Vadum Skole. Skoleplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vadum Skole. Skoleplan"

Transkript

1 Vadum Skole Skoleplan

2 VADUM SKOLE I DET FÆLLES SKOLEVÆSEN Samt skolens Værdigrundlag Vadum Skole er en del af Aalborg Kommunes skolevæsen og skolens distrikt dækker den nordvestligste del af kommunen. Skolen har ca. 400 elever på årgang og 59 dygtige medarbejdere. Skolen blev indviet som Vadum Centralskole tilbage i 1959 efter lukningen af den daværende Vadum Kommunes sidste landsbyskoler. Vadum Skole er i flere omgange blevet ud - og ombygget, med klassefløj, faglokaler og DUS. Naturfagslokalerne blev renoveret i 2007, håndarbejdslokalet og billedkunstlokalet i 2008 og Pædagogisk Servicecenter i I 2011 har skolen fået bevilget midler til en renovering og opdatering af læringsmiljøet. Desuden skal DUS A udvides i relation til fremtidsprognoserne, der viser den positive tendens, at børnetallet i Vadum er stigende. Vadum Skole er så heldige at have en central placering i lokalbefolkningens bevidsthed. Mange af skolens nuværende forældre har selv været elever på skolen og kan således tale med deres børn om de værdier og traditioner, som skolen har haft gennem alle årene. Traditioner er godt og skaber fællesskab dog er udvikling en naturlig og nødvendig faktor - i takt med at krav og forventninger ændres fra det omkringliggende samfund både nationalt men også globalt. På Vadum Skole arbejder vi derfor kontinuerligt med fokus på udvikling med hensyn til: Teamarbejdet, indhold og form i undervisningen, Kompetencecenteret, Trivselsforum, Pædagogisk Servicecenter etc. I vores dagligdag her på Vadum Skole arbejder vi ud fra et helhedsbaseret barnesyn. Det betyder blandt andet, at vi lægger stor vægt på at de forskellige voksne, der har kontakt til det enkelte barn, har et tæt og velfungerende samspil. Derfor betragter vi også Vadum Skole og DUS, som én samlet institution herigennem kan personalegrupperne drager stor nytte af hinandens forskellige faglige kompetencer i det daglige samarbejde omkring barnet. En meget synlig fordel ved at arbejde ud fra det helhedsbaserede barnesyn er desuden, at vi gennem mange år har haft og stadig har et godt og udbytterigt samarbejde med byens børnehaver og den lokale afdeling af ungdomsskolen samt ungdomsklubben. På Vadum Skole lægger vi stor vægt på skole-hjem samarbejdet, der ligeledes til stadighed er under konstruktiv udvikling. Medarbejdere og skolebestyrelse har sammen formuleret skolens fælles værdigrundlag. Vi søger konstant nye veje i vores bestræbelser på at højne og intensivere samarbejdet. Indenfor det seneste år har vi således med stor succes etableret en Familieklasse, hvor forældre tilbydes at komme i skole sammen med deres børn. På Vadum Skole arbejder vi intenst på at tilgodese det enkelte barns behov i videst muligt omfang ikke mindst i forhold til børn, der har særlige behov og kræver særlig opmærksomhed. Det er skolens målsætning, at eventuelle særlige behov kortlægges så tidligt som muligt og om muligt allerede før skoleforløbet starter. Barnets lærere og pædagoger arbejder sammen 2

3 med forældrene på at søge den nødvendige faglige ekspertise gennem skolens Kompetencecenter eller Trivselsforum. I arbejdet kan skolens psykolog inddrages eller andre PPRmedarbejdere (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), sundhedsplejerske, skolelæge, UU - vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning), SSP-medarbejder (samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og Politi), skolens Inklusionsvejleder eller skolens Trivselsperson. VADUM SKOLES VÆRDIGRUNDLAG Verden er mangfoldig. Det er godt og udviklende for børn at opleve mangfoldighed. Men børn har også brug for et stabilt og trygt fundament, hvorfra de kan opleve mangfoldigheden. På Vadum Skole tilbyder vi børnene et fast fundament i form af fem grundlæggende værdier, som præger børnenes møde med alle vores medarbejderne. De fem værdier er: SELVVÆRD ENGAGEMENT KOMPETENCER TILLID TRYGHED Det er godt at føle selvværd, fordi det giver indre ro og således mod på og lyst til at favne og turde vove det giver plads til andre og deres værd det medfører tolerance, empati, nærvær, tryghed og livsglæde Derfor oplever børn på Vadum Skole, at vi respekterer forskellighed vi giver plads til udfordringer vi støtter den enkelte 3

4 Det er godt at være engageret, fordi det er sundt at tage ansvar det giver tilværelsen indhold det sætter gang i ens udvikling det er med til at sætte gang i andres udvikling Derfor oplever børn på Vadum Skole, at vi er lydhøre over for nye initiativer vi har rum til eksperimenter vi er medspillere og medansvarlig Det er godt at have kompetencer, fordi det giver muligheder det øger livsglæden det fremmer udviklingslysten Derfor oplever børn på Vadum Skole, at vi styrker de sociale kompetencer vi styrker de personlige kompetencer vi styrker de faglige kompetencer vi styrker de praktisk/musiske kompetencer Det er godt at være tillidsfuld, fordi det skaber et positivt møde med andre mennesker det giver tro på, at andre er parate til at give det giver overskud til at modtage det vækker tillid hos andre Derfor oplever børn på Vadum Skole, at vi lytter til hinanden vi har tid til hinanden vi har respekt for hinanden 4

5 Det er godt at føle tryghed, fordi det fremmer en god læring det forebygger mobning det betyder bedre forudsætninger for at udvikle sig til et helt menneske Derfor oplever børn på Vadum Skole, at vi er omsorgsfulde og nærværende vi trygt kan færdes overalt på skolen vi bliver respekteret for vores forskellighed Skoleplansproces På Vadum Skole er skoleplanen styreredskab i forhold til planlægning af det pædagogiske arbejde i skolens forskellige fora: KU, Lærermøder, Afdelingsteam, Pædagogisk Råd, Skolebestyrelsen og Ledelsesteamet. Skoleplanen er dynamisk og ændres derfor i takt med udviklingen på skolen. Der opereres således ikke med faste terminer for evaluering, ændring og opdatering. Planen ændres og tilpasses løbende i takt med arbejdet omkring og med de enkelte udviklingspunkter. Evaluering og udvikling af nye punkter sker ofte i forlængelse af møder i Pædagogisk Råd, på lærermøder eller P-møder, hvor vi gennem anvendelse af en cafémodel eller lign. Søger at involverer alle medarbejdere i drøftelsen. Udpegning af nye handlepunkter kan ske på opfordring af medarbejdere, ledelse eller på baggrund af centrale beslutninger. Cafémodellen passer godt til Vadum Skoles kultur, og møderne ender som oftest ud med mange konkrete forslag. 5

6 Ledelsen samler herefter de mange forslag i oplæg, der går videre til mere indgående drøftelse og viderebearbejdelse i skolens KU eller MED. Efter endt viderebearbejdelse har ledelsen rollen som skrivere med henblik på udarbejdelse af konkrete handleforslag, som herefter bliver fremlagt til den endelige indsatsbeskrivelse. Skoleplanen drøftes løbende i Skolebestyrelsen som led i tilsyn med de pædagogiske processer. Indsatsområder TRIVSEL Oprettelse af Børnegruppe Status på Vadum Skole 1/ Vi oplever at der er mange børn, der bliver kede af det og har svært ved at håndtere situationen i forbindelse med forældres skilsmisse. Vi oplever at mange af børnene kommer i trivselsproblemer og / eller faglige problemer. Hvad vil vi? Vi vil oprette en Børnegruppe, hvor børnene får tilbudt at møde og tale med andre børn i samme situation. Vi vil gennem arbejdet i gruppen støtte børnene i processen omkring / efter skilsmissen, således at børnenes trivsel højnes. Skolens trivselsperson og en ledelsesrepræsentant er ansvarlige for ledelse af gruppen. Vi vil bruge det første år på at udvikle konceptet omkring gruppen. Herefter forventes Børnegruppen at være et permanent tilbud på Vadum Skole. Hvornår? Processen forventes afsluttet inden sommerferien Arbejdet med implementering af arbejdet i dagligdagen forventes at løbe fremadrettet fra skoleåret Fra skoleåret forventes tilbuddet at være permanent på Vadum Skole. Hvem? Hvordan og hvor- Skolens trivselsperson er sammen med en ledelsesrepræsentant ansvarlig for at processen gennemføres og evalueres. På møde med ledelsen i det sene forår 2013 med henblik på evt. revi- 6

7 når vil vi evaluere? Status ved evaluering? sion. Børnegruppen har vist sig at være en stor succes. Der er stor søgning til gruppen og arbejdet fortsættes uden ændringer i konceptet. Trivsel: Oprettelse af børnegruppe afsluttes som indsats i skoleplanen og udgår fra august Inklusion Videreudvikling af inklusionsindsatsen Status på Vadum Skole 1/ Hvad vil vi? En inkluderende tilgang er en af grundpillerne i Vadum Skoles værdigrundlag. Vi ønsker at fremme tolerance og respekt for, at vi alle er forskellige. Vi ønsker, at Vadum Skole som udgangspunkt skal være det naturlige valg for børn i lokalområdet. Vi har gennem de senere år haft god erfaring med at enkeltinkluderede elever på flere forskellige klassetrin. Nogle elever har kunnet fuldføre hele skoleforløbet på skolen, mens andre har haft brug for et mere specialiseret tilbud med stigende faglige krav på de senere klassetrin. Vi har på nuværende tidspunkt en bred palet af tilbud i vores inklusionsarbejde: Særligt tilrettelagt undervisning i KPC regi, Holddeling, Trivselforum Vadum, Projekt Backpack Nord, Lille Hold, Holdepladsen m.fl. Hvis lærere og pædagoger skal kunne løfte inklusions opgaver i højere grad end i dag, er målrettet efteruddannelse og større viden nødvendig bredt på alle niveau i medarbejdergruppen. Vi vil derfor fortsat prioritere efteruddannelse indenfor fx AKT og diagnose området. Vi vil hvert år sende 2 3 medarbejdere på Specialpædagogisk Grunduddannelse, således at der i alle afdelinger er flere medarbejder med spydspidsviden - og således at flest muligt (gerne alle) på sigt har en efteruddannelse. ( I skoleåret sendes yderligere en lærer og en børnehaveklasseleder på videreuddannelse) Vi vil oprette og udvikle en funktion som inklusionsvejleder på skolen. Inklusionsvejlederen har psykologisk efteruddannelse på minimum diplomniveau og den pågældende skal selv være med til at definere og udvikle indholdet i funktionen. Vi vil sætte større fokus på vejledning af den enkelte medarbejder og teamet i forhold til inklusionsudfordringer (KPC koordinator og Inklusionsvejleder som vejleder / coach). Som et led i processen indfører vi bl.a. et mini-trivselsforum. Hvornår? I løbet af skoleårene og Hvem? Skolens ledelse er ansvarlig for processen i samarbejde med inklusionsvejleder, KPC koordinator og trivselsperson. Hvordan og hvornår vil vi evaluere? Løbende på møder og ved samtaler. Midtvejsevaluering før sommerferien 2013 med henblik på evt. justering forud for planlægning af arbejdet i skoleåret , med henblik på evt. justering. Slutevaluering før sommerferien 2014, med henblik på beslutning om evt. forlængelse af projektet. 7

8 Status ved evaluering forår 2013: Indsatsen er evalueret i forbindelse med planlægningen af skoleåret 13/14. To personer er på videreuddannelse Inklusionsvejlederfunktionen fortsætter med uændrede ressourcer. Der er i løbet af det første år udarbejdet observationsskemaer og procedurer omkring vejledning. Denne praksis følges og fortsættes. Mini-trivselsforum er blevet godt modtaget af medarbejdere på stedet. Ordningen fortsætter i skoleåret der er fremadrettet fokus på at inklusionsvejleder og koordinator har en udredende og vejledende funktion i forhold til øvrige medarbejdere på stedet. Slut evaluering i forbindelse med planlægningen af skoleåret Herunder overvejelser om ændringer i vejleder og koordinators rolle i forbindelse med overgangen til ny Folkeskolereform fra august 2014 og beslutning om evt. fornyet inklusionsindsats. Inklusion Status på Vadum Skole 1/ Projekt Backpack Nord En inkluderende tilgang er en af grundpillerne i Vadum Skoles værdigrundlag. Vi ønsker at fremme tolerance og respekterer, at vi alle er forskellige. Vi ønsker, at Vadum Skole som udgangspunkt skal være det naturlige valg for børn i lokalområdet. Vi har gennem de senere år haft god erfaring med at enkeltinkluderede elever på flere forskellige klassetrin. Nogle elever har kunnet fuldføre hele skoleforløbet på skolen, mens andre har haft brug for et mere specialiseret tilbud med stigende faglige krav på de senere klassetrin. For nogle elever har et Unge Coach forløb i Ungdomsskoleregi været en stor succes. Deltagelse i Unge Coach har dog været betinget at eleverne går i 7. klasse - og senest er tilbuddet nedlagt i forbindelse med kommunale besparelser. Hvad vil vi? Vadum Skole har sammen med 3 andre skoler oprettet Projekt Backpack Nord: BagPack er et særligt tilrettelagt forløb af 8 ugers varighed målrettet elever, der har brug for et anderledes undervisningsforløb med et mere fysisk indhold, der kan give ny energi - og dermed en genvej til et bedre skoleliv i stamklassen. Geografisk har Backpack base i egne lokaler på Vestbjerg Gamle Skole. Mål og pædagogik i Projekt Backpack Nord? Pædagogikken er anerkendende og ressourcefokuseret. Undervisningen har fokus på en praktisk tilgang og tværfaglige temaer. Undervisningsindholdet kan veksle fra forløb til forløb. 8

9 Hvad bliver der undervist i på Projekt Backpack Nord? Undervisningsindholdet kan veksle fra forløb til forløb. Indenfor det enkelte forløb veksles der mellem forskellige fysiske og praktiske aktiviteter f.eks. mountainbike, cross, værkstedsarbejde, forskellige vandaktiviteter og faglige eller tværfaglige temaer Hvordan bliver en elev optaget i Backpack Nord? Tilbuddet er oprettet i samarbejde med skolernes kompetencecenter. Visitering til - og optagelse på forløbene, sker efter aftale mellem eleven, forældre, lærere, trivselsperson og skolelederen.. Hvornår? Projektet løber i skoleårene og Hvem? Hvordan og hvornår vil vi evaluere? Status ved evaluering 11/2 2013: Ledelsen på de fire skoler er ansvarlige for processen i samarbejde med skolernes Trivselspersoner. Der er tilknyttet en konsulent fra Skoleafdelingen til projektet. Midtvejsevaluering på møde mellem ledelse, Trivselsperson og KPC - koordinatorer i foråret 2012 med henblik på evt. justering af tilbud i skoleåret Slut evaluering i KU i foråret 2013 med henblik på evt. iværksættelse af ny eller revideret plan fra skoleåret Projektet er evalueret i februar Følgende blev aftalt: Projektet fortsætter i skoleåret I løbet af næste skoleår skal der arbejdes på en plan for, hvordan projektet forankres efter næste skoleår. Det kan fx overvejes at inddrage flere skoler i projektet. Med henblik på at lette forankringen (evt. spredning af projektet) skal projektet i løbet af næste skoleår beskrives detaljeret; herunder o Analyse og vurdering af elevbaggrund mhp. definering af kernemålgruppe; henholdsvis hidtidige brugere o Aktiviteter o Vikardækning herunder aktiviteter i tilfælde af vikardækning o Økonomi o Transport o Elevudbytte ift. formål med tilbuddet til den enkelte elev o Aftaler om henvisninger og evalueringsskemaer o Elevskemaer o Journalisering og e-doc o Samarbejde mellem Backpack-personale og afgivende klasselærere o Samarbejde med forældre o Samarbejde med Ungdomsskolen o Osv Denne del drøftes på næste møde. Skoleafdelingen laver udkast til, hvilke områder der skal beskrives. 9

10 Status ved evaluering december 2013: Det er besluttet ikke at fortsætte projektet i sin nuværende form i skoleåret Erfaringer fra projektet sammenskrives, således at projektet kan fortsættes på de enkelte skoler i det omfang det ønskes. Inklusion: Projekt BackPack afsluttes som indsats i skoleplanen og udgår fra august PÆDAGOGISK IT Status på Vadum Skole 1/ Hvad vil vi? Skolen har pt 130 computere og tre smartboards. Vi har en IT vejleder. Der er udarbejdet plan for indkøb af IT, som dog skal tilrettes byggeriet. Skoleintra og forældreintra benyttes i en så høj grad, at skolen er papirløs. Elevintra er i den spæde start. Der er computere i alle klasser og på PLC. Der er rullebord med projektorer i alle afdelinger samt Info kiosk på lærerværelset. Der er trådløst net over hele skolen. 1) Der skal være en superbruger i hver afdeling. Superbrugeren skal være tovholder for, at der drøftes pædagogisk it i afdelingen samt være inspirator for kollegerne i afdelingen. 2) Slutmål for elever på Vadum Skole Eleverne skal opnå kompetencer indenfor følgende områder: - Elevintra: o Samlemapper, beskedsystem, årsplaner, aktivitetsplan, evt. ugeplaner m.m. - Excel/word: o Indføring af problemregning - Integrere mobiltelefon i undervisningen: o Til bl.a. småfilm, translator - Power point i alle fag - Word: o Opsætning af tekster - Publisher eller anden grafik program: o Skal give grafisk indsigt - Komponer musik i Hitkassen - Søgning på internettet 3) Udover at tænke slutmålene for eleverne ind i undervisningen, skal lærerne også indtænke følgende: - smartboard i undervisningen - vidensdeling - al kontakt til hjemmet via forældreintra - de ældste elever medbringer selv pc er 10

11 - kontaktbogen på forældreintra skal anvendes (besluttet i skolebestyrelsen) Hvornår? I løbet af skoleårene og Hvem? Hvordan og hvornår vil vi evaluere? Status ved evaluering? - IT ansvarlige på PSC er ansvarlige for processen. - Implementering sker i samarbejde med medarbejderne i de enkelte afdelinger og ledelsen IT ansvarlige gennemfører evaluering i efteråret 2012 med henblik på evt. justering af plan i foråret Der anvendes skemaer fra PITT UNGEINDSATSEN Styrkelse af ungeindsatsen med henblik på at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Status på Vadum Skole 1/ Status december 2013 / januar 2014: Hvad vil vi? Hvornår? Hvem? Der arbejdes med to adskilte planer. Elevplan og Uddannelsesplan. Der samarbejdes med UU om udskolingsarbejdet. Skolens elever deltager i tilbud om besøg på ungdomsuddannelserne og i erhvervspraktik. Hvordan arbejdes der konkret med UEA?? Indfører en integreret elektronisk plan der dækker de to områder. Styrke uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen. Arbejdspunkter frem mod august 2014: Hvad vil vi konkret fremadrettet gøre for at styrke UEA arbejdet fremadrettet, således at eleverne i højere grad er uddannelsesparate?? Hvad vil vi konkret fremadrettet gøre for at styrke udskolingen på Vadum Skole i forbindelse med implementeringen af Folkeskolereformen august 2014?? Hvilke valgfag vil vi fremover tilbyde på Vadum Skole og hvilke fag vil vi købe af eksterne samarbejdspartnere fx ungdomsskolen?? Skoleåret og skoleåret (forlænget) - Lærerne i ældste afdeling er ansvarlige for at styrke uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen. - IT ansvarlige på PLC er ansvarlige for processen med implementering af den integrerede elev og uddannelsesplan. - UU inddrages i arbejdet, når det skønnes relevant. 11

12 - Ungdomsskolen?? - Ungdomsuddannelserne?? - Andre?? Hvordan og hvornår vil vi evaluere? Status ved evaluering forår 2013: Midtvejsevaluering på afdelingsmøde i december 2013 / januar 2014 og december 2014 / januar Slutevaluering foråret 2015 med henblik på eventuelle justeringer. En integreret plan er indført, men endnu ikke fuldt implementeret. I efteråret 2013 er den elektroniske plan i skoleintra indført. Planen udbredes til at dække alle klassetrin. Status december 2013 / januar 2014: Pædagogiske processer Status på Vadum Skole 1/ Inkluderende Undervisningsledelse I skoleåret havde vi på Vadum Skole i forbindelse med inklusionsindsatsen i et mindre udviklingsprojekt arbejdet med følgende målsætning: At der indenfor den enkelte afdeling samles et spydspidsteam med ekspertviden omkring tilrettelæggelse af undervisning målrettet elever med særlige behov for struktur og overskuelighed. At der med etablering af spydspidsteamet skabes rum / mulighed for vidensdeling og sidemandsoplæring af øvrigt personale fx gennem anvendelse af: Oplæg på Pæd. råd., Lærermøder og afdelingsmøder. Spydspids indsatsen har indtil nu været koncentreret omkring ekspertviden inden for flere specifikke områder: AKT, Børn med diagnoser, og Børn med læsevanskeligheder. I skoleåret udbygger vi dette felt til også at omfatte Børn med matematikvanskeligheder Den særlige ekspertviden er bragt ind i huset gennem målrettet efteruddannelse. Vi har således på nuværende tidspunkt 10 lærere med specialpædagogisk grunduddannelse og i skoleåret sender vi yderligere 3 lærere på kursus. Indsatsen har resulteret i, at vi nu i alle skolens tre afdelinger har medarbejdere med særlige kompetencer og viden, som kommer i spil på teammøder og i 1-1 vidensdeling Indsatsen i de foregående skoleår har givet medarbejderne bredt - et godt afsæt for et fremadrettet inklusionsarbejde - særligt med fokus på 12

13 den enkelte i fællesskabet. I forlængelse hermed oplevede vi et øget behov for at rette fokus mod fællesskabet i klassen eller gruppen og i den forbindelse særligt lærerens rolle, som leder af undervisningsprocesser og sociale relationer. Hvad vil vi? Under Fælles Skoleudvikling arbejder vi i skoleåret med et mindre udviklingsprojekt under overskrift: Inkluderende undervisningsledelse Det er tanken, at den enkelte lærer arbejder med at udvikle - og afprøve forskellige nye klasseledelsesstrategier i forbindelse med pædagogisk opkvalificering af egen undervisning i løbet af skoleåret med mulighed for løbende sparring fra ekstern konsulent. Sparringsmulighed tænkes tilrettelagt i forbindelse med teammøder - og på møder som led i fællesforberedelse efter aftale mellem konsulent og lærere i den enkelte afdeling. Hvornår? I løbet af skoleårene (forlænget i ) Hvem? Hvordan og hvornår vil vi evaluere? Status ved evaluering? Lærergruppen. Skolens ledelse er ansvarlig for ansøgning om midler, samt tilrettelæggelse af projektet i samarbejde med konsulent fra skoleafdelingen. De enkelte afdelinger tilrettelægger selv det konkrete projektforløb internt i afdelingen. Projektet tænkes evalueret i to omgange i skolens KU udvalg med deltagelse af ekstern konsulen. Midtvejsevaluering planlægges foretaget i det tidlige forår 2013 med henblik på justering af sidste del af projektforløbet - og slutevaluering gennemføres i forsommeren 2013, med henblik på evt. forlængelse af projektet. I forbindelse med midtvejsevalueringen er der fra lærergruppen fremsat ønske om at projektet forlænges til at omfatte en specialisering inden for Implementering af Cooperative Learning som fælles undervisnings- og inklusionsstrategi på Vadum Skole. Skolen har søgt og fået bevilget central finansiering af projektet, som planlægges afviklet i skoleåret , med midtvejs og slutevaluering i KU. DEN GODE HISTORIE Status på Vadum Skole 1/ Hvad vil vi? Vi oplever, at de dårlige historier kommer til at fylde for meget i forhold til de gode historier både på skolen lokalt - og i lokal området omkring skolen. Fejlagtige eller mangelfuld information fører meget nemt med sig at en fjer bliver til syv høns. Det vanskeliggør arbejdet med Trivsels- og inklusionsindsatsen. Vi vil blive bedre at fortælle de gode historier om dagligdagen på skolen gennem: 13

14 - Større udnyttelse af skoleintra på alle klassetrin - Større fokus på oplysning og anerkendende tilgange fx i forbindelse med inklusion - Åben skole fx forældre inviteres til deltagelse i morgensamling i yngste, julemorgensang mv. - Flere billedreportager fra dagligdagen på intranet og hjemmeside - Flere indlæg i Vadum Bladet Hvornår? Løbende fremadrettet fra foråret Hvem? Alle interessenter i og omkring skolen, på alle planer fra yngste elev til skolebestyrelsesformand. Ledelsen skriver indlæg i nyhedsbrevet Nyt fra Vadum Skole, Dus Nyhedsbrev, intranet, hjemmeside og Vadum Bladet om overordnede forhold på skoleplan. Fx om inklusion, byggeri, opstart af nye tiltag mv. (Billeddokumentation medtages ved relevans og når muligt) Ledelsen sørger for indkøb af kamera til alle afdelinger. Afdelinger skriver indlæg om fx faguger, tværsuger, motionsdag, juleafslutning, velkomstdag mv. (meget gerne med billeddokumentation) på afdelingsplan. Klasselærere skriver indlæg og lægger billeder ud på forældre- og elevintra, fx indtryk fra dagligdagen, særlige arrangementer, juleklippedag, første skoledag mv.. Faglærere skriver indlæg og lægger billeder ud på forældre- og elevintra fx om større projekter, oplevelsestur, skolekomedie, julefrokost for 7. klasse, faglige ekskursioner, cyklistprøve, skolepatruljens tur til Fårup mv. Pædagogerne laver billede og tekst dokumentation til opslagstavler, skoleintra, hjemmeside om aktiviteter i Dus. Skolebestyrelsesmedlemmer skriver indlæg til skoleintra og Vadum Posten om bestyrelsens arbejde, gode idéer til klasseforældrerådene, indtryk fra skolefesten, nyt om trafikale forhold mv. Eleverne laver indlæg til elev- og forældreintra i egen klasse. Hvordan og hvornår vil vi evaluere? Status ved evaluering? I KU og i skolebestyrelsen i efteråret Indsatsen vurderes at have haft god effekt. Flere borgere i byen har tilkendegivet at der er dejligt at kunne følge mere med i skolens liv. Det besluttes at der fortsat skal være fokus på at lave indlæg til Vadum Bladet, når der er relevant stof. Ansvaret for dette ligger både hos medarbejdere og i bestyrelsen. Men Den gode Historie afsluttes som indsats i skoleplanen og udgår fra august Implementering af Folkeskolereformen Status på Vadum Skole 1/8 En Ny Vadum Skole Det lokale arbejde er tilrettelagt i en procesplan, der fore- 14

15 2013 løbigt strækker sig frem til august Hvad vil vi? Implementere de tiltag og intentioner der ligger i Folkeskolereformen. Skabe en Ny Vadum Skole med en motiverende og sammenhængende skoledag - og større udfordringer for alle elever. Skabe en Ny Vadum Skole med gode arbejdsvilkår for elever og medarbejderne på skolen. Hvornår? Hvem? Hvordan og hvornår vil vi evaluere? Status ved evaluering? I løbet af skoleåret og de kommende skoleår. Alle interessenter i og omkring skolen. Det lokale arbejde er tilrettelagt i en procesplan, der foreløbigt strækker sig frem til august Der arbejdes parallelt i Ledelsesteamet, Lærergruppen, Pædagoggruppen, Skolebestyrelsen og elevrådet. Andre eksterne interessenter indbydes til samarbejde i løbet af året. Den lokale proces løber parallelt med den centrale kommunale proces og tilrettes om nødvendigt i forhold til denne. Løbende gennem drøftelser i MED, KU og i skolebestyrelsen i forbindelse med processen. Forår 2014 og forår

16 SKOLEBESTYRELSEN 2012 / 2013 Forældrerepræsentanter: Flemming Nielsen (Form.) Rødkløvervej Mette Ekstrøm Jensen Rødslet Marlene Qvist Simoni E.J. Overbyes Vej Rikke Vingaard Nørbalk Vadum Kirkevej Michael Kjærsgaard Nielsen Rødslet Henrik Kragh Andersen Nervøsvej Annemette Boel Skovbjerg Vadum Kirkevej Suppleanter: Kirsten Hurup Bundgaard Vester Halne Vej Klaus Erik Steffensen Egevænget Mette Nygaard Elmevænget Elevrepræsentanter:?? Medarbejderrepræsentanter: Lone Helverskov Søren Jung Pedersen GODKENDELSE Godkendt i skolebestyrelsen Maj 2013 Flemming Nielsen skolebestyrelsesformand 16

Vadum Skole Skoleplan 2011

Vadum Skole Skoleplan 2011 Vadum Skole Skoleplan 2011 VADUM SKOLE I DET FÆLLES SKOLEVÆSEN Samt skolens Værdigrundlag Vadum Skole er en del af Aalborg Kommunes skolevæsen og skolens distrikt dækker den nordvestligste del af kommunen.

Læs mere

VADUM SKOLE Værdiregelsæt

VADUM SKOLE Værdiregelsæt VADUM SKOLE Værdiregelsæt Vadum Skole er en del af Aalborg Kommunes skolevæsen og skolens distrikt dækker den nordvestligste del af kommunen. Skolen har ca. 400 elever på 0.- 9. årgang og 56 dygtige medarbejdere.

Læs mere

Fællesskaber for alle. - inklusionsstrategi 2015-2018

Fællesskaber for alle. - inklusionsstrategi 2015-2018 Fællesskaber for alle - inklusionsstrategi 2015-2018 Vores mål 1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag 2. Alle har mod til at deltage i verden 3. Alle har en ven i skolen 4. Læringen foregår overvejende

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

Inklusionsstrategi

Inklusionsstrategi Inklusionsstrategi 2015-2018 Fællesskaber for alle - inklusionsstrategi 2015-2018 Vores mål 1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag 2. Alle har mod til at deltage i verden 3. Alle har en ven i

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen Pædagogisk vision. Assensskolen vil være skole for alle de børn og familier, der bor i vores område, så længe fællesskabet

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens specialklasser

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Fælles Skolebeskrivelse

Fælles Skolebeskrivelse Mellervangskolen Fælles Skolebeskrivelse "Fælles Skolebeskrivelse" er opsamlingen på de seneste års erfaringer fra handleplaner, udviklingsarbejder og rummelighedsindsatsen. Skolebeskrivelsen gør det klart,

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole:

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf, visionen for et godt børneliv i Herlev, værdigrundlaget for skolerne i Herlev samt et konkret udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Aftale 2010/2011 Abildhøjskolen

Aftale 2010/2011 Abildhøjskolen Aftale 2010/2011 Abildhøjskolen Side 1 af 10 Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Vordingborg og Abildhøjskolen for skoleåret 2010/2011 Denne aftale er indgået mellem Vordingborg Kommunes Kommunalbestyrelse

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

Undervisningen. Skole-hjem-samarbejde. Forældre på skolen. Skolen som kulturcenter

Undervisningen. Skole-hjem-samarbejde. Forældre på skolen. Skolen som kulturcenter Præsentation af Løkkemarkskolen Skolestart Vi prioriterer en god skolestart meget højt. På indskrivningsdagen er skolelederen, SFO-lederen og BH.- klasselederen tilstede. Indskrivningsdagen afholdes som

Læs mere

Løsning Skoles antimobbestrategi

Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles vision er, at vi i samarbejde med forældrene vil udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Løsning skoles profil er INNOVATION og ENTREPRENØRSKAB,

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole VÆRDIREGELSÆTTET BES TÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Levendegørelse af værdier Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels-

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Christiansfeld Skole

Christiansfeld Skole Christiansfeld Skole HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Skole og Forældre i København Kursus for skolebestyrelsesmedlemmer Nyborg Strand oktober 2013 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet.

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Inkluderende tiltag på Dronninggårdskolen Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Jørn Nielsen Dronninggårdskolen Rønnebærvej 33 2840 Holte Tlf.: 4611 4500 Dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Læs mere

Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014

Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014 Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014 Dette er årsberetningen fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole, hvor vi redegør for de væsentligste opgaver, bestyrelsen har varetaget

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Lindholm-klassen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Lindholm-klassen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Lindholm-klassen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Lindholm-klassen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside: Mail:

Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: Hjemmeside:  Mail: Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Tlf.: 47 74 90 23 Hjemmeside: www.oelstedskole.skoleintra.dk Mail: olstedskole@halsnaes.dk Undervisningsmiljøvurdering på Ølsted Skole Oktober 2009 Seneste svar

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser :

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Livstrampolinen. Hellerup Skoles værdigrundlag Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11

Egemarksvej 1, 9230 Svenstrup tlf fax Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11 Til Skolebestyrelsen Svenstrup Skole Skolebestyrelsesmøde MI 9 10/11 tirsdag, 7. juni 2011, kl. 17.00 Ordstyrer: Charles Lydersen Fremmødte: Jan Madsen, Charles Lydersen, Claus Kjærsgaard, Lars Johansen,

Læs mere

Syvstjerneskolen. - en fleksibel skole. Nyttige links vedr. skoleudvikling:

Syvstjerneskolen. - en fleksibel skole. Nyttige links vedr. skoleudvikling: Nyttige links vedr. skoleudvikling: Undervisningsministeriet: www.uvm.dk De mange intelligenser: www.demangeintelligenser.dk Furesø Kommune www.furesoe.dk Fælles mål hos undervisningsministeriet www.faellesmaal.uvm.dk/.

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018 Inklusionsstrategi og Arbejdsgrundlag på 2015-2018 Indhold 1. Forord... 3 2. Vision og værdier for Højvangskolen... 4 3. Formål med inklusionsindsatsen... 5 4. Inklusionsstrategi for Højvangskolen... 5

Læs mere

Kandidat til skolebestyrelsesvalget ved Sjørring Skole 2010

Kandidat til skolebestyrelsesvalget ved Sjørring Skole 2010 Anni Lukassen Mellemvej 6, 7700 Thisted Magnus 2. klasse, Johanne 4. klasse og Lasse 6. klasse. Forældreråd i 4. og i 6. klasse. Tidligere været i forældrebestyrelsen. Skolen er børnenes arbejdsplads,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere