Udflytning af et sengeafsnit til Odder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udflytning af et sengeafsnit til Odder"

Transkript

1 Udflytning af et sengeafsnit til Odder - en evaluering af de behandlingsmæssige konsekvenser Udarbejdet af Inge Jensen, Rikke Ibsen og Marianne Cohen Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt Juni 2001

2

3 FORORD Hermed foreligger evalueringen af de behandlingsmæssige konsekvenser ved udflytningen af et sengeafsnit fra Psykiatrisk Hospital i Risskov til en placering i forbindelse med Odder Centralsygehus. Evalueringen af afsnit C4 består endvidere af en sundhedsøkonomisk evaluering, en organisatorisk evaluering og en undersøgelse blandt pårørende og patienter, som henholdsvis ledelsessekretariatet (Psykiatrisk Hospital), PLS RAMBØLL og Service- og kvalitetskontoret (Århus Amt) har varetaget. Evalueringen følges op af en evaluering som foreligger omkring marts Her gennemføres en undersøgelse af konsekvenserne af lokalpsykiatriens udbygning i henholdsvis Djursland og Odder/Skanderborgregionen. Evaluator, cand. scient. adm. Marianne Cohen har været projektleder på denne del af evalueringen, der er gennemført i perioden februar 2001 til juni 2001 af evaluatorerne cand. scient. Rikke Ibsen og cand. phil. Inge Jensen. Evalueringen er finansieret af psykiatriledelsen i Århus Amt. Center for evaluering vil gerne takke alle, der har stillet sig til rådighed for evalueringen. Center for evaluering, februar 2002 Knud Ramian Evalueringschef, cand.psych.

4

5 INDHOLD Sammenfatning og anbefalinger De behandlingsmæssige konsekvenser Kapitlets opbygning Demografisk og psykiatrisk sammensætning af populationen Patientfordeling for kommuner Patienternes fordeling på køn Patienternes fordeling på alder Patienternes fordeling på diagnoser Synspunkter på behandlingen før og nu Formål Metode Beskrivelse, de fysiske rammer og beliggenhed Behandlingen af patienterne på afsnit C4 og afdeling Kontinuitet under indlæggelse Indsatsen for pårørende Nærmiljø Registerundersøgelse for udflytningen af Odder sengeafsnit Formål Metode Belægningsforhold Psykiatrisk og demografisk udvikling over perioder...87 Bilag til 4.4. Side 5

6 Side 6

7 Sammenfatning og anbefalinger Denne del af evalueringen har fokus på en række faktorer af betydning for den behandlingsmæssige indsats i forbindelse med udflytningen af et sengeafsnit fra Psykiatrisk Hospital i Risskov til en placering i forbindelse med Odder Centralsygehus. Evalueringen omhandler tiden lige før (1997/98) og lige efter (2000) udflytningen, og afdækker ligheder og forskelle i de to perioder. Data er indsamlet via to undersøgelser. Dels en interviewundersøgelse blandt personale på den tidligere afdeling 31 og det nuværende afsnit C4 samt afdelingsledelsen på C, og en registerundersøgelse, hvor populationen omfatter samtlige patienter fra Odder sengeafsnits optageområde, det vil sige patienter fra Hørning, Samsø, Skanderborg og Odder kommuner, uanset hvor de er indlagt. I det følgende sammenfattes hovedkonklusionerne fra de to undersøgelser, som samtidig sættes i relation til fire fokuspunkter fra den sidste udviklingsplan for psykiatrien i Århus amt, nemlig behandlingen, kontinuiteten, pårørendeindsatsen og nærmiljø. Sidst i sammenfatningen sammenholdes undersøgelsens resultater med den generelle udvikling i psykiatrien iøvrigt, hvor lokalpsykiatrien er omdrejningspunkt for en indsats med blandt andet kortere indlæggelser, øget ambulant indsats i lokalområdet og øget inddragelse af de pårørende. Hvem er patienterne? Antallet af patienter er konstant før og efter udflytningen af afsnittet til Odder med et flow på henholdsvis 149 og 147 indlagte over et år. Der er kun sket meget små ændringer i forhold til patienternes geografiske tilhørsforhold, så der efter udflytningen er lidt flere patienter fra Odder og Skanderborg og lidt færre fra Hørning og Samsø. I 2000 udgør patienterne fra Odder 42 % af de indlagte, patienter fra Skanderborg udgør 35% og patienter fra Hørning og Samsø udgør henholdsvis 14% og 9%. Ser man på den kønsmæssige fordeling af patienterne, udgør mænd en større andel end de gjorde inden udflytningen, selvom kvinderne stadig har flere og længere indlæggelser end mændene. Samtidig er kvinderne i højere grad end tidligere indlagt på de åbne afsnit efter udflytningen af sengeafsnittet og mindre på de lukkede. Side 7

8 Ser man på den aldersmæssige fordeling af de indlagte, stiger andelen af de yngre patienter efter udflytningen, hvilket betyder at over halvdelen af indlæggelser og sengedage forbruges af patienter under 40 år. Specielt i aldersgruppen år er der sket en stigning, men generelt kan det konstateres, at jo yngre patienterne er, jo flere sengedage forbruger de. Skizofrene patienter og patienter med affektive lidelser er de diagnosegrupper, der har flest indlæggelser både før og efter udflytningen, og skizofrene patienters andel af indlæggelserne er stigende i perioden. De unge skizofrene mænd udgør en stigende del af de indlagte og synes at have et vedvarende behov for indlæggelse. Som det er hensigten, udgør de ressourcekrævende patienter altså stadig hovedparten af de indlagte. Der er dog en svag tendens til, at diagnosespektret udvides blandt de indlagte på Odder sengeafsnit. Hvordan er forholdene på Odderafsnittet? Der er ved flytningen af afdelingen sket et markant skift i de fysiske rammer på afsnittet. Man er flyttet fra en afdeling i gamle bygninger med store fællesrum og små tosengsstuer med fælles bade- og toiletfaciliteter til et nyt afsnit med hjemligt indrettede enestuer og eget bad. Det store skift i indretningen af afsnittet har fået konsekvenser for miljøet i afsnittet, hvor patienterne i modsætning til tidligere opholder sig mere på deres egne stuer og mindre i fællesarealerne. Den markante ændring i det daglige miljø på afsnittet, hvor patienterne opholder sig på deres egne stuer og derfor er mindre synlige i afsnittet end tidligere, er dog en udvikling, der ikke er direkte relateret til afsnittets placering i lokalområdet. Ændringen kan sættes i relation til den generelle udvikling, der går mod enestuer og kortere indlæggelser, samt patienternes øgede brug af lokalområdet under indlæggelse. Hvilken indsats ydes? Behandlingsprincipper Ved udflytningen af sengeafsnittet er der samtidig sket et skift i næsten hele medarbejderstaben. Dette skift har betydet en pludselig overgang til en ny kultur i afsnittet, som ikke er en direkte konsekvens af afsnittets placering i lokalområdet. Hvor man på den tidligere afdeling 31 arbejdede med blandt andet miljøterapi som en del af Side 8

9 behandlingen, er fokus under de aktuelle indlæggelser på sengeafsnittet i Odder diagnostik, medicinjustering og en aflastning af patienten. Ingen opgaver i afsnittet er baseret på, at patienter skal tage del i dem. I tråd med den overordnede udvikling iøvrigt er patienterne indlagt i de mest akutte faser af deres sygdomsforløb, og så snart de skønnes at være i stand til det, udskrives de, og behandlingen videreføres i lokalområdet. Dog eksisterer der via både afsnittets kok og rengøringspersonalet en mulighed for træning i praktiske færdigheder, da disse faggrupper er inddraget i behandlingen af patienterne. Det kan konstateres, at der er sket en bevægelse mod en mere individualiseret indsats bort fra de mange fælles aktivitetstilbud, som prægede afdeling 31. Den lægelige betjening af afsnittet i Odder har været præget af, at lægerne arbejder såvel i lokalpsykiatrien som på afsnittet, samt at betjeningen om aftenen sker fra en bagvagt på Psykiatrisk Hospital i Risskov. For de indlagte patienter har dette betydet, at man ikke kan forvente at møde en læge på afsnittet til hverdag. Det kan medføre, at det tager tid inden patienten får svar på sine spørgsmål. I nogle situationer kompliceres behandlingen yderligere, når f.eks. lægerne i Odder har behov for at konsultere andre læger på Psykiatrisk Hospital, før der tages beslutninger. Som beskrevet andetsteds i evalueringen ligger det nuværende afsnit i forbindelse med det somatiske sygehus. Ved akut behov for ekstra personaleressourcer ved f.eks. overfaldsalarm tilkaldes enten portører fra Odder Centralsygehus, personale fra lokalpsykiatrien eller brandmænd fra den lokale brandstation. I forhold til samarbejdet med det somatiske sygehus omkring funktioner som medicinsk tilsyn og akut behov for lægehjælp ved f.eks. hjertestop, er der på nuværende tidspunkt ikke indgået særlige aftaler, hvilket kan betyde en forsinkelse af behandlingen for de psykiatriske patienter. Det er til diskussion, hvordan samarbejdet med lægerne fra Odder Centralsygehus kan udbygges omkring specielt medicinsk tilsyn og akut hjælp ved hjertestop. Kontinuitet På sengeafsnittet i Odder arbejdes der med et skærmningsprincip, hvor det samtidig er mindstemid- Side 9

10 delsprincippet, der er styrende. Skærmning forståes f.eks. som at undgå optrapning af en konflikt ved at gå en tur med patienten. På afsnittet kan man ikke skærme patienterne ved at låse dørene, og patienter der har behov for aflåsning i en periode, må overføres til et lukket afsnit i Risskov, hvilket kan medføre et kontinuitetsbrud. Efter udflytningen er i alt 5 patienter flyttet fra Odder til et lukket afsnit i Risskov og senere tilbage til Odder igen. Antallet af overførsler fra den åbne afdeling 31 til de lukkede afdelinger var i 1997 seks overførsler og i 1998 tre overførsler, det vil sige at antallet har været ret konstant i perioden. Skærmning opdeles ikke som i afdeling A og B i tre niveauer på afsnittet i Odder, og der er derfor ikke faste rammer for, hvornår man anvender forskellige typer af skærmning herunder bæltefiksering eller overflytning til lukket afsnit. Der er et eksempel på, at en patient først flyttes til lukket afsnit efter at vedkommende er bæltefikseret, hvilket kan være uhensigtsmæssigt i et afsnit med mange trapper. Det kan anbefales, at man diskuterer skærmningsbegrebet, herunder hvornår og hvordan patienter fremover bæltefikseres og overflyttes til lukket afsnit. Der er ikke mulighed for at give ECT-behandling i nærheden af afsnittet i Odder, hvorfor patienterne ved behov for chokbehandling transporteres til Risskov. Transporten kan være belastende for patienten, som ofte har det dårligt i umiddelbar forlængelse af behandlingen. I forhold til tidligere er der via afsnittets placering i lokalområdet sket en styrkelse af grundlaget for kontinuitet i indsatsen før, under og efter indlæggelse. Det er nu den samme behandler og kontaktperson, der har ansvaret for patienten/brugeren både før, under og efter indlæggelse. Er patienten f.eks. tilknyttet bostøtte er denne i højere grad end tidligere i kontakt med den indlagte i Odder. Dog har man skåret behandlingskonferencer ned fra 1 gang ugentligt til 1 gang hver 14. dag, hvilket betyder, at distriktssygeplejerskerne ikke altid er inddraget under indlæggelser. Det er til diskussion, hvordan man sikrer koordination og vidensudveksling mellem distriktssygeplejerske, bostøtte og personale på afsnit C4 under og efter især kortvarige indlæggelser. Side 10

11 Pårørende I forhold til indsatsen for de pårørende foregår arrangementer ikke som tidligere i hospitalsregi, men er flyttet ud i lokalpsykiatrien. Afdeling C har kontakt med en pårørendeforening, som har etableret en satellitfunktion i både Skanderborg og Odder. På afsnittet har man ikke fået oparbejdet nogle konsekvente rutiner omkring inddragelse af de pårørende i behandlingen, hvilket dog er intentionen i fremtiden. Det anbefales, at man diskuterer, hvordan man sikrer inddragelse af de pårørende både under og efter patientens indlæggelse. De pårørende er efter udflytningen af afsnittet blevet mere synlige i afsnittet, hvor deres adgang til afsnittet er lettet via den lokale placering. Patienten og de pårørende har nu mulighed for at få ro omkring besøget, da der er mulighed for at mødes og spise sammen på stuen. Nærmiljø Hvis patienterne under indlæggelse har behov for det, er der mulighed for at benytte lokalområdets tilbud som f.eks. svømning i den lokale svømmehal. I højere grad end tidligere er træningen bygget op omkring tilbud i lokalområdet, så træningen sker i det område, hvor patienten skal fungere efter udskrivningen. Mulighed for brug af lokalområdet under indlæggelse, er en direkte konsekvens af afsnittets lokale placering. Samtidig styrkes kontinuiteten via øgede muligheder for integration i lokalområdet. I kraft af afsnittets placering i Odder er adgangen til lokalområdet lettest for borgere herfra, hvor patienter fra de øvrige kommuner har længere transport, hvis de skal hjem. Besøg i hjemmet og kontakt til lokalområdet kræver således mere planlægning og måske afsættelse af flere personaleressourcer for patienter udenfor Odder kommune. Det er til diskussion, hvordan man sikrer borgere fra Hørning, Skanderborg og Samsø den bedst mulige kontakt til deres respektive lokalområder under indlæggelse. Side 11

12 Hvad er der sket med indlæggelserne? Behandling Der er færre patienter på venteliste til indlæggelse på Odder sengeafsnit, end da afsnittet lå i Risskov, og ventetiderne er blevet kortere. I 1997 og 1998 stod i gennemsnit henholdsvis 24 og 17 personer på venteliste, og de ventede i gennemsnit 10 dage. I 2000 var det gennemsnitlige antal patienter på venteliste faldet til 10, og den gennemsnitlige ventetid var faldet til 6 dage. Faldet i den gennemsnitlige ventetid skyldes primært, at enkelte patienter i 97/98 havde lang ventetid, da medianventetiden over perioden er konstant. Over 90% af indlæggelserne er frivillige både før og efter udflytningen af sengeafsnittet. Ser man på, hvilke konsekvenser den ændrede indsats har fået for indlæggelserne, viser det sig, at antallet af indlæggelser og patienter er næsten konstant før og efter udflytningen af sengeafsnittet, hvorimod antallet af sengedage er faldet med 42%. Hvis den lokale placering af afsnittet skulle være stærkt medvirkende årsag til faldet i antallet af sengedage, burde der være det stærkeste fald i indlæggelsestid for patienter fra Odder kommune. Det synes dog ikke at være tilfældet. Samtidig er antallet af de meget langvarige indlæggelser i 1997/1998 både fra Odder kommune (4) og fra Skanderborg kommune (2) faldet til 0 i Indlæggelserne er altså blevet væsentlig kortere, og indlæggelser af under 1 måneds varighed er steget på Odder afsnittet, parallelt med et fald i de længere indlæggelser. Samtidig er der sket en generel stigning i antal indlæggelser på åbne afsnit, hvor antallet er faldet på lukkede afsnit. Antallet af de henvendelser til skadestuen, der ikke resulterer i en indlæggelse, er steget med 20%. Årsagerne til denne udvikling kan ikke dokumenteres via de foreliggende data, og man kan overveje om udviklingen skyldes, at det enten er blevet meget sværere at blive indlagt, eller/og at man har opbygget tilbud udenfor hospitalet, der kan tage over som alternativ til indlæggelse. Flere patienter udskrives til ambulant behandling efter udflytningen af sengeafsnittet, og færre udskrives til læge/speciallæge. Ud af de indlæggelser, der slutter i Odder, er der flere førstegangsindlæggelser end da afsnittet lå i Risskov, men udviklingen følger iøvrigt en generel stigning i indlæggelser på de åbne afsnit. Samtidig er Side 12

13 der sket et markant fald i førstegangsindlæggelser på de lukkede afsnit. Parallelt med et generelt fald i sengedage er antallet af genindlæggelser for patienter udskrevet fra åbne afsnit fordoblet i perioden, og de korte indlæggelser synes altså at medføre et øget behov for genindlæggelser indenfor et år. Tendensen til flere genindlæggelser gør sig dog udelukkende gældende for kvinder. Mod intentionerne er der i perioden sket en stigning i de akutte indlæggelser i forhold til de planlagte, som er markant på Odder sengeafsnit. De akutte indlæggelser kan være en naturlig konsekvens af princippet om en tidlig og lokal indsats, da man som følge heraf måske indlægger meget hurtigt, når en person har behov for hospitalsbehandling. Det anbefales at man diskuterer målsætningerne omkring anvendelse af de akutte indlæggelser. Kontinuitet For hele populationen sker 51% af indlæggelserne efter kl og i weekenden. Hertil kommer indlæggelser på helligdage. Af indlæggelserne via skadestuen sker 73% efter kl. 16 og i weekenden. 73% af samtlige henvendelser i skadestuen, der ikke resulterer i indlæggelse, sker i samme tidsrum. Af de indlæggelser, der slutter på sengeafsnittet i Odder, er 61% af indlæggelserne startet enten i skadestuen, modtagelsen eller på et lukket afsnit. En af forklaringerne på dette kan være, at man i weekender/helligdage og efter kl på hverdage ikke har en lægedækning på afsnittet i Odder, der muliggør indlæggelse direkte hertil. Skift fra Risskov til Odder giver risiko for brud i behandlingskontinuiteten, og man bør overveje, hvordan man øger Odderafsnittets mulighed for at klare akutte indlæggelser, som er i vækst i perioden. Det er til diskussion, hvordan lokalpsykiatrien bedst betjener borgerne udenfor dagtimer og hverdage. Udflytning eller udbygning? Evalueringen af de behandlingsmæssige ændringer i perioden 1997/98 og 2000 tegner et billede af en udvikling, der dels er betinget af den generelle udvikling i psykiatrien iøvrigt og dels er en direkte konsekvens af afsnittets placering i lokalområdet. Side 13

14 Afsnittets geografiske placering har både positive og negative konsekvenser, specielt med henblik på kontinuitet i indsatsen. Ved behov for skærmning med aflåsning og ECT-behandling, må patienterne transporteres til Risskov, da behandlingen ikke kan tilbydes i Odder. På grund af manglende lægedækning kan afsnittet i Odder sjældent påtage sig akutte indlæggelser, hvilket er problematisk i en periode, hvor de akutte indlæggelser er i vækst. Derimod er kontinuiteten i behandlingen styrket omkring patientens behandlerkontakter, som er de samme både før, under og efter indlæggelse. Kontinuiteten i indsatsen er ligeledes styrket ved, at en stor del af træningen af patientens sociale- og personlige kompetencer er lagt ud i lokalområdet, hvor patienten skal fungere efter udskrivning fra afsnittet. Dog synes der ikke at være sket en oprustning af inddragelse af de pårørende i behandlingen. Som en konsekvens af den generelle udbygning har patienterne i Odder fået forbedrede fysiske rammer på afsnittet til mere hjemlige forhold med enestuer, og samtidig foregår meget træning i patientens lokalområde. Indlæggelserne er blevet kortere, og det er de mest ressourcesvage patienter, der optager hovedparten af sengepladserne. Side 14

15 1. De behandlingsmæssige konsekvenser Det følgende kapitel indeholder evalueringen af de behandlingsmæssige konsekvenser ved udflytningen af et sengeafsnit fra Psykiatrisk hospital i Risskov til en placering i forbindelse med Odder Centralsygehus. Undersøgelsen bygger på et design, hvis formål er at sammenligne perioden umiddelbart før udflytningen med perioden lige efter. Evalueringen tager udgangspunkt i nogle generelle forhold og har ikke specifikt fokus på enkelte patient-/brugerforløb. Forløbsanalyser følger i den senere evaluering. Evalueringen er bygget op omkring to delundersøgelser, dels en registerundersøgelse og dels en interview undersøgelse Kapitlets opbygning Afsnit 2 består af en præsentation af den demografiske og psykiatriske sammensætning af populationen. Afsnit 3 omfatter en interview undersøgelse, der fokuserer på forskelle og ligheder mellem den behandling patienterne fik på den tidligere afdeling 31 og den nuværende afdeling C4 i Odder. Afsnit 4 består af en registerundersøgelse med fokus på ændringer i belægningsforhold efter udlægningen af sengeafsnittet samt den psykiatriske og demografiske udvikling over perioden. I forbindelse med hver delundersøgelse redegøres der nærmere for metodiske overvejelser. Side 15

16 Side 16

17 2. Demografisk og psykiatrisk sammensætning af populationen I det følgende undersøges, hvilke kommuner patienterne kommer fra. Derudover er det opgjort, hvorledes patienterne fordeler sig på køn, alder og diagnose, og om der er forskel på patientsammensætningen før og efter udflytningen af Odder sengeafsnit, dvs. i 1997/1998 (gennemsnittet af de to år) i forhold til Populationen består af patienter fra Odder, Hørning, Skanderborg og Samsø, som indlægges i perioderne 1997, 1998 og Alle patienter er medtaget uanset hvor de indlægges.. Ændringer i patientsammensætningen kan være en medvirkende årsag til ændringer i belægningsforhold. Om det er tilfældet undersøges i den sidste del af registerundersøgelsen. Det samlede antal patienter varierer en anelse alt efter hvilken variabel der opdeles på. Det skyldes, at patienter formodentlig aldrig skifter køn, men de kan flytte mellem kommunerne og derved optræde i flere kommuner i løbet af et år. Patienterne kan også være i flere aldersgrupper i løbet af et år, og være indlagt med forskellige diagnoser. Derfor kan antallet af patienter være større for opdeling i kommuner, aldersgrupper og diagnoser. Kun kønsfordelingen giver det reelle antal patienter, som er 149 i 1997/1998 og 147 i Patientfordeling for kommuner Først undersøges det hvor mange patienter der er, samt hvilke kommuner de kommer fra før og efter udflytningen af Odder sengeafsnit. Antallet af patienter er konstant før og efter udflytningen. Derudover er der sket meget små ændringer efter udflytningen, så der er lidt flere patienter fra Odder og Skanderborg og lidt færre fra Hørning og Samsø. Side 17

18 Tabel / Antal % Antal % Patienter i hele populationen % % Patienter fra Odder Patienter fra Skanderborg Patienter fra Hørning % % % % % % Patienter fra Samsø % 13 9 % Note: Bemærk, at pga. afrundinger kan der være uoverensstemmelser mellem hele populationen og summen af kommunerne, samt, at der er 148 patienter i 2000, så 1 patient optræder 2 gange pga. flytning mellem kommuner. 2.2 Patienternes fordeling på køn Der er flest kvindelige patienter både før og efter udflytningen, men forskellen er lille i Det skyldes, at der sker et fald i antallet af kvindelige patienter og en stigning i antallet af mandlige patienter efter udflytningen. Figur 2.1 Patienter fordelt på køn Antal patienter Mænd / Kvinder 76 Side 18

19 2.3 Patienternes fordeling på alder Der er flest patienter mellem 20 og 49 år i 1997/1998, og antallet af patienter i disse aldersgrupper stiger efter udflytningen. Der er færre patienter i aldersgrupperne 50-59, og år efter udflytningen, men der er tale om forholdsvis små udsving. Til gengæld er der meget få patienter over 80 år i Det kan konstateres, at overvægten af patienter under 50 år er forstærket efter udbygningen i ret markant grad. Derudover er gruppen af patienter over 80 år meget lille i Figur 2.2. Patienter fordelt på alder Antal patienter / Note: Det samlede antal patienter er 150 i 1997/1998 og 148 i 2000, dvs., 1 patient i hver år optræder i 2 aldersgrupper. 2.4 Patienternes fordeling på diagnoser Patienternes fordeling på diagnoser er ændret en del fra 1997/1998 til Der er blevet flere skizofrene patienter, faktisk 30 % flere. Der er sket et fald i antallet af patienter med affektive lidelser. Side 19

20 Affektive Misbrug Der er flere patienter med misbrugsrelaterede sindslidelser, nervøse og stressrelaterede tilstande og patienter med personlighedsforstyrrelse efter udflytningen. Der er til gengæld færre patienter med organiske psykiske lidelser, mens antallet af patienter med mental retardering er faldet fra 2 til 1 patient. I 2000 er der altså stadig en overvægt af patienter med affektive lidelser, men antallet af skizofrene patienter er vokset betydeligt. Figur 2.3 Patienter fordelt på diagnoser Antal patienter Skizofrene Nerv.Stress Organiske Pers.forstyrrelse Retarderede 1997/ Note: Der samlede antal patienter er 154 for begge år, det betyder, at hhv. 5 og 6 patienter optræder med flere diagnoser. Side 20

21 3. Synspunkter på behandlingen før og nu 3.1. Formål Formålet med denne del af undersøgelsen er at belyse de behandlingsmæssige konsekvenser af, at afdeling 31/afsnit C4 er flyttet fra Psykiatrisk Hospital i Risskov til Odder. Det overordnede formål er at beskrive den behandling, patienterne får på afsnit C4 og den, som patienterne tidligere fik på afdeling 31. De behandlingsmæssige konsekvenser af udflytningen af et sengeafsnit vil blive belyst gennem beskrivelser af forskellige faktorer, som har relevans for behandlingen af patienterne før, efter og under indlæggelsen. Beskrivelser af indsatsen for de pårørende, samarbejde med lokalpsykiatrien og samarbejde med personale fra Psykiatrisk Hospital og Odder Centralsygehus vil indgå i det følgende. Disse faktorer har sammen med de fysiske rammer på afsnittet/afdelingen og beliggenheden betydning for behandlingen af patienterne fra Odder-Skanderborgregionen. Det centrale spørgsmål i denne del af undersøgelsen er, hvilken betydning de forskellige faktorer har for behandlingen af patienterne på afsnit C Metode De behandlingsmæssige konsekvenser af udflytningen er i denne delundersøgelse beskrevet på baggrund af fem interviews med personale fra afdeling 31, afsnit C4 og ledelsen i afdeling C. Beskrivelserne af den behandling patienterne fik på afdeling 31 og den, som de i dag får på afsnit C4, er baseret på semistrukturerede interviews. Der er lavet tre enkeltinterviews og to fokusgruppeinterviews. Interviewene fordeler sig på følgende måde: - et interview med oversygeplejersken og overlægen fra afdeling C - to enkeltinterviews, et med afdelingssygeplejersken fra afdeling 31 og et med afdelingssygeple- Side 21

22 jersken fra C4 - to fokusgruppeinterviews, et med personale fra afdeling 31 og et med personale fra C4 sammen med to distriktssygeplejersker fra Odder. Den ene distriktssygeplejerske fra Odder havde været ansat på afdeling 31. Et personalemedlem fra afdeling 31 arbejder som bostøtte i Skanderborg på nuværende tidspunkt og havde tidligere været ansat på afsnit C4. Der deltog en socialrådgiver i interviewet med personalet fra afdeling 31, og vedkommende havde både arbejdet på afdeling 31 og afsnit C4. Interviewene blev optaget på bånd og senere udskrevet. Sammenfatninger af interviewene er blevet sendt til interviewdeltagerne, som har haft mulighed for at kommentere det fremsendte. Kommentarerne og tilføjelserne er blevet en del af datamaterialet. Data tager udgangspunkt i forskellige behandleres generelle vurderinger og ikke i enkelte patientforløb. Behandlingen af patienterne kan således ikke beskrives fyldestgørende, men vil være en belysning af den behandling, patienterne fra Odder-Skanderborgregionen fik før oktober 1999 på afdeling 31 og som patienterne får i dag på afsnit C4 i Odder. Denne del af undersøgelsen indledes med en beskrivelse af afsnit C4 og afdeling 31. Afsnittets og afdelingens beliggenhed samt en beskrivelse af de fysiske rammer vil indgå i beskrivelsen. I de følgende afsnit belyses behandlingen af patienterne på afsnit C4 og afdeling 31, kontinuitet under indlæggelse, indsatsen for pårørende samt nærmiljøet. Alle afsnit afsluttes med en tabel, der sammenfatter de enkelte faktorers betydning for den behandling, patienterne får på afsnit C4 i forhold til den, de fik på afdeling 31. I tabellerne vil ledelsen i afdeling C blive betegnet som LC, afdelingssygeplejersken og personalet fra afdeling 31 som P31. Afdelingssygeplejersken, personalet fra C4 får betegnelsen PC4 og distriktssygeplejerskerne fra Odder fremgår som D. Side 22

23 3.3. Beskrivelse, de fysiske rammer og beliggenhed Afsnit C4 Afsnit C4 er et åbent distriktsafsnit. Der er plads til 16 patienter, og patienterne kommer fra Samsø, Hørning, Skanderborg og Odder kommune. Personalegruppen er sammensat af plejere, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, sygeplejersker, elever, studerende, to psykologer, socialrådgiver, to afdelingslæger, to overlæger, sekretær, rengøringsassistenter og en kok. Plejepersonale-normeringen i år 2000 på afsnit C4 var 18,10 stillinger incl. afløserstillinger 1. Afdeling 31 Afdeling 31 var en åben distriktsafdeling med optageområde fra Odder-Skanderborgregionen. Der var plads til 16 patienter. Personalet bestod af sygeplejersker, plejere, social- og sundhedsassistenter, 1 ergoterapeut, elever, 1 overlæge, 2 læger og 1 socialrådgiver. Plejepersonalenormeringen på afdeling 31 var 14,54 stillinger, hvilket inkluderede afløser-stillinger. Normeringen indebar, at der i dagvagt på hverdage mødte 5 sygeplejersker/plejere, dog således at der ikke blev tilkaldt vikar ved 1. eller 2. sygemelding. Aften, nat, weekender og helligdage var der 2 personalemedlemmer på arbejde. Patienterne fra afdeling 31 var på afdeling 88 hver anden weekend, hvor afdeling 31 havde lukket. De fysiske rammer på C4 og afsnittets beliggenhed Afsnit C4 er omgivet af grønne arealer og ligger i en tre-etagers bygning i parken tæt ved Odder Centralsygehus. rapporten. 1 En nærmere beskrivelse af plejepersonalenormeringen på afsnit C4 findes et andet sted i Side 23

24 C4 er et lyst afsnit med meget kunst på væggene. Patienter, der overflyttes fra det lukkede afsnit, beskriver ifølge personalet C4 som et meget roligt og behageligt afsnit. Patienterne har enestuer på 18 m 2 med eget bad, som er på 4,2 m 2. Patientstuerne fordeler sig på stueetagen og på 1.sal. Patienterne kan ifølge personalet fra C4 trække sig tilbage på stuerne og opholde sig der i lang tid. Pladsforholdene på afsnit C4 giver ifølge ledelsen i afdeling C rum til patienter, som i perioder ikke tåler ret meget nærvær med andre patienter. På de fleste patientstuer på afsnit C4 er der en skibsbriks, tre stole, to borde og et skab. Patienten har en nøgle til skabet og har ligeledes mulighed for at låse døren til stuen indefra. På to af stuerne er der hospitalssenge og handicaptoiletter, og på patientstuen ved siden af personale-kontoret er der ligeledes en hospitalsseng. Hospitalssengene kan bruges, når der er fysisk handicappede eller somatisk dårlige patienter indlagt. Sengene anvendes ligeledes, når en patient skal bæltefikseres. Patientstuerne kan være en ulempe for nogle af de skizofrene patienter, som har mulighed for at isolere sig på stuerne og dermed ikke kommer så meget ud blandt de andre patienter. Men personalet fra afsnit C4 vurderer det ikke som et stort problem og siger, at det giver måske patienterne tryghed, at de kan gå ind på deres egne stuer. Patienterne har mulighed for at have besøg af deres pårørende på stuerne. Aktivitetsrummet ligger på 1. sal, hvor der er ergoterapi i et stort lokale. Derudover er der to patientcomputer, TV, video og opholdsstue på 1. sal. Der er køkken og tøjdepot i stueetagen og på 1.sal. Personalekontoret ligger i stueetagen. På kontoret er der en tavle med patienternes og deres kontaktpersoners navne. I stueetagen er der en spisestue, hvor patienterne spiser morgenmad sammen med to personalemedlemmer. Side 24

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Psykiatrisk Akutmodtagelse Psykiatrisk Akutmodtagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Velkommen til Urologisk Afdeling

Velkommen til Urologisk Afdeling Frederikssund Hospital Velkommen til Patientinformation Velkommen til, Frederikssund Hospital I denne pjece finder du nogle af de informationer, du kan få brug for under din indlæggelse. Ønsker du yderligere

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Gynækologisk klinik, Aabenraa

Gynækologisk klinik, Aabenraa Patientinformation Gynækologisk klinik, Aabenraa Velkommen til klinikken Vælg billede Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Velkommen til Gynækologisk klinik Det er vores

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110

Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Patientinformation Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Velkommen til Vejle Sygehus Neurologisk Afdeling 1 2 Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Vi byder dig velkommen

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Afd.spl. Dorte Qvarfot Beskrivelse af

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120

Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120 Patientinformation Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120 Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Velkommen til A120 Afdelingens adresse Vejle Sygehus Kabbeltoft 25 7100 Vejle Direkte

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Patientkarakteristika og flowmønster for patienter der henvender sig i Psykiatrisk Modtagelse, Risskov

Patientkarakteristika og flowmønster for patienter der henvender sig i Psykiatrisk Modtagelse, Risskov Professor dr.med ph.d. Hans Kirkegaard Forskningsleder Center for Akutforskning Overlæge Mikkel Rune Vossen Rasmussen Psykiatrisk Modtagelse, Risskov Afdeling M Psykiske lidelser i den akutte setting:

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Afdeling Patientinformation Velkommen til M42 Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om medicinsk afdeling og læse om,

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling Patientinformation Velkommen til M41 Afsnit for lindrende behandling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder vil du få relevante oplysninger om Medicinsk Center og

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Mirjam Gade, distriktssygeplejerske

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

! # $ "!! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $

! # $ !! #! #! $ ' ( )! #!!! * $ * *!!!!* $$ $ $ ) $ $ +##!,! - $ " % &'(% " % & " ' ( ) * * * * ) * ) +, - % ' & % -. / "'% 0 1 & 1 2 ). 3 445 " 0 6 % (( ) +, 7444 444. ' *. 8 7 ( 0 0 * ( +0, 9 * 0 ) 0 3 ) " 3 ) 6 ) 0 3 3 ' 1 : 00 * 3 ) ) 3 +( ; * 0 1

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen Vi byder dig og dine pårørende velkommen i Nyremedicinsk Afdeling 8 Øst. Nyremedicinsk afdeling 8 Øst varetager udredning, behandling og pleje af patienter

Læs mere

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen Velkommen Personalet i Afdeling M2 vil gerne med denne mappe byde dig velkommen. Velkomstmappen giver dig nogle praktiske oplysninger, der gerne skulle være med til at give dig et godt indlæggelsesforløb.

Læs mere

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri, Esbjerg Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Patient- og pårørendeinformation Når du indlægges Når du skal indlægges i Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit U1 Velkommen til

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på HJERTE-LUNGE-KARKIRURGISK AFD. T Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Fra indlagt til udskrevet

Fra indlagt til udskrevet Fra indlagt til udskrevet Gode råd om at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Målet med din indlæggelse er at blive rask og

Læs mere

Øre-, næse- og halsafdeling A130

Øre-, næse- og halsafdeling A130 Patientinformation Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Velkommen til Vejle Sygehus Øre-, næse- og halsafdeling A130 Rev. maj 2008 Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Afdelingens adresse

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Regionshospitalet Randers Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Medicinsk sengeafsnit 4, der har plads til 18 patienter, er et afsnit for patienter

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

VELKOMMEN til Ortopædkirurgisk afsnit A150

VELKOMMEN til Ortopædkirurgisk afsnit A150 Patientinformation VELKOMMEN til Ortopædkirurgisk afsnit A150 Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Velkommen til Ortopædkirurgisk afsnit A150 Med denne pjece vil vi byde dig velkommen

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Afsnit S7 Psykiatrien Syd

Afsnit S7 Psykiatrien Syd Afsnit S7 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Psykiatrisk afdeling. Organisation:

Psykiatrisk afdeling. Organisation: + Psykiatrien i Region Syddanmark Ledende ergoterapeut tlf.: 99 44 83 91 Psykiatrisk afdeling Klinisk underviser tlf.: 99 44 83 92 Ergoterapien Ergoterapien tlf.: 99 44 83 90 Østre Hougvej 70 5500 Middelfart

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Aug. 2015 1

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Den akut indlagte patient - til operation

Den akut indlagte patient - til operation Ortopædkirurgisk Afdeling Den akut indlagte patient - til operation Patientinformation www.sygehuslillebaelt.dk Når du sidder med denne folder, er det fordi, du er blevet indlagt akut på vores afdeling

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark Ambulant Terapi Afsnit; Vejle Sygehus Psykiatrien i Region Syddanmark Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf.: 79 40 58 44 E-mail: psykiatrisk.afdeling@slb.regionsyddanmark.dk Antal praktikpladser Modul Tidspunkt

Læs mere

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium Psykiatrisk Center København Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium November 2017 Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA) Du er i forbindelse med din indlæggelse blevet henvist til

Læs mere

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 91 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008 Udkast

Læs mere

Rejsen mod Den Gode Konsultation

Rejsen mod Den Gode Konsultation Rejsen mod Den Gode Konsultation Manglende tid til opgaver oplevelsen af travlhed i alle faggrupper ifølge Trivsel OP Lægegruppen var ved Trivsel OP enige om, at vi skulle arbejde med stuegangsfunktionen

Læs mere

Generel projektinformation for satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge

Generel projektinformation for satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge Generel projektinformation for satspuljeprojekt Brugerstyrede Senge August 2015 Generel projektinformation for satspuljeprojekt Brugerstyrede Senge Indhold Projekttitel, -varighed og -organisering.. 2

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 12. maj 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni?

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? I det danske sundhedsvæsen har man valgt at organisere behandlingen af skizofrene patienter på forskellige måder. Alle steder bestræber man sig

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009

Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup. September 2009 Kvalitativ patienttilfredshedsundersøgelse på medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup September 2009 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund...3 2.0. Patienttilfredshedsundersøgelse 2009...3

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner

SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner SAMLET PRÆSENTATION SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner En del af Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, maj 2015 PROJEKTETS RAMME KORT FORTALT SAMMEN OPNÅR

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Organkirurgisk Afdeling Velkommen til Organkirurgisk Sengeafsnit

Organkirurgisk Afdeling Velkommen til Organkirurgisk Sengeafsnit Organkirurgisk Afdeling Velkommen til Organkirurgisk Sengeafsnit Patientinformation www.koldingsygehus.dk Kontaktpersoner Organkirurgisk Ambulatorium Visitkort Organkirurgisk Afdeling Visitkort Visitkort

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Patientinformation Velkommen til M41 Afsnit for lindrende behandling Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder vil du få relevante oplysninger om Medicinsk

Læs mere

Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene

Notat om Region Sjællands koncept Patienten som partner og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Dato: 7. november 2016 Brevid: 3089673 Notat om Region Sjællands koncept "Patienten som partner" og arbejde for at undgå overnattende patienter på gangene Et medlem af Regionsrådet har stillet 12 spørgsmål

Læs mere

ARBEJDSFELTER NYE FOR PSYKOLOGER

ARBEJDSFELTER NYE FOR PSYKOLOGER HOSPITALSPSYKIATRI AF ALICE HØJMOSE NYE ARBEJDSFELTER FOR PSYKOLOGER Om forsøgsprojekt på Hvidovre Hospitals psykiatriske afdeling med afdelingspsykologer på lukkede afsnit. Psykolognormeringen er øget

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling Patientinformation Velkommen til M14 Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om medicinsk afdeling og læse om,

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Afsnit G1 Vordingborg

Afsnit G1 Vordingborg Afsnit G1 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2017

Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2017 Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2017 Besøgstid Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende eller venner på Sygehus Danmark. Som udgangspunkt er du velkommen, når det passer bedst

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Danske Ældreråd konference 25. april 2017

Danske Ældreråd konference 25. april 2017 Danske Ældreråd konference 25. april 2017 1 Udviklings- og kvalitetssygeplejerske Mette Foldager og Sygeplejerske (Geriatri i døren) Lenette Beer Hummelgaard Baggrund I Finanslovsaftalen 2015 blev der

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere