Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udfyldningsaftale for Diabetes type 2"

Transkript

1 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse eller for ringe virkende insulin i forhold til kropsvægt. 80 % af type 2-diabetikere er således overvægtige, mens ca. 10 procent af overvægtige (afhængig af alder) har type 2-diabetes. Når diabetesdiagnosen stilles, har 50 % allerede udviklet tegn til følgesygdomme, heriblandt er især hjertesygdom et problem. Personer med type 2-diabetes har således 2-4 gange større risiko for at dø af hjertesygdom end andre borgere. Type 2-diabetikere kan være i behandling baseret på livsstilsfaktorer alene, i supplerende tabletbehandling, i kombineret tablet-/insulinbehandling eller udelukkende i insulinbehandling. Stratificeringskriterier Stratificeringskriterier i denne aftale svarer til Sundhedsstyrelsens stratificeringskriterier i Forløbsprogram for diabetes (Sundhedsstyrelsen, april 2008). Tabel 1. Stratificeringskriterier for Diabetes type 2 jf. DAK-DGMA projektgruppen. Kriterium Niveau 1 Velreguleret diabetes uden komplikationer Niveau 2 Høj risiko for / begyndende komplikationer Niveau 3 Kompleks diabetes / flere komplicerede kroniske Glykæmisk kontrol efter intervention sygdomme HbAlc < 7 % (0,07) HbAlc > 9 % (0,09) trods forsøg på optimeret behandling ½ år Blodtryk mmhg < 130/80 > 160/90 trods forsøg på optimeret behandling ½ år Metaboliske problemer i forbindelse med behandling Nej Svær insulinresistens Tendens til alvorlige eller uventede hypoglykæmitilfælde. Stærkt svingende blodsukker. Hjertekarsygdom/s torkarsygdom Ingen tilstedeværende hjertekarsygdom Tilstedeværende hjertekarsygdom Den diabetiske fod Nej Tegn på neuropati eller arteriel insufficiens Fodsår /-gangræn /Charcot-fod og ambutation Nefropati Normal Mikroalbuminuri Mikroalbuminuri / nefropati Retinopati Normal eller stabil simplex retinopati Enhver progression af retinopatigrad Maculaødem eller proliferativ retinopati Ved stratificering til: - Niveau 1: skal alle kriterier for niveau 1 være opfyldt - Niveau 2: skal hverken kriterierne for niveau 1 eller niveau 3 er opfyldt, - mangler et nødvendigt kriterium, stratificeres som udgangspunkt til niveau 2 1

2 - Niveau 3: skal blot ét kriterium være opfyldt Stratificeringen et dynamisk værktøj, idet patientens tilstand kan være stabil, forbedres eller forværres. Den indledende stratificering af patienter med diabetes type 2 sker i almen praksis, hvor sygdommen ofte opdages, mens den løbende stratificering kan ske i såvel almen praksis, som på sygehuset afhængig af, hvor i pyramiden, patienten er placeret og dermed behandles/går til kontrol. Kvantificering i Kronikerpyramidens niveauer Antal personer med type 2-diabetes stiger i øjeblikket med ca. 5 % om året. I Danmark er antal medicinsk behandlede patienter med type 2-diabetes omkring og op mod yderligere vurderes af have diabetes uden at vide det. Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital for Aalborg Sygehus har opgjort, at ca borgere i Region Nordjylland har diabetes type 2. fordelt opgørelse er vist i nedenstående tabel. Der nydiagnosticeres pr år, svarende til en stigning på 5-8 %. Det vurderes således, at ca borgere i Nordjylland har diabetes type 2 uden at vide det. Tabel 2. Antal borger med diabetes type 2 fordelt på kommuner. Brønderslev 910 Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø 80 Mariagerfjord Morsø 570 Rebild 630 Thisted Vesthimmerland Aalborg Arbejdsdeling Patienter på alle niveauer følges som udgangspunkt af praktiserende læger. Den praktiserende læge skal vurdere om patienter på niveau 2 og 3 ud fra patientens sygdomskarakteristik, evner til at håndtere sygdommen samt eventuelle følgesygdomme har behov for behandling og vejledning på specialiseret niveau (sygehusenes tilbud/forløbskoordinator). Patienter på niveau 3 vil overvejende modtage tilbud i sygehusvæsenet. Almen praksis har ansvar for den indledende stratificering, mens den løbende stratificering kan ske i almen praksis eller på sygehuse afhængig af, hvor behandling / kontrol udføres. Indsatsen består af forebyggelse, opsporing og behandling. Forebyggelse målrettes svær overvægt, tidlig opsporing, forebyggelse af at prædiabetes udvikles til diabetes og forebyggelse af komplikationer. Praktiserende læger og sygehuse har ansvar for opsporing. r kan også bidrage i opsporing ved særlig opmærksomhed på risikofaktorer og henvisning til egen læge ved mistanke om diabetes. 2

3 Behandling, opfølgning og kontrol af behandling er altid regionens ansvar og skal følge de anbefalinger sundhedsstyrelsen har udarbejdet. Ansvar og opgaver fremgår af nedenstående tabel. Tabel 3. Arbejds- og ansvarsfordeling i indsatsen for patienter med Diabetes type 2. Diabetes type 2, Niveau 1 Kostvejledning Klinisk diætist/sygeplejerske Rygestop Rygestopinstruktør Alkohol Sundhedsfaglig medarbejder Motion Sundhedsfaglig (fysioterapeut) Sundhedssamtale Sundhedsfaglig medarbejder Medicinsk behandling, Læge / sygeplejerske Region (Almen praksis) indledende samtale, herunder KRAM rådgivning vejledning og kontrol Region (Almen praksis) generel Instruktør med kronisk lidelse Motivationsgrupper Samarbejde med diagnosespecifik Diabetes-skole tværfaglig Diabetes type 2, Niveau 2.a. - ukomplicerede* Kostvejledning Klinisk diætist/sygeplejerske Rygestop Rygestopinstruktør Alkohol Sundhedsfaglig medarbejder. Motion Sundhedsfaglig (fysioterapeut) Sundhedssamtale Sundhedsfaglig medarbejder Medicinsk behandling, indledende samtale, herunder KRAM rådgivning Læge / Sygeplejerske Region (Almen Praksis) vejledning og kontrol generel Instruktør med kronisk lidelse Motivationsgrupper Samarbejde med diagnosespecifik, også for komplicerede Diabetes-skole tværfaglig Region (almen praksis og sygehus) i samarbejde med sygehus Diabetes type 2, Niveau 2.b. - komplicerede* Kostvejledning Diabetesteam (klinisk diætist) Rygestop Rygestopinstruktør Region (sygehus) Alkohol Sundhedsfaglig medarbejder 3

4 Motion Sundhedsfaglig (fysioterapeut) Sundhedssamtale Sundhedsfaglig medarbejder Region (sygehus) Medicinsk behandling, indledende samtale, herunder KRAM rådgivning vejledning og kontrol Region (almen praksis og sygehus) generel Instruktør med kronisk lidelse Motivationsgrupper Samarbejde med diagnosespecifik, også for komplicerede Diabetes-skole tværfaglig Diabetesambulatorium / Diabetesteam Region (sygehus) Diabetes type 2, Niveau 3 Kostvejledning Klinisk diætist Rygestop Rygestopinstruktør Alkohol Praktiserende læge / sygehus Motion Sundhedsfaglig (fysioterapeut) Medicinsk behandling, vejledning, kontrol Region (Praktiserende læge og sygehus) generel Instruktør med kronisk lidelse Motivationsgrupper Samarbejde med diagnosespecifik, også for komplicerede Diabetesambulatorium / Diabetesteam * Niveau 2.a. og 2. b. Patienter på niveau 2 skal som udgangspunkt have kommunale rehabiliteringstilbud. Imidlertid har enkelte patienter på niveau 2 særlige komplicerende forhold, der medfører, at de har behov for sygehusets ekspertise i behandlings- og rehabiliteringsydelserne. Det tværsektorielle forum for diabetes type 2 skal inden sommeren 2009 udarbejde kriterier for opdeling i et niveau 2.a. og et niveau 2.b. jf. arbejdsdelingen vist ovenfor i tabellen. I den forbindelse bør det tværsektorielle forum iværksætte en analyse af den nuværende fordeling af patienter på niveau 2, med henblik på at vurdere om inddelingen i niveau 2a og 2 b er praktisk anvendelig. I forlængelse af dette, skal det tværsektorielle forum tage stilling til, hvem der besidder de nødvendige kompetencer til at udføre opgaverne, hvor der måtte være tvivl om dette. 4

5 Det tværsektorielle forum skal endvidere arbejde på at fremme samarbejdet mellem sygehusenes diabetesskoler og de kommunal diabetes skoler / undervisningstilbud. Det Tværsektorielle forum for diabetes skal give anbefaling om en særlig indsats for patienter med specielle problemstillinger, - det gælder i første række om: Patienter med psykosociale problemer. Patienter med kognitive defekter. Patienter med svær comorbiditet. Sundhedsfaglige aktører, i kontakt med disse patienter skal holde tæt kontakt med patientens tovholder/forløbskoordinator og i samarbejde med disse løbende vurdere, hvilke tilbud/behandlinger, patienten har behov for. Forløbskoordinator og tovholder Den alment praktiserede læge er som udgangspunkt tovholder i hele patientforløbet. Der kan tilknyttes forløbskoordinatorer til patienter med særlige behov ud fra to sæt kriterier. Patienter på niveau 3 kan tilbydes en forløbskoordinator, der tilknyttes efter følgende kriterier: Tabel 4. Forløbskoordinator for svært syge patienter med Diabetes type 2. Hvor i patientforløbet Niveau 3 Kriterier for tilknytning af forløbskoordinator kontrol og behandling på sygehus Særligt komplicerede sygdomsforløb, der kræver vedvarende Forløbskoordinatorens kompetencer fastsætter præcise kvalifikationer. Rekrutteres fra sekundærsektoren. Det tværsektorielle forum Ansvarlig for at stille forløbskoordinator til rådighed Region Forløbskoordinatorens opgaver Beskrevet af Sundhedsstyrelsen. Patienter med specielle problemer kan tilbydes forløbskoordinator fra den kommunale sektor efter følgende kriterier: Tabel 5. Forløbskoordinator for patienter med særlige behov Hvor i patientforløbet Alle niveauer Kriterier for tilknytning af forløbskoordinator Patienter med psykosociale problemer. Patienter med kognitive defekter. Patienter med svær comorbiditet. Forløbskoordinatorens kompetencer Sygeplejerske med specielle kompetencer indenfor diabetesbehandling Ansvarlig for at stille forløbskoordinator til rådighed Forløbskoordinatorens opgaver Beskrevet af Sundhedsstyrelsen. Patientforløbets øvrige aktører forpligtes til at orientere tovholder / forløbskoordinator om resultaterne af indsatsen. 5

6 Samarbejde mellem Det Regionale Diabetesudvalg og Kronikerorganisationen Det Regionale Diabetesudvalg er obligatorisk, og er nedsat i regi af Region Nordjylland. Det skal sikres, at Det Regionale Diabetesudvalg og det tværsektorielle forum for Diabetes type 2 i opgaver og arbejdsform udvikler en synergi for området. Det anbefales derfor et så stort personsammenfald som muligt blandt medlemmerne af de to fora. Det Regionale Diabetesudvalg dækker hele diabetesområdet og har jf. sit kommissorium til formål: at overvåge kvaliteten af og komme med forslag til forbedringer af den nordjyske diabetesbehandling at overvåge udbuddet af og komme med forslag til undervisning af patienter og deres pårørende at formidle viden om forebyggelse og sundhedsfremme på diabetesområdet i forhold til risikogrupper, patienter og sundhedsvæsenets personale Udvalget kan endvidere tage sager op af egen drift. Det tværsektorielle forum for diabetes type 2 er defineret i Generel Rammeaftalen om Sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske lidelser, der er indskrevet i de obligatoriske sundhedsaftaler mellem kommuner og region i Nordjylland. Sammensætning, opgaver og andre forhold er yderligere præciseret i det generelle kommissorium for Tværsektorielle fora, godkendt af den administrative styregruppe for sundhedsaftalerne den 29. august

Udkast. Generel Rammeaftale om. Sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske lidelser

Udkast. Generel Rammeaftale om. Sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske lidelser Udkast Generel Rammeaftale om Sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske lidelser mellem Region Nordjylland og Kommunerne i Nordjylland Udfyldningsaftaler for sygdomsgrupperne:

Læs mere

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Forløbsprogram for type 2 diabetes Forløbsprogram for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2.

Læs mere

Handlingsplan om diabetes

Handlingsplan om diabetes Handlingsplan om diabetes november 2003 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...2 2. Sygdommen diabetes og dens omfang...3 3. Status for den amtslige diabetesomsorg...5 4. Handlingsplanens indsatsområder og

Læs mere

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS Forløbsprogram for patienter med Demens Samarbejde på tværs mellem hospitaler, almen praksis og kommuner i Region Hovedstaden. Januar 2011 Uddrag af Forløbsprogram for Demens Samarbejde på tværs Uddrag

Læs mere

Implementering af forløbsprogrammer. Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, april 2011

Implementering af forløbsprogrammer. Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, april 2011 Implementering af forløbsprogrammer for kronisk sygdom Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, april 2011 Indledning Udviklingsgruppen vedrørende patientrettet forebyggelse

Læs mere

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Valgperiode 2010-13 Version 1 Godkendt af byrådet 24. januar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse 1.

Læs mere

Sundhedsaftale om osteoporose

Sundhedsaftale om osteoporose Marts 2015 Sundhedsaftale om osteoporose Sundhedsaftale om osteoporose Aftalen er udarbejdet i samarbejde mellem Osteoporoseforeningen, repræsentanter fra de nordjyske kommuner, alment praktiserende læger

Læs mere

diabetes: den skjulte epidemi og konsekvenserne for Danmark

diabetes: den skjulte epidemi og konsekvenserne for Danmark diabetes: den skjulte epidemi og konsekvenserne for Danmark den 8. april 2008 vil... 64 danskere få konstateret diabetes 28 danskere med diabetes dø diabetes koste det danske samfund over 86 mio. kr. Diabetes

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for KOL Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Baggrund...5 2.1 Kronisk obstruktiv lungesygdom...7 3. Definition

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Livet med en hjertesygdom En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Af Nanna Schneekloth Christiansen, Line Zinckernagel, Ann-Dorthe

Læs mere

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Baggrund Der er aktuelt i Danmark omkring 1,7 mio. mennesker, som lider af kronisk sygdom,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Type 2-diabetes i almen praksis

Type 2-diabetes i almen praksis Klinisk vejledning Type 2-diabetes i almen praksis En evidensbaseret vejledning Dansk selskab for almen medicin - 2004 Type 2-diabetes i almen praksis En evidensbaseret vejledning (2004) Denne vejledning

Læs mere

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Status rapport Juli 2014 Udarbejdet af: Projektleder Anne Ganner Bech 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Formål og opbygning...5 1.2. Målgruppe og organisering...5 1.3. Baggrund...6 1.4. Demens i tal...8 1.5. Tidlig opsporing af demens...9 1.6. Lovgrundlag... 10

Læs mere

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Høringsudkast Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 Generelt om forløbsprogrammer... 5 Forløbsprogram

Læs mere

God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen God praksis i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune. November 2006

Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune. November 2006 Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune November 2006 Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune November 2006 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...3 1.1 RAPPORTENS OPBYGNING...6 2 SUNDHED OG SYGELIGHED

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

REHABILITERING I PRAKSIS

REHABILITERING I PRAKSIS Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om rehabiliteringsforløb, 2009 REHABILITERING I PRAKSIS Rehabiliteringssygeplejerske Karin Birtø Kommunikationsmedarbejder Line Wadum Centerchef Jette

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 2. Indledning...5 2.1 Generelt om forløbsprogrammer...5 2.2 Forløbsprogram for depression...6 2.3

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere