Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning"

Transkript

1 Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Jan Ivanouw 16. december 2008 Om interraterreliabilitet og Kappaberegning Formålet med Kappaberegning er at vurdere hvor god overensstemmelse der er mellem to personer der bruger det samme vurderingssystem. Det er det som også hedder interraterreliabnilitet. Kappavurdering kan anvendes til hvad som helst hvor to personer skal bruge et kategorisystem til at vurdere det samme. I afspændingspædagogik vurderer vi f.eks. ofte muskeltonusforhold. Vi kan gøre det ved at palpere musklerne, vi kan gøre det ved at undersøge muskulaturens reaktion på stræk, vi kan gøre det ved at vurdere holdning eller åndedræt m.m. I alle disse tilfælde opstiller vi en række vurderingskategorier, og vi har brug for at vide om man kan stole på vurderingerne ud fra systemet. Hvis vi udvikler andre vurderingssystemer, bør vi også vurdere Kappa for de kategorier vi anvender, så vi kan se hvor godt systemet fungerer. For at få en god vurdering er det nødvendigt at tage hensyn til muligheden for tilfældige sammenfald. Kappametoden strammer fra Jacob Cohen (1962) og er en tilfældighedskorrigeret metode til at vurdere overensstemmelse mellem to (eller flere) personer der vurderer det samme ud fra et kategorisystem. Den oprindelige udgave af Kappa undersøger kun mellem om der er helt nøjagtig overensstemmelse mellem to testere, alt andet regnes for fejl. Der er også udviklet en vægtet Kappa (Cohen, 1968) som teger hensyn til hvor stor uenighed der er mellem de to parter. Hvis Kappa er lav, kan der være to forskellige forklaringer. Den ene er registreringssystemet er mangelfuldt og derfor svært at bruge. Det kan være fordi der er blandet forskellige dimensioner sammen, det kan være fordi der er kategorier der overlapper hinanden, og det kan være der er vigtige ting som ikke fanges af systemet. Selv om systemet i sig selv er godt nok, kan det være at beskrivelsen af systemet (manualen) ikke er tilstrækkelig udbygget og klar. Den anden mulige forklaring på lav Kappa kan være at systemet i sig selv er godt nok, men at de personer der foretager vurderingerne ikke er tilstrækkeligt trænede i at anvende det. I dette tilfælde har jeg opstillet et system til at beregne Kappa der omfatter 5 kategorier. Jeg har regnet med to grader af overspændt muskeltonus, 1

2 en normal kategori og to grader af underspændt muskulatur. (men man kan lige så godt bruge Excel-arket til at beregne noget andet med 5 kategorier). Instruktion til anvendelse af skemaet Skemaet bruges ved at to personer først gennemfører en række vurderinger af det samme, f.eks. en række palpationsvurderinger på den samme person ( kaninen ). Den ene person skriver sine vurderinger ned på et papir uden at den anden ser det, og den anden vurderer de samme steder og skriver også sine vurderinger ned. Derefter anvender man Excel-skemaet. Man vælger det første ledige ark (f.eks. Kappa1) og skriver navnene på de to testere. Derefter indtaster man resultaterne i rammen med de grønne felter. Man krydser de to personers vurderinger, f.eks. let overspændt for første person og meget overspændt fra den anden. Man indfører det i skemaet ved at lægge 1 til tallet i den tilsvarende celle i skemaet. Ved starten står der 0, og når man lægger 1 til, får man selvfølgelig 1. Næste gang man har den samme kombination, lægger man 1 til 1-tallet og skriver 2. De mørkegrønne felter repræsenterer enighed mellem de to personer. De mellemgrønne felter repræsenterer 1 grads forskel mellem personerne, og de lysegrønne viser mere end 1 grads forskel. Farverne har ikke nogen betydning for beregningen, men er kun med for at gøre det lettere at finde rundt i skemaet når man taster ind. Der er 10 Excel-ark til brug for 10 beregninger. Der er endvidere et ark der hedder Kappa1-10, som lægger indtastningerne for alle de 10 ark sammen så man få en samlet beregnning. Når man har indført alle resultaterne, kan man aflæse Kappa, som er et tal der vurderer hvor god overensstemmelse der er mellem de to personer. Kappa ligger mellem og En Kappa på 1.00 betyder perfekt overenstemmelse mellem de to personer. Kappa på 0 betyder at overensstemmelsen ikke er bedre end hvad man vil kunne opnå ved tilfældigt sammenfald. En Kappa under 0 betyder at overensstemmelsen er værre end man vil kunne forvente ved tilfældigt sammenfald. Der er endvidere to felter med 95% sikkerhedsgrænser for Kappa (i det røde felt). Imidletid må man forvente at hvis man indsamlede resultater flere gange for de samme to personer, så ville man ikke få nøjagtigt samme Kappaværdi hver gang. Kappa vil nødvendigvis variere noget. Jeg har indlagt sikkerhedsgrænser i skemaet (det er de to felter med lysere rødt). Sikkerhedsgrænserne viser hvor meget man kan forvente at Kappa vil kunne variere for de samme personer i samme situation (de viser inden for hvilke grænser man med 95% sandsynlighed vil finde det mest sande resultat). Afstanden mellem sikkerhedsgrænserne bliver mindre jo flere tal der er i tabellen. Det giver vel også mening: jo flere muskler de to personer undersøger og sammenligner, jo mere sikker kan man være på resultatet giver et sandt billede 2

3 af deres enighed. Hvis man omvendt kun nøjes med at lave ganske få sammenligninger, så bliver resultatet selvfølgeligt mere upræcist, hvilket viser sig ved sikkerhedsgrænser der afgrænser et meget bredt interval. I nogle tilfælde bliver den øvre sikkerhedsgrænse over 1.00, men det skal blot forstås som Tilsvarende kan den laveste sikkerhedsgrænse komme under -1.00, men dette skal tilsvarende forstås som Der er endelig et felt mærket Vægtet Kappa. Ved almindelig Kappaberegning tælles kun fuld overensstemmelse med som et godt resultat (altså at begge f.eks. har noteret let overspændt ). Ved vægtet Kappa tages hensyn til hvor stor forskel der er på de to testere. En forskel på en enkelt grad (f.eks. fra normal til let overspændt ) tæller som mindre fejl end en forskel der er større. Anvendelsesmuligheder Skemaet kan bruges til forskellige formål. Det kan bruges til forskning (eller empirien i en bacheloropgave). Det kan bruges til undervisning således at hele klassens resultater fra forskellige par indtastes så man får et samlet billede af klassens dygtighed. Det kan også bruges til træning af de enkelte studerende ved at to studerende arbejder sammen og vurderer en række steder på en eller flere forskellige kaniner og indfører deres resultater i skemaet. Hvis man træner sammen et stykke tid, diskuterer resultaterne og gentager sammenligningerne, kan man forbedre sin enighed. Anvendelse til undervisning En mulighed er at alle de studerende deles op i trepersonersgrupper hvor to tester den tredie. Hver gruppe får resultaterne indtastet i sit eget Excelskema. Man kan se hvilke par der har mest vanskeligt ved at blive enige. På det samlede skema (Kappa1-10) kan man se hvor stor enighed man har nået på holdet som helhed. En anden mulighed er at et bestemt par af studerende tester en tredie på en række muskler og indfører dem i skemaet Kappa1. Herefter diskuterer de forskellene og prøver igen (måske en anden dag). Denne gang anvendes skemaet Kappa2 osv. Resultaterne kan bruges til at vurdere fremskridt i reliabiliteten. Til denne anvendelse er vægtet Kappa særligt egnet fordi den viser gradvis forbedring i enighed også selvom man (endnu) ikke er helt enige. Det er også her nyttigt at anvende rækken og kolonnen med I alt for at se om man har en systematisk bias - dvs. om man er tilbøjelig til at bruge 3

4 f.eks. den ene side af skalaen for meget. Det er det man tidligt i astronomien kaldte den personlige ligning. En tredie mulighed er at samle resultaterne for en bestemt muskel i Kappa1 en anden muskel i Kappa2 osv. og derved kunne undersøge om nogle muskler ser ud til at være sværere at teste (=sværere at blive enige om). En fjerde mulighed er at hele klassen tester en række muskler med både stræk- og trykgreb. Resultaterne med strækgreb indføres i Kappa1 og resultaterne med trykgreb i Kappa12 så man kan undersøge om man når samme grad af enighed med de to typer greb. Anvendelse til forskning (og bacheloropgaver) En vis del af de data (eller hvis man har ressourcer til det, alle data) man anvender til sin forskning, checkes ved at man lader to personer teste de samme personer. Kappa angives i opgaven (eller artiklen) til at begrunde reliabiliteten af de anvendte målinger. Det er Kappa (uden vægtning) der er interessant til brug for forskning, fordi man her er interesseret i hvor reliabelt det færdige kategorisystem er. Anvendelse til udvikling af registreringssystemer Inden for det afspændingspædagogiske område anvendes ofte forskellige vurderingssystemer. Når man udvikler sådan et system, skal man gøre systemet så velbeskrevet og entydig så muligt så man kan anvende det med høj interraterreliabilitet. Altså det system man udvikler, skal kunne anvendes af flere forskellige afspændingspædagoger som gerne skal kunne komme til de samme resultater. Udviklingen af sådan et system sker som regel i flere omgange. Først beskriver man systemet så godt man kan, og så prøver man at lade flere personer bruge det, og man beregner Kappa for deres overensstemmelse. Som regel er den i begyndelsen lav. Man diskuterer derefter hvad der især er vanskeligt at forstå og anvende og laver beskrivelserne om. Derefter prøver man igen. Og således bliver man ved indtil man får acceptable Kappaværdier. Man arbejder samtidigt med de to mulige forklaringer på lav Kappa. Man udvikler systemet til at være velfungerende og man udvikler en beskrivelse som er klar og tilstrækkeligt omfattende. Samtidig arbejder man på metoder til at undervise de personer der skal bruge systemet. Man kan godt anvende beregningsarket til andet end muskelpalpationstest. Så længe man (tilfældigvis) bruger kategorisystemer med netop 5 kategorier, kan man anvende beregningsarket (selvom man må kalde kolonnerne og rækkerne noget der passer til formålet). Hvis man har færre eller flere kategorier end 5, må man udvikle et andet beregningsark. 4

5 Til denne anvendelse er både beregningsformer nyttige. Kappa er nyttig til at beskrive hvor godt man har fået det samlede system til at fungere, mens vægtet Kappa er nyttig til at vurdere mulige forbedringer under processen med at udvikle systemet. Advarsel Man skal være klar over at Kappaberegningen viser graden af enighed. Hvis de to der sammenligner deres resultater begge gør fejl på samme måde, kan de få en god overensstemmelse selvom de faktisk bruger systemet forkert. Litteratur: Cohen, J. (1962). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurement, 20, Cohen, J. (1968). Weighted Kappa: Nominal scale agreement with provision for scaled disagreement or partial credit. Psychological Bulletin, 70 (4),

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014 Manual til regneark anvendt i bogen René Vitting 2014 Introduktion. Dette er en manual til de regneark, som du har downloadet sammen med bogen Ind i Gambling. Manualen beskriver, hvordan hvert regneark

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring:

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring: BRØK 1 Vejledning Udvidelsen af talområdet til også at omfatte brøker er en kvalitativt anderledes udvidelse end at lære om stadigt større tal. Det handler ikke længere bare om nye tal af samme type, som

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest

Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest Forord Dette er en vejledning i de psykometriske begreber og principper, der er vigtige i forbindelse

Læs mere

9 Statistik og sandsynlighed

9 Statistik og sandsynlighed Side til side-vejledning 9 Statistik og sandsynlighed Faglige mål Kapitlet Statistik og sandsynlighed tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Deskriptorer: kunne gennemføre og beskrive en statistisk

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Beregneren - progression i de nationale læsetest Læsevejledning og praktiske spørgsmål Vejledning indeholder 3 dele: 1. En indledning, som overordnet giver baggrunden for projektet Øget pædagogisk anvendelighed

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Grundlæggende færdigheder

Grundlæggende færdigheder Regnetest A: Grundlæggende færdigheder Træn og Test Niveau: 7. klasse Uden brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 1 af 12 Spørgeskemaundersøgelser og databehandling Disse noter er udarbejdet i forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse

Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Brugervejledning til udskriften ReproAnalyse Tilgængelighed Udskriften ReproAnalyse er tilgængelig i Dairy Management System (DMS) under fanebladet Analyse og lister > Analyseudskrifter. Husk at vælge

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

EMMA*-Tema: Chancetræer

EMMA*-Tema: Chancetræer EMMA*-Tema: Chancetræer Indhold 1. Vi tegner et chancetræ 2. Lidt om programmet TRÆ 3. Udtagelse med tilbagelægning 4. Programmet ÆSKE 5. Opgaver 6. Reducerede chancetræer 7. Hvor sikker er diagnosen?

Læs mere

Kære Golfer, Jeg ønsker dig fremgang og fornøjelse med din golf. Finn Havaleschka

Kære Golfer, Jeg ønsker dig fremgang og fornøjelse med din golf. Finn Havaleschka En Introduktion Kære Golfer, Vi ved alle, at det ikke kun er din fysik og dit tekniske niveau, der bestemmer hvor langt du kan nå med din golf. Det handler i lige så høj grad om din evne til at spille

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Temaopgave i statistik for

Temaopgave i statistik for Temaopgave i statistik for matematik B og A Indhold Opgave 1. Kast med 12 terninger 20 gange i praksis... 3 Opgave 2. Kast med 12 terninger teoretisk... 4 Opgave 3. Kast med 12 terninger 20 gange simulering...

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere