Prøver - Evaluering Undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prøver - Evaluering Undervisning"

Transkript

1 Prøver - Evaluering Undervisning Fransk Maj-juni

2 v/eva Kambskard, medlem af opgavekommissionen 2

3 Indhold Indledning Nye prøver i spil...4 Den skriftlige prøve FSA i fransk...6 Rettevejledning...12 Den nye censorordning...13 Praktiske problemer omkring censuren...14 Den mundtlige prøve FSA...15 Vurdering og karaktergivning...17 Fælles Mål FS10 Skriftlig prøve maj/juni Årets opgavesæt et rigtigt sommersæt!...21 FS10 mundtlig...24 Ændringer eller status quo for FS10?...25 Prøveforløb og vurdering...25 Censuren en kommentar...25 Nye vurderingskriterier

4 Indledning Nye prøver i spil Lad os starte med at slå fast, at det er en stor forbedring, at man nu også i Danmark inden for sprogfagene refererer til Den europæiske Referenceramme for Sprog. Det er et fagligt fremskridt, at vi bruger denne veldokumenterede, internationale platform og tager aktivt fat på at definere progression i sprogindlæringen efter disse fælles kriterier, med hensyntagen til og i bevidsthed om vore nationale CKF er og Fælles Mål. For faget fransk i folkeskolen er det angivet, at vi ved FSA i 9. klasse sigter efter, at eleverne befinder sig på A2 niveau. Se Vejledning til prøverne i faget fransk, side 5 I kølvandet på dette kommer der er en ny vinkel på evaluering og prøver inden for sprogfagene, og med det som udgangspunkt er det en klar konsekvens at ændre FSA afgangsprøverne i den retning, som kom til sit første udtryk ved maj/juni prøverne Mange involverede lærere og elever har uofficielt givet udtryk for, at de som sådan synes at den nye skriftlige prøveform med tilknyttet lytte- og læsedel fungerer godt, og at de efter prøvens afholdelse har været i stand til at se bort fra de mange indledende strukturgrundede frustrationer: modstridige udmeldinger om mundtlig eller skriftlig prøve, den sene forekomst af prøve-prøverne, nye censorordninger, udtræk m.m. Hvad angår den nye mundtlige FSA prøve i fransk, som blev afholdt på holdene med fransk som valgfag, så har vi ingen officiel tilbagemelding om afviklingen, da der ikke blev udsendt beskikket censur til disse hold. Vi har således ingen erfaringsindsamling at formidle ud fra, hvorfor det bliver meget vigtigt at få beskikket censur ved udtræks- og valgfags FSA prøverne til maj/juni 08. De nye prøver udvikler sig dynamisk i takt med at tankegangen omkring definition af færdigheder, målsætning og testning af standpunkter bliver integreret på en evalueringsmæssig valid måde. Ikke alt går at teste og det fremhæves da også, at man ved afgangsprøverne prøverne tester udvalgte slutmål. Udgangspunktet er stadig de centrale kundskabs- og færdighedsområder, hvorfor det kan være nyttigt at kaste et kort blik på, hvordan de relaterer sig til hinanden i den daglige sprogindlæring. Når elever skal tilegne sig fransk sker det ud fra en proces, der sættes i gang af to hovedfaktorer: dels lysten til at lære det fremmede, bredt sagt kulturen at kende og dels ønsket om selv at blive i stand til at forstå og kommunikere på det fremmede sprog. I en fremmedsprogskontekst kunne sammenhængen mellem de centrale kundskabs- og færdighedsområder beskrives på følgende måde: De kommunikative færdigheder betegner hvad eleverne er i stand til at foretage sig på fransk (lytte/forstå, læse/forstå, samtale, redegøre og skrive) 4

5 Sprog og sprogbrug betegner på hvilket sprogligt/lingvistisk niveau eleverne kan klare ovenstående (udtale, intonation, ordforråd, strukturer, sprogbrug m.m.) Sprogtilegnelse betegner bevidstheden hos eleven om, hvordan hun/han lærer/tilegner sig sproget og de ovennævnte færdigheder Kultur- og samfundsforhold reflekterer fagets kulturformidlende indhold: de tekster, film, musik, sange knyttet sammen i overordnede temaer Det at lære fransk går ligesom de andre sprogfag på to ben: Indhold og udtryk. 5

6 Den skriftlige prøve FSA i fransk Den centralt stillede prøve i FSA fransk maj 2007 kom til at bestå af to dele med hver sit tilhørende hæfte. En uddybende beskrivelse af baggrunden for de forskellige opgavetyper og hvad de tester i er at finde fra side 5 12 i Vejledning til prøverne i faget fransk, som ligger tilgængeligt elektronisk på Hæfte 1 Del 1. Lytte-forstå Del 2. Læse-forstå Eleverne har 1 time i alt til at løse opgaverne i uden hjælpemidler. Først arbejder de med Del 1, der er en prøve i lytteforståelse. Den tilhørende, centralt fremstillede CD afspilles for alle eleverne på en gang, samtidig med, at de besvarer opgaverne inden for forskellige former for lytning. Cd en varer de 20 minutter, der er sat af til denne del af prøven. Alle instruktioner er på fransk, således som det er evalueringsmæssigt korrekt ved sådanne test. Spørgsmålene læses op, så opgaven så vidt muligt tester lytteforståelse og fokuserer direkte på målsproget uden på nogen måde at bevæge sig via dansk. Det er vigtigt, at man i årets arbejde gør eleverne bekendt med det ordforråd, der bruges i instruktionssproget. Opgavekommissionen vil i fremtiden prøve at benytte således kendte instruktioner, så eleverne ikke skal bruge en masse energi på at forstå opgaveformuleringerne, men kan koncentrere sig om indholdet af det enkelte item og om at finde det rigtige svar. Det er derfor vigtigt, at man som lærer holder sig à jour med alle prøvesæt og deres måde at formulere opgaveinstruktioner på, da der over tid udvikles nye opgavetyper. Hæfte 1 Del 1. Lytte-forstå Lytte-forstå prøven består af 3 opgaver som skal besvares via løsning af multiple-choice opgaver: A. Les loisirs de Nathalie (4 svar 4 points) B. Monsieur Martin et la télé (4 svar 4 points) C. Rachid et Fanny se rencontrent (10 svar 10 points) Der er kun en rigtig svarmulighed til hvert spørgsmål (item) og hvert svar giver 1 point. Se omsætningstabeller m.m. 6

7 Bemærkninger fra de beskikkede censorer, der blev bedt om at kommenterer omfang, indhold, teksters og opgavers sværhedsgrad i Del 1: Omfanget af opgaver i alt var passende, og det var antallet af opgaver til hver af de tre lytninger også. Det virkede som eleverne havde tid nok til at nå alle opgaver. Måske ville det være en ide, hvis eleverne hørte en kort historie, der kun havde det formål, at eleverne blev omstillet til at høre fransk, inden de skulle åbne hæftet og løse opgaver. Meget få har ubesvarede items Det sproglige niveau passende i forhold til målgruppen Set under ét var spredningen mellem de meget lette og de meget svære opgaver god og med den rigtige tyngde af mellemsvære opgaver. På den måde fik de dygtigste elever god mulighed for at demonstrere deres kunnen, og de svage elever oplevede at der var opgaver de magtede. Indholdet fint og aktuelt, med moderne ord som alle kender fx ipod og begivenhed de fleste kender fx tour de France Indholdet i øvelse 2 om M. Martin voldte en del elever problemer, bl.a. er det svært, at historien ikke foregår kronologisk, men starter med slutningen og så kommer historien. Hæfte 1 Del 2. Læse-forstå Læse-forstå prøven består af 3 opgaver, der hver tester elevernes evne til at læse og forstå både specifikt og globalt, som beskrevet i Vejledningen. A. Les panneaux (Combine chaque panneau avec la bonne phrase. 6 «skilte» skal kombineres med parallelsætninger 6 points) B. Faire la Fête (Combine chaque personne avec le bon texte. 5 udsagn skal kombineres med hver sin person - 5 points) C. Le journal intime de Sophie (9 forståelses-spørgsmål 9 points) Multiple-choice øvelsestyperne er nogle andre end ved lytningen, men stadig er der kun et rigtigt svar at gå efter. Også her er det er vigtigt, at man i undervisningen træner instruktionssproget, så eleverne hurtigt kan tage fat på opgaverne. Censorbemærkninger til omfang, indhold, teksters og opgavers sværhedsgrad i Del 2: 7

8 Omfanget af opgaver i alt var passende, og det var antallet af opgaver til hver af de tre læsetekster også. Det virkede som eleverne havde tid nok til at nå alle opgaver. Indholdet og fortælleformen fungerede rigtig godt i alle tre tekster. Progressionen i teksternes sværhedsgrad var rigtigt ramt. Indholdet er rigtig godt. Der er brugt mange ord de burde kende, hvis ikke fra fransk, så fra fx engelsk, samt det er aktuelt stof, de kan forholde sig til. Opgavernes sværhedsgrad varierede på en sådan måde at de dygtigste elever fik mulighed for at skille sig ud. Samtidig var der kun meget få elever der næsten intet kunne. I opgave C var der relativt få der forstod at teksten overordnet handlede om venskab og ikke om kærlighed. Teksterne i opgave B er ikke så svære men her er opgaven til gengæld svær. Det er svært for eleverne at kombinere udsagn, der ligner hinanden meget. Det er vel også meningen, at der er noget, der skal være svært, så de dygtige får udfordringer. Det fremkom som en mere generel kommentar, at man efterlyser en større synlig progression i opgaverne. Det er desuden vigtigt at formidle hvilke kriterier, der kræves for at test med multiple-choice svarmuligheder er valide, da mange censorbemærkninger gav udtryk for manglende kendskab til systematikken dertil med en form for mistillid til prøvematerialet til følge. Måske burde der være flere svarmuligheder ved hver opgave, så gættemuligheden var meget lille. Her kan man faktisk være heldig at gætte sig til et 5-tal. Og for alle parter er det vel mere tilfredsstillende, at en elev får et velfortjent 5-tal end et 5-tal, hun har gættet sig til. Hæfte 2 Del 1 Sprog og sprogbrug Del 2 Skriftlig fremstilling Eleverne har 2 timer til arbejdet med Hæfte 2. De bestemmer selv, hvordan de vil fordele tiden. De må have diverse hjælpemidler til deres rådighed: ordbøger i bogform og elektroniske, grammatikker, grammatiske oversigter. Ved grammatiske oversigter forstås en grammatik, som indeholder oversigter, eksempler og forklaringer af grammatiske områder. Den grammatiske oversigt må gerne være lærer-/elevproduceret. Grammatikken må ikke have form af en daglig øvebog, hvori der forekommer længere tekststykker eller udfyldningsopgaver. En grammatisk oversigt skal være udformet som et selvstændigt hæfte eller en selvstændig bog. På elevernes computere må der være stave- og grammatikkontrol m.m. - bortset fra adgang til internet. Hvis det viser sig praktisk at afvikle prøven i lytte- og læseforståelse i et andet lokale end der, hvor der er adgang til computere og dækket op til arbejdet med Hæfte 2, er det tilladt at indlægge en mindre pause til lokaleskift. 8

9 Hæfte 2 Del 1 Sprog og sprogbrug Bemærkninger fra de beskikkede censorer, der blev bedt om at kommentere omfang, indhold og opgavers sværhedsgrad i Hæfte 2, del 1- Sprog og sprogbrug: Der kunne måske godt have været flere opgaver. Der er vist ikke mange, der har brugt 30 minutter på de 5 aktiviteter. Omfanget kan godt udvides med flere delemner, fx 6 i stedet for 4. Dækkende for, hvad man kan forvente en elev kan efter 2-3 år fransk De 5 aktiviteter kommer pænt omkring forskellige emner af principiel vigtighed: Vigtigste grundverber, interrogativer, præpositioner samt færdighed i afkodning af bøjningsforhold. Relevante opgaver, men frugtsalat-opgaven er uheldig fordi den danner kædereaktion. hvis det første ord erforkert valgt, bliver hele opgaven forkert. Det er ikke godt. I Activité E er det uheldigt, at hvis man eksempelvis starter med at vaske frugten og så i øvrigt fortsætter rigtigt, så får man fejl i alle opgaverne. Det er lidt sådan, at enten får man 4 rigtige eller 0. Med mindre man har gættet sig frem. Her er lidt tendens til en stigende sværhedsgrad det er godt. Men der kunne godt være flere opgaver og dermed mere både for de usikre og de dygtige elever. Hæfte 2 Del 2 Skriftlig fremstilling Det er denne del af de nye prøver, som har været mest til debat. Hvor store forventninger kan vi have til elevernes evne til at udtrykke sig skriftlig på andet fremmedsprog, som de kun har haft 3 (for valgfaget 2!) skoleår til at arbejde med, når de samtidig skal lære at kommunikere mundtligt? Vi har desuden en tradition fra 10-klasse-prøven om en skriftlig fremstilling i essay-form, som gennem tiderne har været anset for det sværeste element ved prøverne i den danske folkeskole. Der er ingen tvivl om at det skriftlige element i fremmedsprogsundervisningen er vigtig del dels fungerer skriftlighed som støtte ved indlæring, som fastholdelse og fordybelse i ordforråd og strukturer dels er skriftlighed i en verden med og kommunikation på internettet et vigtigt kulturredskab. Så selvfølgelig skal det indgå i og testes i på lige fod med de mundtlige færdigheder men på hvilket niveau? 9

10 I slutmålene for fransk står der at eleven skal være i stand til at: udtrykke sig skriftligt i et forståeligt sprog anvende retstavning så præcist, at meningen i en tekst bliver tilstrækkelig tydelig. anvende ordbøger, grammatiske oversigter og stavekontrol hensigtsmæssigt anvende viden om skriveprocessens faser I undervisningsvejledningen beskrives den skriftlige progression således: Elevernes skrivelyst videreudvikles gennem kreative skriveaktiviteter som digte, breve, s, historier og lignende. Progressionen går fra enkle associationsøvelser til mere sammenhængende tekstproduktion. I Den europæiske Referenceramme beskrives den skriftlige kompetence på niveau A2 på følgende vis i Selvevalueringsskemaet: Jeg kan skrive korte, enkle notater og beskeder. Jeg kan skrive et meget enkelt personligt brev, f.eks. et takkebrev. På niveau B1 lyder det således: Jeg kan skrive en enkel og sammenhængende tekst om dagligdags temaer eller om emner, som interesserer mig personligt. Jeg kan skrive personlige breve, hvor jeg beskriver oplevelser og indtryk. Det kan således se ud, som om forventningerne til vore elever ved FSA angående skriftlig fremstilling ligger et sted mellem A2 og B1. Opgavekommissionen gør sig megen umage med at finde oplæg og form til den skriftlige fremstilling, der skal gøre det muligt for eleverne at kunne udtrykke sig frit, men dog godt styret og hjulpet på skrift. Le mail de Véronique For at hjælpe og afgrænse opgaven er både start og slutning på fremstillingen givet, og det er vigtigt at lære eleverne, at de i deres besvarelse skal skrive det opgivne med, således at det færdige produkt bliver den helhed, det er tiltænkt som. De afskrevne ord tælles med i den endelige tekst og tjener til hjælp til eleven at komme korrekt ind i sproget og vise at de kan skrive en tekst korrekt af med accenter og det hele. Som det står skrevet i opgaveformuleringen forventes det, at elevens besvarelse i omfang er en sammenhængende tekst på cirka ord med anvendelse af skriftstørrelse 12 på computer, svarende til cirka en side i håndskrift. Censorbemærkninger vedrørende teksten, illustrationer og opgaveformulering (f.eks. sværhedsgrad og elevernes udnyttelse af illustrationer og tekst): Teksten er fin, den er en god støtte til eleven for at komme i gang. Den sørger også for, at det ikke er til at misforstå, hvem man skal skrive til, og tegningerne hjælper til indholdet. Det er på den måde kun sproget, eleven skal forholde sig til. Billederne inspirerede mange, men en del blev forvirret over billedet af snowboarderen. 10

11 Elevbesvarelserne viser, at alle har kunnet bruge oplægget og at selv de svage elever har benyttet i hvert tilfælde nogle af de videreskrivningsmuligheder, som oplægget giver mulighed for. Mange elever giver blot en præsentation af sig selv, familien, fritidsinteresser og skolen. Bemærkelsesværdig mange manglende kendskab til Paris. De fik fantaseret sig til strande og mulighed for skisport i nærområdet. Det afgørende er opgaveformuleringen. Det er uhyre vigtigt at eleverne fra undervisningen er helt på det rene med at forståelse af opgaveformuleringen er nøglen til overhovedet at komme ind i opgaven. Der sås flere eksempler på elever, der faktisk kunne skrive pænt, men som i nogen grad glemte opgaveformuleringens krav og derfor skrev løs ud fra deres egen dagsorden. Bemærkninger vedr. omfang, sprogfærdighed, indhold og fejltyper i forhold til de formulerede vurderingskriterier: Kravet om et omfang på ord bør undersøges i forhold til kravene for A2. Den skriftlige fremstilling kan overordnet deles i to hovedgrupper: En gruppe, der under ingen omstændigheder har produceret noget, der bare minder om 200 ord og en gruppe, som har opfyldt længdekravet. Enkelte elever, hvis besvarelse af de øvrige opgaver i såvel hæfte 1 som 2 ikke har medført ret gode points, har med fantastisk skriveenergi kastet sig over den betydelige udfordring, en sådan skriftlig fremstilling må indebære for en elev på et sådant niveau. Sproget er generelt meget ufærdigt, masser af verber, der er bøjet forkert, men de fleste har fundet frem til den rigtige glose i infinitiv. Indholdet er ikke sprudlende, men det lægger oplægget heller ikke op til. Generelt ukendskab til anvendelse af ordbog er en stor fejlkilde. De pudsigste ord vælges og dømmes passende i den valgte sammenhæng. Besvarelserne afslører behovet for at undervisningen fokuserer specifikt på fx konjunktioner, faste udtryk og vendinger der binder sætninger sammen. Herudover træning i at slå effektivt op i grammatik og ikke mindst ordbogstræning. Se fx denne interessante formulering: Je amant peau seulement semer beaucoup. Guldkorn af denne type: Votre maison est plus grande que la nôtre mais notre jardin est plus grand que le vôtre, er der også et enkelt ex på! 11

12 Rettevejledning Efter prøvens afholdelse og efter en forcensur laves en rettevejledning specifikt til hvert opgavesæt. Dette er til brug for censorerne: de ministerielt beskikkede og de kommunalt udpegede. I rettevejledningen maj/juni 2007 står der: Prøven består af 2 hæfter, der indeholder fire dele: en opgave i lyttefærdighed en opgave i læsefærdighed en opgave i sprog og sprogbrug en opgave i skriftlig fremstilling. Hver af de fire delprøver bedømmes særskilt. For de tre første dele optælles antal rigtige svar (point), der med forskellig vægt indgår i den samlede karakter. Ved udregningen af den samlede karakter vægter de enkelte delkarakterer således: lytning 25 % læsning 25 % sprog og sprogbrug 15 % skriftlig fremstilling 35 % Til hjælp til rettearbejdet blev der udarbejdet dels en facitliste til de tre første delprøver, dels en omsætningstabel i Excel, der automatisk koblede points fra de tre første delprøver med karakteren fra skriftlig fremstilling, således at den endelige karakter fremkom automatisk. En uvurderlig hjælp for censorerne og en kvalitetssikring i karakterfastsættelsen. Se Svarregistrerings ark på følgende link: 507.pdf 12

13 Den nye censorordning Den nye censorordning giver god mulighed for at indarbejde så ensartet en vurdering ved prøverne som muligt. I den skriftlige del handler det især om vurderingen af den skriftlige fremstilling og da er det selvfølgelig nødvendigt, at ministeriet afholder censormøder en gang om året til afstemning af vurderingskriterier m.m. For at kvalitetssikre forløbet og vurderingen ved de mundtlige prøver, er det også af stor betydning, at de beskikkede censorer i fællesskab har diskuteret problemstillingerne omkring redegørelsen af elevens selvvalgte emne og at der kommer gang i diskussionen om, hvordan man mere validt kan etablere en platform for den del af prøven, der omhandler samtale. Det er en næsten umulig disciplin for en lærer og elev, der kender hinanden og temaerne at føre en naturlig samtale, så man skal måske til at tænke i andre baner. Europarådets sprogafdeling har optaget nogle samtaler på DVD, hvor man for at kunne vurdere elevernes interaktion har ladet dem to og to trække samtalespørgsmål, som de så diskuterer med hinanden, hvorefter de bliver vurderet individuelt. En mulighed, der kunne være spændende at afprøve. Man kunne også tænke sig et beskikket og/eller et kommunalt udpeget censorkorps, der var specielt trænet i at være gode samtalepartnere, som rejste rundt og foretog disse eksaminationer. Også en mulighed, som samtidig ville kræve/skabe større faglighed omkring det at være beskikket eller kommunal censor. 13

14 Praktiske problemer omkring censuren Skolernes mulighed for at vælge mellem tre forskellige ordninger til fremsendelse af opgaver til censorerne har skabt stor forvirring i censorkorpset. Skolerne sender ikke altid deres opgaver samme dag, som prøven er afholdt. Det skal man tage højde for ved planlægning af forcensur næste år. Tidsrammen i år var for snæver, især for fransk som det sidste fag. Flere censorer udtrykker problemer med at have flere skoler på listen, som man ikke modtager opgaver fra, samt at man i nogle tilfælde modtager opgaver fra skoler, der ikke står på listen. Sådanne forhold skaber forvirring. Der opfordres til en opstramning af disse regler, så det bliver muligt for alle parter at håndtere dem og kunne lave en fornuftig planlægning af censorarbejdet. 14

15 Den mundtlige prøve FSA Da der i skrivende stund endnu ikke har været elever med fransk som tilbudsfag fra 7. klasse, der har været oppe til den nye mundtlige prøve, og der heller ikke har været nogen beskikket censur ved FSA for fransk som valgfag ved prøverne i juni 2007, kan der ikke skrives noget om hvordan det er forløbet. Derimod kan det stærkt anbefales at læse i Vejledningen om prøven og desuden, hvad der er skrevet under faget engelsk, hvor man jo har afprøvet forløbet. Det er dog vigtigt at gøre sig det klart, at der naturligvis vil være store forskelle mellem engelsk og fransk angående på hvilket sprogligt niveau, eleverne kan redegøre og samtale. Selv om teksten i bekendtgørelsen ser så ens ud for alle sprogfagene. Nogle relevante fokuspunkter i forbindelse med den mundtlige prøve. Som hidtil opgives der normalsider inkl. ikke skrevet materiale. Disse sider omfatter klassens tekstopgivelser fra året arbejde og den enkelte elevs tekster vedr. det selvvalgte emne. Dvs. 40 sider er det maximale samlede antal sider, der opgives for en elev, men tallet af sider kan variere fra Tekstopgivelserne fra årets arbejde er ofte et udvalg fra de mange flere tekster, der er arbejdet med i årets løb, eller uddrag af disse. Der arbejdes i langt de fleste tilfælde med langt flere tekster, end der skal opgives til prøven. Nyt er blot, at der i det samlede antal sider skal der være plads til de tekster, eleven har valgt at benytte til sit selvvalgte emne. Det er vigtigt, at læreren i samarbejde med eleverne har valgt tekster eller så brede temaer, at eleverne kan fordybe sig i et emne hertil. Baggrund for valget af stof ligger i følgende beskrivelser fra Vejledningen: Eleverne skal arbejde med forskellige teksttyper, som har relevans for dem, og som giver viden om samfundsforhold i fransktalende lande. Eleverne skal opbygge et centralt ordforråd og en sproglig bevidsthed, som kan anvendes og overføres, når de skal tale om andre emner. Ikke-skrevet materiale og billedmedier har stor værdi og er kilde til inspiration, da det giver eleverne konkrete oplevelser af deres emne. Forslag til arbejdet omkring Elevens selvvalgte emne: Senest i marts brainstormer læreren og eleverne sammen over mulige emner inden for de forskellige temaer, der er arbejdet med i løbet af året. Denne brainstorm kan med fordel foretages løbende som afslutning på hvert fælles læst emne og gemmes for at blive taget frem igen i marts. 15

16 Læreren researcher på materiale, der kan inspirere eleverne, herunder hjemmesider, bøger, film, dvd/video og blade. Eleverne kan også bidrage. Derefter ser eleverne på materialet, lader sig inspirere og ser, hvad de kan bruge. Denne fase handler om læsning efter hovedindhold af materialet, om udvælgelse og sortering. Eleverne vælger emner og brainstormer individuelt over dette. Senest i april udarbejdes en disposition. Eleverne vælger tre til fem punkter, som de vil uddybe i deres selvvalgte emne, og de lægger sig fast på tekstopgivelserne. Teksterne til det selvvalgte emne, cirka fem normalsider, holdes inden for den fastsatte ramme for tekstopgivelser. Eleverne skriver korte, mundrette tekster til de forskellige punkter i deres disposition Dispositionen skal være færdig inden udgangen af april. Derefter tilegner eleverne sig stoffet, så de er helt fortrolige med deres redegørelse. Der gives et passende antal timer til at arbejde med teksterne, cirka seks til otte timer. Når arbejdet med det selvvalgte emne er afsluttet, og dispositionen er afleveret, ophører vejledningen. Vedrørende den efterfølgende samtale og de oplæg til samtale, som læreren skal fremstille for at sætte den i gang henvises til Vejledningen. Det er en kunst at lave disse oplæg, således at eleven ikke endnu en gang bliver afkrævet en redegørelse for sine synspunkter (lukkede spørgsmål), men i stedet bliver afsæt for at både elev og lærer kan udveksle meninger og udtrykke synspunkter. Det skal gøres klart for eleven, at begge parter i en samtale har ansvaret for at den flyder og holdes i gang og læreren skal gøre sig klart, at det er ok med pauser i en samtale, at eleven kan have brug for tid til at tænke sig om, til at tage initiativ, hvilket man som lærer i den allerbedste velvilje ofte fratager dem og derved hindrer eleven i at vise sin evne til samtale/interaktion. 16

17 Vurdering og karaktergivning Som hjælp til vurdering af redegørelse og samtale finder man i Vejledningen følgende ark, som det kan være praktisk for både censor og lærer at udfylde med elevens navn, afkrydsninger og den endelige karakter. Arkene kan derefter gemmes i et år som dokumentation i tilfælde af klagesager. Det ville være praktisk, hvis skolerne indsamlede og arkiverede dette materiale. Vejledning til prøverne i faget fransk, del 1 Den mundtlige prøve 30 / 55 Kommunikative færdigheder usikker o.k. meget sikker Eleven redegør for selvvalgt emne. Eleven fremsætter synspunkter. Eleven lytter og reagerer i samtalen. Eleven forstår lærerens og censors spørgsmål. Eleven tager initiativ i samtalen. Sprog og sprogbrug usikker o.k. meget sikker Elevens udtale og intonation. Eleven udtrykker sig forholdsvis klart: - anvender et til situationen relevant ordforråd - benytter franske talevendinger - anvender den funktionelle grammatik Sprogtilegnelse usikker o.k. meget sikker Eleven anvender og udnytter lyttestrategier i samtalen. Eleven anvender kommunikationsstrategier i samtalen. Kultur- og samfundsforhold usikker o.k. meget sikker Eleven relaterer til tema- og tekstopgivelser. Eleven relaterer til kultur- og samfundsforhold. Eleven drager sammenligninger med egne kulturforhold. Fra august 2007 træder den nye karakterskala i kraft og det kan derfor være relevant at sammenholde ovenstående målbeskrivelser med beskrivelserne for de nye karakterer. 17

18 Vejledende karakterbeskrivelse, Folkeskolens afgangsprøve Fransk Mundtlig, Frivillige prøvefag (valgfag) Karakter Betegnelse Beskrivelse 12 Fremragende Eleven viser god indsigt i det selvvalgte emne og udtrykker sig frit i sin redegørelse i et enkelt, sammenhængende sprog og med et centralt ordforråd. Elevens sprogproduktion udtrykker sikkerhed i anvendelsen af den mest basale grammatik. Eleven viser forståelse af det igangsættende spørgsmål og kan føre en samtale på en sikker og overbevisende måde samt inddrage flere relevante områder inden for rammen af prøveoplægget. Eleven tager naturligt initiativ, lytter og reagerer frit og spontant i samtalen. Eleven har en god udtale og intonation, der ligner fransk sprogtone. Eleven udviser sikkert kendskab til kultur- og samfundsforhold i fransktalende lande såvel i redegørelse som i samtalen. 7 God Eleven udtrykker sig i sin redegørelse for selvvalgt emne såvel som i samtalen i et forholdsvis enkelt og nogenlunde sammenhængende sprog og med et centralt ordforråd. Eleven udviser rimelig sikkerhed i anvendelsen af den funktionelle grammatik med en del mangler, som dog ikke forstyrrer kommunikationen væsentligt. Eleven viser god forståelse af det selvvalgte emne og af det udtrukne prøveoplæg og inddrager flere relevante områder inden for emnet/emnerne. Eleven tager en del initiativer, lytter og reagerer, og kan svare på helt enkle spørgsmål med hjælp fra eksaminator. Eleven har en forståelig udtale og intonation, der ligner fransk sprogtone. Eleven udviser et nogenlunde godt kendskab til kulturog samfundsforhold i fransktalende lande. 02 Tilstrækkelig Eleven udtrykker sig i sin redegørelse for selvvalgt emne såvel som i samtalen i et sprog, der er gennemgående forståeligt, men noget usammenhængende, og der er flere sproglige fejl og mangler, hvilket i nogen grad forstyrrer kommunikationen. Det selvvalgte emne er i store træk forstået. Sproget er stort set forståeligt og nogenlunde klart. Eleven inddrager i tilstrækkeligt omfang relevante områder inden for emnet/emnerne. Samtalen foregår mest ved, at eleven svarer kortfattet på stillede spørgsmål. Elevens udtale og intonation bærer præg af en vis usikkerhed. Eleven har vanskeligt ved at inddrage kultur- og samfundsforhold i fransktalende lande i samtalen. 18

19 Vejledende karakterbeskrivelse, Folkeskolens afgangsprøve Fransk Skriftlig, Prøvefag til udtræk og Frivillige prøvefag (valgfag) Karakter Betegnelse 12 Fremragende Beskrivelse Lytte- og læseforståelsen er meget sikker både med hensyn til lytning og læsning efter hovedindhold og lytning og læsning efter specifik information. Der er fortrinsvis få fejl i løsningen af opgaverne i såvel lytning og læsning som i sprog og sprogbrug. Den skriftlige produktion er sammenhængende med en sikker brug af et centralt ordforråd. Eleven viser sikkerhed i at anvende relevante udtryk og vendinger, og sproget er fortrinsvis uden meningsforstyrrende fejl. Eleven viser sikkerhed i at anvende den funktionelle og for forståelsen mest basale grammatik, hvilket især gælder kongruens, verbalformer og ordstilling. Endvidere udvises en vis sikkerhed i stavning, herunder brugen af tegnsætning. Der accepteres fejl, hvis de ikke hæmmer forståelsen væsentligt. Besvarelsen er grundig og inddrager relevante områder inden for emnet. 7 Godt Lytte- og læseforståelsen er forholdsvis sikker både med hensyn til lytning læsning og efter hovedindhold og lytning og læsning efter specifik information. Der forekommer flere fejl i løsningen af opgaverne i såvel lytning og læsning som i sprog og sprogbrug. Den skriftlige produktion er stort set sammenhængende i form af enkle sætninger. Ordvalget er centralt og nogenlunde dækkende. Eleven viser rimelig sikkerhed i at anvende den funktionelle og for forståelsen mest basale grammatik, hvilket især gælder kongruens, verbalformer og ordstilling. Eleven udtrykker sig forholdsvist klart og forståeligt i et enkelt sprog med relevante vendinger og udtryk. Sproget indeholder flere fejl, som dog ikke forstyrrer kommunikationen væsentligt. Eleven inddrager nogen, men ikke alle relevante områder i sin besvarelse. 02 Tilstrækkeligt Lytte- og læseforståelsen er acceptabel, men præget af usikkerhed både med hensyn til lytning og læsning efter hovedindhold og lytning og læsning efter specifik information. Der er mange fejl og mangler i løsningen af opgaverne i såvel lytning og læsning som i sprog og sprogbrug. Den skriftlige produktion er præget af at være usammenhængende og med et begrænset ordforråd. Eleven viser usikkerhed i at anvende viden om den helt basale grammatik, hvilket især gælder ordklasser, kongruens, verbalformer og ordstilling. Sproget mangler præcision, og der forekommer flere fejl, der hæmmer forståelsen. Besvarelsen er tilstrækkelig, men med en hel del mangler. Eleven inddrager få relevante områder inden for emnet. 19

20 Fælles Mål 2 Når vi taler om nye prøveformer, er det naturligvis væsentligt at gøre sig klart, hvad er det for nogle mål, vi ønsker at afprøve, og hvilke kompetencer vi ønsker at teste hos eleven. Med Fælles Mål og Faghæftet for fransk og de nye prøver 2007 har man taget de første skridt i retningen af at arbejde mere målrettet efter en klarere definition af hvad sprog er (Den europæiske Referenceramme) og at tilrette den løbende evaluering og de centrale prøver derefter. I arbejdet dermed er det blevet klart, at Fælles Mål ikke på alle punkter indfrier de krav, man må stille, hvis man tager evaluering alvorligt, hvorfor man har nedsat arbejdsgrupper til at udarbejde en tilpasset, revideret tekst, hvis arbejdstitel foreløbig er Fælles Mål 2. Denne nye tekst for fransk ventes tilgængelig for undervisningsverdenen i begyndelsen af 2008, og vil så blive implementeret efterfølgende i undervisning og prøver, hvorfor det endnu engang er værd at påpege, at intet er statisk i disse år, man arbejder sig langsomt, men sikkert frem mod at opbygge en evalueringskultur i Danmark og det kræver uendelig stor arbejdsindsats og fleksibilitet på alle niveauer. Det, der er det væsentlige ved de nye sprogprøver, er naturligvis, at eleverne får optimale muligheder for at vise, hvad de kan. Folkeskolen er blot et skridt på vejen i deres videre liv og uddannelsesforløb, og derfor er det væsentligt, at alle uddannelsestrin har samme faglige forståelse for faget fransk og er bevidste om, hvilke sproglige kompetenceområder og hvilket sprogligt niveau, de har ansvaret for, så eleverne kan udbygge og udvikle sig fransksprogligt igennem hele uddannelsessystemet. 20

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget tysk

Vejledning til prøverne i faget tysk Vejledning til prøverne i faget tysk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 Indhold Vejledning til prøverne i tysk 6 1. Indledning 7 Vejledning til prøverne i faget tysk i 9. klasse FSA 8 1.1. Faglige

Læs mere

Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet

Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Vejledende materiale Indhold 1. Rammer for prøven 2. Beskrivelse af prøven 3. Vejledning i prøven 4. Vurderingen 1. Rammer for prøven Skriftlig

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 Metode: I løbet af skoleåret har eleverne gennemført 3 skriftlige tests, som dækker over 4 discipliner: 1. Listening comprehension (lytteforståelse)

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

5. Den skriftlige prøve i 9. klasse

5. Den skriftlige prøve i 9. klasse 5. Den skriftlige prøve i 9. klasse Den skriftlige prøve indeholder opgaver inden for: 1. lytning 2. læsning 3. sprog og sprogbrug 4. skriftlig fremstilling. Til besvarelsen af opgaven i skriftlig engelsk

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget tysk

Vejledning til prøverne i faget tysk Vejledning til prøverne i faget tysk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen April 2015 Side 1 af 75 Indhold Indledning... 5 Vejledning til prøverne i faget tysk i 9. klasse... 6 1.1. Faglige områder... 7 1.2.

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget ENGELSK Indholdsfortegnelse: Engelsk 1. Generelt for faget engelsk..... 3 2. Formål for faget engelsk... 4 3. Slutmål.. Kommunikative

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i historie, samfundsfag og kristendomskundskab.

Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Prøven er enkelfaglig, men denne vejledning gælder for alle tre fag. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget engelsk

Vejledning til prøverne i faget engelsk Vejledning til prøverne i faget engelsk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 Indhold Indledning... 5 Vejledning til prøverne i faget engelsk... 6 9. klasse... 6 1. Faglige områder... 7 2. Prøverne...

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 3

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Vejledning om Prøve i Dansk 3 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 1 Udgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning Copyright: Ministeriet for Børn og Undervisning ISBN: 978-87-92275-12-7 2

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 Engstrandskolen Hvidovrevej 440 2650 Hvidovre Tlf: 3649 6511 Samlede bestemmelser for Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 1 10. klasse, Selvvalgt opgave Indholdsfortegnelse Tilmelding:...3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING NOTAT Ulloq/dato : 14. oktober 2014 Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 Folkeskolen afsluttende evaluering Dette notat giver en status

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole.

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole. Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 1 Modul 1 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere om hverdagssituationer i et meget enkelt sprog både skriftligt og mundtligt, og du kan til sidst forstå

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 14 og bilag 5 i bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen)

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder kan aflægge folkeskolens afsluttende

Læs mere

Ny udgave af Formidable 7.-9. klasse

Ny udgave af Formidable 7.-9. klasse Ny udgave af Formidable 7.-9. klasse Français Formidable - fransklærernes foretrukne Formidable er udkommet i en ny udgave Français Formidable som tydeligt afspejler de nye Fælles Mål og de nye mundtlige

Læs mere

UPV og obligatorisk optagelsesprøve

UPV og obligatorisk optagelsesprøve Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland UPV og obligatorisk optagelsesprøve En beskrivelse af form og indhold rektorerne 2015 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2015 Region Hovedstaden

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion.

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. Fag: Tysk Hold:14 Lærer: Malene Clante 31-36 Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 13 Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Indstilling til prøven

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune

Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathedsvurdering på de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune Uddannelsesparathed er en helhedsvurdering af den enkelte elevs uddannelsespotentiale. Vurderingen af parathed til uddannelse

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Fransk begyndersprog A stx

Fransk begyndersprog A stx Lærerens hæfte Forsøg med ny skriftlig digital eksamensopgave 2014-2016 Fransk begyndersprog A stx Råd og vink til arbejdet med nye opgavetyper Januar 2015 1 Indhold Forord til lærerens hæfte 3 En kort

Læs mere

Årsplan for engelsk i 5. klasse skoleåret 2012-2013. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes mandage og fredage, i alt 4 lektioner ugentligt.

Årsplan for engelsk i 5. klasse skoleåret 2012-2013. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes mandage og fredage, i alt 4 lektioner ugentligt. Årsplan for engelsk i 5. klasse skoleåret 2012-2013 Klassen: 7 elever. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes mandage og fredage, i alt 4 lektioner ugentligt. Materialer: Bogsystemet First Choice for

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Engelsk Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Andre evalueringsmetoder Undervisningsministeriet 3. kl. Elevplan Silkeborg Kommune Funder Skole Hvordan anvendes metoden

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Det var tredje gang, at skriftlig eksamen i dansk på hhx var i udtræk. Som bekendt skal eleverne til eksamen i dansk enten skriftligt eller mundtligt

Læs mere

Høringssvar vedr. Forenklede Fælles Mål i engelsk, tysk og fransk

Høringssvar vedr. Forenklede Fælles Mål i engelsk, tysk og fransk Høring over bekendtgørelser på folkeskoleområdet. Høringssvar vedr. Forenklede Fælles Mål i engelsk, tysk og fransk Overordnet ser det samlede læseplansudkast fornuftigt ud med gode specificeringer af

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven

Prøve i Dansk 2. Mundtlig del. Censor- og eksaminatorhæfte. Maj-juni 2009. Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen. 2. Oversigt over prøven Prøve i Dansk 2 Maj-juni 2009 Mundtlig del Censor- og eksaminatorhæfte Indhold: 1. Prøvens niveau og bedømmelsen 2. Oversigt over prøven 3. Vejledende censor- og eksaminatorark 4. Prøveafholdelsen 5. Bedømmelsesskema

Læs mere

A New Life Pioneers in the American West

A New Life Pioneers in the American West A New Life Pioneers in the American West Den jyske hede var i århundreder et tyndbefolket område, hvor befolkningen møjsommeligt tjente til livets ophold på den næringsfattige jord. I 1850 ankom tusind

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Censorvejledning. Maj/juni 2013. for beskikkede censorer

Censorvejledning. Maj/juni 2013. for beskikkede censorer Censorvejledning Maj/juni 2013 for beskikkede censorer formål opgaver praktiske forhold februar 2013 Indhold Forord... 3 Formål... 3 Baggrundsmaterialer... 3 Indstilling som statslig beskikket censor...

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX STX, HHX, HTX og HF Indledning Der sondres mellem 2 typer optagelsesprøver : Den obligatoriske optagelsesprøve:

Læs mere

10. Klasse. Evaluering januar 2013

10. Klasse. Evaluering januar 2013 0. Klasse Evaluering januar 0 Diagramforklaring: Diagrammet efter hvert fag fortæller om karakterspredningen. : Karakteren : Karakteren 0 : Karakteren 7 Dansk: : Karakteren : Karakteren 0 6: Karakteren

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017.

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017. Initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver Folkeskoleforligskredsen har i november 2014 aftalt nedenstående initiativer til videreudvikling af prøverne i folkeskolen. I. Oversigt over initiativer:

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Fordybelsesprøve Dansk

Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesområde Stof/opgivelser Danskfaglige aktiviteter Romantikken H.C. Andersen Den lille pige med svovlstikkerne H.C. Andersen Skyggen H.C. Andersen Det utroligste Litteraturhistorie

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder.

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Der arbejdes med at stimulere læse- og skrivelyst og oparbejde gode

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni 2015. for beskikkede censorer. formål opgaver praktiske forhold

Censorvejledning. for. prøveperioden maj/juni 2015. for beskikkede censorer. formål opgaver praktiske forhold Censorvejledning for prøveperioden maj/juni 2015 for beskikkede censorer formål opgaver praktiske forhold Februar 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Ændringer som følge af folkeskolereformen... 6 1.1 Nyt

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion 7-trinsskalaen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Introduktion...1 7-trinsskalaen...3 Anvendelsen af 7-trinsskalaen...4 Overgangsordningen...5 Referencer...6 Introduktion Regeringen har besluttet,

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Oplysninger, regler og gode råd

Oplysninger, regler og gode råd Oplysninger, regler og gode råd Sidst redigeret d. 4. maj 2013 vedr. de skriftlige afgangsprøver for 9. og 10. kl. maj 2013 1. 9. klasse: 9. klasse har tre formiddage med skriftlige prøver: Mandag den

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye I skoleåret XXXX vil klassen løbende arbejde med nedenstående emner. Perioderne for de

Læs mere

ÅRSPLAN 2014/2015 TYSK 10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40

ÅRSPLAN 2014/2015 TYSK 10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40 UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40 uge 36 liniefagsuge uge 38 studietur Deutschland - Anvende grundlæggende viden om geografi og historie og om levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande. - Vise forståelse

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Hvordan nu med it? styrkes, og hvor det enkelte fag samtidig bidrager til elevernes generelle itkompetencer.

Hvordan nu med it? styrkes, og hvor det enkelte fag samtidig bidrager til elevernes generelle itkompetencer. Hvordan nu med it? Hanne Wacher Kjærgaard, lektor i engelsk ved Læreruddannelsen i Århus og programkoordinator i CELM VIAs videncenter for e-læring og medier I forbindelse med de ventede Fælles Mål for

Læs mere

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Matematik 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Evaluering af årets matematikprøver Følgende rapport er udformet således, at resultater fra karakterdatabasen

Læs mere