Vadum Skole. Skoleplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vadum Skole. Skoleplan"

Transkript

1 Vadum Skole Skoleplan

2 VADUM SKOLE I DET FÆLLES SKOLEVÆSEN Samt skolens Værdigrundlag Vadum Skole er en del af Aalborg Kommunes skolevæsen og skolens distrikt dækker den nordvestligste del af kommunen. Skolen har ca. 400 elever på årgang og 59 dygtige medarbejdere. Skolen blev indviet som Vadum Centralskole tilbage i 1959 efter lukningen af den daværende Vadum Kommunes sidste landsbyskoler. Vadum Skole er i flere omgange blevet ud - og ombygget, med klassefløj, faglokaler og DUS. Naturfagslokalerne blev renoveret i 2007, håndarbejdslokalet og billedkunstlokalet i 2008 og Pædagogisk Servicecenter i I 2011 har skolen fået bevilget midler til en renovering og opdatering af læringsmiljøet. Desuden skal DUS A udvides i relation til fremtidsprognoserne, der viser den positive tendens, at børnetallet i Vadum er stigende. Vadum Skole er så heldige at have en central placering i lokalbefolkningens bevidsthed. Mange af skolens nuværende forældre har selv været elever på skolen og kan således tale med deres børn om de værdier og traditioner, som skolen har haft gennem alle årene. Traditioner er godt og skaber fællesskab dog er udvikling en naturlig og nødvendig faktor - i takt med at krav og forventninger ændres fra det omkringliggende samfund både nationalt men også globalt. På Vadum Skole arbejder vi derfor kontinuerligt med fokus på udvikling med hensyn til: Teamarbejdet, indhold og form i undervisningen, Kompetencecenteret, Trivselsforum, Pædagogisk Servicecenter etc. I vores dagligdag her på Vadum Skole arbejder vi ud fra et helhedsbaseret barnesyn. Det betyder blandt andet, at vi lægger stor vægt på at de forskellige voksne, der har kontakt til det enkelte barn, har et tæt og velfungerende samspil. Derfor betragter vi også Vadum Skole og DUS, som én samlet institution herigennem kan personalegrupperne drager stor nytte af hinandens forskellige faglige kompetencer i det daglige samarbejde omkring barnet. En meget synlig fordel ved at arbejde ud fra det helhedsbaserede barnesyn er desuden, at vi gennem mange år har haft og stadig har et godt og udbytterigt samarbejde med byens børnehaver og den lokale afdeling af ungdomsskolen samt ungdomsklubben. På Vadum Skole lægger vi stor vægt på skole-hjem samarbejdet, der ligeledes til stadighed er under konstruktiv udvikling. Medarbejdere og skolebestyrelse har sammen formuleret skolens fælles værdigrundlag. Vi søger konstant nye veje i vores bestræbelser på at højne og intensivere samarbejdet. Indenfor det seneste år har vi således med stor succes etableret en Familieklasse, hvor forældre tilbydes at komme i skole sammen med deres børn. På Vadum Skole arbejder vi intenst på at tilgodese det enkelte barns behov i videst muligt omfang ikke mindst i forhold til børn, der har særlige behov og kræver særlig opmærksomhed. Det er skolens målsætning, at eventuelle særlige behov kortlægges så tidligt som muligt og om muligt allerede før skoleforløbet starter. Barnets lærere og pædagoger arbejder sammen 2

3 med forældrene på at søge den nødvendige faglige ekspertise gennem skolens Kompetencecenter eller Trivselsforum. I arbejdet kan skolens psykolog inddrages eller andre PPRmedarbejdere (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), sundhedsplejerske, skolelæge, UU - vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning), SSP-medarbejder (samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og Politi), skolens Inklusionsvejleder eller skolens Trivselsperson. VADUM SKOLES VÆRDIGRUNDLAG Verden er mangfoldig. Det er godt og udviklende for børn at opleve mangfoldighed. Men børn har også brug for et stabilt og trygt fundament, hvorfra de kan opleve mangfoldigheden. På Vadum Skole tilbyder vi børnene et fast fundament i form af fem grundlæggende værdier, som præger børnenes møde med alle vores medarbejderne. De fem værdier er: SELVVÆRD ENGAGEMENT KOMPETENCER TILLID TRYGHED Det er godt at føle selvværd, fordi det giver indre ro og således mod på og lyst til at favne og turde vove det giver plads til andre og deres værd det medfører tolerance, empati, nærvær, tryghed og livsglæde Derfor oplever børn på Vadum Skole, at vi respekterer forskellighed vi giver plads til udfordringer vi støtter den enkelte 3

4 Det er godt at være engageret, fordi det er sundt at tage ansvar det giver tilværelsen indhold det sætter gang i ens udvikling det er med til at sætte gang i andres udvikling Derfor oplever børn på Vadum Skole, at vi er lydhøre over for nye initiativer vi har rum til eksperimenter vi er medspillere og medansvarlig Det er godt at have kompetencer, fordi det giver muligheder det øger livsglæden det fremmer udviklingslysten Derfor oplever børn på Vadum Skole, at vi styrker de sociale kompetencer vi styrker de personlige kompetencer vi styrker de faglige kompetencer vi styrker de praktisk/musiske kompetencer Det er godt at være tillidsfuld, fordi det skaber et positivt møde med andre mennesker det giver tro på, at andre er parate til at give det giver overskud til at modtage det vækker tillid hos andre Derfor oplever børn på Vadum Skole, at vi lytter til hinanden vi har tid til hinanden vi har respekt for hinanden 4

5 Det er godt at føle tryghed, fordi det fremmer en god læring det forebygger mobning det betyder bedre forudsætninger for at udvikle sig til et helt menneske Derfor oplever børn på Vadum Skole, at vi er omsorgsfulde og nærværende vi trygt kan færdes overalt på skolen vi bliver respekteret for vores forskellighed Skoleplansproces På Vadum Skole er skoleplanen styreredskab i forhold til planlægning af det pædagogiske arbejde i skolens forskellige fora: KU, Lærermøder, Afdelingsteam, Pædagogisk Råd, Skolebestyrelsen og Ledelsesteamet. Skoleplanen er dynamisk og ændres derfor i takt med udviklingen på skolen. Der opereres således ikke med faste terminer for evaluering, ændring og opdatering. Planen ændres og tilpasses løbende i takt med arbejdet omkring og med de enkelte udviklingspunkter. Evaluering og udvikling af nye punkter sker ofte i forlængelse af møder i Pædagogisk Råd, på lærermøder eller P-møder, hvor vi gennem anvendelse af en cafémodel eller lign. Søger at involverer alle medarbejdere i drøftelsen. Udpegning af nye handlepunkter kan ske på opfordring af medarbejdere, ledelse eller på baggrund af centrale beslutninger. Cafémodellen passer godt til Vadum Skoles kultur, og møderne ender som oftest ud med mange konkrete forslag. 5

6 Ledelsen samler herefter de mange forslag i oplæg, der går videre til mere indgående drøftelse og viderebearbejdelse i skolens KU eller MED. Efter endt viderebearbejdelse har ledelsen rollen som skrivere med henblik på udarbejdelse af konkrete handleforslag, som herefter bliver fremlagt til den endelige indsatsbeskrivelse. Skoleplanen drøftes løbende i Skolebestyrelsen som led i tilsyn med de pædagogiske processer. Indsatsområder TRIVSEL Oprettelse af Børnegruppe Status på Vadum Skole 1/ Vi oplever at der er mange børn, der bliver kede af det og har svært ved at håndtere situationen i forbindelse med forældres skilsmisse. Vi oplever at mange af børnene kommer i trivselsproblemer og / eller faglige problemer. Hvad vil vi? Vi vil oprette en Børnegruppe, hvor børnene får tilbudt at møde og tale med andre børn i samme situation. Vi vil gennem arbejdet i gruppen støtte børnene i processen omkring / efter skilsmissen, således at børnenes trivsel højnes. Skolens trivselsperson og en ledelsesrepræsentant er ansvarlige for ledelse af gruppen. Vi vil bruge det første år på at udvikle konceptet omkring gruppen. Herefter forventes Børnegruppen at være et permanent tilbud på Vadum Skole. Hvornår? Processen forventes afsluttet inden sommerferien Arbejdet med implementering af arbejdet i dagligdagen forventes at løbe fremadrettet fra skoleåret Fra skoleåret forventes tilbuddet at være permanent på Vadum Skole. Hvem? Hvordan og hvor- Skolens trivselsperson er sammen med en ledelsesrepræsentant ansvarlig for at processen gennemføres og evalueres. På møde med ledelsen i det sene forår 2013 med henblik på evt. revi- 6

7 når vil vi evaluere? Status ved evaluering? sion. Børnegruppen har vist sig at være en stor succes. Der er stor søgning til gruppen og arbejdet fortsættes uden ændringer i konceptet. Trivsel: Oprettelse af børnegruppe afsluttes som indsats i skoleplanen og udgår fra august Inklusion Videreudvikling af inklusionsindsatsen Status på Vadum Skole 1/ Hvad vil vi? En inkluderende tilgang er en af grundpillerne i Vadum Skoles værdigrundlag. Vi ønsker at fremme tolerance og respekt for, at vi alle er forskellige. Vi ønsker, at Vadum Skole som udgangspunkt skal være det naturlige valg for børn i lokalområdet. Vi har gennem de senere år haft god erfaring med at enkeltinkluderede elever på flere forskellige klassetrin. Nogle elever har kunnet fuldføre hele skoleforløbet på skolen, mens andre har haft brug for et mere specialiseret tilbud med stigende faglige krav på de senere klassetrin. Vi har på nuværende tidspunkt en bred palet af tilbud i vores inklusionsarbejde: Særligt tilrettelagt undervisning i KPC regi, Holddeling, Trivselforum Vadum, Projekt Backpack Nord, Lille Hold, Holdepladsen m.fl. Hvis lærere og pædagoger skal kunne løfte inklusions opgaver i højere grad end i dag, er målrettet efteruddannelse og større viden nødvendig bredt på alle niveau i medarbejdergruppen. Vi vil derfor fortsat prioritere efteruddannelse indenfor fx AKT og diagnose området. Vi vil hvert år sende 2 3 medarbejdere på Specialpædagogisk Grunduddannelse, således at der i alle afdelinger er flere medarbejder med spydspidsviden - og således at flest muligt (gerne alle) på sigt har en efteruddannelse. ( I skoleåret sendes yderligere en lærer og en børnehaveklasseleder på videreuddannelse) Vi vil oprette og udvikle en funktion som inklusionsvejleder på skolen. Inklusionsvejlederen har psykologisk efteruddannelse på minimum diplomniveau og den pågældende skal selv være med til at definere og udvikle indholdet i funktionen. Vi vil sætte større fokus på vejledning af den enkelte medarbejder og teamet i forhold til inklusionsudfordringer (KPC koordinator og Inklusionsvejleder som vejleder / coach). Som et led i processen indfører vi bl.a. et mini-trivselsforum. Hvornår? I løbet af skoleårene og Hvem? Skolens ledelse er ansvarlig for processen i samarbejde med inklusionsvejleder, KPC koordinator og trivselsperson. Hvordan og hvornår vil vi evaluere? Løbende på møder og ved samtaler. Midtvejsevaluering før sommerferien 2013 med henblik på evt. justering forud for planlægning af arbejdet i skoleåret , med henblik på evt. justering. Slutevaluering før sommerferien 2014, med henblik på beslutning om evt. forlængelse af projektet. 7

8 Status ved evaluering forår 2013: Indsatsen er evalueret i forbindelse med planlægningen af skoleåret 13/14. To personer er på videreuddannelse Inklusionsvejlederfunktionen fortsætter med uændrede ressourcer. Der er i løbet af det første år udarbejdet observationsskemaer og procedurer omkring vejledning. Denne praksis følges og fortsættes. Mini-trivselsforum er blevet godt modtaget af medarbejdere på stedet. Ordningen fortsætter i skoleåret der er fremadrettet fokus på at inklusionsvejleder og koordinator har en udredende og vejledende funktion i forhold til øvrige medarbejdere på stedet. Slut evaluering i forbindelse med planlægningen af skoleåret Herunder overvejelser om ændringer i vejleder og koordinators rolle i forbindelse med overgangen til ny Folkeskolereform fra august 2014 og beslutning om evt. fornyet inklusionsindsats. Inklusion Status på Vadum Skole 1/ Projekt Backpack Nord En inkluderende tilgang er en af grundpillerne i Vadum Skoles værdigrundlag. Vi ønsker at fremme tolerance og respekterer, at vi alle er forskellige. Vi ønsker, at Vadum Skole som udgangspunkt skal være det naturlige valg for børn i lokalområdet. Vi har gennem de senere år haft god erfaring med at enkeltinkluderede elever på flere forskellige klassetrin. Nogle elever har kunnet fuldføre hele skoleforløbet på skolen, mens andre har haft brug for et mere specialiseret tilbud med stigende faglige krav på de senere klassetrin. For nogle elever har et Unge Coach forløb i Ungdomsskoleregi været en stor succes. Deltagelse i Unge Coach har dog været betinget at eleverne går i 7. klasse - og senest er tilbuddet nedlagt i forbindelse med kommunale besparelser. Hvad vil vi? Vadum Skole har sammen med 3 andre skoler oprettet Projekt Backpack Nord: BagPack er et særligt tilrettelagt forløb af 8 ugers varighed målrettet elever, der har brug for et anderledes undervisningsforløb med et mere fysisk indhold, der kan give ny energi - og dermed en genvej til et bedre skoleliv i stamklassen. Geografisk har Backpack base i egne lokaler på Vestbjerg Gamle Skole. Mål og pædagogik i Projekt Backpack Nord? Pædagogikken er anerkendende og ressourcefokuseret. Undervisningen har fokus på en praktisk tilgang og tværfaglige temaer. Undervisningsindholdet kan veksle fra forløb til forløb. 8

9 Hvad bliver der undervist i på Projekt Backpack Nord? Undervisningsindholdet kan veksle fra forløb til forløb. Indenfor det enkelte forløb veksles der mellem forskellige fysiske og praktiske aktiviteter f.eks. mountainbike, cross, værkstedsarbejde, forskellige vandaktiviteter og faglige eller tværfaglige temaer Hvordan bliver en elev optaget i Backpack Nord? Tilbuddet er oprettet i samarbejde med skolernes kompetencecenter. Visitering til - og optagelse på forløbene, sker efter aftale mellem eleven, forældre, lærere, trivselsperson og skolelederen.. Hvornår? Projektet løber i skoleårene og Hvem? Hvordan og hvornår vil vi evaluere? Status ved evaluering 11/2 2013: Ledelsen på de fire skoler er ansvarlige for processen i samarbejde med skolernes Trivselspersoner. Der er tilknyttet en konsulent fra Skoleafdelingen til projektet. Midtvejsevaluering på møde mellem ledelse, Trivselsperson og KPC - koordinatorer i foråret 2012 med henblik på evt. justering af tilbud i skoleåret Slut evaluering i KU i foråret 2013 med henblik på evt. iværksættelse af ny eller revideret plan fra skoleåret Projektet er evalueret i februar Følgende blev aftalt: Projektet fortsætter i skoleåret I løbet af næste skoleår skal der arbejdes på en plan for, hvordan projektet forankres efter næste skoleår. Det kan fx overvejes at inddrage flere skoler i projektet. Med henblik på at lette forankringen (evt. spredning af projektet) skal projektet i løbet af næste skoleår beskrives detaljeret; herunder o Analyse og vurdering af elevbaggrund mhp. definering af kernemålgruppe; henholdsvis hidtidige brugere o Aktiviteter o Vikardækning herunder aktiviteter i tilfælde af vikardækning o Økonomi o Transport o Elevudbytte ift. formål med tilbuddet til den enkelte elev o Aftaler om henvisninger og evalueringsskemaer o Elevskemaer o Journalisering og e-doc o Samarbejde mellem Backpack-personale og afgivende klasselærere o Samarbejde med forældre o Samarbejde med Ungdomsskolen o Osv Denne del drøftes på næste møde. Skoleafdelingen laver udkast til, hvilke områder der skal beskrives. 9

10 Status ved evaluering december 2013: Det er besluttet ikke at fortsætte projektet i sin nuværende form i skoleåret Erfaringer fra projektet sammenskrives, således at projektet kan fortsættes på de enkelte skoler i det omfang det ønskes. Inklusion: Projekt BackPack afsluttes som indsats i skoleplanen og udgår fra august PÆDAGOGISK IT Status på Vadum Skole 1/ Hvad vil vi? Skolen har pt 130 computere og tre smartboards. Vi har en IT vejleder. Der er udarbejdet plan for indkøb af IT, som dog skal tilrettes byggeriet. Skoleintra og forældreintra benyttes i en så høj grad, at skolen er papirløs. Elevintra er i den spæde start. Der er computere i alle klasser og på PLC. Der er rullebord med projektorer i alle afdelinger samt Info kiosk på lærerværelset. Der er trådløst net over hele skolen. 1) Der skal være en superbruger i hver afdeling. Superbrugeren skal være tovholder for, at der drøftes pædagogisk it i afdelingen samt være inspirator for kollegerne i afdelingen. 2) Slutmål for elever på Vadum Skole Eleverne skal opnå kompetencer indenfor følgende områder: - Elevintra: o Samlemapper, beskedsystem, årsplaner, aktivitetsplan, evt. ugeplaner m.m. - Excel/word: o Indføring af problemregning - Integrere mobiltelefon i undervisningen: o Til bl.a. småfilm, translator - Power point i alle fag - Word: o Opsætning af tekster - Publisher eller anden grafik program: o Skal give grafisk indsigt - Komponer musik i Hitkassen - Søgning på internettet 3) Udover at tænke slutmålene for eleverne ind i undervisningen, skal lærerne også indtænke følgende: - smartboard i undervisningen - vidensdeling - al kontakt til hjemmet via forældreintra - de ældste elever medbringer selv pc er 10

11 - kontaktbogen på forældreintra skal anvendes (besluttet i skolebestyrelsen) Hvornår? I løbet af skoleårene og Hvem? Hvordan og hvornår vil vi evaluere? Status ved evaluering? - IT ansvarlige på PSC er ansvarlige for processen. - Implementering sker i samarbejde med medarbejderne i de enkelte afdelinger og ledelsen IT ansvarlige gennemfører evaluering i efteråret 2012 med henblik på evt. justering af plan i foråret Der anvendes skemaer fra PITT UNGEINDSATSEN Styrkelse af ungeindsatsen med henblik på at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Status på Vadum Skole 1/ Status december 2013 / januar 2014: Hvad vil vi? Hvornår? Hvem? Der arbejdes med to adskilte planer. Elevplan og Uddannelsesplan. Der samarbejdes med UU om udskolingsarbejdet. Skolens elever deltager i tilbud om besøg på ungdomsuddannelserne og i erhvervspraktik. Hvordan arbejdes der konkret med UEA?? Indfører en integreret elektronisk plan der dækker de to områder. Styrke uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen. Arbejdspunkter frem mod august 2014: Hvad vil vi konkret fremadrettet gøre for at styrke UEA arbejdet fremadrettet, således at eleverne i højere grad er uddannelsesparate?? Hvad vil vi konkret fremadrettet gøre for at styrke udskolingen på Vadum Skole i forbindelse med implementeringen af Folkeskolereformen august 2014?? Hvilke valgfag vil vi fremover tilbyde på Vadum Skole og hvilke fag vil vi købe af eksterne samarbejdspartnere fx ungdomsskolen?? Skoleåret og skoleåret (forlænget) - Lærerne i ældste afdeling er ansvarlige for at styrke uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen. - IT ansvarlige på PLC er ansvarlige for processen med implementering af den integrerede elev og uddannelsesplan. - UU inddrages i arbejdet, når det skønnes relevant. 11

12 - Ungdomsskolen?? - Ungdomsuddannelserne?? - Andre?? Hvordan og hvornår vil vi evaluere? Status ved evaluering forår 2013: Midtvejsevaluering på afdelingsmøde i december 2013 / januar 2014 og december 2014 / januar Slutevaluering foråret 2015 med henblik på eventuelle justeringer. En integreret plan er indført, men endnu ikke fuldt implementeret. I efteråret 2013 er den elektroniske plan i skoleintra indført. Planen udbredes til at dække alle klassetrin. Status december 2013 / januar 2014: Pædagogiske processer Status på Vadum Skole 1/ Inkluderende Undervisningsledelse I skoleåret havde vi på Vadum Skole i forbindelse med inklusionsindsatsen i et mindre udviklingsprojekt arbejdet med følgende målsætning: At der indenfor den enkelte afdeling samles et spydspidsteam med ekspertviden omkring tilrettelæggelse af undervisning målrettet elever med særlige behov for struktur og overskuelighed. At der med etablering af spydspidsteamet skabes rum / mulighed for vidensdeling og sidemandsoplæring af øvrigt personale fx gennem anvendelse af: Oplæg på Pæd. råd., Lærermøder og afdelingsmøder. Spydspids indsatsen har indtil nu været koncentreret omkring ekspertviden inden for flere specifikke områder: AKT, Børn med diagnoser, og Børn med læsevanskeligheder. I skoleåret udbygger vi dette felt til også at omfatte Børn med matematikvanskeligheder Den særlige ekspertviden er bragt ind i huset gennem målrettet efteruddannelse. Vi har således på nuværende tidspunkt 10 lærere med specialpædagogisk grunduddannelse og i skoleåret sender vi yderligere 3 lærere på kursus. Indsatsen har resulteret i, at vi nu i alle skolens tre afdelinger har medarbejdere med særlige kompetencer og viden, som kommer i spil på teammøder og i 1-1 vidensdeling Indsatsen i de foregående skoleår har givet medarbejderne bredt - et godt afsæt for et fremadrettet inklusionsarbejde - særligt med fokus på 12

13 den enkelte i fællesskabet. I forlængelse hermed oplevede vi et øget behov for at rette fokus mod fællesskabet i klassen eller gruppen og i den forbindelse særligt lærerens rolle, som leder af undervisningsprocesser og sociale relationer. Hvad vil vi? Under Fælles Skoleudvikling arbejder vi i skoleåret med et mindre udviklingsprojekt under overskrift: Inkluderende undervisningsledelse Det er tanken, at den enkelte lærer arbejder med at udvikle - og afprøve forskellige nye klasseledelsesstrategier i forbindelse med pædagogisk opkvalificering af egen undervisning i løbet af skoleåret med mulighed for løbende sparring fra ekstern konsulent. Sparringsmulighed tænkes tilrettelagt i forbindelse med teammøder - og på møder som led i fællesforberedelse efter aftale mellem konsulent og lærere i den enkelte afdeling. Hvornår? I løbet af skoleårene (forlænget i ) Hvem? Hvordan og hvornår vil vi evaluere? Status ved evaluering? Lærergruppen. Skolens ledelse er ansvarlig for ansøgning om midler, samt tilrettelæggelse af projektet i samarbejde med konsulent fra skoleafdelingen. De enkelte afdelinger tilrettelægger selv det konkrete projektforløb internt i afdelingen. Projektet tænkes evalueret i to omgange i skolens KU udvalg med deltagelse af ekstern konsulen. Midtvejsevaluering planlægges foretaget i det tidlige forår 2013 med henblik på justering af sidste del af projektforløbet - og slutevaluering gennemføres i forsommeren 2013, med henblik på evt. forlængelse af projektet. I forbindelse med midtvejsevalueringen er der fra lærergruppen fremsat ønske om at projektet forlænges til at omfatte en specialisering inden for Implementering af Cooperative Learning som fælles undervisnings- og inklusionsstrategi på Vadum Skole. Skolen har søgt og fået bevilget central finansiering af projektet, som planlægges afviklet i skoleåret , med midtvejs og slutevaluering i KU. DEN GODE HISTORIE Status på Vadum Skole 1/ Hvad vil vi? Vi oplever, at de dårlige historier kommer til at fylde for meget i forhold til de gode historier både på skolen lokalt - og i lokal området omkring skolen. Fejlagtige eller mangelfuld information fører meget nemt med sig at en fjer bliver til syv høns. Det vanskeliggør arbejdet med Trivsels- og inklusionsindsatsen. Vi vil blive bedre at fortælle de gode historier om dagligdagen på skolen gennem: 13

14 - Større udnyttelse af skoleintra på alle klassetrin - Større fokus på oplysning og anerkendende tilgange fx i forbindelse med inklusion - Åben skole fx forældre inviteres til deltagelse i morgensamling i yngste, julemorgensang mv. - Flere billedreportager fra dagligdagen på intranet og hjemmeside - Flere indlæg i Vadum Bladet Hvornår? Løbende fremadrettet fra foråret Hvem? Alle interessenter i og omkring skolen, på alle planer fra yngste elev til skolebestyrelsesformand. Ledelsen skriver indlæg i nyhedsbrevet Nyt fra Vadum Skole, Dus Nyhedsbrev, intranet, hjemmeside og Vadum Bladet om overordnede forhold på skoleplan. Fx om inklusion, byggeri, opstart af nye tiltag mv. (Billeddokumentation medtages ved relevans og når muligt) Ledelsen sørger for indkøb af kamera til alle afdelinger. Afdelinger skriver indlæg om fx faguger, tværsuger, motionsdag, juleafslutning, velkomstdag mv. (meget gerne med billeddokumentation) på afdelingsplan. Klasselærere skriver indlæg og lægger billeder ud på forældre- og elevintra, fx indtryk fra dagligdagen, særlige arrangementer, juleklippedag, første skoledag mv.. Faglærere skriver indlæg og lægger billeder ud på forældre- og elevintra fx om større projekter, oplevelsestur, skolekomedie, julefrokost for 7. klasse, faglige ekskursioner, cyklistprøve, skolepatruljens tur til Fårup mv. Pædagogerne laver billede og tekst dokumentation til opslagstavler, skoleintra, hjemmeside om aktiviteter i Dus. Skolebestyrelsesmedlemmer skriver indlæg til skoleintra og Vadum Posten om bestyrelsens arbejde, gode idéer til klasseforældrerådene, indtryk fra skolefesten, nyt om trafikale forhold mv. Eleverne laver indlæg til elev- og forældreintra i egen klasse. Hvordan og hvornår vil vi evaluere? Status ved evaluering? I KU og i skolebestyrelsen i efteråret Indsatsen vurderes at have haft god effekt. Flere borgere i byen har tilkendegivet at der er dejligt at kunne følge mere med i skolens liv. Det besluttes at der fortsat skal være fokus på at lave indlæg til Vadum Bladet, når der er relevant stof. Ansvaret for dette ligger både hos medarbejdere og i bestyrelsen. Men Den gode Historie afsluttes som indsats i skoleplanen og udgår fra august Implementering af Folkeskolereformen Status på Vadum Skole 1/8 En Ny Vadum Skole Det lokale arbejde er tilrettelagt i en procesplan, der fore- 14

15 2013 løbigt strækker sig frem til august Hvad vil vi? Implementere de tiltag og intentioner der ligger i Folkeskolereformen. Skabe en Ny Vadum Skole med en motiverende og sammenhængende skoledag - og større udfordringer for alle elever. Skabe en Ny Vadum Skole med gode arbejdsvilkår for elever og medarbejderne på skolen. Hvornår? Hvem? Hvordan og hvornår vil vi evaluere? Status ved evaluering? I løbet af skoleåret og de kommende skoleår. Alle interessenter i og omkring skolen. Det lokale arbejde er tilrettelagt i en procesplan, der foreløbigt strækker sig frem til august Der arbejdes parallelt i Ledelsesteamet, Lærergruppen, Pædagoggruppen, Skolebestyrelsen og elevrådet. Andre eksterne interessenter indbydes til samarbejde i løbet af året. Den lokale proces løber parallelt med den centrale kommunale proces og tilrettes om nødvendigt i forhold til denne. Løbende gennem drøftelser i MED, KU og i skolebestyrelsen i forbindelse med processen. Forår 2014 og forår

16 SKOLEBESTYRELSEN 2012 / 2013 Forældrerepræsentanter: Flemming Nielsen (Form.) Rødkløvervej Mette Ekstrøm Jensen Rødslet Marlene Qvist Simoni E.J. Overbyes Vej Rikke Vingaard Nørbalk Vadum Kirkevej Michael Kjærsgaard Nielsen Rødslet Henrik Kragh Andersen Nervøsvej Annemette Boel Skovbjerg Vadum Kirkevej Suppleanter: Kirsten Hurup Bundgaard Vester Halne Vej Klaus Erik Steffensen Egevænget Mette Nygaard Elmevænget Elevrepræsentanter:?? Medarbejderrepræsentanter: Lone Helverskov Søren Jung Pedersen GODKENDELSE Godkendt i skolebestyrelsen Maj 2013 Flemming Nielsen skolebestyrelsesformand 16

VADUM SKOLE Værdiregelsæt

VADUM SKOLE Værdiregelsæt VADUM SKOLE Værdiregelsæt Vadum Skole er en del af Aalborg Kommunes skolevæsen og skolens distrikt dækker den nordvestligste del af kommunen. Skolen har ca. 400 elever på 0.- 9. årgang og 56 dygtige medarbejdere.

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Skoleplan 2012 for Klarup Skole

Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skoleplan 2012 for Klarup Skole Skole- og Kulturforvaltningen KLARUP SKOLE Hellasvej 17 Tlf. 9636 5500 E-mailadresse: Hjemmeside: 9270 Klarup Fax 9831 9477 klarupskole@aalborg.dk www.klarupskole.dk 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Den inkluderende skole

Den inkluderende skole Den inkluderende skole Esbjerg Kommune December 2009 Der er ikke noget alternativ til inklusion. For et par år siden, udgav Esbjerg kommune og Esbjerg Lærerforening hæftet Historier fra skolens hverdag

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Intranet på Kongevejens Skole

Intranet på Kongevejens Skole Intranet på Kongevejens Skole På Kongevejen Skole ønsker vi at benytte SkoleIntra som et dynamisk redskab til information, kommunikation og dialog blandt elever, medarbejdere og forældre. Målsætningen

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 6.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 On. 28. aug. Rystesammentur til Hjerl Hede for MG 36 Uge 36 Alle børn cykler

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Vi ønsker en skole, der tilbyder gode, tidssvarende og velholdte fysiske rammer.

Vi ønsker en skole, der tilbyder gode, tidssvarende og velholdte fysiske rammer. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STRIB SKOLE skoleårene 2011/2012 og 2012/2013 samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil: Vision for Strib Skole Strib Skole ønsker at være

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

Folkeskolereformen. Overordnede rammer for en ny folkeskole. Overordnede mål med reformen. Understøttende undervisning

Folkeskolereformen. Overordnede rammer for en ny folkeskole. Overordnede mål med reformen. Understøttende undervisning Folkeskolereformen Folketinget har med vedtagelse af Folkeskolereformen besluttet, at der skal ske omfattende forandringer i folkeskolen med virkning fra den 1. august 2014. Overordnede mål med reformen

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole.

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Livet i udskolingen I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Organisering Udskolingen bor på 2. sal og er organiseret i to hjemområder, der har navn efter planetsystemet.

Læs mere

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen Eriksvej 4, 4100 Ringsted Tlf. 5762 8400 aadalskolen@ringsted.dk www.aadalskolen.dk Kort og godt om Ådalskolen - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen tilbyder specialundervisning

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen/Calle Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed.

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed. Evaluering af den samlede undervisning på Hoven Friskole Ifølge den på hjemmesiden tilgængelige 5 års evalueringsplan for den samlede undervisning på Hoven Friskole skal der i 2014 evalueres på følgende

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009-2011 og udviklingsplan 2011-2013. Fjelsted Harndrup Skole

Kvalitetsrapport 2009-2011 og udviklingsplan 2011-2013. Fjelsted Harndrup Skole Kvalitetsrapport 2009-2011 og udviklingsplan 2011-2013 Fjelsted Harndrup Skole Pædagogiske processer Kvalitetsrapport 2009-2011 Fra udviklingsplan 09-11 Helhed og sammenhæng Sundhed med omtanke, inklusion,

Læs mere

Trivselserklæring for Carolineskolen

Trivselserklæring for Carolineskolen Trivselserklæring for Carolineskolen Vedtaget i bestyrelsen nov. 2008 På Carolineskolen mener vi at alle mennesker er noget særligt og har en særlig værdi. Alle børn og voksne på Carolineskolen har krav

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016

Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016 Dragør Skole Nord Uddannelsesplan 2015/1016 Kontaktoplysninger Dragør Skole Nord Hartkornsvej 30 2791 Dragør Tlf kontor: 32890400 Tlf sygemelding: 32890403. Skal ske inden kl. 07.00. Mail: nordstrandskolen@dragoer.dk

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020

Bornholms Regionskommune Center for Skole, Kultur og Fritid Kompetenceudviklingsplan 2015 2020 Status 9. juli 2015 1. Undervisningsfag: a Dansk 1. 6. kl. b Matematik c Tysk d Engelsk e Fysik/kemi f Natur/teknologi g Geografi h Biologi i Musik j. Madkundskab Tema 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q1

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Fakta Skolens værdigrundlag

Fakta Skolens værdigrundlag Job- og personprofilen Job- og personprofilen er udarbejdet på grundlag af samtaler mellem en række nøglepersoner blandt personalet og bestyrelsen samt tidligere udarbejdet materiale. Job- og personprofilen

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere