Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven"

Transkript

1 Skatteudvalget L 199 Bilag 24 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 6. september 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Beskatning af aktionærlån, feltlåsning for selvstændigt erhvervsdrivende, bedre forskudsproces m.v.) [af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)] 1. Ændringsforslag Skatteministeren har stillet 7 ændringsforslag til lovforslaget, herunder om deling af lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 14. august 2012 og var til 1. behandling den 20. august Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder. Høring Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og skatteministeren sendte den 2. juli 2012 dette udkast til udvalget, jf. alm. del bilag 307. Den 15. august 2012 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget henvendelser fra: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CORIT Advisory P/S, Danske Advokater, Deloitte og FSR - danske revisorer. Skatteministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser. Spørgsmål Udvalget har stillet 2 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. 3. Indstillinger og politiske bemærkninger Udvalget vil stemme for ændringsforslag nr. 1 om deling af lovforslaget. Udvalget indstiller de under A og B nævnte lovforslag til vedtagelse med de stillede ændringsforslag. Venstres og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget udtaler, at Venstre og Det Konservative Folkeparti er en del af skatteaftalen. Det skyldes, at Venstre og Det Konservative Folkeparti fik afgørende indrømmelser til aftalen i forhold til regeringens udspil til en skattereform. For Venstre og Det Konservative Folkeparti var det helt afgørende, at boligejerne skulle kunne fortsætte med den tryghed, som skattestoppet siden 2001 under VK-regeringen har betydet. For Venstre og Det Konservative Folkeparti var det helt afgørende, at der ikke blev foretaget et angreb på folkepensionens grundbeløb, som regeringen lagde op til i sit udspil. For Venstre og Det Konservative Folkeparti var det endvidere afgørende, at den foreslåede aldersdiskrimination, som regeringen lagde op til i sit udspil, blev fjernet. Endelig var det helt centralt, at skattereformen indeholder reelle skattelettelser for knap 8 mia. kr., jf. skatteministerens svar af 3. september 2012 på L 194 spørgsmål 19. Venstre og Det Konservative Folkeparti havde gerne set, at en endnu større del af skatteaftalen var blevet finansieret med midler uden for skattesystemet. Venstre og Det Konservative Folkeparti opnåede dog så store indrømmelser, at aftalen indeholder reelle skattelettelser for knap 8 mia. kr. Venstre og Det Konservative Folkeparti finder, at det er helt afgørende, at det skal kunne betale sig at arbejde. Derfor indførte VK-regeringen i sin tid beskæftigelsesfradraget, afskaffede mellemskatten og løftede hundredetusinder ud af topskatten. Lempelserne med skatteaftalen ligger derfor i fin forlængelse af VK-regeringens tiltag på skatteområdet: højere gevinst ved at være i beskæftigelse i forhold til at være på Journalnummer DokumentId

2 2 passiv forsørgelse, og at færre skal betale den højeste marginalskat. Begge elementer gavner arbejdsudbuddet og giver en større tilskyndelse til både at være i beskæftigelse, uddanne sig og yde en ekstra indsats. Fra begyndelsen af forløbet omkring skatteaftalen har Venstre og Det Konservative Folkeparti gjort det klart, at en række af de aftalte skattefinansieringsforslag bestemt ikke er uproblematiske. Desværre har regeringen ikke været indstillet på at forbedre skatteaftalen, bl.a. når det gælder skatteforholdene for udsendte danskere. Venstre og Det Konservative Folkeparti står naturligvis ved den indgåede aftale, men ærgrer sig over, at regeringen ikke har været villig til at lytte til den berettigede kritik. Venstre og Det Konservative Folkeparti bemærker, at der i skatteaftalen alene er to bindinger på aftalepartierne. For det første ligger boligejernes skatteforhold fast frem til Venstre og Det Konservative Folkeparti har siden 2001 stået vagt om trygheden for boligejerne. At aftalen indeholder, at også regeringen er bundet til denne målsætning de kommende år, er positivt og sikrer tryghed for den enkelte boligejer og boligmarkedet generelt. For det andet betyder de ændrede skatteforhold for kapitalpensioner, herunder rabatten ved udbetaling i 2013, at der er betydelig usikkerhed om provenuet af denne del af skatteaftalen. For Venstre og Det Konservative Folkeparti har det været afgørende, at måtte provenuet blive større end regeringens vurderinger, vil merprovenuet ubeskåret gå til at nedbringe statens gæld. Uden denne binding ville der være en risiko for, at et ekstraprovenu ville blive anvendt som kortvarig finansiering, og dermed ville der mangle finansiering i fremtiden. Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 4. Ændringsforslag med bemærkninger Æ n d r i n g s f o r s l a g Af skatteministeren, tiltrådt af udvalget: a Ændringsforslag om deling af lovforslaget 1) Lovforslaget deles i to lovforslag med følgende titler og indhold: A.»Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Beskatning af aktionærlån, fortryk og låsning af udvalgte indberetningspligter, bedre forskudsproces m.v.)«omfattende 1 og 2, 3, nr. 2-11, 4, nr. 1-4, og 5, stk. 1-6 og B.»Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og kildeskatteloven (Feltlåsning for selvstændigt erhvervsdrivende)«omfattende 3, nr. 1, 4, nr. 5, og 5, stk. 1, 7, 9 og 10. [Forslag om deling af forslaget] b Ændringsforslag til det under A nævnte lovforslag Til 1 2) Den under nr. 2 foreslåede 16 E affattes således:» 16 E. Hvis et selskab m.v. omfattet af selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af pkt. finder ikke anvendelse på lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, på sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller på lån til selvfinansiering som nævnt i selskabsloven 206, stk og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed. Stk. 2. Ved tilbagebetaling af lån m.v., der er beskattet efter stk. 1, medregnes det tilbagebetalte ikke ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst.«[lån m.v. til juridiske personer og lån m.v. til lovlig selvfinansiering undtages fra bestemmelsen, og bestemmelsen præciseres] Til 5 3) Stk. 5 affattes således:»stk. 5. 1, nr. 2, har virkning for lån, der ydes, for sikkerheder, der stilles, og for midler, der stilles til rådighed fra og med den 14. august 2012.«[Præcisering af bestemmelsens virkningstidspunkt] 4) I stk. 9 udgår»af skattekontrollovens 1 A, jf. lovens 3, nr. 1,«. c Ændringsforslag til det under B nævnte lovforslag Til 5 5) Stk. 1 affattes således:»stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013.«6) Stk. 9 affattes således:»stk. 9. Ved opgørelsen af kommunernes slutskat og kirkeskat for indkomståret 2013 efter 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af den ændring i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2013, der følger af ændringerne af skattekontrollovens 1 A, jf. lovens 3, nr. 1.«

3 3 7) Stk. 10 affattes således:»stk. 10. Den beregnede korrektion af kommunens og kirkens slutskat efter stk. 9 fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende indkomståret 2013, der foreligger pr. 1. maj 2015.«B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1 Det foreslås at dele lovforslaget i to lovforslag. Det ene lovforslag (A) vedrører det oprindeligt fremsatte lovforslag bortset fra de bestemmelser, som vedrører feltlåsning for selvstændigt erhvervsdrivende. Det andet lovforslag (B) vedrører alene de bestemmelser i det oprindeligt fremsatte lovforslag, der angår feltlåsning for selvstændigt erhvervsdrivende. Om baggrunden for opdelingen henvises til spørgsmål 2 til lovforslaget. Til nr. 2 Det foreslås for det første, at beskatning af aktionærlån ikke skal omfatte lån til juridiske personer. Det fremsatte lovforslags formål er at fjerne incitamentet til at optage aktionærlån i stedet for at udbetale skattepligtig løn eller udbytte. Målgruppen for beskatningen er først og fremmest personer, der kan udnytte deres bestemmende indflydelse til at vælge, om løn eller udbytte skal udbetales i form af skattefri lån. Beskatningen omfatter imidlertid ifølge det fremsatte lovforslag også lån til selskaber, hvis det låntagende selskab ikke opfylder betingelserne for at modtage skattefrit udbytte fra det långivende selskab efter selskabsskattelovens 13, stk. 1, nr. 2. Beskatning sker også, hvis udbyttebeskatning ikke skal frafaldes eller nedsættes efter moder-/datterselskabsdirektivet eller efter en dobbeltbeskatningsaftale. Formålet med at lade selskaber være omfattet af beskatningen er at imødegå, at en hovedaktionær ikke får udbetalt lånet direkte fra sit selskab, men indskyder et mellemliggende selskab som formel låntager. Det har vist sig, at beskatning af aktionærlån mellem koncernforbundne selskaber vil ramme bredere end tiltænkt. Det vil især besværliggøre intern finansiering i koncerner med datterselskaber i lande, som Danmark ikke har indgået dobbeltbeskatningsaftaler med, selvom långivningen udelukkende er forretningsmæssigt begrundet. Derfor foreslås det, at beskatning af aktionærlån ikke skal omfatte lån til juridiske personer. Det vil fortsat være muligt at ramme omgåelsestilfælde og beskatte lån til en personlig hovedaktionær, der indskyder ét eller flere selskaber mellem sig og det långivende selskab, idet beskatningen også omfatter lån, der indirekte ydes til en personlig aktionær med bestemmende indflydelse i selskabet. Det foreslås for det andet, at lån til lovlig selvfinansiering undtages fra beskatning. Det følger af selskabslovens 206, stk. 2, at et selskab under visse betingelser direkte eller indirekte kan yde lån i forbindelse med tredjemands erhvervelse af aktier i selskabet eller i dets moderselskab. Denne undtagelse til reglen om forbud mod selvfinansiering i selskabsloven 206, stk. 1, har bl.a. til formål at lette erhvervslivets muligheder for at generationsskifte en virksomhed, der drives i selskabsform. Det fremsatte lovforslag bevirker imidlertid, at lån til selvfinansiering beskattes på lige fod med andre lån. Det foreslås derfor, at lån til lovlig selvfinansiering som nævnt i selskabslovens 206, stk. 2, undtages fra beskatning for at undgå at lægge forhindringer i vejen for erhvervslivets generationsskiftemuligheder. Det ovenfor anførte gør sig tilsvarende gældende for sikkerhedsstillelser og for midler, der stilles til rådighed. Det foreslås for det tredje at præcisere lovteksten. Til nr. 3 Det præciseres, at virkningstidspunktet gælder både for lån, der ydes, for sikkerheder, der stilles, og for midler, der stilles til rådighed fra og med den 14. august Til nr. 4-7 Forslagene er en konsekvens af forslaget om at dele lovforslaget. Ane Halsboe-Larsen (S) Benny Engelbrecht (S) Jacob Bjerregaard (S) John Dyrby Paulsen (S) Pernille Rosenkrantz-Theil (S) Simon Kollerup (S) Thomas Jensen (S) Nadeem Farooq (RV) Rasmus Helveg Petersen (RV) Camilla Hersom (RV) Jonas Dahl (SF) Jesper Petersen (SF) Frank Aaen (EL) Stine Brix (EL) Jørgen Arbo-Bæhr (EL) Hans Andersen (V) Gitte Lillelund Bech (V) fmd. Martin Geertsen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Henrik Høegh (V) Torsten Schack Pedersen (V) Troels Lund Poulsen (V) Mads Rørvig (V) Dennis Flydtkjær (DF) Mikkel Dencker (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Karina Adsbøl (DF) Ole Birk Olesen (LA) nfmd. Brian Mikkelsen (KF) Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Liberal Alliance (LA) 9

4 4 Socialdemokratiet (S) 44 Dansk Folkeparti (DF) 22 Radikale Venstre (RV) 17 Socialistisk Folkeparti (SF) 16 Enhedslisten (EL) 12 Det Konservative Folkeparti (KF) 8 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Siumut (SIU) 1 Sambandsflokkurin (SP) 1 Javnaðarflokkurin (JF) 1

5 5 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 199 Bilagsnr. Titel 1 Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 2 Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren 3 Meddelelse om, at høringssvar og -notat om ny feltlåsningsbekendtgørelse er omdelt på alm. del bilag Henvendelse af 20/8-12 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 5 Henvendelse af 24/8-12 fra CORIT Advisory P/S 6 1. udkast til betænkning 7 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 20/8-12 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 8 Henvendelse af 28/8-2 fra Danske Advokater 9 Henvendelse af 28/8-12 fra Deloitte 10 Henvendelse af 29/8-12 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 11 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 28/8-12 fra Danske Advokater 12 Henvendelse af 29/8-12 fra FSR - danske revisorer 13 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 28/8-12 fra Deloitte 14 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 24/8-12 fra CORIT Advisory P/S 15 Ændringsforslag, fra skatteministeren 16 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 29/8-12 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab udkast til betænkning 18 Henvendelse af 31/8-12 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 19 Supplerende ændringsforslag, fra skatteministeren udkast til betænkning 21 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 29/8-12 fra FSR - danske revisorer 22 Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 31/8-12 fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 23 Nyt tidspunkt for betænkningsafgivelse over lovforslaget Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 199 Spm.nr. Titel 1 Spm. om at bekræfte, at lån mellem datterselskaber i koncernforhold ikke beskattes efter lovforslaget, da sådanne lån vil være omfattet af selskabsskattelovens 31 D, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 2 Spm., om ministeren vil stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, således at delen om feltlåsning af de selvstændigt erhvervsdrivendes selvangivelse udskilles til særskilt behandling i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

6 6

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 80 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2012 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 24 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 3. udkast (Nyt ændringsforslag nr. 11 fra skatteministeren, der erstatter tidligere oversendte

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2003-04 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto, ligningsloven, virksomhedsskatteloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring Til lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2009-10 L 113 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 24. december 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2003-04 Skatteudvalget (L 29 - bilag 41) (Offentligt) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2003 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Til lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 9. april 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om spil

Betænkning. Forslag til lov om spil Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 1. Ændringsforslag Skatteministeren har stillet 19 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 26. marts 2010 og var

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 51 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 51 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 0. december 2013 Udkast til Betænkning

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13. Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013. over Til lovforslag nr. L 224 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 19. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 8. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1. Ændringsforslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget L 153 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011.

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011 Udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fejl i overskrift til punkt 2 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 222 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. juni 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. juni 2014 af skatteministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere