Nyhedsbrev September 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev September 2010"

Transkript

1 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen fra Asien er skærpet, og fra årtiers vind i ryggen og Nordsø-milliarder på lommen skal vi nu igen kæmpe hårdt for fremgangen. Omkring arbejdspladser i den private sektor er gået tabt under krisen. Efterårets dagsorden er derfor klar: Vi skal genskabe væksten i det private erhvervsliv for at sikre velfærden. Uden ny vækst ingen tryg ældrepleje. Uden ny vækst ingen sygehuse i verdensklasse. Uden ny vækst ingen handlefrihed. Derfor er vækst den brede pensel, som maler baggrundstæppet for al politik i de kommende år, og her har et særligt ansvar for at bidrage til at føre Danmark gennem krisen. Næste møde i er først den 19. november. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at informere om s indsats siden sidste møde. har udsendt: - Pressemeddelelse om igangsættelse af rådets indsats for at styrke et dynamisk erhvervsliv med flere nye vækstvirksomheder - Anbefalinger til de regionale vækstfora i forbindelse med arbejdet med de nye erhvervsudviklingsstrategier - Udtalelse om de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling - Anbefalinger til regeringen i forbindelse med et regionalpolitisk udspil om et Danmark i balance - Pressemeddelelse om regeringens regionalpolitiske udspil Danmark i balance i en global verden På vores næste møde i til november har økonomi- og erhvervsministeren planlagt at deltage. Vi vil på mødet bl.a. fortsætte drøftelsen af målene for rådets arbejde, opsummere på partnerskabsaftalerne, samle op på vækstforaenes erhvervsudviklingsstrategier og beslutte temaerne for den konkurrenceudsatte pulje i Efterårets vækstdagsorden har derudover allerede budt på en lang række centrale udspil inden for rådets virkefelt. I dette nyhedsbrev vil vi give et kort overblik over de vigtigste, herunder: 1. Møde i regeringens Vækstforum og Konkurrenceevneredegørelsen 2. Partnerskabsaftalerne 3. Danmark i balance i en global verden 4. Opfølgning på erhvervspakken 5. Styrket innovation i virksomhederne God læselyst. Med venlig hilsen Lars Nørby Johansen Formand for Møde i regeringens Vækstforum september: Ny vækst i Danmark hvad er diagnosen? I dag sluttede mødet i regeringens Vækstforum, hvor der var fokus på Danmarks vækstudfordringer. Udfordringerne blev tegnet kraftigt op. På mødet i regeringens vækstforum blev 1o udfordringer for vækst drøftet: 1. Produktiviteten står i stampe. 2. Konkurrenceevnen er under pres. 3. Uddannelsesniveauet sakker efter de bedste lande.

2 4. Demografisk modvind. 5. Samlet arbejdsudbud er kun gennemsnitligt i. 6. Fornyelse og innovation er ikke i top. 7. For få nye vækstvirksomheder. 8. Behov for en mere effektiv offentlig sektor. 9. For lidt konkurrence. 10. Et samfund afhængigt af fossile brændsler. Udfordringerne er underbygget i Konkurrenceevneredegørelsen, som også blev offentliggjort i dag. Redegørelsen er vedhæftet nyhedsbrevet, hvis man vil læse videre. Redegørelsen viser, at Danmark har en væsentlig vækstudfordring. Vi er fortsat blandt de rige lande i, men ligger uden for top 10, og afstanden til top 5 er blevet større de seneste ti år. Kun Italien har haft en produktivitetsvækst, der har været lavere end den danske de seneste ti år. Dertil kommer, at innovation og fornyelse i Danmark ikke er i top, det danske arbejdsudbud per indbygger ligger omkring gennemsnittet blandt -landene, og det uddannelsesforspring, som Danmark tidligere har haft, er blevet indsnævret. Og konsekvensen af Danmarks dårlige performance er klar: Målt på BNP per indbygger er Danmark faldet fra en 5. plads i 1998 til en 11. plads i Danmarks placering blandt -landene nr. 5 (Indeks = 100) Velstand (BNP) Produktivitet Arbejdsudbud 15-åriges læsefærdigheder Andel med ungdomsuddannelse Andel med videregående uddannelse Produkt- og procesinnovative virksomheder Statslige udgifter til forskning og udvikling OEC Nye vækstvirksomheder Priser (velstandskorrigeret)* I figurerne er det illustreret med forskellen mellem nr. 5, -gennemsnittet (den hvide prik), Danmark som opgjort i Konkurrenceevneredegørelsen i 2010 (den store blå prik) og Danmark i 2006 (den lille blå prik). Som det fremgår af figurerne, er Danmark faldet tilbage siden 2006 på en række punkter. Dog ikke statslige udgifter til forskning og udvikling samt effektive aktiemarkeder. Danmarks placering blandt -landene nr. 5 (Indeks = 100) Strukturel offentlig saldo Offentlig gæld Offentlig administrations effektivitet Kvalitet i offentlig regulering Lav strukturledighed Effektivt kreditmarked Effektivt aktiemarked Direkte udenlandske investeringer i International handel Bruttoenergiforbrug som pct. af BNP Kvælstofsforbrug Vi vil i i efteråret nøje følge, hvilke initiativer regeringen vil tage til at følge op på Vækstforums drøftelser. Partnerskabsaftalerne I næste uge starter forhandlingerne om nye partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling mellem regeringen og de regionale vækstfora. Der er lagt op til spændende forhandlinger. Samtidig er det på grund af den økonomiske krise helt afgørende at få gang i hjulene så hurtigt som muligt igen og få skabt muligheder for vækst i danske virksomheder i hele landet. Der er denne gang lagt op til mere fokuserede aftaler med 2-3 fyrtårne i hver aftale, og derudover en bredere palet inden for områder som uddannelse, innovation, vækst i små og mellemstore virksomheder, grøn vækst mv. Af større initiativer er der bl.a. lagt op til et samarbejde med de vestdanske regioner om adgangen til risikovillig kapital i forlængelse af regeringens udspil om et Danmark i balance, hvor regeringen vil etablere en afdeling af Vækstfonden i Vestdanmark med en pulje på 150 mio. kr. øremærket vestdanske virksomheder. Små indkomstforskelle

3 Derudover er også en Femern Bælt Vækststrategi på dagsordenen sammen med dialog omkring campus med undervisningsministeren, som i år deltager i møderne sammen med økonomi- og erhvervsministeren. Generelt er det positivt at se, at uddannelsesområdet har fået så fremtrædende en plads i udspillet med henblik på at øge kompetenceniveauet, så danske virksomheder forbliver konkurrencedygtige. Regeringens udspil indeholder i alt 37 initiativer. Af de mest centrale kan nævnes: mio. kr. til konkrete vækstprojekter i Vestdanmark via en særlig afdeling i Vækstfonden, som placeres tæt på virksomhederne i Vestdanmark - Differentieret planlov i yderområderne - Kilometergodtgørelse til studerende i yderområder - Motorvej fra Holstebro til Herning. Og en række mindre initiativer på infrastrukturområdet - Tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner i yderområderne I skrivende stund er 5 ud af 6 af regeringens forhandlingsudspil sendt ud til de regionale vækstfora. Mange af anbefalingerne fra Danmarks Vækstråds udtalelse er afspejlet i regeringens forhandlingsudspil. Eksempelvis optræder et helt nyt afsnit omkring effekt og effektmåling, hvor parterne i fællesskab skal følge op på en større evaluering af anvendelsen af strukturfondsmidlerne for perioden Udkantsområderne skal være en del af Vækstdanmark Regeringen præsenterede sidste uge sit regionalpolitiske udspil Danmark i balance i en global verden. Mange af s anbefalinger var fulgt, men ikke alle. I forbindelse med præsentationen udsendte en pressemeddelelse, der understregede, at de danske udkantsområder skal have mulighed for at omforme tabte arbejdspladser med udgangspunkt i de eksisterende og potentielle lokale styrkepositioner. Udkantsområderne skal være en del af Vækstdanmark. I den sammenhæng kan særligt grøn vækst samt turisme og oplevelseserhverv bidrage til væksten i udkantsområderne. Vejen frem for Udkantsdanmark er bedre uddannelse og mere erhvervsudvikling. Men Danmarks Vækstråd havde også gerne set, at regeringen havde medtaget flere initiativer til en mere konkurrencedygtig skatte- og afgiftsstruktur. Udkantsområderne i Danmark står over for en række udfordringer, der skal imødegås, hvis vi skal stå stærkt i den globale konkurrence og fastholde og udbygge velstanden de kommende år. Det gælder både på kort og på langt sigt. Dan-

4 marks Vækstråd vil derfor opfordre til, at regeringens regionalpolitiske udspil omsættes til konkret handling med en volumen, som giver gennemslagskraft derude så vi får Danmark i balance. Opfølgning på Erhvervspakken for små og mellemstore virksomheder Erhvervspakken for små og mellemstore virksomheder forlænges til og med Fx styrkes kom-i-gang-låneordningen med 100 mio. kr., og der afsættes flere midler til bl.a. kollektive eksportfremstød. Parterne bag Erhvervspakken for små og mellemstore virksomheder (regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance) er blevet enige om at forlænge mulighederne for bedre adgang til finansiering af vækst og eksport ind i Økonomien bevæger sig i den rigtige retning, men der er stadig små og mellemstore virksomheder, der har svært ved at få finansiering til vækst eller eksport. Derfor forlænges Erhvervspakken for små og mellemstore virksomheder ind i Kom-i-gang-låneordningen styrkes med ekstra 100 mio. kr. - Rammen for Vækstkaution justeres, så der flyttes midler fra lån til projekter, der kan få realkreditfinansiering, til lån til projekter, der handler om forretningsudvikling. - Udmøntningen af 500 mio. kr. til risikovillig kapital forlænges til På nuværende tidspunkt er der givet tilsagn om ca. 410 mio. kr. Innovationen i virksomhederne skal styrkes Danmark har en innovationsudfordring. Vi har for få innovative virksomheder, og dem vi har får for lidt ud af det. Det viser en ny analyse af udviklingen i Danmarks produktivitet og innovation. Nye initiativer og dialog er regeringens bud på en løsning. Regeringen offentliggjorde den 25. august 2010 et oplæg om Styrket innovation i virksomhederne, der indeholder en række initiativer, der styrker rammerne for virksomhedernes innovationsarbejde. Samtidig indeholder oplægget en analyse, der viser, at Danmark står over for en betydelig udfordring med at skabe innovation og fornyelse. Produkt- og/eller procesinnovative virksomheder Erhvervspakkens ordninger (Eksportkaution, eksportfremme, Vækstkaution, kom-i-gang-lån og risikovillig kapital) forlænges alle til udgangen af 2011, og der foretages følgende justeringer: - Tilbud om eksportforberedelse, eksportstart og fælles eksportfremstød styrkes med yderligere 15 mio. kr. Der er således i alt afsat ca. 70 mio. kr. til en ekstra eksportfremmeindsats i 2010 og Et af hovedbudskaberne fra regeringen er, at manglende fornyelse i dansk erhvervsliv kan være blandt årsagerne til den lave produktivitets-

5 vækst, Danmark har oplevet siden midten af 1990 erne. I en række andre lande er der således flere virksomheder, der introducerer nye produkter, nye processer, ny markedsføring eller nye organiseringsformer, jf. ovenstående. Universiteter mv. som kilde til innovation Andel af omsætning fra nyudviklede produkter blandt innovative virksomheder, Samtidig har danske virksomheder et efterslæb på omsætning af nye produkter i forhold til mange andre -lande. Der er også meget, der tyder på, at brobygningen mellem den forskning, der sker på universiteter, og innovationen i erhvervslivet ikke er tilstrækkelig god. Det er bekymrende tal. Fornyelse og innovation skal simpelthen op i gear i de danske virksomheder. Det er her, væksten og velstanden skal skabes. Derfor er det godt, at regeringen med oplægget også lægger op til debat om, hvordan man yderligere kan styrke innovationen i virksomhederne og derigennem skabe ny vækst og job. Det er helt afgjort en debat, som Danmarks Vækstråd vil indgå i. Første mulighed for at komme med vores indspil bliver i vores drøftelse med økonomi- og erhvervsministeren til vores møde til november. Du kan læse om de konkrete initiativer og resten af oplægget her: Allerede her i efteråret vil økonomi- og erhvervsministeren og videnskabsministeren invitere til dialogmøder med virksomheder, videninstitutioner og erhvervsorganisationer. Her ønsker regeringen bl.a. at få indspil til, hvordan de offentlige investeringer i forskning, udvikling og innovation i højere grad kan matche de udfordringer, danske virksomheder står overfor, herunder intensiveret global konkurrence og videnproduktion. 0i%20virksomhederne.pdf

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 21 REGERINGEN Find landekoderne på indersiden af flappen og hav den slået ud mens du læser! LANDEKODER AUS Australien Østrig Belgien CAN Canada

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Monitorering af kræftpakke forløb

Monitorering af kræftpakke forløb Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 41.03 Ansøgning om lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2012 Meddelelse nr. 41.04 Standardiseret økonomiopfølgning

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

Erhvervsvilkår og finansiering

Erhvervsvilkår og finansiering 9. november 2011 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2011 Dansk Erhverv glæder sig over finanslovsaftalen for 2011. Vækstinitiativer, der vil styrke konkurrenceevne Aftalen

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

danmark i balance i en global verden

danmark i balance i en global verden danmark i balance i en global verden Regeringen September 2010 Indhold Danmark i balance i en global verden 2 Styrket erhvervsudvikling og grøn vækst 8 Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

En globalt konkurrencedygtig region Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020

En globalt konkurrencedygtig region Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020 En globalt konkurrencedygtig region Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020 Region Midtjylland Vækstforum Vækstforum sætter fokus på energi og miljø Satsningen inden for energi- og miljøområdet handler blandt

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

danmarks foreløbige nationale reformprogram

danmarks foreløbige nationale reformprogram danmarks foreløbige nationale reformprogram RegeRingen november 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning:...1 1. Den økonomiske ramme... 1.1 De økonomiske udsigter... 1. Mellemfristede strategier

Læs mere