Udflytning af et sengeafsnit til Odder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udflytning af et sengeafsnit til Odder"

Transkript

1 Udflytning af et sengeafsnit til Odder - en evaluering af de behandlingsmæssige konsekvenser Udarbejdet af Inge Jensen, Rikke Ibsen og Marianne Cohen Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt Juni 2001

2

3 FORORD Hermed foreligger evalueringen af de behandlingsmæssige konsekvenser ved udflytningen af et sengeafsnit fra Psykiatrisk Hospital i Risskov til en placering i forbindelse med Odder Centralsygehus. Evalueringen af afsnit C4 består endvidere af en sundhedsøkonomisk evaluering, en organisatorisk evaluering og en undersøgelse blandt pårørende og patienter, som henholdsvis ledelsessekretariatet (Psykiatrisk Hospital), PLS RAMBØLL og Service- og kvalitetskontoret (Århus Amt) har varetaget. Evalueringen følges op af en evaluering som foreligger omkring marts Her gennemføres en undersøgelse af konsekvenserne af lokalpsykiatriens udbygning i henholdsvis Djursland og Odder/Skanderborgregionen. Evaluator, cand. scient. adm. Marianne Cohen har været projektleder på denne del af evalueringen, der er gennemført i perioden februar 2001 til juni 2001 af evaluatorerne cand. scient. Rikke Ibsen og cand. phil. Inge Jensen. Evalueringen er finansieret af psykiatriledelsen i Århus Amt. Center for evaluering vil gerne takke alle, der har stillet sig til rådighed for evalueringen. Center for evaluering, februar 2002 Knud Ramian Evalueringschef, cand.psych.

4

5 INDHOLD Sammenfatning og anbefalinger De behandlingsmæssige konsekvenser Kapitlets opbygning Demografisk og psykiatrisk sammensætning af populationen Patientfordeling for kommuner Patienternes fordeling på køn Patienternes fordeling på alder Patienternes fordeling på diagnoser Synspunkter på behandlingen før og nu Formål Metode Beskrivelse, de fysiske rammer og beliggenhed Behandlingen af patienterne på afsnit C4 og afdeling Kontinuitet under indlæggelse Indsatsen for pårørende Nærmiljø Registerundersøgelse for udflytningen af Odder sengeafsnit Formål Metode Belægningsforhold Psykiatrisk og demografisk udvikling over perioder...87 Bilag til 4.4. Side 5

6 Side 6

7 Sammenfatning og anbefalinger Denne del af evalueringen har fokus på en række faktorer af betydning for den behandlingsmæssige indsats i forbindelse med udflytningen af et sengeafsnit fra Psykiatrisk Hospital i Risskov til en placering i forbindelse med Odder Centralsygehus. Evalueringen omhandler tiden lige før (1997/98) og lige efter (2000) udflytningen, og afdækker ligheder og forskelle i de to perioder. Data er indsamlet via to undersøgelser. Dels en interviewundersøgelse blandt personale på den tidligere afdeling 31 og det nuværende afsnit C4 samt afdelingsledelsen på C, og en registerundersøgelse, hvor populationen omfatter samtlige patienter fra Odder sengeafsnits optageområde, det vil sige patienter fra Hørning, Samsø, Skanderborg og Odder kommuner, uanset hvor de er indlagt. I det følgende sammenfattes hovedkonklusionerne fra de to undersøgelser, som samtidig sættes i relation til fire fokuspunkter fra den sidste udviklingsplan for psykiatrien i Århus amt, nemlig behandlingen, kontinuiteten, pårørendeindsatsen og nærmiljø. Sidst i sammenfatningen sammenholdes undersøgelsens resultater med den generelle udvikling i psykiatrien iøvrigt, hvor lokalpsykiatrien er omdrejningspunkt for en indsats med blandt andet kortere indlæggelser, øget ambulant indsats i lokalområdet og øget inddragelse af de pårørende. Hvem er patienterne? Antallet af patienter er konstant før og efter udflytningen af afsnittet til Odder med et flow på henholdsvis 149 og 147 indlagte over et år. Der er kun sket meget små ændringer i forhold til patienternes geografiske tilhørsforhold, så der efter udflytningen er lidt flere patienter fra Odder og Skanderborg og lidt færre fra Hørning og Samsø. I 2000 udgør patienterne fra Odder 42 % af de indlagte, patienter fra Skanderborg udgør 35% og patienter fra Hørning og Samsø udgør henholdsvis 14% og 9%. Ser man på den kønsmæssige fordeling af patienterne, udgør mænd en større andel end de gjorde inden udflytningen, selvom kvinderne stadig har flere og længere indlæggelser end mændene. Samtidig er kvinderne i højere grad end tidligere indlagt på de åbne afsnit efter udflytningen af sengeafsnittet og mindre på de lukkede. Side 7

8 Ser man på den aldersmæssige fordeling af de indlagte, stiger andelen af de yngre patienter efter udflytningen, hvilket betyder at over halvdelen af indlæggelser og sengedage forbruges af patienter under 40 år. Specielt i aldersgruppen år er der sket en stigning, men generelt kan det konstateres, at jo yngre patienterne er, jo flere sengedage forbruger de. Skizofrene patienter og patienter med affektive lidelser er de diagnosegrupper, der har flest indlæggelser både før og efter udflytningen, og skizofrene patienters andel af indlæggelserne er stigende i perioden. De unge skizofrene mænd udgør en stigende del af de indlagte og synes at have et vedvarende behov for indlæggelse. Som det er hensigten, udgør de ressourcekrævende patienter altså stadig hovedparten af de indlagte. Der er dog en svag tendens til, at diagnosespektret udvides blandt de indlagte på Odder sengeafsnit. Hvordan er forholdene på Odderafsnittet? Der er ved flytningen af afdelingen sket et markant skift i de fysiske rammer på afsnittet. Man er flyttet fra en afdeling i gamle bygninger med store fællesrum og små tosengsstuer med fælles bade- og toiletfaciliteter til et nyt afsnit med hjemligt indrettede enestuer og eget bad. Det store skift i indretningen af afsnittet har fået konsekvenser for miljøet i afsnittet, hvor patienterne i modsætning til tidligere opholder sig mere på deres egne stuer og mindre i fællesarealerne. Den markante ændring i det daglige miljø på afsnittet, hvor patienterne opholder sig på deres egne stuer og derfor er mindre synlige i afsnittet end tidligere, er dog en udvikling, der ikke er direkte relateret til afsnittets placering i lokalområdet. Ændringen kan sættes i relation til den generelle udvikling, der går mod enestuer og kortere indlæggelser, samt patienternes øgede brug af lokalområdet under indlæggelse. Hvilken indsats ydes? Behandlingsprincipper Ved udflytningen af sengeafsnittet er der samtidig sket et skift i næsten hele medarbejderstaben. Dette skift har betydet en pludselig overgang til en ny kultur i afsnittet, som ikke er en direkte konsekvens af afsnittets placering i lokalområdet. Hvor man på den tidligere afdeling 31 arbejdede med blandt andet miljøterapi som en del af Side 8

9 behandlingen, er fokus under de aktuelle indlæggelser på sengeafsnittet i Odder diagnostik, medicinjustering og en aflastning af patienten. Ingen opgaver i afsnittet er baseret på, at patienter skal tage del i dem. I tråd med den overordnede udvikling iøvrigt er patienterne indlagt i de mest akutte faser af deres sygdomsforløb, og så snart de skønnes at være i stand til det, udskrives de, og behandlingen videreføres i lokalområdet. Dog eksisterer der via både afsnittets kok og rengøringspersonalet en mulighed for træning i praktiske færdigheder, da disse faggrupper er inddraget i behandlingen af patienterne. Det kan konstateres, at der er sket en bevægelse mod en mere individualiseret indsats bort fra de mange fælles aktivitetstilbud, som prægede afdeling 31. Den lægelige betjening af afsnittet i Odder har været præget af, at lægerne arbejder såvel i lokalpsykiatrien som på afsnittet, samt at betjeningen om aftenen sker fra en bagvagt på Psykiatrisk Hospital i Risskov. For de indlagte patienter har dette betydet, at man ikke kan forvente at møde en læge på afsnittet til hverdag. Det kan medføre, at det tager tid inden patienten får svar på sine spørgsmål. I nogle situationer kompliceres behandlingen yderligere, når f.eks. lægerne i Odder har behov for at konsultere andre læger på Psykiatrisk Hospital, før der tages beslutninger. Som beskrevet andetsteds i evalueringen ligger det nuværende afsnit i forbindelse med det somatiske sygehus. Ved akut behov for ekstra personaleressourcer ved f.eks. overfaldsalarm tilkaldes enten portører fra Odder Centralsygehus, personale fra lokalpsykiatrien eller brandmænd fra den lokale brandstation. I forhold til samarbejdet med det somatiske sygehus omkring funktioner som medicinsk tilsyn og akut behov for lægehjælp ved f.eks. hjertestop, er der på nuværende tidspunkt ikke indgået særlige aftaler, hvilket kan betyde en forsinkelse af behandlingen for de psykiatriske patienter. Det er til diskussion, hvordan samarbejdet med lægerne fra Odder Centralsygehus kan udbygges omkring specielt medicinsk tilsyn og akut hjælp ved hjertestop. Kontinuitet På sengeafsnittet i Odder arbejdes der med et skærmningsprincip, hvor det samtidig er mindstemid- Side 9

10 delsprincippet, der er styrende. Skærmning forståes f.eks. som at undgå optrapning af en konflikt ved at gå en tur med patienten. På afsnittet kan man ikke skærme patienterne ved at låse dørene, og patienter der har behov for aflåsning i en periode, må overføres til et lukket afsnit i Risskov, hvilket kan medføre et kontinuitetsbrud. Efter udflytningen er i alt 5 patienter flyttet fra Odder til et lukket afsnit i Risskov og senere tilbage til Odder igen. Antallet af overførsler fra den åbne afdeling 31 til de lukkede afdelinger var i 1997 seks overførsler og i 1998 tre overførsler, det vil sige at antallet har været ret konstant i perioden. Skærmning opdeles ikke som i afdeling A og B i tre niveauer på afsnittet i Odder, og der er derfor ikke faste rammer for, hvornår man anvender forskellige typer af skærmning herunder bæltefiksering eller overflytning til lukket afsnit. Der er et eksempel på, at en patient først flyttes til lukket afsnit efter at vedkommende er bæltefikseret, hvilket kan være uhensigtsmæssigt i et afsnit med mange trapper. Det kan anbefales, at man diskuterer skærmningsbegrebet, herunder hvornår og hvordan patienter fremover bæltefikseres og overflyttes til lukket afsnit. Der er ikke mulighed for at give ECT-behandling i nærheden af afsnittet i Odder, hvorfor patienterne ved behov for chokbehandling transporteres til Risskov. Transporten kan være belastende for patienten, som ofte har det dårligt i umiddelbar forlængelse af behandlingen. I forhold til tidligere er der via afsnittets placering i lokalområdet sket en styrkelse af grundlaget for kontinuitet i indsatsen før, under og efter indlæggelse. Det er nu den samme behandler og kontaktperson, der har ansvaret for patienten/brugeren både før, under og efter indlæggelse. Er patienten f.eks. tilknyttet bostøtte er denne i højere grad end tidligere i kontakt med den indlagte i Odder. Dog har man skåret behandlingskonferencer ned fra 1 gang ugentligt til 1 gang hver 14. dag, hvilket betyder, at distriktssygeplejerskerne ikke altid er inddraget under indlæggelser. Det er til diskussion, hvordan man sikrer koordination og vidensudveksling mellem distriktssygeplejerske, bostøtte og personale på afsnit C4 under og efter især kortvarige indlæggelser. Side 10

11 Pårørende I forhold til indsatsen for de pårørende foregår arrangementer ikke som tidligere i hospitalsregi, men er flyttet ud i lokalpsykiatrien. Afdeling C har kontakt med en pårørendeforening, som har etableret en satellitfunktion i både Skanderborg og Odder. På afsnittet har man ikke fået oparbejdet nogle konsekvente rutiner omkring inddragelse af de pårørende i behandlingen, hvilket dog er intentionen i fremtiden. Det anbefales, at man diskuterer, hvordan man sikrer inddragelse af de pårørende både under og efter patientens indlæggelse. De pårørende er efter udflytningen af afsnittet blevet mere synlige i afsnittet, hvor deres adgang til afsnittet er lettet via den lokale placering. Patienten og de pårørende har nu mulighed for at få ro omkring besøget, da der er mulighed for at mødes og spise sammen på stuen. Nærmiljø Hvis patienterne under indlæggelse har behov for det, er der mulighed for at benytte lokalområdets tilbud som f.eks. svømning i den lokale svømmehal. I højere grad end tidligere er træningen bygget op omkring tilbud i lokalområdet, så træningen sker i det område, hvor patienten skal fungere efter udskrivningen. Mulighed for brug af lokalområdet under indlæggelse, er en direkte konsekvens af afsnittets lokale placering. Samtidig styrkes kontinuiteten via øgede muligheder for integration i lokalområdet. I kraft af afsnittets placering i Odder er adgangen til lokalområdet lettest for borgere herfra, hvor patienter fra de øvrige kommuner har længere transport, hvis de skal hjem. Besøg i hjemmet og kontakt til lokalområdet kræver således mere planlægning og måske afsættelse af flere personaleressourcer for patienter udenfor Odder kommune. Det er til diskussion, hvordan man sikrer borgere fra Hørning, Skanderborg og Samsø den bedst mulige kontakt til deres respektive lokalområder under indlæggelse. Side 11

12 Hvad er der sket med indlæggelserne? Behandling Der er færre patienter på venteliste til indlæggelse på Odder sengeafsnit, end da afsnittet lå i Risskov, og ventetiderne er blevet kortere. I 1997 og 1998 stod i gennemsnit henholdsvis 24 og 17 personer på venteliste, og de ventede i gennemsnit 10 dage. I 2000 var det gennemsnitlige antal patienter på venteliste faldet til 10, og den gennemsnitlige ventetid var faldet til 6 dage. Faldet i den gennemsnitlige ventetid skyldes primært, at enkelte patienter i 97/98 havde lang ventetid, da medianventetiden over perioden er konstant. Over 90% af indlæggelserne er frivillige både før og efter udflytningen af sengeafsnittet. Ser man på, hvilke konsekvenser den ændrede indsats har fået for indlæggelserne, viser det sig, at antallet af indlæggelser og patienter er næsten konstant før og efter udflytningen af sengeafsnittet, hvorimod antallet af sengedage er faldet med 42%. Hvis den lokale placering af afsnittet skulle være stærkt medvirkende årsag til faldet i antallet af sengedage, burde der være det stærkeste fald i indlæggelsestid for patienter fra Odder kommune. Det synes dog ikke at være tilfældet. Samtidig er antallet af de meget langvarige indlæggelser i 1997/1998 både fra Odder kommune (4) og fra Skanderborg kommune (2) faldet til 0 i Indlæggelserne er altså blevet væsentlig kortere, og indlæggelser af under 1 måneds varighed er steget på Odder afsnittet, parallelt med et fald i de længere indlæggelser. Samtidig er der sket en generel stigning i antal indlæggelser på åbne afsnit, hvor antallet er faldet på lukkede afsnit. Antallet af de henvendelser til skadestuen, der ikke resulterer i en indlæggelse, er steget med 20%. Årsagerne til denne udvikling kan ikke dokumenteres via de foreliggende data, og man kan overveje om udviklingen skyldes, at det enten er blevet meget sværere at blive indlagt, eller/og at man har opbygget tilbud udenfor hospitalet, der kan tage over som alternativ til indlæggelse. Flere patienter udskrives til ambulant behandling efter udflytningen af sengeafsnittet, og færre udskrives til læge/speciallæge. Ud af de indlæggelser, der slutter i Odder, er der flere førstegangsindlæggelser end da afsnittet lå i Risskov, men udviklingen følger iøvrigt en generel stigning i indlæggelser på de åbne afsnit. Samtidig er Side 12

13 der sket et markant fald i førstegangsindlæggelser på de lukkede afsnit. Parallelt med et generelt fald i sengedage er antallet af genindlæggelser for patienter udskrevet fra åbne afsnit fordoblet i perioden, og de korte indlæggelser synes altså at medføre et øget behov for genindlæggelser indenfor et år. Tendensen til flere genindlæggelser gør sig dog udelukkende gældende for kvinder. Mod intentionerne er der i perioden sket en stigning i de akutte indlæggelser i forhold til de planlagte, som er markant på Odder sengeafsnit. De akutte indlæggelser kan være en naturlig konsekvens af princippet om en tidlig og lokal indsats, da man som følge heraf måske indlægger meget hurtigt, når en person har behov for hospitalsbehandling. Det anbefales at man diskuterer målsætningerne omkring anvendelse af de akutte indlæggelser. Kontinuitet For hele populationen sker 51% af indlæggelserne efter kl og i weekenden. Hertil kommer indlæggelser på helligdage. Af indlæggelserne via skadestuen sker 73% efter kl. 16 og i weekenden. 73% af samtlige henvendelser i skadestuen, der ikke resulterer i indlæggelse, sker i samme tidsrum. Af de indlæggelser, der slutter på sengeafsnittet i Odder, er 61% af indlæggelserne startet enten i skadestuen, modtagelsen eller på et lukket afsnit. En af forklaringerne på dette kan være, at man i weekender/helligdage og efter kl på hverdage ikke har en lægedækning på afsnittet i Odder, der muliggør indlæggelse direkte hertil. Skift fra Risskov til Odder giver risiko for brud i behandlingskontinuiteten, og man bør overveje, hvordan man øger Odderafsnittets mulighed for at klare akutte indlæggelser, som er i vækst i perioden. Det er til diskussion, hvordan lokalpsykiatrien bedst betjener borgerne udenfor dagtimer og hverdage. Udflytning eller udbygning? Evalueringen af de behandlingsmæssige ændringer i perioden 1997/98 og 2000 tegner et billede af en udvikling, der dels er betinget af den generelle udvikling i psykiatrien iøvrigt og dels er en direkte konsekvens af afsnittets placering i lokalområdet. Side 13

14 Afsnittets geografiske placering har både positive og negative konsekvenser, specielt med henblik på kontinuitet i indsatsen. Ved behov for skærmning med aflåsning og ECT-behandling, må patienterne transporteres til Risskov, da behandlingen ikke kan tilbydes i Odder. På grund af manglende lægedækning kan afsnittet i Odder sjældent påtage sig akutte indlæggelser, hvilket er problematisk i en periode, hvor de akutte indlæggelser er i vækst. Derimod er kontinuiteten i behandlingen styrket omkring patientens behandlerkontakter, som er de samme både før, under og efter indlæggelse. Kontinuiteten i indsatsen er ligeledes styrket ved, at en stor del af træningen af patientens sociale- og personlige kompetencer er lagt ud i lokalområdet, hvor patienten skal fungere efter udskrivning fra afsnittet. Dog synes der ikke at være sket en oprustning af inddragelse af de pårørende i behandlingen. Som en konsekvens af den generelle udbygning har patienterne i Odder fået forbedrede fysiske rammer på afsnittet til mere hjemlige forhold med enestuer, og samtidig foregår meget træning i patientens lokalområde. Indlæggelserne er blevet kortere, og det er de mest ressourcesvage patienter, der optager hovedparten af sengepladserne. Side 14

15 1. De behandlingsmæssige konsekvenser Det følgende kapitel indeholder evalueringen af de behandlingsmæssige konsekvenser ved udflytningen af et sengeafsnit fra Psykiatrisk hospital i Risskov til en placering i forbindelse med Odder Centralsygehus. Undersøgelsen bygger på et design, hvis formål er at sammenligne perioden umiddelbart før udflytningen med perioden lige efter. Evalueringen tager udgangspunkt i nogle generelle forhold og har ikke specifikt fokus på enkelte patient-/brugerforløb. Forløbsanalyser følger i den senere evaluering. Evalueringen er bygget op omkring to delundersøgelser, dels en registerundersøgelse og dels en interview undersøgelse Kapitlets opbygning Afsnit 2 består af en præsentation af den demografiske og psykiatriske sammensætning af populationen. Afsnit 3 omfatter en interview undersøgelse, der fokuserer på forskelle og ligheder mellem den behandling patienterne fik på den tidligere afdeling 31 og den nuværende afdeling C4 i Odder. Afsnit 4 består af en registerundersøgelse med fokus på ændringer i belægningsforhold efter udlægningen af sengeafsnittet samt den psykiatriske og demografiske udvikling over perioden. I forbindelse med hver delundersøgelse redegøres der nærmere for metodiske overvejelser. Side 15

16 Side 16

17 2. Demografisk og psykiatrisk sammensætning af populationen I det følgende undersøges, hvilke kommuner patienterne kommer fra. Derudover er det opgjort, hvorledes patienterne fordeler sig på køn, alder og diagnose, og om der er forskel på patientsammensætningen før og efter udflytningen af Odder sengeafsnit, dvs. i 1997/1998 (gennemsnittet af de to år) i forhold til Populationen består af patienter fra Odder, Hørning, Skanderborg og Samsø, som indlægges i perioderne 1997, 1998 og Alle patienter er medtaget uanset hvor de indlægges.. Ændringer i patientsammensætningen kan være en medvirkende årsag til ændringer i belægningsforhold. Om det er tilfældet undersøges i den sidste del af registerundersøgelsen. Det samlede antal patienter varierer en anelse alt efter hvilken variabel der opdeles på. Det skyldes, at patienter formodentlig aldrig skifter køn, men de kan flytte mellem kommunerne og derved optræde i flere kommuner i løbet af et år. Patienterne kan også være i flere aldersgrupper i løbet af et år, og være indlagt med forskellige diagnoser. Derfor kan antallet af patienter være større for opdeling i kommuner, aldersgrupper og diagnoser. Kun kønsfordelingen giver det reelle antal patienter, som er 149 i 1997/1998 og 147 i Patientfordeling for kommuner Først undersøges det hvor mange patienter der er, samt hvilke kommuner de kommer fra før og efter udflytningen af Odder sengeafsnit. Antallet af patienter er konstant før og efter udflytningen. Derudover er der sket meget små ændringer efter udflytningen, så der er lidt flere patienter fra Odder og Skanderborg og lidt færre fra Hørning og Samsø. Side 17

18 Tabel / Antal % Antal % Patienter i hele populationen % % Patienter fra Odder Patienter fra Skanderborg Patienter fra Hørning % % % % % % Patienter fra Samsø % 13 9 % Note: Bemærk, at pga. afrundinger kan der være uoverensstemmelser mellem hele populationen og summen af kommunerne, samt, at der er 148 patienter i 2000, så 1 patient optræder 2 gange pga. flytning mellem kommuner. 2.2 Patienternes fordeling på køn Der er flest kvindelige patienter både før og efter udflytningen, men forskellen er lille i Det skyldes, at der sker et fald i antallet af kvindelige patienter og en stigning i antallet af mandlige patienter efter udflytningen. Figur 2.1 Patienter fordelt på køn Antal patienter Mænd / Kvinder 76 Side 18

19 2.3 Patienternes fordeling på alder Der er flest patienter mellem 20 og 49 år i 1997/1998, og antallet af patienter i disse aldersgrupper stiger efter udflytningen. Der er færre patienter i aldersgrupperne 50-59, og år efter udflytningen, men der er tale om forholdsvis små udsving. Til gengæld er der meget få patienter over 80 år i Det kan konstateres, at overvægten af patienter under 50 år er forstærket efter udbygningen i ret markant grad. Derudover er gruppen af patienter over 80 år meget lille i Figur 2.2. Patienter fordelt på alder Antal patienter / Note: Det samlede antal patienter er 150 i 1997/1998 og 148 i 2000, dvs., 1 patient i hver år optræder i 2 aldersgrupper. 2.4 Patienternes fordeling på diagnoser Patienternes fordeling på diagnoser er ændret en del fra 1997/1998 til Der er blevet flere skizofrene patienter, faktisk 30 % flere. Der er sket et fald i antallet af patienter med affektive lidelser. Side 19

20 Affektive Misbrug Der er flere patienter med misbrugsrelaterede sindslidelser, nervøse og stressrelaterede tilstande og patienter med personlighedsforstyrrelse efter udflytningen. Der er til gengæld færre patienter med organiske psykiske lidelser, mens antallet af patienter med mental retardering er faldet fra 2 til 1 patient. I 2000 er der altså stadig en overvægt af patienter med affektive lidelser, men antallet af skizofrene patienter er vokset betydeligt. Figur 2.3 Patienter fordelt på diagnoser Antal patienter Skizofrene Nerv.Stress Organiske Pers.forstyrrelse Retarderede 1997/ Note: Der samlede antal patienter er 154 for begge år, det betyder, at hhv. 5 og 6 patienter optræder med flere diagnoser. Side 20

21 3. Synspunkter på behandlingen før og nu 3.1. Formål Formålet med denne del af undersøgelsen er at belyse de behandlingsmæssige konsekvenser af, at afdeling 31/afsnit C4 er flyttet fra Psykiatrisk Hospital i Risskov til Odder. Det overordnede formål er at beskrive den behandling, patienterne får på afsnit C4 og den, som patienterne tidligere fik på afdeling 31. De behandlingsmæssige konsekvenser af udflytningen af et sengeafsnit vil blive belyst gennem beskrivelser af forskellige faktorer, som har relevans for behandlingen af patienterne før, efter og under indlæggelsen. Beskrivelser af indsatsen for de pårørende, samarbejde med lokalpsykiatrien og samarbejde med personale fra Psykiatrisk Hospital og Odder Centralsygehus vil indgå i det følgende. Disse faktorer har sammen med de fysiske rammer på afsnittet/afdelingen og beliggenheden betydning for behandlingen af patienterne fra Odder-Skanderborgregionen. Det centrale spørgsmål i denne del af undersøgelsen er, hvilken betydning de forskellige faktorer har for behandlingen af patienterne på afsnit C Metode De behandlingsmæssige konsekvenser af udflytningen er i denne delundersøgelse beskrevet på baggrund af fem interviews med personale fra afdeling 31, afsnit C4 og ledelsen i afdeling C. Beskrivelserne af den behandling patienterne fik på afdeling 31 og den, som de i dag får på afsnit C4, er baseret på semistrukturerede interviews. Der er lavet tre enkeltinterviews og to fokusgruppeinterviews. Interviewene fordeler sig på følgende måde: - et interview med oversygeplejersken og overlægen fra afdeling C - to enkeltinterviews, et med afdelingssygeplejersken fra afdeling 31 og et med afdelingssygeple- Side 21

22 jersken fra C4 - to fokusgruppeinterviews, et med personale fra afdeling 31 og et med personale fra C4 sammen med to distriktssygeplejersker fra Odder. Den ene distriktssygeplejerske fra Odder havde været ansat på afdeling 31. Et personalemedlem fra afdeling 31 arbejder som bostøtte i Skanderborg på nuværende tidspunkt og havde tidligere været ansat på afsnit C4. Der deltog en socialrådgiver i interviewet med personalet fra afdeling 31, og vedkommende havde både arbejdet på afdeling 31 og afsnit C4. Interviewene blev optaget på bånd og senere udskrevet. Sammenfatninger af interviewene er blevet sendt til interviewdeltagerne, som har haft mulighed for at kommentere det fremsendte. Kommentarerne og tilføjelserne er blevet en del af datamaterialet. Data tager udgangspunkt i forskellige behandleres generelle vurderinger og ikke i enkelte patientforløb. Behandlingen af patienterne kan således ikke beskrives fyldestgørende, men vil være en belysning af den behandling, patienterne fra Odder-Skanderborgregionen fik før oktober 1999 på afdeling 31 og som patienterne får i dag på afsnit C4 i Odder. Denne del af undersøgelsen indledes med en beskrivelse af afsnit C4 og afdeling 31. Afsnittets og afdelingens beliggenhed samt en beskrivelse af de fysiske rammer vil indgå i beskrivelsen. I de følgende afsnit belyses behandlingen af patienterne på afsnit C4 og afdeling 31, kontinuitet under indlæggelse, indsatsen for pårørende samt nærmiljøet. Alle afsnit afsluttes med en tabel, der sammenfatter de enkelte faktorers betydning for den behandling, patienterne får på afsnit C4 i forhold til den, de fik på afdeling 31. I tabellerne vil ledelsen i afdeling C blive betegnet som LC, afdelingssygeplejersken og personalet fra afdeling 31 som P31. Afdelingssygeplejersken, personalet fra C4 får betegnelsen PC4 og distriktssygeplejerskerne fra Odder fremgår som D. Side 22

23 3.3. Beskrivelse, de fysiske rammer og beliggenhed Afsnit C4 Afsnit C4 er et åbent distriktsafsnit. Der er plads til 16 patienter, og patienterne kommer fra Samsø, Hørning, Skanderborg og Odder kommune. Personalegruppen er sammensat af plejere, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, sygeplejersker, elever, studerende, to psykologer, socialrådgiver, to afdelingslæger, to overlæger, sekretær, rengøringsassistenter og en kok. Plejepersonale-normeringen i år 2000 på afsnit C4 var 18,10 stillinger incl. afløserstillinger 1. Afdeling 31 Afdeling 31 var en åben distriktsafdeling med optageområde fra Odder-Skanderborgregionen. Der var plads til 16 patienter. Personalet bestod af sygeplejersker, plejere, social- og sundhedsassistenter, 1 ergoterapeut, elever, 1 overlæge, 2 læger og 1 socialrådgiver. Plejepersonalenormeringen på afdeling 31 var 14,54 stillinger, hvilket inkluderede afløser-stillinger. Normeringen indebar, at der i dagvagt på hverdage mødte 5 sygeplejersker/plejere, dog således at der ikke blev tilkaldt vikar ved 1. eller 2. sygemelding. Aften, nat, weekender og helligdage var der 2 personalemedlemmer på arbejde. Patienterne fra afdeling 31 var på afdeling 88 hver anden weekend, hvor afdeling 31 havde lukket. De fysiske rammer på C4 og afsnittets beliggenhed Afsnit C4 er omgivet af grønne arealer og ligger i en tre-etagers bygning i parken tæt ved Odder Centralsygehus. rapporten. 1 En nærmere beskrivelse af plejepersonalenormeringen på afsnit C4 findes et andet sted i Side 23

24 C4 er et lyst afsnit med meget kunst på væggene. Patienter, der overflyttes fra det lukkede afsnit, beskriver ifølge personalet C4 som et meget roligt og behageligt afsnit. Patienterne har enestuer på 18 m 2 med eget bad, som er på 4,2 m 2. Patientstuerne fordeler sig på stueetagen og på 1.sal. Patienterne kan ifølge personalet fra C4 trække sig tilbage på stuerne og opholde sig der i lang tid. Pladsforholdene på afsnit C4 giver ifølge ledelsen i afdeling C rum til patienter, som i perioder ikke tåler ret meget nærvær med andre patienter. På de fleste patientstuer på afsnit C4 er der en skibsbriks, tre stole, to borde og et skab. Patienten har en nøgle til skabet og har ligeledes mulighed for at låse døren til stuen indefra. På to af stuerne er der hospitalssenge og handicaptoiletter, og på patientstuen ved siden af personale-kontoret er der ligeledes en hospitalsseng. Hospitalssengene kan bruges, når der er fysisk handicappede eller somatisk dårlige patienter indlagt. Sengene anvendes ligeledes, når en patient skal bæltefikseres. Patientstuerne kan være en ulempe for nogle af de skizofrene patienter, som har mulighed for at isolere sig på stuerne og dermed ikke kommer så meget ud blandt de andre patienter. Men personalet fra afsnit C4 vurderer det ikke som et stort problem og siger, at det giver måske patienterne tryghed, at de kan gå ind på deres egne stuer. Patienterne har mulighed for at have besøg af deres pårørende på stuerne. Aktivitetsrummet ligger på 1. sal, hvor der er ergoterapi i et stort lokale. Derudover er der to patientcomputer, TV, video og opholdsstue på 1. sal. Der er køkken og tøjdepot i stueetagen og på 1.sal. Personalekontoret ligger i stueetagen. På kontoret er der en tavle med patienternes og deres kontaktpersoners navne. I stueetagen er der en spisestue, hvor patienterne spiser morgenmad sammen med to personalemedlemmer. Side 24

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

DØVEPSYKIATRISK FUNKTION

DØVEPSYKIATRISK FUNKTION P S Y K I A T R I S K C E N T E R B A L L E R U P Årsberetning 2004 Årsberetning 2004 1 Landsfunktion for behandling af døve med psykiske lidelser Videnscenter for døvepsykiatri københavns amt 2 Årsberetning

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Demenskonsulent i hospitalsregi

Demenskonsulent i hospitalsregi Demenskonsulent i hospitalsregi Øget faglig opmærksomhed gjorde det muligt at skelne bedre mellem demens og delir Tekst af Sebastian Swiatecki, journalist Foto Claus Haagensen/Chili Foto - Efter at have

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit?

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit? Kære gravide Velkommen til Akut Svangreafsnit på Hospitalsenhed Midt. Denne mappe er til dig og din partner. Den indeholder informationer, som I kan få brug for under indlæggelsen på Akut Svangreafsnit.

Læs mere

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Til patienter og pårørende Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hvor stor er afdelingen? Afdelingen har plads til 20 patienter, fordelt på stuerne 51-61.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Denne pjece er skrevet til flygtninge og indvandrere for at fortælle om indlæggelse på et sygehus i Frederiksborg Amt. Hvad skal du gøre, hvis du

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Dato: 27. februar 2015 Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Resume - vision Psykiatriplan 2015-2020 er på vej i høring. Den indeholder visioner og målsætninger for, hvordan behandlingspsykiatrien

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E.

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E AFSNIT E5 og E6 Tlf: 8949 4146 VELKOMMEN TIL Ortopædkirurgisk Afdeling Afsnit E5 og E6 Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2008-0299 Ortopædkirurgisk afdeling

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Velkommen til Intensivt Afsnit Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Vi vil med denne pjece gerne byde Velkommen til Intensivt Afsnit Personalet består af sygeplejersker,

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

LIVET MED SKIZOFRENI

LIVET MED SKIZOFRENI LIVET MED SKIZOFRENI HJÆLP OG BARRIERER PSYKIATRIFONDENS SKIZOFRENI-UNDERSØGELSE 213 PSYKIATRIFONDEN.DK UNDERSØGELSENS BAGGRUND Psykiatrifonden gennemførte i foråret 213 en spørgeskema-undersøgelse blandt

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning..2. 2. Organisation mv... 4. 3. Behandling mv... 5. 4. Bygningsmæssige forhold mv. 10

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning..2. 2. Organisation mv... 4. 3. Behandling mv... 5. 4. Bygningsmæssige forhold mv. 10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning..2 2. Organisation mv... 4 3. Behandling mv..... 5 4. Bygningsmæssige forhold mv. 10 5. Pårørendekontakt, brugerråd mv. 11 6. Vold mv...12 7.

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse 1 1 Indledning I nærværende rammekontraktbilag beskrive de to plejecentre. 2 Solgården plejecentre 2.1 Adresse Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev 2.2 Beskrivelse

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Bilag. Pulje til fysiske rammer i psykiatrien. Projekt nr. 1: Udeophold til Afsnit S4 i Vordingborg

Bilag. Pulje til fysiske rammer i psykiatrien. Projekt nr. 1: Udeophold til Afsnit S4 i Vordingborg Bilag Pulje til fysiske rammer i psykiatrien Projekt nr. 1: Udeophold til Afsnit S4 i Vordingborg Afsnit S4 er et højtskærmet afsnit. Pleje og behandling er tilrettelagt sådan, at de mest psykisk syge,

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Patienttavler Baggrund Magnet Hospitals Baggrund Patient inddragelse Baggrund LUP 2012 Kontaktpersonsordningen Stuegang Udskrivningssamtale

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

NY praksis i psykiatrien

NY praksis i psykiatrien NY praksis i psykiatrien I lokalpsykiatrien er man sine steder langt fremme med en ændret arbejdsfordeling mellem psykologer og psykiatere. Psykolog Klaus Pedersen beskriver i dette interview et ekspanderende

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe 2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe Ann Nilsson, psykolog Kirsten Rosenkrantz Grage, psykolog Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

SKizofreNi viden og gode råd

SKizofreNi viden og gode råd Skizofreni viden og gode råd Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen

Læs mere