Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse"

Transkript

1 Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen

2

3 Klar til ny folkeskole ? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder du et bredt udvalg af aktuelle og relevante undervisningsfag (linjefag), diplomuddannelser, kurser, konferencer og eksempler på uddannelsesforløb til skoler, skoleledelser, lærere og pædagoger i og omkring skolen. Dette års tilbud er udviklet på baggrund af de mange nye krav til skolerne, som folkeskolereformen stiller. Lærere, ledere og pædagoger i skolen må i fremtiden tilrettelægge arbejdet på nye måder og fx i stadig højere grad benytte sig af nye og digitale læremidler. Både skoleledere, lærere og pædagoger står over for en stor udfordring. Skoledagen bliver længere og anderledes, og der skal blandt andet større fokus på, at læring ikke kun finder sted i klasserummet. Det kræver både øvelse og viden og det kan UCC hjælpe jer med. I UCC står konsulenter og undervisere klar til at inspirere, udfordre og klæde jer på til forandringerne. Vi tilbyder konsulentbistand til fx udviklingsprojekter og særlige uddannelsesforløb. I samarbejde med jer tilpasser vi kompetenceudviklingen til jeres behov, hvad enten det drejer sig om kurser, diplomuddannelser, temadage eller komprimerede fagforløb, der fører til formel kompetence på linjefagsniveau i skolens fag. Kataloget er inddelt i tre forskellige sektioner: Kompetenceløft i skolens fag Generelle lærer- og pædagogkompetencer Skolen som organisation Under hver enkelt sektion finder du undervisningsfag, diplommoduler, kurser og konferencer. Markørerne nedenfor er brugt gennem hele kataloget, så du let kan finde det fag eller emne, du er interesseret i inden for det tilbud, der passer dig. EMNE UNDERVISNINGSFAG EMNE KURSER EMNE diplom EMNE KONFERENCEr Du kan holde dig orienteret på ucc.dk, hvor der altid er nyheder og inspiration til din undervisning. Vi glæder os til at byde dig velkommen på et af UCC s mange forløb. Laust Joen Jakobsen Rektor FORORD UCC Kurser & uddannelser

4 INDHOLD Kompetenceløft i skolens fag Dansk 8 Matematik 38 Sprog 52 Naturfag 70 Kulturfag 84 Håndværk og design 97 Billedkunst 102 Musik 108 Madkundskab 112 Idræt 114 GENERELLE LÆRERog pædagogkompetencer Inklusion 120 Flersprogede elever 138 It 148 Innovation 154 Klasseledelse 162 Understøttende aktiviteter og lektiecafé 164

5 SKOLEN SOM ORGANISATION Samarbejdsformer 168 Skoleledelse 176 Trivsel 184 PRAKTISKE OPLYSNINGEr Om undervisningsfag 186 Om diplomuddannelser 188 Om kurser og konferencer 190 Vurdering og valg af læremidler 191 Skræddersyede forløb 191 INDEKS Undervisningsfag 192 Diplom 193 Kurser 194 Konferencer 197

6 * 6 XXXXXXXXXX UCC kurser & uddannelser

7 Dansk It i fagene Sprog Naturfag Matematik Kompetenceløft i skolens fag XXXXXXXXXX UCC kurser & uddannelser

8 Dansk UNDERVISNINGSFAG Dansk klassetrin: Skriftsprogstilegnelse og mundtlighed MODUL 1 modulnr Start tirsdage Kl lektioner Pris Se ucc.dk Sted Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS Mørkhøj Parkallé Søborg Læreruddannelsens sekretariat Hvordan lærer børn bedst at læse, skrive og udtrykke sig mundtligt? Hvordan støtter du dine elevers skriftsprogsudvikling? I begynderundervisningen er den største udfordring at tilrettelægge en sammenhængende læse-, skrive- og mundtlighedsdidaktik. På modulet får du via den seneste fagdidaktiske forskning kvalificerede svar på, hvordan du som dansklærer bedst planlægger en spændende undervisning, der tilgodeser elever i klasse med forskellige sproglige forudsætninger. Uddannede lærere med undervisningserfaring i dansk. Med udgangspunkt i dine praksiserfaringer, tilegner du dig fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere differentieret læse- og skriveundervisning samt undervisning i og med mundtlighed. Vi har fokus på den nyeste viden om læsning, skrivning og mundtlighed på begynder- og mellemtrin. Vi tager udgangspunkt i sammenhængen mellem talesproget og læse- og skriveprocessen, forholdet mellem talt og skrevet sprog samt læsning og skrivning som dialogiske processer. Desuden arbejdes med elevernes læseforståelse og læse- og skrivestrategier i indskolingen og på mellemtrinnet. Undervisningen bygger på underviser- og deltageroplæg, workshops og øvelser. Du udvikler din undervisning ved at eksperimentere med, observere og reflektere over egne undervisningserfaringer. Dine erfaringer kan dokumenteres gennem portfolioarbejde. Dansk klassetrin: Sprog, litteratur og medier MODUL 2 modulnr Start tirsdage Kl lektioner Pris Se ucc.dk Sted Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS Mørkhøj Parkallé Søborg Læreruddannelsens sekretariat Hvordan lærer børn bedst at stave? Hvordan får du alle elever til at interessere sig for litteratur? Hvordan kan du bruge tablets og mobiltelefoner i danskundervisningen? I danskfaget møder du alverdens tekster og udtryksformer, og i dette modul forbindes dine undervisningserfaringer med fordybelse i fagdidaktisk forskning i sprog, litteratur og medier, der sætter dig i stand til at planlægge en differentieret og spændende danskundervisning. Uddannede lærere med undervisningserfaring i dansk. Du supplerer din praksisviden om danskfaget med fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere differentieret undervisning i sprog, litteratur og medier for klassetrin. Vi sætter fokus på, hvordan du underviser elever i klasse i sprog, litteratur og medier. selementerne i modulet er sprog- og mediedidaktik, litteratur- og genrepædagogik, viden om det danske sprogsystem, elevtekster, tekstanalyse, dansk børnelitteratur samt dansklærerens samlede kommunikative opgaver. Undervisningen bygger på underviser- og deltageroplæg, workshops og øvelser. Du udvikler din undervisning ved at eksperimentere med, observere og reflektere over konkrete undervisningserfaringer. Dine erfaringer kan dokumenteres gennem portfolioarbejde. 8 Kompetenceløft i skolens fag UCC kurser & uddannelser

9 Dansk UNDERVISNINGSFAG Dansk klassetrin: Sprog og genrer i undervisningen Mangler du linjefagskompetence? Se side 186 * MODUL 1 modulnr Start tirsdage Kl lektioner Pris Se ucc.dk Sted Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS Mørkhøj Parkallé Søborg Læreruddannelsens sekretariat Sproget er danskfagets kerne og skal derfor være det naturlige udgangspunkt for al danskundervisning. Tidssvarende undervisning i sprog og læsning er meget mere end kryds-og-bolle-grammatik, staveundervisning og faglig læsning. Hvordan praktiseres en moderne, funktionel sprogundervisning, der tager højde for elevernes forudsætninger og bygger på den nyeste forskning inden for læse- og skriveliteracy? Uddannede lærere med undervisningserfaring i dansk. Du får kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere din undervisning med fokus på udvikling af literacy inden for relevante mundtlige og skriftlige genrer fra mellemtrin til udskoling. Sprog og genrer i undervisningen mundtlighed og læse- og skriveliteracy for mellemtrin og udskoling. I dette modul fokuseres der på dansklærerens arbejde med at udvikle elevernes mundtlige og skriftlige sprog. Emner: Sprogbeskrivelse og sprogdidaktik Mundtlighed Læse- og skrivestrategier Genrepædagogik Folkeskolens afgangsprøver er: Undervisning Udarbejdelse af studieprodukter Deltagelse i vejledning og respons Afprøvning i egen praksis Bidrag til gruppeprodukter Dansk klassetrin: Fiktive tekster i undervisningen MODUL 2 modulnr Start tirsdage Kl lektioner Pris Se ucc.dk Sted Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS Mørkhøj Parkallé Søborg Læreruddannelsens sekretariat Der var engang ét danskfag. Det er der ikke længere; det moderne danskfag er komplekst og multimodalt. Nye genrer vokser frem i det fiktive univers og udfordrer både elever og dansklærere. Den nyeste viden om fiktionsforskning er en forudsætning for at kunne forstå og undervise i skønlitteratur og multimodale tekster i dag. Modulet klæder læreren på til udfordringen! Uddannede lærere med undervisningserfaring i dansk. Du får kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere din undervisning i fiktive tekster såvel skønlitterære som multimodale inden for relevante genrer fra mellemtrin til udskoling. Fiktive tekster i undervisningen skønlitteratur og multimodale tekster for børn og unge. Vi fokuserer på dansklærerens arbejde med at udvikle elevernes litterære kompetencer og fiktionskompetencer. Emner: Litteraturpædagogik og -didaktik Analyse af litteratur i forskellige genrer Litteraturhistorie og -kanon Nyere børne- og ungdomslitteratur Multimodale fiktive tekster, herunder film, computerspil og billedromaner er: Undervisning Udarbejdelse af studieprodukter Deltagelse i vejledning og responsgrupper Afprøvning i egen praksis Bidrag til gruppeprodukter Kompetenceløft i skolens fag UCC kurser & uddannelser

10 Dansk diplom Faglig vejledning i skolen dansk Modulnr Forår ECTS-point Pris kr. Fagansvarlig Dorte Østergren-Olsen, lektor, cand.pæd. i didaktik (dansk) Studievejledningen PD Danskvejleder Modulet omfatter teori om praksislæring og institutionskultur, procesledelse, positioner, tilgange og design af processer, herunder teori og metode om kommunikative tilgange. Modulet omfatter endvidere vejlednings- og evalueringsteori. Modulet sigter på, at den studerende skal kunne forestå koordinering, procesledelse og samarbejde i en kollegial kontekst med henblik på læring, udvikling og evaluering samt lede og facilitere samtaler og læreprocesser i forskellige kollegiale fora med henblik på udvikling af en læringsorienteret og refleksiv faglig kultur. Vejlederfunktionen er her ledelse af samarbejdende og samskabende processer. I modulet indgår feltarbejde, hvor den studerende observerer læreprocesser, med efterfølgende refleksion og vejledning, og designer et fagligt procesudviklingsforløb. Lærere, som varetager funktioner som ressourcepersoner, koordinatorer og faglige vejledere i skolen. Dansk sprog og sprogdidaktik Modulnr Forår ECTS-point Pris kr. Fagansvarlig Dorte Østergren-Olsen, lektor, cand.pæd. i didaktik (dansk) Studievejledningen PD Danskvejleder Det centrale i dette modul er sprog fra hele tekster til sprogets mindste dele, altså pragmatik, tekstlingvistik, semantik, syntaks, ordklasselære, morfologi og fonologi. Vi lægger op til drøftelser af såvel sprogets funktion som sprogets betydning og vores anvendelse af det i forskellige kontekster. Desuden vil forskellige sprogdidaktiske problemstillinger, metoder og læremidler blive præsenteret og drøftet, herunder særlige forhold, som knytter sig til dansk som andetsprog. Endelig har vi også fokus på analyse og vurdering af elevproducerede tekster, både mundtlige og skriftlige, samt dansklærerens opgave som sproglig vejleder. Dansklærere, ressourcepersoner og fagteamansvarlige inden for danskfaget. 10 Kompetenceløft i skolens fag UCC kurser & uddannelser

11 Dansk diplom Litteratur og litteraturdidaktik Modulnr Forår ECTS-point Pris kr. Fagansvarlig Dorte Østergren-Olsen, lektor, cand.pæd. i didaktik (dansk) Studievejledningen PD Danskvejleder Vi sætter fokus på litteraturundervisningen og går i dybden med udvalgte områder af litteraturhistorien, den ældre litteratur, den obligatoriske kanon og den nye og nyere litteratur. Du tilegner dig færdigheder i litteraturfortolkning ud fra forskellige analysetilgange, herunder den narratologiske og den kognitive litteraturteori. Vi har fokus på centrale elementer som genre, komposition, fortæller, virkemidler og stil. Litteraturdidaktikken bliver belyst med afsæt i forskellige genrer, perioder og forfattere. Vi vil drøfte centrale fagdidaktiske problemstillinger i relation til det særlige, som litteraturen har at tilbyde nutidens børn og unge med henblik på, at de studerende udfordrer og udvikler egne og kollegers litteraturundervisning. Dansklærere, ressourcepersoner og fagteamansvarlige inden for danskfaget. Børne- og ungdomslitteratur Modulnr Efterår ECTS-point Pris kr. Fagansvarlig Dorte Østergren-Olsen, lektor, cand.pæd. i didaktik (dansk) Studievejledningen PD Danskvejleder Vi sætter fokus på forskellige børnelitterære tendenser, repræsentative forfatterskaber og genrer, herunder billedbogen som medie. Med afsæt i et eksemplarisk udvalg af børne- og ungdomsbøger vil vi have fokus på analyse og perspektivering både litterært, æstetisk, kulturelt og pædagogisk. Vi lægger også op til drøftelser af kriterier for valg af den gode børne- og ungdomslitteratur. Hvad kendetegner den, og hvorfor er dele af den så udfordrende? Hvilken børnelitteratur fremmer gode læsevaner, og hvordan får vi børne- og ungdomslitteraturen i spil både i forhold til dannelse og fx hovedværkslæsning i udskolingen? Dansklærere, skolebibliotekarer, ressourcepersoner og fagteamansvarlige inden for danskfaget. Kompetenceløft i skolens fag UCC kurser & uddannelser

12 Dansk diplom Skriftsprogsvanskeligheder klasse Modulnr Efterår ECTS-point Pris kr. Fagansvarlig Susanne Arne-Hansen, lektor, cand.pæd. i didaktik (dansk) PD i Læsevejledning i grundskolen Undervisningen tager afsæt i vidensbaserede undervisningsmetoder og interventionstiltag målrettet elever med skriftsprogsvanskeligheder samt elever med risiko for at udvikle skriftsprogsvanskeligheder. Gennem modulet får du mulighed for at udvikle kompetencer til at identificere og forebygge skriftsprogsvanskeligheder samt målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning for elever med skriftsprogsvanskeligheder. Lærere i grundskolen, som ønsker at kvalificere sig til læsevejlederfunktionen, samt dansklærere. Studievejledningen Danskfagets didaktik Modulnr Efterår ECTS-point Pris kr. Fagansvarlig Dorte Østergren-Olsen, lektor, cand.pæd. i didaktik (dansk) Studievejledningen PD i Innovation i undervisning På dette modul har vi fokus på danskdidaktiske problemstillinger og arbejdsformer. Hvad er det særlige ved danskfaget? Hvilke kompetencer fremmer vi gennem de forskellige områder af faget? Vi beskæftiger os med såvel de impressive og fortolkende sider af faget som de ekspressive og formidlende sider af faget. Hvordan forholder vi os til progression og differentiering inden for de forskellige områder af danskfaget? Og hvad betyder det for didaktikken? På modulet lægger vi op til, at de studerende både kan anvende analytiske og kritiske tilgange til danskdidaktisk forskning og professionsviden og sætte det i forhold til problemstillinger inden for egen praksis med henblik på at udvikle egen danskundervisning. Dansklærere. 12 Kompetenceløft i skolens fag UCC kurser & uddannelser

13 Dansk KURSER Kom godt fra start i den læsende skole Kursusnr torsdage Kl torsdage Kl timer Pris kr. Underviser Kirsten Wangebo, Reading Recovery Trainer Kursusteamet Der skal være en rød tråd i læse- og skriveundervisningen i klasse. Hvis alle undervisere på begyndertrinnene havde den seneste forskningsbaserede viden om den første skrivning og læsning og vidste, hvordan praksis kan udvikles og blomstre, så ville klassen blive mulighedernes mødested også for de elever, der har det sværest. Undervisere i klasse samt specialundervisningslærere. Du får indsigt i og forståelse af læring i forbindelse med udvikling af de yngste børns afkodnings-, forståelses- og fiktionskompetencer i læsning. Du får redskaber til klasserumsledelse og organisering af undervisning med henblik på en vellykket inklusionspraksis. Fokus er blandt andet på: hvordan børn lærer bedst det sociale liv i klassen den selvhjulpne elev hvad det vil sige at læse og skrive opbygning af gode læse- og skrivevaner, læselyst og læseglæde evaluering: observation, dokumentation og målfastsættelse kvantitet og kvalitet i læsetekster selvkonstruerede læse- og skrive tekster undervisning i ord, bogstaver og lyd dialogisk litteraturlæsning og billedbogen it, lyd og billeder i udvikling af børns fortællekompetencer, både ved at lytte, se og selv producere en veltilrettelagt og differentieret undervisning for at undgå fejlindlæring og forbygge læse-skrivevanskeligheder skole-hjem-samarbejde Deltagerne arbejder med bundne opgaver, der skal afprøves mellem de enkelte kursusgange: faglige undervisningsforløb og evaluering. Flydende læsning i praksis Kursusnr Kl timer Pris 760 kr. Thomas Ais Christensen, Underviser Gertrud M. R. Brandt, lærer, forfatter Når læsekoden er knækket, skal læsningen automatiseres. I dag læsetræner eleverne for det meste individuelt og uden støtte i frilæsningsbøger. Men forskning viser, at læsemetoder, der inkluderer støtte og respons fra lærere, kammerater eller forældre har signifikant og positiv indflydelse på både automatiseringen og læseforståelsen, som udvikler en flydende læsning. Lærere, der underviser i dansk i klasse samt læsevejledere. Deltagerne får: indblik i, hvordan man kan træne den flydende læsning på mange forskellige måder i den daglige undervisning instruktion i, hvordan man støtter, evaluerer og giver konkret respons til den enkelte elev Hvad er flydende læsning? Hvordan automatiseres det enkelte ord, og hvilke metoder virker? Metoder, der træner læsning af sammenhængende tekst med fokus på udtryksfuld oplæsning, som samtidig inkluderer støtte og respons fra lærere, kammerater eller forældre Metode, som træner læsehastighed og korrekt læsning Kompetenceløft i skolens fag UCC kurser & uddannelser

14 Dansk KURSER Læs ind og ud læseforståelse på mellemtrinnet Kursusnr Kl timer Pris kr. Inger-Lise Lund, Underviser Elsebeth Otzen, lektor, cand.pæd. i dansk Hvordan får vi eleverne på mellemtrinnet til at blive aktive læsere, som anvender læseforståelsesstrategier hensigtsmæssigt? På kurset arbejder vi med læseprocessen og de forskellige delkomponenter, der skal til for at udvikle en god læseforståelse, især sprog- og genrekendskab, og med funktionel brug af læseforståelsesstrategier. Lærere, der underviser i dansk på mellemtrinnet samt skolebibliotekarer, læse- og danskvejledere. At deltagerne: opnår indsigt i læseprocessen og i forståelsesstrategier får kendskab til de forskellige delkomponenter, der skal til for at udvikle en god funktionel læseforståelse bliver i stand til at planlægge og gennemføre en direkte undervisning i læseforståelse Der sættes fokus på læseprocessen og elevers læseforståelse. Kurset giver en grundig indføring i sprog- og genrelæren, der kan bidrage til en god læseforståelse. Fokus vil være på arbejdet med læseforståelsesstrategier, hvor eleverne skal have kendskab til strategien, kunne anvende den og kunne forstå, hvor den er hensigtsmæssig. Vi ser på læseprocessen, delkomponenter for at opnå en god læseforståelse, funktionel sproglære, genrekendskab, læseforståelsesstrategier og konkrete undervisningsforløb. Kurset vil være en blanding af oplæg, mindre øvelser og gruppearbejde. Læsning der lykkes Kursusnr Kl timer Pris kr. Thomas Ais Christensen, Underviser Sofia Esmann, lektor Alle elever skal kunne inkluderes i læse- og skriveundervisningen. Det udfordrer læreren i forhold til, hvordan undervisningen kan tilrettelægges differentieret, så elever med opmærksomhedsforstyrrelser bliver udfordret bedst muligt. Lærere, der underviser i dansk samt læsevejledere. At deltagerne får indsigt i, hvordan man med udgangspunkt i viden om eksekutive vanskeligheder kan tilrettelægge en differentieret læse- og skriveundervisning. Udgangspunktet er, at alle elever skal kunne inkluderes fagligt i læse- og skriveundervisningen. Læreren skal vide, hvordan læringen foregår bedst muligt, så alle elever bliver stillet over for faglige udfordringer i undervisningen, som de kan honorere. Samtidig skal alle elever i klassen i princippet lære det samme bare på forskellige niveauer. Denne form for faglig inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser kræver først og fremmest en særlig observation af, hvori de eksekutive vanskeligheder består, samt at læreren på baggrund af observationerne kan tilrettelægge en differentieret undervisning, så eleverne inkluderes i skolens læringsfællesskab. Oplæg, drøftelse af konkrete opgaver og eksempler på elevtekster. 14 Kompetenceløft i skolens fag UCC kurser & uddannelser

15 Dansk KURSER Læsning af digitale tekster udfordringer og potentialer Kursusnr Kl timer Pris kr. Thomas Ais Christensen, Underviser Stig Toke Gissel, lektor i dansk, ph.d.-studerende Digitalisering præger mediebilledet generelt og i stigende grad læremidlerne til grundskolen. At læse digitale tekster som fx websider stiller særlige krav til læseren, og det må danskfaget forholde sig til. Omvendt giver de digitale læremidler nogle nye muligheder i forhold til netop læsetilegnelse. Lærere, der underviser i dansk i indskolingen og på mellemtrinnet. At deltagerne: får indsigt i de særlige krav, som digitale tekster stiller til læseren, og får redskaber til at undervise eleverne i forhold til at kunne opfylde disse krav ser anvendelsesmuligheder og eventuelle begrænsninger i digitale læremidler til læseundervisning i danskfaget Eksempler på digitale tekster, analyser af samme samt didaktiske muligheder og udfordringer Digitale læremidler til læseundervisning i indskolingen og på mellemtrinnet Dansk KONFERENCE Når koden er knækket læsning, skrivning og inklusion UCC afholder hvert år læsekonferencen Når koden er knækket. På konferencen i 2015 præsenteres aktuelle emner inden for læsning/skrivning og dansk. nr Tid Annonceres på ucc.dk Pris Annonceres på ucc.dk Ansvarlig Karin Wendt, konferencekoordinator Sted Annonceres på ucc.dk kontakt Karin Wendt Tilmeldingsfrist Annonceres på ucc.dk Kompetenceløft i skolens fag UCC kurser & uddannelser

16 Dansk KURSER Idéer til litteraturundervisningen i indskolingen KURSUSNR Kl timer Pris kr. Inger-Lise Lund, Underviser Anette Øster, ph.d. Hvordan introducerer og arbejder vi med litterære begreber i indskolingen, og hvordan sikrer vi os, at alle eleverne er med? Hvad findes der af nyere børnelitteratur til målgruppen? Og hvad med apps og appbøger, kan de inddrages? Lærere, der underviser i dansk i indskolingen, læse- og danskvejledere samt skolebibliotekarer. At deltagerne får inspiration og konkrete idéer til litteraturundervisning i de små klasser. På kurset får du konkrete undervisningsforslag samt en oversigt over den nyeste litteratur også den digitale. Oplæg, dialog og konkrete eksempler på arbejdsmetode og forløb. Tilmeld dig på ucc.dk * børnehaveklasse KONFERENCE Børnehaveklassens dag 2015 Skolereformen giver spændende og nye muligheder for samarbejdet mellem pædagoger, lærere og andre i børnehaveklassen. Kom og få et bud på, hvordan vi får det bedste ud af samarbejdet og skaber noget nyt. Reservér dagen allerede nu! nr Kl Pris kr. ansvarlig Ingrid Skovgaard Andersen, pædagogisk konsulent sted Annonceres på ucc.dk Tilmeldingsfrist Kompetenceløft i skolens fag UCC kurser & uddannelser

17 Idéer til litteraturundervisningen på mellemtrinnet Kursusnr Kl timer Pris kr. Inger-Lise Lund, Underviser Anette Øster, ph.d. Kurset giver bud på, hvordan litteraturlæsningen både kan være tematisk og litterær, og der gives redskaber til at undervise eleverne i litterære virkemidler. Der vil være fokus på kriterier til udvælgelse af, hvilke bøger der skal inddrages i undervisningen og bud på, hvordan nyere litteratur kan læses sammen med den obligatoriske kanon. Lærere, der underviser på mellemtrinnet i dansk, læse- og danskvejledere og skolebibliotekarer. At deltagerne får idéer og inspiration til at arbejde med nyere børnelitteratur på mellemtrinnet. Vi vil både redegøre for litterære genrer og for, hvordan man rent praktisk kan undervise i litteraturlæsning på mellemtrinnet. Derudover byder kurset på konkrete undervisningsforslag samt overblik over den nyeste litteratur til målgruppen. Oplæg, dialog og konkrete eksempler på arbejdsmetode og forløb. Kompetenceløft i skolens fag UCC kurser & uddannelser

18 Dansk KURSER Billedbøger og graphic novels for de ældste elever Kursusnr Kl timer Pris kr. Inger-Lise Lund, Undervisere Inger-Lise Lund,, cand.pæd. i dansk Trine Ferdinand,, cand.pæd. i dansk, PD i it Hvordan kan de nye typer af udfordrende billedbøger inddrages i litteraturundervisningen i udskolingen? De ofte komplekse fortællinger kræver kompetente læsere. Deltagerne får inspiration til og forudsætninger for at bringe denne type litteratur i spil i undervisningen bl.a. ved brug af digitale værktøjer. Lærere, der underviser i dansk i udskolingen, læse- og danskvejledere samt skolebibliotekarer. At deltagerne får: kendskab til de nyeste titler på CFU med fokus på billeder inspiration til didaktik og planlægning af forløb med aktuelle billedbogsgenrer konkrete idéer til forløb ud fra titler, som kan lånes på CFU Litteraturpædagogiske strømninger Fælles analyse og fortolkning af bøger, der på forskellige måder kombinerer tekst og billeder Litteraturdidaktisk tilrettelæggelse af konkrete forløb Afprøvning af (digitale) meddigtende opgaver Kurset indeholder teoretiske oplæg, analyseopgaver og meddigtende opgaver. Medbring gerne egen computer. Ned i novellen praktisk litteraturpædagogik i udskolingen Kursusnr Kl timer Pris kr. Inger-Lise Lund, Underviser Mette Bechmann Westergaard, lærer, master i børnelitteratur Ned i novellen er et materiale, der byder på en udvælgelse af de bedste af de nyeste ungdomsnoveller til grundskolens ældste klassetrin. Med udgangspunkt i materialet gives helt konkrete bud på genreorienteret litteraturarbejde, der både inviterer værket og læseren, mundtligheden og skriftligheden ind i fortolkningsfællesskabet. Lærere, der underviser i dansk i udskolingen, læse- og danskvejledere samt skolebibliotekarer. Deltagerne får: overblik over det prisbelønnede materiale Ned i novellen indblik i den litteraturpædagogik, der ligger til grund for materialet et idékatalog med praktiske øvelser til brug i udskolingen personlige erfaringer med en række af øvelserne Kurset byder på en rundrejse i materialet Ned i novellen, som gør stop ved en række centrale litteraturpædagogiske spørgsmål såsom forforståelse, læsemåder, genrekoder samt skrivning som redskab i litteraturarbejdet. En blanding af oplæg og praktiske øvelser i par og grupper. 18 Kompetenceløft i skolens fag UCC kurser & uddannelser

19 Dansk KURSER Poetry slam poesiens kampsport Kursusnr Kl timer Pris kr. Thomas Ais Christensen, Underviser Frank Langmack, lærer, poetry slammer Poetry slam er en af de yngste genrer inden for lyrik og er kort fortalt en digtbattle med fokus på fremførelsen af digtet. Poetry slam er med sin umiddelbarhed og nutidige sprogbrug en god indgangsvinkel til lyrik og formår at sætte gamle tekster i nutidigt perspektiv uden rappens ensporede fokus på rim. I stedet udfoldes sprog, billeder og diktion som primære kilder til menneskers muligheder for at udtrykke sig, så det bliver interessant for andre at lytte til dem en vigtig evne i vor tids sociale netværksliv. Lærere, der underviser i dansk i udskolingen. At deltagerne introduceres til genren og inspireres til, hvordan man kan arbejde med poetry slam, dels som genre og dels som ramme for lyrikundervisning i udskolingen. Under mottoet en mangfoldighed af stemmer sætter kurset fokus på hver elevs eget udtryk gennem elementerne idé, tekst, stemme og performance. Deltagerne vil opleve både show og egenproduktion samt diskutere slam som en skabende metode til at analysere ældre lyrik. De skal selv igennem nogle sproglige lege og performances i deres arbejde med forskellige typer poetry slams, og de skal også selv skrive og team-performe et poetry slam ud fra nogle performancelyriske regler. Der gives tips til både differentiering og årgangsrelevant progression. Dette kursus sætter fut i skolearbejdet med lyrikkens for(ord)underlige verden. Program kommer i juni 2014 * Dansk KONFERENCE Læsedage om it, læsning og skrivning Inspiration til at anvende it i dansk, læsning og skrivning, overalt hvor det kan være relevant, inspirerende og understøttende for elevernes læring. For alle, der arbejder med udvikling af børns skriftsprog. nr Fire eftermiddage to i efteråret 2014 og to i foråret 2015 pris Annonceres på ucc.dk ansvarlig Dorte Østergren-Olsen, koordinator Sted Annonceres på ucc.dk kontakt Sanne Møller, sekretær Tilmeldingsfrist Kompetenceløft i skolens fag UCC kurser & uddannelser

20 Dansk KURSER Anerkendende skrive- og læsepædagogik i 1. klasse Kursusnr Kl Kursusnr Kl timer Pris kr. Inger-Lise Lund, Underviser Lena Bülow-Olsen, pædagogisk konsulent, UC Sjælland Med afsæt i nyeste forskning og nye Fælles vil vi koble teori og praksis, så deltagerne får redskaber og idéer til at omsætte viden og erfaringer til en anerkendende og engagerende danskundervisning i 1. klasse. De danskfaglige elementer spiller sammen og er hinandens nødvendige forudsætninger, når eleverne oplever faglig fordybelse. Eleverne skal udfordres på niveau, og de skal have mulighed for at mestre. Lærere, der underviser i dansk i 1. klasse. At deltagerne får viden og idéer til at gennemføre en differentieret danskundervisning, der bygger på anerkendelse og engagement. Læring, organisering og samarbejde det fælles og det individuelle Læsning, læseforståelse og læsestrategier Skrivepædagogik, sprog- og genrearbejde Litteraturpædagogik og de engagerende historier Der vil være fokus på elevernes spirende refleksion over det læste og på, hvordan de kan udtrykke sig mundtligt, på skrift og på fx ipad en. Eleverne skal præsenteres for de gode og levende historier nye såvel som ældre. Billedbogen vil få en central plads. Kursusformen vil veksle mellem oplæg, debat og øvelser. Brug drama i din undervisning Kursusnr Kl timer Pris kr. Ingrid Skovgaard Andersen, Underviser Lisa Pind, lærer, skuespiller Hvordan kombinerer vi elevernes fantasi med et dramatisk forløb? Lærere, der underviser i drama eller dansk samt andre interesserede lærere på mellemtrinnet og i udskolingen. At deltagerne gennem dramatiske virkemidler får mulighed for at øve det dramatiske udtryk og stemninger. På kurset skaber vi sammen et dramatisk didaktisk forløb over forskellige små cases. Der bliver lagt megen vægt på øvelser og simple virkemidler, der kan anvendes i undervisningen. Endvidere gives idéer til dramalege, der kan bidrage med at sætte elevernes (og lærernes) kreativitet i gang. Fra Fælles : Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til selv at formulere historiske fortællinger og selv at etablere historiske scenarier på baggrund af erhvervet viden. Kurset lægger hovedvægten på oplæg, konkrete øvelser og præsentation af gennemførte forløb fra undervisningen. 20 Kompetenceløft i skolens fag UCC kurser & uddannelser

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser 2014-2015 for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen Klar til ny folkeskole 2014-2015? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder du

Læs mere

lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3

lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3 CFUKurser til lærere og pædagoger 2010-11 Glostrup København Hillerød Centre for Undervisningsmidler Kurser til lærere og pædagoger 2010-11 3 Udgivet af Professionshøjskolen UCC Centre for Undervisningsmidler

Læs mere

Klar til ny skole 2014-2015?

Klar til ny skole 2014-2015? Klar til ny skole 2014-2015? Skolereformen medfører store krav til kompetenceudvikling. Der sker rigtig meget nyt i skolen i de kommende år, samtidig med at de eksisterende udfordringer som inklusion og

Læs mere

LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU. Center for Undervisningsmidler. Kurser efterår 2014. Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan?

LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU. Center for Undervisningsmidler. Kurser efterår 2014. Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan? LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU Center for Undervisningsmidler Kurser efterår 2014 Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan? Kolofon Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter

Læs mere

lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler

lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler CFUKurser til lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler Udgivet af Professionshøjskolen UCC Center for Undervisningsmidler Bornholm Redaktion Hans Jacob Binzer (ansvarshavende),

Læs mere

reflex ISSN: 1601-8737 Kurser Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler

reflex ISSN: 1601-8737 Kurser Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler reflex ISSN: 1601-8737 Kurser 2015 2016 Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler reflex Kurser VIA Center for Undervisningsmidler viacfu.dk cfu@via.dk Tlf.: 87 55 27 00 Afdelingen i Aarhus

Læs mere

CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014

CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014 LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014 Den nye skolereform set gennem Danmarks Sproglærerforenings briller Om materialevalg til udlånssamlingerne ved Center

Læs mere

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Kompetencer til skolens nye hverdag

Kompetencer til skolens nye hverdag Kompetencer til skolens nye hverdag Efter at have gennemført 3 store seminarer om læringsmålsstyret undervisning for Undervisningsministeriet her på Bornholm med rigtig mange lærere og ledere står det

Læs mere

Nordic Smart - DK IT- integration i fagene - et brugerdrevent innovationsprojekt mellem Absalons Skole i Roskilde og University College Sjælland

Nordic Smart - DK IT- integration i fagene - et brugerdrevent innovationsprojekt mellem Absalons Skole i Roskilde og University College Sjælland Nordic Smart - DK IT- integration i fagene - et brugerdrevent innovationsprojekt mellem Absalons Skole i Roskilde og University College Sjælland Afsluttende rapport University College Sjælland Juni 2011

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

IT & medier i undervisningen. - inspiration til skoler og skolebiblioteker

IT & medier i undervisningen. - inspiration til skoler og skolebiblioteker IT & medier i undervisningen - inspiration til skoler og skolebiblioteker Kommunernes Skolebiblioteksforening 2009 Indholdsfortegnelse Tænd mobilen Af Martin Spenner, partner Lommefilm.dk side 3 Filmstriben

Læs mere

WEB 2.0 OG DIDAKTISK DESIGN I DANSKUNDERVISNINGEN

WEB 2.0 OG DIDAKTISK DESIGN I DANSKUNDERVISNINGEN WEB 2.0 OG DIDAKTISK DESIGN I DANSKUNDERVISNINGEN Bachelorprojekt Studerende: Tina Vestergård Pedersen nr. 141212 Vejledere: Johannes Fibiger og Bodil Riiskjær Aflevering: 2. maj 2014 Via University Læreruddannelsen

Læs mere

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier Kunstneriske 4 udtryksformer og digitale medier Foto: Museum Østjylland 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Apple Professional Development Kursuskatalog

Apple Professional Development Kursuskatalog Apple Professional Development Kursuskatalog forord Samarbejde, kreativitet, kritisk tænkning, tværfaglighed, er blot nogle få af de ord, der kendetegner de bløde kompetencer børn og unge skal tilegne

Læs mere

Læsepolitik Klarup Skole 2012

Læsepolitik Klarup Skole 2012 Læsepolitik Klarup Skole 2012 Læsepolitik Klarup Skole 2012 Indhold Hvad vil vi med Klarup Skoles læsepolitik?... 4 Hvad er læsning?... 5 Afkodning Læsning Forståelse - Motivation... 5 Hvad er målet for

Læs mere

PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING. skolereformen. Middelfart Kommune. udkast

PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING. skolereformen. Middelfart Kommune. udkast PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING til skolereformen i Middelfart Kommune udkast 1 Indhold Forord 3 Introduktion 4 Vision 5 1. De skolepolitiske mål 6 Samarbejde på tværs 8 Understøttelse af læring 10 2. Folkeskolereformen

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere