, 11. août : Första installation När du har anslutit boxen behöver du göra en första installation. 1. Sätt på TV:n. 2. Välkomstskärmen kommer upp. Om den inte har kommit upp efter 30 sekunder kopplar du TV:n till aux-in (HDMI / SCART) till dess att välkomstskärmen visas. 3. Sätt in ditt abonnemangskort i kortläsaren i pilarnas riktning och med chipet uppåt (Om abonnemangskort finns). Val av språk 4. Välj språk med navigationsknapparna höger eller vänster. Tryck på OK för att fortsätta. Val av land 5. Välj land med navigationsknapparna höger eller vänster. Tryck på OK för att fortsätta. 18

19 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 19 Jeudi, 11. août :10 10 Bildinställningar 6. Välj de inställningar som passar dina behov. Använd upp- och nedpilarna för att markera en inställning och vänster- och högerpilarna för att välja ett värde. HD-upplösning: välj bildupplösning för din HD-TV (1080i, 1080p, 720p eller 576p). Färg standard HDMI: välj den HDMI-standard (RGB eller YCbCr) som bäst passar din HD-TV. Söker efter förhandsvisning: välj visningsläge för din standard-tv. 16/9 (widescreen-tv), 4/3 (traditionell TV) eller auto (programformatet respekteras - 16:9 eller 4:3). Video storleksändring: om TV-formatet är 4/3 väljer du önskat ändringsläge: Pan & Scan eller Letterbox. SCART: Om du har anslutit en standard-tv till boxen med en scart-kabel väljer du TV-läge. Om du istället har anslutit en video-/dvd-spelare till scart-kontakten väljer du INSPELNINGS-läge. TV-SCART: välj den videostandard (RGB eller CVBS) som bäst passar TV/AUX-ut. CVBS-standard: om TV SCART är inställt på CVBS, väljer du nödvändig standard (PAL eller SECAM). Tryck på OK för att fortsätta. Föräldrakod 7. Skriv in din fyrsiffriga kod med fjärrkontrollen (du kan inte välja 0000). 8. Ange samma kod igen för att bekräfta. Tryck på OK för att fortsätta. Anmärkning Föräldrakoden används för att låsa åtkomsten till boxen och kanalerna. Se till att komma ihåg den för framtida bruk. För att aktivera och konfigurera denna funktion, se Låsning och föräldrakontroll, sida 36. Du kan ändra koden när du vill, se Ändra föräldrakoden, sida

20 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 20 Jeudi, 11. août :10 10 Kanalsökning 9. Boxen söker automatiskt efter tillgängliga TV- och radiokanaler. 10.Tryck på OK för att spara hittade kanaler. Anmärkning Om boxen inte hittar några kanaler behöver du justera antennen. Välj JA för att se mottagningens styrka och kvalitet för antennsignalen. Kontrollera antennkabelanslutningarna. När signalnivån är tillfredsställande trycker du på Tillbaka knappen för att fortsätta installationen. Kontakta din antenninstallatör om mottagningens nivå och kvalitet är fortsatt dålig. Boxen är nu klar. Du kan nu se alla dina kanaler. Kontakta din lokala operatör om det uppstår problem som gör att du inte kan avsluta installationen. 20

21 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 21 Jeudi, 11. août : Daglig användning Välja TV-kanal Använda knapparna för Kanal växling eller knapparna 0-9 Tryck på knappen Kanal upp eller Kanal ned på fjärrkontrollen eller ange kanalens nummer på den numeriska knappsatsen för att byta till den kanal du önskar. Använda kanallistan Tryck på OK för att visa kanallistan, välj kanal och tryck sedan på OK igen för att bekräfta. Banderoll för programinformation Varje gång du byter kanal visas banderollen på skärmen. Du kan också visa den genom att trycka på Info knappen en gång när du tittar på ett program. Du kan ställa in visningstid för banderollen i dina Användarinställningar (se Göra egna användarinställningar, sida 35). - A : Kanalnummer och -namn - B : Program namn - C : Programmets starttid - D : Tid som gått sedan programmet startade - E : Aktuell tid - F : Programmets sluttid - G : Signalnivå - H : Antal språk för undertexter - I : Text-TV-tjänst tillgänglig - J : Information om Dolby, Dolby + eller DTSljud - K : Ljudbeskrivning tillgänglig - L : Multiljud tillgängligt - M : Programmets upplösning - N : Program sänds i HD - O : Vägledning för föräldrar - P : Favoritlista Anmärkning Programinformationens tillgänglighet och riktighet beror på kanalleverantören. 21

22 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 22 Jeudi, 11. août :10 10 Detaljerad programinformation Om du vill ha mer information om aktuellt och efterföljande program trycker du på Info knappen medan du tittar på programmet för att visa banderollen med utökad information. Tryck på höger / vänster pilarna för att visa information om nästa/aktuellt program. Använd upp och ned knapparna för att visa information om aktuellt/nästa program på andra kanaler. För att byta till vald kanal trycker du på OK. Tryck på Info knappen igen eller Exit för att dölja banderollen. Välja radiokanal Tryck på Radio knappen för att byta till RADIO-läge. Du kan även nå radion genom att trycka på MENY knappen och välja RADIOKANALSLISTA. Använd upp och ned pilarna för att välja en radiokanal. För att byta till vald kanal trycker du på OK. Tryck på Exit knappen för att avsluta RADIO-läge och gå tillbaka till TV-läge. Justera ljudnivån Volym: Använd Volym upp och Volym ned knapp för att justera volymen upp och ned. Tyst läge: Använd Mute knapp för att stänga av ljudet. Tryck på samma knapp igen för att återställa ljudet. Anmärkning Detta ändrar inte ljudet på scartuttaget om du ställer in det på Inspelningsläge (se Bildinställningar, sida 39). 22

23 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 23 Jeudi, 11. août :10 10 Ändra favoritlista Du kan skapa och hantera listor med favoritkanaler i menyn FAVORITLISTOR (se sida 37). För att byta från en kanallista (även från huvudkanallistan) till en favoritlista trycker du på Info knappen för att visa banderollen med utökad information. Tryck på den blå knappen för att byta till nästa tillgängliga favoritlista. Upprepa tills du har nått önskad favoritlista eller för att återgå till huvudkanallistan. Tillfälligt val av ljudspråk och undertexter Anmärkning Alla justeringar utförs direkt. Tillfälliga justeringar kvarstår dock inte när du byter kanal. Tryck på Info knappen en gång medan du tittar på ett program för att visa banderollen med programinformation. Tryck på OK för att visa banderollen med alternativ. Du kan även visa ljudspår, undertexter eller ljudbeskrivning genom att trycka på Undertext knappen. Använd vänster, höger, upp eller ned pilarna för att välja dina inställningar och tryck sedan på OK för att bekräfta. Aktivera och använda ljudbeskrivning Ljudbeskrivning är en tillgänglighetsfunktion som ger tittare med nedsatt syn en talad beskrivning av vad som händer på skärmen. Om du vill använda ljudbeskrivningsfunktionen ska du först aktivera den i dina Användarinställningar (se Ställa in språkalternativ, sida 34). Program som tillhandahåller den här tjänsten sänds på valt språk om Du kan sedan använda Ljudbeskrivning knappen för att tillfälligt stänga av ljudbeskrivnings funktionen, ändra språk och justera volymen för ljudbeskrivning Observera att Ljudbeskrivnings knappen endast kommer att svara om du har ljudbeskrivning aktiverat i Användarinställningarna. 23

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

BRUKSANVISNING. DT85B HD Boxer DIGITAL-TV MOTTAGARE SVENSKA 253259868B-SWE

BRUKSANVISNING. DT85B HD Boxer DIGITAL-TV MOTTAGARE SVENSKA 253259868B-SWE LU 253259868B_DT85B HD Boxer_SWE.book Page 1 Jeudi, 15. octobre 2009 12:54 12 DIGITAL-TV MOTTAGARE DT85B HD Boxer BRUKSANVISNING SVENSKA 253259868B-SWE LU 253259868B_DT85B HD Boxer_SWE.book Page 2 Jeudi,

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Macab ST-2300IP. Terrest, satellit och IP Terrestrisk, satellit og IP. Language. Danish. Swedish

Macab ST-2300IP. Terrest, satellit och IP Terrestrisk, satellit og IP. Language. Danish. Swedish Macab ST-2300IP Language Danish Swedish För senaste versionen se www.macab.se Support > Ladda hem For den nyeste version se www.max-nordic.com Terrest, satellit och IP Terrestrisk, satellit og IP Dansk

Læs mere

Brugsanvisning PVR del (optagelse funktion)

Brugsanvisning PVR del (optagelse funktion) DA HDTV Satellit / Kabel Modtagere Brugsanvisning PVR del (optagelse funktion) SV HDTV Satellit / Kabel Mottagare Bruksanvisning PVR del (inspelningsfunktion) Version: 17.03.2014 - Dansk - Svenska Fjernbetjening

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Båndpudser Bandslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 El-nummer: 6398157229 EAN-nummer: 5703317410283 Indhold Dansk betjeningsvejledning... 3 Sikkerheds information... 3 Specifikationer...

Læs mere

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33017 Brugsanvisning Bruksanvisning BÅNDPUDR Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye båndpudser, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Model Brugsanvisning Bruksanvisning

Model Brugsanvisning Bruksanvisning Model 69608 Brugsanvisning Bruksanvisning VARMEBLÆR Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye varmeblæser, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE SE DK SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner SE DK DANSK VEJLEDNING SLINGTRAINER 3 GENERELT TILSIGTET BRUG Dette udstyr er designet til privat brug og må ikke bruges til kommercielle, medicinske eller

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista Installationsvejledning Snabbstartsguide 2007 Pinnacle Systems, Inc. 8420-00070-01 R1 Pakken indeholder USB 2.0 TV Tuner Stick Fjernbetjening PCTV Installations

Læs mere

PCTV Tuner Kit for Windows Vista

PCTV Tuner Kit for Windows Vista PCTV Tuner Kit for Windows Vista Kom hurtigt i gang Guide Snabbstartsguide 2007 Pinnacle Systems, Inc. 8420-00068-01 R1 Pakken indeholder PCI TV Tuner kort Fjernbetjenings modtager Fjernbetjening PCTV

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB www.pondteam.com 1 DANSK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring

Læs mere

Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning Betjeningsvejledning Digital Video Camera Model No. NV-GS320 Läs hela bruksanvisningen före användning. Læs denne anvisning grundigt inden brugen. E Säkerhetsinformation VARNING: FÖR ATT

Læs mere

Börja här. Start her. Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15.

Börja här. Start her. Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15. Börja här Start her 1 2 Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15. Ta bort förpackningsmaterialet Fjerne emballage Vigtigt! Tilslut ikke USB-kablet, før du installerer softwaren i trin

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

BEMÆRK: Dette husvandværk er beregnet til huslig brug, overrisling af haver, øgning af anlægs vandtryk og almindelige omhældninger.

BEMÆRK: Dette husvandværk er beregnet til huslig brug, overrisling af haver, øgning af anlægs vandtryk og almindelige omhældninger. BEMÆRK: Inden installering påbegyndes, bør denne manual læses grundigt igennem! Skader opstået på grund af manglende hensyntagen til manualens henvisninger, kan ikke dækkes af garantien. Dette husvandværk

Læs mere

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM Dansk - Svenska zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 DK Ver 1.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at modtage input fra svagstrøms tryk eller egnet sensor. Enheden

Læs mere

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

Model 33020. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33020. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33020 Brugsanvisning Bruksanvisning EXCENTERSLIBER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye excentersliber, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 Bruksanvisning svenska... sida 7 17 Brugsanvisning dansk... side 18 29 Bruksanvisning norsk... side 30 41 Käyttöohjeet suomi...sivu 42 53 Instruction manual

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

HDTV Satellitmodtagere HDTV Satellitmottagare. MX Flat HD. Brugsanvisning Bruksanvisning

HDTV Satellitmodtagere HDTV Satellitmottagare. MX Flat HD. Brugsanvisning Bruksanvisning HDTV Satellitmodtagere HDTV Satellitmottagare MX Flat HD Brugsanvisning Bruksanvisning Version: 06.07.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Produktbeskrivelse... 4 1.1 Leveringsomfang... 4 1.2

Læs mere

MAXIMUM TS-3002 CX-CI

MAXIMUM TS-3002 CX-CI MAXIMUM TS-3002 CX-CI #7856 MAXIMUM TS-3002 CX-CI Dansk Svenska Engelsk Brugervejledning Användarhandbok User Manual Copyright Kjaerulff 1 Digital A/S www.kjaerulff1.com ENGLISH DANSK DANSK MAXIMUM TS-3002

Læs mere

Användarmanual DDP-650

Användarmanual DDP-650 Användarmanual DDP-650 INNEHÅLL SYMBOLERNAS BETYDELSE... 1 KNAPPBESKRIVNING (handenhet + basstation)... 2 INSTÄLLNING AV TELEFONEN... 3 INSTALLATION... 4 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION... 5 RINGA OCH TA EMOT

Læs mere

Miniovn 34L. Model: TO-25X-YZ. Bruger vejledning

Miniovn 34L. Model: TO-25X-YZ. Bruger vejledning Miniovn 34L Model: TO-25X-YZ Bruger vejledning Læs grundigt igennem inden ibrugtagning og gem til senere brug Vigtige sikkerhedsforanstaltninger: Når man bruger elektriske apparater, skal man altid følge

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

zense PC-BOKS Model PLM-211OULT Dansk - Svenska DK /Ver 1.2

zense PC-BOKS Model PLM-211OULT Dansk - Svenska DK /Ver 1.2 Dansk - Svenska zense PC-BOKS Model PLM-211OULT DK /Ver 1.2 1 - ANVENDELSE PC-boksen er en zense enhed der bruges til at programmere zense systemet med. PC-boksen benyttes samme med PC-programmet Zense

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

zense DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Lyskilde L1 Dansk - Svenska DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE

zense DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Lyskilde L1 Dansk - Svenska DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Dansk - Svenska zense DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at styre en 230 VAC lampe, motor el. lign. Enheden kan ikke benyttes selvstændigt,

Læs mere

Model 46050. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 46050. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 46050 Brugsanvisning Bruksanvisning DK S DK TLT Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye telt, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager teltet i brug. Vi anbefaler

Læs mere

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com 10.7.2014 65x94cm LAREDO 90cm www.bathdeluxe.com LAREDO 90cm Delar / Dele 23 28 39 2 x (Ø8 x 35mm) 2 x (Ø5 x 58mm) 1 x (400 x 100 x 15mm) 94 65 Verktyg / Verktøj Ø8mm SILIKONE Tack för att du valt vår

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere

Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Bruksanvisning Betjeningsvejledning (SWE).book 1 ページ 2007 年 1 月 23 日 火 曜 日 午 後 5 時 41 分 Cover Bruksanvisning Betjeningsvejledning DVD Video Camera Model No.VDR-D160E Var vänlig och läs igenom samtliga anvisningar före användning. Læs denne

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

SCH06DE3203A_r00.FH10 Thu Oct 01 11:29:47 2009 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K. Colori compositi

SCH06DE3203A_r00.FH10 Thu Oct 01 11:29:47 2009 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K. Colori compositi SCH06DE3203A_r00.FH0 Thu Oct 0 :29:47 2009 Pagina CENTRALLÅS CENTRALLÅS STYRENHET CONFORT COMFORT KONTROLENHED HUVUDEN FÖR ULTRALJUDSENSOR HOVEDER I ULTRALYDSSENSOR 2xx TA BORT DEN MELLERSTA DELEN SOM

Læs mere

Elma 616UV Dansk/norsk manual Side 4-15 Svensk manual Sida 16-28

Elma 616UV Dansk/norsk manual Side 4-15 Svensk manual Sida 16-28 Elma 616UV Dansk/norsk manual Side 4-15 Svensk manual Sida 16-28 EAN: 5706445689002 Elma 616UV side 2 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 4 Introduktion... 4 Sikkerhedsinformation... 4 Symboler... 4 Vedligeholdelse...

Læs mere

Model 11964. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 11964. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 11964 Brugsanvisning Bruksanvisning GIPSSKRUEMASKINE Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye gipsskruemaskine, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrif-ter,

Læs mere

CSE1835 CSE2040 CSE1935S CSE2040S. SE Originalinstruktioner Elektrisk motorsåg. DK Originale instruktioner. Elektrisk kædesav

CSE1835 CSE2040 CSE1935S CSE2040S. SE Originalinstruktioner Elektrisk motorsåg. DK Originale instruktioner. Elektrisk kædesav CSE1935S CSE2040S CSE1835 CSE2040 SE Originalinstruktioner Elektrisk motorsåg DK Originale instruktioner Elektrisk kædesav SE DK VIKTIG INFORMATION Läs detta innan du använder maskinen och spara för framtida

Læs mere

Biopress 15000 Trykfilter / Tryckfilter

Biopress 15000 Trykfilter / Tryckfilter Brugsanvisning / Bruksanvisning Biopress 15000 Trykfilter / Tryckfilter Mossvägen 17 S-232 37 Arlöv SE: Tlf. 0046 (0)40-462112 DK Tlf. 0045 44669909 SE: Fax 0046 (0)40-462114 DK Fax 0045 44669919 Mail

Læs mere

CS 360T CS 400T. Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning SE (2-21) NO (22-41) FI (42-61) DK (62-82)

CS 360T CS 400T. Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning SE (2-21) NO (22-41) FI (42-61) DK (62-82) CS 360T CS 400T Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning CS 420T Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Les nøye gjennom bruksanvisningen

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Elma WinDMM6600. Dansk/Norsk 3 Svenska 8 English 13

Elma WinDMM6600. Dansk/Norsk 3 Svenska 8 English 13 Elma WinDMM6600 Dansk/Norsk 3 Svenska 8 English 13 Elma WinDMM6600 2 Dansk/Norsk brugermanual... 3 Før start... 3 Installation og afinstallation... 3 Tilslut instrument til PC... 4 Fejlfinding ved manglende

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Hvis du har problemer under installationen, kan du få mere at vide under Fejlfinding i sidste afsnit. bläckpatroner. Blækpatroner

Hvis du har problemer under installationen, kan du få mere at vide under Fejlfinding i sidste afsnit. bläckpatroner. Blækpatroner 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Læs mere

Tangoserien. Barmixrar. Betjeningshåndbog 840083701-SWE. www.commercial.hamiltonbeach.com. Ozs Cups

Tangoserien. Barmixrar. Betjeningshåndbog 840083701-SWE. www.commercial.hamiltonbeach.com. Ozs Cups Ozs Cups 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 2 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 /2 1/4 Tangoserien Barmixrar Betjeningshåndbog 840083701-SWE www.commercial.hamiltonbeach.com Blandemaskinesikkerhed VIGTIGT: Denne betjeningshåndbog

Læs mere

Watts Vision central unit «WIFI» & Watts Vision central unit

Watts Vision central unit «WIFI» & Watts Vision central unit Watts Vision central unit «WIFI» & Watts Vision central unit DA SE INSTALLATIONS- og BRUGERVEJLEDNING 2-7 INSTALLATIONS OCH ANVÄNDARGUIDE 7-13 1 VIGTIGSTE EGENSKABER Berøringsfølsom skærm Grænseflade via

Læs mere

Elma 30C Procesmultimeter Dansk/norsk vejledning Side 4-12 Svensk manual Sida 13-21 English usermanual Page 22-33

Elma 30C Procesmultimeter Dansk/norsk vejledning Side 4-12 Svensk manual Sida 13-21 English usermanual Page 22-33 Elma 30C Procesmultimeter Dansk/norsk vejledning Side 4-12 Svensk manual Sida 13-21 English usermanual Page 22-33 DK: 63 98 206 840 SE: 42 031 29 NO: 80 223 73 EAN: 5706445670000 Indhold Introduktion...

Læs mere

Akkuboremaskine Batteridriven borrmaskin

Akkuboremaskine Batteridriven borrmaskin Akkuboremaskine Batteridriven borrmaskin Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager

Læs mere

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Blu-ray Disc Hemmabio ljudsystem Blu-ray Disc Lydsystem til hjemmebiograf

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Blu-ray Disc Hemmabio ljudsystem Blu-ray Disc Lydsystem til hjemmebiograf Bruksanvisning Betjeningsvejledning Blu-ray Disc Hemmabio ljudsystem Blu-ray Disc Lydsystem til hjemmebiograf Model No. SC-BTT362 SC-BTT262 Kära kund Tack för inköpet av denna produkt. Läs igenom bruksanvisningen

Læs mere

ANVISNING. Dansk 4-13. Svensk 14-23

ANVISNING. Dansk 4-13. Svensk 14-23 Standard Slim HA 60 ANVISNING Dansk 4-13 Svensk 14-23 VÆGMONTERET EMHÆTTE Standard Slim HA 60 Indholdsfortegnelse Teknisk information 5 Sikkerhed Læs dette først! 5 Beskrivelse af dele 6 Version med aftræk

Læs mere

Spørsmål og svar - MyTeam

Spørsmål og svar - MyTeam Spørsmål og svar - MyTeam Efkon AB 2010-2013 Mange tak till den danske oversættelse af Michael Neergaard, Næstved/Herlufsholm Håndbold. 1. SPØRGSMÅL OG SVAR... 2 1.1. VI VILL SNABBT VETA HUR MÅNGA SOM

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 13. Brugsanvisning dansk... side 14 25. Bruksanvisning norsk... side 26 36. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 13. Brugsanvisning dansk... side 14 25. Bruksanvisning norsk... side 26 36. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 13 Brugsanvisning dansk... side 14 25 Bruksanvisning norsk... side 26 36 Käyttöohjeet suomi...sivu 37 47 Instruction manual english... page 48 58 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

La L s a e s r e a r f a s f t s a t n a d n s d m s å m l å er e Laseravståndsmätare

La L s a e s r e a r f a s f t s a t n a d n s d m s å m l å er e Laseravståndsmätare Laserafstandsmåler Laseravståndsmätare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning

Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogenlys / Halogenljus Slange / Slang Ledning / Kabel Pakning / Packning Brugsanvisning / Bruksanvisning Vandstenspumpe /Vattenstenspump AQ350 / 700 / 1000 / 1500 AQ350L / AQ 700L / AQ1000L / AQ1500L

Læs mere

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning Roller R750

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning Roller R750 2005/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning Roller R750 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

Pandetermometer Febertermometer

Pandetermometer Febertermometer Pandetermometer Febertermometer Introduktion Tak fordi du valgte at købe et ThermoTekTM NoTouch, den seneste teknologi indenfor måling af temperaturer. Om NoTouch termometer ThermoTekTM NoTouch er baseret

Læs mere

KE 7200 Dansk/Norsk manual Side 5-20 Svensk manual Sida 21-34 English usermanual Page 35-48

KE 7200 Dansk/Norsk manual Side 5-20 Svensk manual Sida 21-34 English usermanual Page 35-48 KE 7200 Dansk/Norsk manual Side 5-20 Svensk manual Sida 21-34 English usermanual Page 35-48 DK: 63 98 880 486 SE: 42 199 09 NO: 80 624 00 EAN: 5706445370252 Indhold Dansk/Norsk manual... 6 Introduktion...

Læs mere

SignalTEK CT Dansk/norsk manual Side 3-14 Svensk manual Sida 16-26 DK: 63 98 932 708 SE: 42 008 45 NO: 80 627 59 EAN: 5706445471447

SignalTEK CT Dansk/norsk manual Side 3-14 Svensk manual Sida 16-26 DK: 63 98 932 708 SE: 42 008 45 NO: 80 627 59 EAN: 5706445471447 SignalTEK CT Dansk/norsk manual Side 3-14 Svensk manual Sida 16-26 DK: 63 98 932 708 SE: 42 008 45 NO: 80 627 59 EAN: 5706445471447 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Sikkerhedsinformation... 3 Introduktion...

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Montering & Vedligehold. Vejledning. Type T2, T5, T6 & T8 manuel ventil. Overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæring: Dansk Svensk 03-2009

Montering & Vedligehold. Vejledning. Type T2, T5, T6 & T8 manuel ventil. Overensstemmelseserklæring. Overensstemmelseserklæring: Dansk Svensk 03-2009 Overensstemmelseserklæring Bilag 13.6 Overensstemmelseserklæring: Fabrikanten Venti AS Banevænget 3 8362 Hørning 03-2009 erklærer hermed, at nedenstående: VentiSlangevinde VentiBrandskabe Som er omfattet

Læs mere

DTR 880A Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 English usermanual Page 7-8

DTR 880A Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 English usermanual Page 7-8 DTR 880A Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 English usermanual Page 7-8 DK: 63 98 732 880 SE: 42 070 38 NO: 80 223 80 EAN: 5706445270064 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Produktspecifikationer...

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker Tips & Idéer Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker 600711 SE Påsväska Tygåtgång: Yttertyg 50x100 cm Fodertyg + snedslå 100x140 cm Vliselin 100x25 cm Mönster (sid 6) Måtten på mönstret

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOK 14T97oC 14T970C

INSTRUKTIONSBOK 14T97oC 14T970C INSTRUKTIONSBOK T0C ToC FÖRORD Tack för att du har köpt denna overlockmaskin med kedjesöm och täcksöm. Denna symaskin är avsedd för hemmabruk och passar utmärkt både för tunna och tjocka material, såsom

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Bäste herrn, Bästa fru, Bästa herr eller

Læs mere

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA Flere og flere sportsfaciliteter, anvendes til andre aktiviteter end sport. For at gøre dette muligt, kræves mobile gulve der hurtigt og nemt forvandler din stadion til

Læs mere

Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle

Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle Papir, glas, støbejern, elge og vandmølle Alebo info@alebo.se http://www.alebo.se 180 km 2h 55 min Starts: Alebo Pensionat, Södra vägen, Unnaryd, Sweden Ends: Södra vägen 53, Unnaryd, Sweden Start Point:

Læs mere

7949_KK_0115.indd 1 2015-04-10 13:01:05

7949_KK_0115.indd 1 2015-04-10 13:01:05 7949_KK_0115.indd 1 2015-04-10 13:01:05 Bruksanvisning svenska... sida 4 20 Brugsanvisning dansk... side 21 37 Bruksanvisning norsk... side 38 53 Käyttöohjeet suomi...sivu 54 71 Instruction manual english...

Læs mere

Filterpumpe m. UV 11Watt Filterpump m. UV 11 watt

Filterpumpe m. UV 11Watt Filterpump m. UV 11 watt Brugsanvisning / Bruksanvisning Filterpumpe m. UV 11Watt Filterpump m. UV 11 watt www.pondteam.com Brugsanvisning til Filterpumpe med UV 11 Watt Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, inden

Læs mere

1 Windows CD 2 Macintosh CD 3 Användarhandbok på CD. 9 Kontrollpanelens överstycke (kan redan ha monterats)

1 Windows CD 2 Macintosh CD 3 Användarhandbok på CD. 9 Kontrollpanelens överstycke (kan redan ha monterats) HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Börja här Start her 1 Användare med USB-kabel: Anslut inte USB-kabeln förrän guiden instruerar dig att göra det, annars kan det hända att programvaran

Læs mere

Användarmanual. Innehåll. Varningar...2. Säkerhetsvarningar 3. Funktioner. 4. Produktöversikt och nyckelfunktioner.5. Grundläggande drift..

Användarmanual. Innehåll. Varningar...2. Säkerhetsvarningar 3. Funktioner. 4. Produktöversikt och nyckelfunktioner.5. Grundläggande drift.. Användarmanual Innehåll Varningar...2 Säkerhetsvarningar 3 Funktioner. 4 Produktöversikt och nyckelfunktioner.5 Grundläggande drift.. 6 Instruktion för verktyg för musikbildspel....8 Extern anslutning..

Læs mere

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Draft 1.2-1/9/10 LU 253351307C RT90-160 HD Boxer_DAN.book Page 1 Mercredi, 1. septembre 2010 9:01 09 RT90-160 HD Boxer DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Brugervejledning LU 253351307C RT90-160

Læs mere

TRIGGER MODULE DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction

TRIGGER MODULE DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction TRIGGER MODULE DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction M 536991000902092016 THERMEX TRIGGER MODULE 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk

Læs mere

Computer I-serien 1.1

Computer I-serien 1.1 SV DK Computer I-serien 1.1 DATORHANDBOK Reebok i-serien 1.1-20090701 SV! Var vänlig läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna i monteringsinstruktionerna innan du monterar eller använder din träningsutrustning.

Læs mere

SYMBOLFÖRKLARING. Förklaring av varningsnivåer. Symboler på maskinen VARNING! VIKTIGT! OBS! 2 Svenska. Varningarna är graderade i tre nivåer.

SYMBOLFÖRKLARING. Förklaring av varningsnivåer. Symboler på maskinen VARNING! VIKTIGT! OBS! 2 Svenska. Varningarna är graderade i tre nivåer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje DC 3300 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

CARE. KØRESTOL MUNICH Brugsanvisning. RULLSTOL MUNICH Bruksanvisning. Made in China HN2350 Manufactured for:

CARE. KØRESTOL MUNICH Brugsanvisning. RULLSTOL MUNICH Bruksanvisning. Made in China HN2350 Manufactured for: CARE Made in China HN2350 Manufactured for: Harald Nyborg Gl. Højmevej 30 DK - 5250 Odense SV Tel: +45 63 95 95 00 DK SE KØRESTOL MUNICH Brugsanvisning RULLSTOL MUNICH Bruksanvisning DK Specifikationer

Læs mere

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Grandma s Cookies Vi kommer fra Västerås Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 11 jenter og 10 gutter. Vi representerer Internationella

Læs mere

Model Brugsanvisning Bruksanvisning

Model Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33001 Brugsanvisning Bruksanvisning AKKU-SKRUEMASKINE Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye akku-skruemaskine, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Mossvägen 17 S-232 37 Arlöv SE: Tlf. 0046 (0)40-462112 DK Tlf. 0045 44669909 SE: Fax 0046 (0)40-462114 DK Fax 0045 44669919

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Svensk-Svensk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Svensk-Svensk hilsen : ægteskab Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. par Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er båda

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow Techno 12 Volt 3000LV - 6500LV - 12000LV

Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow Techno 12 Volt 3000LV - 6500LV - 12000LV Brugsanvisning / Bruksanvisning Superflow Techno 12 Volt 3000LV - 6500LV - 12000LV Dansk Brugsanvisning for Superflow Techno LAVVOLT (12 V) Læs omhyggeligt denne brugsanvisning igennem, inden du tager

Læs mere