Inspirationsmateriale til undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til undervisning"

Transkript

1 Inspirationsmateriale til undervisning Udviklet af: Asta Nielsen Lene Mackenhauer Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglund alle 8 Gjesinglund alle Esbjerg N 6715 Esbjerg N Tlf.: Tlf.: Oktober 2011

2 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB/TAK Tidlig opsporing af sygdom tilhører: FKB 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne. FKB kan findes på epos-amu.dk. Inspirationsmaterialet er udviklet til uddannelse af medarbejdere, primært socialog sundhedshjælpere og personer med lignende funktioner indenfor det kommunale jobområde i hjemmeplejen, på plejehjem, på plejecenter og i leve-bofællesskaber. Arbejdsfunktioner Inspirationsmaterialet forholder sig til de arbejdsfunktioner der er forbundet med at kunne arbejde forebyggende og sundhedsfremmende både ved akut sygdomsudbrud og ved forværring af kroniske sygdomme hos f.eks. den ældre medicinske patient. Den væsentligste arbejdsfunktion i forhold til tidlig opsporing af sygdom, er at kunne anvende sine observationer samt det kliniske blik til at dokumentere en ændring i sundhedstilstanden hos f.eks. den ældre medicinske patient. Ved at arbejde systematisk med observationer som bliver dokumenteret er det muligt at handle hensigtsmæssigt i forhold til sine observationer. At handle hensigtsmæssigt i et tværfagligt samarbejde er at kunne videregive sine observationer således at der ikke sker en forværring af en kronisk sygdom eller at akut sygdomsudbrud bliver behandlet adæquat. Inspirationsmaterialet vil forholde sig til observerbare symptomer i forhold borgerens funktionsevne og ernæringstilstand. Endvidere fokus på hensigtsmæssige observationer i forhold til risikoadfærd kontra positiv sundhedsadfærd. Inspirationsmaterialet kvalificerer endvidere deltagerne til refleksion, samt at arbejde systematisk med observationer af vitale værdier, dokumentere sine observationer samt udvikle systematik og standard for registrering og handlemåder i forhold til ændring af vitale værdier og sundhedstilstand. Rammerne for arbejdet indenfor dette felt er således bestemt af lov om socialservice og sundhedsloven. Strukturreformen har medført at kommunen har fået en række sundhedsopgaver. Det gælder i forhold til accelererede og sammenhængende patientforløb og i forhold til forebyggelse. Deltagerforudsætninger Det anbefales at deltagerne har erhvervet sig en social - og sundhedshjælper grunduddannelse. Det kan anbefales at deltagerne har kendskab til Den danske kvalitetsmodel, samt kendskab til kommunens kvalitetssikring indenfor social- og sundhedsarbejdet. 1 af 9

3 Struktur Uddannelsen kan kombineres med en række af AMU-uddannelser. F.eks: Nr Forebyggelse og sundhedsfremme NR Rehabilitering som arbejdsform NR Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre Nr Samarbejde med ældre om sunde kostvaner Nr Ernæringsscreening i ældreplejen. Nr Tidlig opsporing af demens Nr Opsporing og forebyggelse af diabetes Nr Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet Nr Implementering af handleplaner ifølge serviceloven 2. Ideer til tilrettelæggelse Anvende sundhedspædagogikkens faglighed som inspiration/skabelon ved tilrettelæggelsen af Tidlig opsporing af sygdom ved at anvende de fire dimensioner af viden sikres det at emnerne bliver belyst i et bredt perspektiv. Endvidere fremmer arbejdsmetoden medinddragelse af deltagerne. Samt at deltagerne træner deres evne til at reflektere i forhold til deres observationer. Alle temaer kan operationaliseres i forhold til skabelonen. Sundhedspædagogikkens faglighed - fire dimensioner af viden (kilde til de fire dimensioner af viden: Bjarne Bruun Jensen DPU) 1) HVAD: Forekomst og udbredelse af sundhedsproblemer. Effekten af forhold i miljøet, i vores livsstil, i sociale relationer ect. Denne viden vækker vores bekymring og opmærksomhed. (Denne viden er hovedsalig af naturvidenskabelig karakter) Eks. Hvad er det jeg har observeret= fakta viden? Hvad er risikoadfærd? 2) Hvorfor og under hvilke forhold bliver vi syge, hvilke faktorer truer vores livskvalitet etc. Mange strukturer og forklaringer bag den stigende ulighed i sundhed befinder sig i dette felt (Denne viden er hovedsalig af samfundsmæssig/sociologisk og økonomisk) Eks. Hvorfor er det vigtig at jeg observerer og dokumenterer mine observationer? Hvorfor er det vigtigt at jeg kan observere risikoadfærd? 2 af 9

4 3) Viden om hvordan man kan mestre sit liv og hvordan man kan bidrage til at forandre de samfundsmæssige levekår. (Viden fra samfundsfagene, det psykologiske og social-psykologiske område Eks. Hvordan er det muligt i et tværfagligt samarbejde at handle på mine observationer?(procedurer/standarder) Hvordan kan jeg samarbejde med borgeren i forhold til risikoadfærd? Hvordan kan deltageren arbejde sundhedsfremmende på individplan og samfundsplan 4)Udvikling af visioner som grundlag for viljen og evnen til at handle og forandre. Viden om at tingende kan ændres. Eks. Hvilke visioner har deltageren i forhold til at arbejde forebyggende og sundhedsfremmende? Hvilke visioner har deltageren for at arbejde med tidlig opsporing indenfor sit arbejdsfelt. Hvad kunne deltagernes visioner være for at arbejde med tidlig opsporing i deltagernes arbejdsområde, deltagerens rolle og faglighed. Den første dimension af viden er fakta viden som giver deltageren konkret viden om sygdom og symptomer. Den anden dimension af viden giver deltageren konkret viden om årsagssammenhænge. Den tredje dimension af viden giver konkret viden om hvordan det er muligt at forandre og implementere nye arbejdsmetoder /procedurer ved mødet med borgeren, samt i sin måde at dokumentere og formidle sine observationer. Temaer Temaoversigt Tema 1: Hvad er observation Tema 2: Viden om anatomi og fysiologi til identifikation af kliniske indikatorer Tema 3: Fokus på funktionsevne og ernæringstilstand Tema 4: Tværfagligt samarbejde Tema 5: Visioner for eget arbejde med tidlig opsporing af sygdom Tema 1: Hvad er en observation? Hvad er forskellen på objektive og subjektive observationer? Hvordan skærpe evnen til at observere en ændring i sundhedstilstanden ved at have fokus på funktionsevnen og ernæringstilstande? Hvilke opmærksomhedspunkter er vigtige i forhold til en given adfærd? Hvordan observere ændring i funktionsniveau og eller ernæringstilstand, jf. definition af observationer? 3 af 9

5 Hvad er en observation (definition): Observation er en undersøgelsesmetode, hvor der er fokus på at observere menneskers adfærd. Det handler ikke om at forestille sig, hvad borgeren har gjort, men at notere helt konkret hvad borgeren gør i nuværende situation. Hvad ser du helt konkret i en given situation? Dine konkrete observationer nedskrives/videreformidles således, at dine observationer bliver dokumenterede. Dokumenterede observationer kan bruges sammen med det kliniske blik (som er evnen til at koble sin erfaring og viden ind i en hensigtsmæssig sammenhæng) til at finde egnede handlestrategier i en given situation. Overordnede observationer/ Hvad er det jeg ser hvordan passer det ind i borgerens vanlige habitus. F.eks. borgeren plejer at være aktiv og deltage ved PADL/ADL, borgeren har nu ændret adfærd er blevet inaktiv. Tema 2: Viden om anatomi og fysiologi til identifikation af kliniske indikatorer Temaet skal skitsere grundlæggende viden omkring den normale aldring, koblet til aktuelle diagnoser hos borgeren. I dette tema vil der være brush up af tidligere erhvervet anatomisk og fysiologisk viden til identifikation af kliniske indikatorer. Hvilke konsekvenser er der ved inaktivitet i denne konkrete situation, hvilke konsekvenser har det for borgeren, hvorfor har det større konsekvenser hos den ældre medicinske borger? Eksempel: Konsekvenser af inaktivitet i forhold til funktionsevnen, der er større sandsynlighed for tab af balance, samt nedsat kapacitet i forhold til daglige aktiviteter. Inaktiviteten har konsekvenser i forhold til muskelmasse og styrke samt fysisk reservekapacitet. Borgeren får nedsat insulin følsomhed og kan udvikle type2 diabetes ved inaktivitet. Observationer målrettet funktionsevne og ernæringstilstand [er derfor vigtig] ved tidlig opsporing og eller forværring af kronisk lidelse. Hvilke symptomer er vigtige ved observation af f.eks. følgende lidelser/sygdomme: KOL- forebyggelse af lungekomplikationer rygning åndenød /angst dårlig kondition social isolation depression sygdomserkendelse. Lungekomplikationer udløses ofte ved infektion og eller inkompenseret hjertesygdom. Hvordan undgå den onde cirkel med fysisk inaktivitet, nedsat evne til at indtageernæring, obs. Udvikling af osteoporose pga. steroidbehandling og fysisk inaktivitet. Demens- hukommelse - glemsom- misbrug. 4 af 9

6 Delir procedurer ved besøg hos borger. Fysisk sygdom kan give delir. En tidligere psykisk rask mand på 80 år bliver sjældent pludselig psykotisk og udvikler skizofreni. Hvis han pludselig udvikler hallucinationer handler det om delir. Finde årsagen og behandle den. Tidlig opsporing af delir: Social- og sundhedshjælperen kan måle vitale værdier som temperatur, puls, blodtryk, blodsukker, urinstix, vejrtræknings frekvens endvidere være opmærksom på pludselig uopmærksomhed, uorganiseret tankegang samt ændret bevidsthedsniveau hos borgeren. Ofte bliver den delirøse borger forvekslet med begyndende demens. Type2-diabetes - metabolisk syndrom og andre kredsløbsrelaterede sygdomme øget BT fedme (bugfedt) inaktivitet risikoadfærd. Obstipation - symptomer hæmmet perialstik- defæktionsstilling - medfører dårlig optagelse af næringsstoffer. Underernæring svimmelhed nedsat muskelfunktion - øget faldtendens- dårlig trivsel - dårlig gangfunktion øget sengeleje- dårlig hostefunktion = lungeinfektion - nedsat immunfunktion = infektioner- dårlig sårheling/liggesår glemsomhed apati/depression Infektioner delir - dårlig trivsel. Tromboser AK behandling blødning fra tandkød, blod i urin, blå mærker. Brug af GCS (Graduated compression stokings) kostens indflydelse ved AK behandling - håndkøbsmedicin. Osteoporose risikofaktorer livsstil rygning - steroid behandling inaktivitet hoftefraktur! Risikofaktorer for fald kosten - inaktivitet/muskelstyrke osteoporose. Tema 3: Fokus på funktionsevne og ernæringstilstand Hvorfor øget fokus på tidlig opsporing af sygdom i relation til funktionsevne og ernæringstilstand? 1. Tidlig opsporing kan forebygge udvikling af kritisk sygdom (sss.dk juli 2010 UTH) 2. Øget livskvalitet bevare borgerens funktionsevne 3. Forebygge frem for at helbrede 4. Samfundsmæssig betydning færre varme hænder på sigt økonomi Eksempel: Hvorfor har vi øget fokus på funktionsevne og ernæringstilstand i forhold til for eksempelvis at forebygge kritisk sygdom. Det skyldes blandt andet at 5 af 9

7 identifikationer i forhold til nedsat funktionsevne og dårlig ernæringstilstand, skal danne grundlag for efterfølgende anbefalinger som skal implementeres i det videre forløb, således at der ad denne vej kan forebygges unødige indlæggelser og/eller andre utilsigtede hændelser. Tema 4: Tværfagligt samarbejde Hvordan indgå og medvirke i det tværfaglige samarbejde og medvirke til en målrettet forebyggende og sundhedsfremmende indsats ved akut sygdomsudbrud og ved forværring af kroniske sygdomme. Handlefremmende viden i forhold til hvordan deltageren konkret vil arbejde i forhold til tidlig opsporing af sygdom og dermed forbygge udvikling af kritisk sygdom, hvordan indføre procedurer som sikrer at observationerne bliver videregivet korrekt. Hvordan vil deltageren konkret bevare borgerens funktionsevne. Hvordan forebygge frem for helbredelse, hvilke konkrete ting vil deltageren arbejde med. Hvordan indgå i det det tværfaglige samarbejde i forhold til den samfundsmæssige betydning det har med en tidlig indsats i et samfundsperspektiv hvor der på sigt vil blive færre varme hænder fx velfærdsteknologi. Hvordan indgå og medvirke i det forebyggende og sundhedsfremmende tværfaglige arbejde? Udvikler standarder for observationer af f.eks. vitale værdier, standard for registreringsfrekvens. (Ad modum: Identifikation af delir i hjemmeplejen blad nr ). Egen rolle i forhold til det tværfaglige samarbejde A) At tro på sine observationer, sørge for at beskrive disse observationer B) Iværksætte en grundig vurdering af observationerne. C) Derefter en tværfaglig indsats Eksempel En social- og sundhedshjælper observerer dårlig trivsel hos en borger med vægttab og inaktivitet. Hun udfører dernæst målrettede observationer i forhold til 1) vægttab, f.eks. ved at lave en ernæringsscreening (BMI-vægt) og 2) inaktivitet, f.eks. ved at lave rejse-sætte-sig-testen. Testen viser styrke af ældre med funktionsnedsættelse, testen viser desuden stærk sammenhæng mellem nedsat muskelstyrke og faldtendens. Efterfølgende videregiver hun observationerne til vurdering. Efter grundig tværfaglig vurdering af f.eks. Tygge - synke problemer 6 af 9

8 Kronisk sygdom /demens Iværksættes en målrettet tværfaglig indsats: Ernæring/måltid Individuelle tiltag hjælp til måltid/tandstatus Træning Se nedenstående figur, der beskriver processen? Observation af en forandring - f.eks. borgeren har tabt sig og er inaktiv Iværksætte målrettet observation - f.eks. ernæringsscreening og funktionstest Videregive observation Tværfaglig indsats Tema 5: Visioner for eget arbejde med tidlig opsporing af sygdom Visioner: Udvikle brainstorme over visioner for tidlig opsporing af sygdom Hvilke visioner har deltageren i forhold til at arbejde forebyggende og sundhedsfremmende? Hvilke visioner har deltageren for at arbejde med tidlig opsporing indenfor sit arbejdsfelt? Hvad kunne deltagernes visioner være for at arbejde med tidlig opsporing i deltagernes arbejdsområde, deltagerens egen rolle og faglighed. 3. Opgaver og undervisningsmaterialer Materialet kan anvendes i sammenhæng med skabelonen for sundhedspædagogikkens faglighed. Den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient (se litteraturliste) 7 af 9

9 har specifikke anbefalinger på systematisk identifikation af henholdsvis ernæringstilstanden/underernæring, tidlig opsporing af sygdomstegn/forstoppelse/væskemangel/begyndende akut sygdom/forværring af kronisk sygdom m.v. Det faglige oplæg indeholder i alt 24 anbefalinger udover specifikke anbefalinger om forebyggelse og tidlig opsporing, løsninger på uhensigtsmæssige indlæggelser hos de ældre medicinske patienter, forslag til sammenhængen mellem sundhedsvæsenets forskellige sektorer. Den Danske kvalitetsmodel Systematisk viden om ældres ernæringstilstand /vejledning / støttemateriale /registeringsskemaer Viden om hverdagstræning / vejledning/ støttemateriale / registeringsskemaer Viden om ældres trivsel /vejledning/støttemateriale/ registeringsskemaer Reduktion af forebyggelige indlæggelser / vejlednning /støttemateriale /registreringsskemaer Sårpleje/medicinhåndtering /vejledning/støttemateriale 4. Litteraturliste mv. (Nationalhandlingsplan for den ældre medicinske patient: Fysisk aktivitet Håndbog om forebyggelse og behandling: itet_haandbog2udg.pdf Servicestyrelsens projekt God mad Godt liv : Inaktivitet og immobilitet i et tværfagligt perspektiv (2.udgave Munksgaard.) red. Nina Beier - Ingrid Poulsen Identifikation af delir i hjemmeplejen. Blad nr.1/2011, se Måleredskaber: Senior fitness test / (CAS) Cumulated Ambulation Score/ ADL- Taxonomi/ 8 af 9

10 Lærebog i kultur og aktivitetsfag 1.udgave, 1 oplag, 2010 Munksgaard (social og sundhedsassistenter) Fysisk aktivitet og sundhed: Kost og fysisk aktivitet i sygdomsforebyggelsen: 9 af 9

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret forår 2012 INDHOLD INDHOLD... 2 1.1. UDDANNELSESSTRUKTUR... 3 1.2.

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet KURSER EFTERÅR 2015 Social- og sundhedsområdet AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for social- og sundhedsområdet.

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom

Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom Inspirationsmaterialet er udviklet af: Annette Cecilie Langdahl og Mechelina Rødtness Dreyer 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Moder -FKB: 2222

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 47258 Udviklet af: Jane Kuchler Social- og sundhedsskolen Fyn jaku@sosufyn.dk 1 1. Uddannelsens sammenhæng i jobområde

Læs mere

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens faldforebyggende indsats 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Samarbejde med ældre om gode kostvaner 42933 Udviklet af: Birgitte Højlund Social

Læs mere

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Fysioterapeuten i psykiatrien

Fysioterapeuten i psykiatrien Fysioterapeuten i psykiatrien Af Søren Drivsholm og Birthe Kingo Christensen, fysioterapeuter ved Århus Universitetshospital Risskov Fysioterapi indgår som en del af den samlede behandling i psykiatrien,

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Sundhedspædagogik for ældre i grupper

Sundhedspædagogik for ældre i grupper Sundhedspædagogik for ældre i grupper Health Education for elderly people in groups Afgangsprojekt udarbejdet af Lisa Jensen Vejleder Annette Larsen Sygeplejerske, Med. Uddannelsesansvarlig - Studieunit

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10 Sundhedspolitik Skive Kommune 2007-10 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning:...3 1.1 Skive Kommune har følgende definition af sundhed:...3 2. Sundhedstilstanden i Skive Kommune...4 2.1 Sundhedsprofilen

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme 2006 Egenomsorg et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme Marlene Willemann og Mette Lolk anak (red.) Egenomsorg et særligt

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Forløbsbeskrivelse for Motion XL

Forløbsbeskrivelse for Motion XL Forløbsbeskrivelse for Motion XL 2010 Folkesundhed København, Sundhedsstaben og Forebyggelsescenter Vesterbro Kgs. Enghave Godkendt i Forum for forebyggelsescentre d. 20. april 2010. Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere