EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse"

Transkript

1 EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort :21:27

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generel beskrivelse af udbuddet Udbyders fremtidige rammekontrakt Opgavens omfang Tildeling af aftale Rammekontraktperiode Udbudsbetingelser Udbudsform Formkrav Sprog Ejendomsret Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist Åbning af de indkomne tilbud Vedståelsesfrist for tilbud Aftalegrundlag Delområder Alternative bud Konsortier Ordregivers forbehold... 9 Se også forbehold i pkt. 1.2 Udbyders fremtidige rammekontrakt Oplysninger vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Tilbudsgivers forbehold Forhandling ikke mulig Udvælgelseskriterier Tildelingskriterier Bilag Kravspecifikation Udkast til kontrakt Parterne Kontraktgrundlag Rammekontraktens omfang Kontraktperiode Forsinkelse Krav til ydelsen Priser Prisregulering Ændring af produktsammensætning Fakturering Betaling Bonus, gebyrer mv Offentlige påbud Miljø Etik og socialt ansvar Kontakt mellem parterne Service fra leverandørens side Statistik Garanti og reklamation Underleverandører Erstatning og forsikring Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Misligholdelse Side 2 af 39

3 24 Misligholdelsesbeføjelser Lovvalg og afgørelse af tvister Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Kontraktændringer Betingelser Underskrift Bilagsoversigt Bilag 1 - Internt produktblad for Vækst via Ledelse Bilag 2 - Lederafklaring skitsering af forløb Bilag graders måling Bilag 4 - Forbeholdsliste Bilag 5 - Tro og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 6 - Udelukkelsesforhold Bilag 7 - Oplysninger vedr. beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt: Bilag 8 - Tidsplan Bilag 9 Referenceliste Bilag 10 Tilbudsliste Side 3 af 39

4 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet I 2012 lanceres et nyt udviklingsprojekt, som sætter fornyet fokus på lederudvikling i små - og mellemstore virksomheder. Det primære fokus er på virksomheder med 5 50 ansatte. Undersøgelser viser, at vejen til ny og bedre vækst går gennem kompetente og ambitiøse ledere i virksomhederne. De danske virksomheder skal være endnu skarpere til vækst og have løftet deres ambitioner op på et nyt niveau. De skal kort og godt have styrket deres vækstkompetencer. Det er grunden til, at et stærkt konsortium der består af de fem Væksthuse, Håndværksrådet, Syddansk Universitet og Dansk Erhverv, lancerer Vækst via Ledelse, det første landsdækkende initiativ rettet mod at løfte ledelseskompetencerne i de danske virksomheder. Syddansk Universitet indgår i projektet som forskningspartner. Opgaven støttes af Den Europæiske Socialfond, og det understreges, at der i udvælgelsens af leverandør i projektet skal kunne dokumenteres, at der er udvist en sund finansforvaltning, herunder økonomisk sparsommelighed. Nu udbydes anden runde af forløbet. Det forventes, at 154 deltagere vil deltage i forløbet. Første runde forventes afsluttet august Tredje runde forventes udbudt oktober Forløbene skal ses som særskilte projekter og de udbydes også særskilt. Yderligere info om projektets baggrund, formål og mål, kan findes i vedhæftede bilag 1 og 2. Den ordregivende myndighed er: Væksthus Syddanmark Forskerparken 10C 5230 Odense M Tidsplan for projektet: Kontraktstart 27.8 Opstartsmøde med konsortium - heldagsmøde Der gennemføres profilanalyser af deltager op til hvert enkelt internat forløb dages internat i Århusområdet Case hjemmeopgave for deltagerne Opfølgningsdag dages internat i Københavnsområdet Case hjemmeopgave for deltagerne Opfølgningsdag dages internat i Århusområdet Case hjemmeopgave for deltagerne Opfølgningsdag Side 4 af 39

5 dages internat i Københavnsområdet Case hjemmeopgave for deltagerne Opfølgningsdag dages internat i Århusområdet Case hjemmeopgave for deltagerne Opfølgningsdag dages internat i Københavnsområdet Case hjemmeopgave for deltagerne Opfølgningsdag afslutning af lederafklaringsforløbet for de 154 deltagere Anden del af projektet, som er genstand for dette udbud indeholder et forløb for 154 deltagere fordelt på 7 internatforløb se mere i kravspecifikation og bilag 1 og Udbyders fremtidige rammekontrakt Valg af leverandør er ikke afsluttet, før rammekontrakt er underskrevet af begge parter pr. delaftale. Rammekontrakten forudsættes indgået med en leverandør i form af nedenstående aftaletype: Eneleverandøraftale Ordregiver er forpligtet til udelukkende at anvende den indgåede rammekontrakt Rammeaftalen har et budget på 2 mio. danske kr. ekskl. moms for 154 deltagere. Tilbudsgiver skal afgive tilbud med udgangspunkt i ovennævnte 154 deltagere og nævnte budgettal. Såfremt der kun tilmeldes mellem deltagere er følgende gældende: Enhedsprisen er gældende mellem deltagere Herefter stiger enhedsprisen 10 % mellem deltagere Enhedsprisen stiger 15 % mellem deltagere Tilmeldes under 100 deltagere forbeholder ordregiver sig ret til at hæve kontrakten jf. kontraktens pkt Opgavens omfang Se pkt. 1.1 og bilag 1 og 2 Ydelsen er optaget i direktivets Bilag II A under kategori 11 managementkonsulentvirksomhed og beslægtede tjenesteydelser (CPC-kode 865, 866, CPV-kode ). Side 5 af 39

6 1.4 Tildeling af aftale Aftalen bliver tildelt ud fra kriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud, som nærmere beskrevet i punkt Underkriterierne og vægtningen er følgende: Pris: 40 % Kvalitet: 60 % Prisen vil blive vurderet ud fra den samlede tilbudssum opgjort i henhold til bilag 10 (Tilbudslisten). 1.5 Rammekontraktperiode Kontraktperioden er fra den til og med den Udbudsbetingelser 2.1 Udbudsform Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Udbudsforretningen er derfor omfattet af EU's udbudsregler. Det medfører, at Ordregiver er forpligtet til at følge en række formelle regler og procedurer i forbindelse med tildeling af kontrakt I den forbindelse ønsker Ordregiver at henlede tilbudsgivers opmærksomhed på, at Ordregiver er berettiget til og kan være forpligtet til at se bort fra et tilbud, der ikke overholder forskrifterne i disse udbudsbetingelser, eller hvis det indeholder væsentlige uklarheder; at Ordregiver ikke tillader at tilbudsgiver fremkommer med ændringer til tilbuddet efter tilbudsfristens udløb 2.2 Formkrav Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i 1 eksemplarer. Det samlede tilbudsmateriale skal desuden fremsendes i 1 eksemplar på USB - nøgle. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det skriftlige og det elektroniske materiale gælder det skriftlige tilbud. Alle tilbudsdele og bilag skal være kompatibelt med Microsoft Word/Excel, eller i pdf format. Tilbuddets udformning skal følge systematikken i udbudsmaterialet. Det er vigtigt, at tilbudsgiver i tilbudsmaterialet forholder sig til alle punkter i udbudsmaterialet, da vurderingen vil blive foretaget på grundlag af dette. Evt. manglende oplysninger vil ikke blive indhentet. Vedlagt tilbudsliste (bilag 10) skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen i uændret form. Side 6 af 39

7 Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. 2.3 Sprog Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk eller engelsk eller i en kombination heraf. Dog kan bilagsmateriale af generel karakter tillige være på svensk, finsk, tysk, norsk eller engelsk. Såfremt udbyder anmoder om det, skal tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmateriale til dansk. Oversættelsen skal i givet fald ske for tilbudsgiver regning. 2.4 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som ordregivers ejendom og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til: Væksthus Syddanmark Forskerparken 10C 5230 Odense M Att. Jens Peter Bech Tlf.: Med emnet: "Spørgsmål udbud vækst via ledelse senest den kl Med betegnelsen ordregiver henvises I det følgende til ovenstående. Spørgsmål fremsendt inden ovenstående tidsfrist kan påregnes besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, vil blive besvaret, hvis det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Svar på spørgsmål sendes ud senest den Alle spørgsmål og besvarelser til projektet vil i anonymiseret form blive bekendtgjort på Spørgsmål og svar kan ligeledes rekvireres hos Jens Peter Bech. Spørgsmål kan stilles på dansk eller engelsk eller i en kombination heraf. Den enkelte tilbudsgiver opfordres til, at eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet fremsendes til ordregiver samlet og af en gang. Der gøres opmærksom på, at alle former for henvendelse vedrørende udbuddet til øvrige enheder hos ordregiver, under hensyn til EU-udbudsreglerne, kan medføre udelukkelse af tilbudsgiver fra deltagelse i udbuddet. Foruden skriftlige svar, vil eventuelle rettelsesblade blive lagt på ovennævnte hjemmeside. Såfremt tilbudsgiver ønsker at modtage eventuelle rettelsesblade pr. mail, kan tilbudsgiver efter at have hentet/downloadet udbudsmaterialet kontakte ordregivers kontaktperson. Det er Side 7 af 39

8 tilbudsgivers eget ansvar løbende at downloade spørgsmål, svar og rettelsesblade fra ovennævnte hjemmeside. 2.6 Tilbudsfrist Tilbuddet skal være mærket: Tilbud EU udbud Vækst via ledelse og Må kun åbnes af Jens Peter Bech Forsendelsen skal være lukket. Tilbuddet skal være ordregiver i hænde senest den kl på følgende adresse: Væksthus Syddanmark Forskerparken 10C 5230 Odense M Att. Jens Peter Bech Ved personlig aflevering af tilbud skal dette ske til Receptionen på ovennævnte adresse. Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Tilbuddet kan ikke leveres på andre adresser end ovennævnte. Ved overskridelse af tilbudsfristen, returneres tilbuddet, såfremt det tydeligt fremgår, hvem afsenderen er. Tilbudsgiveren kan efter anmodning få udleveret en kvittering med dato og klokkeslæt for afleveringen. 2.7 Åbning af de indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 2.8 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende indtil 90 dage fra tilbudsfristen. Såfremt tilbudsgiver får meddelelse om, at Ordregiver har identificeret tilbudsgivers tilbud som det vindende bud, er Ordregiver indtil udløbet af vedståelsesfristen berettiget til ved skriftlig meddelelse til tilbudsgivers kontaktperson at forlænge vedståelsesfristen med yderligere 6 måneder. 2.9 Aftalegrundlag Aftale om levering af de af udbuddet omfattede ydelser indgås på grundlag af vedlagte rammekontrakt. Rammekontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem kontraktparterne i forbindelse med opfyldelse af rammekontrakten. Fravalgte tilbudsgivere anmodes om, ikke at foretage opsøgende salg og tilbud af konsulent bistand hos ordregiver i kontraktperioden Delområder Der kan ikke afgives delbud Alternative bud Der kan ikke gives alternative bud Konsortier Såfremt flere tilbudsgivere byder i fællesskab, hæfter disse solidarisk i forhold til ordregiver. Det skal af tilbuddet klart fremgå, med hvilken tilbudsgiver ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige tilbudsgiver(e). Side 8 af 39

9 Såfremt flere tilbudsgivere byder i fællesskab, skal det beskrives hvorledes konsortiet har planlagt levering af landsdækkende ydelser. Ved sammenslutninger af tilbudsgivere skal oplysningerne under udbudsmaterialets afsnit 2.16 Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet. Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men såfremt flere byder i forening, skal der iblandt disse udpeges en ansvarlig leverandør, der tegner alle de bydende Ordregivers forbehold Ordregiver forbeholder sig ret til at kunne annullerer udbuddet, for så vidt der måtte være saglige grundet hertil. Ved annullering vil der ikke ske erstatning for udgifter ved udarbejdelse af tilbud. Projektets 2.del og dermed kontraktens gennemførelse er betinget af, at der tilsluttes 100 eller flere deltagere til vækst via ledelse 2. del. Kontraktperiode Såfremt der tilsluttes 100 eller færre deltagere i nærværende projekt 2. del forbeholder ordregiver sig ret til at annullere kontrakten med kontrakthaver, uden at ordregiver bliver erstatningsansvarligt overfor kontrakthaver. Kontrakthaver er derfor ikke berettiget til nogen form for godtgørelse som følge af opsigelsen. Jf. udkast til kontrakt 25. Se også forbehold i pkt. 1.2 Udbyders fremtidige rammekontrakt Ordregiver forbeholder sig ret til i mindre omfang, at foretage køb af ydelsen til anden side, såfremt rammekontraktens omfattede ydelse ikke kan dække et særligt behov hos ordregiver. Ovennævnte jf. Udbudsdirektivets artikel 9. stk. 5 (delkøb) Oplysninger vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Relevante oplysninger om nationale eller regionale forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljøbeskyttelse og forpligtelser i henhold til gældende bestemmelser med hensyn til beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt kan fås hos de på bilag 7 oplistede statslige tjenester Tilbudsgivers forbehold Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af udbudsmaterialets bilag 4. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. udbudsmaterialets afsnit 2,5, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås. Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, så som, udvælgelseskriterier, tildelingskriterier, mindstekrav jf. kravspecifikationen, og alle forhold i kontrakten, vil medføre, at ordregiver har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der vedrører ikke grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har ordregiver ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har ordregiver pligt til at se bort fra tilbuddet. Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at ordregiver er berettiget og/eller forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen. Faglige forbehold, såsom branche standardforbehold, vil blive behandlet som ethvert andet forbehold. Side 9 af 39

10 Det bemærkes, at forbehold overfor rammeaftalen ofte ikke vil kunne prissættes hvorfor sådanne forbehold medfører stor risiko for at tilbuddet anses for ukonditionsmæssigt 2.15 Forhandling ikke mulig Det skal understreges, at tilbudsgivere og ordregiver ikke vil kunne forhandle om de afgivne tilbud i et omfang, der overskrider de rammer, som blandt andet er angivet i en fælleserklæring fra Rådet og Kommissionen i forbindelse med direktiv 71/305/EØF. Rådet og Kommissionen erklærer her, at fremgangsmåderne med offentligt eller begrænset udbud udelukker enhver forhandling med ansøgere eller bydende om grundlæggende elementer i kontrakterne, som ikke vil kunne ændres uden fare for konkurrencefordrejning, og der må navnlig ikke forhandles om priser; der må kun finde drøftelser sted med ansøgere eller bydende, når det sker med henblik på at præcisere eller supplere indholdet af deres bud eller de ordregivende myndigheders krav, og i det omfang dette ikke giver anledning til forskelsbehandling. Det er derfor nødvendigt, at tilbuddene behandler alle relevante forhold, herunder angiver samtlige priser (inkl. Eventuelle rabatter og lignende) på et så detaljeret niveau som overhovedet muligt, og at tilbuddene er præcise i enhver henseende. Af den grund er det yderst vigtigt, at de afgivne tilbud er fyldestgørende udformet, således at tilbuddene på alle punkter opfylder udbudsmaterialets krav til tilbuddenes indhold og udformning, og at tilbuddene indeholder alle de af udbudsmaterialets efterspurgte oplysninger. Tilbud der ikke opfylder disse krav vil ikke blive taget i betragtning ved den endelige tilbudsevaluering. Hvis Ordregiver finder behov for præcisering af det afgivne tilbud eller ønsker supplerende oplysninger i relation hertil, vil den enkelte tilbudsgiver blive kontaktet med henblik på at fremkomme med de supplerende informationer. Ordregiver sørger i den forbindelse for, at principperne om gennemsigtighed og ligebehandling bliver opfyldt. Ordregiver forbeholder sig ret til at anvende reglerne i implementeringsbekendtgørelsen Udvælgelseskriterier Nedenstående udvælgelseskriterier er udvalgt af ordregiver, idet ordregiver vil sikre, at tilbudsgiverne er kvalificeret og i stand til at udføre nærværende kontrakt. I udvælgelsesfasen foretages en vurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Formålet hermed er at sikre, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere, der er egnede til at løfte opgaven. De tilbud, som ordregiver vurderer lever op til udvælgelseskriterierne vil indgå i den endelige evaluering med henblik på tildeling af kontrakt. De opstillede Tildelingskriterier er de såkaldte konkurrenceelementer. Ordregiver vil vurdere, de tilbud, som har levet op til udvælgelseskriterierne. Tilbuddene vil blive vurderet på grundlag af udbudsmaterialets tildelingskriterier og opfyldelse af udbudsmaterialets mindstekrav. Tilbuddene vil blive tildelt point efter hvordan at ordregiver evaluerer det enkelte tilbud lever op til konkurrenceparametrene jfr. Pkt Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning. Side 10 af 39

11 Ved sammenslutninger af virksomheder skal nedenstående dokumentation gives for hver enkelt virksomhed. Jf. pkt Nedenstående bilag skal vedlægges tilbuddet og såfremt de ikke er vedlagt vil tilbuddet IKKE blive prækvalificeret. A) Økonomisk og finansiel kapacitet: 1) Dokumentation for, at Tilbudsgiver ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til artikel 45 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Dokumentationen skal være gældende på tilbudsafgivningstidspunktet. Fortrykt formular findes som bilag 6 2) Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang Tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997) Fortrykt formular findes som Bilag 5 Tro - og love erklæring. Tilbudsgiver vil ikke komme i betragtning ved skyldig gæld på kr. eller mere til det offentlige. 3) Kopi af gyldig erhvervsansvarsforsikring jf. 21 i udkast til kontrakt 4) Det seneste års afsluttede regnskab, skal som minimum vise en positiv egenkapital. Såfremt Tilbudsgiver ikke kan fremlægge årsregnskab for det seneste afsluttede regnskabsår på grund af tidspunktet for Tilbudsgivers etablering, kan Tilbudsgiver blot vedlægge de tilstedeværende årsregnskaber. B) Teknisk kapacitet: 1) En beskrivelse af tilbudsgivers virksomhedsprofil, herunder ejerforhold, organisationen, antal ansatte og forretningsområder. 2) Erfaring, referencer og resultater: A. Som tilbudsgiver på lederafklaringsforløbet vil der blive lagt stor vægt på dokumenterbare erfaringer og resultater med målgruppen opnået ved gennemførelsen af relevante og sammenlignelige ejerleder-, leder-, afklarings- og assessmentforløb for virksomheder med mellem 5 og 50 ansatte. B. Tilbudsgiver og eventuelle underleverandører skal have omfattende erfaring med lederudvikling målrettet ejerledere og SMV virksomheder og skal have en indgående forståelse for de markante forskelle der kendetegner forretnings- og lederudvikling i store internationalt orienterede virksomheder og mindre ejerdrevne virksomheder. Tilbudsgiver skal derfor medsende en referenceliste med udførte sammenlignelige opgaver over de seneste 3 år. (Bilag 9) Følgende oplysninger skal være inkluderet i referencelisten: o Beskrivelse af sammenlignelige opgaver med tilknyttet omsætningstal, herunder en projektbeskrivelse, som tydeliggør, at tilbudsgiver kan leve op til punkt A og B Side 11 af 39

12 o Beskrivelse og dokumentation for konsulenternes og undervisernes erfaring med og kulturforståelse for ejerledermålgruppen o Navn på kunde o Kontaktperson + kontaktdata ved kunde o Årstal/tidspunkt/periode for levering af de sammenlignelige opgaver o Der skal for hver reference vedlægges en opgavebeskrivelse og rapport notat om det opnåede resultat for hvert af de konkrete projekter referencer o Vedlagt CV for flere af de gennemgående konsulenter o Vedlagt CV for flere af de gennemgående undervisere o Vedlagt CV for projektleder Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i alle de anførte referencer kan dokumentere resultater og erfaring med brugen af profilværktøjer. Navnet på den/de anvendte profilværktøjer skal angives. Der skal om muligt angives 3 tilsvarende referencer. Er det ikke muligt at angive 3 referencer eller referencer overhovedet skal årsagen hertil fremgå af tilbuddet. Ordregiver forbeholder sig ret til at indhente referencer hos de angivne kontaktpersoner. Såfremt de indhentede referencer sår tvivl om Tilbudsgivers egnethed i forhold til at løfte opgaven, forbeholder ordregiver sig ret til at afvise Tilbudsgiver. Alle krævede dokumenter skal medsendes tilbud ellers afvises dette som værende ikke prækvalificeret Tildelingskriterier Rammekontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet følgende delkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tilbudsvurderingen: Delkriterium Vægtning i procent Pris. Herunder konstatering af den samlede Tilbudssum (jf. bilag 10). 40 % Tilbudssummen skal dække alle udgifter som følger: Deltagelse i opstartsmøde arrangementer af 2 dages internat, overnatning, forplejning, kursussted, kursusmateriale og undervisning jævnfør tidsplanen Case til deltagerne (hjemmeopgaven) i mellem internatforløbene og opfølgningsdagene. Gennemførsel af opfølgningsdagene efter internatforløbene inklusiv forplejning og udarbejdelsen af en kort handlingsplan for deltagerne som afslutning på hele forløbet Transport og forplejning (deltagere og proceskonsulenter betaler selv transport) Profilanalyse Tidsplanen er fast og kan ikke ændres. Side 12 af 39

13 Kvalitet. Evalueringsparametrene (Konkurrenceparametrene)er listet nedenfor 60 % Tilbuddet skal afgives i danske kr. eksklusiv moms og dække alle forbundne omkostninger og afgifter. Ordregiver accepterer ikke ekstra regninger af nogen art i kontraktperioden. Et tilbud tildeles ikke point for at opfylde mindstekravene, idet mindstekravene ikke indgår som en del af evalueringen Tildelingskriteriet Kvalitet 60 %: Underkriterierne A. og B. vægtes med 40 % pr. underkriterium, C. vægtes med 20 % A. Der ønskes tilbudt oplæg på indhold af 2 dags internat og opfølgningsdagen. Den tilbudsgiver der tilbyder et program, som lægger vægt på sammensætningen af et gennemarbejdet og relevant lederudviklingsforløb, som fuldt ud understøtter formål og mål med projektet på det 2 dages internat (bilag 2) og på både de centrale læringspunkter i case øvelsen og hvordan disse konkret kan omsættes til værdiskabende handlinger i dagligdagen hos den enkelte virksomhed på opfølgningsdagen tildeles fuldt point i dette under kriterium. For, at der kan tildeles fuldt point i dette underkriterium skal tilbudsgiver beskrive og dokumentere, hvilke underelementer der indgår i ovennævnte programelementer gældende for både 2 dages internat og opfølgningsdagene, jf. bilag 2. Ligeledes skal der redegøres for hvordan programelementerne forholder sig til nyere viden omkring de faglige elementer, der indgår. B. Tilbudsgiver skal beskrive, hvilke resultater tilbudsgiver kan tilbyde, at der opnås i nærværende lederudviklingsforløb med ejerledere eller ansatte ledere i SMV virksomheder med mellem 5 og 50 ansatte. Den tilbudsgiver der tilbyder, at resultaterne betyder, at ejerlederne bliver kompetenceløftet ledelsesmæssigt tildeles fuldt point i dette underkriterium. For ordregiver betyder kompetenceløftet, at ejerlederne f.eks. opnår mere viden om sammenhængen mellem forretningsudvikling og lederudvikling For at der kan tildeles fuldt point i dette underkriterium skal tilbudsgiver beskrive og dokumentere, hvordan resultaterne syntes opnået. C. Den tilbudsgiver der har opnået en certificering gennem brug af profilanalyseværktøj tildeles fuldt point i dette underkriterium. Dokumentation skal vedlægges tilbud. Med baggrund i udbyders forvaltningsretlige skøn, vil udbyder evaluere og tildele særskilt hvert tilbud point ud fra en skønsmæssig vurdering af, i hvor høj grad hvert enkelt tilbud tilbyder den af udbyder efterspurgte kvalitet. Udbyder vil bruge sit forvaltningsretlige skøn med baggrund i de ovennævnte oplyste målepunkter konkurrenceelementer for hvert underkriterium. Tilbuddet der netop opfylder udbyders mindstekrav bliver ikke tildelt point, mens det optimale Side 13 af 39

14 tilbud tildeles 5 point. Tilbud mellem disse to yderpunkter tildeles point mellem 1 og 5 på baggrund af ordregivers evaluering af i hvor høj grad det enkelte tilbuds beskrivelser og tilbudte løsninger skønnes, at leve op til tildelingskriteriet kvalitet. Identifikation af det økonomisk mest fordelagtige tilbud Identifikation af det økonomisk mest fordelagtige tilbud sker på grundlag det samlede vægtede pointtal. Tilbuddet med det højeste resultat anses for det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Meddelelse af resultatet Alle deltagere i udbudsforretningen vil samtidig og skriftligt blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen Meddelelsen til den vindende tilbudsgiver, om at dennes tilbud er identificeret som det vindende tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren. Der er ingen kontrakt eller løfte herom, før kontrakten er underskrevet af begge parter. Meddelelse om resultatet af udbudsforretningen vil blive bekendtgjort i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med de herom gældende regler Bilag Bilag 1: Internt produktblad for Vækst via Ledelse Bilag 2: Lederafklaring skitsering af forløb Bilag 3: 360 graders måling Bilag 4: Forbeholdsliste Bilag 5: Tro og Love erklæring Bilag 6: Udelukkelsesforhold Bilag 7: Oplysninger vedr. beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt Bilag 8: Tro og Love erklæring Bilag 9: Referenceliste Bilag 10: Tilbudsliste 3. Kravspecifikation Nedenstående kravspecifikation og Bilag 1 og 2 er ikke en del af tildelingskriterierne, men er minimumskrav, som skal efterleves. Overholder tilbudsgiver ikke dette, vil tilbuddet blive afvist som værende ikke-konditionsmæssigt, med mindre tilbudsgiver har taget forbehold i bilag 4, og tilbudsgiverens forbehold ikke i sig selv medfører afvisning. Tilbudsgiver skal beskrive og dokumentere, hvorledes alle nedenstående forhold i kravspecifikationen løses og tilbydes. Overholder tilbudsgiver ikke dette, vil tilbuddet blive afvist som værende ikke-konditionsmæssigt, med mindre tilbudsgiver har taget forbehold i bilag 4, og tilbudsgiverens forbehold ikke i sig selv medfører afvisning. Indledning Som en del af de projektmæssige overvejelser omkring den konkrete udmøntning af Vækst via Ledelse, er det blevet besluttet at sammensætte et koncentreret lederafklaringsforløb, (se bilag 2). Forløbet består af gennemførelsen af: En afklaring af personlighedsprofilen eller anden relevant analyse for den enkelte ejerleder, ansatte leder eller erfarne iværksætter. gennemføres af tilbudsgiver Afvikling af syv 2-dages fælles internat med deltagere målrettet samme deltagerkreds herunder overnatning og forplejning. (44 deltagere i uge 38 med opsamlingsdage i uge 43, 44 deltagere i uge 41 med opsamlingsdage i uge 46, 44 deltagere i uge 45 med opsamlingsdage i uge 49 samt ekstra 22 deltagere i en af de nævnte uger med opfølgningsdag som anført). Side 14 af 39

15 Indholdet på forløbene skal i størst mulig omfang understøtte det overordnede formål med projektet og skal færdigudvikles og tilpasses målgruppen i en samskavende proces med konsortiets egne proceskonsulenter. Afvikling af det 2-dages ejerleder internat herunder overnatning og forplejning, Forløbet har til formål at sikre en professionel identifikation og afklaring af ejerlederens leder/personlighedsprofil med særlig fokus på de mange stærke spidskompetencer der driver og motiverer deltageren, men som samtidig også kan skabe en større indsigt i de naturlige udviklingsområder der knytter sig til den konkrete profil. Som det bærende element i screeningen af de potentielle deltagere, kommer alle virksomhederne igennem et væksthjulsforløb en såkaldt 360 graders måling (se bilag3). Den øvelse er af problemdiagnosticerende karakter og har til formål at identificere de væsentligste lederudfordringer på virksomhedsniveau. Denne ydelse samt løbende procesopfølgning leveres af konsulenter fra udbyder og skal ikke indgå i tilbuddet. Netop fordi at projektets målgruppe er ejerledere (og ansatte ledere) af SMV virksomheder med mellem 5-50 ansatte vil ejerlederen ofte være det centrale omdrejningspunkt for stort set alle væsentlige beslutninger i virksomheden. Derfor ønsker udbyder, at lederafklaringsforløbet skaber en klar bevidsthed og erkendelse hos ejerlederen omkring betydningen af egen lederrolle i udviklingen af virksomheden som kan medvirke til at styrke muligheden for at skabe vedvarende vækst i omsætning, eksport eller medarbejderantal. På den måde bliver betydningen og synliggørelsen af den personlige udviklingsrejse til et afgørende indsatsområde for at styrke koblingen mellem lederudvikling og forretningsudvikling og som derfor i sig selv bliver til væsentligt succeskriterium for lederafklaringsfasen. Som afslutning på lederafklaringsfasen, er det målet at ejerlederen er klædt bedst muligt på til at træffe et velovervejet, personligt og værdiskabende valg med henblik på fase 3 omkring det videre udviklingsforløb for virksomheden. Derfor skal lederafklaringsfasen opsummeres i en konkret handlingsplan for det videre forløb. Vækst via Kompetenceudvikling eller Vækst via Rådgivning. Afklaringsforløbet påtænkes gennemført på forskellige lokationer i landet f.eks. omkring Aarhus og hovedstadsområdet for at sikre dannelsen af lokale netværk deltagerne imellem. (154 deltagere i 7 forløb i 2012). Der vil igennem hele afklaringsforløbet være tilknyttet proceskonsulenter fra konsortiet med det formål at gennemføre den indledende 360 graders screening og sikre en rød tråd igennem hele processen herunder sørge for at alle de administrative elementer gennemføres som planlagt. Proceskonsulenters deltagelse skal indtænkes som en del af internat og opfølgningsdag. For at løse opgaven, er det vigtigt at drøftelserne med de enkelte ejerledere bliver en dialog baseret på tillid, fortrolighed og gensidig respekt med udgangspunkt i et praksisnært forløb med centrale elementer af action learning. Tilbudsgiver skal beskrive og sandsynliggøre, hvilken værdi der tilføres en deltager i projektet gennem et lederafklaringsforløb. Tilbudsgiver skal sandsynliggøre, hvilke overordnede resultater tilbudsgiver forventer at få ud projektet. Tilbudsgiver skal sandsynliggøre, hvilke resultater tilbudsgiver forventer at få ud projektet når opgaven er at skabe en stærk kobling mellem lederudvikling og forretningsudvikling. Side 15 af 39

16 Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan god lederudvikling kan influere på forretningsudvikling. Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes de væsentligste udfordringer på både virksomhedsniveau og individ niveau kan kombineres til en samlet handlingsplan for lederudvikling, der kan identificere og fjerne barriere for vækst på virksomhedsniveau i SMV virksomheder med 5 til 50 ansatte og omsætte udfordringerne til konkrete handlings og læringsforløb. Tilbudsgiver skal kunne udføre opgaven gennem et landsdækkende konsulentnetværk, som gør det muligt, at gennemføre forløbet over hele landet. (Hovedstadsområdet og Århusområdet) Tilbudsgiver skal tilbyde konsulenter med en udpræget empatisk indstilling til opgaven med at skabe en fortrolig og åben dialog med de enkelte deltagere, som tager udgangspunkt i en høj grad af forståelse for de mange fintfølende facetter i arbejdet med forskellige virksomhedsformer og størrelser, ejerforhold og sociale og geografiske forskelligheder på individ-niveau baseret på gensidig respekt. 4. Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Udkastet til kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Udkastet til kontrakten udfyldes af ordregiver i tilfælde af en aftaleindgåelse. 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Væksthus Syddanmark Forskerparken 10C 5230 Odense M (i det følgende kaldet udbyder) og [Firma] [Adresse] [Postnr.] [By] (i det følgende kaldet leverandøren). 2 Kontraktgrundlag Nærværende kontrakt er indgået efter afholdt offentligt udbud i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Kontrakten beskriver udbyders og leverandørens forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Kontrakt mellem leverandøren og udbyder Side 16 af 39

17 B. Udbudsmateriale med bilag fra udbyder af C. Leverandørens tilbud af [dd.mm.åååå]. Leverandøren forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til den anførte pris. 3 Rammekontraktens omfang Levering af projektet til den i 1 nævnte udbyder. 4 Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra den og indtil den kontrakten ophører uden særskilt opsigelse ved kontraktens udløb 5 Forsinkelse Leverandørerne forpligter sig til at etablere en leveringssikkerhed og tryghedsgaranti og at det altid meddeles udbyder hvis tekniske, trafikale eller andre forhold medfører forsinkelser eller ændringer til aftalte leveringsplaner. Hvis Leverandøren må forudse en forsinkelse i leveringen, skal Leverandøren straks give meddelelse til udbyder med angivelse af såvel årsag til forsinkelsens opståen som forventet varighed/omfang af forsinkelsen. Ny leveringstermin kan på baggrund heraf aftales, forudsat at udbyder accepterer en sådan. Udbyder anser enhver forsinkelse for væsentlig. Hvis Leverandøren ikke leverer ydelsen til aftalt tid, er udbyder berettiget til at hæve den pågældende ordre helt eller delvis, uanset overskridelsens varighed. Hæves ordren helt eller delvis, er udbyder berettiget til at foretage dækningskøb for Leverandørens regning. Ved gentagne forsinkelser af enkeltstående leverancer - ydelser, som ikke skyldes force majeure er udbyder berettiget til at ophæve aftalen helt eller delvis med omgående virkning, og Leverandøren vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, udbyder lider som følge af denne ophævelse. 6 Krav til ydelsen Generelle krav: Alle informationer skal fremgå på dansk og udformningen skal leve op til den til enhver tid gældende lovgivning i Danmark og / eller i EU. Alle ydelser skal leve op til den til enhver tid gældende lovgivning såfremt der ikke forefindes EU regler på ydelsen, skal ydelsen leve op til de til enhver tid gældende krav i dansk lovgivning. Derudover skal alle ydelser leve op til evt. skærpede krav jf. nærværende udbudsmateriale. 7 Priser Prisen er fast i hele kontraktperioden og er gældende jf. leverandørens tilbud af [dd.mm.åååå]. Såfremt udbyder er nødsaget til at modtage erstatningsydelser altså en erstatning for allerede bestilte ydelser hvor normalprisen er højere, må erstatningsydelsen prismæssigt ikke overstige prisen på den oprindelig aftalepris og kvaliteten skal som minimum være uændret. Udbyder accepterer ikke ekstra regninger af nogen art i kontraktperioden. Side 17 af 39

18 8 Prisregulering Prisen er fast i hele kontraktperioden Leverandøren kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og afgiftsstigninger, som bliver kendt efter, at kontrakten er indgået, og som bliver pålagt leverandøren i forhold til de af kontrakten omfattede ydelser, tillægges de aftalte priser. Såfremt prisreguleringen vedrører lovgivningsmæssigt fastsatte afgiftsændringer, skal dokumentation for afgiftsændringerne også fremsendes. Alle reguleringer skal ske med udgangspunkt i de opgivne tilbudspriser. Varsel om prisreguleringer skal sendes til Jens Peter Bech på mail Leverandøren skal altid fremsende dokumentation for prisregulering i op - eller nedadgående retning. Leverandøren skal derfor fremsende dokumentation fra underleverandør med oplysning om prisstigning/prisfald i kr. Dokumentation i kr. er den mest enkle og kontrollerbare dokumentationsform Ingen prisændringer kan træde i kraft før de er skriftligt godkendt af udbyder 9 Ændring af produktsammensætning Såfremt ændringer i lovgivningen og/eller myndighedskrav medfører, at der skal foretages korrektioner/ændringer i ydelsens sammensætning, er leverandøren pligtig til omgående at informere udbyder herom samt omgående at ændre ydelserne som påkrævet. Såfremt leverandøren ved produktudvikling eller på anden måde udvider sit sortiment med nye ydelser, som kvalitetsmæssigt og prismæssigt svarer til ydelserne i kontraktens nettosortiment, kan leverandøren efter aftale med udbyder tilbyde disse ydelser. Dette må dog ikke være af væsentlige ydelser, da udbudsgrundlaget ikke må forrykkes. 10 Fakturering Faktura fremsendes til: Væksthus Syddanmark Forskerparken 10C 5230 Odense M Att. Vækst Via ledelse Fakturaen skal indeholde Udstedelsesdato (fakturadato) Et fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen (fakturanummer) Leverandørens CVR-nr. (eller SE-nr.) Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse Beskrivelse af den leverede ydelse Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden moms, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed Gældende momssats Det momsbeløb, der skal betales Udbyders adresse Rekvirent hos udbyder Side 18 af 39

19 Rekvisitions nummer 11 Betaling Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage fra modtagelse af korrekt faktura. 12 Bonus, gebyrer mv. Omsætningen som følge af denne kontrakt med udbyder må ikke blive genstand for udbetaling af bonus, gebyr, rabatandel eller anden form for godtgørelse til tredjemand. Overtrædelse af denne bestemmelse vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. Desuden kan udbyder i givet fald kræve det udbetalte beløb returneret fra leverandøren i kombination med en bod på 2 % af den samlede kontraktsum. Det samlede krav kan modregnes fuldt ud i enhver fordring mod leverandøren. 13 Offentlige påbud Leverandøren er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud gældende for en tilbudt vare såvel på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontraktperioden. Sker der i kontraktperioden ændringer i offentlige påbud, der på væsentlige områder ændrer den udbudte opgave, vil parterne kunne anvende reglerne i 25 vedr. afgørelse af tvister til at løse eventuelle tvivlsspørgsmål. Overtrædelser af offentlige påbud vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 14 Miljø Leverandøren garanterer, at alt hvad der bliver leveret under nærværende kontrakt opfylder de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver mv. 15 Etik og socialt ansvar Udbyder forudsætter, at leverandøren og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Det forudsættes endvidere, at leverandøren og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Såfremt udbyder bliver bekendt med, at leverandøren eller dennes underleverandører ikke lever op til foranstående bestemmelser, er leverandøren forpligtet til at opfylde kontrakten med en tilsvarende ydelse, som opfylder kontraktens krav til ydelsen. Leverandørens eventuelle omkostninger forbundet hermed er udbyder uvedkommende. Manglende overholdelse af bestemmelser i denne klausul betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten. 16 Kontakt mellem parterne Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. Side 19 af 39

20 Der forventes en hjælpsom og serviceminded adfærd, og at der fra Leverandørens side lægges op til en positiv dialog med udbyder. Udbyder lægger op til en samskabende proces, hvor partnerne udviser fleksibilitet og vilje til at modulere på indhold, hvis der opstår behov for det. Den valgte leverandører skal i hele aftaleperioden afse tid til at deltage i opfølgningsmøder såfremt det måtte ønskes fra udbyder. 17 Service fra leverandørens side Der henvises til leverandørens tilbud af Statistik Leverandøren skal efter anmodning udarbejde og fremsende statistik over omsætningen på aftalen Statistik skal fremsendes elektronisk i et nærmere defineret og tilgængeligt format. 19 Garanti og reklamation Konstaterer udbyder mangler ved ydelsen, kan denne kræve, at leverandøren afhjælper manglen ved omlevering inden for rimelig tid medmindre dette vil være uforholdsmæssigt byrdefuldt for leverandøren. Undlader leverandøren på trods af opfordring hertil at afhjælpe manglen, er udbyder berettiget til at lade manglen afhjælpe for leverandørens regning. Hvor intet andet er anført gælder købelovens reklamations- og ansvarsregler. Leverandørens almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende kontrakt. 20 Underleverandører Såfremt leverandøren anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, garanterer leverandøren for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis leverandøren selv havde udført leverancen - ydelsen. Leverandøren kan kun med udbyders skriftlige samtykke helt eller delvis sætte en anden i sit sted. Leverandøren er berettiget til at anvende underleverandører, som er oplyst ved aftaleindgåelse, men ansvaret for korrekt opfyldelse af leverancen ydelsen påhviler Leverandøren fuldt ud. Hvis Leverandøren i aftaleperioden ønsker at skifte underleverandører, skal dette godkendes af udbyder. Udbyder kan ikke nægte godkendelse uden saglig grund. Leverandøren kan kun med udbyders skriftlige samtykke helt eller delvis diskontere eller overdrage sit tilgodehavende til tredjemand. 21 Erstatning og forsikring Leverandøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade, herunder også erhvervs- og produktansvar samt hændelige skader, som måtte opstå i forbindelse med de af kontrakten omfattede ydelser. Leverandøren er pligtig til at holde udbyder skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod udbyder af tredjemand, og som er forårsaget af fejl eller mangler ved leverancen - ydelsen, en skade eller Leverandørens skadevoldende adfærd. Dette gælder uden begrænsning. Leverandøren skal have tegnet en Erhvervsansvarsforsikring og opretholder sådan forsikring i hele kontraktperioden. Forsikringen dækker med en samlet årlig forsikringssum på 10 mio. danske kr. Leverandørens eventuelle selvrisiko må ikke overstige danske kr. pr. skade. Leverandørens erstatningsansvar er ikke begrænset til forsikringssummen. Side 20 af 39

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Strategisk Kompetenceudvikling

Strategisk Kompetenceudvikling Offentligt udbud Udbudsmateriale for Strategisk Kompetenceudvikling Bekendtgjort 10.9.2015 på www.udbud.dk 18-09-2015 12:42:13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale Taxikørsel Version 2 19.08.2015 Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende rammeaftale er gældende [delaftale x] og omhandler levering af taxikørsel i delaftalens geografiske område. Rammeaftalen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

ANNONCERING. På levering af 2 stk. fabriksnye minibusser til Slagelse Kommune 1/13

ANNONCERING. På levering af 2 stk. fabriksnye minibusser til Slagelse Kommune 1/13 ANNONCERING På levering af 2 stk. fabriksnye minibusser til Slagelse Kommune 10072013 1/13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Afgivelse af tilbud... 3 2.

Læs mere

Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser

Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser til borgere ved Vejen Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By Leverancekontrakt 1. Parterne Mellem KEA Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 2200 Kbh. N. Cvr.: 31 65 62 06 Tlf.: 46 46 00 00 (i det følgende kaldet køberen) Og Firmanavn leverandør /CVR nummer

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 Bilag 1 - kontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Tlf. 99 15 55 00 og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud vedrørende Lederafklaringsforløb i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Østjysk Ledelsesakademi, som er et samarbejde

Læs mere