Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015."

Transkript

1 Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Indholdsfortegnelse Forudsætninger for tilskud og beregning af tilskud... 2 Forudsætningen for at modtage distributionstilskud... 2 Udgivelsesforhold... 2 Tilsagnsbrev... 2 Tilskudstørrelse... 2 Tilbagebetaling... 3 Dokumentation og indberetning... 3 Bladet søger tilskud fra Bladpuljen Tilskud til og med kr Tilskud over kr. til og med kr Tilskud over kr Bladet er udkommet i 2014, men har ikke modtaget tilskud for Bladet er kun delvist eller slet ikke udkommet i

2 I denne vejledning er der to væsentlige ændringer i forhold til den forrige revisionsinstruks. Med bekendtgørelse nr af 9. september 2013 forholder det sig således, at for 2015 og de efterfølgende år sker beregningen af tilskudsstørrelse i det pågældende år på baggrund af antal distribuerede eksemplarer året før. Konkret betyder der, at tilskud for 2015 beregnes på antal distribuerede eksemplarer i Det betyder samtidig, at dokumentation for tilskud for 2014 indgår som en del af ansøgningsprocessen for tilskud fra bladpuljen Revisorunderskrift /revisorerklæring er kun påkrævet for tilskud, som var større end kr. i 2014, hvor bladet udkom i 2014, men ikke fik tilskud fra Bladpuljen samt for blade kun delvist eller slet ikke udkom i Instruksen anvendes til brug for revisors afgivelse af en revisorunderskrift/revisorerklæring vedrørende ovennævnte distributionsordning og er derfor ikke til brug for egentlig revision eller review. Forudsætninger for tilskud og beregning af tilskud Forudsætningen for at modtage distributionstilskud at publikationen udkommer med mindst to numre pr. kalenderår, at hovedindholdet i bladet udgøres af information af almennyttig eller humanitær karakter eller inden for et af områderne kultur, undervisning, idræt, miljø og religion, at publikationen ikke falder inden for kategorierne statslig/kommunal information, ugeblade og magasiner, erhvervsfaglige publikationer, fagforeningspublikationer, hobbypublikationer, videnskabelige publikationer eller politiske publikationer. Udgivelsesforhold Distributionstilskud ydes til udgiveren til distribution af bladet i Danmark samt fra Danmark til Færøerne og Grønland. Tilsagnsbrev Kulturstyrelsen sender et tilsagnsbrev ved bevilling af distributionstilskud. Tilskuddets størrelse er meddelt i tilsagnsbrevet. Tilskudstørrelse Tilskuddet beregnes alene i forhold til den del af oplaget, der i trykt form distribueres i abonnement eller til betalende medlemmer af foreninger og dermed ligestillede. Ved et abonnement forstås en aktiv bestilling fra modtager af flere på hinanden følgende numre af et givet blad. Prisen er i den forbindelse uden betydning herunder om bladet er gratis for abonnenterne. Bladet skal leveres på abonnentens hjemadresse. 2

3 Ved betalende medlemmer forstås personer, der giver en af følgende modydelser: medlemskontingent donationer af forskellig art f.eks. værdigenstande, blod eller organer bidrag af forskellig art - f.eks. kollekt fadderskab - f.eks. for et barn i et uland arbejdsydelser f.eks. idrætsinstruktører Tilskuddet beregnes alene i forhold til den del af oplaget, der distribueres ved forsendelse og kan ikke overstige de faktisk afholdte udgifter hertil. Der gives ikke tilskud til husstandsomdelte publikationer, med mindre modtager er abonnent eller medlem. Tilbagebetaling Da ansøgning til Bladpuljen 2015 samtidig er dokumentation for tilskud 2014 vil der evt. reguleres i tilskud. Hvis udgiver har distribueret færre end det forventede antal eksemplarer for tilskud 2014, skal den ikke-anvendte del af tilskuddet tilbagebetales til Kulturstyrelsen, såfremt dette udgør mere end 500 kr. Hvis de faktiske udgifter til forsendelse er mindre end det udbetalte tilskud, skal den overskydende del af tilskuddet tilbagebetales til Kulturstyrelsen. Tilbagebetalingen vil, såfremt der udbetales nyt tilskud, ske ved modregning i dette tilskud. Hvis der ikke udbetales nyt tilskud, vil udgiver modtage en opkrævning på beløbet. Dokumentation og indberetning Bladet søger tilskud fra Bladpuljen 2015 Hvis udgiver ansøger Bladpuljen for 2015, skal udgiver i forbindelse med ansøgning indsende opgørelsesskema med oplysninger om distributionsaktiviteterne med angivelse af antallet af udgivne numre, antallet af distribuerede eksemplarer og gennemsnitligt sidetal. Kravene til bilag mv., der skal indsendes sammen med ansøgning om tilskud fra Bladpuljen 2015 afhænger af, hvor meget tilskud ansøger evt. modtog fra Bladpuljen Tilskud til og med kr. Ved tilskud i 2014 under kr. skal udgiver erklære, at de angivne oplysninger er korrekte. Dette gøres i ansøgningsskemaet ved teksten Jeg erklærer herved, at tilskuddet er anvendt til formålet, og i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i revisionsinstruksen af 3. december Når du afgiver erklæringen, står du inde for, at tilskuddet er anvendt til det formål, som det er bevilliget til, og at betingelser for anvendelse af tilskuddet er opfyldt. Betingelserne fremgår af bevillingsbrevet. Bemærk, at afgivelse af urigtig erklæring kan straffes efter straffelovens 163. Skemaet indsendes med NemId. Hvis tilskudsmodtager efterfølgende bliver udtaget til stikprøvekontrol skal der indsendes opgørelsesskema underskrevet af udgivers normale revisor, eksempelvis foreningens valgte revisor, samt bilag for distributionsudgifter. Dokumentationen for distributionsudgifter skal foreligge for det første og det sidste nummer udsendt i tilskudsåret. 3

4 Tilskud over kr. til og med kr. Var tilskud i 2014 mellem kr. og kr. skal der vedhæftes opgørelsesskema underskrevet af udgivers normale revisor, eksempelvis foreningens valgte revisor. Hermed menes der, at foreningens valgte revisor eller en tilsvarende regnskabskyndig person i foreningen kan være underskriver på opgørelsen og så selvom om vedkommende ikke er revisoruddannet. Dog må underskriveren af opgørelsen ikke være den samme som, den der er ansvarlig for selve ansøgningen og indsendelsen med medarbejder NemID, idet der på den måde skal være to forskellige personer, der har bekræftet rigtigheden af opgørelsen. Dertil skal der indsendes bilag for distributionsudgifter. Dokumentationen for distributionsudgifter skal foreligge for det første og det sidste nummer udsendt i tilskudsåret. Tilskud over kr. Ved tilskud i 2014 over kr. skal der vedhæftes opgørelsesskema underskrevet af regnskabskyndig for bladet. Opgørelsesskemaet er et excel-ark, der er tilgængeligt på Kulturstyrelsens hjemmeside Dertil skal der indsendes revisionserklæring (ikke nødvendigvis årsregnskab), samt bilag for distributionsudgifter. Dokumentationen for distributionsudgifter skal foreligge for det første og det sidste nummer udsendt i tilskudsåret. Erklæringen skal udfærdiges i overensstemmelse med reglerne i Bekendtgørelse nr. 385 af 17. april 2013 om godkendte revisorers erklæringer, Revisor bekræfter at have gjort sig bekendt med indholdet af tilsagnsbrevet vedrørende tilskud. Af tilsagnsbrevet fremgår det, at Bladpuljens Fordelingsudvalg har truffet afgørelse om at give tilskud til udgiver med den i brevet anførte begrundelse og i henhold til lov nr af 27. december 2003 og bekendtgørelse nr af 9. september 2013 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter. Revisor skal i erklæringen også bekræfte, at der har været udgifter forbundet med distributionen, og at oplysningerne i opgørelsesskemaet i øvrigt er korrekte og fyldestgørende. Udgiver skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendige for udførelsen af sit hverv. Revisor erklærer med sin underskrift på revisorerklæringen til Kulturstyrelsen: o At distributionstilskuddet er anvendt i overensstemmelse med forudsætningerne. o At de indsendte oplysninger er i overensstemmelse med udgivers faktiske forhold. o At revisorerklæringen er udarbejdet i henhold til nærværende Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2015 af 3. december Bladet er udkommet i 2014, men har ikke modtaget tilskud for 2014 Opgørelsesskema underskrevet af udgivers normale revisor, eksempelvis foreningens valgte revisor, samt bilag for distributionsudgifter skal vedhæftes. Dokumentationen for distributionsudgifter skal foreligge for det første og det sidste nummer i Dertil skal der indsendes revisionserklæring (ikke nødvendigvis årsregnskab). Opgørelsesskemaet er et excel-ark, der er tilgængeligt på Kulturstyrelsens hjemmeside samme sted som 4

5 den elektroniske ansøgningsblanket. Bladet er kun delvist eller slet ikke udkommet i 2014 Blade, der ikke er udkommet i 2014 skal udelukkende indsende ansøgningsskemaet. Hvis bladet er udkommet delvist i det seneste regnskabsår (2014), skal der skal der vedhæftes opgørelsesskema over udgivelser i 2014 underskrevet af udgivers normale revisor, eksempelvis foreningens valgte revisor, samt bilag for distributionsudgifter. /Kulturstyrelsen, 3. december

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer yder driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer. Vejledning

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Vejledning om Biblioteksafgift

Vejledning om Biblioteksafgift Vejledning om Biblioteksafgift Vejledning om biblioteksafgift Udgivet april 2011 af Styrelsen for Bibliotek og Medier Biblioteksafgift H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Tlf: 33 73 33 73 Fax:

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET DSK S4APA47 fb skan 06 03 2014 08 44 SEPBARCODE OU236PM1668 Aabenraa Kommune Bjarne Ipsen Skelbækvej 2 6200 Aabenraa

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen?

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Vejledning om momskompensationsordningen.

Vejledning om momskompensationsordningen. Vejledning om momskompensationsordningen. Udarbejdet af: v/ Robert Hinnerskov Deloitte v/ Christian Dalmose Pedersen Lars Loftager Jørgensen Mai Harsem 3. juni 2008 Grundlæggende om momskompensationsordningen

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD. Vejledning 2014. landsdækkende frivillige sociale organisationer

MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD. Vejledning 2014. landsdækkende frivillige sociale organisationer MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD Vejledning 2014 07.18.19.40 Tips og Lottopuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer Ansøgningsfrist 24. oktober 2014 kl.

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere