Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3."

Transkript

1 Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte, Leo Holm, Frank Edelberg Jensen, Freddy Nymark Knecht, Lisa Pihl, Grete Schødts, Jørgen Lørvig Jensen, Lone B. Larsen Afbud: Leif Nybo, Siham Christensen, Lene Pilegaard Munter, Bo Nissen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Orientering fra formand og sekretariat Vedtagelse af strategi for anvendelse af midler i Godkendelse af ny forretningsorden Status på LBR-Midler Anmodning om overførsel af bevilling fra UU-center Sydfyn Projektansøgning "Kostvejledning til arbejdssøgende" i Svendborg og Langeland Kommune Projektansøgning "Ungekonference" Bevilling af projekt "Unge Linjen" Orientering om Langelands Kommunes dispensationsansøgning Orientering om udmøntning af budgetforliget for Beskæftigelsesregionensopfølgningsrapporter 4. kvartal Redegørelse om samarbejde Evaluering af 6 ugers selvvalgt uddannelse Orientering om finanslovsaftalen på beskæftigelsesområdet Orientering om kampagne vedr. virksomhedscentre Orientering om varslingsindsats vedr. Vestas Rapport om Kommunernes brug af lægekonsulenter Projektoversigt december Eventuelt...18

2 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Orientering fra formand og sekretariat 08/12360 Sagsfremstilling: Orientering fra formand: Orientering fra sekretariat: Orientering om Åben Vejledning i Jobcentret Kontakt: Sekretariatet kan på mødedagen kontaktes på eller Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Formanden orienterede om aktuel gallupundersøgelse. BR Syddanmark har fremsendt pjecer ud om udviklingen i hver kommune til LBR-medlemmerne. Fraværende: Leif Nybo 2. Vedtagelse af strategi for anvendelse af midler i /32960 Beslutningstema: Vedtagelse af strategi for anvendelse af LBR s midler i Sagsfremstilling: En gang årligt vedtager LBR en plan for anvendelsen af midler i det kommende år. På baggrund af LBR s strategi for anvendelse af midler i 2011 samt drøftelserne på LBR s møde den 26. oktober har sekretariatet udarbejdet et udkast til strategi for anvendelsen af midler i Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

3 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Indstilling: Det indstilles, at LBR vedtager en strategi for anvendelsen af midler i Bilag: Åben - Strategi for 2012 med ændringer.pdf Åben - Strategi for 2012.pdf Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Vedtaget Fraværende: Leif Nybo 3. Godkendelse af ny forretningsorden 08/39123 Beslutningstema: Godkendelse af ny forretningsorden Sagsfremstilling: På baggrund af Ærø kommunes udtræden af det forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet er forretningsorden tilrettet. På LBR s møde d. 26. Oktober 2011 var der enighed om at imødekomme Ærø Kommunes ønske om en observatørstatus i LBR efter 1. Januar Dette er indarbejdet i den nye forretningsorden. Indstilling: Det indstilles, at forretningsordenen godkendes. Bilag: Åben - Forretningsorden 2012 Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Godkendt med den rettelse, at De Samvirkende Invalideorganisationer ændres Danske Handicaporganisationer. Ærøs observatør bliver formand for Kultur- og Socialudvalget Anders Johansson. Fraværende: Leif Nybo 2

4 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Status på LBR-Midler 08/1556 Sagsfremstilling: Vedlagt status for LBR-midler Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben regnskab - december.pdf Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning. Fraværende: Leif Nybo 5. Anmodning om overførsel af bevilling fra UU-center Sydfyn 11/10360 Beslutningstema: Godkendelse af budgetoverførsel Sagsfremstilling: UU-center Sydfyn har tidligere ansøgt om midler til projekt Højskolepulje Sådan kommer jeg i gang. På LBR s møde i april måned blev der bevilget kr. svarende til at 10 unge kunne hjælpes i gang med et højskoleophold og dermed få mulighed for at bryde med det miljø de befinder sig i. Sekretariatet har modtaget en status, der beskriver, at der pt. er 6 personer af sted, hvoraf de 4 afsluttes i december, og 2 der løber frem til juni Der er ansøgninger fra yderligere 5 unge, der vil kunne indeholdes inden for det oprindeligt bevilgede beløb, såfremt LBR godkender en overførsel af uforbrugte midler på kr. Indstilling: Det indstilles, at LBR tager stilling til om der kan godkendes en overførsel af midler fra 2011 til

5 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Overførsel godkendes Fraværende: Leif Nybo 6. Projektansøgning "Kostvejledning til arbejdssøgende" i Svendborg og Langeland Kommune 11/43250 Beslutningstema: Projektansøgning Kostvejledning til arbejdssøgende i Svendborg og Langeland Kommune fra Klinik for diætetik. Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning fra Klinik for diætetik. Baggrunden for projektet er en formodning om at arbejdsledige har en risiko for at tage på. Projektets mål er at normalvægtige arbejdsledige ikke tager på og at overvægtige taber sig. Projektet består af 8 undervisningsgange af 2 timer og tager udgangspunkt i kostkompasset. Undervisning tager udgangspunkt i den enkelte og der indgås kontrakt med hver enkelt deltager. Projektet kan starte 1. januar 2012 med rekruttering og undervisning fra 1. februar. Der ansøges om midler til 4 hold af 12 personer. Der søges om kr. til dækning af køb af vægt, lokaleleje og lønudgifter. Indstilling: Det indstilles, at LBR tager stilling til om projektet skal bevilges eller der skal gives afslag. Bilag: Åben - Projektansøgning "Kostvejledningtil arbejdssøgende i Svendborg og Langeland Kommune" Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : 4

6 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Der gives afslag. Fraværende: Leif Nybo 7. Projektansøgning "Ungekonference" 11/43183 Beslutningstema: Projektansøgning Unge-konference fra Jobcenter Svendborg Sagsfremstilling: Sekretariatet har modtaget vedlagte projektansøgning fra Jobcenter Svendborg. Der ansøges om kr. til afholdelse af en ungekonference for medarbejdere der, på tværs af sektorer og uddannelsesinstitutioner, arbejder med unge. Formålet med konferencedagen er at øge kendskabe på tværs af sektorer til tilbud og samarbejdspartnere og dermed kunne udvikle idéer til indsatser på området. Der forventes 60 deltagere. Konferencen tilrettelæges i samarbejde med Marselisborg Praksisvidenscenter, der i 2011 udarbejdede Vidensopsamling om ledige unge under 30 år. Programmet til konferencen fremgår af ansøgningen. På baggrund af konferencen skal nedsættes en arbejdsgruppe, der kan arbejde videre med idéerne og udarbejde konkrete forslag. Der ansøges om midler til aflønning af Marselisborg, leje af Borgerforeningen, oplægsholder og forplejning. Afregning af kørselsudgifter til Marselisborg og oplægsholder afregnes af Jobcenter Svendborg. Indstilling: Det indstilles, at LBR tager stilling til om projektet bevilges eller om der gives afslag. Bilag: Åben - Projektansøgning "Unge-konference" Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Projektet bevilges. 5

7 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Fraværende: Leif Nybo 8. Bevilling af projekt "Unge Linjen" 11/34660 Beslutningstema: Orientering om bevilling af kr. til projekt Unge Linjen. Sagsfremstilling: På LBR s møde den 26. oktober blev der givet afslag til Toldbodhus Skoles ansøgning "Unge Linjen", men med opfordring til at ansøger genfremsendte en ny ansøgning, hvis projektet kunne gøres billigere. Toldbodhus udarbejdede efterfølgende en revideret ansøgning, hvor det samlede budget blev skåret ned fra kr. til kr. Den reviderede ansøgning blev rundsendt til LBR den 23. november med indstilling fra dagsordensudvalget om at bevilge projektet. LBR s medlemmer fik frem til den 30. november til at komme med indsigelser. Idet der ikke er gjort indsigelser er projektet bevilget. Økonomiske konsekvenser: Der er bevilget et samlet rammebeløb på kr. Beløbet fordeler sig således på regnskabsår: 2011: kr. 2012: kr. Indstilling: Det indstilles, at LBR tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning. Fraværende: Leif Nybo 6

8 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Orientering om Langelands Kommunes dispensationsansøgning 11/34202 Sagsfremstilling: Langeland Kommune har valgt at søge dispensation fra det forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet. Langeland Kommune har anmodet om og fået et høringssvar fra Svendborg Kommune. Til det Lokale Beskæftigelsesråds orientering vedlægges her ansøgning og bilag samt høringssvar fra Svendborg Kommune. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning Bilag: Åben - Dispensationsansøgning underskrevet.PDF Åben - Oplæg til organisering.pdf Åben - Foreløbigt budget 2013-Jobcenter Langeland-adm.PDF Åben - Bilag til EB den PDF Åben - Fælles-MED-Lgl.Kom DOC Åben - Høringssvar godkendt på Arbejdsmarkedsudvalgetsmøde 7/ Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning Fraværende: Leif Nybo 10. Orientering om udmøntning af budgetforliget for /38070 Sagsfremstilling: Jobcenter Svendborg blev, i budgetforliget for 2012, tilført kr. med det formål at fremme en tidlig og hurtig afklaring af borgere, der er sygemeldt. Udmøntning af budgetforliget har været behandlet i Arbejdsmarkedsudvalget to gange, henholdsvis den 9. november og den 7. december Arbejdsmarkedsudvalget har godkendt et oplæg til udmøntning, der består af 2 elementer. Styrket faglighed og opnormering 7

9 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Det ene element består af en opnormering af Team Jobafklaring, der håndterer sygedagpengesager. Teamet opnormeres med en medarbejder og samtidig etableres der tre fagkoordinatorstillinger, der skal være med til at sikre tidlig indsats og fremdrift i sagerne. Fagkoordinatorerne vil være medarbejdere, der pålægges et ekstra ansvar for at sikre høj grad af koordination og faglighed i sagerne. Fagkoordinatorerne skal bl.a.: Give faglig sparring/coaching til kollegaer Kvalitetssikre klagesager Optimere sagsgange Drøfte sagerne i uge 13, 26, 41 og inden stillingtagen til forlængelse, hvilket vil sikre en koordineret afklaring Nyt tiltag for sygemeldte med psykiske barrierer Det andet element er et ekstra tilbud til sygemeldte, der har psykiske lidelser. Tilbuddet skal bestå af en eller flere samtaler med en psykiater, hvor sygdommens karakter og behandlingsmuligheder kan kortlægges. Desuden skal psykiateren kunne fungere som sparringspartner, både i forhold til jobcentrets medarbejdere, men også i forhold til praktiserende læger. Tilbuddet skal iværksættes fra 13. sygeuge og det forventes, at der er behov for 10 løbende pladser. For en yderligere beskrivelse af de 2 elementer henvises til Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen, som er vedlagt som bilag. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Udmøntning af Budgetforliget tilbud til sygemeldte Åben - Udmøntning af budgetforlig Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning. Fraværende: Leif Nybo 11. Beskæftigelsesregionensopfølgningsrapporter 4. kvartal /12828 Sagsfremstilling: 8

10 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Beskæftigelsesregion Syddanmark udarbejder hvert kvartal en opfølgningsrapport til de 3 kommuner i det forpligtende samarbejde. Derudover udarbejdes en embedsmandsrapport. Rapporterne sætter hvert kvartal fokus på 2 særlige temaer og giver derudover en kort status på de 4 ministermål. I rapporterne sammenlignes kommunerne med en klynge af kommuner, der har sammenlignelige rammevilkår. Den samlede beskæftigelse i Jobcenter Svendborgs område er faldet med 9 procent siden finanskrisens start i Der er sket en forskydning i hvilke brancher, der rammes. I starten var det industri og byggefag, og dermed mænd der blev hårdest ramt. Der ses nu en tendens til, at ledigheden stiger inden for de offentlige a-kasser, hvilket ofte berører kvinderne. Beskæftigelsesregionens ene fokusområde, for både Svendborg og Langeland, er unge jobklare ledige, hvor der er sket en stigning i ledigheden i Svendborg, både blandt dagpenge- og blandt kontanthjælpsmodtagere. Langeland har oplevet et fald, men der er en større andel af de unge, der er på offentlig forsørgelse end i de sammenlignelige kommuner. Samtidig viser rapporten også, at en stor del af denne målgruppe oplever et tilbagefald til ledighed indenfor et år. Beskæftigelsesregionen anbefaler, at der er fokus på tæt og intensiv kontakt og virksomhedsrettet aktivering for unge med uddannelse. For unge uden uddannelse anbefales der et tydeligt uddannelsesfokus. Jobcenter Svendborg er opmærksom på problematikken og henviser de unge til forløb, der netop har fokus på uddannelse og praktik. Et andet fokusområde, for alle 3 kommuner, er langtidsledighed. Beskæftigelsesregionen anbefaler tidligere indsats og fokus på faglig og geografisk mobilitet og målrettet opkvalificering. Ærø har oplevet et fald i langtidsledigheden, men det skyldes, at der er flere, der helt har forladt arbejdsstyrken pga. alder. For Ærø Kommune var det andet tema tilgangen til permanent offentlig forsørgelse, hvor et fald dækker over, at nytilgangen er steget, hvilket udlignes af den store aldersbetingede tilbagetrækning. Ærø kommune anbefales at begrænse nytilgangen til permante ydelser ved at have fokus på en tidlig og aktiv indsats I forhold til de 4 ministermål bemærker beskæftigelsesregionen: Arbejdskraftsreserven er steget i forhold til et år siden i både Svendborg og på Langeland. Der er set et fald på Ærø, men det skyldes igen den aldersbetingede tilbagetrækning. Antallet af personer på permanent ydelse er faldet, men der er fortsat en relativ stor andel af befolkningen, der modtager permanent ydelse. Antallet af unge på offentlig forsørgelse er steget i Svendborg, det er især unge over 25 år, der er steget. På Langeland og Ærø er ungeantallet faldet Alle tre kommuner har haft en lille reduktion i antallet af ikke-vestlige indvandrere, men i sær på ø-kommunerne er der tale om et meget begrænset antal. Vedlagt er desuden embedsmandsrapporten til orientering. 9

11 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning Bilag: Åben - Svendborg politisk opfølgningsrapport 4 kvt 2011.pdf Åben - Embedsmandsrapport Svendborg 4. kvt pdf Åben - Opfølgning til lokale politikere_ærø 4. kvt pdf Åben - Langeland politisk opfølgningsrapport 4 kvt tilrettet.pdf Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning Fraværende: Leif Nybo 12. Redegørelse om samarbejde 11/43888 Sagsfremstilling: På LBR s møde den 26. Oktober 2011 blev der fremsat et ønske om en orientering om samarbejdet mellem jobcenter, UU-center og CSV sydøstfyn i forhold til beskæftigelsesindsatsen for handicappede. På den baggrund er der udarbejdet en redegørelse. Redegørelsen vil blive eftersendt inden mødet. Indstilling: Det indstilles, at LBR tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning. Fraværende: Leif Nybo 13. Evaluering af 6 ugers selvvalgt uddannelse 11/

12 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Beslutningstema: Orientering om evaluering af 6 ugers selvvalgt uddannelse. Sagsfremstilling: Ledige på dagpenge kan frivilligt og efter eget valg deltage i op til 6 ugers selvvalgt uddannelse i 1. ledighedsperiode. Ordningen administreres dels af a-kasserne, der påser at betingelserne for at deltage i uddannelse er opfyldt, dels af jobcentrene, der administrerer og finansierer køb af uddannelse og eventuel deltagerbetaling, samt træffer afgørelse om tilskud til kost og logi. Svendborg Kommunes udgifter til selvvalgt uddannelse udgjorde i ,49 mio. kr. Rambøll har på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en evaluering af ordningen med henblik på at belyse udviklingen i brugen af selvvalgt uddannelse samt graden af overensstemmelse mellem den nuværende brug af ordningen og intentionerne bag den. Brugen af selvvalgt uddannelse er steget betragteligt fra 2007 til Den stigende ledighed kan ikke alene forklare stigningen i brugen af selvvalgt uddannelse. På landsplan er brugen af ordningen steget med 1800 fuldtidspersoner. Heraf kan ledighedsudviklingen forklare en stigning på 800 fuldtidspersoner. I evalueringen peges der på, at den stigende aktivitet især skyldes fraværet af alternative muligheder for uddannelse og opkvalificering i 1. ledighedsperiode. Fra 1. januar 2011 blev der indført et prisloft på selvvalgt uddannelse, som har bevirket en opbremsning i udgifterne. Prisloftet har medført, at en række populære kurser, særligt inden for transportområdet, ikke længere kan tages som selvvalgt uddannelse. Evalueringen viser, at der samlet set ikke er nogen positiv beskæftigelseseffekt af ordningen. Tværtimod tyder analysen på, at der er en negativ effekt, da der er et element af fastholdelse i ledighed i forbindelse med deltagelse i selvvalgt uddannelse. Evalueringen viser imidlertid også, at der betydelige forskelle i effekten af selvvagt uddannelse mellem de forskellige a-kasser. For medlemmer af 3F/NNF, Metal, El og byggefagene overstiger opkvalificeringseffekten således den negative fastholdelseseffekt. Dette er ikke tilfældet for andre a-kassegrupper, herunder akademikere, de mellemlange uddannelser, funktionærer og HK. Evalueringen peger endvidere på, at deltagertilfredsheden og det oplevede udbytte af selvvagt uddannelse er meget stor. 6 ud af 10 deltagere mener således, at selvvagt uddannelse har øget viften af jobs, de kan søge. Samtidig er det dog kun 8 procent af de ledige, som efter selvvalgt uddannelse er kommet i beskæftigelse, der vurderer, at de ikke kunne have fået deres nuværende beskæftigelse uden. Desuden viser evalueringen, at mindst en fjerdedel af uddannelserne er direkte målrettet områder med mindre gode jobmuligheder. Af evalueringen fremgår endelig, at ordningen er uhensigtsmæssig tung at administrere, da tre aktører (uddannelsesinstitution, a-kasse og jobcenter) skal involveres i hver ansøgning i forhold til at udfylde og godkende de påkrævede blanketter. Særligt jobcentrene finder deres administrative arbejde i forbindelse med ordningen uhensigtsmæssigt, da jobcentrene ingen indflydelse har på de lediges valg af selvvagt uddannelse. 11

13 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Rambøll kommer i evalueringen med nogle generelle anbefalinger til tilpasning af ordningen, samt tre mulige scenarier for for ændringer, afhængigt af hvor omfattende ændringer der ønskes gennemført. 1. Et scenarie med udgangspunkt i status quo, hvor der evt. sker mindre tilpasninger i form af tilbagerykning i tidspunktet for selvvalgt uddannelse samt administrative forenklinger. På grund af fastholdelseseffekten peger Rambøll på, at det kunne være hensigtsmæssigt at placere selvvalgt uddannelse senere i ledighedsforløbet, f.eks. efter 3, 6 eller 9 måneder, hvor afgangen fra ledighed begynder at blive mindre. I forhold til administrative forenklinger peger Rambøll på en digitalisering af sagsgangen, eller en egentlig organisatorisk omlægning, f.eks. ved at betalingen af uddannelsen sker i a-kasserne eller centralt, eller ved at lægge hele administrationen i jobcentret. 2. Et fokuseret scenarie, hvor muligheden for at deltage i ordningen begrænses i forhold til uddannelser og/eller målgrupper eventuelt i sammenhæng med afskaffelse af prisloftet. 3. Et scenarie hvor ordningen justeres/afskaffes, og midlerne overføres til den ordinære indsats i jobcentrene. Hele rapporten kan findes på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside: ter/publikationer/ramboll-6-ugers-selvvalgt-uddannelse-sep- 2011pdf.ashx Med henvisning til at beskæftigelseseffekten af selvvalgt uddannelse ifølge evalueringen er bedst for ufaglærte og faglærte, er Regeringen og Enhedslisten i forbindelse med Finanslovsaftalen blevet enige om, at afskaffe prisloftet på selvvalgt uddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveauet, herunder samtlige AMU-kurser. Ændringen træder i kraft pr. 1. april Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning 12

14 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Fraværende: Leif Nybo 14. Orientering om finanslovsaftalen på beskæftigelsesområdet 11/42680 Sagsfremstilling: Regeringen og Enhedslisten indgik den 19. November 2011 aftalen Bedre vilkår for ledige. Aftalen indeholder en række initiativer, der er tænkt til at forbedre de lediges vilkår. En midlertidig forlængelse af dagpengeperioden for forsikrede ledige, der mister deres dagpengeret i 2012 Afskaffelse af prisloftet for 6 ugers selvvalgt for alle kurser til og med erhvervsuddannelsesniveauet, altså for ufaglærte og faglærte ledige Mulighed for opkvalificeringsjob til ufaglærte og faglærte ledige (tilskud i op til 6 uger ved ansættelse) Flere midler til jobrotation Styrket indsats for ordblinde eller borgere med læse- og skrive svagheder Styrket varslingsindsats Bedre mulighed for uddannelse til ufaglærte ledige Udredning af brugen af løntilskud og virksomhedspraktik Kontanthjælpsmodtagere skal have mulighed for at holde ferie i 5 uger, hvis de har modtaget kontanthjælp i et år. Afskaffelse af kravet om brug af anden aktør til ledige akademikere Mere fleksible rammer for ret og pligt, herunder frekvens af gentagen aktivering og varighedskravet til tilbud Ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed; jobrotation, voksenlærlinge, job og opkvalificering til bogligt svage og traineeforløb til dimittender. Den samlede aftale er vedlagt dagsordenen. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - FL2012 Beskæftigelsesaftale.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning. 13

15 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Fraværende: Leif Nybo 15. Orientering om kampagne vedr. virksomhedscentre 09/31503 Beslutningstema: Orientering om resultaterne af kampagne for udbredelsen af virksomhedscentre. Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsstyrelsen igangsatte i efteråret 2009 en landsdækkende kampagne for udbredelsen af virksomhescentre. Formålet var, at udbrede brugen af aktive tilbud ude på arbejdspladserne til de borgere, der ellers er langt fra arbejdsmarkedet. Jobcentret modtog i forbindelse med kampagnen kr. i støtte til en koordinatorfunktion fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Samtidig fastsatte Arbejdsmarkedsstyrelsen to mål for Jobcenter Svendborg: Antallet af borgere i Match 2 i virksomhedsrettede tilbud skulle øges fra 71 personer i juni 2009 til 114 personer i juni procent af de borgere i Match 2, der har deltaget i virksomhedsaktivering, er selvforsørgende 4 uger efter afsluttet forløb. Kampagnen er nu afsluttet og af vedlagte bilag fremgår resultaterne: I juni 2011 var 137 borgere i Match 2 i virksomhedsrettet aktivering. Det er således 20 procent over målsætningen på 114 personer. I juni 2011 var 8,9 procent af de borgere i Match 2, der har deltaget i virksomhedsaktivering, selvforsørgende 4 uger efter afsluttet forløb. Det er således betydeligt under Arbejdssmarkedsstyrelsens målsætning på 20 procent. Det bemærkes, at målsætningen om 20 procent selvforsørgende heller ikke er nået på regions- eller landsplan. Dette skal ses i lyset af, at kampagnen har løbet i en periode med stigende ledighed og faldende beskæftigelse. Det bemærkes yderligere, at andelen af selvforsørgende i de enkelte kommuner varierer kraftigt fra måned til måned, da der er tale om relativt få borgere. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 14

16 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Bilag: Åben - MÅL2.pdf Åben - MÅL1.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Taget til efterretning Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning. LBR ønsker oversigt over virksomhedscentre til næste møde. Fraværende: Leif Nybo 16. Orientering om varslingsindsats vedr. Vestas 10/42054 Beslutningstema: Orientering om indsatsen vedr. varslede afskedigelser på Vestas i Rudkøbing. Sagsfremstilling: 1. november 2010 varsledes Vestas afskedigelse af 225 medarbejdere fra Vestas i Rudkøbing. I den forbindelse søgte jobcentret midler fra den særlige varslingspulje, i alt 7,7 mio. kr., til etablering af kontor på Vestas og til om-/opkvalificering af de afskedigede medarbejdere. I alt er 211 medarbejdere indtil nu fratrådt. Heraf er 57 personer i dag tilmeldt jobcentret som ledige. Behovet for tilbud om om-/opkvalificering har vist sig betydeligt mindre end forventet. De disponerede udgifter til varslingsindsatsen udgør således kun 2 mio. kr. Dette kan primært tilskrives 3 forhold: 1. I forbindelse med opsigelsesaftalen blev der forhandlet 3 ugers ekstra uddannelse/kurser til alle opsagte efter eget valg. 2. Derudover har mange af de afskedigede fået kurser gennem Industriens Kompetence Udviklings Fond, som for manges vedkommende har udløst op til 10 ugers kurser inden for områder, der i første omgang ikke kunne udløses midler fra varslingspuljen til. 3. I ansættelsesperioden før afskedigelsesprocessen har Vestas haft stort set alle medarbejdere på mange såvel almene som teknisk højt faglige efteruddannelseskurser. Uddannelsesniveauet for de tidligere Vestasmedarebejdere er generelt højt. 15

17 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den medarbejdere har fået tilbud om uddannelse mv. i forbindelse med den ordinære varslingsindsats, det vil sige i opsigelsesperioden inden fratrædelse. Derudover har 44 personer fået tilbud om uddannelse mv. i forbindelse med den supplerende varslingsindsats, det vil sige efter fratrædelse og i umiddelbar forlængelse af tilmelding til jobcentret som ledig. Af disse 44 personer er 27 efterfølgende kommet i beskæftigelse. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning. Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning. Fraværende: Leif Nybo 17. Rapport om Kommunernes brug af lægekonsulenter 11/37083 Sagsfremstilling: Ankestyrelsen offentliggjorde medio oktober en velfærdsundersøgelse, hvor kommunernes brug af lægekonsulenter er undersøgt. En velfærdsundersøgelse er en undersøgelse som ministeriet kan bestille, typisk om aktuelle emner, hvor politikerne ønsker nærmere information. Den aktuelle undersøgelse som kan læses på blev iværksat på baggrund af en massiv medieomtalen af kommuners brug af lægekonsulenter i forsommeren Undersøgelsen er gennemført som spørgeskemaundersøgelse i alle landets 98 kommuner, som alle har besvaret spørgsmålene. På enkelte områder følger undersøgelsen op på en undersøgelse om lægekonsulenternes rolle, der blev foretaget i Undersøgelsens hovedkonklusioner gennemgås her, de samlede besvarelser kan ses i selve rapporten. Lægekonsulenten inddrages altid eller ofte i ca. 95 procent af sagerne der vedrører sygedagpenge, fleksjob eller førtidspension. I sager vedrørende førtidspension svarer 74 procent af kommunerne, at lægekonsulenten altid inddrages i 74 procent af sagerne. På sygedagpengeområdet er det kun 10 procent af kommunerne, der svarer altid, mens 85 procent siger ofte. Dette skyldes, at der er en større mængde af sygedagpengesager, der ofte er helt ukomplicerede. Undersøgelsen viser, at lægekonsulenterne bland andet anvendes, hvis der 16

18 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den er usikkerhed om lægelige udtalelser, hvis der er usikkerhed og diagnosen eller varigheden. Lægekonsulenten anvendes for at få en bedre forståelse af de lægelige oplysninger samt en vurderingen af behovet for indhentelse af yderligere lægeerklæringer. Lægekonsulenten inddrages ofte i form af skriftlig kontakt,og har kun i 5 procent af kommunerne dialog med borgeren. De fleste kommuner informerer borgerne om lægekonsulentens rolle, og knap halvdelen orienteres når der indhentes en udtalelse fra lægekonsulenten, i de fleste tilfælde før udtalelsen indhentes og ellers efter den er indhentet. Hvis der anmodes om aktindsigt udleverer 95 procent af kommunerne lægekonsulentens udtalelser. Socialministeriet og Beskæftigelsesministeret har udsendt retningslinjer for lægekonsulentens rolle og kommunernes brug af lægekonsulent, der er 89 procent af kommunerne, der angiver at de anvender disse retningslinjer. Dertil kommer at cirka halvdelen af kommunerne angiver, at de har egne nedskrevne retningslinjer for anvendelsen af lægekonsulenter, hvilket er en stigning i forhold til 2006, hvor det var cirka 30 procent. Der er tilsvarende sket en stor stigning i kommuner, der har egne nedskrevne regler om lægekonsulentens rolle, fra knap 20 til 40 procent. 75 procent af kommunerne har egne lægekonsulenter ansat, enten på fuld tid eller på deltid. De øvrige kommuner benytter sig af adhoc ansættelser, fælles ordninger i arbejdsmedicinske klinikker eller private firmaer. Lægekonsulenten har typisk en baggrund som praktiserende læge (44 procent) eller speciallæge (51 procent). Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Taget til efterretning Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning. Fraværende: Leif Nybo 18. Projektoversigt december /28898 Beslutningstema: Vedlagt til orientering 17

19 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Projektoversig december 2011 Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Taget til efterretning. Fraværende: Leif Nybo 19. Eventuelt Beslutning i Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd den : Formanden mindede om RBR s forårskonference 30. April 2012 Fraværende: Leif Nybo 18

20 Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 16:05 Rita Andreasen Claes Bidstrup Siham Christensen Solveig Christensen Anne Marie Gamtofte Leo Holm Frank Edelberg Jensen Freddy Nymark Knecht Lene Pilegaard Munter Bo Nissen Leif Nybo Lisa Pihl Grete Schødts Jørgen Lørvig Jensen Lone B. Larsen 19

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid 11.00 14.15 Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Fokus på indsats og resultater Beskæftigelsesregion Nordjyllands tilgang til jobcentrene

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen, Jeppe Ottosen

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 053. Godkendelse af dagorden 76 054. Godkendelse af referat 77 055. Præsentation af UU-leder

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem:

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem: 1 Billede: Mand og dame giver håndtryk. Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd Udarbejdet i samarbejde mellem: Logo for LO Logo for FTF Logo for DA Logo for DH Logo for KL 2 Anbefalinger til det

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden 3 002. Godkendelse af referat 4 003. Valg af midlertidig

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon

Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT. Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Vordingborg Kommune Integrationsrådet REFERAT Dato d. 18. marts 2014 Tidspunkt 19.00 21.00 Sted Borger og Arbejdsmarked Jobcenter Vordingborg - Marienbergvej - Salon Til stede Fraværende Bemærk Stella

Læs mere

Referat. Sagsbehandler og faglig koordinator, Liselotte Ørskov, der står for indsatsen, kommer på mødet og orienterer.

Referat. Sagsbehandler og faglig koordinator, Liselotte Ørskov, der står for indsatsen, kommer på mødet og orienterer. N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 8. oktober 2012 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20121008 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-10-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-10-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-10-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Rita Andreasen, Grethe Skov, Freddy

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

8 Revideret udgangspunkt for opfyldelse af mål 3 i Beskæftigelsesplan 2011

8 Revideret udgangspunkt for opfyldelse af mål 3 i Beskæftigelsesplan 2011 Referat fra mødet i Udvalget for Arbejdsmarked den 2. januar 2012 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro Mødet sluttede kl. 18.40 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 1 Information til politikerne

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup. Vakant. Vakant. Vakant. Vakant

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup. Vakant. Vakant. Vakant. Vakant Baltorpvej 156 2750 Ballerup Tlf: 4477 6500 Dato: 15. april 2010 Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Borgmester

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 27. juni 2012 J.nr.: 2012-0000662 Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Mødedeltagere:

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 186. Godkendelse af dagsorden 71 187. Godkendelse af referat 72 188. Status "Projekt Rummelige

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 27. september 2005, kl. 13:00 Åben sag: 471. Efterretning Åben sag: 472. Vedtægter for bruger-

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere