Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtagne love i 2. kvartal 2007"

Transkript

1 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., samt forskellige andre love (Professionelle foreninger). Loven skaber en lempeligere regulering af foreninger, der alene henvender sig til professionelle investorer som f.eks. pensionskasser. Professionelle investorer har ikke samme beskyttelsesbehov som andre investorer. Loven medfører derfor en opdeling mellem foreninger, der henvender sig til institutionelle investorer og foreninger, der henvender sig til almindelige investorer. Foreningerne betegnes professionelle foreninger. Det forventes, at de allerede godkendte fåmandsforeninger, der i vidt omfang har samme målgruppe, vil blive afløst af professionelle foreninger. Loven indeholder derfor en særlig overgangsordning for disse. Professionelle investorer vil i vidt omfang være institutioner eller virksomheder, som selv er underkastet et finansielt tilsyn. Der kan dog også være tale om ikke-finansielle virksomheder eller formuende fysiske personer med den relevante erfaring og indsigt. Reglerne for investeringsforeningerne og specialforeningerne er smidiggjort, så foreningerne får en låneadgang på 10 pct. af formuen til kortvarig finansiering af afvikling af handler. Investeringsrammen for placeringsforeninger er herudover gjort mere fleksibel. Reglerne for investeringsforvaltningsselskaber og depotselskaber er ændret, så selskaberne henholdsvis kan administrere og være depotselskab for professionelle foreninger. Investeringsreglerne for livsforsikringsselskaber og pensionskasser er ændret, så disse kan investere i andele i de professionelle foreninger. Tilsvarende ændringer er gennemført i relation til lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og lov om arbejdsskadesikring. Størstedelen af lovens bestemmelser trådte i kraft den 1. juli Resten træder i kraft den 1. november Lov nr. 398 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om tilsyn med firmapensionskasser og lov om beskatning af pensionsordninger m.v. (Udbetaling af overskydende midler fra pensionskassen til

2 sponsorvirksomheden, suspension af bidrag, ændring af reglerne om tegningsgrundlag og udtrædelsesgodtgørelse m.v.). Loven er gjort mere tidssvarende, og regelgrundlaget for firmapensionskasser er i videst muligt omfang tilnærmet regelgrundlaget for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Dermed undgås en skævvridning af konkurrencen mellem livsforsikringsselskaber og firmapensionskasser. Loven giver mulighed for udbetaling af overskydende midler fra pensionskassen til sponsorvirksomheden, hvis generalforsamlingen har givet adgang hertil. Herudover reguleres muligheden for, at sponsorvirksomheden midlertidigt kan suspendere bidragsbetalingen direkte i loven. Regnskabsreglerne og investeringsreglerne er omskrevet, så reglerne i vidt omfang svarer til de tilsvarende regler i lov om finansiel virksomhed. Reglerne om overførsel af pensionstilsagn, genoprettelsesplaner, andre foranstaltninger og opløsning er omstruktureret, så også disse regler i videst muligt omfang svarer til de tilsvarende regler i lov om finansiel virksomhed. Loven giver mulighed for fusion og spaltning af pensionskasser. Reglerne om tegningsgrundlag og beregning af udtrædelsesgodtgørelser for pensionskasser med ydelsesdefinerede pensionsordninger er ændret. Reglerne er bragt bedre i overensstemmelse med den gældende lovs bemærkninger om, at et udtrædende medlem principielt skal have mulighed for at retablere sin pensionsmæssige status i en ny pensionsordning. Loven træder i kraft den 1. november Lov nr. 576 af 6. juni 2007 Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Gennemførelse af direktivet om genforsikringsvirksomhed, opgørelse af individuelle solvensbehov, aftaler om bonus og udbetaling af et målselskabs midler i forbindelse med overtagelsestilbud, retningslinjer for incitamentsaflønning, oprettelse af Penge- og Pensionspanelet, præcisering af Finanstilsynets tilsynsmæssige uafhængighed m.v.) Loven udmønter regeringens åbenhedspakke, der har til hensigt at sikre mere åbenhed over for aktionærerne i noterede selskaber. o Forbud mod indgåelse af aftaler om bonus og lignende ydelser til et målselskabs ledelse i forbindelse med overtagelsestilbud. o Pligt for tilbudsgiver til at oplyse om en påtænkt udbetaling af målselskabets midler efter gennemførelsen af et overtagelsestilbud.

3 o Krav om, at noterede selskaber skal have fastsat overordnede retningslinjer for selskabets samlede incitamentsaflønning til bestyrelse og direktion, inden der indgås konkrete aftaler herom med medlemmer af disse organer. Der oprettes et Penge- og Pensionspanel, der har til formål at styrke forbrugernes interesse for det det finansielle område. Denne styrkelse skal blandt andet ske ved informationsvirksomhed, undersøgelser af forbrugerforhold og tests af finansielle produkter. Reglerne i lov om Vækstfonden vedrørende Vækstfondens passive ejerskab, finansieringsbegrænsninger samt tilbudspligten til medaktionærer er ændret. Hermed forbedres Vækstfondens muligheder for at investere og udøve aktivt ejerskab i nye og mindre virksomheder. Samtidig er bestemmelsen om afkast af deponerede medarbejderaktier ophævet. Det fremgår nu direkte af loven, at Finanstilsynets tilsynsvirksomhed skal tilrettelægges således, at der føres et risikobaseret tilsyn. Loven formaliserer endvidere den faktiske uafhængighed, som Finanstilsynet i dag har på området for tilsynsvirksomheden. Reglerne om forsikringsselskaber og tværgående pensionskassers kapitaldækning er blevet moderniseret med henblik på at styrke virksomhedernes risikostyring. Der indføres regler om, at forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser løbende skal opgøre et individuelt solvenskrav. Reglerne om Garantifonden for indskydere og investorer er ændret, så det bliver muligt at etablere et privat beredskab, der kan medvirke til afvikling af nødlidende pengeinstitutter. Størstedelen af lovens bestemmelser trådte i kraft den 1. juli Resten på nær en enkelt ændring af ligningsloven - træder i kraft den 1. november Lov nr. 577 af 6. juni 2007 Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer). Loven gennemfører reglerne om særligt dækkede obligationer. Formålet er at øge konkurrencen om finansieringen af fast ejendom og give forbrugerne flere valgmuligheder. Det sker ved at loven indfører mulighed for, at pengeinstitutter kan udstede særligt dækkede obligationer, og at realkreditinstitutter og skibsfinansieringsinstituttet kan fortsætte med at udstede særligt dækkede obligationer. Særligt dækkede obligationer er værdipapirer, der er særligt sikre og dermed mindre risikofyldte for indehaverne af obligationerne. Sikkerheden ligger i, at obligationerne har sikkerhed i aktiver, eksempelvis fast ejendom, skibe eller visse typer fordringer, der karakteriseres som særligt sikre. Disse aktiver vil også være til stede for indehaverne af obligationerne, selv om instituttet, der har udstedt obligationerne, går konkurs. Obligationsindehaverne får derved en separatistlignende stilling i forhold til andre kreditorer i det udstedende institut. Indførelse af regler om særligt dækkede obligationer er en mulighed, der gives i det omarbejdede kreditinstitutdirektiv (direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006), men særligt dækkede obligationer er

4 ikke et nyt fænomen i dansk ret. De realkreditobligationer og skibsfinansieringsobligationer, som henholdsvis realkreditinstitutterne og skibsfinansieringsinstituttet udsteder i dag, er særligt dækkede obligationer. Men direktivet skærper kravene til, hvornår en obligation er en særligt dækket obligation. Et skærpet krav er blandt andet, at institutterne fremover løbende til enhver tid skal overholde et krav om, at værdien af aktiver, der ligger til sikkerhed for udstedelse af en særligt dækket obligation, svarer til værdien af obligationen. Kravet er begrundet i hensynet til at sikre obligationsindehaveren bedst muligt i tilfælde af instituttets konkurs. Realkreditinstitutterne har ønsket fortsat at kunne udstede realkreditobligationer efter de hidtil gældende regler, selvom disse ikke fremover vil kunne opnå status som særligt dækkede obligationer. Loven bevarer derfor de eksisterende regler samtidig med, at der gives mulighed for at udstede de nye obligationstyper. Loven giver mulighed for at yde lån med tidsubegrænset løbetid og afdragsfrihed, hvis lånegrænsen ikke overstiger 70 pct. af ejendommens værdi. Denne lånegrænse stiger til 75 pct. to år efter loven er trådt i kraft, dvs. fra den 1. juli Loven åbner også mulighed for fælles funding. Ved fælles funding udsteder ét realkreditinstitut eller pengeinstitut særligt dækkede obligationer til finansiering af flere realkreditinstitutter eller pengeinstitutters udlån. Det betyder, at det pantebrev, som oprettes, fordi en kunde optager et lån i sit eget institut, ønskes anvendt som sikkerhed for et andet instituts udstedelse af obligationer. Ud over ændringer i lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., og lov om et skibsfinansieringsinstitut indeholder loven desuden ændringer af tinglysningsafgiftsloven og kursgevinstloven samt konsekvensændringer af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om arbejdsskadesikring, lov om tilsyn med firmapensionskasser og tinglysningsloven. Loven trådte i kraft den 1. juli Bekendtgørelser med hjemmel i lov 577 af 6. juni 2007 Som følge af vedtagelse af lov nr. 577 af 6. juni 2007, om ændring af lov om finansiel virksomhed, der vedrører regler om særligt dækkede obligationer, har Finanstilsynet udstedt en række bekendtgørelser, som træder i kraft 1. juli Det drejer sig om: BEK nr. 673 af 19. juni 2007: Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer. Bekendtgørelsen, der gælder for pengeinstitutter og et skibsfinansieringsinstitut, fastsætter som noget nyt regler om værdiansættelse af pant og lån i skibe, som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer. Bekendtgørelsen indeholder derudover regler om vurderingssagkyndige, løbende overvågning af pantets værdi, lånets værdi og forsikringsforhold.

5 BEK nr. 674 af 19. juni 2007: Bekendtgørelse om placering, kontrol af adskillelse og afregning af indkomne betalinger ved fælles funding. Bekendtgørelsen fastsætter nærmere regler for institutter, der udsteder særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer i fællesskab (fælles funding). Reglerne omhandler, hvordan de midler, som det långivende institut modtager fra låntager skal adskilles fra øvrige midler i instituttet, hvordan midlerne kan placeres, og hvornår midlerne skal overføres til det udstedende institut, samt kontrollen heraf. BEK nr. 675 af 19. juni 2007: Bekendtgørelse om registrering af aktiver m.v. til dækning af særligt dækkede obligationer. Bekendtgørelsen fastsætter nærmere regler vedrørende de registrer pengeinstitutterne skal føre i forbindelse med udstedelsen af særligt dækkede obligationer. Herunder fastsættes bl.a. regler om, hvilke oplysninger der skal registreres, registrets opbygning, bestyrelsens og direktionens forpligtelser samt revisors kontrol af registret. Herudover fastsættes regler om, at indberetning af registeret til Finanstilsynet skal ske fire gange årligt. BEK nr. 676 af 19. juni 2007: Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Bekendtgørelsen indeholder regler om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Bekendtgørelsen afløser bekendtgørelse nr. 826 af 7. oktober 2003, der ophæves. BEK nr. 686 af 20. juni 2007: Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. Bekendtgørelsen der bl.a. fastsætter regler om, at pengeinstitutter og realkreditinstitutter har særlige rådgivningsforpligtelser, inden der indgås en aftale med en kunde om et lån med pant i fast ejendom. Der er som bilag til bekendtgørelsen vedlagt et standardskema, som skal anvendes som dokumentation af den rådgivning om lån med sikkerhed i fast ejendom, som instituttet har givet kunden. Skemaet skal udfyldes af instituttet og underskrives af både instituttet og kunden. BEK nr. 687 af 20. juni 2007: Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer. Bekendtgørelsen fastsætter regler om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom, som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer. Bekendtgørelsen, der gælder for penge- og realkreditinstitutter, indeholder derudover regler om vurderingssagkyndige, og som noget nyt regler om løbende overvågning af pantets værdi, lånets værdi samt forsikringsforhold. Bekendtgørelse nr af 5. december 2005 om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling vil fortsat være gældende for lån finansieret med realkreditobligationer. BEK nr. 716 af 21. juni 2007: Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstituts anmeldelse af særligt dækkede obligationer til Finanstilsynet.

6 Bekendtgørelsen indeholder regler om anmeldelsespligt til tilsynet af nye obligationsudstedelser. BEK nr. 717 af 21. juni 2007: Bekendtgørelse om betingelser for at realkreditinstitutter og pengeinstitutter kan få tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer. Bekendtgørelsen indeholder bl.a. regler om, hvilke oplysninger et institut, der ønsker tilladelse, skal indsende til Finanstilsynet til brug for behandling af ansøgningen. Endvidere indeholder bekendtgørelsen regler om anmeldelsespligt til tilsynet af nye obligationsudstedelser. BEK nr. 718 af 21. juni 2007: Bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring. Bekendtgørelsen afløser og ophæver bekendtgørelse nr af 17. december 2003 om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente og valutakursrisici. Bekendtgørelsen, der gælder for både pengeinstitutter, realkreditinstitutter og et skibsfinansieringsinstitut, muliggør overholdelse af balanceprincippet ved anvendelse af enten en overordnet eller en specifik metode. Den specifikke metode svarer i hovedtræk til det hidtidige balanceprincip med enkelte ændringer.

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 2. juni 2010 1. juni 2010. Nr. 579. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1) LBK nr 959 af 21/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 181-0003 Senere ændringer til

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. maj 2011 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler

Læs mere

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt.

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt. Kendelse af 17. september 2008 (J.nr. 2007-0011800). Obligationsudstedelse udgør væsentlig del af selskabets drift, selskabet omfattet af kravet om tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed Lov om

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. august 2010 11. august 2010. Nr. 964. Bekendtgørelse for Færøerne om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. I medfør af 50, stk. 2, og 373, stk.

Læs mere

Forslaget om ændring af kursgevinstloven kom ret sent på bane, hvorfor forslaget alene har været på en ekspreshøring med en frist på en uge.

Forslaget om ændring af kursgevinstloven kom ret sent på bane, hvorfor forslaget alene har været på en ekspreshøring med en frist på en uge. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 119 Offentligt Notat 20. marts 2007 J.nr. 2006-170-1042 Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af kursgevinstloven (Bidrag til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv 93 Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv Kirsten Elisabeth Gürtler og Marianne Rosenbeck, Administrationsafdelingen-Jura INDLEDNING Nationalbanken yder kredit til penge-

Læs mere

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde 1 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk. 2. Danske UCITS omfatter: 1) Investeringsforeninger.

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2008 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Mission... 4 3. Vision... 4 4. Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram...

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om reakreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed

Forslag. til. Lov om ændring af lov om reakreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om reakreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed (Regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere