risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2012"

Transkript

1 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 212

2 indhold Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Risikoeksponering 7 Krediteksponering 7 Bevillingsstruktur 7 Kreditprocesser 8 Sikkerhedsstillelse 8 Fast ejendom 8 Garantier 8 Supplerende sikkerhedsstillelse 8 Krediteksponeringer generelt 9 Udlånsporteføljens sammensætning BRFkredit 9 Udlånsporteføljens sammensætning BRFkredit Bank 11 Klassifikation af udlånskunder i BRFkredit Bank 13 Tilsynsdiamanten for BRFkredit Bank 13 Ejendomseksponering 13 Store engagementer 14 Udlånsvækst 14 Funding-ratio 14 Likviditetsoverdækning 14 Kreditrisikomodeller BRFkredit 14 Nødlidende engagementer 16 Konstaterede tab 18 Markedsrisiko 2 Renterisiko 2 Aktiekursrisiko 21 Valutakursrisiko 21 Modpartsrisiko 21 Markedsrisici i BRFkredit Bank 21 Operationel risiko 22 Operationel risikopolitik fastlægge ansvarsfordeling og arbejdsopgaver 22 Likviditetsrisiko og balanceprincip 22 Likviditetsrisiko BRFkredit Bank 23 Kapitalforhold 24 Nye kapitaldækningsregler 24 Kapitalmålsætning 24 Rating 24 Kapitalallokering 24 Kapitalgrundlag 25 Kapitalkravet 25 Opgørelse af kapitalkrav for kreditrisiko 26 Basiskapital 27 Tilstrækkelig basiskapital 27 Intern proces 27 Opgørelsesmetode for BRFkredit 28 Indtjening 28 Udlånsvækst 28 Kreditrisiko 28 Markedsrisiko 28 Operationel risiko 28 Likviditetsrisiko 28 Refinansieringsrisiko senior secured bonds /seniorgæld og rating af kapitalcentre 28 Koncernrisiko 28 Øvrige forhold 28 Tilstrækkelig basiskapital 28 Opgørelsesmetode for BRFkredit Bank 29 Udlånsvækst 29 Kreditrisiko 29 Markedsrisiko 29 Likviditetsrisiko 29 Operationel risiko 29 Øvrige risici 29 Tilstrækkelig basiskapital 29 Opgørelsesmetode for BRFkredit-koncernen 29 Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 212 2

3 Forretningsmodel BRFkredit-koncernen er en finansiel koncern, der tilbyder lån og finansielle services til privatkunder, erhvervskunder og kunder inden for det almene byggeri. Hovedaktiviteten i BRFkredit-koncernen er at foretage udlån mod pant i fast ejendom, der finansieres ved matchende udstedelse af obligationer med høj sikkerhed for investorerne. Udlånsfokus er rettet mod private ejerboliger, privat boligudlejning, andelsboliger, alment boligbyggeri samt kontor- og forretningsejendomme beliggende i Danmark. Udover realkreditforretningen, som står for 98,5 pct. af den samlede udlån, består koncernen også af BRFkredit Bank. Banken fokuserer på at kunne betjene koncernens privatkunder med almindeligt forekommende bankprodukter, herunder særligt med boliglån ud over realkreditlovens belåningsgrænser. Endvidere tilbyder banken byggelån til det almene boligsegment. En stor del af koncernens fondsbeholdning skal i henhold til lovgivningen være placeret i særligt sikre aktiver, primært danske stats- og realkreditobligationer, og forvaltes aktivt med henblik på at opnå et positivt merafkast i forhold til et fastsat benchmark. I risikostyringen anvendes finansielle instrumenter; primært futures og swaps. Forvaltningen af fondsbeholdningen sker inden for risikorammer fastsat af bestyrelse og direktion. BRFkredit-koncernen har hovedkontor i Kongens Lyngby samt et regionskontor i Århus. Til at betjene privatkunder rundt i landet har BRFkredit ud over kontorerne i Kongens Lyngby og Århus tillige et mobilt rådgiverkorps, der rådgiver kunderne hjemme hos kunderne eller hvis ønsket i de regionale mødecentre i Ringsted, Kolding og Aalborg. Herudover har BRFkredit indgået samarbejdsaftaler om fælles funding med flere pengeinstitutter. Endvidere er der indgået aftaler med ejendomsmæglere samt partneraftaler med lokale virksomheder. Erhvervskunder og kunder inden for den almene sektor betjenes af BRFkredit medarbejdere med specialkompetencer til at rådgive inden for disse segmenter. Der er tillige indgået formidlingsaftaler på erhvervsområdet med flere pengeinstitutter. BRFkredit-koncernen omfatter modervirksomheden BRFkredit a/s og de fuldt ejede dattervirksomheder BRFkredit Bank a/s, Ejendomsselskabet Nørreport 26, 8 Århus C. A/S og Ejendomsselskabet Nørgaardsvej 37-41, 28 Lyngby A/S. Når der i det følgende skrives koncernen, forstås BRFkredit-koncernen. selskabsstruktur for brfkredit-koncernen BRFfonden BRFholding a/s 1% BRFkredit-koncernen BRFkredit a/s 1% BRFkredit Bank a/s 1% Ejendomsselskabet Nørreport 26, 8 Århus C. A/S 1% Ejendomsselskabet Nørgaardsvej 37-41, 28 Lyngby A/S Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 212 3

4 Risikostyring Risikostyringen udgør et centralt element sætninger for solvensbehov, indtjening og i koncernens daglige drift, og der sker løbende udvalgte risikomål. Via forskellige politikker, forbedringer af risikostyringen i kon- eksempelvis kreditpolitik og markedsrisi- cernen. Risikostyring medvirker aktivt til, at kopolitik samt bestyrelsens retningslinjer bestyrelse og direktion i sin forretningsførelse til direktionen, udtrykker bestyrelsen den har det fornødne beslutningsgrundlag. ønskede risikovillighed ved bl.a. at forholde Forbedring af risikostyringen har særligt sig til størrelsen af risiciene. Endelig er opmærksomhed på kreditrisikomodellerne bestyrelsen sammen med direktionen i BRFkredit. Dette er et naturligt led i koncernens ansvarlig for, at koncernen har en organisa- fortsatte ambition om at udvikle torisk struktur, der overholder lovgivningens værktøjer og opstille procedurer til endnu krav, sikrer en klar ansvarsfordeling og bedre at kunne kvantificere de forskellige indeholder en passende funktionsadskillelse risici, som koncernen er eksponeret over for, mellem udviklingsenheder, driftsenheder og jf. afsnittet om risikoeksponering. kontrolenheder i den daglige overvågning og styring af koncernens risici. Bestyrelsen Risikoorganisering har etableret et revisionsudvalg fælles for Bestyrelsen for BRFkredit har det overordnede BRFkredit og BRFkredit Bank, der bl.a. har til ansvar for fastlæggelse af koncernens opgave at overvåge, om koncernens interne risikoprofil, herunder risikovilligheden i form kontrolsystem og risikostyringssystemer af typen og størrelsen af de risici, koncernen fungerer effektivt. ønsker at være eksponeret over for. Risikoprofilerne for såvel BRFkredit som BRFkredit Efterlevelsen af politikkerne er uddelegeret Bank består af en række kvantitative mål- til direktionen, der forestår den Organisationsdiagram for risikostyring Bestyrelse Revisionsudvalg Intern Revision Direktion Compliance Risikoansvarlig (CRO) daglige ledelse af koncernen. Direktionen har ansvaret for, at bestyrelsens vedtagne politikker, retningslinjer m.v. for koncernens kapital- og risikostyring operationaliseres og overholdes. Direktionen har udpeget en risikoansvarlig, der er ansvarlig for en betryggende risikostyring i koncernen, herunder for at skabe et overblik over koncernens risici og det samlede risikobillede. Ansvarsområdet omfatter koncernens risikobehæftede aktiviteter på tværs af risikoområder og organisatoriske enheder. Den risikoansvarlige refererer til direktionen. BRFkredit har tillige en compliance funktion, som har til opgave at sikre overholdelse af gældende love, regler og etiske standarder med henblik på at reducere risikoen for tab. Compliance afdelingen vurderer effektive metoder og procedurer, der er egnede til at opdage og mindske risikoen for sanktioner, tab af omdømme samt væsentlige økonomiske tab for BRFkredit-koncernen eller koncernens kunder. Lederen af Compliance referer til direktionen. Den løbende overvågning og styring af risici i koncernen udføres i komitéer og udvalg. BRFkredits All Risk-komité har til opgave løbende at overvåge og styre koncernens overordnede risici og kapitalbehov. Under ledelse af direktionen behandler All Riskkomitéen politikker, instrukser, koncernrisici og kapitalbehov forud for behandling i bestyrelsen. Derudover er det All Riskkomitéens opgave at godkende generelle principper og processer for måling, styring og rapportering af risici og kapitalbehov samt at overvåge og kontrollere, at ratingsystemet fungerer efter hensigten, herunder at godkende væsentlige ændringer til systemet. All risk-komité Kreditkomité BRFkredits kreditkomité fungerer som beslutningsforum opererende inden for BIS-koordinationsudvalg Early Warning-komité Kreditforum Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 212 4

5 den af bestyrelsen uddelegerede beføjelse. Kreditkomitéen ledes af direktionen og overvåger løbende BRFkredits kreditrisiko og kommer med anbefalinger til direktion og bestyrelse om eventuelle ændringer i politikker og retningslinjer til håndtering af kreditrisici. Engagementer, der indstilles til bevilling i bestyrelsen, skal forinden behandles i kreditkomitéen. Kreditkomitéen behandler herudover nedskrivningssager, kvalitets- og kontrolrapporter, værdiansættelsesmodeller m.v. BIS-koordinationsudvalget skal sikre en løbende forsvarlig anvendelse og koordinering af ratingsystemet. Udvalget fungerer som et forum, hvori forskellige forhold, der omhandler ratingsystemet, bliver drøftet, inden de eventuelt sendes videre til behandling i All Risk-komitéen. Early Warning-komitéen har til formål at overvåge ejendomsmarkedet med henblik på identifikation af områder eller ejendomme, der kræver særskilt overvågning. Kreditforum er et udvalg, der beskæftiger sig med kreditmæssige forhold for privatområdet. Rapportering Rapporteringen sker med en fast frekvens, der sikrer, at ledelsen har den fornødne information om udviklingen i risici til at vurdere, om der skal ske ændringer i risikovillighed m.v. På kreditområdet modtager BRFkredits bestyrelse og direktion hvert kvartal en omfattende rapportering vedrørende udviklingen i kreditrisikoen på udlånsporteføljen i BRFkredit, og derudover følges udviklingen i beholdningen af overtagne ejendomme, nedskrivninger og svage engagementer månedligt. Bestyrelsen og direktionen i BRFkredit Bank modtager tilsvarende en kvartalsvis rapportering om udviklingen i kreditkvalitet, risici og tab for BRFkredit Bank. Anden løbende rapportering af kreditrisici i BRFkredit Bank omfatter bl.a. daglig overtræksbehandling, månedlige handlings- plansmøder vedrørende svage engagementer, ad hoc regnskabsmøder med større kunder samt controlling af privatsager (månedlig) og erhvervssager (halvårlig). På markedsrisikoområdet modtager direktionen dagligt rapportering om overholdelse af de væsentligste risikorammer, og der udarbejdes en mere udførlig rapportering, som tilgår BRFkredits direktion hver måned og kvartalsvist til BRFkredits bestyrelse. Overholdelse af rammer overvåges uafhængigt af de afdelinger, der foretager fondsdispositioner m.v. Eventuelle overskridelser rapporteres til direktionen, og for de af bestyrelsen fastsatte rammer foregår rapporteringen til bestyrelsen. Der udarbejdes endvidere en kapitalrapport, der beskriver koncernens kapitalmæssige situation ud fra forskellige scenarier. Rapporten fokuserer særligt på behovet for refinansiering af fremmedkapital (hybrid kernekapital, seniorgæld og senior secured bonds), ligesom BRFkredits kapitalbinding Rapportering til bestyrelse og direktion i BRFkredit Rapport Bestyrelse Direktion Indhold Kreditrisikorapport Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over bonitet og risiko på udlånsporteføljen, herunder udviklingen i restancer, nedskrivninger og tab. Rapporten analyserer forskellige segmenteringer af udlånsporteføljen, eksempelvis i forhold til ejendomskategori, belåningsgrad (loan-to-value) og låntype, ligesom engagementer større end 1 pct. af basiskapitalen oplistes. Overtagne ejendomme Kvartårligt Månedlig Oversigt over overtagne ejendomme. Nedskrivninger og svage engagementer Månedlig (formandskabet) Månedlig Oversigt over observationssager, forventede nedskrivninger samt driftsvirkning for BRFkredit og BRFkredit Bank. Nedskrivninger og svage engagementer Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over tab, konstaterede nedskrivninger, overtagne ejendomme, modpartsrisiko m.fl. for BRFkredit. Bevilgede engagementer i BRFkredit Bank Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over bevilgede engagementer i BRFkredit Bank. Likviditetsoversigt for BRFkredit Bank Kvartårlig Ugentlig Oversigt over likviditetsudviklingen i BRFkredit Bank. Statusrapport Årlig Halvårlig Orientering om den seneste udvikling i ratingsystemet, herunder validering, den forretningsmæssige anvendelse og væsentlige ændringer i kreditrisikomodellerne. Markedsrisikorapport Kvartårlig Månedlig Oversigt over afkast og risiko på fondsbeholdningen samt udnyttelsen af de fastsatte rammer i lovgivningen og retningslinjer til direktionen. Solvensbehovsnotat Kvartårlig Kvartårlig Gennemgang af beregningen af den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet. Rapporten forholder sig til behovet for kapital ud fra den valgte risikoprofil, herunder inddragelse af stresstests. Kapitalrapport Kvartårlig Min. kvartårlig Beskrivelse af den kapitalmæssige situation under forskellige scenarier, herunder behovet for yderligere kapitaltilførsel. Risikostyring Årlig Løbende Redegørelse over BRFkredits væsentligste risici samt samlet overblik over risikofunktionens gennemførte undersøgelser Compliance Årlig Halvårlig Samlet overblik over compliancefunktionens gennemførte undersøgelser Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 212 5

6 som følge af de opnåede ratings følges ud fra forventninger til udviklingen i udlånsporteføljen, ændringer i ejendomspriser etc. Til ledelsen i BRFkredit Bank udarbejdes ugentligt en likviditetsrapport, der indeholder forventninger til bankens likviditetssituation den kommende uge, 5 uger og 24 måneder. Rapporten opstiller foruden den forventede/budgetterede likviditetssituation også bankens likviditet ud fra en stresset situation. Rapportering til bestyrelse og direktion i BRFkredit Bank Rapport Bestyrelse Direktion Indhold Kreditrisikorapport Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over det samlede risikobillede på udlån og garantier, herunder udviklingen inden for de forskellige udlånsprodukter. Nedskrivninger og svage engagementer Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over tab, konstaterede nedskrivninger, modpartsrisiko m.fl. for BRFkredit Bank. Bevilgede engagementer i BRFkredit Bank Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over bevilgede engagementer i BRFkredit Bank. Markedsrisikorapport Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over afkast og risiko på beholdningen af rentebærende instrumenter samt øvrige risici i BRFkredit Bank, herunder udnyttelsen af lines. Solvensbehovsnotat Kvartårlig Kvartårlig Gennemgang af beregningen af den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet. Rapporten forholder sig til behovet for kapital ud fra den valgte risikoprofil, herunder inddragelse af stresstests. Produktrentabilitet Kvartårlig Kvartårlig Vurdering af indtjeningsmuligheder på eksisterende og fremtidige produkter ud fra renteniveau m.v. Controllingrapport Kvartårlig Kvartårlig Kontrol af kvalitet af sagsbehandlingen samt orientering om controlling foretaget uden for BRFkredit Bank. Likviditetsoversigt for BRFkredit Bank Kvartårlig Ugentlig Oversigt over likviditetsudviklingen i BRFkredit Bank. Likviditetsrapport Ugentlig Ugentlig Løbende styring af likviditetsrisikoen. Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 212 6

7 Risikoeksponering Koncernens forretningsaktiviteter omfatter ud fra den valgte forretningsmodel realkredit- og bankudlån samt handel med værdipapirer og finansielle instrumenter. Den iboende risiko i koncernen kan rubriceres i følgende væsentlige kategorier: Kredit-, markeds-, likviditets- og operationel risiko. Langt størsteparten af den samlede risiko i koncernen udgøres af kreditrisikoen, men også markedsrisikoen og den operationelle risiko bidrager til det samlede risikobillede. Likviditetsrisikoen i BRFkredits realkreditvirksomhed er lav som følge af den tætte sammenhæng mellem udlån og funding, men der eksisterer en refinansieringsrisiko for udstedte senior secured bonds og optaget seniorgæld, ligesom der eksisterer en likviditetsrisiko for den løbende funding af udlån i BRFkredit Bank. For at reducere refinansieringsrisikoen på rentetilpasningslån har BRFkredit arbejdet på at sprede refinansieringen til flere gange i løbet af året. Dette arbejde videreføres i 213. BRFkredits låntagere har nydt godt af, at BRFkredit har en AAA rating af kapitalcentrene E og B. Koncernen er eksponeret mod andre typer af risici, der vurderes af mindre betydning for koncernen, men indgår i opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital. Krediteksponering Koncernens hovedformål er at yde lån med pant i fast ejendom, hvorved koncernen påtager sig en kreditrisiko. Ved kreditrisiko forstås risikoen for tab som følge af en modparts misligholdelse af sin betalingsforpligtelse over for koncernen. Ved udgangen af 212 var 79 pct. af koncernens vægtede aktiver under søjle 1 (solvenskravet) relateret til kreditrisiko. idet risikoen på dette segment er beskeden. I visse situationer har lånesagerne inden for Alment Byggeri dog en størrelse, hvor der er krav om bevilling i Kreditkomité. For de mest betydende lånesager er BRFkredits bestyrelse ansvarlig for bevillingen. I 212 blev der afgivet tilbud for i alt 23 mia. kr. (samme niveau i 211). Af de 23 mia. kr. blev 33 pct. (211: 4 pct.) bevilliget af Kreditkomiteen, mens bestyrelsen stod for 19 pct. (211: 7 pct.) af bevillingerne. Bevillingsstruktur Bevillingsstrukturen i BRFkredit følger nedenstående hierarki, hvor det til hvert niveau tydeligt er angivet, i hvilke tilfælde, og inden for hvilke beløb og segmenter, de pågældende niveauer har bevillingskompetence. Forretningsområde Privat har bevillingsbeføjelser til almindeligt forekommende lånesager i relation til realkreditbelåning. I forbindelse med bevilling af en række bankprodukter kræves øgede bevillingsbeføjelser, som et mindre antal medarbejdere har. Forretningsområde Erhverv har bevillingsbeføjelser til at foretage almindeligt forekommende lånesager, hvorimod bevillinger af større eller usædvanlige lånesager skal forelægges Kreditkontor Erhverv eller Kreditkomitéen. Forretningsområde Alment Byggeri har bevillingsbeføjelser til at håndtere relativt store sager, Bevillingsstruktur i BRFkredit Bestyrelse Direktion/kreditkomité Kredit & Kvalitet Privat Erhverv/Alment Byggeri Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 212 7

8 Bevilling af engagementer i BRFkredit Bank sker efter en tilsvarende struktur og i henhold til gældende bevillingskompetencer. Medarbejdere i BRFkredit Bank har bevillingskompetencer for privatkunder. Erhvervssager bevilges typisk af bestyrelsen efter indstilling fra BRFkredit Bank og koncernkreditkontoret i BRFkredit. Kreditprocesser Koncernen har i forbindelse med kreditgivningen udarbejdet en række retningslinjer, der skal sikre, at kreditgivningen baseres på en forsvarlig risikotagning i forhold til den konkrete sag. Endvidere er kreditprocesserne udarbejdet med henblik på at sikre, at tab minimeres. Vurdering af en kreditansøgning sker med udgangspunkt i kundens økonomiske styrke samt ejendommens værdi. For privatkunder afdækkes den økonomiske styrke ved at lægge et budget, der viser kundens rådighedsbeløb både før og efter låneoptagelsen. Værdiansættelse af ejendommen baseres på værdiansættelses modeller og inspektion af den pågældende ejendom (jf. afsnittet om vurdering af fast ejendom). Nødvendigheden af analyser, varierer fra sag til sag, afhængig af debitors økonomiske forhold og ejendommens karakteristika. Grundlæggende gælder, at jo større kompleksitet og risiko, desto mere detaljerede analyser og undersøgelser skal der foretages for at sikre et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag. Kunder og ejendomme i forbindelse med kreditgivning til erhverv og alment byggeri er gennem en årrække blevet risikoklassificeret i kreditbevillingsprocessen via statistiske modeller. Disse indeholder som væsentlige parametre oplysninger om regnskaber, nøgletal, ejendomsoplysninger samt historisk adfærd (betalingshistorik, restancehistorik, lånehistorik m.v.). Sikkerhedsstillelse Udgangspunktet for enhver kreditbevilling i BRFkredit er kundens evne til at betale lånet tilbage. Dertil kommer, at realkreditudlånet altid er sikret ved pant i fast ejendom. Derudover stilles der garantier fra tredjepart i en række tilfælde. Der er garantier fra de pengeinstitutter, BRFkredit samarbejder med, vedrørende de lån, der er formidlet gennem disse pengeinstitutter, og der er garantier fra kommuner og stat på det almennyttige boligudlån. Fast ejendom En korrekt vurdering af ejendommens værdi er en væsentlig faktor til sikring mod fremtidige tab. For den enkelte ejendom fastsættes værdien på baggrund af beliggenhed, omsættelighed, stand samt andre ejendomsspecifikke faktorer. Såfremt ejendommens friværdi er tilstrækkelig høj, vil der normalt ikke forekomme tab. Udover at foretage vurdering af ejendommene i forbindelse med låneudmåling, følger BRFkredit nøje de pantsatte ejendommes værdi. Den løbende overvågning af ejendomsværdierne sker dels for at overholde lovgivningens krav om løbende overvågning i forbindelse med lån finansieret med særligt dækkede obligationer, og dels fordi ejendomsværdierne er vigtige i den generelle risikostyring og indgår i BRFkredits tabsmodeller. Under Kreditkomitéen er der etableret et særligt overvågningsforum, Early Warningkomitéen. Komitéen er sammensat af erfarne medarbejdere med indgående kendskab til ejendomsmarkedet. Komitéen overvåger markedsforholdene og udpeger områder og ejendomme, som bør kontrolleres særskilt. Komiteen kan foreslå justeringer af de statistiske modeller, politikker samt igangsætte opdatering af vurderinger m.v. Garantier For en række ejendomslån har BRFKredit modtaget supplerende sikkerhed i form af garanti fra offentlige myndigheder og pengeinstitutter, ligesom BRFkredit for visse ejendomme har mulighed for at få adgang til ejendommens lejeindtægter. Garantierne fra offentlige myndigheder er stillet i forbindelse med udbetaling af lån ydet i henhold til lov om almene boliger m.v. eller lov om byfornyelse og udvikling af byer. De offentlige garantier stilles som selvskyldnergaranti. Det betyder, at BRFkredit kan udnytte garantien, hvis et lån kommer i restance. Almene boliger vil som hovedregel være omfattet af en garanti for den del af lånet, der overstiger 6 pct. af ejendommens værdi. Kreditrisikoen for denne ejendomskategori er således yderligere begrænset. Lån, der er omfattet af en offentlig garanti, vedrører 18, pct (211: 16,8) af udlånsporteføljen. Endvidere har BRFkredit i forbindelse med låneformidlende pengeinstitutters formidling af realkreditlån etableret garantikoncepter, der dækker den yderligste og mest risikobetonede del af udlånet. Målt som en andel af det samlede udlån, andrager lån med pengeinstitutgaranti 7 pct. af udlånsporteføljen. Foruden tabsgarantier stiller pengeinstitutterne tillige tinglysningsgarantier, forhåndslånegarantier m.v. Supplerende sikkerhedsstillelse Udstedelse af særligt dækkede obligationer (SDO) til finansiering af udlån sker i BRFkredit via kapitalcenter E. I modsætning til udlån finansieret med realkreditobligationer skal udlån baseret på udstedelse af særligt dækkede obligationer løbende overvåges for at sikre, at belåningsgrænsen overholdes for hver enkelt ejendom. Som led i den løbende SDO-overvågning af ejendomme indenfor segmentet ejerboliger til helårsbrug har BRFkredit tilladelse fra Finanstilsynet til at anvende en statistisk model. Såfremt belåningsgrænsen overskrides, f.eks. som følge af et fald i ejendommens værdi, skal BRFkredit stille supplerende sikkerhed. I forbindelse med indførelsen af reglerne for SDO fik institutterne mulighed for at udstede senior secured bonds til brug for fremskaffelse af kapital, der kan benyttes til supplerende sikkerhedsstillelse. Midlerne fra disse udstedelser er placeret i særligt sikre obligationer, der kan indgå som sikkerhed i Nationalbanken. Ejerne af senior secured bonds har i henhold til realkreditlovens 33e en sekundær separatiststilling til midlerne i det kapitalcenter, hvorfra de er udstedt. I en konkurssituation skal midlerne i kapitalcentret først gå til ejerne af SDO erne og dernæst til betaling af senior secured bonds. BRFkredit har siden indførelsen af SDO og dermed kravet om supplerende sikkerhedsstillelse løbende udstedt og refinansieret senior secured bonds. Vurderingen af behovet for supplerende sikkerhedsstillelse sker ud fra forventninger til udviklingen i BRFkredits SDO-udstedende kapitalcenter E, herunder forventninger til ejendomspriser, udlånsaktivitet, konverteringer m.v. Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 212 8

9 BRFkredit har en politik om at have en betydelig buffer i sikkerhedsgrundlaget bag SDO erne, og derfor har BRFkredit ved udgangen af 212 udstedt senior secured bonds for i alt 7,4 mia. kr. (211: 4,5 mia. kr.), heraf 4,4 mia. kr. i 212 (211: 2 mia. kr.). Tillige har BRFkredit statsgaranteret seniorgæld for 7,2 mia. kr., der forfalder april 213. BRFkredit har etableret et EMTN program, hvorunder der i januar 213 er udstedt seniorgæld for 3,7 mia. kr. Sammen med senior secured bonds udstedelserne i 212, gennemført i god tid før tilbagebetaling, er refinansieringen af den statsgaranterede seniorgæld sikret. BRFkredit følger udviklingen i ejendomspriserne tæt, både generelt og set i forhold til ejendommenes individuelle belåningsværdier. Behovet for supplerende sikkerhedsstillelse vurderes løbende, herunder nødvendigheden af yderligere udstedelse af senior secured bonds eller seniorgæld. I takt med de faldende ejendomspriser har behovet for supplerende sikkerhedsstillelse været stigende over de senere år. Ved udgangen af 212 var der behov for i alt 9 mia. kr. (211: 7,5 mia. kr.) i supplerende sikkerheder til dækning af det udlån, der ikke længere har sikkerhed inden for lånegrænserne. Den udstedte senior secured bonds/seniorgæld anses sammen med BRFkredits basiskapital for at være tilstrækkelig til alt andet lige at absorbere et prisfald på 15-2 pct. i forhold til det aktuelle niveau uden yderligere udstedelse af senior secured bonds/ seniorgæld. De supplerende sikkerheder og låneporteføljens bonitet er en medvirkende årsag til at sikre AAA ratingen fra S&P af kapitalcentrene B og E. Udstedte senior secured bonds i BRFkredit Udstedelsesdato Udløbsdato Mia. kr , , , , , , , I alt 7,4 Eksponering (EAD) 1) i BRFkredit Mio. kr. Gennemsnit 212 2) Ultimo 212 Privat (IRB) Erhverv/Alment byggeri (IRB) Institutter Stater Aktier Securitisering Aktiver uden modpart I alt ) Exposure at default. 2) Den gennemsnitlige eksponering for 212 er beregnet som et simpelt gennemsnit af de kvartalsvise 1) observationer for hver eksponeringskategori. Udlån i BRFkredit fordelt på restløbetid Mio. kr. < 1 år 1-5 år > 5 år Ejerboliger Fritidshuse Privat Alment Byggeri Privat boligudlejning Andelsboliger Industri og håndværk Kontor og forretning Rest Erhverv I alt FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT PÅ EJENDOMSKATEGORI Krediteksponeringer - generelt Kreditrisikoen opgøres i BRFkredit ud fra den interne rating baserede metode (IRB-metoden) for langt størsteparten af BRFkredits udlån, mens BRFkredit Bank benytter standardmetoden. Tabellen ovenfor viser de uvægtede eksponeringer fordelt i forskellige kategorier for BRFkredit. Udlånsporteføljens sammensætning BRFkredit Ved udgangen af 212 udgjorde udlånsporteføljen i BRFkredit 197 mia. kr. (211: 198 mia. kr.), målt ud fra obligationsrestgæld, hvoraf udlån til privatkunder tegnede sig for % 2% 4% 6% 8% 1% Privat Alment byggeri Privat boligudlejning Andelsboliger Kontor og forretning Industri og håndværk Andet 46 pct. (211: 47 pct.) af porteføljen. Udlån dits udlånsportefølje på erhvervsområdet. Samlet set udgør udlån til beboelse til alment byggeri, hvor risikoen er yderst begrænset, udgjorde 19 pct. (211: 17 (privat, alment byggeri, andelsboliger og pct.) af porteføljen. Den resterende del af privat boligudlejning) uændret 84 pct. af udlånsporteføljen kan henføres til udlånsporteføljen i forhold til 211. Udlån til BRFkredits øvrige satsningsområder, dvs. beboelse har gennem de seneste 6 år ligget privat boligudlejning samt kontor- og forretningsejendomme. Disse segmenter har på pct. med en konstant andel af det samlede udlån historisk udgjort størstedelen af BRFkre- Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 212 9

10 BRFkredit foretager næsten udelukkende udlån til boliger beliggende i Danmark. Inden for Danmarks grænser omfatter næsten halvdelen af udlånsporteføljen boliger beliggende i det storkøbenhavnske område. Den resterende del af udlånsporteføljen er spredt ud over resten af landet med koncentrationer omkring de større provinsbyer. I de senere år har det været nødvendigt at overtage en række ejendomme efter tvangsauktion. Imidlertid har BRFkredit også formået at afhænde en betragtelig del af de overtagne ejendomme. Beholdningen af overtagne ejendomme er faldet fra 237 ejendomme ultimo 211 til 16 ejendomme ultimo 212. I forbindelse med udlån til privat boligudlejning og kontor- og forretningsejendomme er lånet foruden pantet i ejendommen normalt også sikret ved personlig hæftelse af debitor/kautionist, og i alle tilfælde er der mulighed for udlæg i lejeindtægterne fra lejere. Sidstnævnte sikkerhed kan, dog ikke i tilfælde af debitors konkurs, effektueres straks. Udlån til alment byggeri er for størstepartens vedkommende delvist garanteret af den danske stat eller af danske kommuner. Hovedparten af udlån til industri- og håndværksejendomme er garanteret af FIH Erhvervsbank. Realkreditudlån udmåles på bevillingstidspunktet ud fra ejendommens skønnede markedsværdi og de lånegrænser, der er fastsat i lovgivningen. Forholdet mellem låntagers restgæld opgjort til markedsværdi og ejendommens skønnede markedsværdi betegnes LTV (loan-to-value). Efter lånets udbetaling sker der ændringer i LTV forholdet. Dette kan være som følge af betaling af afdrag, ændringer i renteniveau (obligationskurser) eller på grund af stigning eller fald i ejendomsværdierne. LTV anvendes bl.a. til at beregne, om der skal stilles supplerende sikkerhed for de enkelte lån baseret på udstedte særligt dækkede obligationer. Overordnet set kan LTV anvendes til at skabe et overblik over risikoen ved det samlede udlån, da lave værdier af LTV betyder, at BRFkredits pant i ejendommen er mere værd end det tilhørende udlån. For privatkunder har 78 pct. (211: 78 pct.) af udlånsporteføljen sikkerhed inden for 6 pct. af ejendommenes værdi. For erhverv 16,% 16,% FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT GEOGRAFISK 5,3%,9% 14,7% Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Uden for Danmark 47,1% afhænger belåningsgraden af den enkelte ejendomskategori, men samlet set gælder for erhverv, at 75 pct. (211: 77 pct.) af udlånsporteføljen har sikkerhed inden for 6 pct. Introduktionen af de afdragsfrie lån har gennem årene fået større og større indflydelse på sammensætningen af udlånsporteføljen. Ultimo 212 udgjorde 48 pct. af udlånsporteføljen lån med afdragsfrihed, mod 51 pct. ultimo 211. Der er i løbet af 212 påbegyndt en bevægelse væk fra lån med afdragsfrihed. Mulighed for afdragsfrihed er mere udbredt for rentetilpasningslån og garantilån end for fastforrentede lån. Rentetilpasningslån med afdragsfrihed udgør 38 pct. af udlånsporteføljen med afdragsfrihed, i 211 udgjorde de afdragsfri lån 39 pct. Udlånsporteføljen i BRFkredit er diversificeret med hensyn til brancher, geografi og antallet af kunder. BRFkredit har et mindre antal udlånsengagementer, der kan kategoriseres som store engagementer, dvs. udgør mere end 1 pct. af basiskapitalen. Ingen af disse engagementer overstiger 15 pct. af basiskapitalen og er derfor heller ikke i nærheden af den lovgivningsmæssige grænse på 25 pct. I nedenstående tabel er illustreret koncentrationen af store engagementer. Det fremgår af tabellen, at de 5 største Pct Pct Pct LTV-BÅND, PRIVAT <2% 2-4% 4-6% 6-8% >8% LTV-BÅND, ALMENT BYGGERI <2% 2-4% 4-6% 6-8% >8% LTV-BÅND, ERHVERV INKL. PRIVAT BOLIGUDLEJNING OG ANDELSBOLIGER <2% 2-4% 4-6% 6-8% >8% Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 212 1

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 indholdsfortegnelse Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Finanstilsynets inspektioner 6 Risikoeksponering 7 Krediteksponering

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. 30 Bestyrelsens ledelseshverv

BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. 30 Bestyrelsens ledelseshverv årsrapport 2011 Kort om BRFkredit-koncernen * Mission BRFkredit finansierer fast ejendom og tilbyder dertil knyttede finansielle produkter og services. Vision at låntagere oplever BRFkredits salg og rådgivning

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8 Risik0rapport 2014 Indhold 1 Året der gik 2014.... 3 2 Oplysningsforpligtelser... 5 3 Risikostyring... 6 4 Kapitalstyring... 8 5 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov... 12 6 Kreditrisiko... 14

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2010 Nykredit Realkredit koncernen

Risiko- og kapitalstyring 2010 Nykredit Realkredit koncernen Risiko- og kapitalstyring INDHOLD ÅRETS SÆRLIGE FORHOLD 5 RISIKOSTYRING 7 Koncernens karakteristika 7 Risikotyper 7 Organisation, ansvarsfordeling og rapportering 8 Incitaments- og bonusprogrammer 9 Tilsynsdiamanten

Læs mere

Risikorapport 31. december

Risikorapport 31. december 2014 Risikorapport 31. december Risikorapport 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Risikostyring... 3 2.1 Risikotyper... 3 2.2. Organisering af risikostyring... 4 3. Kapitalstyring... 5 3.1. Kapitalkrav...

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 RISIKORAPPORT 2014 Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 2 Indhold Indledning... 3 1. Risikostyringsmålsætninger og politik... 4 2. Anvendelsesområde... 12 3.

Læs mere

Risiko - og kapitalstyring

Risiko - og kapitalstyring 2014 Risiko - og kapitalstyring Indhold Indhold INDHOLD... 1 FORORD... 2 FORRETNINGSMODEL... 4 RISIKOSTYRING... 6 KAPITALSTYRING... 12 KREDITRISIKO... 19 MODPARTSRISIKO... 35 MARKEDSRISIKO... 38 LIKVIDITETSRISIKO...

Læs mere

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE > ÅRSR APPORT > Indhold 1 Ledelsens beretning 1 Resultatet for 2006 kort fortalt 5 Resultat i forhold til forventning 8 Realkreditmarkedet 11 Forretningsområderne 14 Obligationsudstedelse 17 Portefølje

Læs mere

Årsrapport 2010. er realkredit. 10. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@ dlr.dk

Årsrapport 2010. er realkredit. 10. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@ dlr.dk Årsrapport 2010 10. regnskabsår er realkredit DLR Nyropsgade Kredit A/S 21 CVR-nr. 1780 København 25781309V Nyropsgade Tlf. 70 10 21 00 90 1780 Fax København 33 93 95 00 V Tlf. 70 10 00 www.dlr.dk 90 Fax

Læs mere

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET Koncernrisikorapport 2009 AKTIESELSKABET 02 Koncern-risikorapport for Arbejdernes Landsbank 2009 3 Den overordnede risikostyring 4 Kreditrisiko på kundeudlån i banken 13 Kreditrisiko på kreditinstitutter

Læs mere

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013 RISIKORAPPORT 1 Risikorapport 2 Risikorapport 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. I HOVEDTRÆK 2.1 Positiv rapport fra Finanstilsynet 2.2 Stærke kapitalforhold 2.3 Komfortabel likviditet 2.4 Kommende lovgivning

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

ÅRSRAPPORT 2012. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk ÅRSRAPPORT 2012 012 2012 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89 Virksomhedens oplysningsforpligtelser 31.12.2012 Indhold Indledning... 3 Anvendelsesområde... 4 Målsætninger og risikopolitikker... 5 Kreditrisici...

Læs mere

Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S

Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S Side 1 af 30 Indledning Hvidbjerg Banks Risikorapport 2013 er udarbejdet som supplement til bankens årsrapport. Formålet med rapporten er at give bankens kunder,

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1)

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) 2014 ÅRSRAPPORT INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) LEDELSESBERETNING 2 BRFkredit i hovedtal 3 Sammendrag 4 Året 2014 5 Årets resultat 2014 8 Realkreditmarkedet 2014 10 Forretningsområder 12

Læs mere

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår Årsrapport 2014 13. regnskabsår OPLYSNINGER OM LR REALKREDIT 2 LEDELSESPÅTEGNING 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 4 TIL KAPITALEJERNE I LR REALKREDIT A/S 4 PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 4 Ledelsens ansvar

Læs mere

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 3

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 3 Årsrapport 2014 Indhold LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVED- OG NØGLETAL 3 LEDELSESBERETNING 4 Resultat 4 Forventninger til 2015 6 Øvrige forhold 7 Forretningskoncept 7 Begivenheder efter regnskabsårets

Læs mere

Coop Bank A/S. Risikorapport

Coop Bank A/S. Risikorapport Coop Bank A/S Risikorapport 2014 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk CVR-nr.: 34 88 79 69 Stiftet: 13. december

Læs mere

Årsrapport 2007. er realkredit. 7. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@dlr.dk

Årsrapport 2007. er realkredit. 7. regnskabsår. www.dlr.dk dlr@dlr.dk Årsrapport 2007 7. regnskabsår er realkredit DLR Nyropsgade Kredit A/S 21 CVR-nr. 1780 København 25781309V Nyropsgade Tlf. 70 10 21 00 90 1780 Fax København 33 93 95 00 V Tlf. 70 10 00 www.dlr.dk 90 Fax

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2012 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2012 1 Årsrapport 2012 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2012 4 Forventninger til 2013 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Metoder Risikoområde: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici

Læs mere

Risikorapport 2011. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 er de detaljerede oplysningskrav, som også PenSam Bank skal opfylde, anført.

Risikorapport 2011. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 er de detaljerede oplysningskrav, som også PenSam Bank skal opfylde, anført. Risikorapport 2011 Risikorapport 2011 I kraft af kapitaldækningsbekendtgørelsen har PenSam Bank en række oplysningsforpligtelser over for omverdenen. Offentliggørelseskravene skal øge gennemsigtigheden,

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Danske Bank koncernens forretningsmodel

Danske Bank koncernens forretningsmodel Risikostyring 2010 Danske Bank koncernens forretningsmodel Danske Bank koncernen er Danmarks største finansielle koncern og en af de største i Norden. Koncernen tilbyder danske og internationale kunder

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 CVR NR. 27 49 26 49

ÅRSRAPPORT 2014 CVR NR. 27 49 26 49 ÅRSRAPPORT 2014 CVR NR. 27 49 26 49 FORMÅL OG VISION Danmarks Skibskredit har til formål at drive skibsfinansieringsvirksomhed i Danmark. Herudover driver selskabet international skibsfinansieringsvirksomhed,

Læs mere