Et tandsundhedsprogram for skoleelever - effektevaluering og cost-effectiveness analyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et tandsundhedsprogram for skoleelever - effektevaluering og cost-effectiveness analyse"

Transkript

1 Randers d. 2. januar 2007 Et tandsundhedsprogram for skoleelever - effektevaluering og cost-effectiveness analyse Inger Kruse Andersen* Afhandling Master of Public Health Århus Universitet Vejleder: professor, cand. oecon. Terkel Christiansen *Randers kommunale Tandpleje, Reiersensvej 7, 8900 Randers. Tlf: Årskort nr:

2 2 Indholdsfortegnelse 3 Resumé 4 Abstract 5 Indledning med litteraturgennemgang 5 Baggrund 5 Forebyggende tilbud 6 Tandsundhed blandt skoleelever 6 Determinanter for skoleelevers viden om tandsundhed 6 Determinanter for cariesforekomst blandt skoleelever 7 Tandsundhedsprogrammer for skoleelever 9 Gennemgang af litteratur vedrørende effekt af tandsundhedsprogrammer 9 Sundhedsøkonomisk evaluering 10 Model for egen undersøgelse 14 Formål og hypoteser 14 Godkendelse og etik 15 Materiale og metode 15 Design 15 Data 15 Organisering og afvikling af undersøgelsen 22 Analyse 23 Resultater 23 Determinanter for viden om tandsundhed og faktisk tandsundhed 34 Effekt af undervisningsprogrammet 39 Cost-effectiveness analyse 43 Diskussion 52 Konklusion 53 Litteraturliste 57 Tabel- og figuroversigt 61 Bilagsfortegnelse

3 3 Resumé Formålet med denne undersøgelse var 1. At identificere determinanter for 4. klasse-elevers viden om tandsundhed og for deres faktiske tandsundhed med henblik på at finde relevante målgrupper for undervisning i tandsundhed. 2. At vurdere effekten af et undervisningsprogram om tandsundhed for 4. klasse-elever 4 måneder efter påbegyndelsen af programmet. 3. At gennemføre en cost-effectiveness analyse af undervisningsprogrammet. Undersøgelsen blev foretaget blandt 496 børn i alderen 9-11 år. Elevernes viden blev opgjort som antallet af rigtige svar på 8 spørgsmål om tandsundhed, mens den faktiske tandsundhed blev opgjort som prævalens af DMFS. Forældre til 334 børn fik tilsendt et struktureret spørgeskema vedrørende sociale, økonomiske og adfærdsmæssige forhold. 83,8 % returnerede skemaet. Til vurdering af effekten af tandsundhedsprogrammet blev plakindeks (PI), gingivalindeks (GI) og viden om tandsundhed registreret i en interventionsgruppe og en kontrolgruppe før og efter undervisningsprogrammet. Den kliniske registrering blev foretaget af blindet undersøger på 168 børn fordelt på 12 skoler. Randomisering til interventionen, der bestod af 1 times klasseundervisning samt 2 lektioner med individuelle tandbørsteinstruktioner i mindre grupper på skolens tandklinik, blev foretaget på klasseniveau. Til brug i den økonomiske analyse blev tidsforbrug for underviserne samt materialeforbrug opgjort. Resultaterne viste, at målgrupper for undervisningen baseret på viden om tandsundhed og faktisk tandsundhed var klasser med elever med dårlig økonomisk baggrund og fremmedsproget baggrund. Forskellen mellem interventions- og kontrolgruppe med hensyn til ændring af PI og GI var ikke statistisk signifikant. Drengene i interventionsgruppen ændrede dog deres PI signifikant. Forskellen mellem de to grupper med hensyn til ændring af viden var signifikant. Den økonomiske analyse viste, at omkostningerne ved en ikke-signifikant forskel i PI mellem grupperne på 14,1 % efter interventionen var ,53 kr. Den interne validitet af undersøgelsen var på nogle områder ikke optimal.

4 4 Abstract The purpose of this investigation was 1. To identify determinants of dental health related knowledge and actual dental health among fourth-grade pupils in order to identify target groups for dental health education. 2. To evaluate the effect of a dental health education programme for fourth-grade pupils 4 months after the beginning of the programme. 3. To carry out a cost-effectiveness analysis of the education programme. The investigation was carried out among 496 children aged 9-11 years. The children s dental health knowledge was made up as the number of correct answers to 8 questions about dental health, and actual dental health was made up as the prevalence of DMFS. The parents of 334 children were sent a structured questionnaire about social and economic conditions and dental health related behaviour % returned the questionnaire. To investigate the effect of the education programme the plaque index (PI), the gingival index (GI) and dental health knowledge were registered in two groups, intervention and control. The recording of PI and GI was carried out in 168 children of 12 schools by a blinded examiner. The school-classes were randomized to receive the intervention consisting of one lesson in the classroom and two lessons of individual dental hygiene instructions in the dental clinic. For the costeffectiveness analysis the consumption of time and the consumption of materials spent during the programme were made up. The results showed that the target groups for dental health education were classes with pupils of poor economic background and a background of foreign language. The difference between the intervention and control group regarding alterations in PI and GI was non-significant. However, the boys who received the programme altered their PI significantly. The difference between the groups regarding altering of their knowledge was significant. The result of the cost-effectiveness analysis was 17, DKK at a non-significant difference in PI between the groups of 14,1 % after the intervention. The internal validity is lowered in some parts of the investigation.

5 5 Indledning med litteraturgennemgang Baggrund I forbindelse med fremme af tandsundhed og forebyggelse af tandsygdomme som caries og gingivitis hos skolebørn anvendes ofte gruppeorienterede sundhedsprogrammer, der har til formål at øge elevernes viden om tandsundhed samt forbedre deres færdigheder og adfærd med hensyn til tandbørstning. En analyse af effekten af et tandsundhedsprogram i forhold til omkostningerne vil kunne bidrage til en effektiv ressourceudnyttelse. En sådan analyse er ikke tidligere udført i dansk kommunal tandpleje. Forebyggende tilbud I henhold til Bekendtgørelse af lov om tandpleje er målet for kommunal tandpleje, at befolkningen ved en god hjemmetandpleje og et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner samt sunde tænder, mund og kæber og bevare disse i funktionsdygtig stand gennem hele livet (1). Med henblik på forebyggelse kan der anlægges forskellige strategier. Der skelnes mellem populationsstrategi og højrisikostrategi, som beskrevet af Rose (2), samt en strategi overfor risikogrupper, som beskrevet af Sheiham & Joffe (3). En populationsstrategi indebærer, at forebyggelsen rettes mod hele befolkningen, mens der ved en højrisikostrategi ydes forebyggelse til individer i særlig risiko, efter at disse er identificeret ved screening. Ved en risikogruppestrategi identificeres befolkningsgrupper i særlig risiko, og forebyggelsen rettes derefter mod alle i en bestemt gruppe. Cariesforebyggende tiltag bør ifølge Batchelor & Sheiham baseres på populations- eller risikogruppestrategi (4). Valg af forebyggelsesmetoder i dansk kommunal tandpleje varierer fra kommune til kommune. Det er beskrevet, at tandplejepersonalet på 91 % af klinikkerne er involveret i gruppeorienterede sundhedsaktiviteter i skoler og børnehaver. Blandt danske tandlæger og tandplejere anses instruktion i mundhygiejne for at være den vigtigste forebyggende metode (5). I Randers kommunale Tandpleje er der etableret et forebyggende tilbud overfor alle skoleelever på 4. klassetrin med henblik på, at børnene opnår mere viden om tandsundhed og forbedrer deres mundhygiejne. Børn i denne aldersgruppe formodes selv at have ansvaret for den daglige tandbørstning i modsætning til yngre aldersgrupper, hvis forældre anbefales at hjælpe til med børnenes tandbørstning. Indsatsen skal ses som et sundhedsfremmende tiltag, der skal sætte børnene i stand til øge kontrollen over egen tandsundhed.

6 6 Tandsundhed blandt skoleelever Danske børns tandsundhed overvåges ved hjælp af Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR), der hvert år modtager indberetning om forekomst af tandsygdomme hos børn og unge under 18 år. For hvert barn/ hver ung registreres antallet af carierede, ekstraherede og fyldte tandflader i det temporære tandsæt (defs) og i det permanente tandsæt (DMFS). Indberetning af defs og DMFS er obligatorisk (6). I 2005 var andelen af 12-årige med caries og/eller fyldninger i de permanente tænder 36,1 %. 15 % havde et DMFS-tal på 3 eller derover. Gennemsnittet af DMFS var 1,1 hos 12-årige i 2005 (7). Fra 1988 til 2000 er der i de fleste amter sket et fald på 50 % i DMFS blandt 12-årige. Gennemsnittet af fyldte flader er i samme periode faldet fra 2,5 til ca. 1. Der er sket en betydelig venstreforskydning af fordelingen af børn efter cariesforekomst, så langt flere børn er cariesfri (8). Indberetningen til Sundhedsstyrelsen af gingivas sundhedstilstand kan foretages, men er ikke obligatorisk (6). Andelen af approksimale tandflader med gingivitis blandt en gruppe danske årige udgjorde i begyndelsen af 80 erne mere end 75 % af alle undersøgte flader (9). Blandt svenske 10-årige er andelen af tandflader med gingivitis faldet fra 18,7 % i 1993 til 10,3 % i 2003 (10). Determinanter for skoleelevers viden om tandsundhed. Det er flere gange beskrevet, at skoleelevers viden om tandsundhed kan forbedres ved interventioner vedrørende dette emne (11, 12, 13). Elever, der har modtaget et mere omfattende undervisningsprogram, giver generelt flere korrekte svar med hensyn til viden om tandsundhed, end børn, der har modtaget et mindre omfattende program (14). I tværsnitsundersøgelser er der vist en sammenhæng mellem børns viden om tandsundhed og selvrapporteret tandsundhedsadfærd (15, 16). Andre undersøgelser har ikke kunnet vise en sammenhæng mellem viden og adfærd (11). Der er fundet en sammenhæng mellem viden om tandsundhed og cariesprævalens (16, 17, 18). En undersøgelse blandt danske 14-årige kunne ikke vise, at cariesaktivitet eller moderens uddannelse havde indflydelse på tilegnelse af viden (19). En undersøgelse (20) har vist, at piger har større viden om tandsundhed end drenge, mens andre undersøgelser (19, 21) ikke viste nogen forskel mellem kønnene. Blandt svenske 10-årige er viden om caries og gingivitis ikke øget i de seneste 30 år (22). Determinanter for cariesforekomst blandt skoleelever

7 7 Determinanter omfatter mikrobiologiske aflejringer (plak) og faktorer knyttet til saliva, herunder bufferkapacitet, flow rate og sugar clearence rate (23). Fysiske og miljøbestemte faktorer, såsom carieserfaring, tandmorfologi, alder ved tandfrembrud og fluor, er også af betydning for cariesforekomsten (24). Tandbørstning med fluortandpasta er effektivt i forebyggelse af caries (25). Skønt der ikke er tvivl om, at metaboliske processer i plak fører til caries, er der i tværsnitsstudier ikke altid vist en positiv sammenhæng mellem plak og caries. Multivariate analyser har dog vist, at mundhygiejne er en stærk risikoindikator for caries, når der kontrolleres for forskellige sekundære faktorer såsom sukkerindtag og fluoreksponering (26). Specielle tandbørsteinstruktioner i perioder med tandfrembrud ser ud til at kunne forebygge caries (27). Betydningen af hyppigheden af sukkerindtag versus den totale mængde indtaget sukker er vanskelig at evaluere, men de fleste studier tyder på, at hyppigheden af indtaget er af størst betydning (28). Udover de nævnte adfærdsmæssige faktorer har også viden og holdning samt socioøkonomiske faktorer betydning for forekomsten af caries (23). Disse faktorer ligger længere tilbage i årsagskæden og kan beskrives som distale determinanter. De adfærdsmæssige faktorer udgør sammen med de fysiologiske processer de proksimale determinanter. Distale og proksimale determinanter er beskrevet af WHO og fremgår af figur 1. I forhold til sociokulturelle determinanter er det vist, at det især er indkomst, forældrenes uddannelsesniveau, moderens alder, familiestørrelse, faderens erhverv, forældrenes tandstatus og tandplejevaner, der har betydning for forekomsten af caries. (30, 31). Tandsundhedsprogrammer for skoleelever Tandsundhedsprogrammer for skolebørn er rettede mod at nedbringe forekomsten af caries og gingivitis. Gingivitis forårsages af mikroorganismer og er et udtryk for mangelfuld tandbørstning (32). Dårlig mundhygiejne er associeret med fæstetab blandt unge (33). Programmerne forventes at have effekt gennem oplysning om tandsygdommenes ætiologi samt ved individuelle instruktioner i effektiv plakfjernelse og daglig brug af fluortandpasta. I evaluering af sådanne programmer er der som outcomemål anvendt caries-, plak- og gingivitismål samt mål for elevernes viden om tandsundhed og selvrapporteret adfærd. Effekten med hensyn til caries ses først efter flere år. Effekten på forekomsten af plak og gingivitis vil kunne ses efter kort tid. Nogle programmer har vist sig effektive, hovedsagelig på kort sigt, andre ikke (34). Der findes flere teorier om ændring af sundhedsadfærd. En simpel, ældre model, der ofte benyttes i sundhedspædagogiske sammenhænge, er

8 8 Sundhedssystem og tandplejetilbud -Tilgængelighed -Forebyggende eller behandlende orientering -Centraliseret eller decentraliseret -Integrering i primær sundhedssektor eller ikke Sociokulturelle risikofaktorer -Uddannelse -Erhverv -Indkomst -Etnicitet -Livsstil -Støtte fra socialt netværk Miljømæssige risikofaktorer -Drikkevand -Sanitære forhold -Hygiejne -Ernæringsstatus Brug af tandplejetilbud -Efterspørgsel af tandpleje -Årsager til besøg -Hyppighed af besøg Risikoadfærd -Mundhygiejne -Sukkerforbrug Mængde Hyppighed Type Outcome -Sundhedsstatus Cariesprævalens RR/OR dmfs/dmfs dmft/dmft Cariessværhedsgrad Tandtab -Livskvalitet Selvvurdering af tænder Smerte/ubehag Tyggeevne Social kontakt Fig. 1. Model af risikofaktorer, der inkluderer distale og proksimale faktorer til analyse af caries. Efter WHO (29). Undersøgelse af et tandsundhedsprogram for skoleelever, Randers Knowledge-Attitude-Practice-modellen. Den tager udgangspunkt i, at mennesker reagerer på grundlag af deres holdninger, der igen er bestemt af deres viden. I modellen tages der ikke højde for påvirkning fra omgivelserne, hvilket har ført til udvikling af andre modeller, der medinddrager handlekraft og gruppeprocesser. Nyere teorier er The Health Belief Model, der omfatter elementer som oplevet alvor af helbredstruslen og nytteværdi af at ændre adfærd, Theory of Planned Behaviour, der bl.a. omhandler oplevelse af normpres og kontrol over egen adfærd, samt Social Cognition Theory. Sidstnævnte indeholder antagelser om, at sundhedsadfærd indlæres via de nærmeste omgivelser, og at der kræves tilstedeværelse af positive erfaringer med egen evne til at ændre adfærd. De såkaldte sociologiske teorier forklarer, hvordan sundhedsadfærd er produceret af de sociale omstændigheder, og at man indlærer sundhedsadfærd fra de mennesker, der betyder mest for én. Denne indlæringsproces understøttes af f.eks. skolesystemet og kammeratgruppen (35). Den manglende effekt af tandsundhedsprogrammer på længere sigt kan skyldes, at ændring

9 9 af sundhedsadfærd er vanskelig og kompleks, netop på grund af de mange påvirkninger fra omgivelserne (36, 37). Omkostninger i forbindelse med programmer til fremme af tandsundhed beskrives så godt som aldrig (11). Gennemgang af litteratur vedrørende effekt af tandsundhedsprogrammer Der er gennemført litteratursøgning i databasen PubMed, hvor følgende søgeord blev anvendt kombineret med OR: Oral Health Promotion, Dental Health Education, Preventive Dentistry, Oral Hygiene og Oral Health Education. Disse søgeord blev ved brug af AND kombineret med følgende søgeord hver for sig: Evaluation Studies, Effectiveness, Knowledge samt Costs and Cost Analysis. Søgningen blev begrænset til artikler på engelsk og tysk, om børn 0-18 år, clinical trial, randomized controlled trial meta-analysis og review. Der blev også søgt i relaterede artikler. I databasen The Cochrane Library blev de samme søgeord anvendt enkeltvist og i kombination, idet der fortrinsvist blev foretaget søgning med henblik på reviews og økonomiske analyser. I Web of Science og Psyc INFO blev der søgt enkeltvist på ordene Oral Health Promotion, Dental Health Education, Preventive Dentistry, Oral Health og Oral Hygiene. I Tandlægebladet og Tandlægernes Nye Tidsskrift blev der søgt efter artikler om forebyggelse, mundhygiejne og profylakseprogrammer. I tabel 1 beskrives udvalgte undersøgelser af effekten af tandsundhedsprogrammer. Der blev udvalgt randomiserede, kontrollerede undersøgelser blandt børn i alderen 6-14 år med viden og plakindeks samt mål for gingivas tilstand som effektmål. Undersøgelserne var publicerede mellem 1994 og Interventionerne, der omfattede undervisningslektioner vedrørende tandsundhed og forbedring af mundhygiejne, var af varierende omfang. Opfølgning blev i de fleste tilfælde foretaget umiddelbart efter ophør af interventionen, nogle har derudover opfølgning efter ½, 1 eller 5 år. Der blev ikke fundet relevante økonomiske analyser af denne type tandsundhedsprogrammer for skolebørn. Sundhedsøkonomisk evaluering En økonomisk evaluering af alternative sundhedsprogrammer, hvor effekten er opgjort i naturlige enheder, betegnes en cost-effectiveness analyse (CEA). En CEA er en økonomisk evaluering, hvor såvel omkostninger som konsekvenser af alternative sundhedsprogrammer undersøges. Effektmålet i en CEA skal være entydigt, og de naturlige enheder kan f.eks. være vundne leveår, fundne tilfælde eller ændring i et sundhedsindeks. Som effektmål anbefales endelige outputs, men intermediære outputs er acceptable, hvis det kan vises, at

10 10 der er en sammenhæng mellem intermediære mål og et mere endeligt mål (godt helbred). I en økonomisk evaluering er det ønskeligt, at perspektivet er samfundsmæssigt, men i en CEA kan et snævrere perspektiv benyttes, idet de offeromkostninger, der er interessante i en CEA, bestemmes af den bedste alternative anvendelse af små forøgelser i det totale sundhedsbudget og ikke af offeromkostninger andre steder i økonomien. I en CEA beregnes omkostninger pr. marginalt vundet effektenhed. Der vælges tidshorisont for analysen (38). Model for egen undersøgelse Med henblik på at identificere determinanter for viden om tandsundhed og faktisk tandsundhed, og dermed at identificere målgrupper for undervisning i tandsundhed, opstilles en model over faktorer, der kan have betydning for viden om tandsundhed og faktisk tandsundhed hos skoleelever (Figur 2). Modellen indeholder elementer fra WHO s model (Figur 1) og fra de tidligere omtalte modeller for sundhedsadfærd, specielt The Health Belief Model og sociologiske modeller.

11 Tabel 1. Udvalgte studier af effekten af tandsundhedsprogrammer på viden om tandsundhed og mundhygiejnen hos skoleelever. Undersøgelse af et tandsundhedsprogram for skoleelever, Randers Forfatter, år og land Albandar 1994 Brasilien (39) Buischi 1994 Brasilien (14,40) Ivanovic 1996 Jugoslavien (41) Julien 1994 Canada (42) Design Population (alder) RCT* Intervention a: 79 Intervention b: 72 Kontrol: 76 (13 år) RCT* Intervention a: 79 Intervention b: 72 Kontrol: 76 (13 år) RCT* Intervention a: 80 Intervention b: 80 Kontrol: 80 (11-14 år) RCT* Intervention: 206 Kontrol: 197 (10 år) *Randomiseret, kontrolleret forsøg Effektmål Intervention Opfølgnings -periode Plakindex (PI) a: Umiddelbart Gingivalindex 1 lektion á 1 time (3 år efter (GI) 4 lektioner á 20 min. start) 10 lektioner á 10 min. b: 13 lektioner á 5 min. Viden a: 1 lektion á 1 time 4 lektioner á 20 min. 10 lektioner á 10 min. b: 13 lektioner á 5 min. Plakindex (PI) Gingivalindex (GI) Plakindex (PI) Gingivalindex (GI) a: 8 lektioner á 15 min. b: 8 lektioner á 15 min. inkl. tandtrådsinstruktioner Flere lektioner i løbet af 15 mdr. Umiddelbart (3 år efter start) og 5 år efter ophør af intervention Umiddelbart (6 mdr. efter start) og 6 mdr. efter ophør af intervention Umiddelbart (15 mdr. efter start) og 1 år efter ophør af intervention. Resultat (Viden) Umiddelbart: a: Større viden end b b: Større viden end kontrolgruppen. 5 år efter ophør: a: større viden end de andre grupper Resultat (Mundhygiejne) a: Lavere PI og GI. b: Ingen forskel a og b: Lavere PI og GI efter 6 mdr., men ikke 6 mdr. efter ophør Ingen forskel i PI efter 15 mdr. og 1 år efter ophør. Lavere GI efter 15 mdr. men ingen forskel 1 år efter ophør

12 Tabel 1. Fortsat Forfatter, år Design og land Peng 2004 Kina (43) Redmond 1999 UK (12) Worthington 2001 UK (13) Zimmer 2001 Tyskland (44) Population (alder) RCT* Intervention a: 410 Intervention b: 363 Kontrol: 370 (6-7 år) RCT* Intervention: 570 Kontrol: 493 (11-13 år) RCT* Intervention: 481(viden) 166 (PI) Kontrol: 313 (viden) 144 (PI) (10,1 år) RCT* Intervention: 82 Kontrol: 101 (9,4 år) *Randomiseret, kontrolleret forsøg Effektmål Intervention Opfølgnings -periode Gingival blødning Viden Gennemsnitligt antal sites med plak Viden Plakindex (PI) Plakindex (PI) Gingivalindex (GI) a: 1 lektion en gang om måneden i 2 år b: Som a inkl. xylitoltyggegummi Umiddelbart (2 år efter start) 6 lektioner á 20 min. Umiddelbart (6 mdr. efter start) 4 lektioner á 1 time Umiddelbart (4 mdr. efter start) 12 lektioner Umiddelbart (3 år efter start) Resultat (Viden) Forøget viden Resultat (Mundhygiejne) Mindre tilvækst i blødningsscore i begge interventionsgrupper Reduktion i gennemsnitligt antal sites med plak (13 %). Forøget viden Reduktion i PI (17 %) Ingen forskel i PI og GI

13 13 Socio-kulturelle forhold Forælders skoleuddannelse Forælders erhvervsuddannelse Husstandsindkomst Boligforhold Sproglig baggrund Forælders alder Forælders samlivsstatus Antal hjemmeboende børn Køn Skole Adfærd Hjælp til barnets tandbørstning Hyppighed af barnets tandbørstning Barnets brug af tandtråd Forælders brug af tandplejetilbud Outcome Viden om tandsundhed Tandsundhed Forælders viden og holdning Forælders vurdering af barnets og egen tandsundhed Forælders viden om egen indsats, fluor og gingivitis. Forælders vurdering af information fra Den kommunale Tandpleje Figur 2. Model af faktorer, der kan have relation til viden om tandsundhed og tandsundhed blandt skoleelever. Undersøgelse af et tandsundhedsprogram for skoleelever, Randers

14 14 Formål og hypoteser Formålet med denne undersøgelse er: At identificere determinanter for skoleelevers viden om tandsundhed og faktiske tandsundhed før et undervisningsprogram om tandsundhed. At identificere relevante målgrupper for undervisningsprogrammet baseret på viden om tandsundhed og faktiske tandsundhed. At vurdere effekt af et undervisningsprogram om tandsundhed for skoleelever, indiceret ved ændring i prævalens af plak og gingivitis samt viden om tandsundhed 4 måneder efter påbegyndelse af undervisningsprogrammet. At gennemføre en cost-effectiveness analyse af programmet. Med udgangspunkt i formålene opstilles følgende hypoteser: At børn med dårligere socioøkonomisk baggrund og anden kulturel baggrund end dansk har ringere viden om tandsundhed og dårligere tandsundhed før et undervisningsprogram om tandsundhed. At børn med ringe viden om tandsundhed og dårligere tandsundhed før undervisningsprogrammet har større ændring i prævalens af plak og gingivitis efter programmet. At der 4 måneder efter påbegyndelse af undervisningsprogrammet er en lavere prævalens af plak og gingivitis samt større viden om tandsundhed i interventionsgruppen end i kontrolgruppen. Godkendelse og etik Projektet er forelagt Den videnskabsetiske Komité i Århus Amt. Der blev ikke krævet tilladelse fra Den videnskabsetiske Komité til gennemførelse af projektet, da komitéen vurderede, at der i projektet ikke var et så væsentlig element af biomedicinsk forskning, at det var omfattet af komitélovgivningens bestemmelser. Der blev indhentet informeret samtykke fra forældrene til børnenes deltagelse i registreringen af plak og gingivitis. Forældrene blev oplyst om, at det var frivilligt at indsende spørgeskemaet, om undersøgelsens formål og om, at oplysninger ville blive behandlet fortroligt. Randers kommunale Tandpleje har givet tilladelse til indhentning af journaloplysninger. Der er indhentet tilladelse fra Datatilsynet til oprettelse af projektregister.

15 15 Materiale og metode Design Undersøgelsen er gennemført dels som en tværsnitsundersøgelse med henblik på at identificere determinanter for skoleelevers viden om tandsundhed og faktiske tandsundhed før et undervisningsprogram om tandsundhed og dels som et randomiseret, kontrolleret eksperiment til vurdering af effekt af et undervisningsprogram om tandsundhed. Randomisering til undervisningsprogrammet blev foretaget på klasseniveau efter baselineregistrering af plak, gingivitis og viden om tandsundhed. Desuden er der gennemført en cost-effectiveness analyse. Data Data vedrørende skoleelevers viden om tandsundhed samt data vedrørende plak og gingivitis er indsamlet blandt 4.klasse-elever i Randers kommunale Tandpleje fra november 2005 til maj Data vedrørende determinanter for elevernes viden om tandsundhed og deres faktiske tandsundhed er indsamlet ved hjælp af postomdelt spørgeskema til elevernes forældre i marts Den faktiske tandsundhed, udtrykt ved cariesprævalensen, angives ved DMFS-tal, der er optalt fra elevernes journaler december 2005 til januar Til den økonomiske analyse er omkostningerne i forbindelse med undervisningsprogrammet opgjort ved registrering af tidsforbrug og materialeforbrug i forbindelse med interventionen. Oplysninger om timelønninger blev indhentet fra Randers Kommune (Kommunedata). Datakilder og dataindhold fremgår af tabel 2. Organisering og afvikling af undersøgelsen Undersøgelsen omfatter 496 børn i alderen 9-11 år, der gik i 4. klasse i , og som var tilknyttet Randers kommunale Tandpleje. Børnene var fordelt på 12 skoler i Randers, hvor der på hver var to 4.- klasser. Elevernes viden om tandsundhed blev registreret ved hjælp af et spørgeskema med 8 lukkede spørgsmål, der blev omdelt, udfyldt og indsamlet i klasserne. For at sikre forståelsen blev spørgsmål og svarmuligheder læst op for eleverne af den klinikassistent, der er tilknyttet skolen. Klinikassistenten overvågede udfyldelsen af skemaerne. Spørgsmålene omhandlede forhold omkring mundhygiejne, sunde tænder og tandsygdomme. Der var 3-4 svarmuligheder ved hvert spørgsmål, og antallet af rigtige svar på spørgsmålene blev registreret for hver elev. Spørgeskemaet blev afprøvet i en pilottest blandt 20 børn på 4. klassetrin, der ikke deltog i undersøgelsen, hvorefter spørgsmålene blev rettet til.

16 16 Tabel 2. Oversigt over datakilder og dataindhold i forbindelse med evaluering og analyse af et tandsundhedsprogram for skoleelever, Randers Datakilde Dataindhold Randers kommunale Tandpleje Identifikation, køn, alder, skole, klasse, DMFS, materialeforbrug og -pris Spørgeskema med lukkede spørgsmål Selvrapporteret viden om tandsundhed Spørgeskema med lukkede spørgsmål Husstandsindkomst, forældres uddannelse, sproglig baggrund, boform, familiestørrelse, selvvurderet tandsundhed og tandsundhedsadfærd. Registrering af mundhygiejne Plak - og gingivitisindex Registrering af tidsforbrug Forbrugte arbejdstimer for klinikassistenter og lærere Randers Kommune (Kommunedata) Timeløn for klinikassistenter og lærere Spørgsmålene blev besvaret ved baseline og 4 måneder efter påbegyndelse af undervisningsprogrammet om tandsundhed. De elever, der ikke var til stede ved udfyldelsen af skemaet, blev søgt nået ved en fornyet henvendelse i klassen. Ved baseline udfyldte 12 elever ikke spørgeskemaet. Efter interventionen udgik yderligere 37 elever på en skole, hvor undervisningsprogrammet ikke blev gennemført. Andre 30 elever udfyldte ikke skemaet efter interventionen. To af disse elever udfyldte heller ikke skemaet ved baseline, således at 28 elever udgik på grund af flytning eller fravær. I alt udgik 17,1 % af interventionsgruppen og 14,0 % af kontrolgruppen. Af tabel 3 fremgår, hvor mange elever, der udfyldte spørgeskemaet. De 496 elever fik i klasserne udleveret et brev adresseret til forældrene og blev opfordret til at aflevere brevet hjemme. Brevet indeholdt oplysninger om formålet med og indholdet af undersøgelsen. Forældrene blev i brevet desuden anmodet om at underskrive og indsende en accept af deres barns deltagelse i den kliniske del af undersøgelsen i en medfølgende, frankeret svarkuvert. Efter udløb af fristen for indsendelse af accept var der modtaget 70,8 %. Der blev derefter udsendt rykkerbreve pr. post, hvorefter andelen af accepter var 83,7 %. Andelen af inviterede, der accepterede, fordelt på de enkelte skoler varierede fra 69,7 % til 92,1 %. Der var ikke forskel på skolerne med hensyn til indsendelse af accepter (χ 2 =18,22, df 11, p=0,08). Til undersøgelse af børnene med henblik på registrering af plak og gingivitis blev der udtaget en stratificeret stikprøve på 7 børn fra hver klasse blandt dem, hvis forældre havde givet tilsagn om deltagelse, i alt 168 børn (Figur 3).

17 17 Tabel 3. Antallet af 4. klasse-elever, der besvarede spørgsmål om tandsundhed før og efter et undervisningsprogram om tandsundhed, fordelt på skoler, interventionsgruppe (I) og kontrolgruppe (K). Undersøgelse af et tandsundhedsprogram for skoleelever, Randers Før undervisnings- Efter undervisningsprogrammet programmet Skole I K I K I alt Population N=496 Bortfald N=81 Børn, hvis forældre indsendte accept af deltagelse i klinisk undersøgelse N=415 Udtrukket til undersøgelse (interventionsgruppe) N=84 Udtrukket til undersøgelse (kontrolgruppe) N=84 Figur 3. Oversigt over datamateriale til undersøgelse af ændring af prævalens af plak og gingivitis blandt 4. klasse-elever. Undersøgelse af et tandsundhedsprogram for skoleelever, Randers

18 18 Udvælgelsen blev foretaget fra en alfabetisk liste over klassens elever ved anvendelse af en tabel over tilfældige tal. Ved baselineundersøgelsen udgik børn med fast ortodontisk apparatur samt børn, der var fraværende på to undersøgelsesdage. Ved undersøgelsen efter interventionen udgik yderligere et antal børn, der var fraværende på to undersøgelsesdage eller flyttet fra skolen. Børn fra den skole, hvor undervisningen ikke blev gennemført, udgik ligeledes. Tabel 4 viser antallet af børn der blev registreret før og efter interventionen. I alt udgik 19,1 % af interventionsgruppen og 13,1 % af kontrolgruppen. Undersøgelse af børnene foregik på skolernes tandklinik ved baseline og 4 måneder efter. Registreringen blev foretaget af blindet, erfaren undersøger (undertegnede projektleder) efter metoder beskrevet af Silness & Löe (45) og Löe & Silness (46). Inden undersøgelsen blev gingiva og tænderne tørret med luftblæser. Der blev anvendt operationslampe og spejl samt pochemåler, som blev ført langs tandoverfladen ved registreringen af gingivas blødningstendens og af plakmængden. Registrerede tænder var 6+, 2+, +1, +6, 6-, 2-, -1 og -6. Alle kvadranter blev således inddraget. Tændernes mesialflader, facialflader, distalflader og oralflader indgik i registreringen. Præmolarer indgik ikke i registreringen, da tænder i denne tandgruppe ofte er i en frembrudsfase i den undersøgte aldersgruppe. I tilfælde af manglende registreringstand blev nabotanden indenfor samme tandgruppe anvendt. Hver tandflade blev tildelt en score fra 0 til 3 afhængig af mængden af plak (Figur 4). Scores fra de 4 tandflader blev adderet og divideret med 4, så der blev opnået et plakindeks (PI) for hver registreret tand. Ved at addere indices for tænderne og dividere med 8, blev der opnået et PI for patienten. Hver tandflade blev ligeledes tildelt en score fra 0 til 3 afhængig af graden af gingivitis (Figur 4). Scores fra de 4 tandflader blev adderet og divideret med 4. Der blev således opnået et gingivalindeks (GI) for hver registreret tand. Ved at addere indices for tænderne og dividere med 8, blev der opnået et GI for patienten. Observationerne blev dikteret til en klinikassistent, der foretog optegnelserne. Undersøgelserne blev foretaget om formiddagen. Børnene fik en tube tandpasta for deres medvirken i undersøgelsen. Efter baselineregistrering blev en klasse på hver skole ved lodtrækning udvalgt til at modtage undervisningsprogrammet, mens parallelklassen fungerede som kontrol. Interventionen bestod af 1 times undervisning i klasserne, hvor årsager til tandsygdomme blev diskuteret med eleverne efter forevisning af film om emnet, samt af 2 lektioner i grupper på 4-5 børn på skolens tandklinik. Her fik eleverne indfarvet tænderne med rødt farvestof (Erytrosin B) og blev instrueret individuelt i korrekt tandbørstning. En periode på

Tandstatus tandsundhed objektivt og subjektivt vurderet

Tandstatus tandsundhed objektivt og subjektivt vurderet Tandstatus tandsundhed objektivt og subjektivt vurderet Resultater fra Tandundersøgelsen ved KRAM-undersøgelsen Birthe Cortsen RAPPORT 2012.02 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100

Læs mere

Sammenhæng mellem oral sundhed og generel sundhed, livsstil, medicinforbrug samt forbrug af tandplejeydelser

Sammenhæng mellem oral sundhed og generel sundhed, livsstil, medicinforbrug samt forbrug af tandplejeydelser Birthe Cortsen Sammenhæng mellem oral sundhed og generel sundhed, livsstil, medicinforbrug samt forbrug af tandplejeydelser Resultater fra Tandundersøgelsen ved KRAM-undersøgelsen Publikationen Sammenhæng

Læs mere

FØRSKOLEBØRNS MOTORISKE NIVEAU OG DAGINSTITUTIONENS BETYDNING FOR DEN MOTORISKE UDVIKLING - ET TVÆRSNITSSTUDIE

FØRSKOLEBØRNS MOTORISKE NIVEAU OG DAGINSTITUTIONENS BETYDNING FOR DEN MOTORISKE UDVIKLING - ET TVÆRSNITSSTUDIE FØRSKOLEBØRNS MOTORISKE NIVEAU OG DAGINSTITUTIONENS BETYDNING FOR DEN MOTORISKE UDVIKLING - ET TVÆRSNITSSTUDIE Motor Skills Among Preschoolers and the Influence of Kindergarten on Children s Motor Development

Læs mere

Odder-modellen. En ændring af praksis

Odder-modellen. En ændring af praksis Odder-modellen. En ændring af praksis Tandpleje for børn og unge Forfattere: Marit Jøssing 1, Christina Krohn 1, Niels Hansen 2, Malene Herbsleb 3 1. Odder Kommunale Tandpleje. 2. Frederikshavn Kommunale

Læs mere

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser Cast Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Winsløwparken 19,3 5000 Odense C tlf.: 6550 1000 Fax: 6591 8296 Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

Har fluorid i drikkevand en betydning for caries hos børn?

Har fluorid i drikkevand en betydning for caries hos børn? Har fluorid i drikkevand en betydning for caries hos børn? Erfaringer med samkøring af registerdata vedrørende miljø og sundhed Henrik Bøggild Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nordjylland Anders

Læs mere

MPH afhandling 2006 Epiduralbedøvelse som smertelindring til vaginale fødsler - Udvikling, komplikationer, nytte og langsigtede omkostninger

MPH afhandling 2006 Epiduralbedøvelse som smertelindring til vaginale fødsler - Udvikling, komplikationer, nytte og langsigtede omkostninger Indholdsfortegnelse 1 Indledning med litteraturgennemgang 13 Formål og hypoteser 13 Etik og godkendelse 14 Det epidemiologiske afsnit 14 Materiale og Metoder 14 Design og population 14 Data til den epidemiologiske

Læs mere

Voksentandpleje i Danmark

Voksentandpleje i Danmark Birthe Cortsen og Eskild Klausen Fredslund Voksentandpleje i Danmark Organisering af voksentandplejen i Danmark i sammenligning med de øvrige nordiske lande og i forhold til voksenbefolkningens risikoprofil

Læs mere

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2015 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET

Læs mere

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB 15:12 Else Christensen Siddhartha Baviskar 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA

Læs mere

Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2007

Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2007 Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2007 Levevilkår, livsstil og helbred Redigeret af Peter Bjerregaard Inger Katrine Dahl-Petersen SIF s Grønlandsskrifter nr. 18 Befolkningsundersøgelsen i Grønland

Læs mere

Determinanter for binge drikning blandt unge i Danmark.

Determinanter for binge drikning blandt unge i Danmark. Determinanter for binge drikning blandt unge i Danmark. (Determinants of binge drinking among adolescents in Denmark) Udarbejdet af: Maria Pedersen kardiologisk sygeplejerske ved Hillerød hospital. Master

Læs mere

Fællesbestyrelsen, N Kochs Skole, 2003

Fællesbestyrelsen, N Kochs Skole, 2003 Følgende personer/grupper har medvirket ved gennemførelsen af spørgeskemaundersøgelsen: Fællesbestyrelsen (Udvælgelse af temaer, diskussion og kommentering af spørgeskemaversioner) Spørgeskemaudvalget

Læs mere

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING

Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist. En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge eller diætist En randomiseret undersøgelse analyseret i et MTV-perspektiv TEKNISK FORVALTNING Kostvejledning i almen praksis ved praktiserende læge

Læs mere

SUND MUND til BYENS BØRN

SUND MUND til BYENS BØRN Virkningsevaluering af et sundhedspædagogisk udviklingsprojekt i Børne- og Ungdomstandplejen SUND MUND til BYENS BØRN VIRKNINGSEVALUERING - SIDE 1 Grafisk design: Gurli Nielsen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN Nationale kliniske retningslinjer for FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN 2013 National klinisk retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske

Læs mere

Dokumentationsdatabasenotat. Notat vedrørende diabetes. Version 1.1-2007

Dokumentationsdatabasenotat. Notat vedrørende diabetes. Version 1.1-2007 Dokumentationsdatabasenotat Notat vedrørende diabetes Version 1.1-2007 Pia Knudsen og Charlotte Rossing Juni 2007 Dokumentationsdatabasenotat vedrørende diabetes Version 1.1-2007 Pharmakon, juni 2007 ISBN

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Rapport om forebyggende hjemmebesøg i Struer Kommune - 2008

Rapport om forebyggende hjemmebesøg i Struer Kommune - 2008 Struer Kommune Rapport om forebyggende hjemmebesøg i Struer Kommune - 2008 Udarbejdet af: Sundhedskonsulent Henriette Haase Fischer Sundhedsmedarbejder Aino Skou Jensen & Sundhedsmedarbejder Mette Jaffke

Læs mere

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide kvinder og kvinder i barselsperioden.

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide kvinder og kvinder i barselsperioden. November 2011 Mor i bevægelse Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide kvinder og kvinder i barselsperioden. Regionshospitalet Randers/Grenaa Kolofon Mor i bevægelse -

Læs mere

Tandsundhed hos børn og unge med forskellig etnisk baggrund i Københavns Kommune

Tandsundhed hos børn og unge med forskellig etnisk baggrund i Københavns Kommune Tandsundhed hos børn og unge med forskellig etnisk baggrund i Københavns Kommune 2008 Indhold Resume og konklusioner 3 Baggrund for undersøgelsen 4 Undersøgelsens formål 6 Undersøgelsesgrupper og metode

Læs mere

Behovssundhedspleje: Epidemiologisk studie af forekomst og prædiktorer blandt 15.418 spædbørnsfamilier

Behovssundhedspleje: Epidemiologisk studie af forekomst og prædiktorer blandt 15.418 spædbørnsfamilier Kandidatspeciale ved den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet Behovssundhedspleje: Epidemiologisk studie af forekomst og prædiktorer blandt 15.418

Læs mere

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug 2013 Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug Mads Uffe Pedersen AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES CENTER FOR

Læs mere

Sårbare livsfaser Beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt mennesker i sårbare livsfaser

Sårbare livsfaser Beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt mennesker i sårbare livsfaser Forskningscentrets rapportserie 2009 Rapport 4 Sårbare livsfaser Beskyttende faktorer for selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt mennesker i sårbare livsfaser Iben K. Stephensen, Børge Jensen, Erik

Læs mere

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut

health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut R H E H A L T I E A T C L Y health literacy Begrebet, konsekvenser og mulige interventioner 2009 Notat udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Dansk Sundhedsinstitut Health literacy - Begrebet, konsekvenser

Læs mere

Børns sociale relationer

Børns sociale relationer Lunds Universitet Sociologiska Institutionen Børns sociale relationer - En kvantitativ undersøgelse af konsekvenser af forældrenes arbejdsløshed. Författare: Pia Elena Henriksen Uppsats. Soc 441, 61-81

Læs mere

litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen

litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen Muskel- og skeletlidelser litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen Udarbejdet september 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE Af Casper Glistrup (FR11S050) og Anne Hertzum (FR11S051) Bachelorprojekt l januar 2015 l Fysioterapeutuddannelsen l

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere