ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005"

Transkript

1 ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 5 DA

2 Hovedformålet med de statistikker, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udarbejder, er at understøtte ECBs pengepolitik og andre opgaver, som udføres af Eurosystemet og Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB). I denne folder gives en kort beskrivelse af de statistikker, som ECB med støtte fra de nationale centralbanker i Den Europæiske Union (EU) udvikler, indsamler, udarbejder og udgiver. BAGGRUNDSINFORMATION De nationale centralbanker bistår ECB med at udarbejde statistikkerne. De nationale centralbanker (og i visse tilfælde andre nationale myndigheder) indsamler data fra kreditinstitutter og andre kilder i deres respektive lande og beregner nationale aggregater, som de sender til ECB. ECB udarbejder og udgiver derefter aggregater for euroområdet. ECBs statistikker er kendetegnet ved: at fokus er på euroområdet. Det betyder, at alle de nationale data, der ligger til grund for statistikkerne, nødvendigvis må baseres på et fælles sæt af definitioner og klassifikationer for at blive tilstrækkeligt sammenlignelige til, at der kan udarbejdes en relevant samlet statistik. at retsgrundlaget for, at ECB kan udvikle, indsamle, udarbejde og udgive statistik, findes i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank. ECB har vedtaget og offentliggjort en række retsakter om et bredt spektrum af statistikker. at ECB både sørger for at sikre, at statistikken opfylder statistikkravene, og stræber mod at mindske den byrde, som den statistiske indberetning er for kreditinstitutter og andre rapporteringsenheder, ved i videst muligt omfang at anvende eksisterende statistik. et nært samarbejde mellem ECB og EU-institutionerne. ECB og Europa-Kommissionen (Eurostat, De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor) deler ansvaret for statistikkerne på europæisk plan. Den nøjagtige arbejdsdeling fremgår af Memorandum of Understanding on Economic and Financial Statistics fra marts 3, der findes på ECBs websted. at ECB i statistiske anliggender også opretholder tætte forbindelser med andre internationale organisationer. ECBs statistikker opstilles i videst muligt omfang i overensstemmelse med internationale standarder.

3 HVILKE STATISTIKKER UDARBEJDER ECB? De vigtigste former for statistik, som ECB offentliggør, er: Penge-, bank- og finansmarkedsstatistik Hver måned udarbejder og udgiver ECB en lang række monetære statistikker og indikatorer, herunder det brede pengemængdemål, M3, dets komponenter (sedler og mønt, kortfristede indskud og kortfristede omsættelige instrumenter) og M3s modposter, især udlån og langfristede passiver. Endvidere korrigerer ECB de månedlige statistikker for sæsonudsving, hvilket gør det lettere at analysere udviklingen. ECB og de nationale centralbanker udarbejder lister over de finansielle institutioner, der opfylder denne definition. MFIbalancestatistikken anvendes også til at beregne det reservekrav, som disse institutioner skal opfylde. Reservekravet er et af ECBs pengepolitiske instrumenter. ECB udarbejder endvidere harmoniserede statistikker over de indlåns- og udlånsrenter, som MFIerne tilbyder husholdninger og virksomheder i euroområdet. Pengemængdemålene og deres modposter beregnes ud fra den samlede balance i MFI-sektoren (sektoren for monetære finansielle institutioner), som også offentliggøres hver måned. MFIer er institutioner som fx banker der modtager indskud eller udsteder værdipapirer med meget kort løbetid, og som yder lån eller investerer i værdipapirer for egen regning. Denne definition er bredere end EU-lovgivningens definition af "kreditinstitutter", idet den omfatter pengemarkedsforeninger og visse andre typer af institutioner. FIGUR 1 Årlig vækstrate for M3 fordelt på M3s vigtigste komponenter (Samlet bidrag i procentpoint; ikke sæsonkorrigeret; ultimo) Sep Mar. Sep. Mar. Sep. Mar. Sep. Mar. Sep. Mar. Sep. Mar. Sep. Mar FIGUR II MFI-rentesatser på eurodenominerede indlån (I pct. p.a. ekskl. gebyrer; rentesatser på nye forretninger) 3,5 3,,5, 1,5 1,,5 Jan. Apr. Juli Okt. Jan. Apr. Juli Okt. Jan. Apr Seddel- og møntomløb M - M1 Indlån på anfordring M3 - M Indlån på anfordring fra ikke-finansielle institutioner Indlån fra husholdninger med et opsigelsesvarsel på op til 3 måneder Indlån fra husholdninger med løbetid op til 1 år Indlån fra husholdninger med løbetid over år 3

4 Desuden udarbejder ECB detaljeret pris- og mængdestatistik vedrørende de finansielle markeder, herunder månedlige mængdedata for gældsinstrumenter og børsnoterede aktier omfattende udstedelser, indfrielser og udeståender, samt information om priserne på finansielle instrumenter. ECB udvikler til stadighed fælles metoder til beregning af sammenlignelige og repræsentative statistiske indikatorer for euroområdets finansielle markeder. Dette er også en hjælp til at overvåge integrationen af de finansielle markeder. ECB offentliggør også information om finansielle institutioner uden for MFI-sektoren, bl.a. om de investeringsforeninger, der ikke er pengemarkedsforeninger. Årsagen hertil er den tætte sammenhæng, der er mellem disse institutioners aktiviteter og MFIernes virksomhed. Betalingsbalancestatistik og anden relateret statistik ECB offentliggør hver måned en betalingsbalance for euroområdet. Denne statistik viser de vigtigste transaktioner mellem residenter i euroområdet og residenter uden for euroområdet. Den månedlige betalingsbalancestatistik suppleres af mere detaljerede og geografisk opdelte kvartalsvise og årlige statistikker. Ensartede metodiske rammer muliggør en integreret analyse af penge- og betalingsbalancestatistikken for euroområdet. Den monetære betalingsbalance, som ECB har offentliggjort siden juni 3, foreligger månedligt og skaber en forbindelse mellem udlandstransaktioner foretaget af ikke-banker i euroområdet og pengemængden i euroområdet. FIGUR III MFI-rentesatser på eurodenominerede lån (I pct. p.a. ekskl. gebyrer; rentesatser på nye forretninger) FIGUR IV Euroområdets betalingsbalance: Løbende poster og kapitalposter (Milliarder euro; transaktioner; ikke sæsonkorrigeret) Jan. Apr. Juli Okt. Jan. Apr. Juli Okt. 3 4 Jan. Apr. 5 Kassekredit til husholdninger Lån til ikke-finansielle selskaber på op til 1 mio. euro til variabel rente og med en rentebindingsperiode på op til 1 år Lån til ikke-finansielle selskaber over 1 mio. euro til variabel rente og en rentebindingsperiode på op til 1 år Lån til ikke-finansielle selskaber over 1 mio. euro med en rentebindingsperiode over 5 år Lån til husholdninger til boligkøb med en rentebindingsperiode over 5 år og op til 1 år kvt.. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt.. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt.. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt.. kvt. 3. kvt. 4. kvt Varer Løn- og formueindkomst Tjenesteydelser Løbende overførsler Kapitalkonto I alt 4

5 Desuden offentliggør ECB månedlige statistikker over både ECBs og Eurosystemets valutareserver og valutalikviditet samt kvartalsvise og årlige statistikker over euroområdets kapitalbalance over for resten af verden. Disse statistikker, der er opdelt geografisk (for den årlige kapitalbalance over for resten af verdens vedkommende), giver et samlet billede af euroområdets tilgodehavender og forpligtelser over for resten af verden. De aggregater, der dækker euroområdet, omfatter en særskilt opgørelse af kredit og debet samt aktiver og passiver. I modsætning til national betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen over for resten af verden, der omfatter alle transaktioner og positioner i en national økonomi, herunder også transaktioner med og positioner over for andre residenter i euroområdet, omfatter euroområdets betalingsbalance og kapitalbalance over for resten af verden kun transaktioner med og positioner over for residenter uden for euroområdet. ECB udarbejder også statistikker over euroens internationale rolle og indeks over euroens effektive valutakurs både nominelt og realt ved hjælp af forskellige deflatorer. Finansielle konti ECB anvender kvartalsvise finansielle og ikke-finansielle konti for euroområdet. De finansielle konti viser både finansielle transaktioner i og finansielle balancer for alle euroområdets økonomiske sektorer. De viser altså de finansielle sammenhænge mellem de forskellige sektorer og mellem sektorerne og resten af verden. Et så bredt anlagt syn på økonomien giver også et grundigt indblik i husholdningernes, selskabernes og statens gæld. De indbyrdes sammenhænge mellem de finansielle og de ikkefinansielle transaktioner er særlig vigtige, især med hensyn til økonomiske indikatorer som fx tal for opsparing, offentligt underskud og bruttonationalprodukt. Kontiene er opstillet i henhold til den integrerede metode, der er skitseret i Det Europæiske Nationalregnskabssystem (ENS95). Da de kvartalsvise finansielle konti er udarbejdet efter ENS95s harmoniserede regnskabsprincipper, egner de sig godt som grundlag for det krydstjek, der foretages for at fastslå, om data, der udgives med kortere intervaller i sammenhæng med pengeog bankstatistikken, betalingsbalance- og kapitalmarkedsstatistikken og statistikken over de offentlige finanser, stemmer overens. FIGUR V Euroområdets betalingsbalance: Udenlandske direkte investeringer fordelt på vigtigste modparter (Milliarder euro; transaktioner) FIGUR VI Finansiering af euroområdets ikke-finansielle sektorer (Årlige vækstrater; bidrag i procentpoint) 8 Residente enheders direkte investeringer i udlandet Ikke-residente enheders direkte investeringer i euroområdet kvt.. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt.. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt.. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt.. kvt. 3. kvt. 4. kvt kvt. kvt. kvt. kvt. kvt. kvt. kvt. kvt. kvt. kvt. kvt. kvt. kvt. kvt. kvt. kvt. kvt. kvt. kvt. kvt. kvt. kvt. kvt. kvt. kvt EU-5 uden for euroområdet USA Offshore-finanscentre Øvrige I alt Husholdninger Offentlig forvaltning og service Ikke-finansielle selskaber Ikke-finansielle sektorer i alt 5

6 Kvartalsdata for finansielle transaktioner og udestående beløb for ikke-finansielle sektorer og for forsikringsselskaber og pensionskasser offentliggøres for øjeblikket i statistikker over finansiering og investering i ECBs Månedsoversigt. Der arbejdes på at nå frem til en mere detaljeret opgørelse pr. sektor og finansielt instrument samt til integrerede kvartalsvise finansielle og ikke-finansielle konti for euroområdet. Statistik over offentlige finanser ECB og ESCB anvender omfattende og pålidelige statistikker over offentlige finanser udarbejdet i henhold til ENS95 som grundlag for den pengepolitiske analyse. Statistikken over de offentlige finanser udgør en vigtig del af det integrerede system for ikke-finansielle og finansielle konti for sektorerne i euroområdet. De årlige data for de offentlige finanser præsenteres i tre vigtige tabeller, som ved hjælp af tidsserier for euroområdet viser i) indtægter og udgifter, ii) offentlig gæld og iii) forholdet mellem det offentlige underskud og ændringer i den offentlige gæld. Desuden vises det offentlige underskud og den offentlige gæld i de enkelte lande i euroområdet. For at kunne udarbejde disse aggregater for euroområdet kræves der yderligere informationer om transaktionerne mellem medlemslandene og EU-institutionerne. Der offentliggøres desuden kvartalsdata, der viser offentlige indtægter og udgifter i euroområdet. FIGUR VII Offentlige indtægter, udgifter og underskud i euroområdet (I pct. af BNP) Statistikker over HICP, andre priser, omkostninger, produktion og arbejdsmarked ECBs hovedmål er at fastholde prisstabilitet, og prisstabilitet defineres i forhold til det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) for euroområdet. ECB anvender og udgiver også regelmæssigt en lang række statistikker over priser og omkostninger, nationalregnskaber, arbejdsmarked, udenrigshandel og forskellige andre generelle økonomiske statistikker. Europa- Kommissionen har det overordnede ansvar for denne type statistik. ECB arbejder tæt sammen med Kommissionen (Eurostat) med henblik på at udvikle harmoniserede statistiske begreber. Målet er regelmæssigt at udgive statistik for euroområdet af god kvalitet. ECB udarbejder og udgiver desuden en række afledte indikatorer for euroområdet, fx mål for boligpriser, beskæftigelse og produktivitet, samt beregner sæsonkorrigerede serier. FIGUR VIII Inflation i euroområdet (det harmoniserede prisindeks, HICP) (Ændring i pct. år/år; bidrag til ændring i pct. år/år),5 1, ,5 -, Indtægter (venstre akse) Udgifter (venstre akse) Underskud (højre akse) I alt Tjenesteydelser Forarbejdede fødevarer Uforarbejdede fødevarer Industrivarer ekskl. energi Energi Bemærk: Grækenland er medregnet fra og med 1. På grund af afrunding afviger tallene for de enkelte komponenter fra totalerne. Kilder: Eurostat og ECBs beregninger. 6

7 PLANER PÅ MELLEMLANGT SIGT Et af de vigtigste mål for statistikken for euroområdet er at integrere de forskellige økonomiske og finansielle statistikker i en overordnet ramme for udarbejdelsen af kvartalsvise konti opdelt efter institutionel sektor. Disse konti kommer til at dække finansielle og ikke-finansielle selskaber, offentlig forvaltning og service samt husholdninger og kommer til at indeholde forbindelser til økonomiske aktører uden for euroområdet. Herved opnås større ensartethed mellem de ikke-finansielle og de finansielle variabler, hvilket letter sektoranalysen. På mellemlangt sigt prioriteres det ligeledes højt at udvikle nye og forbedrede statistikker, fx over ikke-monetære finansielle formidlere. Herved understøttes samtidig det ovennævnte mål, og det statistiske grundlag for ECBs pengepolitik og andre af de opgaver, der udføres af ESCB, styrkes yderligere. HVOR FINDES STATISTIKKERNE? En lang række statistikker offentliggøres i månedlige og kvartalsvise pressemeddelelser samt i afsnittet "Statistik for euroområdet" i ECBs Månedsoversigt. Derudover findes et uddrag af statistikken over den seneste økonomiske udvikling i euroområdet og i EU-landene i ECBs praktiske Statistics Pocket Book, som også indeholder forskellige sammenligninger mellem euroområdet, EU, USA og Japan. Disse publikationer er gratis og kan rekvireres ved henvendelse til ECB. Alle statistikker findes i statistikafsnittet på ECBs websted (www.ecb.int). Her findes også nærmere dokumentation for de definitioner og principper, der anvendes ved udarbejdelsen af de forskellige statistikker (inkl. alle relevante retsakter). 7

8 YDERLIGERE OPLYSNINGER Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ECBs Presseog Informationsafdeling (tlf eller 7455, fax ) eller ved at sende en til ADRESSE POSTADRESSE Kaiserstrasse 9 Postfach Frankfurt am Main 666 Frankfurt am Main Tyskland Tyskland ISSN (online)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK MÅNEDSOVERSIGT

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK MÅNEDSOVERSIGT DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK MÅNEDSOVERSIGT Oktober 2003 Den Europæiske Centralbank, 2003 Adresse Kaiserstraße 29 60311 Frankfurt am Main Tyskland Postadresse Postfach 16 03 19 60066 Frankfurt am Main Tyskland

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009. af 19. december 2008 L 15/14 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.1.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 25/2009 af 19. december 2008 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING I 2009 vil alle publikationer bære et motiv taget fra en 200 euroseddel Å RSBERETNING Den Europæiske Centralbank, 2009 Adresse Kaiserstrasse 29 D-60311

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2009

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2009 DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING I 2010 vil alle publikationer bære et motiv taget fra en 500-euroseddel Den Europæiske Centralbank, 2010 Adresse Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt

Læs mere

7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51

7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51 7.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 297/51 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1072/2013 af 24. september 2013 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser

Læs mere

2010 2010 ÅRSBERETNING

2010 2010 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING I 2011 vil alle publikationer bære et motiv taget fra en 100-euroseddel ÅRSBERETNING Den Europæiske Centralbank, 2011 Adresse Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Tyskland Postadresse

Læs mere

(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46.

(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46. L 104/72 DA 8.4.2014 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 24. februar 2014 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære

Læs mere

Kvartalsoversigt 4. kvartal

Kvartalsoversigt 4. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1999 99 4 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 1 9 9 9 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal 1999

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011O0014 DA 03.01.2013 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 20. september 2011 om Eurosystemets

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT DA SV EUROPEISKA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKEN ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT I2008 vil alle publikationer bære et motiv taget fra en 10 euroseddel ÅRSBERETNING Den Europæiske Centralbank,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34) 29.8.2014 L 258/11 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34) (2014/541/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

2012 2012 2012 årsberetning 2012 årsberetning 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 æiske centralbank op 2012 eur den 2012 2012

2012 2012 2012 årsberetning 2012 årsberetning 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 æiske centralbank op 2012 eur den 2012 2012 årsberetning ÅRSBERETNING 2010 I 2011 vil alle publikationer I 2013 bære vil alle et motiv ECBpublikationer bære taget motiv fra en taget fra en 100-euroseddel 5-euroseddel. Den Europæiske Centralbank,

Læs mere

Danske kreditinstitutters finansielle

Danske kreditinstitutters finansielle Danske kreditinstitutters finansielle integration i EU Nyt kapitel Resumé og konklusioner Styrket finansiel integration i EU kan samlet set være forbundet med samfundsmæssige gevinster, også for Danmark.

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Beretning og regnskab D A N M A R K S N A T I O N A L

Danmarks Nationalbank. Beretning og regnskab D A N M A R K S N A T I O N A L Danmarks Nationalbank Beretning og regnskab 2003 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 3 Beretning og regnskab 2003 kan rekvireres ved henvendelse til: Danmarks Nationalbank, Informationssektionen,

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1. kvartal 1999 Kvartalsoversigten udgives af Danmarks Nationalbank og udkommer 4 gange om året. Ansvarshavende redaktør: Jens Thomsen Redaktør: Anders Møller Christensen

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 3. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 3. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal 2006 D A N M A R K S 3 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2006 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Bankers",

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 2. kvartal 2003 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 3 2 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af Århus rådhustårn, der er valgt som motiv for den

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den globale økonomi vokser langsomt, men med betydelige forskelle på tværs af regioner. Blandt de avancerede økonomier er væksten stærkest

Læs mere

SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED

SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED INDHOLD Forord 5 Indledning 6 1. Oprettelse af et fælles eurobetalingsområde (SEPA) 7 > En oversigt over SEPA 7 > Hvorfor

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2008 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 8 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2008 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er

Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er Indberetningsvejledning MFIFO-statistikken færøske MFI'er Indhold 1 Generelt om MFIFO-indberetningen... 2 2 Læsevejledning... 12 3 Masterdata (Ark masterdata)... 16 4 Virksomhedsark Skal ikke indberettes...

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal 2010 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2010 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Kommentarer og referencer

Kommentarer og referencer Kommentarer og referencer Tabel 1-81 Nedenfor bringes en række supplerende oplysninger til de enkelte tabeller. For hver tabel oplyses således om formål, kilder og metoder samt anden offentliggørelse.

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal 2009 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 2009 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

HVORFOR ER PRISSTABILITET

HVORFOR ER PRISSTABILITET PRISSTABILITET: HVORFOR ER PRISSTABILITET VIGTIG FOR DIG? INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 3 4 5 Forord 5 Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? 6 Sammendrag 6 2 Kapitel 2 Pengenes historie -

Læs mere

Indberetningsvejledning MFI-statistikken haleinstitutter [Version 5]

Indberetningsvejledning MFI-statistikken haleinstitutter [Version 5] - 1 - DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 20. februar 2013 Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1205067 Indberetningsvejledning MFI-statistikken haleinstitutter [Version 5] Indhold 1 Generelt om MFI-indberetningen...

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere