Vadum Skole. Skoleplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vadum Skole. Skoleplan"

Transkript

1 Vadum Skole Skoleplan

2 VADUM SKOLE I DET FÆLLES SKOLEVÆSEN Samt skolens Værdigrundlag Vadum Skole er en del af Aalborg Kommunes skolevæsen og skolens distrikt dækker den nordvestligste del af kommunen. Skolen har ca. 400 elever på årgang og 59 dygtige medarbejdere. Skolen blev indviet som Vadum Centralskole tilbage i 1959 efter lukningen af den daværende Vadum Kommunes sidste landsbyskoler. Vadum Skole er i flere omgange blevet ud - og ombygget, med klassefløj, faglokaler og DUS. Naturfagslokalerne blev renoveret i 2007, håndarbejdslokalet og billedkunstlokalet i 2008 og Pædagogisk Servicecenter i I 2011 har skolen fået bevilget midler til en renovering og opdatering af læringsmiljøet. Desuden skal DUS A udvides i relation til fremtidsprognoserne, der viser den positive tendens, at børnetallet i Vadum er stigende. Vadum Skole er så heldige at have en central placering i lokalbefolkningens bevidsthed. Mange af skolens nuværende forældre har selv været elever på skolen og kan således tale med deres børn om de værdier og traditioner, som skolen har haft gennem alle årene. Traditioner er godt og skaber fællesskab dog er udvikling en naturlig og nødvendig faktor - i takt med at krav og forventninger ændres fra det omkringliggende samfund både nationalt men også globalt. På Vadum Skole arbejder vi derfor kontinuerligt med fokus på udvikling med hensyn til: Teamarbejdet, indhold og form i undervisningen, Kompetencecenteret, Trivselsforum, Pædagogisk Servicecenter etc. I vores dagligdag her på Vadum Skole arbejder vi ud fra et helhedsbaseret barnesyn. Det betyder blandt andet, at vi lægger stor vægt på at de forskellige voksne, der har kontakt til det enkelte barn, har et tæt og velfungerende samspil. Derfor betragter vi også Vadum Skole og DUS, som én samlet institution herigennem kan personalegrupperne drager stor nytte af hinandens forskellige faglige kompetencer i det daglige samarbejde omkring barnet. En meget synlig fordel ved at arbejde ud fra det helhedsbaserede barnesyn er desuden, at vi gennem mange år har haft og stadig har et godt og udbytterigt samarbejde med byens børnehaver og den lokale afdeling af ungdomsskolen samt ungdomsklubben. På Vadum Skole lægger vi stor vægt på skole-hjem samarbejdet, der ligeledes til stadighed er under konstruktiv udvikling. Medarbejdere og skolebestyrelse har sammen formuleret skolens fælles værdigrundlag. Vi søger konstant nye veje i vores bestræbelser på at højne og intensivere samarbejdet. Indenfor det seneste år har vi således med stor succes etableret en Familieklasse, hvor forældre tilbydes at komme i skole sammen med deres børn. På Vadum Skole arbejder vi intenst på at tilgodese det enkelte barns behov i videst muligt omfang ikke mindst i forhold til børn, der har særlige behov og kræver særlig opmærksomhed. Det er skolens målsætning, at eventuelle særlige behov kortlægges så tidligt som muligt og om muligt allerede før skoleforløbet starter. Barnets lærere og pædagoger arbejder sammen 2

3 med forældrene på at søge den nødvendige faglige ekspertise gennem skolens Kompetencecenter eller Trivselsforum. I arbejdet kan skolens psykolog inddrages eller andre PPRmedarbejdere (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), sundhedsplejerske, skolelæge, UU - vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning), SSP-medarbejder (samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og Politi), skolens Inklusionsvejleder eller skolens Trivselsperson. VADUM SKOLES VÆRDIGRUNDLAG Verden er mangfoldig. Det er godt og udviklende for børn at opleve mangfoldighed. Men børn har også brug for et stabilt og trygt fundament, hvorfra de kan opleve mangfoldigheden. På Vadum Skole tilbyder vi børnene et fast fundament i form af fem grundlæggende værdier, som præger børnenes møde med alle vores medarbejderne. De fem værdier er: SELVVÆRD ENGAGEMENT KOMPETENCER TILLID TRYGHED Det er godt at føle selvværd, fordi det giver indre ro og således mod på og lyst til at favne og turde vove det giver plads til andre og deres værd det medfører tolerance, empati, nærvær, tryghed og livsglæde Derfor oplever børn på Vadum Skole, at vi respekterer forskellighed vi giver plads til udfordringer vi støtter den enkelte 3

4 Det er godt at være engageret, fordi det er sundt at tage ansvar det giver tilværelsen indhold det sætter gang i ens udvikling det er med til at sætte gang i andres udvikling Derfor oplever børn på Vadum Skole, at vi er lydhøre over for nye initiativer vi har rum til eksperimenter vi er medspillere og medansvarlig Det er godt at have kompetencer, fordi det giver muligheder det øger livsglæden det fremmer udviklingslysten Derfor oplever børn på Vadum Skole, at vi styrker de sociale kompetencer vi styrker de personlige kompetencer vi styrker de faglige kompetencer vi styrker de praktisk/musiske kompetencer Det er godt at være tillidsfuld, fordi det skaber et positivt møde med andre mennesker det giver tro på, at andre er parate til at give det giver overskud til at modtage det vækker tillid hos andre Derfor oplever børn på Vadum Skole, at vi lytter til hinanden vi har tid til hinanden vi har respekt for hinanden 4

5 Det er godt at føle tryghed, fordi det fremmer en god læring det forebygger mobning det betyder bedre forudsætninger for at udvikle sig til et helt menneske Derfor oplever børn på Vadum Skole, at vi er omsorgsfulde og nærværende vi trygt kan færdes overalt på skolen vi bliver respekteret for vores forskellighed Skoleplansproces På Vadum Skole er skoleplanen styreredskab i forhold til planlægning af det pædagogiske arbejde i skolens forskellige fora: KU, Lærermøder, Afdelingsteam, Pædagogisk Råd, Skolebestyrelsen og Ledelsesteamet. Skoleplanen er dynamisk og ændres derfor i takt med udviklingen på skolen. Der opereres således ikke med faste terminer for evaluering, ændring og opdatering. Planen ændres og tilpasses løbende i takt med arbejdet omkring og med de enkelte udviklingspunkter. Evaluering og udvikling af nye punkter sker ofte i forlængelse af møder i Pædagogisk Råd, på lærermøder eller P-møder, hvor vi gennem anvendelse af en cafémodel eller lign. Søger at involverer alle medarbejdere i drøftelsen. Udpegning af nye handlepunkter kan ske på opfordring af medarbejdere, ledelse eller på baggrund af centrale beslutninger. Cafémodellen passer godt til Vadum Skoles kultur, og møderne ender som oftest ud med mange konkrete forslag. 5

6 Ledelsen samler herefter de mange forslag i oplæg, der går videre til mere indgående drøftelse og viderebearbejdelse i skolens KU eller MED. Efter endt viderebearbejdelse har ledelsen rollen som skrivere med henblik på udarbejdelse af konkrete handleforslag, som herefter bliver fremlagt til den endelige indsatsbeskrivelse. Skoleplanen drøftes løbende i Skolebestyrelsen som led i tilsyn med de pædagogiske processer. Indsatsområder TRIVSEL Oprettelse af Børnegruppe Status på Vadum Skole 1/ Vi oplever at der er mange børn, der bliver kede af det og har svært ved at håndtere situationen i forbindelse med forældres skilsmisse. Vi oplever at mange af børnene kommer i trivselsproblemer og / eller faglige problemer. Hvad vil vi? Vi vil oprette en Børnegruppe, hvor børnene får tilbudt at møde og tale med andre børn i samme situation. Vi vil gennem arbejdet i gruppen støtte børnene i processen omkring / efter skilsmissen, således at børnenes trivsel højnes. Skolens trivselsperson og en ledelsesrepræsentant er ansvarlige for ledelse af gruppen. Vi vil bruge det første år på at udvikle konceptet omkring gruppen. Herefter forventes Børnegruppen at være et permanent tilbud på Vadum Skole. Hvornår? Processen forventes afsluttet inden sommerferien Arbejdet med implementering af arbejdet i dagligdagen forventes at løbe fremadrettet fra skoleåret Fra skoleåret forventes tilbuddet at være permanent på Vadum Skole. Hvem? Hvordan og hvor- Skolens trivselsperson er sammen med en ledelsesrepræsentant ansvarlig for at processen gennemføres og evalueres. På møde med ledelsen i det sene forår 2013 med henblik på evt. revi- 6

7 når vil vi evaluere? Status ved evaluering? sion. Børnegruppen har vist sig at være en stor succes. Der er stor søgning til gruppen og arbejdet fortsættes uden ændringer i konceptet. Trivsel: Oprettelse af børnegruppe afsluttes som indsats i skoleplanen og udgår fra august Inklusion Videreudvikling af inklusionsindsatsen Status på Vadum Skole 1/ Hvad vil vi? En inkluderende tilgang er en af grundpillerne i Vadum Skoles værdigrundlag. Vi ønsker at fremme tolerance og respekt for, at vi alle er forskellige. Vi ønsker, at Vadum Skole som udgangspunkt skal være det naturlige valg for børn i lokalområdet. Vi har gennem de senere år haft god erfaring med at enkeltinkluderede elever på flere forskellige klassetrin. Nogle elever har kunnet fuldføre hele skoleforløbet på skolen, mens andre har haft brug for et mere specialiseret tilbud med stigende faglige krav på de senere klassetrin. Vi har på nuværende tidspunkt en bred palet af tilbud i vores inklusionsarbejde: Særligt tilrettelagt undervisning i KPC regi, Holddeling, Trivselforum Vadum, Projekt Backpack Nord, Lille Hold, Holdepladsen m.fl. Hvis lærere og pædagoger skal kunne løfte inklusions opgaver i højere grad end i dag, er målrettet efteruddannelse og større viden nødvendig bredt på alle niveau i medarbejdergruppen. Vi vil derfor fortsat prioritere efteruddannelse indenfor fx AKT og diagnose området. Vi vil hvert år sende 2 3 medarbejdere på Specialpædagogisk Grunduddannelse, således at der i alle afdelinger er flere medarbejder med spydspidsviden - og således at flest muligt (gerne alle) på sigt har en efteruddannelse. ( I skoleåret sendes yderligere en lærer og en børnehaveklasseleder på videreuddannelse) Vi vil oprette og udvikle en funktion som inklusionsvejleder på skolen. Inklusionsvejlederen har psykologisk efteruddannelse på minimum diplomniveau og den pågældende skal selv være med til at definere og udvikle indholdet i funktionen. Vi vil sætte større fokus på vejledning af den enkelte medarbejder og teamet i forhold til inklusionsudfordringer (KPC koordinator og Inklusionsvejleder som vejleder / coach). Som et led i processen indfører vi bl.a. et mini-trivselsforum. Hvornår? I løbet af skoleårene og Hvem? Skolens ledelse er ansvarlig for processen i samarbejde med inklusionsvejleder, KPC koordinator og trivselsperson. Hvordan og hvornår vil vi evaluere? Løbende på møder og ved samtaler. Midtvejsevaluering før sommerferien 2013 med henblik på evt. justering forud for planlægning af arbejdet i skoleåret , med henblik på evt. justering. Slutevaluering før sommerferien 2014, med henblik på beslutning om evt. forlængelse af projektet. 7

8 Status ved evaluering forår 2013: Indsatsen er evalueret i forbindelse med planlægningen af skoleåret 13/14. To personer er på videreuddannelse Inklusionsvejlederfunktionen fortsætter med uændrede ressourcer. Der er i løbet af det første år udarbejdet observationsskemaer og procedurer omkring vejledning. Denne praksis følges og fortsættes. Mini-trivselsforum er blevet godt modtaget af medarbejdere på stedet. Ordningen fortsætter i skoleåret der er fremadrettet fokus på at inklusionsvejleder og koordinator har en udredende og vejledende funktion i forhold til øvrige medarbejdere på stedet. Slut evaluering i forbindelse med planlægningen af skoleåret Herunder overvejelser om ændringer i vejleder og koordinators rolle i forbindelse med overgangen til ny Folkeskolereform fra august 2014 og beslutning om evt. fornyet inklusionsindsats. Inklusion Status på Vadum Skole 1/ Projekt Backpack Nord En inkluderende tilgang er en af grundpillerne i Vadum Skoles værdigrundlag. Vi ønsker at fremme tolerance og respekterer, at vi alle er forskellige. Vi ønsker, at Vadum Skole som udgangspunkt skal være det naturlige valg for børn i lokalområdet. Vi har gennem de senere år haft god erfaring med at enkeltinkluderede elever på flere forskellige klassetrin. Nogle elever har kunnet fuldføre hele skoleforløbet på skolen, mens andre har haft brug for et mere specialiseret tilbud med stigende faglige krav på de senere klassetrin. For nogle elever har et Unge Coach forløb i Ungdomsskoleregi været en stor succes. Deltagelse i Unge Coach har dog været betinget at eleverne går i 7. klasse - og senest er tilbuddet nedlagt i forbindelse med kommunale besparelser. Hvad vil vi? Vadum Skole har sammen med 3 andre skoler oprettet Projekt Backpack Nord: BagPack er et særligt tilrettelagt forløb af 8 ugers varighed målrettet elever, der har brug for et anderledes undervisningsforløb med et mere fysisk indhold, der kan give ny energi - og dermed en genvej til et bedre skoleliv i stamklassen. Geografisk har Backpack base i egne lokaler på Vestbjerg Gamle Skole. Mål og pædagogik i Projekt Backpack Nord? Pædagogikken er anerkendende og ressourcefokuseret. Undervisningen har fokus på en praktisk tilgang og tværfaglige temaer. Undervisningsindholdet kan veksle fra forløb til forløb. 8

9 Hvad bliver der undervist i på Projekt Backpack Nord? Undervisningsindholdet kan veksle fra forløb til forløb. Indenfor det enkelte forløb veksles der mellem forskellige fysiske og praktiske aktiviteter f.eks. mountainbike, cross, værkstedsarbejde, forskellige vandaktiviteter og faglige eller tværfaglige temaer Hvordan bliver en elev optaget i Backpack Nord? Tilbuddet er oprettet i samarbejde med skolernes kompetencecenter. Visitering til - og optagelse på forløbene, sker efter aftale mellem eleven, forældre, lærere, trivselsperson og skolelederen.. Hvornår? Projektet løber i skoleårene og Hvem? Hvordan og hvornår vil vi evaluere? Status ved evaluering 11/2 2013: Ledelsen på de fire skoler er ansvarlige for processen i samarbejde med skolernes Trivselspersoner. Der er tilknyttet en konsulent fra Skoleafdelingen til projektet. Midtvejsevaluering på møde mellem ledelse, Trivselsperson og KPC - koordinatorer i foråret 2012 med henblik på evt. justering af tilbud i skoleåret Slut evaluering i KU i foråret 2013 med henblik på evt. iværksættelse af ny eller revideret plan fra skoleåret Projektet er evalueret i februar Følgende blev aftalt: Projektet fortsætter i skoleåret I løbet af næste skoleår skal der arbejdes på en plan for, hvordan projektet forankres efter næste skoleår. Det kan fx overvejes at inddrage flere skoler i projektet. Med henblik på at lette forankringen (evt. spredning af projektet) skal projektet i løbet af næste skoleår beskrives detaljeret; herunder o Analyse og vurdering af elevbaggrund mhp. definering af kernemålgruppe; henholdsvis hidtidige brugere o Aktiviteter o Vikardækning herunder aktiviteter i tilfælde af vikardækning o Økonomi o Transport o Elevudbytte ift. formål med tilbuddet til den enkelte elev o Aftaler om henvisninger og evalueringsskemaer o Elevskemaer o Journalisering og e-doc o Samarbejde mellem Backpack-personale og afgivende klasselærere o Samarbejde med forældre o Samarbejde med Ungdomsskolen o Osv Denne del drøftes på næste møde. Skoleafdelingen laver udkast til, hvilke områder der skal beskrives. 9

10 Status ved evaluering december 2013: Det er besluttet ikke at fortsætte projektet i sin nuværende form i skoleåret Erfaringer fra projektet sammenskrives, således at projektet kan fortsættes på de enkelte skoler i det omfang det ønskes. Inklusion: Projekt BackPack afsluttes som indsats i skoleplanen og udgår fra august PÆDAGOGISK IT Status på Vadum Skole 1/ Hvad vil vi? Skolen har pt 130 computere og tre smartboards. Vi har en IT vejleder. Der er udarbejdet plan for indkøb af IT, som dog skal tilrettes byggeriet. Skoleintra og forældreintra benyttes i en så høj grad, at skolen er papirløs. Elevintra er i den spæde start. Der er computere i alle klasser og på PLC. Der er rullebord med projektorer i alle afdelinger samt Info kiosk på lærerværelset. Der er trådløst net over hele skolen. 1) Der skal være en superbruger i hver afdeling. Superbrugeren skal være tovholder for, at der drøftes pædagogisk it i afdelingen samt være inspirator for kollegerne i afdelingen. 2) Slutmål for elever på Vadum Skole Eleverne skal opnå kompetencer indenfor følgende områder: - Elevintra: o Samlemapper, beskedsystem, årsplaner, aktivitetsplan, evt. ugeplaner m.m. - Excel/word: o Indføring af problemregning - Integrere mobiltelefon i undervisningen: o Til bl.a. småfilm, translator - Power point i alle fag - Word: o Opsætning af tekster - Publisher eller anden grafik program: o Skal give grafisk indsigt - Komponer musik i Hitkassen - Søgning på internettet 3) Udover at tænke slutmålene for eleverne ind i undervisningen, skal lærerne også indtænke følgende: - smartboard i undervisningen - vidensdeling - al kontakt til hjemmet via forældreintra - de ældste elever medbringer selv pc er 10

11 - kontaktbogen på forældreintra skal anvendes (besluttet i skolebestyrelsen) Hvornår? I løbet af skoleårene og Hvem? Hvordan og hvornår vil vi evaluere? Status ved evaluering? - IT ansvarlige på PSC er ansvarlige for processen. - Implementering sker i samarbejde med medarbejderne i de enkelte afdelinger og ledelsen IT ansvarlige gennemfører evaluering i efteråret 2012 med henblik på evt. justering af plan i foråret Der anvendes skemaer fra PITT UNGEINDSATSEN Styrkelse af ungeindsatsen med henblik på at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Status på Vadum Skole 1/ Status december 2013 / januar 2014: Hvad vil vi? Hvornår? Hvem? Der arbejdes med to adskilte planer. Elevplan og Uddannelsesplan. Der samarbejdes med UU om udskolingsarbejdet. Skolens elever deltager i tilbud om besøg på ungdomsuddannelserne og i erhvervspraktik. Hvordan arbejdes der konkret med UEA?? Indfører en integreret elektronisk plan der dækker de to områder. Styrke uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen. Arbejdspunkter frem mod august 2014: Hvad vil vi konkret fremadrettet gøre for at styrke UEA arbejdet fremadrettet, således at eleverne i højere grad er uddannelsesparate?? Hvad vil vi konkret fremadrettet gøre for at styrke udskolingen på Vadum Skole i forbindelse med implementeringen af Folkeskolereformen august 2014?? Hvilke valgfag vil vi fremover tilbyde på Vadum Skole og hvilke fag vil vi købe af eksterne samarbejdspartnere fx ungdomsskolen?? Skoleåret og skoleåret (forlænget) - Lærerne i ældste afdeling er ansvarlige for at styrke uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen. - IT ansvarlige på PLC er ansvarlige for processen med implementering af den integrerede elev og uddannelsesplan. - UU inddrages i arbejdet, når det skønnes relevant. 11

12 - Ungdomsskolen?? - Ungdomsuddannelserne?? - Andre?? Hvordan og hvornår vil vi evaluere? Status ved evaluering forår 2013: Midtvejsevaluering på afdelingsmøde i december 2013 / januar 2014 og december 2014 / januar Slutevaluering foråret 2015 med henblik på eventuelle justeringer. En integreret plan er indført, men endnu ikke fuldt implementeret. I efteråret 2013 er den elektroniske plan i skoleintra indført. Planen udbredes til at dække alle klassetrin. Status december 2013 / januar 2014: Pædagogiske processer Status på Vadum Skole 1/ Inkluderende Undervisningsledelse I skoleåret havde vi på Vadum Skole i forbindelse med inklusionsindsatsen i et mindre udviklingsprojekt arbejdet med følgende målsætning: At der indenfor den enkelte afdeling samles et spydspidsteam med ekspertviden omkring tilrettelæggelse af undervisning målrettet elever med særlige behov for struktur og overskuelighed. At der med etablering af spydspidsteamet skabes rum / mulighed for vidensdeling og sidemandsoplæring af øvrigt personale fx gennem anvendelse af: Oplæg på Pæd. råd., Lærermøder og afdelingsmøder. Spydspids indsatsen har indtil nu været koncentreret omkring ekspertviden inden for flere specifikke områder: AKT, Børn med diagnoser, og Børn med læsevanskeligheder. I skoleåret udbygger vi dette felt til også at omfatte Børn med matematikvanskeligheder Den særlige ekspertviden er bragt ind i huset gennem målrettet efteruddannelse. Vi har således på nuværende tidspunkt 10 lærere med specialpædagogisk grunduddannelse og i skoleåret sender vi yderligere 3 lærere på kursus. Indsatsen har resulteret i, at vi nu i alle skolens tre afdelinger har medarbejdere med særlige kompetencer og viden, som kommer i spil på teammøder og i 1-1 vidensdeling Indsatsen i de foregående skoleår har givet medarbejderne bredt - et godt afsæt for et fremadrettet inklusionsarbejde - særligt med fokus på 12

13 den enkelte i fællesskabet. I forlængelse hermed oplevede vi et øget behov for at rette fokus mod fællesskabet i klassen eller gruppen og i den forbindelse særligt lærerens rolle, som leder af undervisningsprocesser og sociale relationer. Hvad vil vi? Under Fælles Skoleudvikling arbejder vi i skoleåret med et mindre udviklingsprojekt under overskrift: Inkluderende undervisningsledelse Det er tanken, at den enkelte lærer arbejder med at udvikle - og afprøve forskellige nye klasseledelsesstrategier i forbindelse med pædagogisk opkvalificering af egen undervisning i løbet af skoleåret med mulighed for løbende sparring fra ekstern konsulent. Sparringsmulighed tænkes tilrettelagt i forbindelse med teammøder - og på møder som led i fællesforberedelse efter aftale mellem konsulent og lærere i den enkelte afdeling. Hvornår? I løbet af skoleårene (forlænget i ) Hvem? Hvordan og hvornår vil vi evaluere? Status ved evaluering? Lærergruppen. Skolens ledelse er ansvarlig for ansøgning om midler, samt tilrettelæggelse af projektet i samarbejde med konsulent fra skoleafdelingen. De enkelte afdelinger tilrettelægger selv det konkrete projektforløb internt i afdelingen. Projektet tænkes evalueret i to omgange i skolens KU udvalg med deltagelse af ekstern konsulen. Midtvejsevaluering planlægges foretaget i det tidlige forår 2013 med henblik på justering af sidste del af projektforløbet - og slutevaluering gennemføres i forsommeren 2013, med henblik på evt. forlængelse af projektet. I forbindelse med midtvejsevalueringen er der fra lærergruppen fremsat ønske om at projektet forlænges til at omfatte en specialisering inden for Implementering af Cooperative Learning som fælles undervisnings- og inklusionsstrategi på Vadum Skole. Skolen har søgt og fået bevilget central finansiering af projektet, som planlægges afviklet i skoleåret , med midtvejs og slutevaluering i KU. DEN GODE HISTORIE Status på Vadum Skole 1/ Hvad vil vi? Vi oplever, at de dårlige historier kommer til at fylde for meget i forhold til de gode historier både på skolen lokalt - og i lokal området omkring skolen. Fejlagtige eller mangelfuld information fører meget nemt med sig at en fjer bliver til syv høns. Det vanskeliggør arbejdet med Trivsels- og inklusionsindsatsen. Vi vil blive bedre at fortælle de gode historier om dagligdagen på skolen gennem: 13

14 - Større udnyttelse af skoleintra på alle klassetrin - Større fokus på oplysning og anerkendende tilgange fx i forbindelse med inklusion - Åben skole fx forældre inviteres til deltagelse i morgensamling i yngste, julemorgensang mv. - Flere billedreportager fra dagligdagen på intranet og hjemmeside - Flere indlæg i Vadum Bladet Hvornår? Løbende fremadrettet fra foråret Hvem? Alle interessenter i og omkring skolen, på alle planer fra yngste elev til skolebestyrelsesformand. Ledelsen skriver indlæg i nyhedsbrevet Nyt fra Vadum Skole, Dus Nyhedsbrev, intranet, hjemmeside og Vadum Bladet om overordnede forhold på skoleplan. Fx om inklusion, byggeri, opstart af nye tiltag mv. (Billeddokumentation medtages ved relevans og når muligt) Ledelsen sørger for indkøb af kamera til alle afdelinger. Afdelinger skriver indlæg om fx faguger, tværsuger, motionsdag, juleafslutning, velkomstdag mv. (meget gerne med billeddokumentation) på afdelingsplan. Klasselærere skriver indlæg og lægger billeder ud på forældre- og elevintra, fx indtryk fra dagligdagen, særlige arrangementer, juleklippedag, første skoledag mv.. Faglærere skriver indlæg og lægger billeder ud på forældre- og elevintra fx om større projekter, oplevelsestur, skolekomedie, julefrokost for 7. klasse, faglige ekskursioner, cyklistprøve, skolepatruljens tur til Fårup mv. Pædagogerne laver billede og tekst dokumentation til opslagstavler, skoleintra, hjemmeside om aktiviteter i Dus. Skolebestyrelsesmedlemmer skriver indlæg til skoleintra og Vadum Posten om bestyrelsens arbejde, gode idéer til klasseforældrerådene, indtryk fra skolefesten, nyt om trafikale forhold mv. Eleverne laver indlæg til elev- og forældreintra i egen klasse. Hvordan og hvornår vil vi evaluere? Status ved evaluering? I KU og i skolebestyrelsen i efteråret Indsatsen vurderes at have haft god effekt. Flere borgere i byen har tilkendegivet at der er dejligt at kunne følge mere med i skolens liv. Det besluttes at der fortsat skal være fokus på at lave indlæg til Vadum Bladet, når der er relevant stof. Ansvaret for dette ligger både hos medarbejdere og i bestyrelsen. Men Den gode Historie afsluttes som indsats i skoleplanen og udgår fra august Implementering af Folkeskolereformen Status på Vadum Skole 1/8 En Ny Vadum Skole Det lokale arbejde er tilrettelagt i en procesplan, der fore- 14

15 2013 løbigt strækker sig frem til august Hvad vil vi? Implementere de tiltag og intentioner der ligger i Folkeskolereformen. Skabe en Ny Vadum Skole med en motiverende og sammenhængende skoledag - og større udfordringer for alle elever. Skabe en Ny Vadum Skole med gode arbejdsvilkår for elever og medarbejderne på skolen. Hvornår? Hvem? Hvordan og hvornår vil vi evaluere? Status ved evaluering? I løbet af skoleåret og de kommende skoleår. Alle interessenter i og omkring skolen. Det lokale arbejde er tilrettelagt i en procesplan, der foreløbigt strækker sig frem til august Der arbejdes parallelt i Ledelsesteamet, Lærergruppen, Pædagoggruppen, Skolebestyrelsen og elevrådet. Andre eksterne interessenter indbydes til samarbejde i løbet af året. Den lokale proces løber parallelt med den centrale kommunale proces og tilrettes om nødvendigt i forhold til denne. Løbende gennem drøftelser i MED, KU og i skolebestyrelsen i forbindelse med processen. Forår 2014 og forår

16 SKOLEBESTYRELSEN 2012 / 2013 Forældrerepræsentanter: Flemming Nielsen (Form.) Rødkløvervej Mette Ekstrøm Jensen Rødslet Marlene Qvist Simoni E.J. Overbyes Vej Rikke Vingaard Nørbalk Vadum Kirkevej Michael Kjærsgaard Nielsen Rødslet Henrik Kragh Andersen Nervøsvej Annemette Boel Skovbjerg Vadum Kirkevej Suppleanter: Kirsten Hurup Bundgaard Vester Halne Vej Klaus Erik Steffensen Egevænget Mette Nygaard Elmevænget Elevrepræsentanter:?? Medarbejderrepræsentanter: Lone Helverskov Søren Jung Pedersen GODKENDELSE Godkendt i skolebestyrelsen Maj 2013 Flemming Nielsen skolebestyrelsesformand 16

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Skoleplan 2012 for Klarup Skole

Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skole- og Kulturforvaltningen KLARUP SKOLE Hellasvej 17 Tlf. 9636 5500 E-mailadresse: Hjemmeside: 9270 Klarup Fax 9831 9477 klarupskole@aalborg.dk www.klarupskole.dk 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Indledning... 5 Sammenfatning... 6. Indsatser, centralt... 7

Indledning... 5 Sammenfatning... 6. Indsatser, centralt... 7 2 Indhold Indledning... 5 Sammenfatning... 6 Indsatser, centralt... 7 Digitaliseringsstrategi... 8 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)... 9 Pædagogisk Udvikling... 11 Skoletjenesten.... 12 Skolerne

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Kvalitetsrapporten, skoleåret 2012-13

Kvalitetsrapporten, skoleåret 2012-13 2013 Kvalitetsrapporten, skoleåret 2012-13 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune 2 Indhold Indhold... 2 Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen(kort tekst)...

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Skoleplan 09 11. Stolpedalsskolen

Skoleplan 09 11. Stolpedalsskolen Skoleplan 09 11 Stolpedalsskolen Denne publikation er Stolpedalsskolens skoleplan for de kommende 2 år. Planen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse. Planen

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Brændkjær ved Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Der arbejdes i små

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS Specialreformen er nu gået ind i sit andet leveår. Det betyder, at reformens fokus og tilgange arbejdet med inklusion og inkluderende pædagogik - nu rulles ud i hele byen. Alle distrikter tilbydes uddannelse

Læs mere