Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn"

Transkript

1 Couv_ B _SV.fm Page 1 Mercredi, 10. août :34 15 Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn Bruksanvisning B - 08/ SV

2 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 2 Jeudi, 11. août :10 10 Grattis! Den här HD-digitalboxen är en innovativ produkt från Sagemcoms senaste generation digitalboxar, avsedd för digital marksänd TV. När du har anslutit boxen och genomfört den grundläggande installationen kan du titta på alla kanaler som är tillgängliga i ditt geografiska område, inklusive de program som sänds i HD. Tack vare uppgraderingsfunktionen kan du uppdatera din box med nya funktioner eller tjänster allt eftersom de blir tillgängliga. Den boxen med inspelning är utrustad med en hårddiskenhet som möjliggör enkel mottagning och inspelning av TV, inklusive de program som sänds i HD. Sagemcom-boxen följer en kontinuerlig utvecklingsstrategi. Därför förbehåller vi oss rätten att utan förvarning ändra och förbättra produkten som beskrivs i den här bruksanvisningen. CE-märkning : CE-märkningen intygar att produkten överensstämmer med kraven i direktiven 1999/5/EC rörande radiooch telekommunikationsutrustning, 2006/95/EC rörande säkerhet, 2004/108/EC rörande elektromagnetisk kompatibilitet samt ErP 2009/125/EC rörande ekodesign, fastställda av Europaparlamentet och Europarådet för att minimera elektromagnetiska störningar, säkerställa säkerheten för användare och deras utrustning samt skydda användarnas hälsa och minimera produkternas påverkan på miljön. Försäkran om CE-överensstämmelse finns att läsa i supportavsnittet på Sagemcoms webbplats, eller kan erhållas från följande adress: Sagemcom Broadband SAS - Customer relations department 250 route de l Empereur Rueil-Malmaison Cedex - FRANCE Copyright Sagemcom Broadband SAS Med ensamrätt Sagemcom är ett registrerat varumärke. Den här HD TV -mottagaren överensstämmer med minimikraven för HD TV. HD TV -logotypen är ett varumärke som tillhör DIGITALEUROPE. HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. DTS är ett registrerat varumärke som tillhör Digital Theater Systems, Inc. Macrovision är ett registrerat varumärke som tillhör Macrovision Corp. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-d-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Macrovision upphovsrättsmeddelande Den här produkten omfattas av upphovsrättskyddad teknik som skyddas av amerikanska patent och andra immateriella rättigheter. Användning av denna upphovsrättsskyddade teknik måste godkännas av Macrovision Corporation. Tekniken är avsedd för hemmabruk och annan begränsad användning om inte annat har godkänts av Macrovision. Bakåtutveckling eller nedmontering är förbjuden. Har du eller din återförsäljare kontrollerat mottagningsförhållandena i ditt mottagningsområde? Återförsäljarens telefonnummer finns på inköpskvittot. Observera: Du kan behöva uppgradera din antenn för att kunna ta emot en digitalsignal av god kvalitet. 2

3 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 3 Jeudi, 11. août :10 10 Innehåll 1. Säkerhetsanvisningar... 5 Var ska boxen placeras?... 5 Varning och säkerhetsföreskrifter... 5 Batterier... 6 Störningar... 6 Hårddisk... 7 USB-lagringsenheter... 7 Rengöring av boxen Miljö... 8 Betydelse av symboler på produkt eller förpackning... 8 Återvinning och avfallshantering... 8 Europeiska direktivet för avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)... 8 Direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (ROHS)... 9 Boxens strömförbrukning Produktöversikt Förpackningens innehåll Boxens frampanel Boxens bakpanel Fjärrkontroll Batterier Anslutningar Anslutning till markantenn Standardutomhusantenn...14 Inomhusantenn...14 Anslutning till antennen...15 Anslutning till TV:n Anslutning till en HD-TV med HDMI...15 Anslutning till en TV med standardupplösning (SD)...16 Anslutning till video-/dvd-spelare Anslutning till ett hemmabiosystem Anslutning till en hi-fi-enhet Första installation Val av språk Val av land Bildinställningar Föräldrakod Kanalsökning Daglig användning Välja TV-kanal Använda knapparna för Kanal växling eller knapparna Använda kanallistan Banderoll för programinformation Detaljerad programinformation Välja radiokanal Justera ljudnivån Ändra favoritlista Tillfälligt val av ljudspråk och undertexter Aktivera och använda ljudbeskrivning Text-TV Tillfälligt val av bildvisningsformat Elektronisk programguide / EPG Direktsändningsläge/fördröjt läge Paus/Uppspelning Tillbakaspolning Snabbspolning framåt Stopp Inspelning Direkt inspelning (direktsänt eller fördröjt program) Spela in program från menyn Manuell programmering Hantera schemalagda inspelningar Spela in program via den elektroniska programguiden / EPG Inspelningslägen: Timer eller program Spela in program med hjälp av den elektroniska programguiden Inspelningslista Komma åt låsta inspelningar

4 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 4 Jeudi, 11. août :10 10 Hantera inspelningslistan Välja inspelade program...32 Sortera inspelningar...32 Skapa mappar...32 Ta bort inspelningar...33 Flytta inspelningar...33 Byta namn på inspelningar...33 Sammanfoga inspelningar Installationsmenyer Symboler Användarinställningar Ställa in språkalternativ...34 Göra egna användarinställningar...35 Låsning och föräldrakontroll...36 Ändra föräldrakoden...36 Ändra och hantera favoritlistor Boxinställningar Söka efter kanaler...38 Söka efter kanaler manuellt...38 Bildinställningar...39 Ljudinställningar...39 Återställa boxen...40 Informationsmeny Information om antennsignal...40 Boxinformation...41 Information om hårddisk...41 Information om villkorlig åtkomst Felsökning Använda boxen Uppdatera programvaran Kundsupport Garantivillkor Specifikationer

5 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 5 Jeudi, 11. août : Säkerhetsanvisningar Användning av boxen kräver att vissa säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda användare och miljö. Var ska boxen placeras? För att garantera korrekt funktion hos boxen måste följande säkerhetsanvisningar efterlevas: Placera boxen inomhus för att skydda den mot blixtar, regn och direkt solljus. Placera boxen på en torr plats med tillräcklig ventilation. Håll boxen borta från värmekällor som element, ljus, lampor osv. Skydda boxen från fukt och placera den på en plan yta där den inte riskerar att falla ner och är utom räckhåll för barn. Undvik häftiga stötar. Välj en stabil, horisontell yta på vilken boxen inte kommer att utsättas för intensiva vibrationer. Placera inget ovanpå boxen (det hindrar ventilationen): ventilationsöppningarna på skalet skyddar din box mot överhettning. Om du placerar boxen i ett utrymme som inte är helt öppet ska du lämna minst 10 cm fritt på var sida och 20 cm framför och bakom boxen. Anslut boxen direkt till elnätet med medföljande kablar; uttaget måste sitta nära boxen och vara lättillgängligt. Användning av förlängningskabel (med flera uttag) rekommenderas inte. Varning och säkerhetsföreskrifter ÖPPNA ALDRIG BOXEN ELLER STRÖMADAPTERN! DU RISKERAR ATT FÅ EN ELEKTRISK STÖT. Använd bara strömadaptern som medföljde boxen när du ansluter till eluttaget. Annat förfarande kan vara farligt. Som en försiktighetsåtgärd fungerar strömadaptern som nödbrytare för strömtillförseln på 230 V. Därför måste du ansluta boxen till ett eluttag som sitter nära boxen och är lättillgängligt. Anslut boxen till elnätet i enlighet med de instruktioner som finns på enheten (spänning, ström, frekvens av elnät). Informationen är placerad under boxen eller på bakpanelen. Du måste ansluta strömadaptern till boxen innan du ansluter den till eluttaget. Se till att nätsladden är korrekt ansluten till eluttaget och till boxen. Annars finns det risk för brand och du riskerar att få en elektrisk stöt när du rör boxen. Du måste använda boxen i en miljö som uppfyller följande krav: - temperatur mellan 0 C [32 F] och +40 C [104 F]. - omgivande luftfuktighet på mellan 20 % och 90 %. - höjd under 2000 m/ 6562 ft. För att undvika kortslutning (fara för brand eller stötar) ska du inte utsätta boxen för fukt. Placera inga föremål som innehåller vätska (t.ex. en vas) på apparaten. Inga vätskor får spillas på boxen. Om vätska spills på boxen måste du genast dra ur strömkabeln och sedan rådfråga återförsäljaren. Se till att ingen vätska eller metallföremål tränger in i boxen genom ventilationsöppningarna. Undvik att ansluta boxen efter att den har utsatts för stora temperaturförändringar. 5

6 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 6 Jeudi, 11. août :10 10 Boxen måste kopplas från elnätet (vid eluttaget eller bakpanelen) innan du gör ändringar på anslutningarna mellan TV, video eller antenn. Utrustning som är kopplad till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-tv nät kan i vissa fall medföra risk för brand. För att undvika detta skall vid anslutning av utrustningen till kabel-tv nät galvanisk isolator finnas mellan utrustningen och kabel-tv nätet. Vi rekommenderar att du kopplar ur antennen i händelse av oväder. Även om boxen och TV:n är frånkopplade från eluttaget kan de skadas av blixtnedslag. Om du hör ovanliga ljud från eluttaget eller från nätsladden eller adapter, koppla omedelbart nätsladden från eluttaget i enlighet med alla försiktighetsåtgärder, du riskerar att få en elektrisk stöt, och kontakta din återförsäljare. Anslut aldrig boxen till ett eluttag som är löst, visar tecken på förslitning eller är skadat, du riskerar att få en elektrisk stöt. Rör aldrig nätsladden med våta händer. Du riskerar att få en elektrisk stöt. När du ansluter eller kopplar bort nätkabeln ska du alltid ta tag i kontakten utan att dra i sladden. En skadad sladd utgör en potentiell risk för brand eller elektriska stötar. Dra aldrig i sladden när du drar ur den ifrån strömuttaget. Placera aldrig föremål på nätsladden, och dra aldrig på den eller böj den. Detta kan innebära en risk för brand eller elektriska stötar. Kontrollera att boxen aldrig ligger på nätsladden eller andra kablar. Placera aldrig föremål på nätadaptern, trampa aldrig på den eller rulla ihop den med en rullande enhet. Du riskerar att skada nätadaptern och skapar risk för brand eller elektriska stötar. Se till att boxen placeras på ett plant och stabilt underlag, placera den felaktigt kan leda till att nätsladden kopplas från. Detta kan innebära en risk för brand eller elektriska stötar. Anslut alltid nätsladden till boxen och sedan anslut strömsladden till nätadaptern och slutligen anslut strömsladden till eluttaget. Genom att inte observera den angivna ordningen, riskerar du att få en elstöt. Se till att nätsladden är korrekt ansluten till nätadaptern, och att den är ordentligt isatt i sitt spår. Det är viktigt att du trycker in kontakten i sitt spår. Det finns risk för brand eller elektriska stötar i händelse av felaktig anslutning. Håll alltid nätsladden och strömförsörjningsenheten oåtkomligt för barn eller husdjur. Endast behörig personal som godkänts av tillverkaren får reparera boxen. Om säkerhetsföreskrifterna inte efterlevs upphör garantin att gälla. Ha en specialiserad installatör för att utföra alla anslutningar om du vill använda kablar som inte medföljer boxen. Batterier Små barn kan lätt svälja batterier eller sätta dem i halsen. Låt inte små barn leka med fjärrkontrollen. Håll alltid batterier ifrån varma källor som solstrålar, brand eller liknande källor. För att undvika att fjärrkontrollen skadas ska du endast använda identiska batterier eller batterier av motsvarande typ. Batterierna som levererades med enheten är inte uppladdningsbara. Störningar Placera inte boxen nära apparater som kan ge upphov till elektromagnetiska störningar (till exempel högtalare). Detta kan påverka boxens funktion och förvränga bild eller ljud. 6

7 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 7 Jeudi, 11. août :10 10 Hårddisk Enheten innehåller en hårddiskenhet. USB-lagringsenheter Vänta tills boxen är i standby-läge innan du kopplar ur dina lagringsenheter. Annars riskerar du att förloradata eller skada lagringsenheten. Rengöring av boxen Boxens yttre hölje kan rengöras med en mjuk och torr trasa. Använd inte skursvamp, skurpulver eller lösningsmedel, som alkohol eller terpentin, eftersom de kan skada boxens ytskikt. 7

8 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 8 Jeudi, 11. août : Miljö Bevarande av miljön är en väsentlig angelägenhet för Sagemcom. Vår önskan är att ta fram system som tar hänsyn till miljön och har därför integrerat miljöaspekter i produktens hela livscykel, från tillverkning till avskaffande. Betydelse av symboler på produkt eller förpackning Den överkorsade soptunnan på produkten eller dess tillbehör innebär att den inte ska slängas med vanliga hushållssopor utan behöver lämnas till återvinning. Pilsymbolen innebär att produkten kan återvinnas och inte heller ska slängas med vanligt hushållsavfall. Den gröna symbolen innebär att ett bidrag har lämnats till godkänd nationell återanvändnings- och återvinningsorganisation. Symbolen med tre tunna pilar som finns på plastdelarna innebär att dessa kan återvinnas och inte heller ska slängas med vanligt hushållsavfall. Återvinning och avfallshantering Se till att respektera de regler som gäller för denna typ av avfall. Det underlättar återvinningen. Om produkten innehåller batterier måste dessa slängas i särskilda batteriholkar. Enligt europeiska bestämmelser ska all elektrisk och elektronisk utrustning ( ) lämnas in för återvinning: På lokala insamlingsställen (återvinningsstationer, återvinningscentraler etc.), Vid försäljningsställen där du köper liknande utrustning. På detta sätt kan du bidra till återanvändning och förbättring av elektriskt och elektroniskt avfall, som annars kan påverka omgivningen och människors hälsa. Europeiska direktivet för avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) För en hållbar utveckling rekommenderas starkt att alla hjälper till att minska avfallet genom att återanvända, återvinna, kompostera och utvinna energi. För att uppfylla detta krav som gäller för elektriska och elektroniska apparater sålda efter 13/ kommer din box att tas tillbaka utan kostnad och återvinnas av återförsäljaren begränsat till den mängd och typ av utrustning som de har sålt. Dessa apparater som är potentiellt farliga för människors hälsa och för miljön kommer att återvinnas. 8

9 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 9 Jeudi, 11. août :10 10 Direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (ROHS) Boxen och dess batterier uppfyller ROHS-direktivet och innehåller inga farliga material så som bly, kvicksilver eller kadmium. Detta minskar riskerna för miljön samt eventuella hälsorisker för personalen på återvinningsstationerna. Fjärrkontrollens batterier är lätta att ta ur. Anmärkning: När fjärrkontrollens batterier är uttjänta ska de läggas i särskilda insamlingsholkar och inte slängas med vanligt hushållsavfall. Boxens strömförbrukning För att minska boxens strömförbrukning bör du försätta den i standby-läge när den inte används. Om du inte ska använda den under en längre tid bör du stänga av den helt eller dra ur kontakten. 9

10 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 10 Jeudi, 11. août : Produktöversikt Med din HD-digitalbox kan du se alla kanaler som finns tillgängliga i ditt område (Abonnemangsberoende). Förpackningens innehåll Din nya utrustning innehåller: Nummer Beskrivning 1 1 HD-digitalbox 2 1 nätanslutning (adapter och nätsladd) 3 1 fjärrkontroll med 2 batterier (AAA) 4 1 HDMI-kabel för anslutning till en HD-TV 5 1 bruksanvisning 10

11 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 11 Jeudi, 11. août :10 10 Boxens frampanel Nummer Beskrivning Nummer Beskrivning 1 Kortläsare 5 P- Byta kanal (ner) 2 USB port (för framtida bruk / ej aktiverad) 3 Statusindikator 4 Digital display Visar aktuell tid när boxen är i standby. Visar aktuellt programnummer när boxen är på. Visar hårddiskaktivitet (pågående inspelning, programuppspelning ). 6 Standby-knapp Gå i/ur standby-läge (tryck och släpp) Starta om boxen (håll intryckt under fem sekunder). 7 P+ Byta kanal (upp) 11

12 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 12 Jeudi, 11. août :10 10 Boxens bakpanel Nummer Beskrivning Nummer Beskrivning 8 Nätanslutningsuttag 13 Digital ljudkontakt (S/PDIF) 9 USB port (ej aktiv) 14 SCART-kontakt (till TV eller video-/dvdspelare) 10 Ethernet port (ej aktiv) 15 Antenningång 11 HDMI digital video-/ljudkontakt 16 Antennutgång 12 Analoga ljudkontakter (till hi-fi-apparat) 12

13 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 13 Jeudi, 11. août :10 10 Fjärrkontroll Knapp(ar) Beskrivning 11 1 Standby knapp - Gå i/ur standby-läge 2 Numeriska knappar - Komma åt kanaler och olika skärmalternativ MENY knapp - Menyer Guide knapp - Visa den elektroniska programguiden (EPG) Navigations knappar - Flytta runt på en sida eller i en meny Tillbaka knapp - Gå tillbaka till föregående kanal, skärm eller läge Kanal Upp/Ned knapp - Byta kanal 8 Text-tv knapp - Visa text-tv när den är tillgänglig 9 FAV knapp - tillgång favoritkanaler 10 Färg knappar - Skärmalternativ (text-tv och meny) 5 11 Media knapp - Komma åt inspelningslistan MUTE knapp - Sätta på/stänga av ljudet 13 Direkt tillgång till menyfunktionerna Format knapp - Ändra storlek på bild (om TV är ansluten via HDMI) Exit knapp - Gå ur en skärm eller ett läge 16 Info knapp - Visa programinformation och alternativ Inspelnings knapp - Starta en inspelning direkt eller 17 schemaläggen inspelning via den elektroniska programguiden (EPG) 18 Volym Upp/Ned knapp - Justera volymen 19 Video kontroll - Spola framåt / bakåt. Spola till början / slut. 20 Live TV & Video kontroll - Stoppa / spela / pausa Knappar som inte beskrivs används inte på denna produkt. Batterier För att fjärrkontrollen ska fungera krävs två batterier (AAA). Se indikeringarna i batterifacket för hur de ska sättas in. De medföljande batterierna är inte uppladdningsbara. 13

14 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 14 Jeudi, 11. août : Anslutningar Innan du installerar boxen: Kontrollera att alla delar har levererats (se Förpackningens innehåll, sida 10). Se till att apparater som ska anslutas till varandra (boxen, TV, video ) är frånkopplade innan du gör några anslutningar. Säkerställ att marksänd digital-tv finns i ditt mottagningsområde. Anslutning till markantenn För att få bästa möjliga mottagning kan du behöva justera antennen. Alternativt kan du ansluta en inomhusantenn till systemet. Kontakta en specialiserad återförsäljare för mer information. Standardutomhusantenn Det är bäst att använda en takantenn avsedd att motta VHF-kanaler (6 till 11) och UHF-kanaler (21 till 69). Men: Om huset är utrustat med en gammal antennmodell kan digitala kanaler vara svåra eller till och med omöjliga att ta emot. Problemet kan endast lösas genom att byta antenn. Om huset är utrustat med en centralantenn med selektiva filter för analoga kanaler kommer mottagningen troligtvis inte att fungera korrekt. I sådant fall måste du kontakta hyresvärden. Vissa antenner är riktade mot en analog TV-sändare och måste justeras mot en digital-tv-sändare. Om du upplever mottagningsproblem kan du också försöka placera antennen på olika höjder. Inomhusantenn Under bästa möjliga mottagningsförhållanden är den här typen av antenn tillräcklig. Här följer dock några praktiska tips: Använd en antenn avsedd för kanalerna 6 till 11 och 21 till 69. Montera antennen nära fönstret och rikta den mot digital-tv-sändaren. Använd om möjligt en antenn med förstärkare. Boxen kan försörja inomhusantennen med ström (se Information om antennsignal, sida 40). 14

15 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 15 Jeudi, 11. août :10 10 Anslutning till antennen 1. Sätt i antennkabeln (medföljer ej) i ANTENNA IN -uttaget på boxen. 2. Du kan ansluta RF-utgången på boxen till antenningången på TV:n eller video-/dvd-spelaren (kabel medföljer ej). Anslutning till TV:n Anslutning till en HD-TV med HDMI 1. För att kunna uppleva HD-bildkvalitet måste du ansluta HDMI-uttaget på boxen till HDMI-uttaget på din platt-tv (kabel medföljer). 2. Om du vill ansluta andra enheter till boxen (video, hemmabiosystem...) tittar du på efterföljande sidor. 3. Anslut strömadaptern till strömkabeln. Anslut därefter strömkabeln till 12V-uttaget på boxen. 4. Sätt i strömkabeln i vägguttaget. 15

16 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 16 Jeudi, 11. août :10 10 Anslutning till en TV med standardupplösning (SD) 1. Du måste ansluta TV:n till boxen med hjälp av en SCART-kontakt (kabel medföljer ej). 2. Om du vill ansluta andra enheter till boxen (hemmabiosystem...) tittar du i efterföljande avsnitt. 3. Anslut strömadaptern till strömkabeln. Anslut därefter strömkabeln till 12V-uttaget på boxen. 4. Sätt i strömkabeln i vägguttaget. Anslutning till video-/dvd-spelare Se bilden nedan för anslutning av boxen till en video-/dvd-spelare. Anmärkning Om din video-/dvd-spelare har flera SCART-kontakter väljer du TV- eller EXT1-uttaget. 16

17 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 17 Jeudi, 11. août :10 10 Anslutning till ett hemmabiosystem Vissa program sänds med flerkanaligt digitalljud av hög kvalitet. Om du ansluter boxen till ett hemmabiosystem kan du uppleva surround-ljud som på en biograf när du tittar på dessa program. Detta gör du enkelt genom att ansluta DIGITAL AUDIO-utgången på boxen med en koaxialkabel till koaxiala ingången för digitalt ljud på hemmabiosystemets förstärkare. Dolby Digital Plus är en av Dolby Laboratories senaste uppfinningar inom högkvalitativt digitalt ljud. Produkten är kompatibel med Dolby Digital-system och uppfyller de mest krävande tittares krav. Den är skalbar gentemot det mångfaldiga utbudet innehåll, som till exempel HD-TV-sändningar. Anmärkning Mer information finns på följande webbplats: Anslutning till en hi-fi-enhet För att få ut så mycket som möjligt av det digitala kvalitetsljudet och lyssna på radio med TV:n avstängd ansluter du bara höger och vänster ljudutgång på boxen till aux-ingången på ditt hi-fi-system (kabel medföljer ej). 17

18 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 18 Jeudi, 11. août : Första installation När du har anslutit boxen behöver du göra en första installation. 1. Sätt på TV:n. 2. Välkomstskärmen kommer upp. Om den inte har kommit upp efter 30 sekunder kopplar du TV:n till aux-in (HDMI / SCART) till dess att välkomstskärmen visas. 3. Sätt in ditt abonnemangskort i kortläsaren i pilarnas riktning och med chipet uppåt (Om abonnemangskort finns). Val av språk 4. Välj språk med navigationsknapparna höger eller vänster. Tryck på OK för att fortsätta. Val av land 5. Välj land med navigationsknapparna höger eller vänster. Tryck på OK för att fortsätta. 18

19 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 19 Jeudi, 11. août :10 10 Bildinställningar 6. Välj de inställningar som passar dina behov. Använd upp- och nedpilarna för att markera en inställning och vänster- och högerpilarna för att välja ett värde. HD-upplösning: välj bildupplösning för din HD-TV (1080i, 1080p, 720p eller 576p). Färg standard HDMI: välj den HDMI-standard (RGB eller YCbCr) som bäst passar din HD-TV. Söker efter förhandsvisning: välj visningsläge för din standard-tv. 16/9 (widescreen-tv), 4/3 (traditionell TV) eller auto (programformatet respekteras - 16:9 eller 4:3). Video storleksändring: om TV-formatet är 4/3 väljer du önskat ändringsläge: Pan & Scan eller Letterbox. SCART: Om du har anslutit en standard-tv till boxen med en scart-kabel väljer du TV-läge. Om du istället har anslutit en video-/dvd-spelare till scart-kontakten väljer du INSPELNINGS-läge. TV-SCART: välj den videostandard (RGB eller CVBS) som bäst passar TV/AUX-ut. CVBS-standard: om TV SCART är inställt på CVBS, väljer du nödvändig standard (PAL eller SECAM). Tryck på OK för att fortsätta. Föräldrakod 7. Skriv in din fyrsiffriga kod med fjärrkontrollen (du kan inte välja 0000). 8. Ange samma kod igen för att bekräfta. Tryck på OK för att fortsätta. Anmärkning Föräldrakoden används för att låsa åtkomsten till boxen och kanalerna. Se till att komma ihåg den för framtida bruk. För att aktivera och konfigurera denna funktion, se Låsning och föräldrakontroll, sida 36. Du kan ändra koden när du vill, se Ändra föräldrakoden, sida

20 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 20 Jeudi, 11. août :10 10 Kanalsökning 9. Boxen söker automatiskt efter tillgängliga TV- och radiokanaler. 10.Tryck på OK för att spara hittade kanaler. Anmärkning Om boxen inte hittar några kanaler behöver du justera antennen. Välj JA för att se mottagningens styrka och kvalitet för antennsignalen. Kontrollera antennkabelanslutningarna. När signalnivån är tillfredsställande trycker du på Tillbaka knappen för att fortsätta installationen. Kontakta din antenninstallatör om mottagningens nivå och kvalitet är fortsatt dålig. Boxen är nu klar. Du kan nu se alla dina kanaler. Kontakta din lokala operatör om det uppstår problem som gör att du inte kan avsluta installationen. 20

21 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 21 Jeudi, 11. août : Daglig användning Välja TV-kanal Använda knapparna för Kanal växling eller knapparna 0-9 Tryck på knappen Kanal upp eller Kanal ned på fjärrkontrollen eller ange kanalens nummer på den numeriska knappsatsen för att byta till den kanal du önskar. Använda kanallistan Tryck på OK för att visa kanallistan, välj kanal och tryck sedan på OK igen för att bekräfta. Banderoll för programinformation Varje gång du byter kanal visas banderollen på skärmen. Du kan också visa den genom att trycka på Info knappen en gång när du tittar på ett program. Du kan ställa in visningstid för banderollen i dina Användarinställningar (se Göra egna användarinställningar, sida 35). - A : Kanalnummer och -namn - B : Program namn - C : Programmets starttid - D : Tid som gått sedan programmet startade - E : Aktuell tid - F : Programmets sluttid - G : Signalnivå - H : Antal språk för undertexter - I : Text-TV-tjänst tillgänglig - J : Information om Dolby, Dolby + eller DTSljud - K : Ljudbeskrivning tillgänglig - L : Multiljud tillgängligt - M : Programmets upplösning - N : Program sänds i HD - O : Vägledning för föräldrar - P : Favoritlista Anmärkning Programinformationens tillgänglighet och riktighet beror på kanalleverantören. 21

22 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 22 Jeudi, 11. août :10 10 Detaljerad programinformation Om du vill ha mer information om aktuellt och efterföljande program trycker du på Info knappen medan du tittar på programmet för att visa banderollen med utökad information. Tryck på höger / vänster pilarna för att visa information om nästa/aktuellt program. Använd upp och ned knapparna för att visa information om aktuellt/nästa program på andra kanaler. För att byta till vald kanal trycker du på OK. Tryck på Info knappen igen eller Exit för att dölja banderollen. Välja radiokanal Tryck på Radio knappen för att byta till RADIO-läge. Du kan även nå radion genom att trycka på MENY knappen och välja RADIOKANALSLISTA. Använd upp och ned pilarna för att välja en radiokanal. För att byta till vald kanal trycker du på OK. Tryck på Exit knappen för att avsluta RADIO-läge och gå tillbaka till TV-läge. Justera ljudnivån Volym: Använd Volym upp och Volym ned knapp för att justera volymen upp och ned. Tyst läge: Använd Mute knapp för att stänga av ljudet. Tryck på samma knapp igen för att återställa ljudet. Anmärkning Detta ändrar inte ljudet på scartuttaget om du ställer in det på Inspelningsläge (se Bildinställningar, sida 39). 22

23 LU A RTI90-320_HD_Boxer_SV.book Page 23 Jeudi, 11. août :10 10 Ändra favoritlista Du kan skapa och hantera listor med favoritkanaler i menyn FAVORITLISTOR (se sida 37). För att byta från en kanallista (även från huvudkanallistan) till en favoritlista trycker du på Info knappen för att visa banderollen med utökad information. Tryck på den blå knappen för att byta till nästa tillgängliga favoritlista. Upprepa tills du har nått önskad favoritlista eller för att återgå till huvudkanallistan. Tillfälligt val av ljudspråk och undertexter Anmärkning Alla justeringar utförs direkt. Tillfälliga justeringar kvarstår dock inte när du byter kanal. Tryck på Info knappen en gång medan du tittar på ett program för att visa banderollen med programinformation. Tryck på OK för att visa banderollen med alternativ. Du kan även visa ljudspår, undertexter eller ljudbeskrivning genom att trycka på Undertext knappen. Använd vänster, höger, upp eller ned pilarna för att välja dina inställningar och tryck sedan på OK för att bekräfta. Aktivera och använda ljudbeskrivning Ljudbeskrivning är en tillgänglighetsfunktion som ger tittare med nedsatt syn en talad beskrivning av vad som händer på skärmen. Om du vill använda ljudbeskrivningsfunktionen ska du först aktivera den i dina Användarinställningar (se Ställa in språkalternativ, sida 34). Program som tillhandahåller den här tjänsten sänds på valt språk om Du kan sedan använda Ljudbeskrivning knappen för att tillfälligt stänga av ljudbeskrivnings funktionen, ändra språk och justera volymen för ljudbeskrivning Observera att Ljudbeskrivnings knappen endast kommer att svara om du har ljudbeskrivning aktiverat i Användarinställningarna. 23

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Toppmatad tättmaskin Bruks- och installationsanvisning Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk SE FI NO Vaskemaskine med ifyldning

Læs mere

STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL BR 500, 550, 600 Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 28 f Käyttöohje 29-57 d Betjeningsvejledning 58-86 Bruksanvisning 87-5 svenska Innehållsförteckning

Læs mere

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS! Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I Hladilno-Zamrzovalni Aparat tipa I Hűtő-és Fagyasztógép I-es típusú DSA25020 ADVARSEL! For at sikre

Læs mere

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande. Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. VAR FÖRSIKTIG - 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. Drag

Læs mere

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PA 1100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

Språk i Norden 2013 Tema: Tv-teksting i Norden Hva har det å si for nabospråksfortåelsen blant barn og unge i Norden at program fra nabolandene blir

Språk i Norden 2013 Tema: Tv-teksting i Norden Hva har det å si for nabospråksfortåelsen blant barn og unge i Norden at program fra nabolandene blir Språk i Norden 2013 Tema: Tv-teksting i Norden Hva har det å si for nabospråksfortåelsen blant barn og unge i Norden at program fra nabolandene blir vist og tekstet på tv? Utgitt av Nettverket for språknemndene

Læs mere

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller

Læs mere

Risikosamfundet - afvikling eller udvikling?

Risikosamfundet - afvikling eller udvikling? Risikosamfundet - afvikling eller udvikling? Indlæg fra seminaret Risiko samfundet - afvikling eller udvikling? Tek-Sam23. september 1998 ANTOLOGI AUGUST 1999 Institut for miljø, teknologi og samfund Department

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

CYKL! CYKLA! HVORDAN KAN VI FÅ FLERE MENNESKER TIL AT CYKLE GENNEM KAMPAGNER? HELSINGBORG HELSINGØR KØBENHAVN MALMÖ. En håndbog OM Øresund

CYKL! CYKLA! HVORDAN KAN VI FÅ FLERE MENNESKER TIL AT CYKLE GENNEM KAMPAGNER? HELSINGBORG HELSINGØR KØBENHAVN MALMÖ. En håndbog OM Øresund En håndbog OM Øresund som cykelregion CYKL! HVORDAN KAN VI FÅ FLERE MENNESKER TIL AT CYKLE GENNEM KAMPAGNER? HELSINGØR Y HELSINGBORG Kristianstad C K! KØBENHAVN A CYKLA! MALMÖ Hur kan vi få fler personer

Læs mere

Dannelse og transaktioner

Dannelse og transaktioner Dannelse og transaktioner vedrørende fast ejendom i de nordiske lande Et samarbejde mellem faginstitutioner og universiteter i Norden Et samarbejde mellem faginstitutioner og universiteter i Norden Dannelse

Læs mere

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Indholdsfortegnelse, Dansk Tegninger...4-5 Installationsvejledning...6 Placering af løsdele...8

Læs mere

ALKO. mzbci ROBOLINHO* 3000. Robot plsneklipper Robot grasklippare Betjeningsvejledning Bruksanvisning QUAUTYFORUFE INFORMATION MANOALS SERVICE

ALKO. mzbci ROBOLINHO* 3000. Robot plsneklipper Robot grasklippare Betjeningsvejledning Bruksanvisning QUAUTYFORUFE INFORMATION MANOALS SERVICE ALKO QUAUTYFORUFE INFORMATION MANOALS SERVICE ROBOLINHO* 3000 Robot plsneklipper Robot grasklippare Betjeningsvejledning Bruksanvisning mzbci 454 630 b I 10/2012 D Robolinho 3000 DA...3 SV...43 ETK...

Læs mere

Logitech Alert Video Security System

Logitech Alert Video Security System Logitech Alert Video Security System Svenska Logitech Alert Videoövervakningssystem Dansk Logitech Alert Videoovervågningssystem Norsk Logitech Alert Videoovervåkningssystem Suomi Logitech Alert Kameravalvontajärjestelmä

Læs mere

Skolesystemer og styredokumenter i de nordiske lande

Skolesystemer og styredokumenter i de nordiske lande Skolesystemer og styredokumenter i de nordiske lande Tillæg til bogen Den nordiske skolen fins den? Redigeret af Nikolaj Frydensbjerg Elf og Peter Kaspersen, 2012, Oslo: Novus. Tillægget er udgivet af

Læs mere

Art. no. TSM1025 FZB-250/2000

Art. no. TSM1025 FZB-250/2000 Ändringar förbehålles idätämme oikeuden muutoksiin Rett till endringer forbeholdes Ret til ændringer forbeholdes H Változtatás jogát fenntartjuk CZ Změny vyhrazeny LO redmet sprememb Art. no. TM1025 ZB-250/2000

Læs mere

Regnbågsfamiljers ställning i Norden Politik, rättigheter och villkor. NIKK Publikationer 2009:1 NIKK, Oslo 2009 ISBN: 978-82-7864-025-4

Regnbågsfamiljers ställning i Norden Politik, rättigheter och villkor. NIKK Publikationer 2009:1 NIKK, Oslo 2009 ISBN: 978-82-7864-025-4 Regnbågsfamiljers ställning i Norden Politik, rättigheter och villkor NIKK Publikationer 2009:1 NIKK, Oslo 2009 ISBN: 978-82-7864-025-4 Tryck: Reprosentralen, Universitetet i Oslo Omslagsfoto: istockphoto

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide Ultrathin Keyboard Mini Setup Guide Contents Svenska................... 3 Dansk.................... 11 Norsk.................... 19 Suomi................... 27 www.logitech.com/support...............................35

Læs mere

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Pelarlyft Bruksanvisning Pelarliften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar.

Læs mere

Begreber om den nye ungdomsgeneration

Begreber om den nye ungdomsgeneration Ungdomsforskning: Begreber om den nye ungdomsgeneration Tag godt imod Millenniumgenerationen, Generation Y og andre begreber om nutidens unge. Ungdomsforskning Center for Ungdomsforskning Nr. 3 2008 Årgang

Læs mere

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide FabricSkin Keyboard Folio Setup Guide Logitech FabricSkin Keyboard Folio Contents Svenska................. 3 Dansk................. 10 Norsk..................17 Suomi................. 24 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

Verona- 5000 - Carport

Verona- 5000 - Carport Samlevejledning Monteringsanvisning Verona- 5000 - Carport Approx. Dim. 500 L x 97.5 W x 18 H cm / 196.8" Lx 117.1"W x 85.8" H 13 mm Web site: www.jemogclix.dk E-mail: kundeservice@jemfix.com www.palramapplications.com

Læs mere

Fisk i Øresund Fisk i Öresund Øresundsvandsamarbejdet Öresundsvattensamarbetet

Fisk i Øresund Fisk i Öresund Øresundsvandsamarbejdet Öresundsvattensamarbetet Fisk i Øresund Fisk i Öresund Øresundsvandsamarbejdet Öresundsvattensamarbetet Fisk i Øresund / Fisk i Öresund Udgivet af: Øresundsvandsamarbejdet / Öresundsvattensamarbetet Udgivelsesår: 2007 Antal: Redaktion:

Læs mere

DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol

DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol antologi Øresundsregionen som KREATIV METAPOL INDHOLD KOLOFON Øresundsregionen som Kreativ Metapol 2011 Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216 RESEFÖRTÄLT Detta reseförtält är tillverkat för normalt nordiskt sommarklimat. Om instruktionerna följs kommer tältet att hålla i flera år. Läs hela manualen innan du sätter upp tältet första gången. Manualen

Læs mere

NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE

NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE FORHANDLIN GAR VID NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE I STOCKHOLM DEN 20-22 JUNI 1949 NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE I STOCKHOLM 1949 FORHANDLINGAR VID NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE I STOCKHOLM DEN

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere