Årsplan for 4. årgang 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan for 4. årgang 2010/2011"

Transkript

1 Årsplan for 4. årgang 2010/2011

2 Indholdsfortegnelse Indledning... s. 3 Generel status og udvikling...s. 3 Skole-hjem-samarbejdet... s. 4 Den sociale årsplan.....s. 5 Elevernes alsidige personlige udvikling......s. 6 Fælles regler på 4. årgang.... s. 7 Klasseregler s. 7 Tosprogsområdet og det globale perspektiv... s. 8 Brug af ressourcetimer... s. 8 IT-undervisningen... s. 8 Teamets fokuspunkt/evaluering...s. 10 Årsplan for de enkelte fag: Dansk.....s. 11 Matematik...s. 13 Engelsk s.14 Billedkunst s. 16 Historie.s. 18 Håndarbejde... s. 21 Idræt s. 23 Svømning... s. 24 Kristendom... s. 25 Musik s. 27 Natur/teknik s. 28 Bilag til klassens sociale liv til evaluering 2

3 Indledning Årsplanerne er udarbejdet af lærerne på 4. årgang. En årsplan er et arbejdsredskab, der skal sikre, at de enkelte fagmål og sociale mål overholdes, at vore ressourcer udnyttes optimalt, og at alle involverede kan få et overblik over året. Alle årsplaner er tilrettelagt efter undervisningsministeriets Fælles Mål, som kan findes på Ligeledes har vi opmærksomhed på de kommunale indsatsområder, som er sundhed og LP-modellen LP står for læringsmiljø og pædagogisk analyse og er en metode, der sikrer et bedre læringsmiljø for den enkelte elev og for klassen som helhed. Sundhed - set som det brede sundhedsbegreb - vil vi arbejde med på mange forskellige måder, både i det daglige og i to åbne uger se køleskabsmodellen. Årsplanen er udarbejdet med forbehold for ændringer og skred i tidsplanen. Lærere på årgangen er: Rikke Harboe Jensen: matematik Jeanet Damkær Poulsen: dansk, historie og natur/teknik Mie Bundgaard: dansk, matematik og engelsk Simon S. Andersen: dansk, musik og kristendom Kasper Andersen: matematik, kristendom, engelsk og idræt Kaj Ove Højgaard: historie og natur/teknik Maria Eirby Olesen: billedkunst Karen Vishof Paulsen: billedkunst Anna Dircks: billedkunst Karina Højholdt Larsen: idræt/svømning Jesper Christiansen: idræt/svømning Anne-Birtha Lindved: idræt/svømning Vi ønsker en årgang, hvor børnene føler sig trygge, oplever et godt kammeratskab og har tillid til de voksne, der er omkring dem. Ligeledes vil vi gerne, at eleverne i større grad end tidligere føler medbestemmelse og medansvar, både i forhold til hinanden og til dagligdagens aktiviteter. Vi vil fortsat tænke i varierede arbejdsformer, herunder videreudvikling af værkstedsformen og Cooperative Learning. Som primært fokuspunkt har vi igen i år valgt evaluering med udgangspunkt i portfolio. Eleverne vil her i større grad end tidligere være med til at reflektere over egen læring og viser dermed også et større medansvar for egen læring. Vi håber, at et øget fokus på dette vil medføre større motivation, udbytte og trivsel. Generel status og udvikling Status: - Eleverne har haft morgenlæsning med efterfølgende morgensang gennem klasse. - Eleverne har i perioder i 3. klasse haft morgenløb 1-2 gange ugentligt. - Eleverne har arbejdet med arbejdsformen værkstedsundervisning i dansk og matematik og trives med denne arbejdsform. - Eleverne har erfaring med at arbejde med Cooperative Learning (CL). - Blandt årgangens lærere har der været et godt samarbejde om fælles tilgang til eleverne. - Alle tre klasser er vant til at arbejde med det sociale på årgangen ved hjælp af fortællekreds. - Ressourcetimer er blevet brugt til at støtte enkelte elever i skoletiden og til lektiecafe. - Vi har meget få elever, der ligger under middel i diverse tests i dansk (læseprøve) og matematik (MG-prøve + nationale test). Disse har fået ekstra hjælp af årgangens lærere og specialcenteret. 3

4 Mål: - Fortsat styrke elevernes faglighed og kompetencer - Fortsat styrke hver enkelt barns indlæring gennem undervisningsdifferentiering, herunder værkstedsarbejde, CL, holddeling osv. - Styrke elevernes ansvarsfølelse - At elever og lærere møder hinanden med en anerkendende tilgang - Fortsat arbejde med at styrke børnenes oplevelse af at være en årgang samtidig med, at de har deres basisklasse - Fortsat arbejde med portfolio som evalueringsredskab. Indhold: - Tværfaglighed - Portfolio som evalueringsredskab - Cooperative Learning - Værkstedsarbejde og variation af undervisningsformer - Holddeling - Arbejde på tværs af klasserne - Fortællekreds og sociale lege for at styrke fællesskabet i klasserne og på årgangen. Tegn: - At eleverne rykker sig fagligt - Elever, der udvikler sig fagligt i forhold til de mål, der er opstillet i fællesskab (jf. elevplan) - Selvstændige elever - Elever, der leger på tværs af klasserne og er opmærksomme på alle, uanset hvilken basisklasse man tilhører - Elever, der følger de opstillede regler og opfører sig pænt over for børn og voksne. (se teamets fokuspunkt): - Test i dansk (læseprøve + nationale test) og matematik (MG-prøve) + diverse evalueringsmetoder - Samtale og refleksion - Portfolio - Ugentlig samtale (klassens tid) om elevernes trivsel Skole-hjem-samarbejdet Forældrearrangementer Vi afholder et delvist fælles forældremøde i starten af skoleåret (d. 29. september), et julearrangement (måske kun for børnene i år) og endnu et forældremøde sidst på året, hvis behovet opstår. Forældreråd Forældrerådene er i alle tre klasser aktive med hensyn til at arrangere diverse ture for deres børns klasse. Dette er af stor betydning for klassens sociale liv og for forældrenes indbyrdes forhold. Der er arrangeret alt lige fra hytteture, overnatning med hajer, fælles fødselsdage, forældrefester og søndagsudflugter til grillaftner og julestuer. Forældreintra Forældreintra er på nuværende tidspunkt en helt naturlig del af skole-hjem-kommunikationen på 4. årgang. Her lægges forældrebreve, korte beskeder, tilmeldinger til diverse arrangementer og evt. billeder fra hverdagen ud. Vi har aftalt med forældrene, at det i de lidt sværere situationer er bedre 4

5 med et telefonopkald frem for en mail. Hvis man foretrækker det, kan man altid ringe frem for at skrive. Det fungerer fint. Elevintra Vi startede elevintra op i foråret i 3. klasse, og alle børn har et UNI-login, så de kan logge sig på. Indtil nu har de kunnet gemme dokumenter, åbne dem hjemme og skrive videre. Det er ret besværligt, men en rutine, de kan lære. De kan også bruge chatfunktionen. Planen er, at elevintra skal bruges meget mere her i 4. kl. og udvides med fx lektieskrivning. Elevplaner Elevplaner skrives i november og sendes hjem til forældrene sidst i november/starten af december. Elevplanen danner udgangspunkt for skole-hjem-samtalen i foråret. Skole-hjem-samtaler Skole-hjem-samtaler afholdes i foråret med deltagelse af dansk- og matematiklærer, og da det er en portfoliopræsentation, deltager eleverne selvfølgelig også sammen med deres forældre. Elevsamtaler Forud for elevplansskrivningen afholdes en elevsamtale med hvert enkelt barn, hvor der sammen med eleven udfærdiges mål for den kommende periode. Som udgangspunkt for samtalen har eleven på forhånd forholdt sig til nogle spørgsmål vedrørende hverdagen på skolen. I forbindelse med forårets skole-hjem-samtaler bliver omdrejningspunktet for elevsamtalen barnets præsentationsportfolio. Forventninger til forældrene: Interesse for elevens skolegang At man støtter barnets skolegang fagligt, med lektier, med at huske bøger, madpakke osv. Vi forventer, at skolen prioriteres højt med hensyn til læsning og lektielæsning Vi forventer, at forældrene er solidariske med skolen og retter spørgsmål og kritik direkte til lærerne At man hjælper sit barn til at se på en konflikt fra flere sider At man møder op til forældremøder, skole-hjem-samtaler og arrangementer på skolen At forældre så vidt muligt benytter forældreintra og reagerer på meddelelser fra skolen Status: Mål: Den sociale årsplan Tre velfungerende klasser, hvor der leges og arbejdes på tværs af klasserne Børnene er generelt prægede af god social forståelse Ansvarlighed over for fællesarbejder i fællesrummet Eleverne har været gode til selv at lave klasseregler Nogle elever glemmer at lave lektier og at have bøger med til undervisningen Eleverne skal fortsat arbejde med at respektere og behandle hinanden ordentligt Vi skal arbejde videre på, at alle elever føler sig som en helhed Klassereglerne skal løbende justeres vigtigt, at alle har et tilhørsforhold til dem Eleverne skal blive bedre til at have styr på lektier og bøger Der skal stadig passes på tingene Tegn: 5

6 At ingen mobber eller bliver holdt udenfor At klassereglerne og fællesreglerne overholdes At vi har glade og positive børn på årgangen At vi stadig har en ryddelig og inspirerende afdeling Tiltag: At skabe fælles oplevelser og undervisningssituationer for årgangen At ændre klasseregler og årgangsregler efter behov At bruge lektiebogen og elevintra At arbejde videre i klassens tid Fortsat lave planer for oprydning At udnytte den gode omgangstone, der er børnene imellem, som basis for holddannelser på tværs af klasserne : Elevernes sociale kompetencer vurderes jævnligt på teammøderne og tages op i LP-arbejdet Løbende evaluering i klassens tid Stormøder afholdes efter behov Årgangsregler revurderes Vi prioriterer en lektion om ugen til klassens tid. Her vil vi tage nogle vigtige emner op som f.eks.: ansvar, samarbejde, kammeratskab, empati, tolerance, selvstændighed, sprog og kommunikation, herunder anerkendelse af hinanden og konstruktiv konfliktløsning. Elevernes alsidige personlige udvikling Vi har valgt disse overskrifter, som er hentet fra Fælles Mål for Elevernes alsidige personlige udvikling og skolens egen beskrivelse af området. Vi har evalueret og revideret dette område, så det er i tråd med årgangens udvikling. Desuden har vi tilføjet nogle konkrete tiltag under hver overskrift. Læringskompetence Mange måder at være og lære på. At eleverne lærer på mange måder og bruger forskelle konstruktivt. At vi snakker om, hvordan, hvor og hvornår vi kan lære. At vi opstiller mål og evaluerer i samarbejde med eleverne. Fortællinger, læringsstile, mange intelligenser, værksteder, logbog og portfolio, som bruges året igennem på forskellige måder, herunder i høj grad evaluering. Forandringskompetence Lyst til at være og lære. At vi sætter fokus på motivation som en forudsætning for at lære. At eleverne oplever at kunne og skulle vælge i undervisningen. At lære at stå ved et valg. Mulighed for at vælge mellem forskellige opgaver inden for et emne og være opmærksomme på, at eleverne har brug for forskellige mængder af forklaring. Relationskompetence At være og lære sammen med andre. At bruge fællesskabet som et konstruktivt læringsrum, hvor der opstår noget nyt. At vi gennem oplevelser og praktiske opgaver uden for skolen skaber en følelse af fællesskab. Tværfaglige emner på årgangen, ture ud af huset i lokalområdet og længere væk. Meningskompetence At forholde sig til at være og lære. At eleverne oplever at skulle forholde sig til hinanden og tage stilling. At eleverne skal kunne sige deres mening i klassen og se sig selv i forhold til normer og regler. 6

7 At der gives plads til nyt fra elevrådet, og at elevråds-repræsentanten klædes på til møderne. At klassens tid/fortællekreds er et sted, hvor eleverne oplever at komme til orde og er aktive lyttere. Teamets lærere viser tydelig interesse for det sociale liv i klasserne. Der er vedtaget et fælles sæt regler for årgangen og i den enkelte klasse. Desuden vil der - med udgangspunkt i undervisningsmiljøundersøgelsen - være fokus på: trivsel og antimobningsplanen konflikthåndtering og konflikttrappen Disse vil løbende være på dagordenen. bevægelsesaktiviteter, som vil indgå dagligt på forskellig vis. Det kunne være i form af CL-strukturer og diverse lege. Fælles regler på 4. årgang Når så mange børn og voksne skal være sammen hver dag, er det nødvendigt med nogle overordnede regler, som de voksne har fundet frem til gør hverdagen bedst. Andre regler, fx klasseregler, laves med tydelig elevmedbestemmelse, så de under voksenparaplyen oplever, at deres mening også tæller, og at de med alderen får større og større indflydelse. Alle har et ansvar for, at alle har det godt. Pas på hinanden, og hjælp, hvis man kan se, at nogle har brug for det. Der må under ingen omstændigheder mobbes, slås eller sparkes! Man behandler andre, som man gerne selv vil behandles. Ting og sager behandles og bruges efter og til deres formål. Alle børn er på skift to og to klassedukse i egen klasse. Klasseduksene henter og afleverer mælketasken, tørrer borde af, henter bestilt mad og fejer gulv efter skoletid. Forventninger til eleverne: At de møder friske og veludhvilede. At de er gode kammerater og tænker alle med ind i fællesskabet At de møder til tiden og er klar til at modtage undervisning At de har pakket deres taske og har bøger, mapper og hæfter med til dagens undervisning At de laver deres lektier Klasseregler Hver klasse udarbejder i samarbejde med klasselæreren klassens fælles regler. Forældrene informeres via forældreintra, hvor reglerne lægges ind under hver enkelt klasse. Tosprogsområdet og det globale perspektiv Vi har ikke nogen elever på årgangen, der kræver specifik tosprogsundervisning, men vi vil fortsætte med at arbejde med sproglig opmærksomhed og ordtilegnelse, da dette er væsentligt for alle elevgrupper. I forhold til tosprogsområdet og det globale perspektiv vil vi arbejde med: forforståelse i forhold til emner, bøger og temaer, som vi arbejder med i fagene. gråzoneord/ det førfaglige ordforråd. 7

8 vi vil fortsat udvikle elevernes interkulturelle kompetence ved at tænke det globale perspektiv ind i emner og den daglige undervisning. Brug af ressourcetimer I dette skoleår har vi valgt at skemalægge ni ressourcetimer, der kan bruges til at støtte de elever, der har brug for det - herunder almen specialundervisning. Derudover vil vi prioritere holddeling og arbejdet på tværs af klasserne. Tre ressourcetimer er bevidst lagt i håndarbejde, da dette er et nyt fag, som kræver en del af enkelte elever på årgangen. Tre ressourcetimer ligger uden for skemaet. Disse vil blive brugt til morgenlæsningshold uden for skoletid ( ) og til lektiecafe efter skoletid. Disse timer kan også bruges inde i skemaet efter behov. IT-undervisningen Junior-PC-kørekortet er under revision. På EMU skrives, at Webstedets indhold opdateres i forhold til De nye Fælles Mål og Faghæfte 48 ( men endnu ikke færdigbehandlet). Vi arbejder fortsat på, at eleverne kan få et junior-pc-kørekort trin 1. Målene kan læses i deres fulde længde på: Vi ønsker, at se børn som gennem resten af deres skolegang løbende får udviklet deres kompetencer i brugen af it. De kortsigtede delmål er beskrevet nedenfor: Læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme it- og medieprodukter i en digital portfolio kende til at offentliggøre produkter fra portfolio på internettet bruge digitale undervisningsmaterialer med hjælp fra andre kende til, at forløb og processer kan simuleres ved hjælp af en computer bruge enkle computerprogrammer til spil og simuleringer kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer. Informationsindsamling Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge internettet bruge en søgetjeneste vide, at der kan være forskellige formål med en hjemmeside vide, at der kan forekomme uønsket information ved en søgning vide, at der er regler for, hvad man må kopiere fra internettet bruge digitale databaser, herunder databaser på internettet vide, at der findes digitale dataopsamlingsværktøjer. 8

9 Produktion og analyse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har udviklet kompetencer, der sætter dem i stand til at arbejde med tekst, tegninger, billeder, lyd og tal på computeren formatere tekst og tal bruge et digitalt kamera bruge en digital lydoptager bruge it- og medieværktøjer til at skabe og eksperimentere med udtryk vide, man kan ændre på et produkts udtryk ved hjælp af et programs funktioner vurdere og tage stilling til et produkt ud fra et umiddelbart indtryk. Kommunikation Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har udviklet kompetencer, der sætter dem i stand til at vide, at alle kan lave en hjemmeside og få den udgivet modtage og sende en (skolekom, elevintra) vide, at der er flere former for kommunikation på internettet bruge grundlæggende regler for kommunikation på nettet vide, at man ikke skal afgive personlige oplysninger på nettet Computere og netværk Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har udviklet kompetencer, der sætter dem i stand til at kende de forskellige dele af et skærmbillede kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder begynde og afslutte arbejde på en computer logge på et lokalt netværk gemme og hente filer på en computer og på et lokalt netværk tage enkle forholdsregler vedr. virus i forbindelse med fremmede filer indtage en god arbejdsstilling ved computeren og bruge begge hænder på tastaturet. Vi ønsker at se elever, som: tør spørge ind under gennemgang af nye programmer er nysgerrige har lyst til at eksperimentere selvstændigt og sammen med andre kan arbejde selvstændigt med opgaverne kan samarbejde med andre elever kan samarbejde med elever, som læreren har grupperet dem sammen med i stadig stigende grad anvender det redskab, der er bedst egnet til at løse en konkret opgave er i stand til selv at finde den mest hensigtsmæssige måde at løse opgaverne på. Undervisningen kommer hovedsageligt til at bestå i: kurser for en klasse de forskellige fag går ind og underviser/bruger de specifikke programmer, der passer til deres emner og fagområder, fx matematik: excel, billedkunst: paint, dansk: tekstbehandling, photostory og intra, historie: powerpoint osv. selvstændigt arbejde pararbejde ved løsning af opgaver lærerne følger løbende den enkelte elevs udvikling ved samtaler under arbejdet. 9

10 Teamets fokuspunkt: evaluering Vi har i år valgt portfolio som teamets primære fokuspunkt og evalueringsmetode. En portfolio er en samling af elevarbejder, som viser eleven selv, læreren og skolekammerater, forældre og andre, hvad eleven har arbejdet med i en bestemt periode. Dette har vi valgt for at give eleverne et større ansvar for, større bevidsthed om, bedre indsigt i og refleksion over egen læring. Da vi i teamet har syntes, det var en stor udfordring at arbejde systematisk med portfolio, har vi valgt dette som vores fokuspunkt. Målsætningen er en vigtig del i portfolioprocessen. Formålet med elevens refleksioner over det indsamlede materiale til portfolien er at finde ud af, hvilke områder der skal forbedres, og at sætte sig mål for yderligere læring. Eleverne bliver mere bevidste om at sætte sig mål, at arbejde sig hen imod målet, at se, hvilke områder som trænger til at blive forbedret, og derudfra at sætte nye mål. Derfor har vi igen i år valgt at lave elevplaner i efteråret og bruge dem til, i samarbejde med eleverne (ved en elevsamtale), at opsætte mål. Vi arbejder efter disse mål og laver igen en portfolio til skole-hjem-samtalen til foråret. Det er en vigtig del af processen, at eleverne forklarer, hvad det er, de har lært, hvordan de har arbejdet, hvad de evt. vil forbedre, og hvordan de vil forbedre det. Portfolien er beviset for læringen. Refleksionen giver eleverne mulighed for at stoppe op i læringsprocessen og tænke over, hvad man har lært i en periode hvor man startede, hvor man er på vej hen, og hvordan man er på vej. Vi vil arbejde med to typer portfolier: en arbejdsportfolio og en præsentationsportfolio. Status: I 3. kl. fik hver elev to hvide kassetter, der skulle bruges som arbejdsportfolio. Dette fungerede ikke: krøllede papirer, rod, og noget forsvandt. Elevmappen blev brugt som arbejdsportfolio til at samle opgaver/bøger/plancher m.m. sammen over tid. Den er ikke i høj nok grad blevet brugt som refleksionsredskab. Eleverne har dog haft stor fornøjelse af at se tilbage i deres elevmappe og er implicit blevet bevidstgjorte om, at de er blevet væsentlig bedre, end de var tidligere i skoleforløbet. Præsentationsmappen blev lavet kort før skole-hjem-samtalen, og alt, der blev udvalgt dertil, fik en adgangsbillet. Mål: At eleverne oplever, at der er sat tydelige mål for klassen for hvert emne. Eleverne skal lære at sætte sig mål, at arbejde sig hen mod målet og at sætte nye mål. Eleverne skal inden november have sat sig tydelige mål i dansk og matematik, samt have eksempler/arbejder/skitser etc. fra andre fag i deres mappe. Tiltag: Tydelige mål for klassen skrives på tavlen/i hæfte/udleveres på kopi til hvert emne. Vi vil bruge tid på arbejdet med portfolio. For at give portfoliomappen et mere personligt præg skal hver elev præsentere sig selv ved at skrive et selvportræt, evt. indsætte et fotografi af sig selv og i billedkunst lave sin helt egen forside til mappen. Tegn: Ved en skole-hjem-samtale i foråret viser eleverne stolt deres arbejder til deres forældre. Gennem god snak med lærerne og kammeraterne bliver de glade for egen fremgang (refleksion). : Spørgeark til forældre og elever. 10

11 Dansk Undervisningen i dansk er tilrettelagt efter undervisningsministeriets Fælles Mål. Disse kan findes på følgende link: %20Maal% aspx Generelle materialer Vi benytter forskellige bøger gennem året som månedens læsebog og har som sådan ikke en grundbog i faget. Dog vil Ny dansk i fjerde blive benyttet i perioder. Skoleåret er delt ind i emner, som bliver omdrejningspunkter for det meste af arbejdet i undervisningen. Skriftligt og grammatisk arbejdes med bogen Stavevejen 2, Funktionel stavning og netbaserede opgaver. Derudover suppleres der individuelt med opgaver efter fagligt niveau med kopiark og andre materialer i relation til emner og grammatiske øvelser. Fortsat fokus på læseforståelse, læsemåder, læsestrategier og læseteknikker. Flere gange ugentligt vil der blive afsat tid til morgenlæsning på årgangen. IT integreres i den daglige undervisning som hjælpemiddel, middel til informationssøgning, produktion og indlæring. Fortsat fokus på brugen af varierende arbejdsmetoder, it, individuelt arbejde, gruppearbejde, værksteder og Cooperative Learning. Fokuspunkter Den mundtlige dimension Fortsat fokus på udviklingen af elevernes ordforråd og begrebsforståelse. Fortsat eksperimentere med sproget igennem samtale, samarbejde, diskussion, fortælling, fremlæggelse, formulering og dramatisering. Læse Benytte forskellige læseteknikker. Videreudvikle læseforståelsesstrategier. Fortsat automatisering af læsningen for at øge læsehastigheden. Skrive Fokus på det skriftlige arbejde. Læsning og skrivning betinger fortsat hinanden og skal udvikles i tæt samarbejde. De elementære skrive- og stavefærdigheder videreudvikles og automatiseres. Læsetest og staveprøver Nationale test i dansk 4. klasse Portfolio Cooperative Learning Uge Emne Indhold/materialer Mål Astrid Lindgren Aktiv rundt i DK (Uge 39-41) - Fælles læsning af Brødrene Løvehjerte. - Arbejde med bogen Verdens bedste Astrid. September måneds bog - Læse lette svenske tekster - Læse alderssvarende skønlitteratur - Kende genrers og enkelte forfatterskabers særpræg 11

12 37 (åben uge) Naturfaglig uge 41 (åben uge) Sundhed (valgfri): Mio, min Mio, Ronja Røverdatter, Alle vi børn i Bulderby, Emil fra Lønneberg og Rasmus på farten. - Skriftligt/mundtligt arbejde med alderssvarende litteratur - Samtale om tekster Gys og gru - Fælles læsning af bogen Blodet på gulvet Louis Jensen En fantastisk fortæller + juleemne Fælles læsning af bøgerne Louis og Sølvmønten og Frk. Ignora (uge 48). 1-6 (åben uge i uge 4) Grønland Fælles læsning af bogen Kaskelotternes sang - Grønland (materialekasse). - Grønlandske sagn og myter Krageungen Fælles læsning af bogen Krageungen - Give udtryk for fantasi, følelser og kreativitet - Skrive sammenhængende fiktionstekster - Strukturere egen tekst kronologisk - Skrive på computer med enkel skriveteknik - Kende og kunne anvende forskellige genrer inden for fiktion - Udtrykke kendskab til samspillet mellem genre, sprog og indhold. - Kende til forskellige genrers og enkelte forfatterskabers særpræg - Give udtryk for fantasi gennem skriftlig fremstilling - Have forståelse for sproget som kunstnerisk udtryk. - Anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af alderssvarende litteratur - Udtrykke forståelse af det læste - Kende brugen af sproglige virkemidler - Forholde sig til holdninger og værdier i litteraturen. - Læsning af alderssvarende litteratur 12

13 - Samtale + arbejde med litteraturen Danske noveller CFU-bog: Nordlys for 4. (73 stk.) Den hemmelighedsfulde ø Fælles læsning af bogen Den hemmelighedsfulde ø Projektopgave Bog: Projektklar (fællessamlingen) Dage med Hvæs Fælles læsning + bearbejdelse af bogen Dage med Hvæs. - Læsning af alderssvarende litteratur - Læsning af alderssvarende litteratur - Fortælle, forklare, kommentere, interviewe og fremlægge - Bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel - Søge og vælge litteratur/information på biblioteket og i digitale medier - Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst og i dramatisk form - Søge information på en systematisk måde - Læsning af alderssvarende litteratur Matematik Undervisningen i matematik er tilrettelagt efter undervisningsministeriets Fælles Mål. Disse kan læses på følgende link: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Plan over hoved- og delområder kan ses på køleskabsmodellen. Vi ønsker at se elever, som: tør spørge ind under gennemgang af nyt stof er nysgerrige har lyst til at eksperimentere kan arbejde selvstændigt med opgaverne kan samarbejde med andre elever i større eller mindre grupper kan samarbejde med elever, som læreren har grupperet dem sammen med i stadig stigende grad anvender matematiske udtryk er i stand til selv at finde den mest hensigtsmæssige måde at løse opgaverne på 13

14 Undervisningen kommer hovedsageligt til at bestå i: - Fælles klasseundervisning - Gruppearbejde - Værkstedsarbejde - Selvstændigt arbejde - CL (cooperative learning) Materialer: Som grundbog vil vi igen i år bruge systemet Format 4 elevbog. Eleverne får endvidere en lilla mappe, som anvendes til arbejdsportfolio, samt et ternet hæfte. Ugelektier vil i år enten være i form af kopier eller opgaver, der skal løses i hæftet. Herudover supplerer vi med værksteder, spil og IT-træning. Til hvert emne vil forældrene modtage et forældrebrev med introduktion til det nye læringsområde. Her vil der være inspiration til at arbejde med matematikken derhjemme. IT: Vi vil i år fortsætte med at integrere excel i undervisningen. Ligeledes vil vi benytte andre matematikrelaterede hjemmesider, der træner elevernes færdigheder. Især vil vi komme omkring områder som regneark, diagramtegning, billedbehandling og informationssøgning på nettet. Vi vil også fortsætte med junior-pc-kørekort. Se mere på Mål og evaluering: I år vil vi have særlig fokus på mål og evaluering. Eleverne skriver sammen med læreren tydelige mål for hvert hovedområde i deres hæfte. Når kapitlet er afsluttet, evalueres målene både på færdighedsniveau og begrebsniveau. Færdighedsevaluering består af en række entydige og lukkede opgaver, som gør det enkelt og hurtigt for læreren at danne sig et billede af elevernes faglige niveau. I forhold til et defineret basisniveau vurderes elevernes færdigheder med udgangspunkt i følgende tre niveauer, som er hentet fra Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling : kan endnu ikke, kan næsten og kan. Begrebsevaluering består af åbne opgaver og giver et indblik i elevernes grundlæggende begrebsforståelse og samlede matematikkompetence. Individuelle mål opsættes ud fra resultaterne i testerne. Disse noteres også i hæftet. Mere generelle mål kan ses i elevplanen, som udarbejdes i november. Tværfaglighed: Det fremgår af køleskabsmodellen, hvor matematik indgår i tværfaglige sammenhænge. Vi vil især integrere it og matematik i de åbne uger om sundhed og Grønland. Engelsk Overordnede mål Årsplanen er udarbejdet på grundlag af undervisningsministeriets Fælles Mål for faget. Disse kan findes på følgende link: 9%20-%20Engelsk.aspx?fullpub=1 Undervisningen sætter fokus på udvidelse af elevernes ordforråd gennem sange, rim, remser, lytteøvelser, små tekster, lege, filmklip samt betydningskort (begreb + billede), hvorved de 14

15 kommunikative færdigheder forbedres. Det skriftlige sprog kobles kontinuerligt på gennem grammatikøvelser, opgaver med forvekslingsord samt opgaver til fremme af ordforråd og sproglig opmærksomhed. Mål Kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse samt kultur og samfundsforhold indgår i alle forløb. I første forløb (3.-4. klasse), lægges især vægt på at lytte og forstå, imitere, svare på enkle spørgsmål og handle i dagligdags situationer på baggrund af kommunikation at anvende it ved informationssøgning at anvende omformulering og andre kommunikative strategier, når ordforrådet ikke slår til at kende til centrale grammatiske områder, især ordklasser, ental og flertal og tidsangivelse ved hjælp af verbernes former at stave hyppigt forekommende ord at kende til eksempler på kulturforhold og levevilkår i engelsktalende lande at gætte kvalificeret i forbindelse med lytning og læsning at udtrykke sig praktisk-musisk. Elevernes personlige udvikling Engelskundervisningen i 4. klasse bidrager til at udvikle elevernes personlige, kulturelle og folkelige bevidsthed. Elevernes nysgerrighed for det fremmede og anderledes søges, pirres og opøves. Elevernes indsigt i forskelle og ligheder mellem nationer og folkeslag styrkes gennem mødet med det fremmende og anderledes. I forlængelse heraf gives der hermed mulighed for øget mellemfolkelig forståelse. På sigt skal eleverne opleve det engelske sprog som bindeled mellem den lokale verden, det store nationale og det endnu større internationale og globale samfund. Der arbejdes med at gøre eleverne trygge og fortrolige med sproget, så de kan fortælle om deres hverdag på engelsk. Arbejdsform Engelsktimerne vil veksle mellem fællesarbejde, gruppe- og pararbejde og individuelt arbejde. Computeren anvendes, når det er muligt til informationssøgning, spil og skriftligt arbejde. Der undervises så vidt muligt på engelsk. Der anvendes evalueringsark (kan-cirkler), som illustrerer, hvilke områder eleverne er fortrolige med, og hvilke de endnu ikke er så fortrolige med. Med udgangspunkt i elevernes mundtlige og skriftlige opgaver evalueres der gennem samtaler med klassen/den enkelte elev. Eleven udvælger 1-2 opgaver til elevens portofolio i hvert forløb. Materiale Abracadabra Textbook Blue Cat for 4. kl og Blue Cat for 5. klasse Kopiark Egne materialer Cooperative Learning-materialer Film, filmklip Musik og lytteøvelser Frilæsningsbøger Emner This is me and my family, the body, clothes Numbers, the clock, school, Days of the week, time, months, seasons, the weather, space Music, sports, idols 15

16 Going shopping, meals, Flags, British Isles, animals Halloween, Christmas, Easter. Billedkunst Tid Uge Emne Dørskilte (huse) Aktivitet/materialer Klippe med saks i karton Mål Øve sig i at bruge saks og sin fantasi i en bundet opgave. Udvikle på en allerede given idé. At fremstille et fællesbillede til klassen Ophængning og fælles samtale. Tid Uge Emne Forside til portfoliomappen (selvportrætter) Aktivitet / materialer Vi laver forsiden som en collage på A4-karton. Mål Målet er at lave en flot og anvendelig forside til p-mappen. Der samtales om forsiden, når mappen bruges/vises. Tid Uge 36 Emne Min egen mappe Aktivitet/materialer Eleverne skal lave deres egen mappe, så de kan gemme deres arbejde gennem året. Mappen bliver lavet af karton i A2-størrelse. De skal lave et skilt i A5-størrelse, hvor de bruger graffiti-bogstaver til deres navn. Skiltet skal sættes på mappen. Mål Målet er, at eleverne får en glæde ved at gemme og passe på de ting, de producerer. Målet er desuden, at alle de færdige tegninger og billeder kommer i denne mappe. Eleverne arbejder med det plane billede og bliver præsenteret for arbejde med graffitibogstaver. Efter skoleåret vil vi samtale om mappen og brugen af denne. Får de lagt deres ting i mappen? Tid Uge Emne Ler (skåle/kasser/æg) Aktivitet/materialer Hvidler og lerredskaber Mål Kendskab til forskellige teknikker og arbejde med rummelig former. Samtale om design, herunder mønstre. Samtale om, hvad var let/svært. Tid Uge Emne Julekalender (ekstra julepostkort) Aktivitet/materialer Vi bruger skabeloner til opgaver. Derudover 16

17 Mål bruger tusser, farveblyanter og akvarel. Målet er at lave en sjov og anvendelig kunstnerisk ting, der knytter sig til en dansk tradition. Kalenderne hænges op, og vi taler om dem. Hvad fungerer godt/mindre godt? Tid Uge Emne Sampling Aktivitet/materialer Små lærreder, limlak, pensler Mål Målet er, at eleverne lærer denne teknik at kende. At de får en oplevelse af, at man kan blive inspireret af og bruge allerede fremstillede billeder ind i sit eget billede. Endvidere er målet, at de kan disponere over billeder og sammensætte dem på en ny måde. Samtale om billedfremstillingen hvad var svært, og hvad lykkedes? Se hinandens billeder og komme med kommentarer. Tid Uge 1-6 Emne Grønlandsemne (i samarbejde med dansk) Sæler/hvaler/isbjørne Aktivitet/materialer At tegne forskellige dyr fra den grønlandske natur. Flydende tus og farvekridt. Mål At bruge gentagelsen, herunder overlapning, og kun at tegne noget af et dyr. Desuden lære om komplementære farver generel farvelære Samtale om billederne hvad har vi lært om farverne? Tid Uge 8-10 Emne Manga Aktivitet/materialer Med inspiration fra den japanske tegneseriekultur tegner vi figurer. Vi tegner på A4-papir med blyant og tus og bruger tus til farvelægning. Mål Målet er, at eleverne lærer iagttagelses-tegning. De skal få indblik i en bestemt teknik, som de skal forsøge at omsætte til deres eget udtryk. Billederne sættes sammen til en stor tegneserie, som vi udstiller i klasserne. Tid Uge Emne Bag døren fælles emne for alle billedkunsthold på skolen. Aktivitet/materialer Arbejde med, hvad der mon gemmer sig bag de lukkede døre. Udsmykning og iagttagelse af døre og samtale om deres funktion. Gå på opdagelse i nærmiljøet, evt. tage billeder af døre og bruge inspiration herfra til det videre arbejde. 17

18 Mål Tid Emne Aktivitet/materialer Mål Målet er, at eleverne arbejder på det rummelige plan, at de bliver bevidstgjorte om nærmiljøet og udsmykning af omgivelserne. At eleverne bruger deres fantasi til at forestille sig, hvad der kan gemme sig bag døren. Målet er endvidere, at de sammen med andre får skabt en fælles udstilling, som fungerer og giver en følelse af at have skabt noget sammen. En stor fællesudstilling på skolen, hvor vi vil se udstillingen og samtale om den. Hvad fungerer godt, og hvad kunne have været anderledes? Bruge udstillingen til inspiration til det videre arbejde i billedkunst. Uge (uge 20 er 4. årgang væk) Iagttagelsestegning + akvarel Male et stilleben via akvarelfarver. Se på forskellige kunstneres stilleben gennem tiden. Selv opstille eget stilleben fotografere opstillingen og bruge den som skitseoplæg. At anvende digitalkamera som skitseoplæg. At arbejde med akvarelfarvens forskellige muligheder og teknikker. Billedsamtale og sammenligning med det digitale billedoplæg og det malede billede. Tid Uge 25 Emne Opsamling + evaluering Aktivitet/materialer Alt, hvad der er produceret gennem året. Mål Målet er, at eleverne får en oplevelse af, at de udviklet sig i faget. At de oplever, at arbejdet og indsatsen gør en forskel, og at de bliver opmærksomme på egne læringsstrategier. Med udgangspunkt i mapperne laver vi en gennemgang af årets forløb, hvor eleverne taler om svære og lettere arbejdsforløb. Historie Undervisningen i historie vil tage udgangspunkt i de hensigter og retningslinjer, der er opstillet for faget i undervisningsministeriets Fælles Mål. Status: Eleverne har haft historie i 3. klasse. Her fik de kendskab til: - stenalderen - vikingetiden - lokalsamfundet - emner I grundbogen Ind i historien - tidsfrise. 18

19 Mål: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder inden for områderne: - Udviklings- og sammenhængsforståelse - Kronologisk overblik - Fortolkning og formidling. Målet er, at eleverne udvikler en forståelse af, at de selv er et resultat af historiske processer, og at de med et voksende kendskab til disse processer bliver bedre til at reflektere over deres forhold til medmennesker, natur og samfund. Tiltag: Der arbejdes med de forskellige områder som enten tema eller emne. Enkelte forløb vil indgå i tværfaglige forløb (se køleskabsmodellen). - Bronzealderen (solvognen) - Egypten (Tutankhamon) - Romerriget (Kejser Augustus) - Jul i gamle dage - Grønland - Middelalderen (Absalon) - Børn i gamle dage. : Efter afslutningen af et emne eller tema evalueres elevernes udbytte på forskellige måder. en vil veksle mellem: - Skriftlige opgaver, essays, tip en 13 er eller tests udformet som multiple choice. - Selvevaluering i form af elevens logbog og portfolio, hvor eleverne fortæller om deres oplevelser, forståelser og udbytter af undervisningen. - Mundtlig evaluering i form af samtale og genfortælling af gennemgået stof. - Afklaring og begrebsforståelse gennem drama og leg. Efter hvert emne eller tema sættes der et produkt i portfoliomappen. Arbejdsformer: I undervisningen veksles mellem forskellige arbejdsformer såsom klasseundervisning, gruppearbejde, drama, selvstændigt arbejde, museumsbesøg og kreative værksteder. Materialer: De små fagbøger, udvalgte film, it-baserede materialer, internettet, egne materialer, evt. gæstelærer. Uge Emne Indhold Mål Bronzealderen - Solvognen - Dagligliv i bronzealderen - Stonehenge - Helleristninger - Fester ved midsommer og midvinter - Solens betydning - Gengive historiske fortællinger fra dansk historie - Placere perioden på klassens tidsfrise Egypten - Tutankhamon - Kende til 19

20 - Hieroglyffer og skrivekunsten - Mumificering - Den ægyptiske gudeverden og dødsriget - Pyramider - Begravelse - Arkæologers arbejde - Slaver Romerriget - Kejser Augustus - Romerrigets udstrækning - Transport og kommunikation i oldtiden Jul i gamle dage - Juletraditioner - Juleskikke hverdagen i andre kulturer - Placere perioden på klassens tidsfrise. - Opsøge viden om fortiden i forskellige typer medier - Placere perioden på klassens tidsfrise. - Kende til danske juletraditioner og juleskikke. 1-6 Grønland - Grønlands historie - Polarforskere 8-18 Middelalderen - Absalons liv og slægt - Kampen om Østersøen - Korstogene - Munke og nonneordenen - Kirker - Riddertiden - Beklædning - Våben - Borge Børn i gamle dage - Børns vilkår og rettigheder igennem tiden - Skole - Barndom - Familiemønstre - Fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet - Gengive historiske fortællinger fra dansk historie - Placere perioden på klassens tidsfrise. - Fortælle om familie, slægt og fællesskaber og berette om episode, der har haft betydning for familiens liv - Fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv. 20

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Oversigt trin 1 alle hovedområder

Oversigt trin 1 alle hovedområder Oversigt trin 1 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4...4 Kommunikation...5...5 Computere og netværk...6...6 It- og mediestøttede

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for ØRNEGRUPPEN, dansk 2010-2011 Udarbejdet af Jane Kinnberg og Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33, 34, 35 ISPIGEN. Bruge talesproget

Læs mere

Årsplan for 1.a Tingagerskolen 2012-2013

Årsplan for 1.a Tingagerskolen 2012-2013 Årsplan for 1.a Tingagerskolen 2012-2013 Klassens sociale mål: I 1. klasse skal vi blive gode til: At lytte til og respektere hinanden. At hjælpe hinanden At passe på egne og andres ting At passe på hinanden,

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet

IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet IT- og mediekompetencer synoptisk opstillet Læreprocesser der sætter dem i stand til at.. Procesorienterede arbejdsforløb bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsforløb med hjælp fra læreren

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Formålet med faget billedkunst bliver her beskrevet af undervisningsministeriet: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere,

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

KLASSENS ÅRSPLAN. 1 ÅRSPLAN FOR DANSK. 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK. 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT. 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM. 5 ÅRSPLAN FOR KUNST. 7 ÅRSPLAN FOR MUSIK

KLASSENS ÅRSPLAN. 1 ÅRSPLAN FOR DANSK. 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK. 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT. 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM. 5 ÅRSPLAN FOR KUNST. 7 ÅRSPLAN FOR MUSIK Årsplaner for 1x KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR DANSK... 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT... 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM... 5 ÅRSPLAN FOR KUNST... 6 ÅRSPLAN FOR MATEMATIK... 7 ÅRSPLAN FOR MUSIK...

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Dansk i fjerde Hjerm Skole Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Folkeskolens formål 1 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Klædeskabet: Junior Pc-kørekort og Faget, Fælles Mål, IT-integration

Klædeskabet: Junior Pc-kørekort og Faget, Fælles Mål, IT-integration Klædeskabet Dette projekt henvender sig til dansk og billedkunst i indskolingen samt håndarbejde på 4. 5. klassetrin. Målet med forløbet er: At eleverne skriver enkle tekster ud fra billeder og her bruge

Læs mere

Årsplan 1.a Tingagerskolen 2013/2014

Årsplan 1.a Tingagerskolen 2013/2014 Årsplan 1.a Tingagerskolen 2013/2014 DG, GH, HY, JS Status for 1.a I 1.a er der 20 elever, 11 drenge og 9 piger. Vi er fire lærere, der samarbejder om klassen. Jette underviser i matematik, natur/teknik,

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Årsplan dansk - 3. klasse

Årsplan dansk - 3. klasse M 13.08 20.08 27.08 03.09 Kunst Sommer- Læsekursus oplevelser 3.-4. O Norsk svensk Pennevenner F 10.09 17.09 24.09 01.10 8.10 Læsekursus Palle Faglig læsning Drenge- Pige emne 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Læs mere

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag Engelsk Status I 5.klasse vil vi have 3 ugentlige lektioner i engelsk. De ligger som enkelt lektioner fordelt på 3 dage, så eleverne kan få en lille daglig dosis. Der er dog mulighed for at rokere rundt

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Klassens IT og medie checkliste Indskoling

Klassens IT og medie checkliste Indskoling Klassens IT og medie checkliste Indskoling I indskolingen begynder eleverne at træne brugen af forskellige IT og medie-værktøjer. Læreren vælger relevante værktøjer, så eleverne kan få et indtryk at, i

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus

ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus Undervisningen i dansk i 4. klasse er tilrettelagt på baggrund af Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål. I 4. klasse skal

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Davut Kücükavci & Fatma Uzun 1 Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Status: Fagligt går det fremad med begge klasser. Generelt er der en god faglig udvikling, hvor de grundlæggende læse- og skrivefærdigheder

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Fag, fællesskab og frisk luft

Fag, fællesskab og frisk luft Fag, fællesskab og frisk luft En skole for alle med plads til forskellighed En fælles bestræbelse Indhold i skolen Mellemtrinnet på Ørkildskolen er 4.- 6. årgang. På hver årgang er der fire eller fem klasser

Læs mere

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012 Sommerferieminder Danskværksteder a. It b. Grammatik c. Skønskrift/Læsning Fabler 41 Emneuge for hele årgangen It Eleverne skal skrive om deres sommerferie. Eleverne fortæller om en oplevelse fra deres

Læs mere

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Formålet for faget: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Årsplan for kulturdagen 3. årgang

Årsplan for kulturdagen 3. årgang Årsplan for kulturdagen 3. årgang Kulturdagen er 4 lektioner om ugen og indeholder de tre fag: Billedkunst, historie og kristendom. "Fælles Mål" fra Undervisningsministeriet og "Læreplaner for SFO" er

Læs mere

Årsplan Dansk 0-2. Klasse

Årsplan Dansk 0-2. Klasse Årsplan Dansk 0-2. Klasse Skoleåret 2013/14 Elevtal: I alt: 21 elever 13 piger og 8 drenge 0. klasse: 11 elever 1. klasse 7 elever 2. klasse 3 elever Timefordeling: 0. klasse: 5 ugentlige lektioner + læsning

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Helt ærligt Reklamer: trykte og digitale At give et indblik i og overblik over, hvad grundbogen vil byde på i løbet

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST KRISTENDOM OG BILLEDKUNST Årsplan for kristendom og billedkunst 0.- 1.- 2. klasse (2013/14) Kristendom og billedkunst bestå af to ugentlige lektioner i skoleåret 2013/14. Der vil perioder hvor der fokuseres

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 315 Offentligt Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Læse i alle fag Status for Gudrun slutningen af 3. klasse Gudrun er

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside.

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Kristendomskundskab 1. årgang 2012/2013 Periode og emne Materialer Metode/arbejdsform Mål

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole Dansk 3. klasse: Forma let med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forsta else af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau)

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau) Årsplan for kristendom i 4. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Vi tager på lejrskole d. 28.-30. August. Helt ærligt H.C.A. forløb At give et indblik i og overblik over, hvad

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Periode Emne Beskrivelse Mål

Periode Emne Beskrivelse Mål Årsplan for Dansk for 5. Klasse 2012-13 Bogsystem: Alle tiders dansk 5. klasse, oplevelsesbog Alle tiders dansk 5. klasse, aktivitetsbog Der anvendes desuden supplerende materialer, til ekstra arbejde

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser

IT- og medieplan. Børnehaveklasse - 3. klasse. Hovedområde 1 Trinmål Vejledning. IT- og mediestøttede læreprocesser Hovedområde 1 Trinmål Vejledning IT- og mediestøttede læreprocesser bruge it- og medieværktøjer i et procesorienteret arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme

Læs mere

engelsk 2009-2010 billedkunst sarahpilki@gmail.com Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 4. kl. supplerende årsplaner

engelsk 2009-2010 billedkunst sarahpilki@gmail.com Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 4. kl. supplerende årsplaner 4. kl. supplerende årsplaner 2009-2010 engelsk billedkunst Sarah Pilkington sarahpilki@gmail.com tlf: 3514 6246 Supplerende årsplan i engelsk 4. kl. 2009-2010 Mål Undervisningstilgang Formålet med engelsk

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Relation til Fælles Mål

Relation til Fælles Mål Fagårsplan 10/11 Fag: Kristendom Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Det gamle testamente 33-40 Vi går dybere ned i der ligner? Det gamle testamente 43-48 Vi går dybere ned i der ligner? Lave rollespil

Læs mere

ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS

ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS Form og indhold Vidensfag er sammensat af 3 fag natur/teknologi, religion og historie. Årsplanen er lavet således, at vi veksler mellem disse 3

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Uge Læringsmål Faglige aktiviteter Materialer Evaluering. Fortælle historie i ørerne Tidslinje på tavlen. Lave egen tidslinje

Uge Læringsmål Faglige aktiviteter Materialer Evaluering. Fortælle historie i ørerne Tidslinje på tavlen. Lave egen tidslinje ÅRSPLAN HISTORIE 3.A Lærer: Julie Stage Uge Læringsmål Faglige aktiviteter Materialer Evaluering 3435 Introduktion til Faget Nedskrive familiehistorier Evt. oplæsning i klassen, plenumsamtale 36 s. 1215

Læs mere

Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010

Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010 Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010 Lærere Klasselærere / Kontaktlærere: MP / LS Fagansvarlige: Dansk: MP / LS Matematik: FC / MP Engelsk: MP / KK Kristendom: MP hovedansvarlig Historie: LS hovedansvarlig

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Årsplan for 3. klasse (dansk)

Årsplan for 3. klasse (dansk) Årsplan for 3. klasse (dansk) Målene indenfor det talte og det skrevne sprog og i sprog, litteratur og kommunikation er trinmål efter 4. klasse. Det forventes derfor ikke at eleverne kan opfylde disse

Læs mere

Faglig årsplan for 5. klasse. Dansk

Faglig årsplan for 5. klasse. Dansk 1 Faglig årsplan for 5. klasse Formål for faget dansk: Undervisningen i dansk i 5. klasse er tilrettelagt på baggrund af Undervisningsministeriets Fælles Mål. I 5. klasse skal de elementære skrive- læse-

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. Klasse Broby friskole

Årsplan for dansk i 1. Klasse Broby friskole Årsplan for dansk i 1. Klasse Broby friskole Skoleår 2015/2016 Uge Emne Mål Arbejdsform/metode Materialer 33-38 Basisdansk -Lære hinanden at kende -At kunne bruge talesproget i samtale, samarbejde og kunne

Læs mere

Hermed sender vi jer årsplanerne for skoleåret 2010-11.

Hermed sender vi jer årsplanerne for skoleåret 2010-11. August 2010 Vedr. årsplaner for skoleåret 2010-11 Kære forældre. Hermed sender vi jer årsplanerne for skoleåret 2010-11. Vi anvender til alle fag og klasser den skabelon, som "Årsplan-arbejdsgruppen" bestående

Læs mere

Årsplan for 4. klasse 2009/2010 Udarbejdet af teamet i 4. klasse: Kirsten Nielsen, Frits Christensen, Kristian Kallesen og Gitta Hoberg Hedegaard

Årsplan for 4. klasse 2009/2010 Udarbejdet af teamet i 4. klasse: Kirsten Nielsen, Frits Christensen, Kristian Kallesen og Gitta Hoberg Hedegaard Årsplan for 4. klasse 2009/2010 Udarbejdet af teamet i 4. klasse: Kirsten Nielsen, Frits Christensen, Kristian Kallesen og Gitta Hoberg Hedegaard Status Lærerne Klasselærere: Kirsten Nielsen og Gitta Hoberg

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Årsplan dansk for klasse August 2016 juni 2017

Årsplan dansk for klasse August 2016 juni 2017 Årsplan dansk for 2. 3. klasse August 2016 juni 2017 Hovedvægten lægges på arbejdet med de elementære læse, skrive og stavefærdigheder med særligt fokus på at stimulere elevernes læse- og skrivelyst samt

Læs mere