UDKAST TIL BETÆNKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Budgetkontroludvalget /2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2011 (C7-0271/ /2208(DEC)) Budgetkontroludvalget Ordfører: Gerben-Jan Gerbrandy PR\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_DEC_Agencies INDHOLD Side 1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING...7 PE v /12 PR\ doc

3 1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2011 (C7-0271/ /2208(DEC)) Europa-Parlamentet, der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2011, der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2011 med tilsynsmyndighedens svar 1, der henviser til Rådets henstilling af (0000/2013 C7-0000/2013), der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget 2, særlig artikel 185, der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 3, særlig artikel 208, der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) 4, særlig artikel 64, der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget 5, særlig artikel 94, der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI, der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0000/2013), 1. meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger decharge for gennemførelsen af 1 EUT C 388 af , s EFT L 248 af , s EUT L 298 af , s EUT L 331 af , s EFT L 357 af , s. 72. PR\ doc 3/12 PE v01-00

4 tilsynsmyndighedens budget for regnskabsåret 2011; 2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning; 3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven). PE v /12 PR\ doc

5 2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikringsog Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2011 (C7-0271/ /2208(DEC)) Europa-Parlamentet, der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2011, der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2011 med tilsynsmyndighedens svar 1, der henviser til Rådets henstilling af (0000/2013 C7-0000/2013), der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget 2, særlig artikel 185, der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 3, særlig artikel 208, der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) 4, særlig artikel 64, der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget 5, særlig artikel 94, der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI, der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0000/2013), 1. godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2011; 1 EUT C 388 af , s EFT L 248 af , s EUT L 298 af , s EUT L 331 af , s EFT L 357 af , s. 72. PR\ doc 5/12 PE v01-00

6 2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven). PE v /12 PR\ doc

7 3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2011 (C7-0271/ /2208(DEC)) Europa-Parlamentet, der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2011, der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2011 med tilsynsmyndighedens svar 1, der henviser til Rådets henstilling af (0000/2013 C7-0000/2013), der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget 2, særlig artikel 185; der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 3, særlig artikel 208, der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) 4, særlig artikel 64, der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget 5, særlig artikel 94, der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI, der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0000/2013), A. der henviser til, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at 1 EUT C 388 af , s EFT L 248 af , s EUT L 298 af , s EUT L 331 af , s EFT L 357 af , s. 72. PR\ doc 7/12 PE v01-00

8 Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordningers (myndigheden) årsregnskab for regnskabsåret 2011 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige; B. henviser til, at myndigheden, der er et nyt agentur, som ligger i Frankfurt, blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1094/2010 og officielt startede sine aktiviteter den 1. januar 2011 som en uafhængig myndighed, C. der henviser til, at myndigheden bør vurderes på baggrund af dens retlige overgang fra forgængeren, Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (CEIOPS), og at den følgelig, bortset fra sit nye mandat, har overtaget alle eksisterende og igangværende opgaver og ansvar fra CEIOPS (alle CEIOPS's aktiver, passiver og igangværende operationer blev automatisk overført til den nye myndighed); D. der henviser til, at myndigheden er en integreret del af Det Europæiske Finanstilsynssystem og arbejder tæt sammen med sine søsterorganisationer, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, i Det Fælles Udvalg og med Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, E. der henviser til, at myndighedens samlede budget for året 2011 var på EUR, og at 2011 var myndighedens første driftsår, F. der henviser til, at i overensstemmelse med forordningen om oprettelse af myndigheden 1 blev 55 % af dens 2011-budget finansieret med bidrag fra medlemsstaterne og EFTAlandene og 45 % med midler fra EU-budgettet, G. der henviser til, at myndigheden ved udgangen af 2011 registrerede et positivt budgetresultat på EUR 2 (efter fratrækning af vekselkursforskelle, der beløb sig til 2 437,59 EUR), der blev registreret i regnskabet som gæld til Kommissionen, Budgetmæssig og økonomisk forvaltning 1. noterer sig, at ifølge budgetberetningen 3 var Unions første bidrag på EUR i 2011; bemærker, at dette var myndighedens første driftsår; 2. påpeger, at myndighedens samlede tildelte budget for 2011 ifølge årsregnskabet udgjorde EUR; bemærker desuden, at den samlede budgetindkomst var på ,78 EUR (inklusive ,36 EUR, som udgør 80 % af medlemsstaternes budget indkasseret i 2011); 3. erindrer om, at det fremgår af årsregnskabet, at det tildelte bidrag fra nationale tilsynsmyndigheder beløb sig til EUR, mens det reelt indkasserede bidrag var på ,36 EUR; opfordrer medlemsstaterne til over for dechargemyndigheden at redegøre for, hvorfor bidragene kun udgjorde 80 % af det oprindeligt fastsatte beløb; 1 EUT L 331 af , s. 12, artikel 62, stk Årsregnskab 2011, s Budgetberetning 2011, s. 2. PE v /12 PR\ doc

9 opfordrer medlemsstaterne til at bidrage med deres fulde andel i fremtiden, når myndigheden er fuldt etableret, da den ellers ikke vil kunne udføre de opgaver, den har fået tildelt; 4. konstaterer med bekymring, at de gældende bestemmelser i finansforordningen ikke er fuldt ud tilpasset myndighedens finansieringsordning, eftersom 55 % af budgettet finansieres med bidrag fra medlemsstaterne og EFTA-landene; mener, at spørgsmålet bør tages op, senest i forbindelse med den næste revision af finansforordningen for så vidt angår agenturer, og opfordrer Kommissionen til at vurdere situationen og forelægge dechargemyndigheden en rapport herom; 5. bemærker i årsregnskabet, at myndigheden i 2011 hovedsageligt fokuserede på etablering og yderligere ekspansion; 6. understreger betydningen af en passende ligevægt mellem på den ene side det tildelte budget og de disponible stillinger og på den anden side de opgaver, myndigheden pålægges, idet et misforhold, kan nødvendiggøre løsninger, der ikke er optimale, for så vidt angår ansættelse sammenlignet med inddragelse af nationale eksperter; er bekymret over det faktum, at Kommissionen ændrede stillingsfortegnelsen efter forslag fra myndigheden uden klart at angive dette; opfordrer Kommissionen til at sikre fuldstændig gennemsigtighed på dette og andre områder, som potentielt kan forhindre, at myndigheden fungerer uafhængigt og effektivt; 7. bemærker, at det fremgår af årsregnskabet, at styrelsesudvalget på myndighedens konstituerende møde den 10. januar 2011 vedtog og godkendte de vigtigste finansielle bestemmelser og myndighedens finansforordning, således at den kunne varetage sine beføjelser som en europæisk myndighed; Regnskabssystem 8. bemærker i årsregnskabet 1, at den standardiserede og almindelige budgetstruktur, som myndigheden vedtog i begyndelsen af 2011, måtte tilpasses de reelle behov; 9. erfarer af årsregnskabet, at myndigheden den 19. april 2011 indførte periodiseret regnskabsføring (ABAC), som er det regnskabssystem, Kommissionen anvender til budgetregnskab; bemærker endvidere, at myndigheden i overgangsperioden fra den 1. januar til den 19. april 2011 brugte et Excel-baseret værktøj til sit budgetregnskab, og at der på overgangstidspunktet blev udarbejdet en rapport med forpligtelser og betalinger indlæst i ABAC; 10. noterer sig, at betalinger foretaget forud for gennemførelsen af ABAC kun afspejles i overgangsordningen og ikke i ABAC; bemærker, at hver gang der registreres en rapport om budgetmæssigt forbrug og gennemførelse fra ABAC, foretages der en manuel sammenlægning i et Excel-regneark for at sikre en fuldstændig afspejling af det oprindelige budget og forbruget af forpligtelser og betalinger for hele regnskabsåret; 11. bemærker i årsregnskabet, at fra 2012 og fremefter vil alle finansielle transaktioner 1 Årsregnskab 2011, s. 31. PR\ doc 9/12 PE v01-00

10 fremgå fuldt ud af ABAC; 12. bemærker i årsregnskabet, at myndigheden med henblik på det almindelige regnskab den 19. april 2011 implementerede SAP, som er et system, der er direkte forbundet med ABAC, som er det system, Kommissionen bruger; bemærker endvidere, at myndigheden indtil denne dato brugte SAGE 1, som var det system, CEIOPS anvendte til regnskabsføring, og at der den 19. april 2011 blev udarbejdet en overgangsbalance; 13. bemærker, at myndigheden i september 2011 indførte Kommissionens system til registrering af aktiver (ABAC-aktiver) for fysisk at spore de enkelte anlægsaktiver (ABAC-aktiver er integreret i myndighedens regnskabssystem); 14. glæder sig over valideringen af myndighedens regnskabssystem af den eksterne revisor, Deloitte Consulting 2 ; bemærker, at gennemgangen af myndighedens regnskabssystem fandt sted i oktober 2012; 15. bemærker, at ifølge Deloittes rapport på baggrund af den gennemførte kontrol med overholdelse af valideringskriterierne overholder myndighedens regnskabssystem generelt de kriterier, som Kommissionen (Generaldirektoratet for Budget) har opstillet; 16. noterer, at Deloitte i sin rapport påpeger en række områder, der kan forbedres (vedrørende myndighedens brugeradgangsrettigheder i ABAC, som ikke er i overensstemmelse med de nuværende ansvarsområder, brugeradgangsforvaltningen og ABAC-uddannelsesrelaterede aspekter), og som vil blive behandlet af myndigheden i 2013; bemærker endvidere, at disse forbedringer ikke har en betydelig indvirkning på den generelle overholdelse; Budgetgennemførelse 17. bemærker på baggrund af årsregnskabet, at myndigheden registrerede en budgetgennemførelsesgrad på 61,68 % for forpligtelser og på 58,84 % for betalinger ved udgangen af det første driftsår; 18. konstaterer, at gennemførelsesgraden for forpligtelser under afsnit I (Personaleudgifter) var på 92,79 % og udgjorde hoveddrivkraften bag gennemførelsesgraden; bemærker endvidere, at den høje budgetgennemførelsesgrad i afsnit I, især i myndighedens første driftsår, afspejler sammenhængen mellem dens anmodninger om personale og dens mål, og styrker argumenterne til fordel for anmodningerne om personale i 2012 og 2013; 19. bemærker på baggrund af årsregnskabet, at den væsentligste faktor bag den høje budgetgennemførelse var udnyttelsen af stillingsfortegnelsen på 100 % for 2011; 20. bemærker på baggrund af årsregnskabet den meget lave gennemførelsesgrad for forpligtelserne på 60,41 % i afsnit II (Administrative udgifter); bemærker, at 2011 var et overgangsår fra CEIOPS til myndigheden og et forberedende år for nye procedurer og ansøgninger; opfordrer myndigheden til at underrette dechargemyndigheden om de 1 SAGE er et regnskabssystem, der er skræddersyet til små og mellemstore virksomheder, organisationer og institutioner. 2 European Banking Authority (EBA), Validation of accounting systems, , Deloitte. PE v /12 PR\ doc

11 foranstaltninger, der er truffet for udbedre denne mangel; opfordrer myndigheden til at informere dechargemyndigheden om de foranstaltninger der træffes, for at forbedre resultaterne, idet den lave gennemførelsesgrad er udtryk for vanskeligheder for så vidt angår budgetplanlægning og -gennemførelse; 21. bemærker, at ifølge myndigheden, forventes det, at en stor mængde oversættelser, forskrifter og procedurer på alle officielle EU-sprog vil blive behandlet fra 2012 og fremefter; bemærker endvidere, at myndigheden, hvor det er muligt, har reduceret udgifterne til afholdelse af møder, navnlig i tilsynsrådet og styrelsesudvalget, og at denne fremgangsmåde også blev brugt med hensyn til informations- og publikationsudgifter (CEIOPS's 2010-årsberetning blev kun offentliggjort på hjemmesiden for at nedbringe omkostningerne yderligere); 22. bemærker, at i henhold til myndigheden var gennemførelsesgraden for forpligtelser under afsnit II gennemsnitlig, fordi myndigheden bestræbte sig på at finde områder, hvor omkostningerne kunne nedbringes, og at den prioriterede disse bestræbelser højere end det faktum, at der var disponible midler på budgettet for det første år; 23. bemærker på baggrund årsregnskabet den meget lave gennemførelsesgrad for forpligtelser på 11,73 % i afsnit II (Administrative udgifter); opfordrer myndigheden til at informere dechargemyndigheden om de foranstaltninger der træffes, for at forbedre resultaterne, idet den lave gennemførelsesgrad er udtryk for vanskeligheder for så vidt angår budgetplanlægning og -gennemførelse; 24. bemærker, at i henhold til myndigheden var budgetgennemførelsesgraden for afsnit III meget lav som følge af beslutningen om ikke at indgå forpligtelser for og ikke anvende det budgetterede beløb til it-projekter på sådanne kerneområder, da tilsynsrådet ikke havde opstillet klare strategiske planer; bemærker endvidere, at tilsynsrådet i oktober 2011 vedtog myndighedens dataspecifikationsrapport om bl.a. udveksling af personoplysninger til bestemte formål og gav udvalget om informationsteknologi og data (ITDC) mandat til at videreudvikle dataspecifikationsrapporten; 25. bemærker i årsregnskabet, at ITDC skulle påbegynde indkøb og implementering af itsystemer i februar 2012; 26. konstaterer, at ifølge årsberetningen om myndighedens virksomhed udgjorde forpligtelsesbevillingerne i EUR eller 62 % af budgettet for 2011, hvoraf ,59 EUR blev udbetalt og ,79 EUR automatisk blev fremført til 2012; Udbudsprocedurer 27. erkender, at ifølge Revisionsretten stemte de indkøbsprocedurer, Retten gennemgik, ikke fuldt ud overens med bestemmelserne i den almindelige finansforordning; opfordrer myndigheden til at sikre, at alle nye kontrakter indgås i fuld overensstemmelse med EU's regler om offentlige indkøb; 28. bemærker, at myndigheden den 1. juni 2012 ansatte en indkøbsmedarbejder, at der er fastlagt arbejdsgange for indkøb, at de ansatte har modtaget information om og undervisning i EU's udbudsregler, at der er udarbejdet kontraktmodeller, og at alle PR\ doc 11/12 PE v01-00

12 udbudsprocedurer iværksættes i overensstemmelse med de relevante EU-regler om offentlige indkøb; Ansættelsesprocedurer 29. noterer sig, at myndigheden har bragt sine ansættelsesprocedurer i overensstemmelse med Revisionsrettens anbefalinger; opfordrer myndigheden til at underrette dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet for at forbedre ansættelsesprocedurerne; mener, at nogle af personalevedtægtens bestemmelser vil kunne udgøre en anseelig administrativ byrde; tilskynder derfor Kommissionen til at tillade en vis grad af forenkling under personalevedtægtens artikel 110, for så vidt angår agenturerne; 30. bemærker, at ifølge årsregnskabet 1 var 2011 et afgørende år for myndighedens etablering og udbygningen af de menneskelige ressourcer, der skal varetage myndighedens nye funktioner og opgaver; bemærker, at den 31. december 2012 bestod myndighedens personale af 46 midlertidigt ansatte, seks kontraktansatte og fire udstationerede nationale eksperter, hvilket giver i alt 56 ansatte; o o o 31. henviser i forbindelse med de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af om præstationer, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer. 1 Årsregnskab 2011, s Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2013). PE v /12 PR\ doc

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 EUROPA - PARLAMENTET 2012-2013 VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 fra mødet torsdag den 10. maj 2012 P7_TA-PROV(2012)05-10 FORELØBIG UDGAVE PE 486.812 DA Forenet i mangfoldighed DA INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens regnskabssystem

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens regnskabssystem EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetkontroludvalget 2004 7. januar 2003 ARBEJDSDOKUMENT om Kommissionens regnskabssystem DECHARGE 2001 Budgetkontroludvalget Ordførere: Gianfranco Dell'Alba, Rijk van Dam og Ole

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN 12.11.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 398/1 IV (Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN I medfør af artikel 287, stk. 1

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2013 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

SSM-kvartalsrapport. Fremskridt i den operationelle gennemførelse af SSM-forordningen 2014 / 1

SSM-kvartalsrapport. Fremskridt i den operationelle gennemførelse af SSM-forordningen 2014 / 1 SSM-kvartalsrapport Fremskridt i den operationelle gennemførelse af SSM-forordningen I 2014 vil alle ECB publikationer bære et motiv taget fra en 20-euroseddel. 2014 / 1 Den Europæiske Centralbank, 2014

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.8. 2006 KOM(2006) 3424 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA

Læs mere

INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I

INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I INDHOLD SPECIALKOMITÉENS AKT: FINANSIELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE UDGIFTER, DER FINANSIERES GENNEM ATHENA DEL I Finansielle bestemmelser vedrørende alle udgifter, der finansieres gennem Athena Kapitel

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision

Den Europæiske Revisionsret. Håndbog i finansiel revision og. juridisk-kritisk revision Den Europæiske Revisionsret 2012 Håndbog i finansiel revision og juridisk-kritisk revision DA 2 Oversigt HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION OG JURIDISK-KRITISK REVISION OVERSIGT HÅNDBOG I FINANSIEL REVISION

Læs mere

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 8. marts 2011 J. nr. 2011-936 Internationalt Kontor Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 19.10.2011 2011/0000(NLE) UDKAST TIL BETÆNKNING om den foreslåede udnævnelse af Ville Itälä til medlem af Revisionsretten (C7-0000/2011 2011/0000(NLE))

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2011 KOM(2011) 611 endelig 2011/0273 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2007 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2007 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors For the 2007 financial year Den 3. juni 2008 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 31.1.2014 2013/2185(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (2013/2185(INI))

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2006 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2006 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors For the 2006 financial year Den 5. juni 2007 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 23.2.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om adgang til basale bankydelser (2012/0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt FÆLLES BESTEMMELSER 2012 INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt korrespondance... 3 Artikel 3 Deltagere...

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere