AOF Holbæk Daghøjskole november Forsøg med samlæsning af FVU-læsning og FVU-matematik på AOF Holbæk Daghøjskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AOF Holbæk Daghøjskole november 2002. Forsøg med samlæsning af FVU-læsning og FVU-matematik på AOF Holbæk Daghøjskole"

Transkript

1 AOF Holbæk Daghøjskole november 2002 Forsøg med samlæsning af FVU-læsning og FVU-matematik på AOF Holbæk Daghøjskole

2 - - 2 Forsøg med samlæsning af FVU-læsning og FVU-matematik Indhold Indledning 3 Projektbeskrivelse 3 Ide og metode 4 Mål og delmål 6 Undervisningens gennemførelse 7 Undervisningstemaer 9 Evaluering af forsøgsarbejdet 15

3 - - 3 Samlæsning af FVU-læsning og FVU-matematik Indledning AOF Holbæk Daghøjskole gennemførte i 2001 et forsøg med samlæsning af FVU-læsning og FVU-matematik med støtte fra Undervisningsministeriet. Formålet med forsøget var at undersøge muligheder og begrænsninger ved samlæsning af de to FVU-fag. Hypotesen var, at der er en række fordele ved samlæsning, fordi mange hverdagstekster indeholder matematiske begreber og informationer, og fordi læse- og skrivefærdigheder er en forudsætning for løsning af de fleste matematiske problemstillinger. Forsøget viste en lang række fordele ved at samlæse de to fag fx, at samlæsning - afspejler virkeligheden. - skaber motivation og nedbryder den traditionelle skoleopfattelse. - sætter hverdagens opgaver ind i en faglig ramme. - skaber matematisk- og sproglig opmærksomhed i hverdagslivet. - giver mulighed for undervisning, der tager udgangspunkt i det hele menneske. - skaber ansvar for egen læring. - tvinger underviserne til at tænke anderledes. - skaber nysgerrighed omkring, hvad matematik og dansk er. - befordrer brug af andre medier i undervisningen som fx edb. - sikrer, at undervisningen lever op til FVU-lovens krav om funktionalitet. - åbner for deltagere med faglige blokeringer. Ved gennemførelse af forsøget viste der sig også en række ulemper, men evalueringsgruppens konklusion er, at fordelene er flest og, at FVU-læsning og FVU-matematik med fordel kan sammenlæses. Forsøget er beskrevet i denne rapport. Læsere, der ønskes yderligere oplysninger, kan kontakte AOF Holbæk Daghøjskole. Projektbeskrivelse Målsætningen var beskrevet med 7 forskellige mål, der alle havde en række delmål. Sammen dannede det udgangspunkt for at evaluere og konkludere på formålet for forsøget. Fokus var på undersøgelse, analyse og evaluering af de 7 mål og ikke på deltagernes udbytte af forløbet. Forløbene blev brugt til at gøre erfaringer med undervisning i de to fag sideløbende og egentlig samlæsning. Der var tale om kombinationsforløb, hvor deltagerne både modtog FVU-undervisning og almindelig daghøjskoleundervisning.

4 - - 4 Med i forsøget indgik, at AOF Holbæk Daghøjskoles undervisere/konsulent besøgte og fik besøg af undervisere fra to andre daghøjskoler, som bidrog med kritik og inspiration. Disse to skoler, AOF Århus Daghøjskole og Daghøjskolen Københavns Forberedelseskursus, havde begge erfaringer med undervisning i FVU-læsning og FVU-matematik. Projektet var delt op i tre faser. Fase 1 Udvælgelse af undervisningsmateriale og udarbejdelse af nyt undervisningsmateriale. Planlægning og udvikling af undervisningens organisering, undervisningsformer og tilrettelæggelsesformer i øvrigt. Forberedelse af kravene til lærerrollen, lærersamarbejdet og lærerkvalifikationerne. Forberedelse af hvilke områder der skal fokuseres på i forhold til det fagdidaktiske, pædagogiske og det indlæringspsykologiske. Visitering og trinindplacering af deltagere. Møde med sagsbehandlere i kommunernes beskæftigelsesafdelinger, a-kasser, AF og uddannelsesinstitutionernes vejledere. Udarbejdelse af foldere, annoncer og andet materiale til deltagerrekruttering. Samarbejdsmøder med de to rådgivende skoler. Fase 2 Afviklingen af FVU-undervisningen, den almindelige daghøjskoleundervisning og vejledning. Samarbejdsmøder med de to skoler. Løbende opsamling af erfaringer til endelig evaluering af projektet. Kollegial sparring. (telefonmøder og elektronisk support). Fase 3 Opsamling af erfaringer. Afrapportering af forsøgets fællesdel. Besøg på de 2 skoler. Udarbejdelse af den endelige evalueringsrapport. Initiativer til mainstreaming af erfaringerne. Målgruppen var den traditionelle målgruppe på daghøjskolen, som er for alle voksne mellem 18 og 61 år med tid og lyst til undervisning i dagtimerne. Ide og metode Den overordnede ide var at samtænke og koble moderne folkeoplysning og daghøjskolens læringsmæssige styrkeområder med fagbeskrivelserne for de to områder og medtænke mainstreaming af de indhøstede erfaringer som en del af forsøgsarbejdet.

5 - - 5 AOF Holbæk Daghøjskoles opfattelse af moderne folkeoplysning er en eksistentiel social orienteringsproces med udgangspunkt i den enkelte deltagers samlede forudsætninger. Skolen ser det som sin opgave, at - (gen)etablere forbindelse mellem individ og samfund, - insistere på samfundet som forståelsesramme uden at udgrænse det personlige, - insistere på værdidiskussioner, - forfægte, forny og stadig udvikle dialogen som bærende fundament for demokratiet, - indtænke og diskutere matematikken og teknologien i relation til demokrati- og værditemaerne og den samfundsmæssige kontekst. Afvikling og evaluering Alle undervisere og AOF Holbæks Daghøjskoles udviklingskonsulent har undervejs i afviklingen af kurset løbende holdt møder og har evalueret hvert enkelt tema, der har været undervist i. Efter kursets ophør er kurset evalueret mellem udviklingskonsulenten og underviserne. Der har været afholdt tre heldagsevalueringsmøder mellem to af underviserne, udviklingskonsulenten og to eksterne konsulenter. Det første møde blev afholdt, mens kurset var i gang. Her blev det fastlagt, hvilke erfaringer der skulle bruges til evalueringen, samt hvordan disse skulle beskrives. De to sidste møder blev afviklet efter, at kurset var slut. Her blev hvert enkelt undersøgelsespunkt fra ansøgningen gennemgået og evalueret. Forudsætningen for forsøget var, at FVU-loven, FVU-bekendtgørelserne og FVUfagbeskrivelserne skulle overholdes på alle punkter og, at forsøgsprojektets erfaringer kunne anvendes af andre skoler efterfølgende. De eksterne konsulenter har under evalueringsarbejdet haft særlig opmærksomhed på dette punkt, således enhver afvigelse fra lov, bekendtgørelse eller fagbeskrivelse, hvis der har fundet sådanne afvigelser sted under forsøget, blev særligt fremhævet sammen med forslag til, hvordan aktiviteten kunne have været gennemført inden for denne begrænsning. Sammenskrivningen af erfaringerne er en praksisbeskrivelse af samlæsningen, hvilke temaer der er blevet arbejdet med og hvordan det konkret er foregået. Evalueringen af forsøget består af analyse og konklusionsdel og her deles beskrivelsen op i de 7 undersøgelsespunkter (mål), der dannede udgangspunkt for forsøget. For hvert enkelt punkt arbejdes der med følgende: Fælles definering af ord og begreber således, at alle evaluatorer taler ud fra samme opfattelse. Analyse af praksiserfaringerne inden for punktet. Dette sker ved at opsplitte hvert punkt i en lang række underspørgsmål til de spørgsmål som er beskrevet i fosøgsansøgningen. Besvarelse og analyse af hvert enkelt delmål under punktet.

6 - - 6 Konklusion for hvert enkelt delmål på baggrund af ovennævnte analyse. Det 7. punkt er en fælles opsamling på alle analyser og delkonklusioner under hvert enkelt punkt for at give en fælles overordnet konklusion på fordelene og ulemperne ved samlæsning af de to fag. Mål og delmål 7 Undersøgelsespunkter (mål) dannede udgangspunkt for forsøget: 1. Undersøgelse af hvor det er oplagt at flette de to fag sammen samt, en beskrivelse af problemfelter ved samlæsning i forhold til målgruppen for FVU-undervisning på daghøjskolen. Delmål: Undersøgelse af fordele og ulemper ved samlæsning af udvalgte områder i de to fagbeskrivelser i forhold til deltagergruppen på Daghøjskolerne. Undersøgelse af hvor mange forskellige trin der kan undervises i ved samlæsning, set i forhold til den traditionelle deltagergruppe på daghøjskolen. Undersøgelse af hvordan fagene støtter hinanden. Undersøgelse af hvor der er tale om egentlig samlæsning med et overlap mellem fagene og hvor der er tale om undervisning af de to fag sideløbende. Analysen skal afdække, hvad der foregår samtidig og hvad der foregår hver for sig. Udfra erfaringerne gives der bud på, hvordan man undgår, at undervisningen i samlæsningen kommer til at virke kunstig eller fortænkt. 2. Undersøge krav til lærerroller, afklare betydningen af lærersamarbejde og afdække lærernes kvalifikationsbehov ved samlæsning. Delmål: Afklare hvilket lærersamarbejde der er hensigtsmæssig eller nødvendigt i forbindelse med udviklings-, planlægnings-, udførelses-, og evalueringsfasen. Undersøge hvilke lærerroller der befordrer samlæsning mellem fagene og hvilke der ikke gør det. Undersøge hvilke lærerkvalifikationer der er nødvendige i forhold til samlæsning. 3. Undersøge og udvikle tilrettelæggelsesformer, undervisningsformer og undervisningens organisering i forhold til at realisere en hensigtsmæssig samlæsning. Delmål: Undersøge hvilke tilrettelæggelsesformer der er hensigtsmæssige og hvilke der er uhensigtsmæssige ved sammenlæsning af de to fag. Undersøge hvilke samarbejdsformer og hvilke former for individuelt arbejde der fremmer dialogen mellem fagene.

7 - - 7 Undersøge og udvikle forskellige former for strukturering af undervisningen, der kan anvendes hensigtsmæssigt i et tematisk opbygget forløb, som samtidig binder fagene læsning og matematik sammen. 4. Undersøge mulighederne for at anvende eksisterende materialer og materialer hentet fra hverdagen i form af hverdagstekster og hverdags matematiske problemstillinger. Delmål: Undersøgelse af eksisterende materiale i forhold til anvendeligheden ved samlæsning og om der er områder i eksisterende materiale, der kan anbefales til undervisning i begge fag samtidigt. Undersøgelse af hverdagsteksters anvendelighed som undervisningsmateriale til samlæsning. 5. Undersøge hvilke metoder der er anvendelige i forhold til samlæsning. Delmål: Hvilke metoder fremmer læringen og hvilke metoder hæmmer læringen i forbindelse med samlæsningen af fagene set i forhold til deltagergruppen? Hvilke metoder og opgaver udfordrer deltagerne både færdigheds- og begrebsmæssigt ved sammenlæsning af fagene? 6. Undersøge og analysere hvilke konsekvenser samlæsningen har ud fra en pædagogisk, fagdidaktisk og indlæringspsykologisk synsvinkel og hvad deltagerforudsætningerne betyder. Delmål: Hvad er de fagdidaktiske konsekvenser ved samlæsning? Hvad er de pædagogiske konsekvenser ved samlæsning? Hvad er de indlæringspsykologiske konsekvenser ved samlæsning? Hvilken betydning har deltagernes skoleopfattelse og læringsparathed/barrierer i forhold til læring ved sammenlæsning? 7. Analyse og opsamling på alle målene og delmålene for at give en samlet vurdering af fordele og ulemper ved sammenlæsning af de to fag. Undervisningens gennemførelse Samlæsningsforsøget er afviklet på et stort FVU-hold med ca. 25 deltagere og med 3 undervisere. Den ene underviser, har gennemført FVU-suppleringskursus i læsning, er indvandrerlærer, læsepædagog og med stor erfaring i undervisning af daghøjskoledeltagere, herunder deltagere med anden etnisk baggrund end dansk.

8 - - 8 Den anden underviser, er folkeskolelærer med dansk på linie, læselærer, beskikket censor i FVU-læsning og med meget stor erfaring i undervisning på daghøjskolen i dansk og kompenserende dansk. Den sidste underviser er læsepædagog, folkeskolelærer med matematik på linie, FVU-lærer i matematik, medlem af opgavekommisionen og beskikket censor i FVU-matematik, edbunderviser og med meget stor erfaring i undervisning af daghøjskoledeltagere. En dag om ugen har været brugt til samlæsningsforsøget. De øvrige dage har der været almindelig daghøjskoleundervisning og undervisning i FVU-læsning og FVU-matematik. Holdet har bestået af deltagere, der fordelte sig på alle 4 trin i FVU-læsning og begge trin i FVU-matematik. Der har endvidere været deltagere på trin 1, særligt tilrettelagt for ordblinde, og ca. ¼ af deltagerne har været tosprogede på forskellige trin. Definition af målgruppen: Dårlig skolebaggrund/erfaringer, enten fagligt eller socialt. Ude af træning med at lære og gå i skole. Traditionel skoleopfattelse. Mange skoleskift. Specialundervisning som baggrund. Aldrig været med til det spændende. Svag selvfølelse. Mange barrierer også over for fagene. Manglende overskud i hverdagen. Belastende social baggrund. (sygdom, enlig, anden etnisk baggrund end dansk ). Forsørgelsesgrundlag: Kontanthjælp Dagpenge Målgruppen er generelt blevet yngre, den typiske FVU deltager er år, alene med barn. Målgruppen generelt: Anbragt/aktiveret. Dårlig motivation. Deltagerne ønsker at lave det, som de lavede i skolen (skolelogik). Læring er synonym med den måde du lærte på. Løbende evaluering som metode: Ved hjælp af læringskontrakter, som er beskrevet af hver enkelt deltager, har underviserne løbende kunnet evaluere på deltagerens lærerproces. Denne opsamling af erfaringer udgør grundlaget for evalueringen af deltagernes udbytte af samlæsningsforsøget.

9 - - 9 Læringskontrakten er en metode, der sigter mod at gøre deltageren til subjekt og ansvarlig for egen lærerproces. Ved hjælp af denne metode er deltageren selv med til at sætte sit eget læringsmål og dermed blive ansvarlig for egen læring. Erfaringerne fra den løbende evaluering er ikke skrevet ind i denne evalueringsrapport, da det ikke er deltagernes evaluering, der skal vurderes på. Men naturligvis indgår erfaringerne i den samlede vurdering af hele forløbet og i undervisernes egen evaluering. Den løbende evaluering som metode har været brugt for såvel samlæsningsdelen som for den øvrige undervisning på holdet. Undervisningstemaer Underviserne valgte, at al undervisning i samlæsningsdelen skulle være temaundervisning, da udgangspunktet for forsøget var, at der ikke skulle bruges eksisterende materiale, men udelukkende hverdagsmaterialer fremstillet til lejligheden. Undervisningen blev organiseret i gruppearbejde med fremlæggelse på tværs af alle trin, for at få afprøvet om der var begrænsninger i forhold til, hvor mange forskellige trin der kunne samarbejde omkring samlæsningen. I det følgende beskrives de 5 temaer og i evalueringsdelen begrundes hvilke forudsætninger, der lå til grund for valget af netop disse temaer. Nogle af temaerne har været afviklet på en enkelt dag og nogle over flere dage. Tema 1 : DRØMMEREJSEN Oplæg om opgaven. 18 deltagere alle FVU trin. Deltagerne foreslog flg. destinationer: Grønland, Thailand, Tanzania, USA, New Zealand, Kina, Færøerne, Bornholm. Undervisningsmidler: Rejsebrochurer, selvfremstillede plancher, Internet, telefon. Matematik: Udregning af valuta, tidstabeller, prislister. Læsning: Ordkendskab: Nye ord, fremmedord. Skriftlig fremstilling: Tekster til billeder, huskelister. Læseforståelse: Søge info i tekster og på Internet. Stavning. Edb: Søge på Internettet. Tekstbehandling.

10 Metode: Oplæg, gruppearbejde, individuelt arbejde, projektarbejde. Underviserrolle: Koordinator, vejleder, underviser. Fremlæggelse: Hver gruppe viste sin planche og fortalte om sin drømmerejse. Deltagernes kommentarer: (Ingen kommentarer fra deltagerne til, at opgaven indeholdt matematik.) Det var svært at komme i gang, men da vi fik hjælp blev det spændende. Vi havde problemer med at læse brochurerne og bruge Internettet. Spændende at arbejde med et emne på den måde vi fik også grinet meget. Svært og besværligt at arbejde i gruppe arbejdsfordelingen gav problemer. Svært at skulle læse så meget tekst. Svært at finde de oplysninger, vi skulle bruge, i prislister og tabeller. Godt at arbejde med dansk og matematik på den måde godt at arbejde flere sammen. Ingen problemer med at læse brochurerne, men svært at skrive. Hårdt at arbejde på den måde. Svært at søge på Internettet. Undervisernes kommentarer: Hos de fleste deltagere var der god energi. Flere fik bedre selverkendelse i forhold til at skrive og regne. Flere fik set hvad de går glib af, hvis de ikke læser og skriver. Deltagerne havde let ved at leve sig ind i dagens tema. Deltagerne på trin 1 - særligt tilrettelagt for ordblinde - og trin 1 havde svært ved opgaven. To deltagere, som havde valgt at arbejde alene, havde haft bedre af at arbejde i en gruppe. Nogle af de tosprogede deltagere havde meget svært ved at arbejde på denne måde. Tema 2 : FOLKETINGS-, KOMMUNAL- OG AMTSRÅDSVALG Oplæg: På baggrund af nært forestående valg er emnet oplagt. Der blev forelagt to muligheder: 1. Undersøg hvad partierne står for. 2. Lav en undersøgelse på skolen af om der stemmes og hvem man stemmer på. Kun tre deltagere valgte nr. 2. Undervisningsmidler: Selvfremstillede, Internet. Matematik: Indsamling af data, optælling af data, bearbejdning af data. Dansk: Skrive spørgeskema, finde oplysninger på Internettet. Andet: Gå ud til andre med skemaerne.

11 Underviserrolle: Igangsætter, hjælper, vejleder. Slagets gang: Hvad skal undersøges? - folketingsvalg, kommunalvalg - da ikke alle kan stemme ved folketingsvalg, hvem vil stemme?, hvem kan stemme? 1. Indskrivning på edb. 2. Kopiering og uddeling i klasserne. 3. Indsamling af skemaer. 4. Optælling. 5. Vurdering af tal. 6. Fremlægning. 7. Videre bearbejdning af tallene. Vurdering af antal adspurgte i undersøgelser: Fra avisen så vi på følgende: - Hvor mange adspurgte var der i en valgresultatsundersøgelse? - Hvad vil det sige at være repræsentativ? - Kan 999 repræsentere hele DK s befolkning? - Vurdering af hvad bliver %-antal taget af? Fra egen undersøgelse havde vi svar fra 95 voksne. Men ud af dem havde kun 52 fortalt, hvordan de havde stemt. Ud fra hvilken mængde skal % udregnes? Underviserens kommentarer: - God aktivitet at lave skemaer, dele dem ud og indsamle data samt lave optælling. - Aha-oplevelser omkring %. - Erkendelse af hvor mange der tages % af, og hvilke resultater det giver. Tema 3: Frysefirmaet AOF MED FROST 17 deltagere alle FVU - trin. Oplæg: Vi skal lave et frysefirma, som producerer mad til salg i frokostpausen d Der skal også laves en restaurant i salen, hvor deltagerne kan spise.

12 Firmaet har flg. afdelinger, som skal samarbejde: Produktionsafd.: Hvad skal der produceres af mad og hvad må det koste? Opskrifter, indkøb, lave maden. Økonomi- og marketing afd.: Budget Banklån Regnskab Beregning af antal til spisning Evt. overskud i kr. Reklameafd.: Firmanavn Plakater Menukort Fysiske rammer (bordopstilling etc.) Undervisningsmidler: Reklamebrochurer, selvfremstillede plancher, invitationer, menukort Edb: Internet, tekstbehandling (Excel regneark) Matematik: Budget, regnskab Læsning: Sproglig forståelse, læsning, skriftlig fremstilling Andet: Kommunikation Metode: Oplæg, gruppearbejde, projektarbejde Underviserrolle: Igangsætter, underviser, koordinator, vejleder. Fremlæggelse prod. afd.: Stresset og uoverskueligt da vi startede mange ting på en gang tidspres finde ud af hvilken mad vi skulle lave og have tid til at lave det. Bange for at vi ikke kunne nå det til tiden det hjalp da vi fik sorteret og uddelt opgaverne. Vi var et godt team alle tog ansvar. Vi læste reklamer med opskrifter i brochurer og på Internet. Udregnede og lavede prisoverslag skrev opskrifter og indkøbslister snakkede priser/budget med økonomi- og marketingafd. I starten uenige m.h.t. økonomien blev enige til sidst.

13 Produkter: Opskrifter, frikadeller, lasagne, skinke. Fremlæggelse reklameafd.: Dårlig start med diskussioner og misforståelser men vi fik klaret det til sidst og det endte med at vi arbejdede godt sammen. Svært at samarbejde med de andre grupper. Vi udregnede bordopstilling i forhold til antal personer i restauranten og tegnede plan. Tekstbehandling: Menukort, invitationer, plakater. Fremlæggelse økonomi- og marketingafd.: Vi udregnede priser m.h.t. indløb og lavede budget og regnskab. Vi brugte tekstbehandling og Excel regneark. Vi diskuterede meget. Vi syntes alle, at det er alt for meget med et fælles projekt en gang om ugen. En gang om måneden ville være bedre og så i to dage mere fordybelse og bedre planlægning. Undervisernes kommentarer: Vi var i tvivl om, hvorvidt det var godt, at alle FVU - trin er sammen måske ville det være bedre med samlæsning på de enkelte trin. Tema 4: FEDT OG PULS 17 deltagere alle FVU trin. FEDT: Oplæg + eksempler på tavlen: Beregning af fedt-% i letmælk. Diverse varer indkøbt. Varegrupper: 1. Brød, pålæg 2. Dips creme fraiche m.m. 3. Chips, ost Deltagerne valgte sig ind på de tre grupper og arbejdede med beregning af fedtenergi-% De tre grupper lavede smagsprøver af deres produkter og satte dem frem på et fælles bord. En fra hver gruppe fortalte om produkterne og indhold af fedt-% og sammenlignede med, hvad der stod på emballagen. Der blev smagt på smagsprøverne. PULS: Oplæg med fremvisning af hvordan man tager sin egen puls.

14 Afspænding i afspændingslokalet (deltagerne lå ned under tæpper og kroppen blev gennemgået ). Hver deltager tog sin puls efter afspændingen. Nogle deltagere tog også pulsen efter at have røget. Deltagerne gik en rask tur i ca. 1 min. og tog pulsen igen - + efter 1 min. + efter 5 min. Oplæg om måling af blodtryk. - Deltagerne fik målt deres blodtryk. Oplæg om body-mass-index. Nogle deltagere fik udregnet deres BMI. Oplæg om vejrtrækning og stress. Deltagerne talte deres åndedrag før og efter dyb indånding. Indhold: Matematisk opmærksomhed + forståelse, læsning og udfyldelse af skemaer. Tema 5: PLANLÆGNING AF EN FÆLLES DAG FOR HELE HOLDET Opgave: Planlæg en dag fra kl , onsdag eller torsdag i den kommende uge. Antal deltagere: Samlet pris i alt: kr. Finde priser og tider. Tre grupper m. 2-4 deltagere i hver. Forslag: Gruppe l: Tur til Roskilde med tog, gåtur til Vikingeskibs-museet og tilbage igen. Afgangstider, gruppebilletter, klippekort priser til DSB. Entrepriser for gruppen. Gruppe 2: (opdelt i 4) Skøjtetur, ingen detaljer. Tur til Orø og spisning på Orø Forsamlingshus. Tider, priser på færgen og forsamlingshuset. Bowling. Antal på hver bane, banepriser, skoleje. Biograftur, ingen detaljer. Gruppe 3: Spisning af tyrkisk pizza, salat og dessert. Købe mad f.eks. shawarma og spise sammen. Opstilling af budget for mad. Gruppe 4: Spisning af æbleskiver og varm kakao samt guf/slik. Bagefter bankospil med gaver. Budget for køb af æbleskiver m.m. og gaver.

15 Alle grupper fremlagde deres forslag og de blev diskuteret frem og tilbage. Grupperne gav idéer til nye forslag ud fra de 4 gruppers idéer. Der fremkom et par nye forslag, som vi stemte om. Der var meget bred enighed om følgende forslag: - Bankospil m. gaver og dertil guf/slik. - Spisning af tyrkisk pizza, salat og andet mad. Evalueringen af forsøgsarbejdet Evaluering af hvert enkelt undersøgelsespunkt og samlet konklusion. Denne del gennemgår hvert enkelt undersøgelsespunkt. Hver punkt starter med en beskrivelse af hvilke yderligere spørgsmål, der er udarbejdet til hvert enkelt punkt. Gennem besvarelse af disse uddybende spørgsmål fra underviserne og diskussion med eksterne konsulenter fra de to samarbejdende skoler, er resultaterne fremkommet. Såfremt der har været behov for fælles definering af ord og begreber, beskrives disse definitioner inden spørgsmålene besvares. Hvert enkelt punkt slutter med et sammendrag af de vigtigste erfaringer. Undersøgelsespunkt nr. 1. Undersøgelse af hvor det er oplagt at flette de to fag sammen, samt en beskrivelse af problemfelter ved samlæsning i forhold til målgruppen for FVU-undervisning på daghøjskolen. Supplerende spørgsmål til undersøgelsespunktet: Hvordan understøtter de to fag hinanden i praksis? Har der været rene dansk/matematik opgaver? Har deltagerne løst opgaver, som kun kunne løses ved hjælp af. dansk eller matematik? Hvilke trin har indgået i samlæsningen og hvilke fordele/ulemper har der været ved dette? Kunne en begrænset trininddeling skabe bedre samlæsning, set i forhold til dækning af områderne i fagbeskrivelserne? Er test (trinindplacering) nødvendige for samlæsningen? Hvilke områder i fagbeskrivelserne har I brugt i temaerne fordele og ulemper? Hvilke områder har I ikke valgt? Fordele/ulemper. Hvordan undgås det, at undervisningen i samlæsningen kommer til at virke kunstig eller fortænkt?

16 Under dette punkt har vi valgt at gennemgå tema 1, Drømmerejsen, som et eksempel på fordele og ulemper. De øvrige temaer indgår naturligvis i den samlede konklusion, men vil virke som en gentagelse, da erfaringerne fra de forskellige temaer er meget ens. FVU-læsning. Arbejdet med den sproglige opmærksomhed: Arbejdet med læseforståelse: Læsning som informationssøgning (rejsebrochure, rejsetabeller). Læsning af enkelte sammenhængende tekster (Brochurer, Internettet). Læseforberedende aktiviteter. Hvad forventer du at finde i teksten? (Priser). Læsestrategier og teksttyper. (Aflæsning af flere tabeller samtidig, Internettet). Tekstudvælgelse. ( Internettet ). Skriftlig fremstilling: Skiveforberedende aktiviteter. Nøgleordslister (pakkelister). Skrivning og bearbejdning af sammenhængende tekst. Udvælgelse og opsætning forskellige teksttyper. (udarbejdelse af fremlægningsplancher). Udarbejdelse af tekster med et fagligt indhold inden for forskellige emner. Lister og tabeller. Ordkendskab: Mundtligt: sproglig, kreativitet og sprogbrug (cruiser, gletcher, valuta, budisme, visa, sushi). Betydningsindhold og udtale af ord. (make-up, shampoo). Ord, begreber og faste udtryk knyttet til skriftsproget. Kendskab til betydning af fagord (trekking, mantra). Ordkendskab af fremmedord (creme). FVU Matematik Arbejdet med den matematiske opmærksomhed gennem: Aflæse, vurdere og sammenligne tal (rejsens pris, rabatter) Læse og forstå informationer i tabeller (priser og tider, antal personer, kategorier) Lokalisere og angiv tid, sted og retning (afgangstider, kortlæsning, tidszoner ) Måle ( temperaturer, afstande ) Skriftlig information og kommunikation (brochure, Internet og gruppernes fremlægning) De 4 regningsarter (udregning af priser for flere personer, samlet pris, valutaudregning, tidsudregning) Opstilling af regnestykker til behandling (opstiller selv regnestykker for at udregne tider og priser) Valutaberegning Rabat

17 Temperatur Diagrammer (i forbindelse med temperaturer) Større, mindre, lig med, forskellig fra Fordele ved sammenlæsning af disse områder: Nedbrudt barrierer i forhold til faget og faglige termer Helhedsforståelse af f. eks. tabeller Motivation ved at det er autentiske eksempler Det bliver naturligt selv at opstille regnestykker Hverdagens virkelige regnestykker opstår i en sammenhæng hvor læsning og skrivning også indgår Ulemper ved sammenlæsning af disse områder: At der ikke er tid til at reflektere over overførelsesværdien til fagundervisningen Risikoen er, at det bliver til ubevidst læring (ingen transfer) Ved at insistere på refleksionen over og rettelserne af enkeltdelene i områderne kan man ødelægge oplevelsen af helheden. Grumser billedet af hvad vi har lært Følgende elementer indgik ikke: FVU-læsning: Lydfølgeregler Orddannelse FVU-matematik: Spille og følge strategier Længde, højde, bredde og omkreds Ordenstal Særlige brøker og procenter Positionssystemet Svind og vægt Enheder Trekanter, firkanter Areal og rumfang af flader og figurer Forholdstal og proportionalitet Kombinatorik Gennemsnit og spredning Søjle- og cirkeldiagram Koordinatsystem Symmetri i mønstre Områder der ikke er oplagte til samlæsning: Lydfølgeregler Lydfølgeregler og orddannelser er delelementer som er svære at forstå i helheden

18 Samlæsning er ikke en fordel for disse to områder, da FVU matematik ikke understøtter denne træning Grupperne har været sammensat på tværs af alle trin i læsning og matematik. Hvilke ulemper er der ved det: Det vil være lettere at fokusere på enkeltområderne, hvis der var færre trin der samlæste. Mængden af arbejdet kunne være mere målrettet de færdigheder de skal kunne. Der er ingen sammenhæng mellem trinindplacering således, at trin 1 i dansk ikke nødvendigvis er trin 1 i matematik. De gode løser opgaverne for andre. Svært at holde styr på, at alle når det niveau de skal. Deltagere på det ene fag har ikke nødvendigvis brug for det andet fag. Valg af tema og spredningen kræver meget forberedelse af underviserne. Hvilke fordele er der: At deltagerne vælger grupper udfra emne på trods af spredningen. I virkelighedens verdens skal alle kunne indgå i forskellige gruppesammenhænge. Dette øger autenticiteten. Hver deltager arbejder på det niveau hvor det er og trinindplaceringen bliver ikke så afgørende. De kan bruge hinandens resurser. Man slipper for at lægge vægt på fagenes betydning. Det er en fordel for dem, der ikke udelukkende er trin 1 på alle områder inden for faget. En vigtig observation er, at arbejdet med løsningen af en opgave i samlæsningen dækker behov fra begge fagbeskrivelser samtidig og er derved med til at give mere tid til undervisning. Samtidig er samlæsning motiverende for læring i begge fag. Er trinindplaceringen nødvendig for samlæsningen? Nej, men det er en fordel for planlægningen af undervisningen, så man ved hvor hovedvægten skal lægges i indholdet af undervisningen. Til gengæld betyder den manglende trinindplacering, at nogle tager udfordringer, de ellers ikke ville have gjort. Til gengæld vil nogle også kunne gemme sig under niveau. Hvordan undgås det, at undervisningen i samlæsningen virker kunstig eller for fortænkt? Temaets indhold vælger de færdigheder, der skal arbejdes med - ellers bliver det kunstigt. Konsekvensen er, at der vil være områder inden for fagbeskrivelser, der ikke er undervist i, som der skal følges op på senere.

19 Sammenfatning af undersøgelsespunkt 1 En af de vigtigste fordele har været, at samlæsningen gør undervisningen mere lig med hverdagens udfordringer. Der er større chancer for, at den enkelte deltager oplever, at der er noget hun godt kan finde ud af, at der er noget hun er god til og det styrker motivationen for undervisningen. I forhold til trinindplaceringen vil det være lettere at ramme målgruppen mere præcis i forhold til det faglige niveau, hvis færre trin er slået sammen i samlæsningen. Men der er ingen sammenhæng mellem trinplaceringen i FVU-læsning og FVU-matematik, så her må man vælge, hvilket fag der danner udgangspunkt for trinplaceringen. Vores forslag er, at det er trinplaceringen for FVU-læsning, der danner udgangspunkt for, hvilken gruppe man indplaceres i, ved samlæsning. Fordelen ved samlæsning på alle trin er, at alle vælger udfra interesse og ikke ud fra hvilket trin man er placeret på, hvor ulempen derimod er, at nogle kan gemme sig. Hvis der ikke skal tages hensyn til trinindplaceringen, kræver det et større hold, hvor det er et lærerteam, der løser undervisningen i samlæsningen. Den umiddelbare vurdering er, at fagene støtter hinanden godt og at det er meget få områder i fagbeskrivelserne, der ikke med fordel kan samlæses. Analysen viser, at langt den største del af undervisningens indhold sker, hvor der er et overlap mellem fagene og at der ikke er tale om undervisning i de to fag sideløbende. Dette sker netop fordi, der er tale om temaorganiseret undervisning. Men forudsætningen for at fagbeskrivelserne overholdes er, at der følges op på temaet med sideløbende undervisning, for begge fags vedkommende for at støtte undervisningen i de områder, den enkelte deltager ikke er blevet undervist i. Derudover skal den sideløbende undervisning sikre, at der bliver undervist i de få områder, der ikke egner sig til samlæsning. Da det vil være meget forskellig, hvad den enkelte mangler, skal der være et redskab til at følge op på den enkeltes læringsmål. En metode kunne være den løbende evaluering, som er blevet brugt under dette forsøg. En anden metode, der med fordel kunne bruges, er port folie modellen. Fælles for dem begge er skriftligheden og ansvarliggørelsen af den enkelte for egen læringsproces. Samlæsning giver mulighed for bedre tid i undervisningen, da der kan undervises i flere mål fra fagbeskrivelserne samtidigt. Det vigtigste ved samlæsningen, når man vælger temaorganiseret undervisning, er, at lade temaet bestemme hvilke færdigheder der arbejdes med. Dermed undgår man, at undervisningen kommer til at virke kunstig eller fortænkt.

Det almene og det erhvervsrettede - tre undervisningsforløb med FVU og AMU i samspil

Det almene og det erhvervsrettede - tre undervisningsforløb med FVU og AMU i samspil Det almene og det erhvervsrettede - tre undervisningsforløb med FVU og AMU i samspil Elsebeth Fjord Pedersen & Bjarne Wahlgren Februar 2013 INDLEDNING 3 HVAD HAR VI GJORT? 6 KONTAKT TIL VEU-CENTRE 6 UDVÆLGELSE

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Daniel E. Bliss 03-05-2013

Daniel E. Bliss 03-05-2013 VIAUC, CAMPUS SILKEBORG - LÆRERUDDANNELSEN SILKEBORG Rollespil Læring gennem Leg Daniel E. Bliss 03-05-2013 Indholdsfortegnelse Indledning og Problemstillinger... 4 Problemformulering... 4 Læsevejledning...

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Højt begavede børn og talenter

Højt begavede børn og talenter beskrivelse og evaluering af To projekter for børn i Odense Kommune Højt begavede børn og talenter Skoleåret 2008-2009 evaluering af to projekter for højt begavede børn og talenter i odense kommune i 2008-2009

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Rapport om en analyse gennemført inden for

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Erfaringspædagogik & Professionslæring

Erfaringspædagogik & Professionslæring Pædagogisk Forsøgsklasse 09 II E VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Erfaringspædagogik & Professionslæring Delrapport Modul 7 September 2011 Udarbejdet af: Lene Lerbech Sørensen, sygeplejerske,

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb.

Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb. dékatalog Differentierede undervisningsforløb ndholdsfortegnelse ndledning... 1 Vigtige begreber... 3 Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb... 4 Forløbsbeskrivelser... 5 Mad til mennesker...

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere