EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse"

Transkript

1 EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort :21:27

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generel beskrivelse af udbuddet Udbyders fremtidige rammekontrakt Opgavens omfang Tildeling af aftale Rammekontraktperiode Udbudsbetingelser Udbudsform Formkrav Sprog Ejendomsret Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist Åbning af de indkomne tilbud Vedståelsesfrist for tilbud Aftalegrundlag Delområder Alternative bud Konsortier Ordregivers forbehold... 9 Se også forbehold i pkt. 1.2 Udbyders fremtidige rammekontrakt Oplysninger vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Tilbudsgivers forbehold Forhandling ikke mulig Udvælgelseskriterier Tildelingskriterier Bilag Kravspecifikation Udkast til kontrakt Parterne Kontraktgrundlag Rammekontraktens omfang Kontraktperiode Forsinkelse Krav til ydelsen Priser Prisregulering Ændring af produktsammensætning Fakturering Betaling Bonus, gebyrer mv Offentlige påbud Miljø Etik og socialt ansvar Kontakt mellem parterne Service fra leverandørens side Statistik Garanti og reklamation Underleverandører Erstatning og forsikring Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Misligholdelse Side 2 af 39

3 24 Misligholdelsesbeføjelser Lovvalg og afgørelse af tvister Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Kontraktændringer Betingelser Underskrift Bilagsoversigt Bilag 1 - Internt produktblad for Vækst via Ledelse Bilag 2 - Lederafklaring skitsering af forløb Bilag graders måling Bilag 4 - Forbeholdsliste Bilag 5 - Tro og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 6 - Udelukkelsesforhold Bilag 7 - Oplysninger vedr. beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt: Bilag 8 - Tidsplan Bilag 9 Referenceliste Bilag 10 Tilbudsliste Side 3 af 39

4 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet I 2012 lanceres et nyt udviklingsprojekt, som sætter fornyet fokus på lederudvikling i små - og mellemstore virksomheder. Det primære fokus er på virksomheder med 5 50 ansatte. Undersøgelser viser, at vejen til ny og bedre vækst går gennem kompetente og ambitiøse ledere i virksomhederne. De danske virksomheder skal være endnu skarpere til vækst og have løftet deres ambitioner op på et nyt niveau. De skal kort og godt have styrket deres vækstkompetencer. Det er grunden til, at et stærkt konsortium der består af de fem Væksthuse, Håndværksrådet, Syddansk Universitet og Dansk Erhverv, lancerer Vækst via Ledelse, det første landsdækkende initiativ rettet mod at løfte ledelseskompetencerne i de danske virksomheder. Syddansk Universitet indgår i projektet som forskningspartner. Opgaven støttes af Den Europæiske Socialfond, og det understreges, at der i udvælgelsens af leverandør i projektet skal kunne dokumenteres, at der er udvist en sund finansforvaltning, herunder økonomisk sparsommelighed. Nu udbydes anden runde af forløbet. Det forventes, at 154 deltagere vil deltage i forløbet. Første runde forventes afsluttet august Tredje runde forventes udbudt oktober Forløbene skal ses som særskilte projekter og de udbydes også særskilt. Yderligere info om projektets baggrund, formål og mål, kan findes i vedhæftede bilag 1 og 2. Den ordregivende myndighed er: Væksthus Syddanmark Forskerparken 10C 5230 Odense M Tidsplan for projektet: Kontraktstart 27.8 Opstartsmøde med konsortium - heldagsmøde Der gennemføres profilanalyser af deltager op til hvert enkelt internat forløb dages internat i Århusområdet Case hjemmeopgave for deltagerne Opfølgningsdag dages internat i Københavnsområdet Case hjemmeopgave for deltagerne Opfølgningsdag dages internat i Århusområdet Case hjemmeopgave for deltagerne Opfølgningsdag Side 4 af 39

5 dages internat i Københavnsområdet Case hjemmeopgave for deltagerne Opfølgningsdag dages internat i Århusområdet Case hjemmeopgave for deltagerne Opfølgningsdag dages internat i Københavnsområdet Case hjemmeopgave for deltagerne Opfølgningsdag afslutning af lederafklaringsforløbet for de 154 deltagere Anden del af projektet, som er genstand for dette udbud indeholder et forløb for 154 deltagere fordelt på 7 internatforløb se mere i kravspecifikation og bilag 1 og Udbyders fremtidige rammekontrakt Valg af leverandør er ikke afsluttet, før rammekontrakt er underskrevet af begge parter pr. delaftale. Rammekontrakten forudsættes indgået med en leverandør i form af nedenstående aftaletype: Eneleverandøraftale Ordregiver er forpligtet til udelukkende at anvende den indgåede rammekontrakt Rammeaftalen har et budget på 2 mio. danske kr. ekskl. moms for 154 deltagere. Tilbudsgiver skal afgive tilbud med udgangspunkt i ovennævnte 154 deltagere og nævnte budgettal. Såfremt der kun tilmeldes mellem deltagere er følgende gældende: Enhedsprisen er gældende mellem deltagere Herefter stiger enhedsprisen 10 % mellem deltagere Enhedsprisen stiger 15 % mellem deltagere Tilmeldes under 100 deltagere forbeholder ordregiver sig ret til at hæve kontrakten jf. kontraktens pkt Opgavens omfang Se pkt. 1.1 og bilag 1 og 2 Ydelsen er optaget i direktivets Bilag II A under kategori 11 managementkonsulentvirksomhed og beslægtede tjenesteydelser (CPC-kode 865, 866, CPV-kode ). Side 5 af 39

6 1.4 Tildeling af aftale Aftalen bliver tildelt ud fra kriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud, som nærmere beskrevet i punkt Underkriterierne og vægtningen er følgende: Pris: 40 % Kvalitet: 60 % Prisen vil blive vurderet ud fra den samlede tilbudssum opgjort i henhold til bilag 10 (Tilbudslisten). 1.5 Rammekontraktperiode Kontraktperioden er fra den til og med den Udbudsbetingelser 2.1 Udbudsform Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Udbudsforretningen er derfor omfattet af EU's udbudsregler. Det medfører, at Ordregiver er forpligtet til at følge en række formelle regler og procedurer i forbindelse med tildeling af kontrakt I den forbindelse ønsker Ordregiver at henlede tilbudsgivers opmærksomhed på, at Ordregiver er berettiget til og kan være forpligtet til at se bort fra et tilbud, der ikke overholder forskrifterne i disse udbudsbetingelser, eller hvis det indeholder væsentlige uklarheder; at Ordregiver ikke tillader at tilbudsgiver fremkommer med ændringer til tilbuddet efter tilbudsfristens udløb 2.2 Formkrav Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i 1 eksemplarer. Det samlede tilbudsmateriale skal desuden fremsendes i 1 eksemplar på USB - nøgle. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det skriftlige og det elektroniske materiale gælder det skriftlige tilbud. Alle tilbudsdele og bilag skal være kompatibelt med Microsoft Word/Excel, eller i pdf format. Tilbuddets udformning skal følge systematikken i udbudsmaterialet. Det er vigtigt, at tilbudsgiver i tilbudsmaterialet forholder sig til alle punkter i udbudsmaterialet, da vurderingen vil blive foretaget på grundlag af dette. Evt. manglende oplysninger vil ikke blive indhentet. Vedlagt tilbudsliste (bilag 10) skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen i uændret form. Side 6 af 39

7 Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. 2.3 Sprog Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk eller engelsk eller i en kombination heraf. Dog kan bilagsmateriale af generel karakter tillige være på svensk, finsk, tysk, norsk eller engelsk. Såfremt udbyder anmoder om det, skal tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmateriale til dansk. Oversættelsen skal i givet fald ske for tilbudsgiver regning. 2.4 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som ordregivers ejendom og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til: Væksthus Syddanmark Forskerparken 10C 5230 Odense M Att. Jens Peter Bech Tlf.: Med emnet: "Spørgsmål udbud vækst via ledelse senest den kl Med betegnelsen ordregiver henvises I det følgende til ovenstående. Spørgsmål fremsendt inden ovenstående tidsfrist kan påregnes besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, vil blive besvaret, hvis det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Svar på spørgsmål sendes ud senest den Alle spørgsmål og besvarelser til projektet vil i anonymiseret form blive bekendtgjort på Spørgsmål og svar kan ligeledes rekvireres hos Jens Peter Bech. Spørgsmål kan stilles på dansk eller engelsk eller i en kombination heraf. Den enkelte tilbudsgiver opfordres til, at eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet fremsendes til ordregiver samlet og af en gang. Der gøres opmærksom på, at alle former for henvendelse vedrørende udbuddet til øvrige enheder hos ordregiver, under hensyn til EU-udbudsreglerne, kan medføre udelukkelse af tilbudsgiver fra deltagelse i udbuddet. Foruden skriftlige svar, vil eventuelle rettelsesblade blive lagt på ovennævnte hjemmeside. Såfremt tilbudsgiver ønsker at modtage eventuelle rettelsesblade pr. mail, kan tilbudsgiver efter at have hentet/downloadet udbudsmaterialet kontakte ordregivers kontaktperson. Det er Side 7 af 39

8 tilbudsgivers eget ansvar løbende at downloade spørgsmål, svar og rettelsesblade fra ovennævnte hjemmeside. 2.6 Tilbudsfrist Tilbuddet skal være mærket: Tilbud EU udbud Vækst via ledelse og Må kun åbnes af Jens Peter Bech Forsendelsen skal være lukket. Tilbuddet skal være ordregiver i hænde senest den kl på følgende adresse: Væksthus Syddanmark Forskerparken 10C 5230 Odense M Att. Jens Peter Bech Ved personlig aflevering af tilbud skal dette ske til Receptionen på ovennævnte adresse. Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Tilbuddet kan ikke leveres på andre adresser end ovennævnte. Ved overskridelse af tilbudsfristen, returneres tilbuddet, såfremt det tydeligt fremgår, hvem afsenderen er. Tilbudsgiveren kan efter anmodning få udleveret en kvittering med dato og klokkeslæt for afleveringen. 2.7 Åbning af de indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 2.8 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende indtil 90 dage fra tilbudsfristen. Såfremt tilbudsgiver får meddelelse om, at Ordregiver har identificeret tilbudsgivers tilbud som det vindende bud, er Ordregiver indtil udløbet af vedståelsesfristen berettiget til ved skriftlig meddelelse til tilbudsgivers kontaktperson at forlænge vedståelsesfristen med yderligere 6 måneder. 2.9 Aftalegrundlag Aftale om levering af de af udbuddet omfattede ydelser indgås på grundlag af vedlagte rammekontrakt. Rammekontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem kontraktparterne i forbindelse med opfyldelse af rammekontrakten. Fravalgte tilbudsgivere anmodes om, ikke at foretage opsøgende salg og tilbud af konsulent bistand hos ordregiver i kontraktperioden Delområder Der kan ikke afgives delbud Alternative bud Der kan ikke gives alternative bud Konsortier Såfremt flere tilbudsgivere byder i fællesskab, hæfter disse solidarisk i forhold til ordregiver. Det skal af tilbuddet klart fremgå, med hvilken tilbudsgiver ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige tilbudsgiver(e). Side 8 af 39

9 Såfremt flere tilbudsgivere byder i fællesskab, skal det beskrives hvorledes konsortiet har planlagt levering af landsdækkende ydelser. Ved sammenslutninger af tilbudsgivere skal oplysningerne under udbudsmaterialets afsnit 2.16 Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet. Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men såfremt flere byder i forening, skal der iblandt disse udpeges en ansvarlig leverandør, der tegner alle de bydende Ordregivers forbehold Ordregiver forbeholder sig ret til at kunne annullerer udbuddet, for så vidt der måtte være saglige grundet hertil. Ved annullering vil der ikke ske erstatning for udgifter ved udarbejdelse af tilbud. Projektets 2.del og dermed kontraktens gennemførelse er betinget af, at der tilsluttes 100 eller flere deltagere til vækst via ledelse 2. del. Kontraktperiode Såfremt der tilsluttes 100 eller færre deltagere i nærværende projekt 2. del forbeholder ordregiver sig ret til at annullere kontrakten med kontrakthaver, uden at ordregiver bliver erstatningsansvarligt overfor kontrakthaver. Kontrakthaver er derfor ikke berettiget til nogen form for godtgørelse som følge af opsigelsen. Jf. udkast til kontrakt 25. Se også forbehold i pkt. 1.2 Udbyders fremtidige rammekontrakt Ordregiver forbeholder sig ret til i mindre omfang, at foretage køb af ydelsen til anden side, såfremt rammekontraktens omfattede ydelse ikke kan dække et særligt behov hos ordregiver. Ovennævnte jf. Udbudsdirektivets artikel 9. stk. 5 (delkøb) Oplysninger vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Relevante oplysninger om nationale eller regionale forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljøbeskyttelse og forpligtelser i henhold til gældende bestemmelser med hensyn til beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt kan fås hos de på bilag 7 oplistede statslige tjenester Tilbudsgivers forbehold Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af udbudsmaterialets bilag 4. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. udbudsmaterialets afsnit 2,5, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås. Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, så som, udvælgelseskriterier, tildelingskriterier, mindstekrav jf. kravspecifikationen, og alle forhold i kontrakten, vil medføre, at ordregiver har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der vedrører ikke grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har ordregiver ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har ordregiver pligt til at se bort fra tilbuddet. Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at ordregiver er berettiget og/eller forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen. Faglige forbehold, såsom branche standardforbehold, vil blive behandlet som ethvert andet forbehold. Side 9 af 39

10 Det bemærkes, at forbehold overfor rammeaftalen ofte ikke vil kunne prissættes hvorfor sådanne forbehold medfører stor risiko for at tilbuddet anses for ukonditionsmæssigt 2.15 Forhandling ikke mulig Det skal understreges, at tilbudsgivere og ordregiver ikke vil kunne forhandle om de afgivne tilbud i et omfang, der overskrider de rammer, som blandt andet er angivet i en fælleserklæring fra Rådet og Kommissionen i forbindelse med direktiv 71/305/EØF. Rådet og Kommissionen erklærer her, at fremgangsmåderne med offentligt eller begrænset udbud udelukker enhver forhandling med ansøgere eller bydende om grundlæggende elementer i kontrakterne, som ikke vil kunne ændres uden fare for konkurrencefordrejning, og der må navnlig ikke forhandles om priser; der må kun finde drøftelser sted med ansøgere eller bydende, når det sker med henblik på at præcisere eller supplere indholdet af deres bud eller de ordregivende myndigheders krav, og i det omfang dette ikke giver anledning til forskelsbehandling. Det er derfor nødvendigt, at tilbuddene behandler alle relevante forhold, herunder angiver samtlige priser (inkl. Eventuelle rabatter og lignende) på et så detaljeret niveau som overhovedet muligt, og at tilbuddene er præcise i enhver henseende. Af den grund er det yderst vigtigt, at de afgivne tilbud er fyldestgørende udformet, således at tilbuddene på alle punkter opfylder udbudsmaterialets krav til tilbuddenes indhold og udformning, og at tilbuddene indeholder alle de af udbudsmaterialets efterspurgte oplysninger. Tilbud der ikke opfylder disse krav vil ikke blive taget i betragtning ved den endelige tilbudsevaluering. Hvis Ordregiver finder behov for præcisering af det afgivne tilbud eller ønsker supplerende oplysninger i relation hertil, vil den enkelte tilbudsgiver blive kontaktet med henblik på at fremkomme med de supplerende informationer. Ordregiver sørger i den forbindelse for, at principperne om gennemsigtighed og ligebehandling bliver opfyldt. Ordregiver forbeholder sig ret til at anvende reglerne i implementeringsbekendtgørelsen Udvælgelseskriterier Nedenstående udvælgelseskriterier er udvalgt af ordregiver, idet ordregiver vil sikre, at tilbudsgiverne er kvalificeret og i stand til at udføre nærværende kontrakt. I udvælgelsesfasen foretages en vurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Formålet hermed er at sikre, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere, der er egnede til at løfte opgaven. De tilbud, som ordregiver vurderer lever op til udvælgelseskriterierne vil indgå i den endelige evaluering med henblik på tildeling af kontrakt. De opstillede Tildelingskriterier er de såkaldte konkurrenceelementer. Ordregiver vil vurdere, de tilbud, som har levet op til udvælgelseskriterierne. Tilbuddene vil blive vurderet på grundlag af udbudsmaterialets tildelingskriterier og opfyldelse af udbudsmaterialets mindstekrav. Tilbuddene vil blive tildelt point efter hvordan at ordregiver evaluerer det enkelte tilbud lever op til konkurrenceparametrene jfr. Pkt Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning. Side 10 af 39

11 Ved sammenslutninger af virksomheder skal nedenstående dokumentation gives for hver enkelt virksomhed. Jf. pkt Nedenstående bilag skal vedlægges tilbuddet og såfremt de ikke er vedlagt vil tilbuddet IKKE blive prækvalificeret. A) Økonomisk og finansiel kapacitet: 1) Dokumentation for, at Tilbudsgiver ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til artikel 45 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Dokumentationen skal være gældende på tilbudsafgivningstidspunktet. Fortrykt formular findes som bilag 6 2) Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang Tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997) Fortrykt formular findes som Bilag 5 Tro - og love erklæring. Tilbudsgiver vil ikke komme i betragtning ved skyldig gæld på kr. eller mere til det offentlige. 3) Kopi af gyldig erhvervsansvarsforsikring jf. 21 i udkast til kontrakt 4) Det seneste års afsluttede regnskab, skal som minimum vise en positiv egenkapital. Såfremt Tilbudsgiver ikke kan fremlægge årsregnskab for det seneste afsluttede regnskabsår på grund af tidspunktet for Tilbudsgivers etablering, kan Tilbudsgiver blot vedlægge de tilstedeværende årsregnskaber. B) Teknisk kapacitet: 1) En beskrivelse af tilbudsgivers virksomhedsprofil, herunder ejerforhold, organisationen, antal ansatte og forretningsområder. 2) Erfaring, referencer og resultater: A. Som tilbudsgiver på lederafklaringsforløbet vil der blive lagt stor vægt på dokumenterbare erfaringer og resultater med målgruppen opnået ved gennemførelsen af relevante og sammenlignelige ejerleder-, leder-, afklarings- og assessmentforløb for virksomheder med mellem 5 og 50 ansatte. B. Tilbudsgiver og eventuelle underleverandører skal have omfattende erfaring med lederudvikling målrettet ejerledere og SMV virksomheder og skal have en indgående forståelse for de markante forskelle der kendetegner forretnings- og lederudvikling i store internationalt orienterede virksomheder og mindre ejerdrevne virksomheder. Tilbudsgiver skal derfor medsende en referenceliste med udførte sammenlignelige opgaver over de seneste 3 år. (Bilag 9) Følgende oplysninger skal være inkluderet i referencelisten: o Beskrivelse af sammenlignelige opgaver med tilknyttet omsætningstal, herunder en projektbeskrivelse, som tydeliggør, at tilbudsgiver kan leve op til punkt A og B Side 11 af 39

12 o Beskrivelse og dokumentation for konsulenternes og undervisernes erfaring med og kulturforståelse for ejerledermålgruppen o Navn på kunde o Kontaktperson + kontaktdata ved kunde o Årstal/tidspunkt/periode for levering af de sammenlignelige opgaver o Der skal for hver reference vedlægges en opgavebeskrivelse og rapport notat om det opnåede resultat for hvert af de konkrete projekter referencer o Vedlagt CV for flere af de gennemgående konsulenter o Vedlagt CV for flere af de gennemgående undervisere o Vedlagt CV for projektleder Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i alle de anførte referencer kan dokumentere resultater og erfaring med brugen af profilværktøjer. Navnet på den/de anvendte profilværktøjer skal angives. Der skal om muligt angives 3 tilsvarende referencer. Er det ikke muligt at angive 3 referencer eller referencer overhovedet skal årsagen hertil fremgå af tilbuddet. Ordregiver forbeholder sig ret til at indhente referencer hos de angivne kontaktpersoner. Såfremt de indhentede referencer sår tvivl om Tilbudsgivers egnethed i forhold til at løfte opgaven, forbeholder ordregiver sig ret til at afvise Tilbudsgiver. Alle krævede dokumenter skal medsendes tilbud ellers afvises dette som værende ikke prækvalificeret Tildelingskriterier Rammekontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet følgende delkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tilbudsvurderingen: Delkriterium Vægtning i procent Pris. Herunder konstatering af den samlede Tilbudssum (jf. bilag 10). 40 % Tilbudssummen skal dække alle udgifter som følger: Deltagelse i opstartsmøde arrangementer af 2 dages internat, overnatning, forplejning, kursussted, kursusmateriale og undervisning jævnfør tidsplanen Case til deltagerne (hjemmeopgaven) i mellem internatforløbene og opfølgningsdagene. Gennemførsel af opfølgningsdagene efter internatforløbene inklusiv forplejning og udarbejdelsen af en kort handlingsplan for deltagerne som afslutning på hele forløbet Transport og forplejning (deltagere og proceskonsulenter betaler selv transport) Profilanalyse Tidsplanen er fast og kan ikke ændres. Side 12 af 39

13 Kvalitet. Evalueringsparametrene (Konkurrenceparametrene)er listet nedenfor 60 % Tilbuddet skal afgives i danske kr. eksklusiv moms og dække alle forbundne omkostninger og afgifter. Ordregiver accepterer ikke ekstra regninger af nogen art i kontraktperioden. Et tilbud tildeles ikke point for at opfylde mindstekravene, idet mindstekravene ikke indgår som en del af evalueringen Tildelingskriteriet Kvalitet 60 %: Underkriterierne A. og B. vægtes med 40 % pr. underkriterium, C. vægtes med 20 % A. Der ønskes tilbudt oplæg på indhold af 2 dags internat og opfølgningsdagen. Den tilbudsgiver der tilbyder et program, som lægger vægt på sammensætningen af et gennemarbejdet og relevant lederudviklingsforløb, som fuldt ud understøtter formål og mål med projektet på det 2 dages internat (bilag 2) og på både de centrale læringspunkter i case øvelsen og hvordan disse konkret kan omsættes til værdiskabende handlinger i dagligdagen hos den enkelte virksomhed på opfølgningsdagen tildeles fuldt point i dette under kriterium. For, at der kan tildeles fuldt point i dette underkriterium skal tilbudsgiver beskrive og dokumentere, hvilke underelementer der indgår i ovennævnte programelementer gældende for både 2 dages internat og opfølgningsdagene, jf. bilag 2. Ligeledes skal der redegøres for hvordan programelementerne forholder sig til nyere viden omkring de faglige elementer, der indgår. B. Tilbudsgiver skal beskrive, hvilke resultater tilbudsgiver kan tilbyde, at der opnås i nærværende lederudviklingsforløb med ejerledere eller ansatte ledere i SMV virksomheder med mellem 5 og 50 ansatte. Den tilbudsgiver der tilbyder, at resultaterne betyder, at ejerlederne bliver kompetenceløftet ledelsesmæssigt tildeles fuldt point i dette underkriterium. For ordregiver betyder kompetenceløftet, at ejerlederne f.eks. opnår mere viden om sammenhængen mellem forretningsudvikling og lederudvikling For at der kan tildeles fuldt point i dette underkriterium skal tilbudsgiver beskrive og dokumentere, hvordan resultaterne syntes opnået. C. Den tilbudsgiver der har opnået en certificering gennem brug af profilanalyseværktøj tildeles fuldt point i dette underkriterium. Dokumentation skal vedlægges tilbud. Med baggrund i udbyders forvaltningsretlige skøn, vil udbyder evaluere og tildele særskilt hvert tilbud point ud fra en skønsmæssig vurdering af, i hvor høj grad hvert enkelt tilbud tilbyder den af udbyder efterspurgte kvalitet. Udbyder vil bruge sit forvaltningsretlige skøn med baggrund i de ovennævnte oplyste målepunkter konkurrenceelementer for hvert underkriterium. Tilbuddet der netop opfylder udbyders mindstekrav bliver ikke tildelt point, mens det optimale Side 13 af 39

14 tilbud tildeles 5 point. Tilbud mellem disse to yderpunkter tildeles point mellem 1 og 5 på baggrund af ordregivers evaluering af i hvor høj grad det enkelte tilbuds beskrivelser og tilbudte løsninger skønnes, at leve op til tildelingskriteriet kvalitet. Identifikation af det økonomisk mest fordelagtige tilbud Identifikation af det økonomisk mest fordelagtige tilbud sker på grundlag det samlede vægtede pointtal. Tilbuddet med det højeste resultat anses for det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Meddelelse af resultatet Alle deltagere i udbudsforretningen vil samtidig og skriftligt blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen Meddelelsen til den vindende tilbudsgiver, om at dennes tilbud er identificeret som det vindende tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren. Der er ingen kontrakt eller løfte herom, før kontrakten er underskrevet af begge parter. Meddelelse om resultatet af udbudsforretningen vil blive bekendtgjort i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med de herom gældende regler Bilag Bilag 1: Internt produktblad for Vækst via Ledelse Bilag 2: Lederafklaring skitsering af forløb Bilag 3: 360 graders måling Bilag 4: Forbeholdsliste Bilag 5: Tro og Love erklæring Bilag 6: Udelukkelsesforhold Bilag 7: Oplysninger vedr. beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt Bilag 8: Tro og Love erklæring Bilag 9: Referenceliste Bilag 10: Tilbudsliste 3. Kravspecifikation Nedenstående kravspecifikation og Bilag 1 og 2 er ikke en del af tildelingskriterierne, men er minimumskrav, som skal efterleves. Overholder tilbudsgiver ikke dette, vil tilbuddet blive afvist som værende ikke-konditionsmæssigt, med mindre tilbudsgiver har taget forbehold i bilag 4, og tilbudsgiverens forbehold ikke i sig selv medfører afvisning. Tilbudsgiver skal beskrive og dokumentere, hvorledes alle nedenstående forhold i kravspecifikationen løses og tilbydes. Overholder tilbudsgiver ikke dette, vil tilbuddet blive afvist som værende ikke-konditionsmæssigt, med mindre tilbudsgiver har taget forbehold i bilag 4, og tilbudsgiverens forbehold ikke i sig selv medfører afvisning. Indledning Som en del af de projektmæssige overvejelser omkring den konkrete udmøntning af Vækst via Ledelse, er det blevet besluttet at sammensætte et koncentreret lederafklaringsforløb, (se bilag 2). Forløbet består af gennemførelsen af: En afklaring af personlighedsprofilen eller anden relevant analyse for den enkelte ejerleder, ansatte leder eller erfarne iværksætter. gennemføres af tilbudsgiver Afvikling af syv 2-dages fælles internat med deltagere målrettet samme deltagerkreds herunder overnatning og forplejning. (44 deltagere i uge 38 med opsamlingsdage i uge 43, 44 deltagere i uge 41 med opsamlingsdage i uge 46, 44 deltagere i uge 45 med opsamlingsdage i uge 49 samt ekstra 22 deltagere i en af de nævnte uger med opfølgningsdag som anført). Side 14 af 39

15 Indholdet på forløbene skal i størst mulig omfang understøtte det overordnede formål med projektet og skal færdigudvikles og tilpasses målgruppen i en samskavende proces med konsortiets egne proceskonsulenter. Afvikling af det 2-dages ejerleder internat herunder overnatning og forplejning, Forløbet har til formål at sikre en professionel identifikation og afklaring af ejerlederens leder/personlighedsprofil med særlig fokus på de mange stærke spidskompetencer der driver og motiverer deltageren, men som samtidig også kan skabe en større indsigt i de naturlige udviklingsområder der knytter sig til den konkrete profil. Som det bærende element i screeningen af de potentielle deltagere, kommer alle virksomhederne igennem et væksthjulsforløb en såkaldt 360 graders måling (se bilag3). Den øvelse er af problemdiagnosticerende karakter og har til formål at identificere de væsentligste lederudfordringer på virksomhedsniveau. Denne ydelse samt løbende procesopfølgning leveres af konsulenter fra udbyder og skal ikke indgå i tilbuddet. Netop fordi at projektets målgruppe er ejerledere (og ansatte ledere) af SMV virksomheder med mellem 5-50 ansatte vil ejerlederen ofte være det centrale omdrejningspunkt for stort set alle væsentlige beslutninger i virksomheden. Derfor ønsker udbyder, at lederafklaringsforløbet skaber en klar bevidsthed og erkendelse hos ejerlederen omkring betydningen af egen lederrolle i udviklingen af virksomheden som kan medvirke til at styrke muligheden for at skabe vedvarende vækst i omsætning, eksport eller medarbejderantal. På den måde bliver betydningen og synliggørelsen af den personlige udviklingsrejse til et afgørende indsatsområde for at styrke koblingen mellem lederudvikling og forretningsudvikling og som derfor i sig selv bliver til væsentligt succeskriterium for lederafklaringsfasen. Som afslutning på lederafklaringsfasen, er det målet at ejerlederen er klædt bedst muligt på til at træffe et velovervejet, personligt og værdiskabende valg med henblik på fase 3 omkring det videre udviklingsforløb for virksomheden. Derfor skal lederafklaringsfasen opsummeres i en konkret handlingsplan for det videre forløb. Vækst via Kompetenceudvikling eller Vækst via Rådgivning. Afklaringsforløbet påtænkes gennemført på forskellige lokationer i landet f.eks. omkring Aarhus og hovedstadsområdet for at sikre dannelsen af lokale netværk deltagerne imellem. (154 deltagere i 7 forløb i 2012). Der vil igennem hele afklaringsforløbet være tilknyttet proceskonsulenter fra konsortiet med det formål at gennemføre den indledende 360 graders screening og sikre en rød tråd igennem hele processen herunder sørge for at alle de administrative elementer gennemføres som planlagt. Proceskonsulenters deltagelse skal indtænkes som en del af internat og opfølgningsdag. For at løse opgaven, er det vigtigt at drøftelserne med de enkelte ejerledere bliver en dialog baseret på tillid, fortrolighed og gensidig respekt med udgangspunkt i et praksisnært forløb med centrale elementer af action learning. Tilbudsgiver skal beskrive og sandsynliggøre, hvilken værdi der tilføres en deltager i projektet gennem et lederafklaringsforløb. Tilbudsgiver skal sandsynliggøre, hvilke overordnede resultater tilbudsgiver forventer at få ud projektet. Tilbudsgiver skal sandsynliggøre, hvilke resultater tilbudsgiver forventer at få ud projektet når opgaven er at skabe en stærk kobling mellem lederudvikling og forretningsudvikling. Side 15 af 39

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer Vareindkøb Offentligt udbud På levering af Byggematerialer og værktøj til Sydjysk Kommuneindkøb Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generelt om Sydjysk

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Skive Kommune 13. april 2011 Indholdsfortegnelse 1. Annonceringsbetingelser...4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed er:... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Udbud på tandproteser

Udbud på tandproteser Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: 727-2013-73160 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune UDBUD Varer Offentligt udbud På digitale bypyloner til Maj 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig... 3 1.3 Udbuddets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 030-048603

EU-UDBUD 2014/S 030-048603 EU-UDBUD 2014/S 030-048603 Offentligt udbud Kommunal befordring i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune 02.2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Varer Offentligt udbud På levering af 40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456. Oktober 2012

Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456. Oktober 2012 E Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456 Oktober 2012 Rammeaftale på køb af arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj til følgende Ordregiver: Esbjerg Forsyning A/S Herunder Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Varme

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af inkontinens bleer Indhold 1 INFORMATIONER TIL TILBUDSGIVER...

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner ("Rammeaftalen")

Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner (Rammeaftalen) Rammeaftale vedr. leje af midlertidige pavilloner ("Rammeaftalen") 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Nedenstående medlemmer af KomUdbud: Aarhus Kommune Herning Kommune Randers

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang...

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Vask og leje af beklædning til personalet i Plejen til Fredericia kommune Offentlig annoncering December 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.:

Læs mere

EU-UDBUD. Udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 055-090495. Varekøb Offentligt udbud. Udbudsmateriale

EU-UDBUD. Udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 055-090495. Varekøb Offentligt udbud. Udbudsmateriale EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 055-090495 Varekøb Offentligt udbud Udbudsmateriale Levering af trykkeriydelser til VIA University College og University College Nordjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere