Forsøgsundervisning i bioteknologi ved gymnasiale uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsøgsundervisning i bioteknologi ved gymnasiale uddannelser"

Transkript

1 Forsøgsundervisning i bioteknologi ved gymnasiale uddannelser

2 Enzymkinetik Nordsjællands biotek fond 24 Forfattere Hans hr. Jensen, Lektor, Frederikssund Gymnasium Ulla hristensen, Kemisk Institut, Københavns Universitet Jakob Schiødt, Adjunkt, Helsingør Gymnasium Korrektur Ib Geert Petersen, Lektor, Frederikssund Gymnasium Undervisningsmaterialet er udarbejdet til forsøgsundervisning i bioteknologi på højt niveau i gymnasiet og finansieret af Nordsjællands Biotek Fond. Dele af undervisningsmaterialet kan dog også anvendes i fagene biologi og kemi på højt niveau. Bioteknologi er et 2-årigt højniveaufag, der fra skoleåret 23/24 udbydes på 9 gymnasier fordelt med 6 i Fyns Amt, 2 i Frederiksborg Amt og l i Vejle Amt. Udviklingen af undervisningen i bioteknologi, der i dag som videnskabsfag er placeret mellem biologi, biokemi, kemi og medicin, skal ses både som et forsøg på faglig nytænkning af samspillet mellem undervisningsfagene biologi og kemi med henblik på en kommende gymnasiereform og som et forsøg på at skabe et nyt naturvidenskabeligt fag- og arbejdsområde, som kan tiltrække yderligere elever til området. Forsøgsundervisningen i bioteknologi ved gymnasiale uddannelser støttes af Undervisningsministeriet, Frederiksborg og Fyns Amter. Mere om forsøgsundervisningen i bioteknologi kan ses på web-adressen: Forsidebilledet viser enzymet human carboanhydrase II, som er katalysator for reaktionen H 2 (l) + 2 (g) H 3 - (aq) + H + (aq) arboanhydrase er et af de hurtigste enzymer man kender. Et molekyle kan omsætte 1. 2 molekyler pr. sek. Billede på grundlag af filen 1a42.pdb i Protein Data Bank.

3 Enzymkinetik Side 2 Indhold Enzymkinetik...3 Enzymer er katalysatorer...3 Flere trin i enzymreaktion...5 Reaktionshastighed...5 Initialhastighed...6 Stationær tilstand (steady state)...7 Michaelis-Menten modellen...8 Bestemmelse af K M og V max...9 Enzymhæmning...1 Kompetitiv hæmning forøger K M, men påvirker ikke V max...1 Non-kompetitiv hæmning nedsætter V max men påvirker ikke K M...11 Trypsin og ph...12 Virkeligheden er ofte mere kompliceret...14 Irreversibel hæmning...15 Substratkoncentration som funktion af tiden...17 Første ordens reaktion når [S] << K M...17 Eksempel: Hydrolyse af aspirin...18 Nulte ordens reaktion når [S] >> K M...19 Eksempel: Alkohol sætter leveren på arbejde...19 Appendix 1. Udledning af Michaelis-Menten formel...2 Modellen...2 Udledning af MM ligning...2 Appendix 2. IT-værktøjer til Michaelis-Menten model...21 v V K max 1 M S

4 Enzymkinetik Side 3 Enzymer er katalysatorer Enzymkinetik Enzymer er meget specifikke katalysatorer, dvs. hvert enzym virker ofte kun katalytisk på en enkelt biokemisk reaktion. Derfor finder man i en typisk celle flere tusinde forskellige enzymer. Hemmeligheden bag denne specificitet ligger i den måde, det aktive center er opbygget på. Det aktive center er en slags lomme eller grotte, der er formet ved, at enzymets proteindel er foldet på en karakteristisk måde. Den tredimensionale struktur og de aminosyrer, der befinder sig i grottens dyb, sikrer, at kun et bestemt substrat passer ind i bindingsstedet. I nogle enzymer indgår der også en eller flere cofaktorer. Der findes to funktionelle enheder i enzymet, en bindingsdel og en katalyseringsdel. En simpel model for en enzymreaktion, hvor et substrat omdannes til et produkt, opdeles i tre trin. I det første trin sørger bindingsdelen for, at substratet bindes til enzymet, så der dannes et enzym-substrat kompleks, der betegnes ES. I det andet trin katalyseres den kemiske reaktion i det aktive center, så der via et mellemtrin (aktiveret kompleks EX 1 ) dannes et enzym-produkt kompleks EP. Derefter splittes komplekset EP op i enzym E og produkt P. Enzymet er ikke blevet omdannet på nogen måde, og kan reagere igen med et substratmolekyle. E a (uden enzym) EX E a G E+S ES EP E+P Figur 1. Aktiveringsenergien E a for dannelse af aktiveret kompleks er mindre med enzym til stede end uden enzym. Den kemiske reaktion vil derfor kunne forløbe hurtigere med enzym til stede. Enzymet forøger reaktionshastigheden ved at nedsætte aktiveringsenergien, men det ændrer ikke på reaktionens energiafgivelse. Tilvæksten i Gibbs energi, G, er den samme med eller uden enzym til stede. 1 Vi kan tænke på aktiveret kompleks som en tilstand hvor gamle kemiske bindinger er ved at blive brudt og nye kemiske bindinger er ved at blive dannet.

5 Enzymkinetik Side 4 For en god ordens skyld skal det nævnes, at enzymer naturligvis katalyserer både den reaktion, der forløber mod højre og den, der forløber mod venstre. Hvilken af reaktionerne, der er dominerende, afgøres af G for reaktionen. Enzymkatalyserede reaktioner kan altså ligesom alle andre ligevægtssystemer forskydes mod højre eller venstre ved at ændre på ligevægtsbetingelserne (koncentration af substrat og produkt, tryk og temperatur). Enzymer er klassificeret efter de reaktioner de katalyserer. De inddeles i 6 hovedklasser og 3 underklasser og tildeles på denne måde et E nummer (Enzyme lassification). E nummeret for fordøjelsesenzymet trypsin fremkommer på denne måde: E Hydrolaser. E Virker på amidbinding (peptidhydrolaser). E Serin endopeptidaser. E Trypsin. Figur 2 Substrat i trypsins bindingslomme. Figur 3. Substrat (vist med rødbrun farve) i det aktive center i enzymet trypsin. En amidbinding i substratet er markeret. En del af trypsin-kædens rygrad er vist med blå streg. Til venstre ses de tre aminosyrer, der er vigtigst for selve katalysen. Det er serin, histidin og aspartat. Vekselvirkning mellem aminosyrerne (vist som hvide prikker) aktiverer serin ved at trække i serins hydrogenatom. Det gør serin mere aktiv, så den bedre kan angribe amidbindingen i substratet. Bemærk den lange lysin sidekæde i substratet. En anden aspastatgruppe i enzymet (ses i højre side) vekselvirker med lysin (ionbinding), og bringer derved amidbindingen i nærheden af serin. Denne mekanisme gør, at trypsin er tilbøjelig til at hydrolysere amidbindinger ved lysin eller arginin. Se endvidere figur 13a og 13b, under enzymhæmning.

6 Enzymkinetik Side 5 Flere trin i enzymreaktion En simpel enzymreaktion kan beskrives som en tretrins proces: Trin 1 Trin 2 Trin 3 E + S k 1 ES k 2 k 3 EP E + P k -1 k -3 Enzymbinding Katalytisk proces Enzym frigøres Figur 4. Enzymatisk reaktion som tretrins reaktion Trin 1 er reversibelt, da enzymet kan afgive substratet inden det er blevet omdannet til produktet. I trin 2 sker en katalytisk omdannelse af ES til EP. Dette trin er i praksis irreversibelt, i det mindste i starten af en enzymreaktion, hvor der ikke er dannet ret meget P. Det tredje trin er spaltningen af EP komplekset til E + P. Hvis dette trin er hurtigt, bliver EP spaltet så snart det er dannet, det gælder fx for enzymet lysozym. Vi vil begrænse os til sådanne tilfælde og kan så forenkle reaktionsforløbet til en totrins model, hvor hastighedskonstanten for det hastighedsbestemmende trin kaldes k kat : Trin 1 Trin 2 E + S k 1 ES k kat E + P k -1 Reaktionshastighed Enzymbinding Katalytisk proces Figur 5. Enzymatisk reaktion som totrins reaktion Reaktionshastigheden v er defineret som tilvæksten i den aktuelle koncentration af produkt [P] pr tidsenhed: [P] v t ofte anvendt enhed µmol L min µm min I praksis angiver man ofte hvor mange mikromol P der dannes pr. liter opløsning pr minut, reaktionshastigheden får da enheden µm min. Trin 2 er flaskehalsen, som bestemmer, hvor hurtigt produktet P bliver dannet. Dannelsen af P i trin 2 må stige og falde i takt med koncentrationen af enzym-substrat kompleks ES. Reaktionshastigheden er med andre ord proportional med [ES] og givet ved udtrykket v = k kat [ES]

7 Enzymkinetik Side 6 Proportionalitetskonstanten k kat har enhed min -1 (eller sek -1 ). Talværdien af k kat angiver det maksimale antal molekyler, et enzymmolekyle kan omdanne pr. tidsenhed, tallet kaldes enzymets "turnover number". Hvis vi var i stand til at måle sammenhørende værdier af reaktionshastighed v og koncentration [ES] for et specifikt enzym og substrat, kunne vi beregne hastighedskonstanten k kat. Men [ES] optræder normalt ikke i en koncentration, der kan måles direkte. Da enzymet under reaktionen er enten frit eller bundet til substrat, må der gælde at [E] + [ES] = [E], hvor [E] er startkoncentrationen. Startkoncentrationen af enzym, [E], kan man bestemme. Initialhastighed Substratet ortho-nitrophenylgalactosid (NPG) kan spaltes under indvirkning af enzymet - galactosidase. Der dannes galactose og ortho-nitrophenol (NP), se figur 9. Dannelsen af NP kan følges ved at måle reaktionsblandingens absorbans ved 42 nm, hvor NP absorberer mere end andre stoffer i reaktionsblandingen. Figur 6 viser absorbans som funktion af tiden i to forsøg med forskellige substratkoncentrationer. Enzymkoncentrationen var den samme i begge forsøg. I begyndelsen er kurverne næsten rette linjer. Tangenternes hældningskoefficient blev bestemt vha. programmet DATALYSE. 1,6 ABS [S] = 8 mm 1,4 Hældningskoefficient,212 s -1 1,2 1,8 [S] = 2 mm,6 Hældningskoefficient,121 s -1,4,2 t/s Figur 6. Absorbans som funktion af tid.

8 Enzymkinetik Side 7 Reaktionshastigheden beregnes vha. Lambert Beers lov A = [NP] l Den molare absorbans for NP ved 42 nm er 42 = 45 M -1 cm -1 og l = 1 cm er lysvejen Tilvækst i absorbans A er proportional med tilvækst i koncentration [NP] A = [NP] l Tilvækst pr. tidsenhed finder vi ved at dividere med t A [NP] A l v l t t t [NP] A v og tangentens hældningskoefficient, dvs.: t t hældningskoefficient hældningskoefficient v l v l 1,212s 6 M µm µm Initialhastighed v 4, s 4,7 s 4,7 6 min M cm 1cm Man taler om initialhastighed, fordi det er hastigheden i begyndelsen af reaktionen. µm min Stationær tilstand (steady state) Når substrat og enzym er blandet sammen, stiger koncentrationen [ES] hurtigt. Der opstår hurtigt en tilstand, hvor dannelsen af ES (figur 5 trin 1 mod højre) foregår med samme hastighed som spaltningen af ES (figur 5 trin 1 mod venstre samt trin 2 mod højre). I denne såkaldte stationære tilstand (engelsk: Steady state) vil [ES] være konstant. Figur 7. Koncentrationer som funktion af tiden under en enzymreaktion. Michaelis- Menten modellen gælder kun, hvis [S] > 1 [ES]. Y-skalaen i grafens venstre side gælder for [ES], og y-skalen i højre side gælder for [S] og [P]. [ES] vil som regel være konstant efter ca. 1ms. Reaktionshastigheden bestemmes af [P]-grafens hældningskoefficient. Efterhånden som tiden går, vil [ES] og reaktionshastigheden langsomt aftage, i takt med at [S] aftager.

9 Enzymkinetik Side 8 Michaelis-Menten modellen Man kan opstille en matematisk model for reaktionshastigheden i begyndelsen af den stationære tilstand 2. Modellen kaldes Michaelis-Menten modellen. Den kan sammenfattes i følgende tre ligninger: v = k kat [ES] (1) [E] = [E] + [ES] (2) [S] >> [E] Vi ser bort fra den mulighed, at E + P kan omdannes tilbage til ES. Denne antagelse er rimelig i starten af reaktionen, hvor [P] er lille. Man taler så om initial-hastigheden (eng.: initial = begyndelse). Enzymet findes enten frit eller bundet til substrat. Det antages, at der et stort overskud af substrat i forhold til enzym. [E] [S] K [ES] M (3) I den initiale stationære tilstand er der (næsten) konstante koncentrationer af E, S og ES. Den viste brøk, som man kalder Michaelis-konstanten K M, har derfor en konstant værdi. K M fortæller noget om, hvor effektiv substratbindingen er 3. En stor værdi af K M svarer til en relativt stor koncentration af E i forhold til en relativt lille koncentration af ES - substratbindingen er med andre ord ikke effektiv. mvendt svarer en lille værdi af K M til relativt stor [ES] - mol substratbindingen er effektiv. Bemærk, at K M har enheden L. Ved lidt formelgymnastik kommer man frem til Michaelis-Menten ligningen, der angiver initialhastigheden i den stationære tilstand som funktion af substratkoncentrationen [S]. Se appendix 1. v Vmax K 1 M S Leonor Michaelis og Maud Menten publicerede en model for enzymkinetik i Kaldes også initial steady state hastighed. 3 k 1 kkat K M kan udtrykkes ved hastighedskonstanterne idet KM k 1

10 Enzymkinetik Side 9 Figur 8. Michaelis-Menten graf. Initialhastighed v som funktion af [S]. Kurven har to asymptoter. Når [S] << K M, er hastigheden proportional med [S] dvs. reaktionen forløber som 1. ordens reaktion. Når [S] >> K M, nærmer hastigheden sig asymptotisk til en maksimalværdi V max. Maksimalværdien svarer til den tænkte situation, at enzymet er fuldstændig mættet med substrat; hastigheden er da uafhængig af [S] (en nulte ordens reaktion). Som det fremgår af figuren, opnår man ikke i praksis målinger ved maksimalhastighed. Når [S] = K M er hastigheden det halve af V max. Bestemmelse af K M og V max Substratet ortho-nitrophenylgalactosid (NPG) kan spaltes under indvirkning af enzymet - galactosidase. Der dannes -galactose og ortho-nitrophenol (NP), som er gult. H H H 2 H H H H H H H H H N 2 H 2 H H H 2 H H H H H H H H H H H N 2 H H H H Figur 9. NPG spaltes ved hydrolyse. En gymnasieklasse gennemførte en række forsøg med forskellige koncentrationer af NPG, og dannelsen af NP blev fulgt ved at måle reaktionsblandingens absorbans ved 42 nm (se også figur 6). Konstanterne K M og V max blev bestemt ved at tilpasse en Michaelis-Menten kurve til eksperimentelle data vha. et regneark (se figur 1 og appendix 2). Konstanterne K M og V max bruges til at karakterisere enzymreaktioner. Ikke alle enzymreaktioner kan beskrives ved den simple Michaelis-Menten model.

11 Enzymkinetik Side 1 Figur 1. Tilpasning af Michaelis-Menten kurve til eksperimentelle data vha. regnearket mm-tilpasning.xls. Enzymhæmning Der findes overordnet to forskellige typer af enzymhæmning - reversibel og irreversibel. Ved en reversibel hæmning bindes det hæmmende molekyle eller ion, ikke-covalent til enzymet. Den reversible hæmning kan opdeles i to typer - kompetitiv og non-kompetitiv. Det hæmmende stof kaldes en inhibitor (engelsk inhibit: at hæmme, blokere). Reversibel hæmning - kompetitiv - non-kompetitiv Irreversibel hæmning Kompetitiv hæmning forøger K M, men påvirker ikke V max Ved kompetitiv hæmning sætter inhibitor sig i enzymets bindingslomme og blokerer dermed for substratets binding. Reaktionshastigheden bliver mindre, men den kan øges ved at hæve substratkoncentrationen. Da substrat og hæmmende molekyle konkurrerer om samme bindingssted i enzymet, vokser sandsynligheden for, at et substratmolekyle binder sig i enzymets aktive center, når substratkoncentrationen vokser. En kompetitiv inhibitor gør K M større, men ændrer ikke på V max. BANA (2-N-benzoyl L-arginin 4 -nitroanilid) er et modelsubstrat, som kan bruges til at undersøge enzymer, der katalyserer spaltning af amidbinding (peptidbinding). Reaktionsforløbet kan måles ved at følge absorbansen ved 41 nm, idet det dannede 4-nitroanilin ved denne bølgelængde absorberer meget mere lys end substratet. Se figur 11a.

12 Enzymkinetik Side 11 NH N 2 H 2 H H 2 N N 2 NH NH + H 2 N NH 2 + H 2 N NH 2 Figur11a. BANA (2-N-benzoyl L-arginin 4 -nitroanilid) er et modelsubstrat, som kan bruges til at undersøge enzymer, der katalyserer spaltning af amidbinding (peptidbinding). Amidbindingen er markeret med en kraftigere streg. Reaktionsforløbet kan måles ved at følge absorbansen ved 41 nm, idet det dannede 4-nitroanilin ved denne bølgelængde absorberer meget mere lys end substratet. NH 2 NH 2 + Fig. 11b. BZA (Benzamidin) kan bindes til trypsins bindingslomme, og herved forhindres et substrat i at binde. BZA virker altså som en kompetitiv inhibitor. 25 BANA og trypsin. ph = 7,2. Inhibitor BZA V max v (M/min) ,5 1 1,5 2 2,5 [BANA] (mm) Figur 12. Hydrolyse af BANA katalyseret af trypsin. K M stiger i takt med stigende koncentration af inhibitoren BZA. Non-kompetitiv hæmning nedsætter V max, men påvirker ikke K M Ved non-kompetitiv hæmning sker der en ændring i enzymet, så den katalytiske proces bliver mindre effektiv. Eftersom inhibitoren og substratet ikke konkurrerer om pladsen i bindingslommen, så kan en højere substratkoncentration ikke udkonkurrere inhibitoren. K M vil derfor være uændret ved ikke-kompetitiv hæmning. Den maximale reaktionshastighed, V max,, vil derimod blive mindre.

13 Enzymkinetik Side 12 H + ioner kan virke som en non-kompetitiv hæmmer af enzymet trypsin. I det følgende vises først enzymet ved et ph, hvor trypsin ikke er hæmmet (figur 13a og b), derefter ved et ph, hvor enzymet er hæmmet af H + (figur 14a og b). His 57 H 2 His 57 Asp 12 H 2 H - H N H H 3 H N H H H B kæde 1-28 Ser 195 H 2 H 2 H 2 NH + H 3 2 H 2 - H 2 Asp 189 Asp 12 H 2 - NH 2 H H H 3 Produkt 1 H 2 H N H H B kæde 1-28 Ser 195 H 2 H 2 H 2 H 2 H 2 - NH 3 + H 2 Asp 189 Figur 13a. Hydrolysen af en amidbinding (peptidbinding) katalyseret af enzymet trypsin. Substratet, insulins B-kæde, er vist med rødt. En del af trypsins bindingslomme og de tre aminosyrer, der er vigtigst for selve katalysen, er vist med blåt. Substratet bindes til enzymet ved, at den primære aminogruppe fra lysin vekselvirker med syregruppen i enzymets asparaginsyre189 (ionbinding). Derved bliver amidbindingen bragt på plads i forhold til Serin195. Denne aminosyre er aktiveret ved vekselvirkning med Histidin57 og asparaginsyre12 og angriber amidbindingen. Alanin (det ene af to produkter) bliver fraspaltet og resten af det oprindelige substrat bliver midlertidigt bundet kovalent til enzymet med en esterbinding. His 57 His 57 H 2 H 2 Asp 12 H 2 - H H N Ser 195 H 2 + H 2 Asp 12 H 2 - H N H H Ser 195 H 2 H H 2 H 2 H 2 - H 2 Asp 189 H H H 2 H 2 H 2 H 2 NH H 2 Asp 189 B kæde 1-28 H 2 NH 3 + B kæde 1-28 Produkt 2 Figur 13b. Et vandmolekyle angriber den dannede esterbinding mellem serin195 og substratet. Herved hydrolyseres esterbindingen. Enzymet gendannes og frigiver det andet produkt, en insulin B-kæde, der nu er en aminosyre kortere. Trypsin og ph Trypsins aktivitet er afhængig af ph. Det hænger sammen med protonisering af histidin57. Protoniseringens afhængighed af ph kan illustreres i et Bjerrumdiagram. Når histidin er bundet i et protein, afviger syrestyrken pk s fra syrestyrken af den frie aminosyre.

14 Enzymkinetik Side 13 Histidin syrebrøk 1,9,8,7,6,5,4,3,2, ph Figur 14a. Bjerrumdiagram for histidin i trypsin. Værdien af pk s er vanskelig at bestemme præcist. Her er den sat til 6. His 57 His 57 H 2 H 2 Asp 12 H 2 - H N H H Ser 195 H 2 + H + Asp 12 H 2 - H H NH+ H Ser 195 H 2 H 3 H 3 H H NH H H 2 H 2 NH + H 3 2 H 2 - H 2 Asp H + H H NH - H 2 H 2 NH + H H 3 2 H 2 H 2 Asp 189 B kæde 1-28 B kæde 1-28 Figur 14b. Samme enzym og substrat som i figur 13. Ved lav ph er ligevægten forskudt mod højre og histidin57 bliver protoniseret så den ikke kan trække i serin195 s hydrogenatom (se fig.3). Substratets ionbinding til aspartat189 er imidlertid uændret. Da substratet altså bindes ligeså godt som ved højere ph, er K M uændret. Når histidin57 er fuldt protoniseret, kan enzymet ikke katalysere spaltningen af amidbindingen, hvilket svarer til en k kat min 1. Når en del af histidin er protoniseret, er katalysen nedsat. Figur 14c. Trypsins sekundære struktur.

15 Enzymkinetik Side 14 I figur 15 ses 3 grafer med data for hydrolyse af BANA med trypsin. Den katalytiske aktivitet aftager efterhånden som histidin57 i det aktive center bliver mere og mere protoniseret. V max v (M/min) BANA og trypsin. ph = 7,2 ph = 7,2 5,5 1 1,5 2 2,5 [BANA] (mm) 25 BANA og trypsin. ph = 6, 2 v (M/min) 15 V max 1 ph = 6, 5,5 1 1,5 2 2,5 [BANA] (mm) 25 BANA og trypsin. ph = 5,5 2 v (M/min) 15 1 ph = 5,5 V max 5,5 1 1,5 2 2,5 [BANA] (mm) Figur 15. BANA og trypsin ved forskellige ph. Virkeligheden er ofte mere kompliceret Non-kompetitiv er ikke en særlig almindelig form for hæmning. Det er sjældent, at substratet bindes fuldstændigt uændret, når den katalytiske proces er mindre effektiv (fordi der er sket ændringer af konformation af aminosyrer i det aktive center). Det mest almindelige er, at der er tale om en blanding af kompetitiv og ikke-kompetitiv hæmning, hvor både K M og V max påvirkes i forskellig grad.

16 Enzymkinetik Side 15 Irreversibel hæmning Ved irreversibel hæmning kan det hæmmende molekyle binde sig covalent til enzymet. Næsten alle hæmmere, der binder sig covalent, er toxiske substanser. En anden type irreversibel hæmning er de såkaldte "selvmordshæmmere". De har fået dette tilnavn, fordi enzymet inaktiverer sig selv, hvis det reagerer med "det falske substrat". Nervegassen sarin er et eksempel på en irreversibel inhibitor. Sarin blev anvendt ved en terroraktion i Tokyos undergrundsbane i Stoffet er meget giftigt, hvis 1 personer i 1 min udsættes for en gaskoncentration på 1 mg/m 3, vil halvdelen af dem omkomme. Sarin kan bindes til enzymet acetylcholinesterase. Først ser vi på enzymets normale funktion. Når der skal overføres et nervesignal fra en nervecelle til en nabonervecelle, er acetylcholin i mange tilfælde det stof, der overfører signalet (transmitterstoffet). H 3 H 3 N + H 2 H 2 H 3 H 3 acetylcholin Når nervesignalet skal overføres, frigives der acetylcholin fra afsendernervecellen. Acetylcholin påvirker receptorer på modtagernervecellen, således at membranens permeabilitet for a 2 ændres, og hermed starter modtagernervecellen et elektrisk nervesignal. Et kemisk signal er blevet lavet om til et elektrisk signal. I det lille mellemrum mellem de to celler findes enzymet acetylcholinesterase. Dette enzym katalyserer spaltningen af acetylcholin, således at transmitterstoffet bliver fjernet igen, og det kemiske nervesignal ophører. H 3 H 3 acetylcholinesterase N + H 2 + H 2 H 2 H3 H 3 H 3 H 3 N + H 3 H 2 H 2 H + + H+ - H 3 acetylcholin cholin acetat Figur 16. Acetylcholinesterase spalter acetylcholin. I det aktive center på acetylcholinesterase sidder blandt andet aminosyren serin hvis sidekæde indeholder en hydroxygruppe. En gruppe stoffer, der kaldes organophosphater, kan binde sig serins hydroxygruppe. Nervegassen sarin er et eksempel på en organophosphat. H 3 H 3 F H P sarin H 3

17 Enzymkinetik Side 16 Når sarin bindes til det aktive center i enzymet dannes en meget stabil esterbinding. Det aktive center er blevet blokeret, og acetylcholin kan ikke bindes. Enzymet er blevet irreversibelt hæmmet. glu NH H H 2 ala glu NH H H 2 ala H 2 H 2 H 3 H P H 3 P + HF H 3 H F H3 H 3 H H 3 Figur 17a. Irreversibel hæmning af acetylcholinesterase med sarin. Aminosyrer fra enzymet er vist med blåt. Sarin er vist med rødt. Figur 17b. Nogle slangers toksiner angriber acetylcholinesterase. Billedet til venstre viser et lodret kig gennem tunnelen, der fører ned til det aktive center i acetylcholinesterase. Det aktive serin i det katalytiske center er vist med rødt. Billedet til højre viser, hvordan en dødelig toxin fra den østlige grønne mamba blokerer for adgang til det aktive center, og dermed forgifter enzymet. Læs mere på: (aktiv ).

18 Enzymkinetik Side 17 Substratkoncentration som funktion af tiden Michalis-Menten modellen beskriver, hvordan reaktionshastigheden for en enzymatisk reaktion afhænger af substratkoncentrationen. MM modellen er nyttig, fordi de to parametre V max og K M kan bruges til at karakterisere, hvor effektive forskellige enzymer er. Nu skal vi se på enzymreaktionen fra en anden vinkel, idet vi stiller spørgsmålet: Hvordan aftager substratkoncentrationen som funktion af tiden? Svaret på dette spørgsmål afhænger af hvor stor [S] er i forhold til K M. Der er tre situationer: [S] er lille i forhold til K M, [S] er inden for samme størrelsesorden som K M eller [S] er stor i forhold til K M. Den første og sidste situation er relativt simple at regne på, hvorimod det er mere komplekst når [S] er inden for samme størrelsesorden som K M. Vi vil kun redegøre for de to simple situationer under overskrifterne første ordens reaktion og nulte ordens reaktion. Vi kan tage udgangspunkt i MM modellens udtryk for stationær tilstand og den situation, hvor [S] er lille i forhold til K M : [E] [S] [ES] K M og omskriver det til [E] [S] [ES] K M Dette indsættes i udtrykket for reaktionshastigheden v k [E] [S] kcat [ ES kcat [E] [S] konst [E] [S] ; altså er K K cat ] v konst [E][S] M M Reaktionshastigheden er proportional med koncentration af frit enzym og proportional med koncentration af frit substrat. Det er ikke overraskende, når vi tænker på, at enzymreaktionen indledes med, at S binder sig til E. Man bruger talemåden, at reaktionshastigheden er af første orden mht. [E] og af første orden mht. [S]. Alt i alt er reaktionshastigheden så af anden orden (idet to aktuelle koncentrationer hver optræder i første potens i ligningen ovenfor). Første ordens reaktion når [S] << K M I stationær tilstand er [ES] (næsten) konstant, og så må [E] jo også være (næsten) konstant 4. Udtrykket for reaktionshastigheden kan derfor, i det tilfælde, hvor [S] er lille i forhold til K M, yderligere reduceres til v k [S] Under de givne omstændigheder falder reaktionshastigheden, i takt med at [S] falder. Vi har at gøre med en første ordens reaktion. Hastighedskonstanten k har enheden s -1 eller min -1. [S] Vi kan omskrive endnu en gang, idet vi bruger definitionen v [ S] k [S] ; en første ordens differentialligning siger man i matematikken t I matematik viser man, at ovenstående differentialligning har en løsning for [S] som funktion af tid 5 : t 4 På grund af stofbevarelse!

19 Enzymkinetik Side 18 [S] k [S] [S] [S] t e k t ; [S] er startkoncentrationen, mindre end K M Substratkoncentrationen aftager eksponentielt som funktion af tiden. Et kendetegn for eksponentiel udvikling er en konstant halveringstid T ½. Det er ikke overraskende, at en lille hastighedskonstant giver en stor halveringstid og omvendt. Matematisk er der følgende sammenhæng (sml. med radioaktivt henfald!) T ½ ln(2) ln(2) k k T ½ 14 1 [S] t / min [S] t / min Figur 18a. [S] aftager eksponentielt i første ordens reaktion. Hvad er halveringstiden? Hvad er hastighedskonstanten? Hvor meget er der tilbage efter 2 min? Figur 18b. I enkeltlogaritmisk afbildning fås en ret linje. Halveringstiden aflæses til 2 min. Eksempel: Hydrolyse af aspirin Når lægemidlet Aspirin er optaget i blodet, bliver det (blandt andet) udsat for hydrolyse. Reaktionen kan betragtes som en første ordens reaktion mht. koncentration af Aspirin. Halveringstiden T ½ = 3 min. Hvornår er 94% af aspirinen hydrolyseret? Svar: ln( 2) ln(2) 1 Hastighedskonstanten k,231min T ½ 3min Der er 6% tilbage, når 94% er hydrolyseret. Vi har da ligningen k t k t ln(,6),6 [ A] [ A] e,6 e ln(,6) k t t k 2, 81 t 12 min 2 timer, 231 min 1 94% af Aspirin er altså efter denne model hydrolyseret efter 2 timer. 5 Radioaktivt henfald beskrives i fysik ved samme matematiske model N t k N N kt N e

20 Enzymkinetik Side 19 Nulte ordens reaktion når [S] >> K M Vi husker fra Michaelis-Menten modellen, at reaktionshastigheden nærmer sig asymptotisk til en maksimal værdi ved høje substratkoncentrationer. Hvis [S] er stor i forhold til K M kan man tilnærmet regne med, at reaktionshastigheden er konstant. [S] v konst konst t ; for [S] >> K M Hvis [S] er stor i forhold til K M omsættes en konstant mængde substrat pr. min. Man siger at reaktionen da forløber som en nulte ordens reaktion (fordi der ikke optræder en koncentrationsafhængighed i hastighedsudtrykket). En analogi fra hverdagen er et brændende lys, det brænder ned med en konstant fart. Ved nulte ordens reaktion kan man også tale om en halveringstid, men den er ikke konstant, og bruges sjældent! Eksempel: Alkohol sætter leveren på arbejde Alkohol forbrændes først og fremmest i leveren, ved hjælp af enzymer. Medfødte forskelle, sygdom og medicin kan betyde, at alkoholen forbrændes hurtigere eller langsommere. Forbrændingen øges ikke væsentligt ved at drikke kaffe, danse, tage brusebad eller gå en tur i den friske luft. I praksis afhænger den hastighed, som alkohol forbrændes med, normalt kun af én ting: Personens levers vægt. Som tommelfingerregel regner man med, at voksne raske personer forbrænder 1 1,5 gram alkohol pr. 1 kg legemsvægt i timen. En person på 6 kg forbrænder altså 6-9 gram alkohol i timen, eller 1 genstand (12 gram ren alkohol) på mellem 1 time og 2 minutter og 2 timer. Figur 19 msætning af ethanol i person på 6 kg. masse alkohol / g tid /min til elektrontransportkæden til TA-cyclen NAD + NADH + H + NAD + + H 2 NADH + H + H 3 H 2 H H 3 H H 3 H alkohol dehydrogenase acetaldehyd dehydrogenase Figur 2. Ethanol nedbrydes via acetaldehyd (ethanal) til acetat. Acetat omdannes videre til acetyl coenzyma, som indgår i citronsyrecyklus (TA-cyklus). Acetaldehyd er generende i små mængder (tømmermænd) og giftigt i større koncentrationer. Antabus virker som en hæmmer (blandet kompetetiv og non-kompetitv) af enzymet acetaldehyd dehydrogenase. Billedkilde:

21 Enzymkinetik Side 2 Appendix 1. Udledning af Michaelis-Menten formel Trin 1 Trin 2 E + S k 1 ES k kat E + P k -1 Enzymbinding Katalytisk proces Modellen Vi ser bort fra den mulighed at E + P kan omdannes tilbage til ES. Denne antagelse er rimelig i starten af reaktionen, hvor [P] er lille. Man taler så om initial-hastigheden (eng.: initial = begyndelse). Enzymet findes enten frit eller bundet til substrat. Det antages at der et stort overskud af substrat i forhold til enzym. v = k kat [ES] (1) [E] = [E] + [ES] (2) [S] >> [E] I den initiale stationære tilstand er der (næsten) konstante koncentrationer af E, S og ES. Den viste brøk, som man kalder Michaelis-konstanten K M, har derfor en konstant værdi. [E] [S] K [ES] M (3) Udledning af MM ligning Løs ligning 3 for [E] og indsæt i ligning 2. mskriv ligning 2. [E] M [ES] M K [ES] ( K 1) [S] [S] [ES] 1 [E] KM 1 [S] [ES] Multiplicer venstre side med hastigheder. V max = k kat [E] k k kat kat for at indføre k k kat kat [ES] 1 [E] K M [S] 1 Michaelis-Menten ligningen v V max 1 KM 1 [S] eller v V max 1 K M 1 [ S] Michaelis-Menten konstanten K M For [S] = K M fås v 1 Vmax 2

Alkalisk fosfatase i undervisningen

Alkalisk fosfatase i undervisningen Alkalisk fosfatase i undervisningen Lars Bjarne Nielsen, Brøndby Gymnasium, Marianne Schou Nielsen og Marie Eiland, Køge Gymnasium Kendskab til metoder og teorier inden for bioteknologi fylder mere og

Læs mere

Differentialligninger Et undervisningsforløb med Derive og modelbygning Højt niveau i matematik i gymnasiet

Differentialligninger Et undervisningsforløb med Derive og modelbygning Højt niveau i matematik i gymnasiet Differentialligninger Et undervisningsforløb med Derive og modelbygning Højt niveau i matematik i gymnasiet Niels Hjersing Per Hammershøj Jensen Børge Jørgensen Indholdsfortegnelse 1 1. Forord... 3 2.

Læs mere

Samarbejde mellem matematik og kemi

Samarbejde mellem matematik og kemi Side 1/58 Samarbejde mellem matematik og kemi I forbindelse med udviklingsprojektet matematik-kemi, der er afviklet i 2007, har arbejdsgruppen bl.a. blevet arbejdet med de emner, der er beskrevet nedenfor:

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Workshop i differentialligninger

Workshop i differentialligninger Workshop i differentialligninger Indholdsfortegnelse Eksempler på eksamensopgaver side 1 Opgave 1 7: side 1 Projekter: side 3 8. Isokliner side 3 9. Logistisk vækst med jagt/fiskeri side 4 10. Romeo og

Læs mere

Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7

Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7 Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7 Baseret på noter af Knud Nissen og Bjørn Felsager Kapitel 1: Grafisk løsning af differentialligninger side 1 Kapitel 2: Første

Læs mere

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Tekst: Thomas R. Mikkelsen Figurer: Kirsten Bak Andersen 1. udgave, august 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organiske stoffer... 4 Proteiner og aminosyrer...

Læs mere

Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet

Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet side 161 Insulin Så blev den ferie ødelagt! Pernille fik konstateret sukkersyge - diabetes - da hun var 10 år gammel. Fra da af skulle hun stikke sig selv og indsprøjte insulin flere gange dagligt. Det

Læs mere

Forsøg med enzymer. Forsøg med enzymer 1

Forsøg med enzymer. Forsøg med enzymer 1 Forsøg med enzymer 1 Forsøg med enzymer Metabolismen er de levende cellers stofomsætning. De mange processer er oftest katalyseret af enzymer. Nogle af processerne er nedbrydende (biolytiske eller kataboliske),

Læs mere

Fermentering. Udspil Fagligt samspil og it Microsoft og UNI C 2005. Naturvidenskabeligt grundforløb. Forsidebillede taget fra www.emu.

Fermentering. Udspil Fagligt samspil og it Microsoft og UNI C 2005. Naturvidenskabeligt grundforløb. Forsidebillede taget fra www.emu. Naturvidenskabeligt grundforløb Fermentering Forsidebillede taget fra www.emu.dk Indledning... 3 1. Mål... 3 1.1 Pædagogiske mål... 3 1.2 Kompetencer... 4 1.3 Organisering... 5 1.4 Anvendelse af it...

Læs mere

KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer

KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer af Niels Roholt Århus Akademi 1994 For at forstå, hvordan en levende organisme fungerer, må man vide noget om sammensætningen af stofferne i protoplasma og de ændringer,

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C NIVEAU C Indhold Krop...3 Væskebalance...3 Transport i kroppen...6 Medicin...10 Nervesystemet...14 Øret og øjet...18 Syre/Base...21 Kost...24 Næringsstoffer...24 Hygiejne...35 Epidemier...35 Resistens...38

Læs mere

Mette Øland Madsen lh200530 4. Studieprodukt 15.04.2011

Mette Øland Madsen lh200530 4. Studieprodukt 15.04.2011 Fedtstoffer og kulhydrater... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Fedtstoffer... 2 Triglycerider... 2 Kulhydrater... 5 Glycolysen... 7 Fedme - Danmark i relation til USA... 7 Didaktiske overvejelser...

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi B VUC Århus, Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev (læses grundigt) side

Læs mere

Billeder af cellens molekylære univers

Billeder af cellens molekylære univers 8 Billeder af cellens molekylære univers Hver enkelt levende celle består af tusindvis af biologiske makromolekyler. Om du er menneske, mus, svamp eller bakterie, så er mange af de biologiske molekyler

Læs mere

Alkohol. Lidt statistik AF OVERLÆGE HENRIK RINDOM

Alkohol. Lidt statistik AF OVERLÆGE HENRIK RINDOM Alkohol AF OVERLÆGE ENRIK RINDOM ALKOOL DIALOG Alkoholens virkning kan gøre os i godt humør og være med til at skabe den gode stemning ved en fest, men i mange situationer har det samme stof fået familier

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Afdelingen for gymnasiale uddannelser Indholdskontoret Undervisningsministeriet Side 1 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010...3 Opgavesæt... 4 Opgaverne 2010... 4 Statistik...

Læs mere

Morgenmad og motionsløb

Morgenmad og motionsløb 2013 Morgenmad og motionsløb Gruppe R 183a Aalborg Universitetet 1. semester idræt 18-12-2013 Side 1 af 72 Synopsis Denne projektrapport omhandler morgenmåltidets indvirkning på en Coopers løbetest. Der

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Fotodegradering af TBT i vand Photodegradation of TBT in Water

Fotodegradering af TBT i vand Photodegradation of TBT in Water Fotodegradering af TBT i vand Photodegradation of TBT in Water Amalie Normann Gustafsson Camilla Groth Hansen Lene L. Rothe Martin Paysen Mette Stentoft Mikkel Krogsgaard Niss Vejleder: Uffe Sæbye Laborant:

Læs mere

Lærervejledning NØRD-Akademiet

Lærervejledning NØRD-Akademiet Lærervejledning NØRD-Akademiet Indhold NØRD-Akademiet kort og godt... 4 Introvideoer hvad er formålet?... 5 Øvelser... 6 Storyboard til præsentations/afrapportering... 6 NØRD-Akademiet og grundbøger:...

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi C VUC Århus, HF-afdelingen Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev side 3

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi KULTUR & SAMFUND KROP & kemi fysik matematik biologi 1 INDHOLD KAP 1 Hvad er alkohol? 04 KAP 2 Alkohol og kroppen 08 KAP 3 Alkohol, promille og procenter 11 KAP 4 Kræft og alkohol 15 OPGAVER KAP 1 Hvad

Læs mere