Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen"

Transkript

1 Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet, således at de kan anvendes i fremtidens arbejde med og/eller undervisning af sindslidende. Evalueringen er foretaget af cand.scient.soc. Karen Skjødt Hansen, Psykiatrien i Nordjyllands Amt. Evalueringen belyser blandt andet, hvilke muligheder udbredelsen af digitale medier giver for gruppen af sindslidende. Får sindslidende øget mulighed for deltagelse i samfundet og kontakt med andre mennesker? Hvilke muligheder og hvilke begrænsninger er der i forhold til, at sindslidende kan anvende IT til deltagelse i fjernundervisning? Disse spørgsmål er omdrejningspunkterne for rapporten. Rapporten beskriver desuden konkrete metoder og tilgange til anvendelse af IT i relation til sindslidende, hvorfor den vil kunne betragtes som et redskab til andre, der ønsker at påbegynde et lignende initiativ eller arbejde videre med emnet. Rapporten er derfor primært henvendt til personer, der interesserer sig for arbejdet med sindslidende; eksempelvis personer med beskæftigelse inden for psykiatri, socialpsykiatri, specialundervisning for voksne eller fjernundervisning generelt. Styregruppen for Bryd Isolationen vil gerne rette en tak til lærerne fra Specialskolen for Voksne i Hjørring, IT-brugervejledere og ikke mindst alle brugerne, som har taget sig tid til at deltage i evalueringsarbejdet. Jeres deltagelse har bidraget med væsentlige input og sat billeder på projektets resultater. På styregruppens vegne Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen 1

2 Indholdsfortegnelse 1 RESUME PRÆSENTATION AF BRYD ISOLATIONEN Vinderprojekt under Det Digitale Nordjylland Organisering Deltagere Formål med projektet Projektets mål og forventninger vedr. resultater Projektet i praksis EVALUERINGSDESIGN OG METODISKE OVERVEJELSER Interview Spørgeskemaundersøgelse Cases Hvordan skal man måle resultaterne af Bryd Isolationen? UNDERVISNINGENS ORGANISERING OG ROLLEFORDELING Undervisningens organisering på de forskellige institutioner IT-lærerne Lærerens rolle Lærernes besøg på institutionerne Problemløsning online og konferences anvendelse IT-brugervejlederne IT-brugervejledernes rolle At være IT-brugervejleder på godt og ondt Brugerne Brugernes rolle Opsamling UNDERVISNINGENS INDHOLD OG NIVEAU IT-brugervejledernes undervisning Emner for undervisningen Brugernes undervisning Emner for undervisningen Undervisningsmateriale Nærhed og mangfoldighed i undervisningen BRUGERNES BAGGRUND OG UDBYTTE Projektets udbredelse Hvem er brugerne? Hvad anvendes computerne til? Computerdagbogen Brugernes anvendelse af computere før og nu

3 Indholdsfortegnelse Computernes anvendelse på institutionerne nu og i fremtiden Har projektet ført til øget kontakt? Mere kontakt med personer, brugerne kendte i forvejen Kontakt med personer, brugerne ikke kendte i forvejen Projektets anvendelsesværdi efter dets ophør Mod på nye udfordringer Brugernes tilfredshed med projekt Bryd Isolationen Cases og snapshots fra Bryd Isolationen Case 1: Anders Case 2: Birgit Case 3: Christian Case 4: Ditte Case 5: Erik SINDSLIDENDE OG INTERNET Nye problematikker Kontrakten Hvordan skal det takles? SINDSLIDENDE OG FJERNUNDERVISNING EN GOD COCKTAIL? Fjernundervisningens kompenserende egenskaber Fjernundervisningens fordele og ulemper Fjernundervisning i Bryd Isolationen Barrierer for fjernundervisning Hvad er rigtig fjernundervisning? ER MÅLENE NÅET? Deltagelse og demokrati Fjernundervisning som kompensation for handicap Hvad er afgørende for projektet succes? PROJEKTETS FREMTID REFERENCER BILAG Projekt Bryd Isolationens finansiering Spørgeskema til brugerne Kontrakt for brug af computerne

4 Figur- og tabeloversigt Figuroversigt Figur 1: Rollefordelingen i Bryd Isolationen...21 Figur 2: Brugernes kønsfordeling...27 Figur 3: Havde du anvendt en computer inden Bryd Isolationen?...28 Figur 4: Er du tilmeldt/har kort til Skolekom?...30 Figur 5: Resultaterne af computerdagbogen...32 Figur 6: Har du ved hjælp af computeren fået mere kontakt med personer, du kendte i forvejen?...35 Figur 7: Har du ved hjælp af computeren fået kontakt med personer, du ikke kendte i forvejen?...38 Figur 8: Har Bryd Isolationen givet dig lyst til at beskæftige dig mere med computere og/eller anden undervisning i fremtiden?...40 Figur 9: Kunne du tænke dig at købe din egen computer?...42 Figur 10: Brugernes samlede vurdering af Bryd Isolationen...44 Tabeloversigt Tabel 1: Brugernes alder...28 Tabel 2: Brugernes anvendelsesfrekvens...29 Tabel 3: Sammenhæng ml. anvendelsesfrekvens og tilhørsforhold til Skolekom...30 Tabel 4: Sammenhæng ml. brugers erfaring med pc og tilhørsforhold til Skolekom...31 Tabel 5: Top 9 over brugernes anvendelse af computere - inden Bryd Isolationen...33 Tabel 6: Top 9 over brugernes anvendelse af computere - nu...34 Tabel 7: Sammenhæng ml. erfaring med pc og erhvervelse af mere kontakt med personer, de kendte i forvejen...36 Tabel 8: Sammenhæng ml. egen pc og etablering af kontakt med personer, som brugerne ikke kendte i forvejen...39 Tabel 9: Sammenhæng ml. anvendelsesfrekvens og etablering af kontakt med personer, som brugerne ikke kendte i forvejen...39 Tabel 10: Sammenhæng ml. brugernes anvendelsesfrekvens og motivation til at beskæftige sig med computere og/eller anden undervisning i fremtiden...41 Tabel 11: Sammenhæng ml. etablering af nye kontakter ved hjælp af computeren og motivation til at beskæftige sig med computere og/eller anden undervisning i fremtiden...42 Tabel 12: Sammenhæng ml. etablering af nye kontakter ved hjælp af computeren og lyst til at købe egen computer

5 Resume 1 Resume Bryd Isolationen er et projekt under Det Digitale Nordjylland, der løber fra 5. marts 2001 til 31. december Det overordnede mål med projektet er at give de mest syge sindslidende i Nordjylland mulighed for at deltage i informationssamfundet og udvikle målgruppens brug af IT. Det sker helt konkret ved at tilbyde individuelt tilrettelagt undervisning, samt opstille computere med internetadgang på det sted, hvor den enkelte har sin hverdag; dvs. i bo- og dagtilbud i amtet, klub- og undervisningstilbud (som SIND-klub og Lille Skole for Voksne) og på psykiatriske afdelinger. Undervisningen varetages af en lærer fra Specialskolen i Hjørring, der kommer på besøg på de enkelte institutioner ca. en gang om måneden. Derudover har hver institution 1-2 IT-brugervejledere, der kan hjælpe og støtte brugerne i hverdagen, samt fungere som lærerens kontaktperson på stedet. ITbrugervejlederne er en del af institutionens faste personale, der som en del af projektet har været på kurser i teknik og programmer, så de kan vejlede brugerne. Evalueringen af projektet viser, at projektet har givet de mest syge sindslidende mulighed for at deltage i informationssamfundet. Da undervisningen har været individuelt tilrettelagt og er foregået i brugernes nærmiljø, er projekt Bryd Isolationen nået ud til en gruppe af sindslidende, der ikke tidligere har kunnet benytte sig af øvrige tilbud om edb-undervisning. Brugerne har lært en masse nyt om brug af computere specielt i forhold til brug af internet og , som en del af brugerne nu anvender til at øge og skabe nye sociale relationer. En del sindslidende har ellers som led i deres sygdom kontaktvanskeligheder og tendens til at isolere sig, og projektet viser, at IT er et glimrende redskab til at bryde denne isolation. Således har 46 % af brugerne ved hjælp af computeren fået mere kontakt med personer, de kendte i forvejen, og 34 % af brugerne har fået kontakt med personer, som de ikke kendte i forvejen. Der er mennesker bag disse tal for hvem kontakten har betydet meget i form af øget selvværd og livskvalitet. Et andet mål med projektet var at kompensere for sindslidendes handicap (at være sindslidende) ved hjælp af fjernundervisning, men der er ikke mange af brugerne, der har deltaget i fjernundervisning i den forstand, at de har løst opgaver og sendt dem ind til lærerne fra Specialskolen i Hjørring. Det har resulteret i, at projektets fokus er drejet væk fra opgaveløsning over i retning af at lære at mestre computeren og anvende den til at kommunikere med andre personer. Deltagelse i fjernundervisning kræver stor selvdisciplin, og Bryd Isolationens målgruppe vil i de fleste tilfælde have brug for massiv støtte for at gennemføre et undervisningsforløb som ren fjernundervisning. I visse tilfælde har projektet dog formidlet kontakt til andre fjernundervisningsudbydere, hvor nogle af de mere rutinerede brugere har deltaget i hf-enkeltfag og pc-kørekort. På den måde har projektet hjulpet både nybegyndere og rutinerede brugere af IT. Idet computerne har stået til fri afbenyttelse på institutionerne, er der desuden mange sindslidende, der anvender computerne, selvom de ikke modtager undervisning eller formelt er registrerede som brugere af projektet. Dermed er Bryd Isolationen med til generelt at øge sindslidendes adgang til en computer med internetforbindelse og sikre, at gruppen af mest syge sindslidende ikke ender som et IT-mæssigt B-hold. 5

6 Evaluering af Bryd Isolationen 2 Præsentation af Bryd Isolationen Bryd Isolationen er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Det overordnede formål med projektet er at give sindslidende mulighed for at deltage i fjernundervisning via internettet samt udvikle og deltage i eventuelle netværk for sindslidende i Nordjylland. Projektet løber fra 5. marts 2001 til 31. december Vinderprojekt under Det Digitale Nordjylland Det Digitale Nordjylland er et regionalt tre-årigt IT-fyrtårnsprojekt, der med en bevilling på 170 mio. kroner fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, skal afprøve netværkssamfundets muligheder for alle i Nordjylland. Projekt Bryd Isolationen er i overensstemmelse med det overordnede formål og målsætning for Det Digitale Nordjylland, fordi projektet giver sindslidende borgere i Nordjylland direkte eller indirekte adgang til pc og internet, og fordi projektet styrker den demokratiske dialog og muligheden for, at sindslidende borgere kan udnytte netværkssamfundets muligheder. Bryd Isolationen modtager økonomisk støtte på i alt ca. 1,1 mio. kroner fra Det Digitale Nordjylland. Hertil bidrager projektpartnerne med yderligere mindst 2/3 af beløbet, og projektet er budgetteret til at koste i alt ca. 4,5 mio. kroner Organisering Projektet er et tværsektorielt samarbejde mellem Undervisnings- og Kulturområdet, Specialskolen for Voksne i Hjørring, Psykiatrien i Nordjyllands Amt, Dansk Oplysnings Forbund, Nordjyllands Amt og SINDS Amtskreds i Nordjylland. For projektet er der etableret en styregruppe bestående af: Kontorchef Susanne Jensen, Ledelsessekretariatet, Psykiatrien i Nordjyllands Amt (formand for styregruppen) Vicekontorchef Lars Busk, Specialundervisningen Nordjyllands Amt (afløser for Arne Kristensen) Forstander Steffen Larsen, Specialskolen for Voksne i Hjørring Formand Mogens Pilgaard, Dansk Oplysnings Forbund i Nordjyllands Amt Kredsformand Jens Ibsen, SIND Nordjyllands Amtskreds Fuldmægtig Birte Kloch Frederiksen, Ledelsessekretariatet (sekretær for styregruppen) 2.3 Deltagere I projektet deltager 21 institutioner, der er spredt på amtets boformer og dagtilbud, Aktivitetscentret og Psykiatrisk Informationscenter (PsykInfo) på Aalborg Psykiatriske Sygehus, Døgnhuset i Brovst, SIND-klub i Aalborg samt Lille Skole for Voksne i henholdsvis Aalborg og Nordøstvendsyssel. Afsnit Ø9, afsnit Ø15 og afsnit V10 på Aalborg Psykiatriske Sygehus samt afsnit N15 på Brønderslev Psykiatriske Sygehus er senere kommet med i projektet. 2 1 Se bilag for detaljer vedrørende finansieringen af projektet. 2 Senere har en række kommunale væresteder fået tilknytning til projektet på den måde, at de har fået besøg af Specialskolens lærere, og de har haft IT-brugervejledere med på Bryd Isolationens kurser for IT-brugervejledere. Værestederne 6

7 Præsentation af Bryd Isolationen 2.4 Formål med projektet De overordnede formål med projektet er at give sindslidende mulighed for deltagelse i informationssamfundet på samme måde som alle andre borgere samt skabe forudsætninger for og udvikle et fjernundervisningsmiljø for sindslidende i Nordjyllands Amt. Mere konkret skal projektet give sindslidende mulighed for: at søge informationer mv. på internettet det sted, hvor den enkelte har sin hverdag. Det kan være i bo- og dagtilbud i amtet, klub- og undervisningstilbud (som SIND-klub og Lille Skole for Voksne) og på psykiatriske afdelinger at opnå og løbende vedligeholde generelle IT-færdigheder via særligt tilrettelagt ITundervisning at deltage i fjernundervisning gennem udbygning af et særligt fjernundervisningsmiljø og udvikling af metoder på området 2.5 Projektets mål og forventninger vedr. resultater Målene med projekt Bryd Isolationen kan stilles op under følgende overskrifter: 1. Mål: Deltagelse og demokrati Det overordnede mål med projektet er at give sindslidende (og her primært de mest syge sindslidende) mulighed for at deltage i informationssamfundet. Via redskabet IT gives der mulighed for at udvikle borgerens brug af IT tilgængelighed til offentlige og private tjenester deltagelse i demokratiske og politiske processer Den nye informationsteknologi kan forstørre forskellene i samfundet i forhold til de borgere, der anvender og udnytter mulighederne i IT. Der er en tendens i samfundet, der beskrives som udvikling af et A- og et B-hold. Fx viser en undersøgelse foretaget af PLS Rambøll, at der stadig er en markant social slagside i forhold til danskernes kendskab til internettet. Således er det hovedsageligt de ældre danskere, samt dem med lav eller ingen uddannelse, der ikke har prøvet at anvende internettet. 3 Sindslidende kan let komme til at tilhøre den gruppe af personer, der anvender internettet langt mindre end øvrige grupper, idet udviklingen af sygdommen almindeligvis sker i en ung alder. Det betyder, at sindslidende ofte ingen uddannelse har eller kun delvist har fuldført en uddannelse, ligesom mange sindslidende lever af overførselsindkomster. Som følge af sygdommen har sindslidende ofte sociale kontaktvanskeligheder og kan derfor være ensomme mennesker, som savner kontakt til samfundet omkring dem. Mange sindslidende mangler familiære bånd og et socialt netværk. De kan have svært ved at komme ud af hjemmet, og undervisning kan i denne sammenhæng ses som en måde at skabe nye sociale kontakter og få kontakt til verden omkring én. Andre problemer for målgruppen kan være angst, initiativløshed, manglende struktur og manglende motivation. Tanken med projekt Bryd Isolationen er, at IT og fjernundervisning kan ses som et redskab til at kunne bryde isolationen. har selv finansieret køb af pc er og nettid. Da disse væresteder ikke var med i projektet fra starten og ikke indgår i den oprindelige DDN-projektbeskrivelse, indgår de ikke i denne evaluering. 3 Kilde: Portræt af internettets B-hold. 7

8 Evaluering af Bryd Isolationen 2. Mål: Fjernundervisning som kompensation for handicap Idéen med projekt Bryd Isolationen er desuden: at man via fjernundervisning kan kompensere for handicap (at være sindslidende) Ud over faglig indsigt har undervisningen til sindslidende andre kvaliteter. Undervisningens faste struktur og det faglige indhold styrker evnen til koncentration og strukturering af andre livssituationer. Gennem undervisning flyttes deltagerne fra patientrollen til rollen som elev/kursusdeltager, hvor det pågældende fag er i centrum. Endvidere har undervisningen et kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv, som kan medvirke til udvikling af personlighed og genopdagelse af tidligere indlærte færdigheder. Mange sindslidende oplever efter et undervisningsforløb en udvikling til opnåelse af fornyet selvværd. Derfor ligger undervisningens egentlige potentiale i, at den kan bidrage til at skabe personlige forudsætninger for selv at skabe forandringer i livsperspektiver og fremtidsforventninger. Da fokus er anderledes i undervisningskulturen, kan den i bedste fald medvirke til en frigørelsesproces, hvor sygdomsbilleder fylder mindre, og der i stedet lægges vægt på andre fortolkninger af sig selv og sine muligheder fremover. En væsentlig pointe i den forbindelse er, at vores rolle forandres i takt med kulturens forandring, og da der til rollen som elev er knyttet bestemte normer og forventninger, kan undervisningen være med til at skabe et rum, hvor den sindslidende ikke betragtes som patient eller klient. I projekt Bryd Isolationen anses det som yderst vigtigt, at undervisningen tilrettelægges under særlige hensyn til den sindslidendes handicap; blandt andet ved at tilstedeværelsesundervisningen foregår i små grupper. Desuden er fordelene ved fjernundervisningen, at sindslidende kan være alene, og at de selv bestemmer, hvornår de vil modtage undervisningen. Hele tankegangen bag Bryd Isolationen er, at man via redskabet IT både kan opnå et stort fagligt og personligt udbytte af at deltage i projektet. Det faglige udbytte kan være en større viden om forskellige emner, mens det personlige udbytte kan være i form af øget selvværd og eksempelvis kontakt med andre personer via internettet. Det kan både være personer, de ikke kender i forvejen, eller familie og venner hvor kontakten intensiveres/genoptages via IT. Kontakt med andre personer er at bryde isolationen og det optimale vil være, hvis sindslidende går fra en kontakt via pc en til også en fysisk kontakt (face-to-face). 2.6 Projektet i praksis Den konkrete organisering af projektet har fungeret således, at styregruppen har koordineret implementeringen af projektets delelementer, mens udførelsen af de forskellige opgaver så vidt muligt er decentraliseret. Psykiatrien i Nordjyllands Amt har stillet de fysiske rammer til rådighed, og de enkelte institutioner selv har oprettet den nødvendige internetforbindelse. Specialskolen for Voksne i Hjørring har haft ansvaret for indkøb og opstilling af de enkelte pc ere og printere, samt support af både hard- og software. Hver deltagende institution har udpeget 1-6 (normalt 1-2) IT-brugervejledere, som både fungerer som Specialskolens kontaktperson og samtidig har ansvaret for projektet på den pågældende institution eller afdeling. IT-brugervejlederne er plejepersonale, der er specialuddannet til at støtte og vejlede eleverne i forhold til teknik og programmer i deres daglige anvendelse af teknologien. Desuden har Specialskolen etableret et såkaldt humant netværk, hvor de enkelte IT-brugervejledere har kunnet få hjælp og støtte, hvis der er opstået problemer hen ad vejen. 8

9 Præsentation af Bryd Isolationen Specialskolen for Voksne har haft ansvaret for undervisningen af både IT-brugervejlederne og elever i Bryd Isolationen. Tre IT-lærere har stået for denne undervisning, der er foregået både på Specialskolen, ude på de enkelte institutioner og som fjernundervisning. De tre lærere har fordelt amtets boformer, dagtilbud og afdelinger mellem sig, hvorved det sikres, at hver institution får besøg af den pågældende lærer mindst én gang om måneden. Undervisningen i SIND-regi har SIND selv varetaget, men underviserne herfra har deltaget i kurser for IT-brugervejlederne. Som konference- og system er valgt Skolekom, hvor elever, IT-brugervejledere og lærere kan kommunikere både ved hjælp af , konference og chat. Projekt Bryd Isolationen har her et lukket forum, hvor kun deltagerne i projektet har adgang til. Ud over mulighederne for kommunikation har lærerne fra Specialskolen i Hjørring også brugt systemet til at lægge undervisningsmateriale ud til brugere og vejledere. Det er dog ikke kun eleverne i Skolekom, der har haft gavn af Bryd Isolationens faciliteter. Således benyttes pc erne også af mange personer, der ikke er direkte tilknyttet projektet, men blot anvender pc erne, når det passer dem. Der er ingen præcise tal på, hvor mange det drejer sig om. Dette viser, at bruger -begrebet ikke er en entydig størrelse i projektet, men spænder fra aktive elever, der modtager undervisning og formelt er tilmeldt Skolekom, til mere uformelle brugere, som er beboere/patienter/medlemmer, der blot benytter pc erne i ny og næ. 9

10 Evaluering af Bryd Isolationen 3 Evalueringsdesign og metodiske overvejelser Resultaterne præsenteret i denne evalueringsrapport er indhentet ved hjælp af flere forskellige metoder. Disse metoder og overvejelserne bag præsenteres i dette afsnit. 3.1 Interview Som del af evalueringen er der lavet interview med de tre lærere fra Specialskolen i Hjørring. Derudover er der lavet interview med seks IT-brugervejledere fra amtslige institutioner, der er med i projektet, samt to IT-brugervejledere der er tilknyttet projektet i SIND-regi. Valget af interviewpersoner er gjort med et ønske om at inddrage hele spektret af forskellige institutioner, som er med i projektet. Det vil sige, evalueringen forsøger at indfange såvel de forskellige former for institutioner som forskellige måder, som projektet har fungeret ved de enkelte institutioner. Formålet med interviewene var at indsamle deltagernes erfaringer med projektet. Interviewene er optaget på bånd og efterfølgende transskriberet, således at relevante uddrag kunne citeres i denne rapport. 3.2 Spørgeskemaundersøgelse Udover de elleve interview er der i forbindelse med evalueringen lavet en spørgeskemaundersøgelse, hvor 85 brugere har deltaget. Formålet med undersøgelsen var, dels at finde ud af hvem brugerne var, og dels at undersøge, hvad de havde fået ud af projektet. Undersøgelsen har været rettet imod de brugere, der er formelle elever i projektet og modtager undervisning fra lærerne fra Specialskolen i Hjørring men også imod de brugere, som blot anvender computerne fra Bryd Isolationen på egen hånd. Udvælgelsen af målgruppen er sket med baggrund i et ønske om dels at få mere information om disse uformelle brugere, og dels at undersøge om der er forskel på de to grupper. Den praktiske udførelse af undersøgelsen er foregået således, at spørgeskemaerne er blevet postomdelt til IT-brugervejlederne på de forskellige institutioner, der er med i projektet. Derefter har det været op til vejlederne at finde brugerne på deres institution og få dem til at udfylde et spørgeskema. Da vejlederne er de eneste fra projektet, der har den daglige kontakt til brugerne og ved, hvem de uformelle brugere er, har evaluator fundet det mest hensigtsmæssigt at tilrettelægge undersøgelsen på den måde. Det kan have betydet, at brugerne ikke har følt, at de var helt anonyme i forhold til undersøgelsen; til gengæld er brugerne fuldstændigt anonyme i forhold til evaluator. Formentlig er svarprocenten også blevet højere ved den valgte fremgangsmåde, da det er nemmere for IT-brugervejlederen at finde det rette tidspunkt og den rette tilgang til den enkelte bruger, fordi vejlederen har den daglige kontakt. Da ingen kender det nøjagtige antal uformelle brugere, er det ikke muligt at angive en svarprocent for undersøgelsen. Det samlede antal brugere kan dog anslås til mindst 156, da der er 49 uformelle brugere, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, plus de 107 brugere der er tilmeldt Skolekom. Visse af brugerne har ikke ønsket at deltage i spørgeskemaundersøgelsen, da de pga. deres sygdom er bange for at blive registreret og lignende. Det er vanskelligt at vurdere, hvad det betyder for undersøgelsesresultaternes repræsentativitet i forhold til den samlede gruppe af brugere; men da det drejer sig om få brugere, vil det formentlig ikke medføre en stor bias i forhold til undersøgelsen. For at tage hensyn til målgruppen og få så mange som muligt til at svare, er spørgeskemaet gjort så enkelt og kortfattet som muligt. 4 4 Spørgeskemaet kan ses i bilaget til denne rapport. 10

11 Evalueringsdesign og metodiske overvejelser 3.3 Cases For at forsøge at sætte billeder på nogle af resultaterne af Bryd Isolationen, har evaluator desuden valgt at præsentere 5 cases med personer, der på hver sin måde har haft glæde af projektet. Af hensyn til brugerne er casene udformet, så de fremstår i anonymiseret form. Casene er blevet til i samarbejde med lærerne fra Specialskolen i Hjørring, nogle af ITbrugervejlederne samt det øvrige personale på de deltagende institutioner. De har på grundlag af deres kendskab til brugerne beskrevet den enkelte brugers baggrund og udbytte af projekt Bryd Isolationen. Casebeskrivelserne er efterfølgende læst og godkendt af personalet og de pågældende brugere. 3.4 Hvordan skal man måle resultaterne af Bryd Isolationen? I målene for projektet nævnes sindslidendes mulighed for at bryde isolationen samt deltage i fjernundervisning ved hjælp af IT; men hvor mange sindslidende skal have udvidet deres sociale kontakter, og hvor mange skal have deltaget i fjernundervisning, før målene med projektet er nået? I forbindelse med en evaluering af Bryd Isolationen er det relevant at diskutere, hvorledes resultaterne af projektet skal måles og kan det overhovedet lade sig gøre? At dette spørgsmål ikke er så enkelt at besvare fremgår bl.a. af Søren Langagers bog Voksne sindslidende i undervisningsmiljøer (1999), hvor han skriver, at undervisning til voksne sindslidende befinder sig i den vanskelige problematik mellem på den ene side en almen undervisningstænkning båret af idéen om stabil progression frem mod et foruddefineret og vurderbart resultat; og på den anden side en elevgruppe, hvis livsmønstre og handlingsparathed som helhed er præget af stort set den modsatte karakteristik (Langager 1999: ). Langager argumenterer for, at resultatet af undervisning af sindslidende ikke kan måles i sine umiddelbare effekter som eksempelvis hvor mange elever, der fortsætter i det almene voksenuddannelsessystem (VUC og lignende), eller hvor mange der afslutter eksaminer på folkeskole- eller HF-niveau. Han mener, at undervisningens mål er at skabe rum for elevens personlige udvikling og sociale tilhørsforhold, og derfor skal spørgsmålet ikke kun gribes statistisk an, men udfoldes via refleksioner over undervisningens muligheder og begrundelser, som så konfronteres med de sindslidendes syn på sagen (Ibid:27-28). Diskussionen peger på, at de sædvanlige faglige kriterier for vurdering af undervisningens nytte ikke er gangbare i forbindelse med undervisning af sindslidende, fordi et undervisningstilbud kan være værdifuldt for deltagerne, selvom det ikke nødvendigvis lever op til disse kriterier. Som det fremgår af diskussionen i afsnit 8.3.2, kan der sagtens ske en læring, selvom den ikke måles i form af afleverede opgaver og eksaminer. Det er bl.a. på baggrund af disse overvejelser, at denne evaluering er tilrettelagt som en kombination af statistisk materiale og præsentation af cases fra projektet. Det statistiske materiale kan sige noget om de målbare resultater af projektet; men da målgruppen for projekt Bryd Isolationen har meget forskellige forudsætninger, og en del af brugerne er meget præget af sin sindslidelse, kan præsentationen af casene være med til at anskueliggøre, hvad projektet har kunnet bruges til afhængigt af brugerens egne forudsætninger. For meget syge brugere kan det således være et stort skridt at lære at bruge eller surfe på internettet, hvorimod andre kunne disse ting i forvejen og i stedet har brugt projektet til at komme i gang med fjernundervisning igennem VUC. Bryd Isolationen er et tilbud til begge ender i dette spektrum samt dem midt imellem, og formålet med denne evaluering er derfor også at vise, hvorledes projektet er blevet anvendt/anvendes af de forskellige brugere. Derfor vil resultaterne af projekt Bryd Isolationen blive målt rent statistisk, men vægten vil i lige så høj grad være på de kvalitative resultater af projektet, som vil blive søgt anskueliggjort via beskrivelser og cases. 11

12 Evaluering af Bryd Isolationen 4 Undervisningens organisering og rollefordeling Dette afsnit beskriver først, hvorledes undervisningen har været organiseret på de institutioner/afdelinger, der har deltaget i Bryd Isolationen. Herefter går vi tættere på aktørerne i projektet og de roller, som de hver især har haft. 4.1 Undervisningens organisering på de forskellige institutioner Det er lidt forskelligt, hvordan undervisningen har været organiseret på de deltagende institutioner og afdelinger. Da institutionerne er meget forskellige har det også været op til den enkelte institution at finde en form, hvorunder projektet kunne passes ind i institutionens hverdag. Hver deltagende institution har udpeget 1-6 (normalt 1-2) IT-brugervejledere, som både fungerer som Specialskolens kontaktperson og samtidig har ansvaret for projektet på den pågældende institution eller afdeling. Alle IT-brugervejlederne har fået tilbud om at deltage i kurser i grundlæggende edb for at klæde dem på til opgaven. På amtets sygehuse og institutioner er undervisningen i Bryd Isolationen tilrettelagt som en kombination af fjernundervisning og tilstedeværelsesundervisning; sidstnævnte er foregået både på Specialskolen for Voksne i Hjørring og ude på de enkelte institutioner. Specialskolen har stået for undervisningen af både IT-brugervejledere og elever i Bryd Isolationen. Tre IT-lærere har fordelt amtets boformer, dagtilbud og afdelinger mellem sig, således at hver institution får besøg af den pågældende lærer mindst én gang om måneden, og da det er den samme lærer, der kommer fra gang til gang, er den enkelte lærer, IT-brugervejlederne og eleverne på institutionen efterhånden blevet godt kendt med hinanden. På amtets boformer har undervisningen derudover fungeret efter stort set samme koncept. Lærerne fra Specialskolen har været på besøg ca. en gang om måneden, og derefter er det op til eleven og IT-brugervejlederen at arbejde videre med tingene. På de fleste boformer har man forsøgt at sætte Bryd Isolationen på dagsskemaet 1-2 gange om ugen, og erfaringerne har vist, at det er en rigtig god idé at lave faste tider til undervisningen, hvis det kan lade sig gøre, da det er med til at skabe større struktur omkring undervisningen. Når der ikke er undervisning, står computerne til fri afbenyttelse for brugerne. På en enkelt institution har man en overgang været nødt til at låse edb-lokalet og udlevere nøgler til brugerne, fordi en beboer bl.a. smed printerpapir ud af vinduet. Det kan være en af komplikationerne ved at placere pc erne i de sindslidendes nærmiljø, men som hovedregel har der ikke været problemer af den art. I Aktivitetscentret på Aalborg Psykiatriske Sygehus, hvor der er rimelig stor gennemstrømning af forskellige patienter, har projektet fungeret som en netcafé med fire pc ere, hvor brugerne har kunnet få hjælp fra personalet i Aktivitetscentret. Derudover kommer en af lærerne fra Specialskolen på besøg og underviser1-2 gange om måneden. Her har målet også været at gøre folk interesserede i projektet og eventuelt føre interessen videre på det sted, de bliver udskrevet til, da det er vanskeligt at lave et undervisningsforløb i Aktivitetscentret, hvis patienter kun er indlagt en kortere periode. På dagtilbuddet Kildehuset var brug af edb allerede en fast del af husets dagligdag, og deltagelsen i projekt Bryd Isolationen har derfor ikke resulteret i de helt store ændringer i hverdagen på netop den institution. Dagens program i Kildehuset er orienteret omkring ting, som bliver lavet for huset, fx dagens avis, mødesedler (hvornår medlemmer kommer og går), månedsstatistik, referater, dagsordener og månedsbladet Kilden. Da disse opgaver løses på computer, sker undervisningen i edb kontinuerligt i løbet af dagen, og brugerne kan komme til IT-vejlederen og få hjælp, hvis de har brug for det. På den måde er der ikke sket den store ændring i Kildehusets dagligdag, men deltagelsen i Bryd Isolationen har dog betydet, at brug af internettet også er blevet en del af hverdagen. 12

13 Undervisningens organisering og rollefordeling På SINDs institutioner er det institutionens egne lærere, der har stået for undervisningen. Det vil sige, at undervisningen i edb har været en fast del af skemaet 1-2 dage om ugen, og resten af skolens åbningstid har computerne stået til fri afbenyttelse som en slags netcafé for skolens elever. 4.2 IT-lærerne De tre lærere i projekt Bryd Isolationen er alle uddannede folkeskolelærere. To af lærerne har arbejdet på Specialskolen i Hjørring i år og har derfor mange års erfaring med at undervise voksne elever med specielle behov. Den tredje lærer havde ikke tidligere arbejdet med specialundervisning, men han havde stor erfaring med både at undervise og deltage i fjernundervisningsforløb. Den ene af lærerne havde desuden været med i et mindre fjernundervisningsforløb for sindslidende, som løb af stablen ca. et år inden Bryd Isolationen gik i gang. Alle disse erfaringer er naturligvis en del af lærernes baggrund, som de har kunnet trække på i forbindelse med deres arbejde i projektet Lærerens rolle Undervisningens organisering kombineret med målgruppen for Bryd Isolationen betyder, at lærerne i projektet får en speciel rolle sammenlignet med en traditionel lærerrolle. Undervisning af sindslidende stiller generelt nogle lidt andre krav til læreren. Anne Breumlund og Inger Bruun Hansen, der har lavet en større undersøgelse af undervisning af sindslidende, mener, at et aktivt læringsmiljø for sindslidende er karakteriseret ved følgende: fagligt rum med dialog, åbenhed, koncentration og progression læreren må have en faglighed at byde på, som er synlig og tilgængelig for eleven læreren må være lydhør, kunne skabe og fastholde en dialog, inspirere og igangsætte overensstemmelse ml. elevens og lærerens mål med undervisningen og fælles forståelse af fagligheden eleven må kunne forstå og finde mening i lærerens plan for den enkelte time og den overordnede plan (Breumlund & Hansen 1998:101). Som det fremgår af ovenstående, stiller undervisningen af sindslidende store krav til underviserens kompetencer og tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisningen bygger på et kompliceret samspil ml. lærerens faglighed (det saglige), lærerens temperament (det personlige) og lærerens fornemmelse for den særlige målgruppe (det deltagersensitive) (Langager 1999: ). Underviseren skal have blik for fagligheden som ressource for elevernes oplevelse af øget kompetence og handlerum, og sans for hvornår den faglige intention må vige for andre hensyn pga. elevernes aktuelle kondition om den enkelte har en god eller dårlig dag. Læreren skal være i stand til at rumme og aflæse elevernes reaktioner og adfærd. Derfor er det vigtigt, at læreren er nærværende og har en fornemmelse af den enkelte elev den pågældende dag. Samtidig betyder det, at underviserens rolle kan blive lidt anderledes sammenlignet med en traditionel undervisningssituation for voksne. Underviserens rolle kan have elementer af både lærer, konsulent, fritidshjælper, igangsætter og blæksprutte, og det kan være en balancegang at finde den helt rigtige rolle i den pågældende situation. Rolleafklaringen er vigtig, fordi den er med til at sætte rammerne for, hvad der kan foregå, hvilke forventninger man har til hinanden, og hvad man kan kræve af hinanden i situationen. I undervisningen af sindslidende er det lærerens ansvar at tydeliggøre grænser og roller, fordi en del af den sindslidendes sygdom kan være problemer med at aflæse situationer, forstå de sociale kontekster og fastholde en bestemt rolle i en given situation. 13

14 Evaluering af Bryd Isolationen Breumlund & Hansen opstiller syv forskellige roller for læreren: Kundskabsformidler, terapeut, socialpædagog, forælder, kammerat, servicemedarbejder og underholder. Af interviewene med lærerne i projekt Bryd Isolationen fremgår det, at de har forsøgt at fastholde rollen som kundskabsformidler, hvor relationen bærer præg af at være et lærer-elev-forhold, og indholdet er af faglig karakter. Det sker blandt andet, fordi de ønsker at fastholde brugerne i en elev-rolle; modsat eksempelvis en patient-rolle, hvor fokus er på vedkommendes sygdom. Således har lærerne bevidst undladt at tale om sygdom, medicin, behandling og lignende, fordi de ville fastholde rollen som en, der var knyttet til undervisning og ikke sygdomsforløb. At lærerne har en helt speciel funktion i forhold til projektet fremgår også af følgende citat fra en af IT-brugervejlederne: Jeg synes også nogle gange, at det er nogle andre spørgsmål, de kommer med, når det er Gert [lærer fra Specialskolen]. De kommer ind på nogle andre emner. Der er der forskel på, at det er os, der er her hele tiden, og underviseren der kommer udefra. Han får en anden rolle i huset, og de spørger ham om nogle andre ting. Jeg kan se nogle af de ting, som vi kommer med. Dengang vi havde lånt et digitalkamera; kunne du ikke prøve at gå ud selv og tage nogle billeder, det behøver ikke at være af dig selv eller din stue, og det kunne der slet ikke være tale om. Da så Gert kom, endte det med, at hun både fik taget billeder af sig selv og sin stue, og jeg ved ikke hvad, og de kom op på skærmen. Han kan nogle gange komme igennem med nogle ting, som vi ikke kan komme igennem med, og det synes jeg er rart at se, at han ligesom kan give dem det der skub, og det tror jeg er fordi, at han kommer som en vildt fremmed, selvom de efterhånden kender ham, så er han alligevel en fremmed, der kommer udefra og tackler dem nok på en anden måde, end vi er vant til at gøre. I kraft af sin position er det således lykkedes læreren at få en anden form for kontakt med nogle af brugerne og komme igennem med ting, som det daglige personale ikke har kunnet. Men selvom de først og fremmest er lærere, er det ikke nok at være lærer. Ofte har lærerne skullet finde en slags indgang til den enkelte elev, således at der bliver skabt motivation for at deltage i projektet. Lærerens rolle afhænger derfor også af, om det er første gang, at læreren møder den pågældende elev. Hvis det er første gang, de mødes, skal læreren ofte bruge en del tid på at lære eleven at kende og spore sig ind på elevens interesser, så elevens interesser kan være motivationsfaktor for deltagelse i projektet. Nogen gange har lærerne følt, at de var dagens indslag på institutionen, hvor lærerens rolle er en slags underholder i forhold til brugerne. Ind imellem har lærerne også haft en mere kammeratlig rolle, hvor de eksempelvis har skrevet om egne oplevelser, holdninger samt vitser på chatten uden at forholdet dog får karakter af en privat relation. Dette falder godt i tråd med Breumlund & Hansens holdning til god undervisningspraksis, da de mener, at forudsætningen for den gode undervisning ikke kun er kundskabsformidlerrollen lærerne må gerne anvende dele af de andre opstillede roller (1998:68). Desuden har lærerne fået en slags ekspert-rolle i projektet. Som en af IT-brugervejlederne fortæller om lærerens besøg: På den måde bliver den undervisningssituation lidt anderledes, end når jeg sidder i den, fordi nu sidder der pludselig en skolelærer, der ved alt om pc er. Det bliver anderledes interessant, når der kommer en, de kan spørge om det og det og det, som han kan svare på. Det betyder noget for brugerne, at der kommer en lærer og underviser, så de ikke bare undervises af personalet på institutionen. Af interviewene med IT-brugervejlederne fremgår det også, at lærerne også fungerer som konsulent og inspirator, når de kommer på besøg på institutionerne. Fordi de har en bred viden om ITområdet, kan de være med til at åbne øjnene for nye ting, som kunne være interessante for både brugere og vejledere. Fx siger en af IT-brugervejlederne: Det har betydet noget, hvis jeg sådan har 14

15 Undervisningens organisering og rollefordeling syntes, at nu er jeg ved at køre træt, og hvad skal jeg lige finde på med den enkelte beboere. Hvis vi ligesom er gået lidt døde, så har det været en god indsprøjtning. Så har der været en person mere, at der har fået en snak med den beboer. Det har givet et spark til at komme videre. I forhold til vejlederne har det også været en støtte at få besøg af lærerne, fordi det har gjort, at man som vejleder har følt, at man har opbakning til at gøre noget ved projektet Lærernes besøg på institutionerne De interviewede IT-brugervejledere siger samstemmende, at de er meget glade for besøgene fra lærerne fra Specialskolen. Nogle af vejlederne mener, at antallet af besøg er passende i forhold til brugernes interesse for projektet, mens andre gerne ville have hyppigere besøg. Sidstnævnte argumenterer bl.a. for, at man med flere besøg kunne få flere deltagere med i projektet. Andre udtaler, at man ved hyppigere og faste besøg kan skabe mere stabilitet og gang i projektet, fordi det kunne skabe en mere målrettet og løbende proces. Det er også lærernes fornemmelse, at nogle institutioner kunne have brug for hyppigere besøg, mens andre måske kunne nøjes med besøg hver anden måned. Én af lærerne siger fx, at det er en god idé, at lade stedets natur være bestemmende for hyppigheden af lærernes besøg; forstået på den måde at steder med stor gennemstrømning af brugere, som eksempelvis Aktivitetscentret, har brug for hyppigere besøg end eksempelvis boformer, hvor brugerne bor i flere år ad gangen. Både lærere og IT-brugervejledere er tilfredse med kombinationen af fjernundervisning og tilstedeværelsesundervisning, og de mener, at projektet ikke ville kunne fungere udelukkende som fjernundervisning, fordi de fleste af brugerne simpelthen er for syge til det. I forbindelse med, at undervisningen foregår i brugernes vante omgivelser, siger nogle af vejlederne også, at en del af brugerne slet ikke ville kunne modtage undervisning, hvis det ikke kunne ske i trygge rammer, som de kender i forvejen. Som én af vejlederne siger: Det har stor betydning, at det er her i huset, fordi ellers ville en masse også kunne have kommet på et kursus tidligere ( ). Men det har de ikke gjort. Det er først i det øjeblik, at de bliver tilbudt undervisning her i huset, at de skriver sig på sedlen. På nogle af institutionerne kan projektet også være et afbræk i institutionens hverdag specielt for dem, der ikke magter at komme ud af huset til noget. Samtidig kan projektet fungere som et springbræt til anden undervisning, fordi det kan være med til at gøre brugerne fortrolige med både computeren og selve undervisningssituationen, som nogen ikke har oplevet i mange år. Således har nogen af projektets brugere været til undervisning på Specialskolen for Voksne i Hjørring, hvor undervisningen er foregået i mindre hold, men undervisningssituationen har mindet mere om traditionel undervisning. Som én af vejlederne siger: Og det er også lidt som at gå i skole, og det er der jo lidt status i, har jeg oplevet. Der er mere status i at gå i en rigtig skole. Besøgene på Specialskolen er både en mulighed for at komme ud af huset, men også lærerens mulighed for at vise eleverne, hvor han hører til. Én af lærerne har oplevet, at det har ændret elevernes billede af ham og skabt en større fortrolighed med dem, som han også har kunnet anvende i sine senere besøg på deres institution Problemløsning online og konferences anvendelse Med tiden var det meningen, at IT-brugervejledere og elever skulle anvende konferencen i Skolekom til at løse eventuelle problemer i forbindelse med projektet, men denne mulighed bliver ikke anvendt særlig meget. Som en af lærerne siger: der kommer da også spørgsmål ind i mellem, men det er ikke sådan, at vi får sved på panden af det. Nogle af vejlederne sender en til lærerne, når de skal i kontakt med dem, men der er ikke mange elever, der benytter sig af muligheden. Der er dog en af vejlederne, der opfordrer eleverne til selv at skrive en til lærerne som en del af træningen. 15

16 Evaluering af Bryd Isolationen I det hele taget er der ikke så mange af eleverne, som har lyst til at skrive indlæg i Bryd Isolationens konference. Det kan skyldes mange ting. Fx mener Kildehusets vejleder, at huset i forvejen giver medlemmerne en stor kontaktflade, fordi der kommer ca. 80 forskellige medlemmer i løbet af en måned, så de ikke har brug for den kontakt, som konferencen kunne tilbyde. Andre mener, at det er svært at få eleverne til at reagere og skrive blandt andet fordi eleverne ønsker at være anonyme. Det er dog også et problem, som vejledere og lærere kender fra sig selv; de får ofte læst indlæggene, men får ikke taget sig sammen til at få svaret på dem, selvom de synes, at indlæggene fortjener et svar. Derfor mødes elevernes tilbageholdenhed også med forståelse, selvom både vejledere og lærere er enige om, at konferencen kunne blive virkelig god, hvis man kunne få den op at køre. Der kommer nogle fantastisk gode indlæg en gang imellem, der virkelig er åbenhjertige, og nogen er så åbenhjertige, at man har lyst til at slette dem med det samme, fordi man synes ikke, at der er nogen grund til, at der er andre, der læser dem. Sådan siger en af lærerne, og de gode indlæg er netop et af argumenterne for, at vejlederne gerne vil gøre en ekstra indsats for at få konferencen til at fungere lidt bedre. Et andet argument er den glæde, som vejlederne oplever, når en bruger har lagt et indlæg ud i konferencen og kan se dét og se i indlæggets historie, hvor mange der har læst det pågældende indlæg. Desuden er der den fordel ved konferencen i Bryd Isolationen, at det er et lukket forum, hvor det kun er elever, vejledere og lærere i Bryd Isolationen, som har adgang. Det betyder, at brugerne kan føle sig mere trygge og måske bliver mødt med mere forståelse, end de ville gøre i et tilfældigt chatrum på internettet. Det har fx fået en af vejlederne til at opfordre en bruger til at anvende Bryd Isolationens chatforum, fordi han mener, at de øvrige chatforums på internettet er noget forfærdelig intetsigende bavl. For at få mere gang i konference og chat foreslår en af vejlederne, at de fx kunne skiftes til at tage på besøg på hinandens institutioner, således at de ville få et bedre billede af, hvad det er for et sted, eleverne bor og/eller færdes i hverdagen. Det ville give en bedre forudsætning for at svare på indlæg fra elever fra andre institutioner og kunne samtidig vise, hvordan de forskellige steder har indrettet edb-rum og lignende. På et kursus for IT-brugervejlederne mente vejlederne også, at et bedre kendskab til hinanden kan være med til at sætte mere gang i chatten. Her blev det bl.a. foreslået at lave en telefonliste, så man kunne ringe og aftale chattid mellem brugerne. Endvidere vil man forsøge at parre brugere med samme interesser og på den måde skabe bånd på tværs af institutionerne. I den forbindelse er lærernes kendskab til mange af brugerne en fordel, da de bedre ved, hvilke brugere, der er på de forskellige institutioner, og hvilke interesser de har. Dette er faktisk allerede sket i forbindelse med én af lærernes besøg på en institution, hvor der var en bruger, som gerne ville chatte. Læreren ringede til en anden institution, som er med i projektet, og fik én af brugerne her til at chatte med vedkommende, og det er én måde at få brugerne til at chatte på tværs af institutionerne. Desuden siger flere vejledere, at man skal blive ved med at opfordre hinanden og brugerne til at sende og svare på indlæg i konferencen ikke nødvendigvis en længere udredning, men i hvert fald et par ord, der viser, at der er kontakt. Lærerne fra Specialskolen er desuden i gang med at undersøge mulighederne for at oprette et landsdækkende chatforum for sindslidende. Det vil betyde, at der vil være langt flere potentielle brugere, end der er i Bryd Isolationen, og det kan formentlig også sætte mere gang i chatten. For mange af eleverne og vejlederne for den sags skyld er det jo også et nyt medie, som de skal vænne sig til at bruge, og der er lang vej fra aldrig at have anvendt en computer før til at sætte sig ned og skrive til vildt fremmede mennesker. Derfor er der håb for, at de gode intentioner på længere sigt kan føre til, at konference og chat vil blive anvendt mere i takt med, at både elever og vejledere bliver mere fortrolige med computeren. 16

17 Undervisningens organisering og rollefordeling 4.3 IT-brugervejlederne Som nævnt består IT-brugervejlederne af personale fra hver af de deltagende institutioner, der har fået undervisning i at støtte og vejlede eleverne i forhold til teknik og programmer i deres daglige anvendelse af teknologien. Desuden har Specialskolen etableret et såkaldt humant netværk, hvor de enkelte IT-brugervejledere har kunnet få hjælp og støtte, hvis der er opstået problemer hen ad vejen. Ligesom de deltagende institutioner er vidt forskellige, er IT-brugervejledernes baggrund også meget varierende. IT-brugervejlederne fra SINDs Lille Skole for Voksne i henholdsvis Frederikshavn og Aalborg havde begge tidligere undervist i edb, og de havde derfor et stort forhåndskendskab til området, inden de blev tilmeldt projektet. De fleste af de øvrige vejledere har derimod en baggrund som plejere eller lignende og var på ingen måde eksperter i brug af computere. Fx siger en af vejlederne, at han vidste ikke en snus om edb, inden projektet startede, mens en anden udtaler, at han havde samme viden som gennemsnitsdanskeren. Udtalelserne viser lidt af variationen i vejledernes forhåndskendskab til edb, og lærerne fra Specialskolen siger, at nogen ikke vidste, hvad der var op og ned på en pc, mens andre var daglige brugere og sagtens kunne benytte mail, internet, tekstbehandling osv. Det var heller ikke meningen, at IT-brugervejlederne skulle være IT-eksperter inden projektets start, og det var netop planen med undervisningen af vejlederne, at den skulle være med til at kvalificere dem til at kunne varetage funktionen som vejleder. Som en af lærerne siger: Alle de ITbrugervejledere jeg har med at gøre, de er utrolig kompetente, fordi de har formået at finde ud af, at jeg skal ikke som IT-brugervejleder være den store nørd, men jeg skal være klar til at forholde mig til tingene. Altså hvordan har eleven det med de her ting, hvordan fungerer samspillet ml. eleven og computeren, og hvis ikke det gør, hvad gør jeg så? Der er de meget kompetente. Der er de gode til enten at snakke med kollegaer og finde ud af, hvordan løser man så lige det praktiske eller pædagogiske problem dem er der bestemt også mange af eller også kontakter de os. Fælles for vejlederne har også været deres interesse for sagen, og flere af vejlederne udtaler, at deres interesse for IT er blevet større, efter de er kommet med i Bryd Isolationen. Oprindeligt var det planen, at der skulle være én IT-brugervejleder fra hver af de deltagende institutioner og afdelinger, men en del af institutionerne/afdelingerne har valgt at tilmelde en eller flere ekstra IT-brugervejledere til introduktionsdagene og/eller kurser for vejledere og har derfor siden hen fået oprettet ekstra brugervejledere. Det må siges at være et plus for projektet, at de enkelte institutioner har valgt at afsætte flere personaleressourcer til det, da det giver basis for at give de sindslidende en bedre støtte i undervisningen og brugen af IT. Da vejlederne fra samme institution ofte kommer fra forskellige afdelinger på institutionen, har det også den fordel, at de hver især kender forskellige brugere fra deres daglige arbejde på institutionen. På den måde får projekt Bryd Isolationen en bredere kontaktflade til både potentielle og nuværende elever i projektet. Desuden fremhæver vejlederne, at det er dejligt at have én eller flere at tale og dele ansvaret med, da det for nogen føltes som en stor mundfuld at gå i gang med. Det har resulteret i, at der nu er ca. 56 ITbrugervejledere, der har fået undervisning i forskellige internetværktøjer til gavn for brugerne IT-brugervejledernes rolle Ligesom lærerne har IT-brugervejlederne også forskellige roller i Bryd Isolationen. På SINDs institutioner har vejlederne stået for undervisningen af eleverne, og de har derfor haft en mere traditionel lærerrolle i forhold til eleverne. På amtets institutioner har IT-brugervejledernes rolle været lidt anderledes. Der har vejlederne fungeret som kontaktperson i forhold til Specialskolens lærere og har samtidig haft en række funktioner i forhold til eleverne på institutionen. IT-brugervejlederne aftaler 17

18 Evaluering af Bryd Isolationen tidspunkter for lærernes besøg og sørger for, at de elever, der er tilknyttet projektet får besked om besøget og møder op på det aftalte tidspunkt. Nogle vejledere laver en tidsplan for besøget, hvor der er afsat et bestemt tidsrum til den enkelte elev, og andre tager det mere ad hoc, hvor interesserede kan komme til læreren, hvis de har lyst. Ud over denne koordinerende funktion, er vejlederne også formidler af projektet på institutionen, hvor de fortæller om projektet til kolleger og finder potentielle elever til projektet. Lærerne er derfor også enige om, at projektet ikke ville kunne fungere uden IT-brugervejlederne til at samle trådene og skubbe til eleverne, når lærerne ikke er der uden vejlederne ville projektet hurtigt gå i stå. I forhold til eleverne i Bryd Isolationen kan vejlederne både fungere som lærer, igangsætter, konsulent og støtteperson. For nogle af eleverne har det fx skabt tryghed at have en kendt person til stede i mødet med det ukendte som i dette tilfælde repræsenteres af både læreren og computeren. Vejlederne har en fortrolighed med eleverne, mens lærerne fra Specialskolen skal bruge noget tid på at føle dem på tænderne. Flere af vejlederne siger, at de prøver at trække sig lidt i baggrunden, når læreren er på besøg for at give både læreren og brugeren mulighed for at udfolde sig og lære hinanden at kende. Det udelukker dog ikke muligheden for, at vejlederen kan komme med stikord eller indskud, der kan være med til at bane vejen for en dialog ml. lærer og bruger. Samtidig har ITbrugervejlederne den daglige kontakt med eleverne og kan derfor bedre sætte dem i gang, motivere og hjælpe dem i hverdagen. IT-brugervejlederne fremhæver dog også, at de nødigt ville undvære besøgene fra Specialskolens lærere, da det betyder meget for eleverne, at der kommer en lærer, således at de ikke bare undervises af en af de ansatte. Disse besøg betyder, at man går til edb ; dvs. man indgår i en rolle som elev. 5 Disse udsagn falder godt i tråd med Breumlund & Hansens konklusion om, at undervisningsforløb hvor fagligheden fylder rummet, giver eleverne det største skub i retning af øget selvtillid og handlekraft (1998:53). Nogle af vejlederne siger også, at de ikke ser sig selv som lærer eller underviser, men nærmere som en konsulent eller vejleder, der kan følge op på lærernes undervisning. De føler mere, at vejleder og bruger er ligeværdige og prøver at finde ud af nogle ting sammen. En af vejlederne mener også, at eleverne bedre tør at spørge vejlederen om de samme ting flere gange. Over for Gert [lærer fra Specialskolen] kan de godt spørge en ekstra gang, men så spørger de ikke mere, fordi så er det ligesom om, at nu er det også pinligt, at jeg ikke har fattet det. Og der tror jeg, at de bruger os til at genopfriske de ting, som de ikke helt fik fat i, fordi de kan bedre spørge os om det samme hver gang. Således kan lærerens og IT-brugervejlederens roller supplere hinanden i forhold til eleverne i Bryd Isolationen At være IT-brugervejleder på godt og ondt De interviewede IT-brugervejledere siger samstemmende, at de har været glade for at være vejleder, fordi det bl.a. har givet dem meget ny viden om brugen af pc. Selv de af vejlederne, der vidste meget om IT i forvejen, føler, at deres deltagelse i projektet har givet deres viden et skub og en lejlighed til at få genopfrisket viden, som de kunne i forvejen. Projektet har givet dem mulighed for at lære nogle ting, som de måske ellers skulle have lært sig selv hjemme, eller de har lært ting, som de ellers ikke ville have lært. Nogle af vejlederne var i starten lidt betænkelige ved funktionen som vejleder: I starten der var jeg lidt betænkelig ved hvad er det nu for nogle spørgsmål, som jeg løber ind i, er det nu noget af en karakter, som jeg slet ikke ved noget om. Men ( ) jeg starter altid med at sige, at jeg kan ikke svare på alting, men I skal bare spørge, så er der altid mulighed for, at 5 Kilde: Temadrøftelse 19. september

19 Undervisningens organisering og rollefordeling jeg kan finde et svar, og det har der så også vist sig at være. Kan jeg ikke altid svare på spørgsmålet her og nu, så finder jeg svaret et andet sted. Nogen er stadig usikre på deres egne evner i forhold til computerne, men her kan kurserne og besøgene fra lærerne fra Specialskolen være med til at give vejlederne troen på, at de kan klare opgaven. Et par af vejlederne fremhæver også, at de via deres funktion som IT-brugervejleder har lært brugerne at kende på en anden måde, og det har givet vejlederen en ny indgangsvinkel til dem både i forhold til dem de kendte godt i forvejen, og til dem som kommer fra en anden afdeling af institutionen. En af vejlederne beskriver kontakten mellem vejlederen og eleven således: Det kan svare lidt til, at du går ned og spiller et pot billard med en patient, den kontakt får du også dernede, den nære kontakt, hvor du går og taler om alle mulige ting, det gør man jo i sådanne nogle situationer det kan være alt imellem himmel og jord. I og med, at du får en tæt kontakt og kan snakke om lidt og hvert, så skaber du også en ro omkring det. Den har været vigtig i det her projekt. Eksemplet viser, at projektet ikke alene kan bruges til at skabe kontakt med folk uden for psykiatrien; men at det også kan være med til at skabe en anden form for kontakt med folk internt på institutioner/afdelinger. For nogle af IT-brugervejlederne har det dog ind imellem været svært at finde tid til vejlederfunktionen. På en enkelt boform har det ført til, at projektet i øjeblikket står på standby, fordi normeringen gør, at tiden er knap, selvom både kolleger og ledelse synes, at det er et godt projekt. På institutioner, hvor personalets tid er knap, kan det blive et spørgsmål om prioritering af aktiviteter, fx siger en af IT-brugervejlederne: Det virker meget som noget, som kommer oven i resten af det vi laver, og det er jo ikke det eneste. Der er ingen tvivl om, at det kunne blive en større succes, hvis der var noget mere tid at gøre med. Således er det for nogle af vejlederne svært at forene rollen som ITbrugervejleder med resten af de opgaver, som han/hun har på sin arbejdsplads. Andre vejledere har prøvet at få stikkende bemærkninger fra kollegerne, fordi de syntes, at der blev brugt for meget tid på projektet. Dette hænger også sammen med den funktion, som vejlederen har på den pågældende institution. I den forbindelse siger én af vejlederne: Jeg synes, at det er blevet godt modtaget herude, men jeg er også godt klar over, at det er nok pga. den plads i huset, jeg har, der gør det. Der er ikke nogen, der har ondt af, at nu skal jeg ned og sidde ved computerne, og de andre skal måske op og putte en i bad eller noget, fordi det er ikke min rolle herude. Skulle jeg gå fra, og der var måske nogen, der skulle lave noget kedeligt arbejde, og nogen synes, at jeg bare skulle herind og sidde og hygge mig, så tror jeg måske, at det ville være sværere at få den der opbakning til det. Men da jeg har den rolle, at jeg kommer rundt i hele huset og skal tage mig af at aktivere beboerne, så tror jeg, at det er derfor, at vi har fået en god opbakning til det. Det, tror jeg, har været enormt vigtigt for, at det er lykkedes herude. Derfor er vejlederens arbejdsområde også vigtig i forhold til kollegernes forståelse, men efter de fleste har fundet ud af, hvad projektet kan bruges til, og at de også selv kan bruge projektet, har det været med til at forandre deres syn på det. Det øvrige personale har fx haft svært ved at se, at projektet kan føre til undervisning i sprog, matematik eller andet, fordi det kan tage lang tid, før man ser nogle konkrete resultater i undervisningen af sindslidende. For at give kollegerne større forståelse for projektet har nogle af brugernes kontaktpersoner været med til undervisning, når lærerne fra Specialskolen har været på institutionen. Desuden har en af lærerne deltaget i et personalemøde på en institution for at fortælle om projektet og dermed øge kolleger og ledelses forståelse for projektet. Vejlederne understreger, at kollegernes accept er vigtig for at projektet kan komme til at fungere. Det er dog ikke på alle deltagende institutioner, at kolleger og ledelse har været skeptiske. På de institutioner, hvor projektet er faldet naturligt ind som en del af hverdagen, er projektet blevet hilst 19

20 Evaluering af Bryd Isolationen meget velkomment blandt personalet. Det gælder fx institutioner, der beskæftiger sig med aktivering af sindslidende, som Aktivitetscentret og dagtilbuddet Kildehuset. Nogle af vejlederne har været meget engagerede i projektet, og nogen har endda brugt deres fritid på det. Eksempelvis har en af vejlederne sendt s hjemmefra til brugere, der ikke har pårørende, der anvender . Dette engagement har været med til at bære projektet frem på nogle af institutionerne. Som en af vejlederne siger: Når man selv brænder for noget, så kan man også nemmere få nogle andre med på legen. 4.4 Brugerne Da brugerne af projektet præsenteres i afsnit 6.1, vil der ikke her være en nærmere beskrivelse af deres baggrund og lignende. Det følgende afsnit fokuserer på brugernes rolle i projektet Brugernes rolle Som tidligere nævnt forsøger lærerne fra Specialskolen i Hjørring at fastholde brugerne af Bryd Isolationen i en elev-rolle. En af lærerne siger i den forbindelse: Vi har snakket om det der med, at vi i lærergruppen næsten demonstrativt har påtaget os rollen som lærere, og vi har påtvunget vores deltagere i projektet rollen som elever, for at undgå at de kan få en eller anden fornemmelse af, at det kunne hjælpe at spørge os om noget som helst, fordi det kan det ikke. Det er undervisning. Vi er lærere, og de er elever! Det gøres bl.a. ved at undgå at snakke om sygdom, medicin og lignende. Derudover forsøger lærerne at skubbe brugerne i retning af, at de selv skal kunne tage initiativ i forhold til brug af computerne. Nogle af IT-brugervejlederne har også lagt vægt på, at brugerne skulle være elever i projektet. Fx siger en af vejlederne: Og jeg siger også til dem, at hvis I er med i det her projekt og vil have kort til Skolekom, så er I elever nu. Nogen synes, at det er vældig godt og andre synes, at det er lige meget, om du kalder mig sindssyg, eller du kalder mig elev det kan de sagtens komme i tanke om at sige. Det er således forskelligt, om det har betydning for brugerne, at de er elever, og det er undervisning, de deltager i. Andre brugere går nemlig meget op i, at de går til undervisning, og vejlederne oplever, at der er mere status i rollen som elev, end der er i rollen som patient. Flere af IT-brugervejlederne siger desuden, at brugerne får en anden rolle, når lærerne fra Specialskolen er på besøg på institutionen. Således flyttes brugerne i højere grad til en elev-rolle, når læreren er på besøg, fordi der er en lærer-elev-relation ml. lærer og bruger, hvor fokus er på undervisningen i edb. Når lærerne ikke er på institutionen, bliver Bryd Isolationen mange steder en fritidsbeskæftigelse på linie med spil, hobby og lignende, og brugernes rolle er i den forbindelse nærmere forbrugere af underholdning end elever. Dette hænger naturligvis også sammen med, at der ikke er mange af brugerne, der har lavet opgaver i Bryd Isolationen, således at de måske ikke betragter sig selv som elever, selvom de reelt lærer noget ved at anvende computeren. Som det fremgår af kapitel 8.3.2, kan der sagtens ske en læring, selvom brugerne ikke sidder og løser opgaver. Forholdet mellem IT-brugervejlederen og brugerne har som nævnt i visse tilfælde karakter af et kollegialt forhold, hvor bruger og vejleder er ligeværdige. I visse tilfælde er det endda således, at rollerne mellem vejleder og bruger byttes om, når brugeren ved mere om brug af computere end vejlederen. Det har betydet, at brugeren i visse tilfælde i stedet kan lære vejlederen noget, hvilket i mange tilfælde er en helt ny oplevelse for begge parter. Nogle af brugerne er så gode til at bruge computerne, at de kan hjælpe andre brugere. Når brugerne hjælper hinanden og vejlederen, får brugerens rolle nærmest karakter af vejleder, og det kan også være med til at styrke brugernes selvtillid at få denne funktion. 20

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Forventningssamtalen

Forventningssamtalen Et brugerinddragelsestiltag på Glostrup Hospital, N38 Laura Emdal Navne Stine Louring Nielsen Charlotte Bredahl Jacobsen EVALUERING / Projekt 2185 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Socialsygeplejerske for lighed i sundhed

Socialsygeplejerske for lighed i sundhed Herlev Hospital Evaluering af projekt Socialsygeplejerske 2013 Region Hovedstaden Socialsygeplejerske for lighed i sundhed Evaluering af projekt Socialsygeplejerske Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Respekt, medinddragelse og frihed

Respekt, medinddragelse og frihed Respekt, medinddragelse og frihed Januar 2011 Region Hovedstaden Psykiatri Respekt, medinddragelse og frihed Oplevelse af kognitiv miljøterapeutisk behandling blandt psykiatriske patienter med dobbeltdiagnoser

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Mentorprojekt - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Evalueringsrapport Forskningsafdelingen, februar 2010 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING... 3

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Stjernerne og Bossen. Erfaringsopsamling Musikprojektet Thorshøjgård

Stjernerne og Bossen. Erfaringsopsamling Musikprojektet Thorshøjgård Stjernerne og Bossen Stjernerne og Bossen Erfaringsopsamling Musikprojektet Thorshøjgård Udarbejdet af Klaus G. Henriksen, Udviklings- og Formidlingscenter for Socialt Arbejde med Unge. Forsidefoto: Musikprojektet

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere