Indledende runde på egen skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledende runde på egen skole"

Transkript

1 BIOLOGIOLYMPIADE Indledende runde på egen skole Onsdag den 28. oktober 2009 Varighed: 90 minutter. Hjælpemidler: Kun lommeregner, lineal og kladdepapir Opgaverne 1-40 giver 1 point hver. Anfør de rigtige svar ved at sætte X på det vedlagte svarark. Til hver opgave er der ét og kun et rigtigt svar. Der må derfor kun sættes ét X som svar ved hvert spørgsmål på svararket. Hvis du ønsker at rette et svar, skal det første svar streges tydeligt over med skravering i hele svarfeltet. Opgave giver 2 point hver, Opgave 49 giver 1 point pr. delsvar dvs. max 3 point. Opgaverne skal besvares i de særlige skemaer med opgavens nummer på svararket!

2 1. En forsker, som studerer fotosynteseprocessen, belyser en kultur med encellede grønalger i et bestemt tidsrum. Dernæst slukker hun lyset og tilføjer radioaktivt CO 2 ved at gennemboble kulturen i 30 minutter. Umiddelbart herefter måler hun radioaktiviteten i cellerne. Hvad forventer du, hun vil observere? A. Ingen radioaktivitet i cellerne, fordi lys er nødvendigt for at producere sukker ud fra CO 2 og vand. B. Ingen radioaktivitet i cellerne, fordi CO 2 bruges til at producere O 2 under de lysafhængige processer. C. Ingen radioaktivitet i cellerne, fordi CO 2 kun optages i plantecellerne under belysning. D. Radioaktivitet i cellerne, fordi CO 2 selv om det er mørkt også bruges til at producere sukker. E. Radioaktivitet i cellerne, fordi CO 2 indbygges i NADPH i mørke. 2. En tidligere ukendt organisme som mangler kernemembran og mitokondrier, er netop blevet opdaget. Hvilket af følgende organeller er mest sandsynligt at finde hos denne organisme? A. Lysosomer B. Cilier C. Endoplasmatisk reticulum D. Kloroplaster (grønkorn) E. Ribosomer 3. I eukaryote celler katalyseres de oxidative phosphoryleringsprocesser af forskellige enzymer. Hvilket af følgende udsagn er korrekt? A. Kerne-DNA koder for alle disse enzymer, som syntetiseres i ribosomer og transporteres til mitokondrier. B. Mitokondrie-DNA koder for nogle af disse enzymer. Deres mrna transporteres ud af mitokondrierne og enzymerne syntetiseres i ribosomer. Enzymerne transporteres tilbage i mitokondrierne. C. Mitokondrie-DNA koder for nogle af disse enzymer, og de syntetiseres i mitokondrieribosomer. D. Mitokondrie-DNA koder for alle disse enzymer, og de syntetiseres i mitokondrieribosomer. E. En kopi af mitokondrie-dna transporteres ud af mitokondrierne. De syntetiserede enzymer transporteres ind i mitokondrierne. 4. Genet for grønt flourescerende protein (GFP) bruges i molekylærbiologiske undersøgelser for at synliggøre proteiner af interesse. PLX er et plantegen, som koder for et ukendt protein. Et kimær-gen, bestående af PLX-genet og GFP-genet, blev konstrueret til at producere et PLX-GFP fusionsprotein, og indsat i en plantecelle. Følgende figurer viser skematiske billeder af fluorescens-mikroskopbilleder af den samme protoplast på forskellige tidspunkter efter at PLX-GFP genet begynder at blive udtrykt. 1

3 Før induktion (stiblede linje indikerer omridset af protoplasten) Kort efter induktionen Længe efter induktionen Under hensyntagen til forandringen i det rumlige mønster af det fluorescerende signal, skal du give et bud på hvilken af nedenstående cellestrukturer, der mest sandsynligt svarer til det fluorescerende signal i det midterste billede. A. Nucleolus B. Mitochondrier C. Golgi apparat D. Kerneporer E. Kloroplaster (grønkorn) F. Peroxisomer 5. Endospermløse frø fra en bestemt planteart blev udblødt i rent vand, sat til spiring og dyrket i mørke. Det totale nitrogenindhold og indholdet af opløseligt nitrogen (nitrogen i forbindelser med lav molekylevægt som f. eks. aminosyrer) blev målt i kimblade og andre dele af kimplanterne. Resultaterne er vist i nedenstående figurer. Hvilket af følgende udsagn kan forklare nitrogenstofskiftet i kimplanter hos denne plante? Total nitrogen indhold (mg) Øvrige dele af kimplanten Kimblade opløst nitrogen indhold (mg) Øvrige dele af kimplanten Kimblade Dage efter spiring Dage efter spiring Visse proteiner i kimbladene blev nedbrudt for at producere aminosyrer, A. som senere bruges som nitrogenkilde til vækst af kimbladene. B. som senere udskilles fra kimplanterne som affald. C. som bliver flyttet rundt og udgør næsten hele den nitrogenkilde, som er nødvendig for den indledende vækst af kimplanterne. D. som bliver flyttet rundt og udgør omkring halvdelen af den nitrogenkilde, som er nødvendig for den indledende vækst af kimplanterne. 2

4 6. Fuldstændigt neddykkede vandplanter kan forårsage en ph-ændring i det omgivende vand, når de udfører fotosyntese. Hvilken ph-ændring vil indtræffe, og hvad er årsag til den? A. ph falder fordi carbondioxid absorberes. B. ph stiger fordi carbondioxid absorberes. C. ph falder fordi oxygen frigives. D. ph stiger fordi oxygen frigives. 7. Hvilken af følgende hændelser vil indtræffe, hvis et neuron i et eksperiment stimuleres samtidigt i begge ender? A.Aktionspotentialerne vil passere i midten og fortsætte vandringen mod de modsatte ender af cellen. B. Aktionspotentialerne vil mødes i midten og dernæst vandre tilbage til deres udgangspositioner ved start. C. Aktionspotentialerne vil stoppe, når de mødes på midten. D. Det stærkeste aktionspotentiale overtrumfer det svagere aktionspotentiale. E. Når aktionspotentialerne mødes på midten, sker der en summation, som resulterer i et større aktionspotentiale. 8. Hvad sker der når udførselsgangen fra bugspytkirtlen i et bestemt pattedyr midlertidigt underbindes i et eksperiment? Bemærk, at carbohydrater og andre næringsstoffer i kosten i dette eksperiment forekommer i anbefalede mængder, og at aflukningen af udførselsgangen fra bugspytkirtlen ikke er kritisk for dyrets overlevelse. Mængden af carbohydrat: A. øges i afføringen, aftager i urinen. B. øges i afføringen, forandres ikke i urinen. C. falder i afføringen, stiger i urinen. D. falder i afføringen, forandres ikke i urinen. E. stiger i både afføring og urin. F. falder i både afføring og urin. 3

5 9. I tabellen er vist glukose-koncentrationen i blod, målt ved at tage små blodprøver fra fingerspidsen af en person, som indtog 50 g glukose opløst i vand. Tid efter opløsningen er drukket (min) Glukose konc. i blodet (mmol/l) Har glukose-koncentrationen på noget tidspunkt under eksperimentet været lig med eller højere end 7.7 mmol/l i leverportåren og levervenen? Leverportåren Levervenen A. nej nej B. nej ja C. ja nej D. ja ja 10. Et stof fra planten Gymnema sylvestre blokerer den søde smag af sukker og blokerer også absorptionen af sukker i tyndtarmen. Hvad kan man antage om stoffet ud fra disse to fænomener? A. Det omdanner sukrose til glukose og fruktose. B. Det polymeriserer sukker til oligosakkarider. C. Det bindes til sukkerreceptorer og transportører. D. Det bindes til visse neurotransmitter-receptorer og transportører. E. Det bindes til insulin-receptorer. 11. En mand med en arvelig sygdom gifter sig med en fænotypisk normal kvinde. De får fire piger og fire drenge; alle pigerne har faderens sygdom, mens ingen af drengene har den. Hvad er den mest sandsynlige forklaring? Sygdommen skyldes A. en autosomal dominant allel. B. en autosomal recessiv allel. C. en X-bundet dominant allel. D. en X-bundet recessiv allel. E. en Y-bundet allel. 12. En bestemt arvelig sygdom, der udvikles hos mennesker i alderen 35 til 45 år, skyldes en dominant allel. Et par har to børn som begge er yngre end 20 år. Den ene af forældrene, som er heterozygot, har sygdommen, mens den anden af forældrene, som er 50 år, er rask. Hvad er sandsynligheden for at begge børn udvikler sygdommen, når de bliver ældre? 4

6 A. 1/16 B. 3/16 C. 1/4 D. 9/16 E. 3/4 13. Tabellen viser antallet af estimerede nukleotid-substitutioner, der er foregået i et bestemt gen hos syv arter. Antal nukleotid-substitutioner mellem arterne parvis b c d e f g a b c d e f 273 Hvilket stamtræ svarer bedst til det fylogenetiske forhold mellem disse syv arter? A. B. C. D. E. F. 14. En insektart har udviklet resistens mod et hyppigt anvendt insekticid. Hvad er den mest sandsynlige forklaring? 5

7 A. En stabiliserende selektion har medført udvikling af resistens i insektpopulationen. B. Den oprindelige genpulje indeholdt gener, der medførte resistens overfor insekticidet. C. Insekticidet stimulerede udviklingen af resistens i visse individer, og dette blev nedarvet. D. Insekticidet medførte en mutation, som var hensigtsmæssig, og dette blev nedarvet. 15. Darwins finker er et enestående eksempel på evolution. Hvad karakteriserer den form for evolution, som finkerne på Galapagos er et eksempel på? A. Den genetiske foranderlighed blandt individer der tilhører samme art. B. Den evolutionære proces hvor forskellige former, tilpasset til forskellige nicher, opstod fra en fælles forfader. C. En pludselig differentiering af en gruppe organismer fra nærtstående arter. D. Den evolutionære proces der tillader ændringer indenfor samme udviklingslinie. E. Den evolutionære proces, der finder sted gennem tilpasning af arter gennem en slags polymorfi. 16. Diagrammet repræsenterer relationer mellem organismer i et afsides beliggende vandhulsøkosystem Konsument 4 Konsument 3 Konsument 1 Konsument 2 Detritusæder 1 Producent 1 Producent 2 Producent 3 Hvilket af følgende udsagn er korrekt ud fra informationen i diagrammet? A. Den højeste akkumulation af den DDT, der findes i økosystemet, vil findes hos detritusæder 1 individer B. Introduktion af konsument 4-individer fra en anden population vil føre til en midlertidig stigning i antallet af producent 2 individer. C. Sygdom i producent 1 populationen vil føre til stigning af producent 3 populationen. D. Udslettelse af konsument 3 populationen vil bevirke en vedvarende stigning i konsument 2 populationen. E. Konsument 1 arten er bedre til at tilpasse sig til føde end konsument 3 arten 17. Overkrydsning af kromosomerne sker i følgende stadie under celledeling: A. Profase i mitosen. B. Metafase i mitosen. C. Profase I i meiosen. D. Metafase II i meiosen. E. Telofase I i meiosen. 6

8 18. Tabellen viser resultaterne af produktionsmålinger i to økosystemer i den tempererede zone: en regnskov og en mark med en etårig afgrøde. Alle resultater er angivet i MJ/m 2 / år (1 MJ = 10 6 J). [I] Regnskov [II] Mark med enårig afgrøde Brutto Primær Produktion (BPP) Respiration (autotrofer) Respiration (heterotrofer) 54 3 Hvilket af disse to økosystemer har højest heterotrof respiration i forhold til netto primær produktionen (NPP)? Hvad er årsagen? Vælg blandt mulighederne A til F. A. [I] < [II]:Regnskoven har større BPP og flere konsumenter end marken. B. [I] < [II]:Regnskoven har større NPP og flere konsumenter end marken. C. [I] < [II]:Regnskoven har større NPP og færre konsumenter end marken. D. [II] < [I]:Regnskoven har mindre BPP og flere konsumenter end marken. E. [II] < [I]:Regnskoven har mindre NPP og flere konsumenter end marken. F. [II] < [I]:Regnskoven har mindre NPP og færre konsumenter end marken. 19. Hvad afhænger tilførsel af energi typisk af i de fleste fødenet? Vælg den mest sandsynlige faktor blandt følgende: A. Primærkonsumenternes græsning B. Effektivitetsraten af næringsstofcykler i hele økosystemet. C. Effektivitetsraten af producenternes omdannelse af solenergi til kemisk energi. D. Nitrogen-fikserende bakteriers aktivitet. E. Varme/energi-omkostninger ved respiration på hvert trofisk niveau. 20. Man har målt energiomsætningen i en population af myrer, Formica pratensis. Konsumeret energi 23,0 KJ/m 2 /år Energi i ekskrementer 11,9 KJ/m 2 /år Assimileret energi 11,1 KJ/m 2 /år Respiration 8,1 KJ/m 2 /år Hvor stor er myrernes netto-effektivitet? a) 35 % b) 27 % c) 48 % d) 13 % 7

9 21.Ved et forsøg blev cellekernen fjernet fra et befrugtet frø-æg og derefter genindsat i det nu kerneløse æg. I et andet forsøg med frøer blev en cellekerne fra epitelceller i tarmvæv overført til et kerneløst æg. I begge tilfælde voksede æggene godt og udviklede sig normalt til haletudser. Vælg det korrekte udsagn blandt A til E nedenfor. Under differentieringen fra befrugtet æg til haletudse gælder det for cellerne i tarmepitelet at: A. gen-ekskpressionsmønstret ændres ikke. B. nogle gener bliver ikke udtrykt, men generne beholdes gennem udviklingen. C. alle gener udtrykkes. D. mængden af proteiner ændres ikke. E. mængden af RNAer ændres ikke. 22. I forsøget ovenfor blev der brugt kerner fra tarm-epitelceller. Hvis samme forsøg blev gennemført med pattedyr, ville kerner fra de fleste celler kunne bruges. Der er dog enkelte celler hvis kerner ikke kan bruges. Hvilken af følgende celletyper kan IKKE bruges som kerne-donor-celler? A. B-lymfocyter B. Leverceller C. Celler fra brystkirtler D. Stamceller fra et foster E. Tapceller fra øjets nethinde 23. En Rh-negativ kvinde gifter sig med en heterozygot Rh-positiv mand og får tre børn. Hvad er sandsynligheden for at alle deres 3 børn er Rh-positive? A. 1 B. 1/2 C. 1/4 D. 1/8 E I hvilken af de nedenfor nævnte kombinationer kunne det andet barn få hæmolytiske problemer på grund af rhesus uforligelighed? Første barn Andet barn A. Rh-positiv Rh-negativ B. Rh-negativ Rh-positiv C. Rh-negativ Rh-negativ D. Rh-positiv Rh-positiv 25. Hvilke molekyler eller celler er hovedsaglig årsag til de hæmolytiske problemer i forbindelse med rhesus uforligelighed hos fosteret og det nyfødte barn? Vælg den korrekte mulighed fra A til E. A. T celler B. IgM antistoffer C. Interferon gamma D. IgG antistoffer E. Perforin 26. Fugle kan synge på mange måder. Hjernen regulerer aktiviteten af syrinx, fuglenes lydorgan. I visse fuglearter kendes to typer af sang: længerevarende sang udført af hanner i yngletiden, og 8

10 simplere kald som høres udenfor yngletiden. Hvis unger af disse fugle vokser op i et miljø uden lyd kan de voksne hanner ikke frembringe den præcise længerevarende sang. Hvilken af følgende muligheder forklarer bedst ovenstående udsagn? A. Differentiering mellem hanner og hunner kan ikke opnås i et miljø uden lyd. B. Længerevarende sang er en adfærd som indlæres efter klækning. C. Genet for sang kommer ikke til udtryk i et miljø uden lyd. D. I et miljø uden lyd udvikles høresansen ikke. 27. Skønt kylling og vagtel er nært beslægtede er deres kald forskellige. Ved et forsøg på et 5-dagegammelt kyllingefoster udskiftede man den hjernedel, man formoder styrer kaldet, med den tilsvarende hjernedel fra et vagtel-foster på samme alder. Derpå blev kyllingefostret udruget. Den udklækkede kylling havde nogle dele i hjernen fra vagtlen. Kyllingens kald lød mere som vagtel end kylling. Hvilken af følgende konklusioner kan drages af eksperimentet? I. Kald er arts-specifikke og er genetisk bestemt. II. Kald grundlægges efter klækning. III. Kald bestemmes af lydorganet, syrinx, struktur. A. Kun I B. Kun II C. Kun III D. I og II E. I og III F. II og III 28. Blodplasma og blodceller fra familiemedlemmer med stamtræet vist i figuren blev blandet for at undersøge agglutination (a) eller mangel på agglutination (m). Af stamtræet ses det, at moderen (person 1) har blodtypen AB Rhesus negativ (AB-), og at faderen (person 2) har blodtypen B, Rhesus positiv (B+). AB- 1 2 B Resultater ses nedenfor. Et tomt felt indikerer at den pågældende kombination ikke blev testet. 9

11 Plasma hos donor a m a a Blodceller hos donor 2 a m a 3 a a a a a 4 m m m a 5 a a Hvilken fænotype har person 6? A. A type, Rh+ B. A type, Rh- C. B type, Rh+ D. B type, Rh- E. AB type, Rh+ F. AB type, Rh- 29: Hvilket familiemedlem kan være homozygot både for ABO og Rhesus? A. Individ 2 B. Individ 3 C. Individ 4 D. Individ 5 E. Individ 6 6 m a a m I majs bestemmer et enkelt locus frøets farve. Allel A medfører farvede frø, og allel a medfører farveløse frø. Et andet locus bestemmer frøets form. Allel B medfører glatte frø, og b medfører rynkede frø. I en krydsning mellem en plante med farvede og glatte frø og en plante med farveløse og rynkede frø fik man følgende udspaltning: 376 farvede og glatte frø 13 farvede og rynkede frø 13 farveløse og glatte frø 373 farveløse og rynkede frø 30) Hvilke genotyper har forældrene til disse frø? A. AABb x aabb B. AaBb x aabb C. AAbb x aabb (fortsættes i opgave 31) D. AaBb x AaBb E. aabb x AABB 10

12 31. Hvad er overkrydsningsfrekvensen/antal rekombinanter? A % B % C % D % E % 32. Tre loci C, D og E er placeret på samme kromosom i nævnte rækkefølge. Ved at lave tilsvarende krydsninger som før, fik man 10% rekombinanter mellem C og D og 20% mellem D og E. Forudsat at overkrydsning sker tilfældigt på kromosomet, hvad er da frekvensen af rekombinanter mellem C og E? A. 10% B 16% C. 26% D 33% E. 48% 33. Præ-proinsulin er insulingenets primære produkt. Det består af fire dele: signalpeptid, B-kæde peptid, C-peptid og A-kæde peptid. Efter flere ændringer, herunder fjernelse af signalpeptid og C- peptid, fås insulin. Hvilket af følgende peptider er ansvarlig for transport af polypeptid ind i endoplasmisk reticulum? A. A-kæde peptid B. B-kæde peptid C. C-peptid D. signalpeptid 34. Hvilket insulinpeptid varierer sandsynligvis mest blandt pattedyr? A. A-kæde peptidet B. B-kæde peptidet C. C-peptidet D. signalpeptidet For at få et mål for den genetiske diversitet i en truet planteart undersøgte man den genetiske variation i nogle subpopulationer (I-IV). Subpopulation I er den største, og antallet af individer i alle de andre subpopulationer II, III og IV er hver 1/7 af subpopulation I. I hver subpopulation blev 5 individer undersøgt. Diagrammet nedenfor viser resultaterne af alleler adskilt ved gel-elektroforese. Båndmønsteret i hver bane, som består af allelerne F og/eller S, repræsenterer genotypen for hvert individ i et bestemt locus. 11

13 Subpopulation I Subpopulation II Subpopulation III Subpopulation IV 35. Beregn frekvensen af F i denne art. 36. Hvilken subpopulation tilhører den mest isolerede gruppe? 37. Efter adskillige generationer fandt man at frekvensen af F ændrede sig væsentligt i subpopulationerne II, III og IV, sammenlignet med subpopulation I. Hvad er den mest sandsynlige forklaring? A. Genetisk drift B. Migration (ud- og indvandring) C. Mutation D. Naturlig selektion Nitrogen/kvælstofs kredsløb i et økosystem. N 2 i luft Nitrogen i forbindelser i planter og dyr NO 3 - NO 2 - NH I hvilke af processerne A - G indgår bakterier IKKE? Skriv TO svar 39. Hvilken af processerne har mulig symbiose mellem en plante og en bakterie? 40. Hvilken af processerne ønsker landmænd at undgå på deres marker, hvis de gerne vil have så stor en produktion som muligt? 12

14 41. Diagrammet viser resultater af et eksperiment med slyngplanten Ipomoea tricolor, hvor konkurrence mellem rødder og konkurrence mellem skud blev adskilt. Den gennemsnitlige tørvægt er angivet med ikke-skraverede søjler mens variations-koefficienten af massen (forholdet mellem standardafvigelsen og gennemsnittet) er vist med skraverede søjler. Vurder på baggrund af de viste data, om følgende udsagn er sande eller falske vedrørende konkurrencemåde i denne planteart og sæt X i de relevante rubrikker. Gennemsnitlig tør vægt(g) [ikke -skraverede søjler] Variationskoefficient af massen (%) [skraveret søjler] ingen konkurrence skud konkurrerer rødder konkurrerer skud + rødder konkurrerer A. Konkurrence om lys har større indflydelse på den gennemsnitlige tørvægt end konkurrence om næringsstoffer fra jorden. B. Forskellene i konkurrenceevne blandt disse planter er større, når de konkurrerer om næringsstoffer, end når de konkurrerer om lys. C. Når planterne vokser enkeltvis, udgør jordens næringsstoffer den begrænsende faktor for vækst, mens lys ikke begrænser. 42. Vand har en række egenskaber I - IV som giver forskellige fordele (A - D). Match egenskab og fordel ved at indsætte A - D i skemaet på svararket. Egenskab: I. Lav absorption af lys i den synlige del af spektret II. Stor varmekapacitet III. Stor fordampningsvarme IV. Polaritet af vandmolekylet 13

15 Fordel for organismen A. Biologiske membraner er sammensat af lipider som er termodynamisk stabile. B. Terrestriske planter og dyr er i stand til at afkøle sig med et minimum af vandtab. C. Temperaturændringer i planter og dyr holdes på et minimum under skiftende miljøbetingelser. D. Planter kan effektivt udnytte sollyset til fotosyntese. 43. Glykolysen som ses i figuren nedenfor er essentiel for alle organismer. Figuren viser reaktionerne i glykolysen. Numrene angiver enzymer som katalyserer reaktionerne. Angiv for hvert af enzymerne 1-10 hvilken af nedenstående enzymtype A-F de tilhører, og indfør dette i skemaet på svararket. Bemærk at ikke alle enzymtyper skal anvendes. Enzym type: A. Oxido-reduktase B. Transferase C. Hydrolase D. Lyase E. Isomerase F. Ligase 44. En kultur af muskelceller blev inkuberet i et iltholdigt medium, som hurtigt blev gjort anaerobt. 14

16 Koncentrationen af 3 stoffer, som er vigtige i glukosemetabolismen, blev målt umiddelbart efter ilten blev fjernet (t = 0) og i de følgende minutter: Relative koncentration Tid (min) Match hver kurve i figuren (1, 2 og 3) med en af nedenstående forbindelser (A - C) hvis koncentrationsændring afspejles i kurven A. Glukose-6-phosphat B. Laktat C. Fruktose-1,6-bifosfat 45. Tre patienter I, II og III viser symptomer på lavt indhold af thyroxin. Patient I har defekter i hypothalamus, patient II har defekter i hypofysens forlap, og patient III har defekter i skjoldbruskkirtlen (thyroidea). Patienterne får tilført hypothalamushormonet TRH (Tyrotropin Releasing Hormon) og koncentrationen af TSH (Thyroideastimulerende hormon) måles før tilførsel af TRH samt 30 minutter efter tilførsel af TRH. Før tilførsel af TRH Efter tilførsel af TRH Rask person Mindre end 10 Mellem 10 og 40 A Mindre end 10 Mellem 10 og 40 B Mellem 10 og 40 Højere end 40 C Mindre end 10 Mindre end 10 Indsæt bogstavet for de rigtige data (A-C) for hver patient (I-III) i skemaet på svararket. 15

17 Det universelle fylogenetiske stamtræ baseret på molekylær sekvensanalyse viser tre store grupper af organismer. Forskeren Woese fremsatte ideen om tre domæner af levende organismer i 1990erne baseret på et sådant stamtræ. Domæne I Domæne II Domæne III Stamtræets rod 46. Hvilket molekyle blev brugt til konstruktion af dette universelle fylogenetiske stamtræ? Hvilken fordel gav dette molekyle for det universelle stamtræ? Vælg kombinationen af molekyle og fordel. Molekyle Fordel A Ribosomalt protein Lav substitutionsrate af aminosyresekvenser B Ribosomalt protein Høj substitutionsrate af aminosyre sekvenser C Ribosomalt RNA Lav substitutionsrate af nukleotidsekvenser D Ribosomalt RNA Høj substitutions rate af nukleotidsekvenser E Transfer RNA Lav substitutionsrate af nukleotid sekvenser F Transfer RNA Høj substitutionsrate af nukleotid - sekvenser 16

18 47. De to stiplede pile i figuren med stamtræet viser hypotesen over endosymbiotiske hændelser, hvorved medlemmer af Domæne I blev endosymbionter i Domæne II. Hvilke to organismer var involveret i disse hændelser, hvad blev de til i cellerne i Domæne II, og hvad er deres nuværende biologiske funktion i Domæne II-organismer? Domæne I Domæne II Biologisk funktion 1. Blågrønalger/Cyanobakterier 2. Chlorella 3. Gram-negative respiratoriske bakterier 4. Gram-positive gærings/fermentative bakterier 5. Spirokæter 6. Virus 1. Mitokondrier 2. Respirationskæde 3. Svingtråd/Flagel 4. Grønkorn/Chloroplast 5. Klorofyl 6. Kerne 1. Fotosyntese 2. Nitrogen fiksering 3. Glykolyse 4. Respiration 5. Konjugation 6. Bevægelse Ældre symbiose Nyere symbiose Domæne I Domæne II Funktion 48. Hvad svarer til domænerne I, II og III? A. Arkæer B. Bakterier C. Eukaryoter 49. I forsøg med opbevaring af hele stykker oksekød ved forskellige temperaturer har fødevarekontrollen målt antallet af bakterier pr. udtaget prøve i 26 døgn. Ved begyndende slimdannelse er kødet ikke længere holdbart. 17

19 A) Tegn en graf over holdbarheden i døgn som funktion af temperaturen. B) Forklar hvorfor temperaturen har den viste indflydelse på holdbarheden. C) Hvorfor ville begyndende slimdannelse ske meget tidligere, hvis der var tale om hakket kød frem for hele kødstykker? Husk at overføre alle svar til svararket! 18

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Afdelingen for gymnasiale uddannelser Indholdskontoret Undervisningsministeriet Side 1 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010...3 Opgavesæt... 4 Opgaverne 2010... 4 Statistik...

Læs mere

Biologi - prøv din viden Biologi hf C. Århus Amt Version 1.0-2002 Center for Fleksibel Voksenuddannelse

Biologi - prøv din viden Biologi hf C. Århus Amt Version 1.0-2002 Center for Fleksibel Voksenuddannelse Biologi - prøv din viden Biologi hf C Udviklet af: Søren Mortensen Århus Amt Version 1.0-2002 Indholdsfortegnelse Begrebskort... 1 Opgaver: Fysiologi... 3 Hjertekarsystemet... 3 Blod... 9 Iltoptagelse,

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi C VUC Århus, HF-afdelingen Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev side 3

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi B VUC Århus, Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev (læses grundigt) side

Læs mere

01 37 02 38 03 39 04 40 05 41 06 42 07 43 08 44 09 45 HIV

01 37 02 38 03 39 04 40 05 41 06 42 07 43 08 44 09 45 HIV 00 Moduler 01 Celler og liv 02 Eukaryoter 03 Prokaryoter 04 Virus 05 Celledelinger 06 Mikroorganismers vækst 07 Transport på celleniveau 08 Osmose 09 Opbygning og nedbrydning 10 Enzymer 11 Energi 12 Næringsstoffer

Læs mere

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Folkeskolens afgangsprøve Maj 2011 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 B3 Indledning Bioteknologi Teknikker som for eksempel gensplejsning anvendes i

Læs mere

Laboratoriekursus for selvstuderende. Biologi C-niveau marts 2014

Laboratoriekursus for selvstuderende. Biologi C-niveau marts 2014 Laboratoriekursus for selvstuderende Biologi C-niveau marts 2014 Kære selvstuderende Dette hæfte indeholder øvelsesvejledninger til laboratoriekursus i biologi C-niveau. Kurset afholdes på Københavns VUC,

Læs mere

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Tekst: Thomas R. Mikkelsen Figurer: Kirsten Bak Andersen 1. udgave, august 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organiske stoffer... 4 Proteiner og aminosyrer...

Læs mere

Detection of gene doping. Roskilde Universitetscenter. 1.semesterprojekt, hus 13.1 Naturvidenskabelig Basisstudium Efteråret 2007

Detection of gene doping. Roskilde Universitetscenter. 1.semesterprojekt, hus 13.1 Naturvidenskabelig Basisstudium Efteråret 2007 Sporing af gendoping Detection of gene doping Roskilde Universitetscenter 1.semesterprojekt, hus 13.1 Naturvidenskabelig Basisstudium Efteråret 2007 Gruppe 8 Anders Samsøe-Petersen Annika Vilstrup Aras

Læs mere

NV2: Salt og saltvand

NV2: Salt og saltvand NV2: Salt og saltvand Modulfordeling 1b Modul Fag /lokale Delemne Materiale (*) Eksperimentelt 24/9 3.modul 27/9 2.modul 28/9 3.modul + 4.modul 1/10 3.modul 4/10 1.modul + 2.modul 11/10 1.modul 11/10 2.modul

Læs mere

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Professionsbachelorprojekt 2012 Bioanalytikeruddannelsen VIA university college Produceret af Nanna Haahr Vorsaa (99906) I perioden

Læs mere

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser

TEMA-rapport fra DMU. De gode, de onde og de grusomme bakterier. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser TEMA-rapport fra DMU De gode, de onde og de grusomme bakterier Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 33/2000 De gode, de onde og de grusomme bakterier Bjarne Munk Hansen Anne Winding

Læs mere

Molekylær palæoantropologi

Molekylær palæoantropologi Molekylær palæoantropologi Ian von Hegner Roskilde Universitet Molekylær biologi 12/12/2009 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Abstract... 3 Problem formulering:... 3 Indledning... 4 1. De

Læs mere

Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet side 161 Insulin Så blev den ferie ødelagt! Pernille fik konstateret sukkersyge - diabetes - da hun var 10 år gammel. Fra da af skulle hun stikke sig selv og indsprøjte insulin flere gange dagligt. Det

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B2

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B2 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013 B2 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B2 Indledning Foto: Keld Nørgaard Fødevareproduktion Det danske landbrug producerer

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B3

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B3 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012 B3 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B3 afgangsprøver maj 2012 Sæt 3 Levende organismers udvikling og livsytringer

Læs mere

Om nedarvede gener, der øger kræftrisikoen

Om nedarvede gener, der øger kræftrisikoen 11. Arv og kræft Om nedarvede gener, der øger kræftrisikoen Dette kapitel fortæller, at man kan være arveligt disponeret for at udvikle kræft at nedarvede mutationer kan øge risikoen for brystkræft at

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve August 2007 1/23 B5 Indledning Den danske skov Ca. 12 % af Danmarks areal er dækket af skov. Det mest almindelige skovtræ er rødgran. Det skyldes, at de danske skove er produktionsskove,

Læs mere

4. Udvikling af kræft

4. Udvikling af kræft 4. Udvikling af kræft otte barrierer cellerne skal over Dette kapitel fortæller hvordan en normal celle bliver til en kræftcelle hvorfor kræft sjældent opstår hvordan denne nye viden om kræft kan bruges

Læs mere

Anaerob præstationsevne

Anaerob præstationsevne Anaerob præstationsevne Tolerance-, produktion- og hurtighedstræning Træning INDHOLD Anaerob energiomsætning... 3 Energiomsætning under arbejde... 5 Substratforbrug under arbejde... 6 Træthed under arbejde....

Læs mere

Morgenmad og motionsløb

Morgenmad og motionsløb 2013 Morgenmad og motionsløb Gruppe R 183a Aalborg Universitetet 1. semester idræt 18-12-2013 Side 1 af 72 Synopsis Denne projektrapport omhandler morgenmåltidets indvirkning på en Coopers løbetest. Der

Læs mere

KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer

KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer af Niels Roholt Århus Akademi 1994 For at forstå, hvordan en levende organisme fungerer, må man vide noget om sammensætningen af stofferne i protoplasma og de ændringer,

Læs mere

Introduktion til alkalisk ioniseret vand

Introduktion til alkalisk ioniseret vand Introduktion til alkalisk ioniseret vand og AlkaPod - drikkevand der hjælper din ph balance Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Forord...3 Kort historisk overblik over Alkalisk Ioniseret vand...4 Videnskaben

Læs mere

Lærervejledning NØRD-Akademiet

Lærervejledning NØRD-Akademiet Lærervejledning NØRD-Akademiet Indhold NØRD-Akademiet kort og godt... 4 Introvideoer hvad er formålet?... 5 Øvelser... 6 Storyboard til præsentations/afrapportering... 6 NØRD-Akademiet og grundbøger:...

Læs mere

BIOS Grundbog C. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog C. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog C Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog C Filen

Læs mere

NATURVIDENSKAB FOR ALLE

NATURVIDENSKAB FOR ALLE NATURVIDENSKAB FOR ALLE 2. ÅRGANG NR. 1 / 2007 ASTROBIOLOGI FRA BIG BANG TIL DNA For 13,7 milliarder år siden så verden helt anderledes ud. Vi eksisterede ikke selv, mennesket eksisterede slet ikke, Jorden

Læs mere

Aerob præstationsevne

Aerob præstationsevne Aerob præstationsevne Restitutions-, udholdenheds- og konditionstræning Træning Arbejdsfysiologi... 3 Respiration... 4 Kredsløb... 4 Muskelfibre... 6 Energiomsætning... 6 Enzymer... 7 Aerob energiomsætning...

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

LÆGEVIDENSKABELIG EMBEDSEKSAMEN FASE II

LÆGEVIDENSKABELIG EMBEDSEKSAMEN FASE II Side 1 af 6 LÆGEVIDENSKABELIG EMBEDSEKSAMEN FASE II Eksamen i Genetik I (4 timer) den 14. april 2004 Opgavesættet består af 1 forside og 5 sider (2-6) med i alt 5 opgaver. Det er forbudt at medbringe enhver

Læs mere

Statistik: Historier og eksempler Helle Hvitved

Statistik: Historier og eksempler Helle Hvitved Statistik: Historier og eksempler Helle Hvitved Dette er et forsøg på at give en overordnet beskrivelse af statistik og statistiske begreber uden at gå for meget i matematiske detaljer. Derved vil der

Læs mere