Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts juni Journalnummer: Kontraktens parter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts juni Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Bent B. Mikkelsen Kontaktoplysninger: tel: Operatør: VIA University College Teknisk Merkantil højskole Chr. M. Østergaards Vej Horsens Kontaktperson: Jonna Pedersen CVR. Nr: Resumé Formålet med initiativet Fastholdelse af udenlandske studerende er at bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland. Målene er dels at bidrage til, at udenlandske studerende får tilbudt praktikpladsophold, projektarbejde eller studierelevant erhvervsarbejde under studierne og dels at understøtte muligheden for, at udenlandske studerende tilbydes ansættelse i regionens virksomheder efter endt studium. Målgruppen er udenlandske studerende på henholdsvis professionsuddannelser og lange videregående og øvrige mellemlange uddannelser i Region Midtjylland. Indsatsen forankres organisatorisk i to enheder med VIA University College og Aarhus Universitet som lead-partner. Geografisk dækker indsatsen hele Region Midtjylland. I denne periode skal der ud over de nævnte aktiviteter være fokus på koordinering, samordning og forankring af indsatsen, så alle udenlandske studerende i Region Midtjylland får de samme og bedste tilbud, og at disse tilbud bliver en del af den ordinære drift i løbet af Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Status for projektet Fastholdelse af udenlandske studerende Aktiviteterne i relation til de udenlandske studerende er gennemført på VIA University College på henholdsvis Teknisk- Merkantil Højskole og TEKO Design+Business. Der er etableret et tæt samarbejde med InterRessource/AU Career i forhold til indsatsområder, med kvartalsvise møder med hinanden og halvårlige møder med konsortiet for Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Herigennem arbejdes der med en fælles og struktureret indsats omkring kontakt til regionen, kommuner, Dansk Industri, Study in Denmark, Invest in Denmark og andre relevante aktører. Derudover er der etableret en koordineret virksomhedskontakt. Endelig udveksles viden om materiale til kommunikation til de studerende og inviterer hinandens studerende til større relevante arrangementer. Der har i perioden fra 1. marts frem til 31. august i projektet været gennemført events for udenlandske studerende, hvor i alt 474 udenlandske studerende har deltaget. I regi af Career Service Centre har der været gennemført i alt 12 arrangementer (workshops, kendskabs- og dating arrangementer m.m.) og på TEKO er der etableret Café Teko en ugentlig åben café for danske og udenlandske studerende med bl.a. sociale og kreative aktiviteter. Endelig er der også på TEKO blevet gennemført et nyt tiltag Middag med en dansk familie for de udenlandske studerende. Tanken er at man ved et sådant tiltag giver de udenlandske studerende en håndsrækning i forhold til integration og netværk i det danske samfund. Foreløbig har mere end 100 udenlandske studerende benyttet dette tilbud. Der arbejdes fortsat med konceptudvikling i forhold til projekter, der kan etablere og understøtte dialogen mellem udenlandske studerende og danske virksomheder. I regi af Career Service Centre er Career Mentor programmet afsluttet i indeværende periode, hvor otte udenlandske studerende fik tilknyttet en dansk mentor i en ni måneders periode. Derudover er pilotprojektet Young Global Board Link gennemført. Her har fire udvalgte udenlandske studerende været tilknyttet virksomheden HIN A/S s direktion med det formål at give en anderledes sparring til virksomhedens bestyrelse på det strategiske niveau og de studerende et indblik i en dansk virksomhed på ledelsesniveau. Der gennemføres løbende individuelle vejledningssamtaler med de udenlandske studerende efter behov. Der er i Career Service Centre gennemført 133 dokumenterede individuelle vejledningssamtaler i indeværende periode. Vejledningssamtalerne skal ses i sammenhæng med de øvrige aktiviteter, karrierecentrene i øvrigt har, hvor de studerende har brug for individuel opfølgning. Rådgivningerne har stort fokus på råd og vejledning i forhold til praktik- og jobsøgning på det danske arbejdsmarked, og det vurderes, at de udenlandske studerende for langt hovedparten har interesse i at samarbejde med danske virksomheder. I den forbindelse er der igangsat en national undersøgelse, der netop skal give mere viden om de udenlandske studerendes ønske i forhold til at blive i Danmark efter endt uddannelse. Undersøgelsen gennemføres som i samarbejde mellem Aarhus Universitet, VIA University College, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering og vil være en landsdækkende undersøgelse på området. Målgruppen er alle internationale studerende - med internationale studerende menes alle nordiske studerende, studerende fra EU/EØS-lande samt studerende fra lande uden for EU/EØS. Undersøgelsen, der gennemføres på baggrund af et spørgeskema, der sendes ud i uge 40 og lukkes i uge 43, skal afdække, hvorfor de internationale studerende valgte at læse i Danmark, hvorvidt og hvordan de har tilknytning til arbejdsmarkedet, imens de studerer i Danmark, samt deres overvejelser om fremtidig karriere. Desuden spørges de studerende til en adresse, som de forventer at benytte 12 måneder fra undersøgelsestidspunktet med henblik på at deltage i en mulig follow-up undersøgelse. Follow-up undersøgelsen skal om muligt kortlægge deres efterfølgende adfærd. Side 2

3 Der har i perioden været lagt stort fokus på aktiviteterne overfor virksomhederne. Den koordinerede indsats overfor virksomhederne sammen med AU Career er konkret etableret gennem en ekstern mødebooker. Det har for FUS projektet resulteret i 48 virksomhedsbesøg. Derudover har flere af de afholdte events fokus på virksomhederne der er afholdt en konference for virksomhederne om værdiskabelse ved brugen af internationale studerende, samt de forskellige kendskabs og dating arrangementer, der har som formål at bringe virksomhederne og de udenlandske studerende tættere på hinanden og skabe dialog og samarbejde. Kommunikation Der har i indeværende periode været stort fokus på kommunikation overfor både de udenlandske studerende og de danske virksomheder. Kommunikationen med de studerende varetages primært via Facebook På nuværende tidspunkt har siden 705 synes om tilkendegivelser heraf angiver kun 130 dansk som deres sprog, hvilket giver en indikation om, at minimum 575 af brugerne er de udenlandske studerende. Det giver os gode muligheder for hurtigt at nå mange af de udenlandske studerende med fælles relevant information om det danske arbejdsmarked (arrangementer, artikler, links, jobåbninger m.m.) og de udenlandske studerende rettigheder og pligter. Der er trykt postkort og lavet vandflasker med information om Career Service Centre og Facebook siden, der bl.a. uddeles til alle nye studerende, så kendskabet til stadighed øges. Derudover er der stort fokus på at informere eksternt gennem artikler og informationsmateriale. Der har i perioden været skrevet artikler om de udenlandske studerende og deres samarbejde med danske virksomheder. Derudover er der udarbejdet en pjece om samarbejdsmuligheder for virksomhederne Udenlandske studerende i din virksomhed, samt en praktikfolder til virksomhederne, der informerer om de enkelte uddannelser og praktik som samarbejdsmulighed. Der søges om ændring af budgettet med henblik på at flytte ubrugte midler fra denne periode til de næste perioder. Nogle af de overførte midler vil blive brugt til midtvejsevaluering i samarbejde med InterResource AU Career. Konklusion for status på mål og resultatkrav på opgørelsestidspunktet Aktiviteterne i projektet er foreløbig forløbet som forventet og opfylder mål og resultatkrav. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Definér mål 1 vedrørende effekter Resultatkrav 1.1 Midtvejsevaluering med præsentation af mulighed for fælles løsning af opgaven Rapport foreligger ultimo 2012 Forarbejdet til midtvejsevalueringen er påbegyndt Resultatkrav % af de udenlandske studerende der læser i RM skal tilkendegive, at de gerne vil blive i Spørgeskemaundersøgelse Der er igangsat en national spørgeskemaundersøgelse af udenlandske studerende, der afsluttes Side 3

4 området efter endt studium ultimo 2012 Mål 2 Definér mål 2 vedrørende ydelser Resultatkrav studerende deltager i mentor/ young global board link ordninger i alt Aftaler med den studerende / Excel summering Der har i første periode deltaget 110 studerende i mentorordning, Young Global Bord Link og Middag med en dansk familie Resultatkrav 2.2 Antallet af likes på Facebook skal stige fra 530 til 800 i projektperioden Skærmprint med antal Der er p.t. 705 likes på Dermed har der i første periode været en stigning på 165 Resultatkrav nye virksomhedsbesøg pr. halvår (i alt i projektperioden 160 nye besøg) Resultatkrav 2.4 Minimum 4 dating arrangementer i projektperioden Alle besøg registreres i Excel med dato for besøget, kontaktoplysninger og kontaktperson Invitationer Der har i perioden været gennemført 48 dokumenterede virksomhedsbesøg. Der er gennemført fem datingarrangementer: Company Dating d. 11. april, Green Tuesday Siemens d. 8. maj, Konference Horsens som international uddannelses by d. 9. maj, Green Tuesday d. 15. maj og Friday Entrepreneur Bar d. 25. maj. Resultatkrav Cv / jobsøgnings-arrangementer som del af sidste semester i hele projektperioden Deltagerlister Der er gennemført to jobsøgningsworkshops et i samarbejde med WorkinDenmark (d. Side 4

5 23/5) og et på Civilengineer uddannelsen (d. 7/4). Mål 3 Definér mål 3 vedrørende organisering Resultatkrav samarbejdsmøder med Konsortiet for Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Resultatkrav samarbejdsmøder med AU Career Resultatkrav 3.3 Samarbejdsaftale med AU Career om løsning af opgaven Dagsorden, deltagerliste og referat skal foreligge, og indsendes ved efterspørgsel Dagsorden, deltagerliste og referat skal foreligge, og indsendes ved efterspørgsel Underskrevet aftale indsendes sammen med kontraktopfølgningen Der er afholdt møde ml. FUS, InterRessource og Konsortiet for Modtagelse og Fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft d. 1. juni 2012 Der er afholdt tre møder med AU Career i indeværende periode (d. 1/5, d. 1/6 og d. 27/8). Aftalen er indsendt ved projektets start. Mål 4 Definér mål 4 vedrørende ressourcer Resultatkrav 4.1 Der skal som supplement til budgetskemaerne indsendes en procentuel opgørelse over det faktiske forbrug og det forbrug der er godkendt hos EBST i forhold til det budgetterede Skema indsendes Godkendt forbrug hos EBST pr ; tkr. af tkr. svarende til 36% Akkumuleret regnskab indsendt til EBST pr ; tkr. svarende til 43% Side 5

6 3. Opfølgning på Økonomi VIA har søgt og fået bevilget en forlængelse af projektets løbetid til en ny slutdato den 30. juni Der søges om ændring af budgettet med henblik på at flytte ubrugte midler fra denne periode til de næste perioder. Nogle af de overførte midler vil bliver brugt til midtvejsevaluering i samarbejde med InterResource AU Career. Forslag til revideret budget fremgår af nedenstående. TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Senest godkendte akkum uleret udgiftsbudget U dgiftskategorier akkum uleret projektadm inistration , , , ,85 undervisning , , , ,00 andre udgifter , , , ,00 konsulent og tjenesteydelse , , , ,00 revisionsudgifter , , , ,00 Ialt , , , ,85 Senest godkendte akum uleret finansieringsbudget Finansieringskilder Region Midtjylland , , , ,00 EU - Regionalfond EU - Socialfond , , , ,00 Stat , , , ,85 Ialt , , , ,85 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Projektadm (1 49) Undervisning (50 69) Andre udgifter (70 199) Konsulent og tjeneste ( Revisionsudgifter ( ) Total Finansieringsregnskab Region Midt Eu regionalfond Eu socialfond Stat Total Side 6

7 Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2012 Region Midtjylland Kr TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Forslag til nyt budget Projektadm (1 49) Undervisning (50 69) Andre udgifter (70 199) Konsulent og tjeneste ( Revisionsudgifter ( ) Total Forslag ny finansiering Region Midtjylland , , Eu regionalfond Eu socialfond , , Stat , , Total Side 7

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar 2012 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-34-10

Resultatkontrakt. Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling. 1. januar 2012 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-34-10 Resultatkontrakt Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling 1. januar 2012 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-23-34-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. marts 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29. Resultatkontrakt Vedrørende Grøn Vækst Limfjorden Journalnummer: 1-33-76-23-15-11 Start- og slutdato: 2. april 2012 29. oktober 2014 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus 1. april 2009 31. marts 2011 (forlænget til 31. august 2012) Journalnummer: 1-33-76-21-19-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus 1. april 2009 31. marts 2011 (forlænget til 31. august 2012) Journalnummer: 1-33-76-21-19-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus Århus 1. april 2009 31. marts 2011 (forlænget til 31. august 2012) Journalnummer: 1-33-76-21-19-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad Januar 2009 december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010. Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk MidtVind. 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09

Opfølgning 1. september 2010. Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk MidtVind. 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09 Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende Netværk MidtVind 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013

Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013 Resultatkontrakt Halvårsopfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Future Food Innovation -Megasatsning fødevarer 18. december 2009 31. december 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-18-09 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 (forlænget til 1. februar 2015) Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region:

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende M odtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JO Bmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer:1-33-76-22-12-08 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008,

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Nordjylland, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere