Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn"

Transkript

1 Couv_ B _SV.fm Page 1 Mercredi, 10. août :34 15 Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn Bruksanvisning B - 08/ SV

2 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 2 Jeudi, 11. août :10 10 Grattis! Den här HD-digitalboxen är en innovativ produkt från Sagemcoms senaste generation digitalboxar, avsedd för digital marksänd TV. När du har anslutit boxen och genomfört den grundläggande installationen kan du titta på alla kanaler som är tillgängliga i ditt geografiska område, inklusive de program som sänds i HD. Tack vare uppgraderingsfunktionen kan du uppdatera din box med nya funktioner eller tjänster allt eftersom de blir tillgängliga. Den boxen med inspelning är utrustad med en hårddiskenhet som möjliggör enkel mottagning och inspelning av TV, inklusive de program som sänds i HD. Sagemcom-boxen följer en kontinuerlig utvecklingsstrategi. Därför förbehåller vi oss rätten att utan förvarning ändra och förbättra produkten som beskrivs i den här bruksanvisningen. CE-märkning : CE-märkningen intygar att produkten överensstämmer med kraven i direktiven 1999/5/EC rörande radiooch telekommunikationsutrustning, 2006/95/EC rörande säkerhet, 2004/108/EC rörande elektromagnetisk kompatibilitet samt ErP 2009/125/EC rörande ekodesign, fastställda av Europaparlamentet och Europarådet för att minimera elektromagnetiska störningar, säkerställa säkerheten för användare och deras utrustning samt skydda användarnas hälsa och minimera produkternas påverkan på miljön. Försäkran om CE-överensstämmelse finns att läsa i supportavsnittet på Sagemcoms webbplats, eller kan erhållas från följande adress: Sagemcom Broadband SAS - Customer relations department 250 route de l Empereur Rueil-Malmaison Cedex - FRANCE Copyright Sagemcom Broadband SAS Med ensamrätt Sagemcom är ett registrerat varumärke. Den här HD TV -mottagaren överensstämmer med minimikraven för HD TV. HD TV -logotypen är ett varumärke som tillhör DIGITALEUROPE. HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. DTS är ett registrerat varumärke som tillhör Digital Theater Systems, Inc. Macrovision är ett registrerat varumärke som tillhör Macrovision Corp. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-d-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Macrovision upphovsrättsmeddelande Den här produkten omfattas av upphovsrättskyddad teknik som skyddas av amerikanska patent och andra immateriella rättigheter. Användning av denna upphovsrättsskyddade teknik måste godkännas av Macrovision Corporation. Tekniken är avsedd för hemmabruk och annan begränsad användning om inte annat har godkänts av Macrovision. Bakåtutveckling eller nedmontering är förbjuden. Har du eller din återförsäljare kontrollerat mottagningsförhållandena i ditt mottagningsområde? Återförsäljarens telefonnummer finns på inköpskvittot. Observera: Du kan behöva uppgradera din antenn för att kunna ta emot en digitalsignal av god kvalitet. 2

3 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 3 Jeudi, 11. août :10 10 Innehåll 1. Säkerhetsanvisningar... 5 Var ska boxen placeras?... 5 Varning och säkerhetsföreskrifter... 5 Batterier... 6 Störningar... 6 Hårddisk... 7 USB-lagringsenheter... 7 Rengöring av boxen Miljö... 8 Betydelse av symboler på produkt eller förpackning... 8 Återvinning och avfallshantering... 8 Europeiska direktivet för avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)... 8 Direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (ROHS)... 9 Boxens strömförbrukning Produktöversikt Förpackningens innehåll Boxens frampanel Boxens bakpanel Fjärrkontroll Batterier Anslutningar Anslutning till markantenn Standardutomhusantenn...14 Inomhusantenn...14 Anslutning till antennen...15 Anslutning till TV:n Anslutning till en HD-TV med HDMI...15 Anslutning till en TV med standardupplösning (SD)...16 Anslutning till video-/dvd-spelare Anslutning till ett hemmabiosystem Anslutning till en hi-fi-enhet Första installation Val av språk Val av land Bildinställningar Föräldrakod Kanalsökning Daglig användning Välja TV-kanal Använda knapparna för Kanal växling eller knapparna Använda kanallistan Banderoll för programinformation Detaljerad programinformation Välja radiokanal Justera ljudnivån Ändra favoritlista Tillfälligt val av ljudspråk och undertexter Aktivera och använda ljudbeskrivning Text-TV Tillfälligt val av bildvisningsformat Elektronisk programguide / EPG Direktsändningsläge/fördröjt läge Paus/Uppspelning Tillbakaspolning Snabbspolning framåt Stopp Inspelning Direkt inspelning (direktsänt eller fördröjt program) Spela in program från menyn Manuell programmering Hantera schemalagda inspelningar Spela in program via den elektroniska programguiden / EPG Inspelningslägen: Timer eller program Spela in program med hjälp av den elektroniska programguiden Inspelningslista Komma åt låsta inspelningar

4 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 4 Jeudi, 11. août :10 10 Hantera inspelningslistan Välja inspelade program...32 Sortera inspelningar...32 Skapa mappar...32 Ta bort inspelningar...33 Flytta inspelningar...33 Byta namn på inspelningar...33 Sammanfoga inspelningar Installationsmenyer Symboler Användarinställningar Ställa in språkalternativ...34 Göra egna användarinställningar...35 Låsning och föräldrakontroll...36 Ändra föräldrakoden...36 Ändra och hantera favoritlistor Boxinställningar Söka efter kanaler...38 Söka efter kanaler manuellt...38 Bildinställningar...39 Ljudinställningar...39 Återställa boxen...40 Informationsmeny Information om antennsignal...40 Boxinformation...41 Information om hårddisk...41 Information om villkorlig åtkomst Felsökning Använda boxen Uppdatera programvaran Kundsupport Garantivillkor Specifikationer

5 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 5 Jeudi, 11. août : Säkerhetsanvisningar Användning av boxen kräver att vissa säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda användare och miljö. Var ska boxen placeras? För att garantera korrekt funktion hos boxen måste följande säkerhetsanvisningar efterlevas: Placera boxen inomhus för att skydda den mot blixtar, regn och direkt solljus. Placera boxen på en torr plats med tillräcklig ventilation. Håll boxen borta från värmekällor som element, ljus, lampor osv. Skydda boxen från fukt och placera den på en plan yta där den inte riskerar att falla ner och är utom räckhåll för barn. Undvik häftiga stötar. Välj en stabil, horisontell yta på vilken boxen inte kommer att utsättas för intensiva vibrationer. Placera inget ovanpå boxen (det hindrar ventilationen): ventilationsöppningarna på skalet skyddar din box mot överhettning. Om du placerar boxen i ett utrymme som inte är helt öppet ska du lämna minst 10 cm fritt på var sida och 20 cm framför och bakom boxen. Anslut boxen direkt till elnätet med medföljande kablar; uttaget måste sitta nära boxen och vara lättillgängligt. Användning av förlängningskabel (med flera uttag) rekommenderas inte. Varning och säkerhetsföreskrifter ÖPPNA ALDRIG BOXEN ELLER STRÖMADAPTERN! DU RISKERAR ATT FÅ EN ELEKTRISK STÖT. Använd bara strömadaptern som medföljde boxen när du ansluter till eluttaget. Annat förfarande kan vara farligt. Som en försiktighetsåtgärd fungerar strömadaptern som nödbrytare för strömtillförseln på 230 V. Därför måste du ansluta boxen till ett eluttag som sitter nära boxen och är lättillgängligt. Anslut boxen till elnätet i enlighet med de instruktioner som finns på enheten (spänning, ström, frekvens av elnät). Informationen är placerad under boxen eller på bakpanelen. Du måste ansluta strömadaptern till boxen innan du ansluter den till eluttaget. Se till att nätsladden är korrekt ansluten till eluttaget och till boxen. Annars finns det risk för brand och du riskerar att få en elektrisk stöt när du rör boxen. Du måste använda boxen i en miljö som uppfyller följande krav: - temperatur mellan 0 C [32 F] och +40 C [104 F]. - omgivande luftfuktighet på mellan 20 % och 90 %. - höjd under 2000 m/ 6562 ft. För att undvika kortslutning (fara för brand eller stötar) ska du inte utsätta boxen för fukt. Placera inga föremål som innehåller vätska (t.ex. en vas) på apparaten. Inga vätskor får spillas på boxen. Om vätska spills på boxen måste du genast dra ur strömkabeln och sedan rådfråga återförsäljaren. Se till att ingen vätska eller metallföremål tränger in i boxen genom ventilationsöppningarna. Undvik att ansluta boxen efter att den har utsatts för stora temperaturförändringar. 5

6 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 6 Jeudi, 11. août :10 10 Boxen måste kopplas från elnätet (vid eluttaget eller bakpanelen) innan du gör ändringar på anslutningarna mellan TV, video eller antenn. Utrustning som är kopplad till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-tv nät kan i vissa fall medföra risk för brand. För att undvika detta skall vid anslutning av utrustningen till kabel-tv nät galvanisk isolator finnas mellan utrustningen och kabel-tv nätet. Vi rekommenderar att du kopplar ur antennen i händelse av oväder. Även om boxen och TV:n är frånkopplade från eluttaget kan de skadas av blixtnedslag. Om du hör ovanliga ljud från eluttaget eller från nätsladden eller adapter, koppla omedelbart nätsladden från eluttaget i enlighet med alla försiktighetsåtgärder, du riskerar att få en elektrisk stöt, och kontakta din återförsäljare. Anslut aldrig boxen till ett eluttag som är löst, visar tecken på förslitning eller är skadat, du riskerar att få en elektrisk stöt. Rör aldrig nätsladden med våta händer. Du riskerar att få en elektrisk stöt. När du ansluter eller kopplar bort nätkabeln ska du alltid ta tag i kontakten utan att dra i sladden. En skadad sladd utgör en potentiell risk för brand eller elektriska stötar. Dra aldrig i sladden när du drar ur den ifrån strömuttaget. Placera aldrig föremål på nätsladden, och dra aldrig på den eller böj den. Detta kan innebära en risk för brand eller elektriska stötar. Kontrollera att boxen aldrig ligger på nätsladden eller andra kablar. Placera aldrig föremål på nätadaptern, trampa aldrig på den eller rulla ihop den med en rullande enhet. Du riskerar att skada nätadaptern och skapar risk för brand eller elektriska stötar. Se till att boxen placeras på ett plant och stabilt underlag, placera den felaktigt kan leda till att nätsladden kopplas från. Detta kan innebära en risk för brand eller elektriska stötar. Anslut alltid nätsladden till boxen och sedan anslut strömsladden till nätadaptern och slutligen anslut strömsladden till eluttaget. Genom att inte observera den angivna ordningen, riskerar du att få en elstöt. Se till att nätsladden är korrekt ansluten till nätadaptern, och att den är ordentligt isatt i sitt spår. Det är viktigt att du trycker in kontakten i sitt spår. Det finns risk för brand eller elektriska stötar i händelse av felaktig anslutning. Håll alltid nätsladden och strömförsörjningsenheten oåtkomligt för barn eller husdjur. Endast behörig personal som godkänts av tillverkaren får reparera boxen. Om säkerhetsföreskrifterna inte efterlevs upphör garantin att gälla. Ha en specialiserad installatör för att utföra alla anslutningar om du vill använda kablar som inte medföljer boxen. Batterier Små barn kan lätt svälja batterier eller sätta dem i halsen. Låt inte små barn leka med fjärrkontrollen. Håll alltid batterier ifrån varma källor som solstrålar, brand eller liknande källor. För att undvika att fjärrkontrollen skadas ska du endast använda identiska batterier eller batterier av motsvarande typ. Batterierna som levererades med enheten är inte uppladdningsbara. Störningar Placera inte boxen nära apparater som kan ge upphov till elektromagnetiska störningar (till exempel högtalare). Detta kan påverka boxens funktion och förvränga bild eller ljud. 6

7 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 7 Jeudi, 11. août :10 10 Hårddisk Enheten innehåller en hårddiskenhet. USB-lagringsenheter Vänta tills boxen är i standby-läge innan du kopplar ur dina lagringsenheter. Annars riskerar du att förloradata eller skada lagringsenheten. Rengöring av boxen Boxens yttre hölje kan rengöras med en mjuk och torr trasa. Använd inte skursvamp, skurpulver eller lösningsmedel, som alkohol eller terpentin, eftersom de kan skada boxens ytskikt. 7

8 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 8 Jeudi, 11. août : Miljö Bevarande av miljön är en väsentlig angelägenhet för Sagemcom. Vår önskan är att ta fram system som tar hänsyn till miljön och har därför integrerat miljöaspekter i produktens hela livscykel, från tillverkning till avskaffande. Betydelse av symboler på produkt eller förpackning Den överkorsade soptunnan på produkten eller dess tillbehör innebär att den inte ska slängas med vanliga hushållssopor utan behöver lämnas till återvinning. Pilsymbolen innebär att produkten kan återvinnas och inte heller ska slängas med vanligt hushållsavfall. Den gröna symbolen innebär att ett bidrag har lämnats till godkänd nationell återanvändnings- och återvinningsorganisation. Symbolen med tre tunna pilar som finns på plastdelarna innebär att dessa kan återvinnas och inte heller ska slängas med vanligt hushållsavfall. Återvinning och avfallshantering Se till att respektera de regler som gäller för denna typ av avfall. Det underlättar återvinningen. Om produkten innehåller batterier måste dessa slängas i särskilda batteriholkar. Enligt europeiska bestämmelser ska all elektrisk och elektronisk utrustning ( ) lämnas in för återvinning: På lokala insamlingsställen (återvinningsstationer, återvinningscentraler etc.), Vid försäljningsställen där du köper liknande utrustning. På detta sätt kan du bidra till återanvändning och förbättring av elektriskt och elektroniskt avfall, som annars kan påverka omgivningen och människors hälsa. Europeiska direktivet för avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) För en hållbar utveckling rekommenderas starkt att alla hjälper till att minska avfallet genom att återanvända, återvinna, kompostera och utvinna energi. För att uppfylla detta krav som gäller för elektriska och elektroniska apparater sålda efter 13/ kommer din box att tas tillbaka utan kostnad och återvinnas av återförsäljaren begränsat till den mängd och typ av utrustning som de har sålt. Dessa apparater som är potentiellt farliga för människors hälsa och för miljön kommer att återvinnas. 8

9 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 9 Jeudi, 11. août :10 10 Direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (ROHS) Boxen och dess batterier uppfyller ROHS-direktivet och innehåller inga farliga material så som bly, kvicksilver eller kadmium. Detta minskar riskerna för miljön samt eventuella hälsorisker för personalen på återvinningsstationerna. Fjärrkontrollens batterier är lätta att ta ur. Anmärkning: När fjärrkontrollens batterier är uttjänta ska de läggas i särskilda insamlingsholkar och inte slängas med vanligt hushållsavfall. Boxens strömförbrukning För att minska boxens strömförbrukning bör du försätta den i standby-läge när den inte används. Om du inte ska använda den under en längre tid bör du stänga av den helt eller dra ur kontakten. 9

10 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 10 Jeudi, 11. août : Produktöversikt Med din HD-digitalbox kan du se alla kanaler som finns tillgängliga i ditt område (Abonnemangsberoende). Förpackningens innehåll Din nya utrustning innehåller: Nummer Beskrivning 1 1 HD-digitalbox 2 1 nätanslutning (adapter och nätsladd) 3 1 fjärrkontroll med 2 batterier (AAA) 4 1 HDMI-kabel för anslutning till en HD-TV 5 1 bruksanvisning 10

11 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 11 Jeudi, 11. août :10 10 Boxens frampanel Nummer Beskrivning Nummer Beskrivning 1 Kortläsare 5 P- Byta kanal (ner) 2 USB port (för framtida bruk / ej aktiverad) 3 Statusindikator 4 Digital display Visar aktuell tid när boxen är i standby. Visar aktuellt programnummer när boxen är på. Visar hårddiskaktivitet (pågående inspelning, programuppspelning ). 6 Standby-knapp Gå i/ur standby-läge (tryck och släpp) Starta om boxen (håll intryckt under fem sekunder). 7 P+ Byta kanal (upp) 11

12 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 12 Jeudi, 11. août :10 10 Boxens bakpanel Nummer Beskrivning Nummer Beskrivning 8 Nätanslutningsuttag 13 Digital ljudkontakt (S/PDIF) 9 USB port (ej aktiv) 14 SCART-kontakt (till TV eller video-/dvdspelare) 10 Ethernet port (ej aktiv) 15 Antenningång 11 HDMI digital video-/ljudkontakt 16 Antennutgång 12 Analoga ljudkontakter (till hi-fi-apparat) 12

13 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 13 Jeudi, 11. août :10 10 Fjärrkontroll Knapp(ar) Beskrivning 11 1 Standby knapp - Gå i/ur standby-läge 2 Numeriska knappar - Komma åt kanaler och olika skärmalternativ MENY knapp - Menyer Guide knapp - Visa den elektroniska programguiden (EPG) Navigations knappar - Flytta runt på en sida eller i en meny Tillbaka knapp - Gå tillbaka till föregående kanal, skärm eller läge Kanal Upp/Ned knapp - Byta kanal 8 Text-tv knapp - Visa text-tv när den är tillgänglig 9 FAV knapp - tillgång favoritkanaler 10 Färg knappar - Skärmalternativ (text-tv och meny) 5 11 Media knapp - Komma åt inspelningslistan MUTE knapp - Sätta på/stänga av ljudet 13 Direkt tillgång till menyfunktionerna Format knapp - Ändra storlek på bild (om TV är ansluten via HDMI) Exit knapp - Gå ur en skärm eller ett läge 16 Info knapp - Visa programinformation och alternativ Inspelnings knapp - Starta en inspelning direkt eller 17 schemaläggen inspelning via den elektroniska programguiden (EPG) 18 Volym Upp/Ned knapp - Justera volymen 19 Video kontroll - Spola framåt / bakåt. Spola till början / slut. 20 Live TV & Video kontroll - Stoppa / spela / pausa Knappar som inte beskrivs används inte på denna produkt. Batterier För att fjärrkontrollen ska fungera krävs två batterier (AAA). Se indikeringarna i batterifacket för hur de ska sättas in. De medföljande batterierna är inte uppladdningsbara. 13

14 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 14 Jeudi, 11. août : Anslutningar Innan du installerar boxen: Kontrollera att alla delar har levererats (se Förpackningens innehåll, sida 10). Se till att apparater som ska anslutas till varandra (boxen, TV, video ) är frånkopplade innan du gör några anslutningar. Säkerställ att marksänd digital-tv finns i ditt mottagningsområde. Anslutning till markantenn För att få bästa möjliga mottagning kan du behöva justera antennen. Alternativt kan du ansluta en inomhusantenn till systemet. Kontakta en specialiserad återförsäljare för mer information. Standardutomhusantenn Det är bäst att använda en takantenn avsedd att motta VHF-kanaler (6 till 11) och UHF-kanaler (21 till 69). Men: Om huset är utrustat med en gammal antennmodell kan digitala kanaler vara svåra eller till och med omöjliga att ta emot. Problemet kan endast lösas genom att byta antenn. Om huset är utrustat med en centralantenn med selektiva filter för analoga kanaler kommer mottagningen troligtvis inte att fungera korrekt. I sådant fall måste du kontakta hyresvärden. Vissa antenner är riktade mot en analog TV-sändare och måste justeras mot en digital-tv-sändare. Om du upplever mottagningsproblem kan du också försöka placera antennen på olika höjder. Inomhusantenn Under bästa möjliga mottagningsförhållanden är den här typen av antenn tillräcklig. Här följer dock några praktiska tips: Använd en antenn avsedd för kanalerna 6 till 11 och 21 till 69. Montera antennen nära fönstret och rikta den mot digital-tv-sändaren. Använd om möjligt en antenn med förstärkare. Boxen kan försörja inomhusantennen med ström (se Information om antennsignal, sida 40). 14

15 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 15 Jeudi, 11. août :10 10 Anslutning till antennen 1. Sätt i antennkabeln (medföljer ej) i ANTENNA IN -uttaget på boxen. 2. Du kan ansluta RF-utgången på boxen till antenningången på TV:n eller video-/dvd-spelaren (kabel medföljer ej). Anslutning till TV:n Anslutning till en HD-TV med HDMI 1. För att kunna uppleva HD-bildkvalitet måste du ansluta HDMI-uttaget på boxen till HDMI-uttaget på din platt-tv (kabel medföljer). 2. Om du vill ansluta andra enheter till boxen (video, hemmabiosystem...) tittar du på efterföljande sidor. 3. Anslut strömadaptern till strömkabeln. Anslut därefter strömkabeln till 12V-uttaget på boxen. 4. Sätt i strömkabeln i vägguttaget. 15

16 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 16 Jeudi, 11. août :10 10 Anslutning till en TV med standardupplösning (SD) 1. Du måste ansluta TV:n till boxen med hjälp av en SCART-kontakt (kabel medföljer ej). 2. Om du vill ansluta andra enheter till boxen (hemmabiosystem...) tittar du i efterföljande avsnitt. 3. Anslut strömadaptern till strömkabeln. Anslut därefter strömkabeln till 12V-uttaget på boxen. 4. Sätt i strömkabeln i vägguttaget. Anslutning till video-/dvd-spelare Se bilden nedan för anslutning av boxen till en video-/dvd-spelare. Anmärkning Om din video-/dvd-spelare har flera SCART-kontakter väljer du TV- eller EXT1-uttaget. 16

17 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 17 Jeudi, 11. août :10 10 Anslutning till ett hemmabiosystem Vissa program sänds med flerkanaligt digitalljud av hög kvalitet. Om du ansluter boxen till ett hemmabiosystem kan du uppleva surround-ljud som på en biograf när du tittar på dessa program. Detta gör du enkelt genom att ansluta DIGITAL AUDIO-utgången på boxen med en koaxialkabel till koaxiala ingången för digitalt ljud på hemmabiosystemets förstärkare. Dolby Digital Plus är en av Dolby Laboratories senaste uppfinningar inom högkvalitativt digitalt ljud. Produkten är kompatibel med Dolby Digital-system och uppfyller de mest krävande tittares krav. Den är skalbar gentemot det mångfaldiga utbudet innehåll, som till exempel HD-TV-sändningar. Anmärkning Mer information finns på följande webbplats: Anslutning till en hi-fi-enhet För att få ut så mycket som möjligt av det digitala kvalitetsljudet och lyssna på radio med TV:n avstängd ansluter du bara höger och vänster ljudutgång på boxen till aux-ingången på ditt hi-fi-system (kabel medföljer ej). 17

18 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 18 Jeudi, 11. août : Första installation När du har anslutit boxen behöver du göra en första installation. 1. Sätt på TV:n. 2. Välkomstskärmen kommer upp. Om den inte har kommit upp efter 30 sekunder kopplar du TV:n till aux-in (HDMI / SCART) till dess att välkomstskärmen visas. 3. Sätt in ditt abonnemangskort i kortläsaren i pilarnas riktning och med chipet uppåt (Om abonnemangskort finns). Val av språk 4. Välj språk med navigationsknapparna höger eller vänster. Tryck på OK för att fortsätta. Val av land 5. Välj land med navigationsknapparna höger eller vänster. Tryck på OK för att fortsätta. 18

19 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 19 Jeudi, 11. août :10 10 Bildinställningar 6. Välj de inställningar som passar dina behov. Använd upp- och nedpilarna för att markera en inställning och vänster- och högerpilarna för att välja ett värde. HD-upplösning: välj bildupplösning för din HD-TV (1080i, 1080p, 720p eller 576p). Färg standard HDMI: välj den HDMI-standard (RGB eller YCbCr) som bäst passar din HD-TV. Söker efter förhandsvisning: välj visningsläge för din standard-tv. 16/9 (widescreen-tv), 4/3 (traditionell TV) eller auto (programformatet respekteras - 16:9 eller 4:3). Video storleksändring: om TV-formatet är 4/3 väljer du önskat ändringsläge: Pan & Scan eller Letterbox. SCART: Om du har anslutit en standard-tv till boxen med en scart-kabel väljer du TV-läge. Om du istället har anslutit en video-/dvd-spelare till scart-kontakten väljer du INSPELNINGS-läge. TV-SCART: välj den videostandard (RGB eller CVBS) som bäst passar TV/AUX-ut. CVBS-standard: om TV SCART är inställt på CVBS, väljer du nödvändig standard (PAL eller SECAM). Tryck på OK för att fortsätta. Föräldrakod 7. Skriv in din fyrsiffriga kod med fjärrkontrollen (du kan inte välja 0000). 8. Ange samma kod igen för att bekräfta. Tryck på OK för att fortsätta. Anmärkning Föräldrakoden används för att låsa åtkomsten till boxen och kanalerna. Se till att komma ihåg den för framtida bruk. För att aktivera och konfigurera denna funktion, se Låsning och föräldrakontroll, sida 36. Du kan ändra koden när du vill, se Ändra föräldrakoden, sida

20 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 20 Jeudi, 11. août :10 10 Kanalsökning 9. Boxen söker automatiskt efter tillgängliga TV- och radiokanaler. 10.Tryck på OK för att spara hittade kanaler. Anmärkning Om boxen inte hittar några kanaler behöver du justera antennen. Välj JA för att se mottagningens styrka och kvalitet för antennsignalen. Kontrollera antennkabelanslutningarna. När signalnivån är tillfredsställande trycker du på Tillbaka knappen för att fortsätta installationen. Kontakta din antenninstallatör om mottagningens nivå och kvalitet är fortsatt dålig. Boxen är nu klar. Du kan nu se alla dina kanaler. Kontakta din lokala operatör om det uppstår problem som gör att du inte kan avsluta installationen. 20

21 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 21 Jeudi, 11. août : Daglig användning Välja TV-kanal Använda knapparna för Kanal växling eller knapparna 0-9 Tryck på knappen Kanal upp eller Kanal ned på fjärrkontrollen eller ange kanalens nummer på den numeriska knappsatsen för att byta till den kanal du önskar. Använda kanallistan Tryck på OK för att visa kanallistan, välj kanal och tryck sedan på OK igen för att bekräfta. Banderoll för programinformation Varje gång du byter kanal visas banderollen på skärmen. Du kan också visa den genom att trycka på Info knappen en gång när du tittar på ett program. Du kan ställa in visningstid för banderollen i dina Användarinställningar (se Göra egna användarinställningar, sida 35). - A : Kanalnummer och -namn - B : Program namn - C : Programmets starttid - D : Tid som gått sedan programmet startade - E : Aktuell tid - F : Programmets sluttid - G : Signalnivå - H : Antal språk för undertexter - I : Text-TV-tjänst tillgänglig - J : Information om Dolby, Dolby + eller DTSljud - K : Ljudbeskrivning tillgänglig - L : Multiljud tillgängligt - M : Programmets upplösning - N : Program sänds i HD - O : Vägledning för föräldrar - P : Favoritlista Anmärkning Programinformationens tillgänglighet och riktighet beror på kanalleverantören. 21

22 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 22 Jeudi, 11. août :10 10 Detaljerad programinformation Om du vill ha mer information om aktuellt och efterföljande program trycker du på Info knappen medan du tittar på programmet för att visa banderollen med utökad information. Tryck på höger / vänster pilarna för att visa information om nästa/aktuellt program. Använd upp och ned knapparna för att visa information om aktuellt/nästa program på andra kanaler. För att byta till vald kanal trycker du på OK. Tryck på Info knappen igen eller Exit för att dölja banderollen. Välja radiokanal Tryck på Radio knappen för att byta till RADIO-läge. Du kan även nå radion genom att trycka på MENY knappen och välja RADIOKANALSLISTA. Använd upp och ned pilarna för att välja en radiokanal. För att byta till vald kanal trycker du på OK. Tryck på Exit knappen för att avsluta RADIO-läge och gå tillbaka till TV-läge. Justera ljudnivån Volym: Använd Volym upp och Volym ned knapp för att justera volymen upp och ned. Tyst läge: Använd Mute knapp för att stänga av ljudet. Tryck på samma knapp igen för att återställa ljudet. Anmärkning Detta ändrar inte ljudet på scartuttaget om du ställer in det på Inspelningsläge (se Bildinställningar, sida 39). 22

23 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 23 Jeudi, 11. août :10 10 Ändra favoritlista Du kan skapa och hantera listor med favoritkanaler i menyn FAVORITLISTOR (se sida 37). För att byta från en kanallista (även från huvudkanallistan) till en favoritlista trycker du på Info knappen för att visa banderollen med utökad information. Tryck på den blå knappen för att byta till nästa tillgängliga favoritlista. Upprepa tills du har nått önskad favoritlista eller för att återgå till huvudkanallistan. Tillfälligt val av ljudspråk och undertexter Anmärkning Alla justeringar utförs direkt. Tillfälliga justeringar kvarstår dock inte när du byter kanal. Tryck på Info knappen en gång medan du tittar på ett program för att visa banderollen med programinformation. Tryck på OK för att visa banderollen med alternativ. Du kan även visa ljudspår, undertexter eller ljudbeskrivning genom att trycka på Undertext knappen. Använd vänster, höger, upp eller ned pilarna för att välja dina inställningar och tryck sedan på OK för att bekräfta. Aktivera och använda ljudbeskrivning Ljudbeskrivning är en tillgänglighetsfunktion som ger tittare med nedsatt syn en talad beskrivning av vad som händer på skärmen. Om du vill använda ljudbeskrivningsfunktionen ska du först aktivera den i dina Användarinställningar (se Ställa in språkalternativ, sida 34). Program som tillhandahåller den här tjänsten sänds på valt språk om Du kan sedan använda Ljudbeskrivning knappen för att tillfälligt stänga av ljudbeskrivnings funktionen, ändra språk och justera volymen för ljudbeskrivning Observera att Ljudbeskrivnings knappen endast kommer att svara om du har ljudbeskrivning aktiverat i Användarinställningarna. 23

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Macab ST-2300IP. Terrest, satellit och IP Terrestrisk, satellit og IP. Language. Danish. Swedish

Macab ST-2300IP. Terrest, satellit och IP Terrestrisk, satellit og IP. Language. Danish. Swedish Macab ST-2300IP Language Danish Swedish För senaste versionen se www.macab.se Support > Ladda hem For den nyeste version se www.max-nordic.com Terrest, satellit och IP Terrestrisk, satellit og IP Dansk

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista

PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista PCTV Hybrid Tuner Kit for Windows Vista Installationsvejledning Snabbstartsguide 2007 Pinnacle Systems, Inc. 8420-00070-01 R1 Pakken indeholder USB 2.0 TV Tuner Stick Fjernbetjening PCTV Installations

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

zense PC-BOKS Model PLM-211OULT Dansk - Svenska DK /Ver 1.2

zense PC-BOKS Model PLM-211OULT Dansk - Svenska DK /Ver 1.2 Dansk - Svenska zense PC-BOKS Model PLM-211OULT DK /Ver 1.2 1 - ANVENDELSE PC-boksen er en zense enhed der bruges til at programmere zense systemet med. PC-boksen benyttes samme med PC-programmet Zense

Læs mere

zense DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Lyskilde L1 Dansk - Svenska DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE

zense DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Lyskilde L1 Dansk - Svenska DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE DIN-modul m. Relæ Model DSR-0716 Dansk - Svenska zense DK Ver 2.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at styre en 230 VAC lampe, motor el. lign. Enheden kan ikke benyttes selvstændigt,

Læs mere

SCH06DE3203A_r00.FH10 Thu Oct 01 11:29:47 2009 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K. Colori compositi

SCH06DE3203A_r00.FH10 Thu Oct 01 11:29:47 2009 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K. Colori compositi SCH06DE3203A_r00.FH0 Thu Oct 0 :29:47 2009 Pagina CENTRALLÅS CENTRALLÅS STYRENHET CONFORT COMFORT KONTROLENHED HUVUDEN FÖR ULTRALJUDSENSOR HOVEDER I ULTRALYDSSENSOR 2xx TA BORT DEN MELLERSTA DELEN SOM

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Blu-ray Disc Hemmabio ljudsystem Blu-ray Disc Lydsystem til hjemmebiograf

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Blu-ray Disc Hemmabio ljudsystem Blu-ray Disc Lydsystem til hjemmebiograf Bruksanvisning Betjeningsvejledning Blu-ray Disc Hemmabio ljudsystem Blu-ray Disc Lydsystem til hjemmebiograf Model No. SC-BTT362 SC-BTT262 Kära kund Tack för inköpet av denna produkt. Läs igenom bruksanvisningen

Læs mere

Spørsmål og svar - MyTeam

Spørsmål og svar - MyTeam Spørsmål og svar - MyTeam Efkon AB 2010-2013 Mange tak till den danske oversættelse af Michael Neergaard, Næstved/Herlufsholm Håndbold. 1. SPØRGSMÅL OG SVAR... 2 1.1. VI VILL SNABBT VETA HUR MÅNGA SOM

Læs mere

SignalTEK CT Dansk/norsk manual Side 3-14 Svensk manual Sida 16-26 DK: 63 98 932 708 SE: 42 008 45 NO: 80 627 59 EAN: 5706445471447

SignalTEK CT Dansk/norsk manual Side 3-14 Svensk manual Sida 16-26 DK: 63 98 932 708 SE: 42 008 45 NO: 80 627 59 EAN: 5706445471447 SignalTEK CT Dansk/norsk manual Side 3-14 Svensk manual Sida 16-26 DK: 63 98 932 708 SE: 42 008 45 NO: 80 627 59 EAN: 5706445471447 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Sikkerhedsinformation... 3 Introduktion...

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Computer I-serien 1.1

Computer I-serien 1.1 SV DK Computer I-serien 1.1 DATORHANDBOK Reebok i-serien 1.1-20090701 SV! Var vänlig läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna i monteringsinstruktionerna innan du monterar eller använder din träningsutrustning.

Læs mere

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA Flere og flere sportsfaciliteter, anvendes til andre aktiviteter end sport. For at gøre dette muligt, kræves mobile gulve der hurtigt og nemt forvandler din stadion til

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE

DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Draft 1.2-1/9/10 LU 253351307C RT90-160 HD Boxer_DAN.book Page 1 Mercredi, 1. septembre 2010 9:01 09 RT90-160 HD Boxer DIGITALBOX MED OPTAGEFUNKTION TIL HD MODTAGELSE Brugervejledning LU 253351307C RT90-160

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500 Brugsanvisning / Bruksanvisning Skimmer 2500 DANSK Brugsanvisning Skimmer 2500 Læs denne brugsanvisning nøje igennem inden skimmeren tages i brug. www.pondteam.com 1 Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler

Læs mere

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin Slagboremaskine Slagborrmaskin Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning

Brugsvejledning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER... 3 APPARATBESKRIVELSE... 4 INSTALLATION... 6 BRUG... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 11 INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS... 14 EGENSKAPER... 15 INSTALLATION...

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning

Brugsvejledning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INDHOLD DK RÅD OG ANVISNINGER...3 APPARATBESKRIVELSE...4 INSTALLATION...6 BRUG...9 VEDLIGEHOLDELSE...11 INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS...14 EGENSKAPER...15 INSTALLATION...17

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

REMOTE CONTROL EXTENDER and Bender OWNERS MANUAL

REMOTE CONTROL EXTENDER and Bender OWNERS MANUAL REMOTE CONTROL EXTENDER and Bender OWNERS MANUAL LOCATION OF CONTROLS IR Bender Front Remote Control Indicators & IR Transmitter/Receiver IR Bender Back Accessory IR Probe DC Power DC 12 V, AC 120V/230V

Læs mere

Din bruksanvisning SAMSUNG UE32C8705XS http://no.yourpdfguides.com/dref/3376592

Din bruksanvisning SAMSUNG UE32C8705XS http://no.yourpdfguides.com/dref/3376592 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Læs mere

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet.

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. MARC NEWSON FOR Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. Godt design har altid handlet om tidsløse produkter... som har en følelse af kvalitet. MARC NEWSON SMEG-INTE

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31 DK Termostatstyret Laser Ovn H-304 SV Elektronisk värmefläkt H-524 DK Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til

Læs mere

Elma 1352C Dansk/norsk vejledning Side 5-18 Svensk bruksanvisning Sida 19-32 English usermanual Page 33-45

Elma 1352C Dansk/norsk vejledning Side 5-18 Svensk bruksanvisning Sida 19-32 English usermanual Page 33-45 Elma 1352C Dansk/norsk vejledning Side 5-18 Svensk bruksanvisning Sida 19-32 English usermanual Page 33-45 El-nr.: 6398204538 EAN: 5703317650368 Sikkerhedsinformation... 5 Miljøforeskrifter... 5 Vedligeholdelse

Læs mere

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM x x4 4 a 4 b JENSEN DREAM 4 INTRODUKTION Vi gratulerar dig till valet av Jensen Dream

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

Golf Scooter Monobuggy

Golf Scooter Monobuggy Golf Scooter Monobuggy Danmark: Manual og samlevejledning 06725_DE-GB-FR-NL.indb 1 20.01.11 16:55 GB Indhold Symbolforklaring 3 Sikkerhedsforeskrifter 3 Garantibestemmelser 6 Hvad følger med 6 Oversigt

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede.

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0306 Klageren: XX Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Model 79646. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 79646. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 79646 Brugsanvisning Bruksanvisning INFRARØD GASVARMEOVN MED VARMEBLÆR Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasvarmeovn, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

io-homecontrol by Somfy Installationsguide

io-homecontrol by Somfy Installationsguide io-homecontrol by Somfy Installationsguide DK Indholdsfortegnelse 2 vejs-programmering Fjernbetjening Easy Sun io...3 Programmering af Sunea io... 8 Justerbar dugspænding, nederste grænsestilling...14

Læs mere

Din bruksanvisning PIONEER DEH-P85BT http://no.yourpdfguides.com/dref/1234780

Din bruksanvisning PIONEER DEH-P85BT http://no.yourpdfguides.com/dref/1234780 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Læs mere

Overvågnings-/Jagtkamera

Overvågnings-/Jagtkamera Overvågnings-/Jagtkamera Brugervejledning LTL 8210A (12 MP) Læs og forstå denne brugervejledning inden brug Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Generelle oplysninger 1.1 Indledning 3 1.2 Anvendelse

Læs mere

Brugs- og Installationsvejledning. Bruks- och Installationsanvisning

Brugs- og Installationsvejledning. Bruks- och Installationsanvisning M40601.0 DK/NO Brugs- og Installationsvejledning SE Bruks- och Installationsanvisning Multifunktionsovn POP1050SK.X Indholdsfortegnelse DK: Indholdsfortegnelse...2 Tilykke...3 Miljø information...3 Vigtig

Læs mere

Elektrisk gulvvarme Elektrisk golvvärme. Brugervejledning Användarmanual

Elektrisk gulvvarme Elektrisk golvvärme. Brugervejledning Användarmanual Elektrisk gulvvarme Elektrisk golvvärme Brugervejledning Användarmanual ler l bli Brugervejledning Användarmanual ert se / om y en det DK SE Vigtig information vedrørende deres elektriske gulvvarme Elektrisk

Læs mere

UR 18DSL. Batteridriven radio Radio Radio batteridrevet Akkutoiminen radio Cordless Radio

UR 18DSL. Batteridriven radio Radio Radio batteridrevet Akkutoiminen radio Cordless Radio Batteridriven radio Radio Radio batteridrevet Akkutoiminen radio Cordless Radio UR 18DSL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages

Læs mere

Verona- 5000 - Carport

Verona- 5000 - Carport Samlevejledning Monteringsanvisning Verona- 5000 - Carport Approx. Dim. 500 L x 97.5 W x 18 H cm / 196.8" Lx 117.1"W x 85.8" H 13 mm Web site: www.jemogclix.dk E-mail: kundeservice@jemfix.com www.palramapplications.com

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

S95. Monterings och användarmanual samt garantibevis. Monterings- og brugsanvisning samt garantibevis. Monterings- og brukerhåndbok samt garantibevis

S95. Monterings och användarmanual samt garantibevis. Monterings- og brugsanvisning samt garantibevis. Monterings- og brukerhåndbok samt garantibevis S95 Monterings och användarmanual samt garantibevis Sida 1:1-1:13 Monterings- og brugsanvisning samt garantibevis Side 2:1-2:13 Monterings- og brukerhåndbok samt garantibevis Side 3:1-3:13 Asennus- ja

Læs mere

DTR 94000TA HD JORDBASERET OPTAGELSE DIGITAL-TV-MODTAGER MED HARDDISK OG DOBBELT MODTAGER BRUGERVEJLEDNING DANSK. Softwareversion 0.2.

DTR 94000TA HD JORDBASERET OPTAGELSE DIGITAL-TV-MODTAGER MED HARDDISK OG DOBBELT MODTAGER BRUGERVEJLEDNING DANSK. Softwareversion 0.2. LU 253148458-D DTR94000TA_DANOIS.book Page 1 Vendredi, 29. janvier 2010 3:54 15 JORDBASERET OPTAGELSE DIGITAL-TV-MODTAGER MED HARDDISK OG DOBBELT MODTAGER DTR 94000TA HD Softwareversion 0.2.0 og nyere

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

3.5 Digital Door Viewer

3.5 Digital Door Viewer 3.5 Digital Door Viewer MANUAL UK - 02 DK - 12 SE - 22 NO - 32 Model: DB-35HD Model: DB-35HD-M UK Door Bell TF card slot Menu button Up button Down button Monitoring button 2 www.safehome.dk UK Camera

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Isoler med PAROC Løsuld

Isoler med PAROC Løsuld Isoler med PAROC Løsuld November August 2010 1 Indholdsfortegnelse Isolera enkelt, enkelt effektivt...3 og miljømæssigt korrekt med Paroc Løsuld............. 3 Sänkta uppvärmningskostnader...4 Med Paroc

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No User-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No User-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service BeoSound 2 Guide This class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or

Læs mere

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss.

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss. Samtalsledarna samlade utanför Bäckaskogs slott. Samtaleledere samlet udenfor Bäckaskogs Slot. Udviklet Utvecklad kommunikation kommunikation og bedre trivsel och bättre trivsel og bedre møde och bemötande

Læs mere

Med tre uger tilbage inden udviklerne har deadline,

Med tre uger tilbage inden udviklerne har deadline, Nyhedsbrev Arbejdet med app en fortsat side 2 Nyt system til bestilling af guidede ture side 3 Stort potentiale for lystfiskeri ved Skjern Å side 4 Et nærmere kig på hjemmesiden visitfegen side 5 Lokal

Læs mere

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2013 HELSINGØR, internat på KONVENTUM/LO-Skolen 2. & 3. OKTOBER 2013 Museerne

Læs mere

MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE dansk Tak for dit valg af USB modem D-50 Tak for dit valg af USB modem D-50 og velkommen til ægte mobilt bredbånd hvor du end er. ice.net 3G net giver

Læs mere

Elma 619 IR Videotermometer Dansk/norsk manual Side 4-18 Svensk manual Sida 19-33 English usermanual Page 34-47

Elma 619 IR Videotermometer Dansk/norsk manual Side 4-18 Svensk manual Sida 19-33 English usermanual Page 34-47 Elma 619 IR Videotermometer Dansk/norsk manual Side 4-18 Svensk manual Sida 19-33 English usermanual Page 34-47 DK: 63 98 206 617 SE: 42 074 51 NO: 80 621 46 EAN: 5706445840069 Indhold Dansk/Norsk manual...

Læs mere

Din bruksanvisning PIONEER DEH-P6900IB http://no.yourpdfguides.com/dref/1232529

Din bruksanvisning PIONEER DEH-P6900IB http://no.yourpdfguides.com/dref/1232529 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Læs mere

Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

Soff-Cut 150. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

E S P R E S S E R I A A U T O M A T I C

E S P R E S S E R I A A U T O M A T I C E S P R E S S E R I A A U T O M A T I C CHOOSE DRINK GETRÖNK WÄHLEN Betjeningsvejledning Kun til husholdningsbrug Producenten giver 2 års garanti ved maksimum 10.000 tilberedninger af kaffe (5.000 pr.

Læs mere

Verktyg och tillbehör/værktøj og tilbehør Verktøy og tilbehør

Verktyg och tillbehör/værktøj og tilbehør Verktøy og tilbehør Create with 600407 SV Fimo Soft är en mjuk och smidig lera som är mycket lätt och rolig att arbeta med. Fimo-leran finns i en mängd olika färger och du kan använda den till att göra figurer, scrapbookingdekorationer,

Læs mere

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste (Se siderne 243-260 i Bind I) Referent:

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

klima tilpasning Temadag i københavn 20. marts 2013 i danmark og skåne

klima tilpasning Temadag i københavn 20. marts 2013 i danmark og skåne klima tilpasning Temadag i københavn 20. marts 2013 i danmark og skåne Tilmelding Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger (FBBB) arrangerer - i samarbejde med Københavns kommune og Sustainable Bussines

Læs mere

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Tefra Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid användning av elektrisk utrustning måste grundläggande

Læs mere

Dansk Mini Racing Union. Vognreglement. 1:32 Open 1:24 Production S16D 1:24 Open X12

Dansk Mini Racing Union. Vognreglement. 1:32 Open 1:24 Production S16D 1:24 Open X12 Dansk Mini Racing Union 2009 Vognreglement 1:32 Open 1:24 Production S16D 1:24 Open X12 VOGNREGLEMENT GENERELLE REGLER 1. TYPER Der skelnes mellem følgende minracing-typer; A) SLOT-RACING Kendetegnes ved

Læs mere

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg

Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden. 16. november 2009 Mette Korsbjerg Faaborg Vest antenneforening Få det bedste tv i dag - og i fremtiden 16. november 2009 Mette Korsbjerg Det bedste ved tv fra YouSee Du kan fortsætte med at se tv som du gør i dag Du får et bredt udvalg

Læs mere

C A U T I O N 5 / 2 0 1 1. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk

C A U T I O N 5 / 2 0 1 1. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk C A U T I O N 5 / 2 0 1 1 Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk L E D E R Involvering og engagement Af Mikkel R. Hansen Jul og nytår nærmer

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere