EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse"

Transkript

1 EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort :21:27

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generel beskrivelse af udbuddet Udbyders fremtidige rammekontrakt Opgavens omfang Tildeling af aftale Rammekontraktperiode Udbudsbetingelser Udbudsform Formkrav Sprog Ejendomsret Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist Åbning af de indkomne tilbud Vedståelsesfrist for tilbud Aftalegrundlag Delområder Alternative bud Konsortier Ordregivers forbehold... 9 Se også forbehold i pkt. 1.2 Udbyders fremtidige rammekontrakt Oplysninger vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Tilbudsgivers forbehold Forhandling ikke mulig Udvælgelseskriterier Tildelingskriterier Bilag Kravspecifikation Udkast til kontrakt Parterne Kontraktgrundlag Rammekontraktens omfang Kontraktperiode Forsinkelse Krav til ydelsen Priser Prisregulering Ændring af produktsammensætning Fakturering Betaling Bonus, gebyrer mv Offentlige påbud Miljø Etik og socialt ansvar Kontakt mellem parterne Service fra leverandørens side Statistik Garanti og reklamation Underleverandører Erstatning og forsikring Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Misligholdelse Side 2 af 39

3 24 Misligholdelsesbeføjelser Lovvalg og afgørelse af tvister Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Kontraktændringer Betingelser Underskrift Bilagsoversigt Bilag 1 - Internt produktblad for Vækst via Ledelse Bilag 2 - Lederafklaring skitsering af forløb Bilag graders måling Bilag 4 - Forbeholdsliste Bilag 5 - Tro og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 6 - Udelukkelsesforhold Bilag 7 - Oplysninger vedr. beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt: Bilag 8 - Tidsplan Bilag 9 Referenceliste Bilag 10 Tilbudsliste Side 3 af 39

4 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet I 2012 lanceres et nyt udviklingsprojekt, som sætter fornyet fokus på lederudvikling i små - og mellemstore virksomheder. Det primære fokus er på virksomheder med 5 50 ansatte. Undersøgelser viser, at vejen til ny og bedre vækst går gennem kompetente og ambitiøse ledere i virksomhederne. De danske virksomheder skal være endnu skarpere til vækst og have løftet deres ambitioner op på et nyt niveau. De skal kort og godt have styrket deres vækstkompetencer. Det er grunden til, at et stærkt konsortium der består af de fem Væksthuse, Håndværksrådet, Syddansk Universitet og Dansk Erhverv, lancerer Vækst via Ledelse, det første landsdækkende initiativ rettet mod at løfte ledelseskompetencerne i de danske virksomheder. Syddansk Universitet indgår i projektet som forskningspartner. Opgaven støttes af Den Europæiske Socialfond, og det understreges, at der i udvælgelsens af leverandør i projektet skal kunne dokumenteres, at der er udvist en sund finansforvaltning, herunder økonomisk sparsommelighed. Nu udbydes anden runde af forløbet. Det forventes, at 154 deltagere vil deltage i forløbet. Første runde forventes afsluttet august Tredje runde forventes udbudt oktober Forløbene skal ses som særskilte projekter og de udbydes også særskilt. Yderligere info om projektets baggrund, formål og mål, kan findes i vedhæftede bilag 1 og 2. Den ordregivende myndighed er: Væksthus Syddanmark Forskerparken 10C 5230 Odense M Tidsplan for projektet: Kontraktstart 27.8 Opstartsmøde med konsortium - heldagsmøde Der gennemføres profilanalyser af deltager op til hvert enkelt internat forløb dages internat i Århusområdet Case hjemmeopgave for deltagerne Opfølgningsdag dages internat i Københavnsområdet Case hjemmeopgave for deltagerne Opfølgningsdag dages internat i Århusområdet Case hjemmeopgave for deltagerne Opfølgningsdag Side 4 af 39

5 dages internat i Københavnsområdet Case hjemmeopgave for deltagerne Opfølgningsdag dages internat i Århusområdet Case hjemmeopgave for deltagerne Opfølgningsdag dages internat i Københavnsområdet Case hjemmeopgave for deltagerne Opfølgningsdag afslutning af lederafklaringsforløbet for de 154 deltagere Anden del af projektet, som er genstand for dette udbud indeholder et forløb for 154 deltagere fordelt på 7 internatforløb se mere i kravspecifikation og bilag 1 og Udbyders fremtidige rammekontrakt Valg af leverandør er ikke afsluttet, før rammekontrakt er underskrevet af begge parter pr. delaftale. Rammekontrakten forudsættes indgået med en leverandør i form af nedenstående aftaletype: Eneleverandøraftale Ordregiver er forpligtet til udelukkende at anvende den indgåede rammekontrakt Rammeaftalen har et budget på 2 mio. danske kr. ekskl. moms for 154 deltagere. Tilbudsgiver skal afgive tilbud med udgangspunkt i ovennævnte 154 deltagere og nævnte budgettal. Såfremt der kun tilmeldes mellem deltagere er følgende gældende: Enhedsprisen er gældende mellem deltagere Herefter stiger enhedsprisen 10 % mellem deltagere Enhedsprisen stiger 15 % mellem deltagere Tilmeldes under 100 deltagere forbeholder ordregiver sig ret til at hæve kontrakten jf. kontraktens pkt Opgavens omfang Se pkt. 1.1 og bilag 1 og 2 Ydelsen er optaget i direktivets Bilag II A under kategori 11 managementkonsulentvirksomhed og beslægtede tjenesteydelser (CPC-kode 865, 866, CPV-kode ). Side 5 af 39

6 1.4 Tildeling af aftale Aftalen bliver tildelt ud fra kriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud, som nærmere beskrevet i punkt Underkriterierne og vægtningen er følgende: Pris: 40 % Kvalitet: 60 % Prisen vil blive vurderet ud fra den samlede tilbudssum opgjort i henhold til bilag 10 (Tilbudslisten). 1.5 Rammekontraktperiode Kontraktperioden er fra den til og med den Udbudsbetingelser 2.1 Udbudsform Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Udbudsforretningen er derfor omfattet af EU's udbudsregler. Det medfører, at Ordregiver er forpligtet til at følge en række formelle regler og procedurer i forbindelse med tildeling af kontrakt I den forbindelse ønsker Ordregiver at henlede tilbudsgivers opmærksomhed på, at Ordregiver er berettiget til og kan være forpligtet til at se bort fra et tilbud, der ikke overholder forskrifterne i disse udbudsbetingelser, eller hvis det indeholder væsentlige uklarheder; at Ordregiver ikke tillader at tilbudsgiver fremkommer med ændringer til tilbuddet efter tilbudsfristens udløb 2.2 Formkrav Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i 1 eksemplarer. Det samlede tilbudsmateriale skal desuden fremsendes i 1 eksemplar på USB - nøgle. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det skriftlige og det elektroniske materiale gælder det skriftlige tilbud. Alle tilbudsdele og bilag skal være kompatibelt med Microsoft Word/Excel, eller i pdf format. Tilbuddets udformning skal følge systematikken i udbudsmaterialet. Det er vigtigt, at tilbudsgiver i tilbudsmaterialet forholder sig til alle punkter i udbudsmaterialet, da vurderingen vil blive foretaget på grundlag af dette. Evt. manglende oplysninger vil ikke blive indhentet. Vedlagt tilbudsliste (bilag 10) skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen i uændret form. Side 6 af 39

7 Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. 2.3 Sprog Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk eller engelsk eller i en kombination heraf. Dog kan bilagsmateriale af generel karakter tillige være på svensk, finsk, tysk, norsk eller engelsk. Såfremt udbyder anmoder om det, skal tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmateriale til dansk. Oversættelsen skal i givet fald ske for tilbudsgiver regning. 2.4 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som ordregivers ejendom og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til: Væksthus Syddanmark Forskerparken 10C 5230 Odense M Att. Jens Peter Bech Tlf.: Med emnet: "Spørgsmål udbud vækst via ledelse senest den kl Med betegnelsen ordregiver henvises I det følgende til ovenstående. Spørgsmål fremsendt inden ovenstående tidsfrist kan påregnes besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, vil blive besvaret, hvis det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Svar på spørgsmål sendes ud senest den Alle spørgsmål og besvarelser til projektet vil i anonymiseret form blive bekendtgjort på Spørgsmål og svar kan ligeledes rekvireres hos Jens Peter Bech. Spørgsmål kan stilles på dansk eller engelsk eller i en kombination heraf. Den enkelte tilbudsgiver opfordres til, at eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet fremsendes til ordregiver samlet og af en gang. Der gøres opmærksom på, at alle former for henvendelse vedrørende udbuddet til øvrige enheder hos ordregiver, under hensyn til EU-udbudsreglerne, kan medføre udelukkelse af tilbudsgiver fra deltagelse i udbuddet. Foruden skriftlige svar, vil eventuelle rettelsesblade blive lagt på ovennævnte hjemmeside. Såfremt tilbudsgiver ønsker at modtage eventuelle rettelsesblade pr. mail, kan tilbudsgiver efter at have hentet/downloadet udbudsmaterialet kontakte ordregivers kontaktperson. Det er Side 7 af 39

8 tilbudsgivers eget ansvar løbende at downloade spørgsmål, svar og rettelsesblade fra ovennævnte hjemmeside. 2.6 Tilbudsfrist Tilbuddet skal være mærket: Tilbud EU udbud Vækst via ledelse og Må kun åbnes af Jens Peter Bech Forsendelsen skal være lukket. Tilbuddet skal være ordregiver i hænde senest den kl på følgende adresse: Væksthus Syddanmark Forskerparken 10C 5230 Odense M Att. Jens Peter Bech Ved personlig aflevering af tilbud skal dette ske til Receptionen på ovennævnte adresse. Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Tilbuddet kan ikke leveres på andre adresser end ovennævnte. Ved overskridelse af tilbudsfristen, returneres tilbuddet, såfremt det tydeligt fremgår, hvem afsenderen er. Tilbudsgiveren kan efter anmodning få udleveret en kvittering med dato og klokkeslæt for afleveringen. 2.7 Åbning af de indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 2.8 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende indtil 90 dage fra tilbudsfristen. Såfremt tilbudsgiver får meddelelse om, at Ordregiver har identificeret tilbudsgivers tilbud som det vindende bud, er Ordregiver indtil udløbet af vedståelsesfristen berettiget til ved skriftlig meddelelse til tilbudsgivers kontaktperson at forlænge vedståelsesfristen med yderligere 6 måneder. 2.9 Aftalegrundlag Aftale om levering af de af udbuddet omfattede ydelser indgås på grundlag af vedlagte rammekontrakt. Rammekontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem kontraktparterne i forbindelse med opfyldelse af rammekontrakten. Fravalgte tilbudsgivere anmodes om, ikke at foretage opsøgende salg og tilbud af konsulent bistand hos ordregiver i kontraktperioden Delområder Der kan ikke afgives delbud Alternative bud Der kan ikke gives alternative bud Konsortier Såfremt flere tilbudsgivere byder i fællesskab, hæfter disse solidarisk i forhold til ordregiver. Det skal af tilbuddet klart fremgå, med hvilken tilbudsgiver ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige tilbudsgiver(e). Side 8 af 39

9 Såfremt flere tilbudsgivere byder i fællesskab, skal det beskrives hvorledes konsortiet har planlagt levering af landsdækkende ydelser. Ved sammenslutninger af tilbudsgivere skal oplysningerne under udbudsmaterialets afsnit 2.16 Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet. Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men såfremt flere byder i forening, skal der iblandt disse udpeges en ansvarlig leverandør, der tegner alle de bydende Ordregivers forbehold Ordregiver forbeholder sig ret til at kunne annullerer udbuddet, for så vidt der måtte være saglige grundet hertil. Ved annullering vil der ikke ske erstatning for udgifter ved udarbejdelse af tilbud. Projektets 2.del og dermed kontraktens gennemførelse er betinget af, at der tilsluttes 100 eller flere deltagere til vækst via ledelse 2. del. Kontraktperiode Såfremt der tilsluttes 100 eller færre deltagere i nærværende projekt 2. del forbeholder ordregiver sig ret til at annullere kontrakten med kontrakthaver, uden at ordregiver bliver erstatningsansvarligt overfor kontrakthaver. Kontrakthaver er derfor ikke berettiget til nogen form for godtgørelse som følge af opsigelsen. Jf. udkast til kontrakt 25. Se også forbehold i pkt. 1.2 Udbyders fremtidige rammekontrakt Ordregiver forbeholder sig ret til i mindre omfang, at foretage køb af ydelsen til anden side, såfremt rammekontraktens omfattede ydelse ikke kan dække et særligt behov hos ordregiver. Ovennævnte jf. Udbudsdirektivets artikel 9. stk. 5 (delkøb) Oplysninger vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Relevante oplysninger om nationale eller regionale forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljøbeskyttelse og forpligtelser i henhold til gældende bestemmelser med hensyn til beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt kan fås hos de på bilag 7 oplistede statslige tjenester Tilbudsgivers forbehold Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af udbudsmaterialets bilag 4. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. udbudsmaterialets afsnit 2,5, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås. Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, så som, udvælgelseskriterier, tildelingskriterier, mindstekrav jf. kravspecifikationen, og alle forhold i kontrakten, vil medføre, at ordregiver har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der vedrører ikke grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har ordregiver ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har ordregiver pligt til at se bort fra tilbuddet. Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at ordregiver er berettiget og/eller forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen. Faglige forbehold, såsom branche standardforbehold, vil blive behandlet som ethvert andet forbehold. Side 9 af 39

10 Det bemærkes, at forbehold overfor rammeaftalen ofte ikke vil kunne prissættes hvorfor sådanne forbehold medfører stor risiko for at tilbuddet anses for ukonditionsmæssigt 2.15 Forhandling ikke mulig Det skal understreges, at tilbudsgivere og ordregiver ikke vil kunne forhandle om de afgivne tilbud i et omfang, der overskrider de rammer, som blandt andet er angivet i en fælleserklæring fra Rådet og Kommissionen i forbindelse med direktiv 71/305/EØF. Rådet og Kommissionen erklærer her, at fremgangsmåderne med offentligt eller begrænset udbud udelukker enhver forhandling med ansøgere eller bydende om grundlæggende elementer i kontrakterne, som ikke vil kunne ændres uden fare for konkurrencefordrejning, og der må navnlig ikke forhandles om priser; der må kun finde drøftelser sted med ansøgere eller bydende, når det sker med henblik på at præcisere eller supplere indholdet af deres bud eller de ordregivende myndigheders krav, og i det omfang dette ikke giver anledning til forskelsbehandling. Det er derfor nødvendigt, at tilbuddene behandler alle relevante forhold, herunder angiver samtlige priser (inkl. Eventuelle rabatter og lignende) på et så detaljeret niveau som overhovedet muligt, og at tilbuddene er præcise i enhver henseende. Af den grund er det yderst vigtigt, at de afgivne tilbud er fyldestgørende udformet, således at tilbuddene på alle punkter opfylder udbudsmaterialets krav til tilbuddenes indhold og udformning, og at tilbuddene indeholder alle de af udbudsmaterialets efterspurgte oplysninger. Tilbud der ikke opfylder disse krav vil ikke blive taget i betragtning ved den endelige tilbudsevaluering. Hvis Ordregiver finder behov for præcisering af det afgivne tilbud eller ønsker supplerende oplysninger i relation hertil, vil den enkelte tilbudsgiver blive kontaktet med henblik på at fremkomme med de supplerende informationer. Ordregiver sørger i den forbindelse for, at principperne om gennemsigtighed og ligebehandling bliver opfyldt. Ordregiver forbeholder sig ret til at anvende reglerne i implementeringsbekendtgørelsen Udvælgelseskriterier Nedenstående udvælgelseskriterier er udvalgt af ordregiver, idet ordregiver vil sikre, at tilbudsgiverne er kvalificeret og i stand til at udføre nærværende kontrakt. I udvælgelsesfasen foretages en vurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Formålet hermed er at sikre, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere, der er egnede til at løfte opgaven. De tilbud, som ordregiver vurderer lever op til udvælgelseskriterierne vil indgå i den endelige evaluering med henblik på tildeling af kontrakt. De opstillede Tildelingskriterier er de såkaldte konkurrenceelementer. Ordregiver vil vurdere, de tilbud, som har levet op til udvælgelseskriterierne. Tilbuddene vil blive vurderet på grundlag af udbudsmaterialets tildelingskriterier og opfyldelse af udbudsmaterialets mindstekrav. Tilbuddene vil blive tildelt point efter hvordan at ordregiver evaluerer det enkelte tilbud lever op til konkurrenceparametrene jfr. Pkt Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning. Side 10 af 39

11 Ved sammenslutninger af virksomheder skal nedenstående dokumentation gives for hver enkelt virksomhed. Jf. pkt Nedenstående bilag skal vedlægges tilbuddet og såfremt de ikke er vedlagt vil tilbuddet IKKE blive prækvalificeret. A) Økonomisk og finansiel kapacitet: 1) Dokumentation for, at Tilbudsgiver ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til artikel 45 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Dokumentationen skal være gældende på tilbudsafgivningstidspunktet. Fortrykt formular findes som bilag 6 2) Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang Tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997) Fortrykt formular findes som Bilag 5 Tro - og love erklæring. Tilbudsgiver vil ikke komme i betragtning ved skyldig gæld på kr. eller mere til det offentlige. 3) Kopi af gyldig erhvervsansvarsforsikring jf. 21 i udkast til kontrakt 4) Det seneste års afsluttede regnskab, skal som minimum vise en positiv egenkapital. Såfremt Tilbudsgiver ikke kan fremlægge årsregnskab for det seneste afsluttede regnskabsår på grund af tidspunktet for Tilbudsgivers etablering, kan Tilbudsgiver blot vedlægge de tilstedeværende årsregnskaber. B) Teknisk kapacitet: 1) En beskrivelse af tilbudsgivers virksomhedsprofil, herunder ejerforhold, organisationen, antal ansatte og forretningsområder. 2) Erfaring, referencer og resultater: A. Som tilbudsgiver på lederafklaringsforløbet vil der blive lagt stor vægt på dokumenterbare erfaringer og resultater med målgruppen opnået ved gennemførelsen af relevante og sammenlignelige ejerleder-, leder-, afklarings- og assessmentforløb for virksomheder med mellem 5 og 50 ansatte. B. Tilbudsgiver og eventuelle underleverandører skal have omfattende erfaring med lederudvikling målrettet ejerledere og SMV virksomheder og skal have en indgående forståelse for de markante forskelle der kendetegner forretnings- og lederudvikling i store internationalt orienterede virksomheder og mindre ejerdrevne virksomheder. Tilbudsgiver skal derfor medsende en referenceliste med udførte sammenlignelige opgaver over de seneste 3 år. (Bilag 9) Følgende oplysninger skal være inkluderet i referencelisten: o Beskrivelse af sammenlignelige opgaver med tilknyttet omsætningstal, herunder en projektbeskrivelse, som tydeliggør, at tilbudsgiver kan leve op til punkt A og B Side 11 af 39

12 o Beskrivelse og dokumentation for konsulenternes og undervisernes erfaring med og kulturforståelse for ejerledermålgruppen o Navn på kunde o Kontaktperson + kontaktdata ved kunde o Årstal/tidspunkt/periode for levering af de sammenlignelige opgaver o Der skal for hver reference vedlægges en opgavebeskrivelse og rapport notat om det opnåede resultat for hvert af de konkrete projekter referencer o Vedlagt CV for flere af de gennemgående konsulenter o Vedlagt CV for flere af de gennemgående undervisere o Vedlagt CV for projektleder Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i alle de anførte referencer kan dokumentere resultater og erfaring med brugen af profilværktøjer. Navnet på den/de anvendte profilværktøjer skal angives. Der skal om muligt angives 3 tilsvarende referencer. Er det ikke muligt at angive 3 referencer eller referencer overhovedet skal årsagen hertil fremgå af tilbuddet. Ordregiver forbeholder sig ret til at indhente referencer hos de angivne kontaktpersoner. Såfremt de indhentede referencer sår tvivl om Tilbudsgivers egnethed i forhold til at løfte opgaven, forbeholder ordregiver sig ret til at afvise Tilbudsgiver. Alle krævede dokumenter skal medsendes tilbud ellers afvises dette som værende ikke prækvalificeret Tildelingskriterier Rammekontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet følgende delkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tilbudsvurderingen: Delkriterium Vægtning i procent Pris. Herunder konstatering af den samlede Tilbudssum (jf. bilag 10). 40 % Tilbudssummen skal dække alle udgifter som følger: Deltagelse i opstartsmøde arrangementer af 2 dages internat, overnatning, forplejning, kursussted, kursusmateriale og undervisning jævnfør tidsplanen Case til deltagerne (hjemmeopgaven) i mellem internatforløbene og opfølgningsdagene. Gennemførsel af opfølgningsdagene efter internatforløbene inklusiv forplejning og udarbejdelsen af en kort handlingsplan for deltagerne som afslutning på hele forløbet Transport og forplejning (deltagere og proceskonsulenter betaler selv transport) Profilanalyse Tidsplanen er fast og kan ikke ændres. Side 12 af 39

13 Kvalitet. Evalueringsparametrene (Konkurrenceparametrene)er listet nedenfor 60 % Tilbuddet skal afgives i danske kr. eksklusiv moms og dække alle forbundne omkostninger og afgifter. Ordregiver accepterer ikke ekstra regninger af nogen art i kontraktperioden. Et tilbud tildeles ikke point for at opfylde mindstekravene, idet mindstekravene ikke indgår som en del af evalueringen Tildelingskriteriet Kvalitet 60 %: Underkriterierne A. og B. vægtes med 40 % pr. underkriterium, C. vægtes med 20 % A. Der ønskes tilbudt oplæg på indhold af 2 dags internat og opfølgningsdagen. Den tilbudsgiver der tilbyder et program, som lægger vægt på sammensætningen af et gennemarbejdet og relevant lederudviklingsforløb, som fuldt ud understøtter formål og mål med projektet på det 2 dages internat (bilag 2) og på både de centrale læringspunkter i case øvelsen og hvordan disse konkret kan omsættes til værdiskabende handlinger i dagligdagen hos den enkelte virksomhed på opfølgningsdagen tildeles fuldt point i dette under kriterium. For, at der kan tildeles fuldt point i dette underkriterium skal tilbudsgiver beskrive og dokumentere, hvilke underelementer der indgår i ovennævnte programelementer gældende for både 2 dages internat og opfølgningsdagene, jf. bilag 2. Ligeledes skal der redegøres for hvordan programelementerne forholder sig til nyere viden omkring de faglige elementer, der indgår. B. Tilbudsgiver skal beskrive, hvilke resultater tilbudsgiver kan tilbyde, at der opnås i nærværende lederudviklingsforløb med ejerledere eller ansatte ledere i SMV virksomheder med mellem 5 og 50 ansatte. Den tilbudsgiver der tilbyder, at resultaterne betyder, at ejerlederne bliver kompetenceløftet ledelsesmæssigt tildeles fuldt point i dette underkriterium. For ordregiver betyder kompetenceløftet, at ejerlederne f.eks. opnår mere viden om sammenhængen mellem forretningsudvikling og lederudvikling For at der kan tildeles fuldt point i dette underkriterium skal tilbudsgiver beskrive og dokumentere, hvordan resultaterne syntes opnået. C. Den tilbudsgiver der har opnået en certificering gennem brug af profilanalyseværktøj tildeles fuldt point i dette underkriterium. Dokumentation skal vedlægges tilbud. Med baggrund i udbyders forvaltningsretlige skøn, vil udbyder evaluere og tildele særskilt hvert tilbud point ud fra en skønsmæssig vurdering af, i hvor høj grad hvert enkelt tilbud tilbyder den af udbyder efterspurgte kvalitet. Udbyder vil bruge sit forvaltningsretlige skøn med baggrund i de ovennævnte oplyste målepunkter konkurrenceelementer for hvert underkriterium. Tilbuddet der netop opfylder udbyders mindstekrav bliver ikke tildelt point, mens det optimale Side 13 af 39

14 tilbud tildeles 5 point. Tilbud mellem disse to yderpunkter tildeles point mellem 1 og 5 på baggrund af ordregivers evaluering af i hvor høj grad det enkelte tilbuds beskrivelser og tilbudte løsninger skønnes, at leve op til tildelingskriteriet kvalitet. Identifikation af det økonomisk mest fordelagtige tilbud Identifikation af det økonomisk mest fordelagtige tilbud sker på grundlag det samlede vægtede pointtal. Tilbuddet med det højeste resultat anses for det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Meddelelse af resultatet Alle deltagere i udbudsforretningen vil samtidig og skriftligt blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen Meddelelsen til den vindende tilbudsgiver, om at dennes tilbud er identificeret som det vindende tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiveren. Der er ingen kontrakt eller løfte herom, før kontrakten er underskrevet af begge parter. Meddelelse om resultatet af udbudsforretningen vil blive bekendtgjort i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med de herom gældende regler Bilag Bilag 1: Internt produktblad for Vækst via Ledelse Bilag 2: Lederafklaring skitsering af forløb Bilag 3: 360 graders måling Bilag 4: Forbeholdsliste Bilag 5: Tro og Love erklæring Bilag 6: Udelukkelsesforhold Bilag 7: Oplysninger vedr. beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt Bilag 8: Tro og Love erklæring Bilag 9: Referenceliste Bilag 10: Tilbudsliste 3. Kravspecifikation Nedenstående kravspecifikation og Bilag 1 og 2 er ikke en del af tildelingskriterierne, men er minimumskrav, som skal efterleves. Overholder tilbudsgiver ikke dette, vil tilbuddet blive afvist som værende ikke-konditionsmæssigt, med mindre tilbudsgiver har taget forbehold i bilag 4, og tilbudsgiverens forbehold ikke i sig selv medfører afvisning. Tilbudsgiver skal beskrive og dokumentere, hvorledes alle nedenstående forhold i kravspecifikationen løses og tilbydes. Overholder tilbudsgiver ikke dette, vil tilbuddet blive afvist som værende ikke-konditionsmæssigt, med mindre tilbudsgiver har taget forbehold i bilag 4, og tilbudsgiverens forbehold ikke i sig selv medfører afvisning. Indledning Som en del af de projektmæssige overvejelser omkring den konkrete udmøntning af Vækst via Ledelse, er det blevet besluttet at sammensætte et koncentreret lederafklaringsforløb, (se bilag 2). Forløbet består af gennemførelsen af: En afklaring af personlighedsprofilen eller anden relevant analyse for den enkelte ejerleder, ansatte leder eller erfarne iværksætter. gennemføres af tilbudsgiver Afvikling af syv 2-dages fælles internat med deltagere målrettet samme deltagerkreds herunder overnatning og forplejning. (44 deltagere i uge 38 med opsamlingsdage i uge 43, 44 deltagere i uge 41 med opsamlingsdage i uge 46, 44 deltagere i uge 45 med opsamlingsdage i uge 49 samt ekstra 22 deltagere i en af de nævnte uger med opfølgningsdag som anført). Side 14 af 39

15 Indholdet på forløbene skal i størst mulig omfang understøtte det overordnede formål med projektet og skal færdigudvikles og tilpasses målgruppen i en samskavende proces med konsortiets egne proceskonsulenter. Afvikling af det 2-dages ejerleder internat herunder overnatning og forplejning, Forløbet har til formål at sikre en professionel identifikation og afklaring af ejerlederens leder/personlighedsprofil med særlig fokus på de mange stærke spidskompetencer der driver og motiverer deltageren, men som samtidig også kan skabe en større indsigt i de naturlige udviklingsområder der knytter sig til den konkrete profil. Som det bærende element i screeningen af de potentielle deltagere, kommer alle virksomhederne igennem et væksthjulsforløb en såkaldt 360 graders måling (se bilag3). Den øvelse er af problemdiagnosticerende karakter og har til formål at identificere de væsentligste lederudfordringer på virksomhedsniveau. Denne ydelse samt løbende procesopfølgning leveres af konsulenter fra udbyder og skal ikke indgå i tilbuddet. Netop fordi at projektets målgruppe er ejerledere (og ansatte ledere) af SMV virksomheder med mellem 5-50 ansatte vil ejerlederen ofte være det centrale omdrejningspunkt for stort set alle væsentlige beslutninger i virksomheden. Derfor ønsker udbyder, at lederafklaringsforløbet skaber en klar bevidsthed og erkendelse hos ejerlederen omkring betydningen af egen lederrolle i udviklingen af virksomheden som kan medvirke til at styrke muligheden for at skabe vedvarende vækst i omsætning, eksport eller medarbejderantal. På den måde bliver betydningen og synliggørelsen af den personlige udviklingsrejse til et afgørende indsatsområde for at styrke koblingen mellem lederudvikling og forretningsudvikling og som derfor i sig selv bliver til væsentligt succeskriterium for lederafklaringsfasen. Som afslutning på lederafklaringsfasen, er det målet at ejerlederen er klædt bedst muligt på til at træffe et velovervejet, personligt og værdiskabende valg med henblik på fase 3 omkring det videre udviklingsforløb for virksomheden. Derfor skal lederafklaringsfasen opsummeres i en konkret handlingsplan for det videre forløb. Vækst via Kompetenceudvikling eller Vækst via Rådgivning. Afklaringsforløbet påtænkes gennemført på forskellige lokationer i landet f.eks. omkring Aarhus og hovedstadsområdet for at sikre dannelsen af lokale netværk deltagerne imellem. (154 deltagere i 7 forløb i 2012). Der vil igennem hele afklaringsforløbet være tilknyttet proceskonsulenter fra konsortiet med det formål at gennemføre den indledende 360 graders screening og sikre en rød tråd igennem hele processen herunder sørge for at alle de administrative elementer gennemføres som planlagt. Proceskonsulenters deltagelse skal indtænkes som en del af internat og opfølgningsdag. For at løse opgaven, er det vigtigt at drøftelserne med de enkelte ejerledere bliver en dialog baseret på tillid, fortrolighed og gensidig respekt med udgangspunkt i et praksisnært forløb med centrale elementer af action learning. Tilbudsgiver skal beskrive og sandsynliggøre, hvilken værdi der tilføres en deltager i projektet gennem et lederafklaringsforløb. Tilbudsgiver skal sandsynliggøre, hvilke overordnede resultater tilbudsgiver forventer at få ud projektet. Tilbudsgiver skal sandsynliggøre, hvilke resultater tilbudsgiver forventer at få ud projektet når opgaven er at skabe en stærk kobling mellem lederudvikling og forretningsudvikling. Side 15 af 39

16 Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan god lederudvikling kan influere på forretningsudvikling. Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes de væsentligste udfordringer på både virksomhedsniveau og individ niveau kan kombineres til en samlet handlingsplan for lederudvikling, der kan identificere og fjerne barriere for vækst på virksomhedsniveau i SMV virksomheder med 5 til 50 ansatte og omsætte udfordringerne til konkrete handlings og læringsforløb. Tilbudsgiver skal kunne udføre opgaven gennem et landsdækkende konsulentnetværk, som gør det muligt, at gennemføre forløbet over hele landet. (Hovedstadsområdet og Århusområdet) Tilbudsgiver skal tilbyde konsulenter med en udpræget empatisk indstilling til opgaven med at skabe en fortrolig og åben dialog med de enkelte deltagere, som tager udgangspunkt i en høj grad af forståelse for de mange fintfølende facetter i arbejdet med forskellige virksomhedsformer og størrelser, ejerforhold og sociale og geografiske forskelligheder på individ-niveau baseret på gensidig respekt. 4. Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Udkastet til kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Udkastet til kontrakten udfyldes af ordregiver i tilfælde af en aftaleindgåelse. 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Væksthus Syddanmark Forskerparken 10C 5230 Odense M (i det følgende kaldet udbyder) og [Firma] [Adresse] [Postnr.] [By] (i det følgende kaldet leverandøren). 2 Kontraktgrundlag Nærværende kontrakt er indgået efter afholdt offentligt udbud i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Kontrakten beskriver udbyders og leverandørens forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Kontrakt mellem leverandøren og udbyder Side 16 af 39

17 B. Udbudsmateriale med bilag fra udbyder af C. Leverandørens tilbud af [dd.mm.åååå]. Leverandøren forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til den anførte pris. 3 Rammekontraktens omfang Levering af projektet til den i 1 nævnte udbyder. 4 Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra den og indtil den kontrakten ophører uden særskilt opsigelse ved kontraktens udløb 5 Forsinkelse Leverandørerne forpligter sig til at etablere en leveringssikkerhed og tryghedsgaranti og at det altid meddeles udbyder hvis tekniske, trafikale eller andre forhold medfører forsinkelser eller ændringer til aftalte leveringsplaner. Hvis Leverandøren må forudse en forsinkelse i leveringen, skal Leverandøren straks give meddelelse til udbyder med angivelse af såvel årsag til forsinkelsens opståen som forventet varighed/omfang af forsinkelsen. Ny leveringstermin kan på baggrund heraf aftales, forudsat at udbyder accepterer en sådan. Udbyder anser enhver forsinkelse for væsentlig. Hvis Leverandøren ikke leverer ydelsen til aftalt tid, er udbyder berettiget til at hæve den pågældende ordre helt eller delvis, uanset overskridelsens varighed. Hæves ordren helt eller delvis, er udbyder berettiget til at foretage dækningskøb for Leverandørens regning. Ved gentagne forsinkelser af enkeltstående leverancer - ydelser, som ikke skyldes force majeure er udbyder berettiget til at ophæve aftalen helt eller delvis med omgående virkning, og Leverandøren vil herefter blive erstatningsansvarlig for det tab, udbyder lider som følge af denne ophævelse. 6 Krav til ydelsen Generelle krav: Alle informationer skal fremgå på dansk og udformningen skal leve op til den til enhver tid gældende lovgivning i Danmark og / eller i EU. Alle ydelser skal leve op til den til enhver tid gældende lovgivning såfremt der ikke forefindes EU regler på ydelsen, skal ydelsen leve op til de til enhver tid gældende krav i dansk lovgivning. Derudover skal alle ydelser leve op til evt. skærpede krav jf. nærværende udbudsmateriale. 7 Priser Prisen er fast i hele kontraktperioden og er gældende jf. leverandørens tilbud af [dd.mm.åååå]. Såfremt udbyder er nødsaget til at modtage erstatningsydelser altså en erstatning for allerede bestilte ydelser hvor normalprisen er højere, må erstatningsydelsen prismæssigt ikke overstige prisen på den oprindelig aftalepris og kvaliteten skal som minimum være uændret. Udbyder accepterer ikke ekstra regninger af nogen art i kontraktperioden. Side 17 af 39

18 8 Prisregulering Prisen er fast i hele kontraktperioden Leverandøren kan dog til enhver tid kræve, at lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter og afgiftsstigninger, som bliver kendt efter, at kontrakten er indgået, og som bliver pålagt leverandøren i forhold til de af kontrakten omfattede ydelser, tillægges de aftalte priser. Såfremt prisreguleringen vedrører lovgivningsmæssigt fastsatte afgiftsændringer, skal dokumentation for afgiftsændringerne også fremsendes. Alle reguleringer skal ske med udgangspunkt i de opgivne tilbudspriser. Varsel om prisreguleringer skal sendes til Jens Peter Bech på mail Leverandøren skal altid fremsende dokumentation for prisregulering i op - eller nedadgående retning. Leverandøren skal derfor fremsende dokumentation fra underleverandør med oplysning om prisstigning/prisfald i kr. Dokumentation i kr. er den mest enkle og kontrollerbare dokumentationsform Ingen prisændringer kan træde i kraft før de er skriftligt godkendt af udbyder 9 Ændring af produktsammensætning Såfremt ændringer i lovgivningen og/eller myndighedskrav medfører, at der skal foretages korrektioner/ændringer i ydelsens sammensætning, er leverandøren pligtig til omgående at informere udbyder herom samt omgående at ændre ydelserne som påkrævet. Såfremt leverandøren ved produktudvikling eller på anden måde udvider sit sortiment med nye ydelser, som kvalitetsmæssigt og prismæssigt svarer til ydelserne i kontraktens nettosortiment, kan leverandøren efter aftale med udbyder tilbyde disse ydelser. Dette må dog ikke være af væsentlige ydelser, da udbudsgrundlaget ikke må forrykkes. 10 Fakturering Faktura fremsendes til: Væksthus Syddanmark Forskerparken 10C 5230 Odense M Att. Vækst Via ledelse Fakturaen skal indeholde Udstedelsesdato (fakturadato) Et fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen (fakturanummer) Leverandørens CVR-nr. (eller SE-nr.) Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse Beskrivelse af den leverede ydelse Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden moms, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed Gældende momssats Det momsbeløb, der skal betales Udbyders adresse Rekvirent hos udbyder Side 18 af 39

19 Rekvisitions nummer 11 Betaling Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage fra modtagelse af korrekt faktura. 12 Bonus, gebyrer mv. Omsætningen som følge af denne kontrakt med udbyder må ikke blive genstand for udbetaling af bonus, gebyr, rabatandel eller anden form for godtgørelse til tredjemand. Overtrædelse af denne bestemmelse vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. Desuden kan udbyder i givet fald kræve det udbetalte beløb returneret fra leverandøren i kombination med en bod på 2 % af den samlede kontraktsum. Det samlede krav kan modregnes fuldt ud i enhver fordring mod leverandøren. 13 Offentlige påbud Leverandøren er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud gældende for en tilbudt vare såvel på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontraktperioden. Sker der i kontraktperioden ændringer i offentlige påbud, der på væsentlige områder ændrer den udbudte opgave, vil parterne kunne anvende reglerne i 25 vedr. afgørelse af tvister til at løse eventuelle tvivlsspørgsmål. Overtrædelser af offentlige påbud vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 14 Miljø Leverandøren garanterer, at alt hvad der bliver leveret under nærværende kontrakt opfylder de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver mv. 15 Etik og socialt ansvar Udbyder forudsætter, at leverandøren og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Det forudsættes endvidere, at leverandøren og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Såfremt udbyder bliver bekendt med, at leverandøren eller dennes underleverandører ikke lever op til foranstående bestemmelser, er leverandøren forpligtet til at opfylde kontrakten med en tilsvarende ydelse, som opfylder kontraktens krav til ydelsen. Leverandørens eventuelle omkostninger forbundet hermed er udbyder uvedkommende. Manglende overholdelse af bestemmelser i denne klausul betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten. 16 Kontakt mellem parterne Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. Side 19 af 39

20 Der forventes en hjælpsom og serviceminded adfærd, og at der fra Leverandørens side lægges op til en positiv dialog med udbyder. Udbyder lægger op til en samskabende proces, hvor partnerne udviser fleksibilitet og vilje til at modulere på indhold, hvis der opstår behov for det. Den valgte leverandører skal i hele aftaleperioden afse tid til at deltage i opfølgningsmøder såfremt det måtte ønskes fra udbyder. 17 Service fra leverandørens side Der henvises til leverandørens tilbud af Statistik Leverandøren skal efter anmodning udarbejde og fremsende statistik over omsætningen på aftalen Statistik skal fremsendes elektronisk i et nærmere defineret og tilgængeligt format. 19 Garanti og reklamation Konstaterer udbyder mangler ved ydelsen, kan denne kræve, at leverandøren afhjælper manglen ved omlevering inden for rimelig tid medmindre dette vil være uforholdsmæssigt byrdefuldt for leverandøren. Undlader leverandøren på trods af opfordring hertil at afhjælpe manglen, er udbyder berettiget til at lade manglen afhjælpe for leverandørens regning. Hvor intet andet er anført gælder købelovens reklamations- og ansvarsregler. Leverandørens almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende kontrakt. 20 Underleverandører Såfremt leverandøren anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, garanterer leverandøren for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis leverandøren selv havde udført leverancen - ydelsen. Leverandøren kan kun med udbyders skriftlige samtykke helt eller delvis sætte en anden i sit sted. Leverandøren er berettiget til at anvende underleverandører, som er oplyst ved aftaleindgåelse, men ansvaret for korrekt opfyldelse af leverancen ydelsen påhviler Leverandøren fuldt ud. Hvis Leverandøren i aftaleperioden ønsker at skifte underleverandører, skal dette godkendes af udbyder. Udbyder kan ikke nægte godkendelse uden saglig grund. Leverandøren kan kun med udbyders skriftlige samtykke helt eller delvis diskontere eller overdrage sit tilgodehavende til tredjemand. 21 Erstatning og forsikring Leverandøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade, herunder også erhvervs- og produktansvar samt hændelige skader, som måtte opstå i forbindelse med de af kontrakten omfattede ydelser. Leverandøren er pligtig til at holde udbyder skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod udbyder af tredjemand, og som er forårsaget af fejl eller mangler ved leverancen - ydelsen, en skade eller Leverandørens skadevoldende adfærd. Dette gælder uden begrænsning. Leverandøren skal have tegnet en Erhvervsansvarsforsikring og opretholder sådan forsikring i hele kontraktperioden. Forsikringen dækker med en samlet årlig forsikringssum på 10 mio. danske kr. Leverandørens eventuelle selvrisiko må ikke overstige danske kr. pr. skade. Leverandørens erstatningsansvar er ikke begrænset til forsikringssummen. Side 20 af 39

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

EU-UDBUD. Nr. 2012-047663. Tjenesteydelse. Offentligt udbud. Udbudsmateriale for. Vækst via Ledelse. Bekendtgjort 30.3.2012 17-04-2012 13:30:43

EU-UDBUD. Nr. 2012-047663. Tjenesteydelse. Offentligt udbud. Udbudsmateriale for. Vækst via Ledelse. Bekendtgjort 30.3.2012 17-04-2012 13:30:43 EU-UDBUD Nr. 2012-047663 Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 30.3.2012 17-04-2012 13:30:43 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - kontrakt Side 1 af 8 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89591000 Norddjurs@norddjurs.dk og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune er i gang med en udbygning af dagplejens legestue Sydstjernen. Sydstjernen vil fremadrettet både bestå af en legestue

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN)

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Bilag 1 Kontrakt På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Danmark-Grenaa: Brandkøretøjer med vandtank 2014/S 228-402262

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Nærværende kontrakt er indgået mellem Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Virksomhed]

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune har et offentligt parkområde ved Rissingevej, hvor der er opført offentlig legeplads. Området fremstår hovedsageligt som

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Kontrakt vedr. levering af digitale byportaler

Kontrakt vedr. levering af digitale byportaler [1] Bilag 2 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Strategisk Kompetenceudvikling

Strategisk Kompetenceudvikling Offentligt udbud Udbudsmateriale for Strategisk Kompetenceudvikling Bekendtgjort 10.9.2015 på www.udbud.dk 18-09-2015 12:42:13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud

UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud På levering af Tandproteser og tilhørende ydelser til Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbyders

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 6. februar 2008 Reguleringsreserver Tilbudsgivning for marts måned 2008 Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Aftalegrundlag 3 3. Tilbudsgivning 4 3.1 Generelt 4 3.2

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Bilag 2 - Kontrakt. Delaftale B

Bilag 2 - Kontrakt. Delaftale B Bilag 2 - Kontrakt Delaftale B Side 1 af 13 Indhold 1. Parterne... 4 2. Kontraktgrundlag... 4 3. Kontraktens omfang... 4 4. Levering og leveringsbetingelser... 4 5. Kontraktperiode... 5 6. Kontakt mellem

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale Taxikørsel Version 2 19.08.2015 Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende rammeaftale er gældende [delaftale x] og omhandler levering af taxikørsel i delaftalens geografiske område. Rammeaftalen

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Aftalehavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende aftale.

Aftalehavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende aftale. Aftale vedrørende levering af drikkevarer, udskænknings- og salgsudstyr til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 4. juli til 7. juli 2013 Aftale vedr. levering af drikkevarer, udskænknings- og salgsudstyr

Læs mere

Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD. Vareindkøb Offentligt udbud. På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune

Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD. Vareindkøb Offentligt udbud. På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD Vareindkøb Offentligt udbud På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere