risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2012"

Transkript

1 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 212

2 indhold Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Risikoeksponering 7 Krediteksponering 7 Bevillingsstruktur 7 Kreditprocesser 8 Sikkerhedsstillelse 8 Fast ejendom 8 Garantier 8 Supplerende sikkerhedsstillelse 8 Krediteksponeringer generelt 9 Udlånsporteføljens sammensætning BRFkredit 9 Udlånsporteføljens sammensætning BRFkredit Bank 11 Klassifikation af udlånskunder i BRFkredit Bank 13 Tilsynsdiamanten for BRFkredit Bank 13 Ejendomseksponering 13 Store engagementer 14 Udlånsvækst 14 Funding-ratio 14 Likviditetsoverdækning 14 Kreditrisikomodeller BRFkredit 14 Nødlidende engagementer 16 Konstaterede tab 18 Markedsrisiko 2 Renterisiko 2 Aktiekursrisiko 21 Valutakursrisiko 21 Modpartsrisiko 21 Markedsrisici i BRFkredit Bank 21 Operationel risiko 22 Operationel risikopolitik fastlægge ansvarsfordeling og arbejdsopgaver 22 Likviditetsrisiko og balanceprincip 22 Likviditetsrisiko BRFkredit Bank 23 Kapitalforhold 24 Nye kapitaldækningsregler 24 Kapitalmålsætning 24 Rating 24 Kapitalallokering 24 Kapitalgrundlag 25 Kapitalkravet 25 Opgørelse af kapitalkrav for kreditrisiko 26 Basiskapital 27 Tilstrækkelig basiskapital 27 Intern proces 27 Opgørelsesmetode for BRFkredit 28 Indtjening 28 Udlånsvækst 28 Kreditrisiko 28 Markedsrisiko 28 Operationel risiko 28 Likviditetsrisiko 28 Refinansieringsrisiko senior secured bonds /seniorgæld og rating af kapitalcentre 28 Koncernrisiko 28 Øvrige forhold 28 Tilstrækkelig basiskapital 28 Opgørelsesmetode for BRFkredit Bank 29 Udlånsvækst 29 Kreditrisiko 29 Markedsrisiko 29 Likviditetsrisiko 29 Operationel risiko 29 Øvrige risici 29 Tilstrækkelig basiskapital 29 Opgørelsesmetode for BRFkredit-koncernen 29 Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 212 2

3 Forretningsmodel BRFkredit-koncernen er en finansiel koncern, der tilbyder lån og finansielle services til privatkunder, erhvervskunder og kunder inden for det almene byggeri. Hovedaktiviteten i BRFkredit-koncernen er at foretage udlån mod pant i fast ejendom, der finansieres ved matchende udstedelse af obligationer med høj sikkerhed for investorerne. Udlånsfokus er rettet mod private ejerboliger, privat boligudlejning, andelsboliger, alment boligbyggeri samt kontor- og forretningsejendomme beliggende i Danmark. Udover realkreditforretningen, som står for 98,5 pct. af den samlede udlån, består koncernen også af BRFkredit Bank. Banken fokuserer på at kunne betjene koncernens privatkunder med almindeligt forekommende bankprodukter, herunder særligt med boliglån ud over realkreditlovens belåningsgrænser. Endvidere tilbyder banken byggelån til det almene boligsegment. En stor del af koncernens fondsbeholdning skal i henhold til lovgivningen være placeret i særligt sikre aktiver, primært danske stats- og realkreditobligationer, og forvaltes aktivt med henblik på at opnå et positivt merafkast i forhold til et fastsat benchmark. I risikostyringen anvendes finansielle instrumenter; primært futures og swaps. Forvaltningen af fondsbeholdningen sker inden for risikorammer fastsat af bestyrelse og direktion. BRFkredit-koncernen har hovedkontor i Kongens Lyngby samt et regionskontor i Århus. Til at betjene privatkunder rundt i landet har BRFkredit ud over kontorerne i Kongens Lyngby og Århus tillige et mobilt rådgiverkorps, der rådgiver kunderne hjemme hos kunderne eller hvis ønsket i de regionale mødecentre i Ringsted, Kolding og Aalborg. Herudover har BRFkredit indgået samarbejdsaftaler om fælles funding med flere pengeinstitutter. Endvidere er der indgået aftaler med ejendomsmæglere samt partneraftaler med lokale virksomheder. Erhvervskunder og kunder inden for den almene sektor betjenes af BRFkredit medarbejdere med specialkompetencer til at rådgive inden for disse segmenter. Der er tillige indgået formidlingsaftaler på erhvervsområdet med flere pengeinstitutter. BRFkredit-koncernen omfatter modervirksomheden BRFkredit a/s og de fuldt ejede dattervirksomheder BRFkredit Bank a/s, Ejendomsselskabet Nørreport 26, 8 Århus C. A/S og Ejendomsselskabet Nørgaardsvej 37-41, 28 Lyngby A/S. Når der i det følgende skrives koncernen, forstås BRFkredit-koncernen. selskabsstruktur for brfkredit-koncernen BRFfonden BRFholding a/s 1% BRFkredit-koncernen BRFkredit a/s 1% BRFkredit Bank a/s 1% Ejendomsselskabet Nørreport 26, 8 Århus C. A/S 1% Ejendomsselskabet Nørgaardsvej 37-41, 28 Lyngby A/S Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 212 3

4 Risikostyring Risikostyringen udgør et centralt element sætninger for solvensbehov, indtjening og i koncernens daglige drift, og der sker løbende udvalgte risikomål. Via forskellige politikker, forbedringer af risikostyringen i kon- eksempelvis kreditpolitik og markedsrisi- cernen. Risikostyring medvirker aktivt til, at kopolitik samt bestyrelsens retningslinjer bestyrelse og direktion i sin forretningsførelse til direktionen, udtrykker bestyrelsen den har det fornødne beslutningsgrundlag. ønskede risikovillighed ved bl.a. at forholde Forbedring af risikostyringen har særligt sig til størrelsen af risiciene. Endelig er opmærksomhed på kreditrisikomodellerne bestyrelsen sammen med direktionen i BRFkredit. Dette er et naturligt led i koncernens ansvarlig for, at koncernen har en organisa- fortsatte ambition om at udvikle torisk struktur, der overholder lovgivningens værktøjer og opstille procedurer til endnu krav, sikrer en klar ansvarsfordeling og bedre at kunne kvantificere de forskellige indeholder en passende funktionsadskillelse risici, som koncernen er eksponeret over for, mellem udviklingsenheder, driftsenheder og jf. afsnittet om risikoeksponering. kontrolenheder i den daglige overvågning og styring af koncernens risici. Bestyrelsen Risikoorganisering har etableret et revisionsudvalg fælles for Bestyrelsen for BRFkredit har det overordnede BRFkredit og BRFkredit Bank, der bl.a. har til ansvar for fastlæggelse af koncernens opgave at overvåge, om koncernens interne risikoprofil, herunder risikovilligheden i form kontrolsystem og risikostyringssystemer af typen og størrelsen af de risici, koncernen fungerer effektivt. ønsker at være eksponeret over for. Risikoprofilerne for såvel BRFkredit som BRFkredit Efterlevelsen af politikkerne er uddelegeret Bank består af en række kvantitative mål- til direktionen, der forestår den Organisationsdiagram for risikostyring Bestyrelse Revisionsudvalg Intern Revision Direktion Compliance Risikoansvarlig (CRO) daglige ledelse af koncernen. Direktionen har ansvaret for, at bestyrelsens vedtagne politikker, retningslinjer m.v. for koncernens kapital- og risikostyring operationaliseres og overholdes. Direktionen har udpeget en risikoansvarlig, der er ansvarlig for en betryggende risikostyring i koncernen, herunder for at skabe et overblik over koncernens risici og det samlede risikobillede. Ansvarsområdet omfatter koncernens risikobehæftede aktiviteter på tværs af risikoområder og organisatoriske enheder. Den risikoansvarlige refererer til direktionen. BRFkredit har tillige en compliance funktion, som har til opgave at sikre overholdelse af gældende love, regler og etiske standarder med henblik på at reducere risikoen for tab. Compliance afdelingen vurderer effektive metoder og procedurer, der er egnede til at opdage og mindske risikoen for sanktioner, tab af omdømme samt væsentlige økonomiske tab for BRFkredit-koncernen eller koncernens kunder. Lederen af Compliance referer til direktionen. Den løbende overvågning og styring af risici i koncernen udføres i komitéer og udvalg. BRFkredits All Risk-komité har til opgave løbende at overvåge og styre koncernens overordnede risici og kapitalbehov. Under ledelse af direktionen behandler All Riskkomitéen politikker, instrukser, koncernrisici og kapitalbehov forud for behandling i bestyrelsen. Derudover er det All Riskkomitéens opgave at godkende generelle principper og processer for måling, styring og rapportering af risici og kapitalbehov samt at overvåge og kontrollere, at ratingsystemet fungerer efter hensigten, herunder at godkende væsentlige ændringer til systemet. All risk-komité Kreditkomité BRFkredits kreditkomité fungerer som beslutningsforum opererende inden for BIS-koordinationsudvalg Early Warning-komité Kreditforum Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 212 4

5 den af bestyrelsen uddelegerede beføjelse. Kreditkomitéen ledes af direktionen og overvåger løbende BRFkredits kreditrisiko og kommer med anbefalinger til direktion og bestyrelse om eventuelle ændringer i politikker og retningslinjer til håndtering af kreditrisici. Engagementer, der indstilles til bevilling i bestyrelsen, skal forinden behandles i kreditkomitéen. Kreditkomitéen behandler herudover nedskrivningssager, kvalitets- og kontrolrapporter, værdiansættelsesmodeller m.v. BIS-koordinationsudvalget skal sikre en løbende forsvarlig anvendelse og koordinering af ratingsystemet. Udvalget fungerer som et forum, hvori forskellige forhold, der omhandler ratingsystemet, bliver drøftet, inden de eventuelt sendes videre til behandling i All Risk-komitéen. Early Warning-komitéen har til formål at overvåge ejendomsmarkedet med henblik på identifikation af områder eller ejendomme, der kræver særskilt overvågning. Kreditforum er et udvalg, der beskæftiger sig med kreditmæssige forhold for privatområdet. Rapportering Rapporteringen sker med en fast frekvens, der sikrer, at ledelsen har den fornødne information om udviklingen i risici til at vurdere, om der skal ske ændringer i risikovillighed m.v. På kreditområdet modtager BRFkredits bestyrelse og direktion hvert kvartal en omfattende rapportering vedrørende udviklingen i kreditrisikoen på udlånsporteføljen i BRFkredit, og derudover følges udviklingen i beholdningen af overtagne ejendomme, nedskrivninger og svage engagementer månedligt. Bestyrelsen og direktionen i BRFkredit Bank modtager tilsvarende en kvartalsvis rapportering om udviklingen i kreditkvalitet, risici og tab for BRFkredit Bank. Anden løbende rapportering af kreditrisici i BRFkredit Bank omfatter bl.a. daglig overtræksbehandling, månedlige handlings- plansmøder vedrørende svage engagementer, ad hoc regnskabsmøder med større kunder samt controlling af privatsager (månedlig) og erhvervssager (halvårlig). På markedsrisikoområdet modtager direktionen dagligt rapportering om overholdelse af de væsentligste risikorammer, og der udarbejdes en mere udførlig rapportering, som tilgår BRFkredits direktion hver måned og kvartalsvist til BRFkredits bestyrelse. Overholdelse af rammer overvåges uafhængigt af de afdelinger, der foretager fondsdispositioner m.v. Eventuelle overskridelser rapporteres til direktionen, og for de af bestyrelsen fastsatte rammer foregår rapporteringen til bestyrelsen. Der udarbejdes endvidere en kapitalrapport, der beskriver koncernens kapitalmæssige situation ud fra forskellige scenarier. Rapporten fokuserer særligt på behovet for refinansiering af fremmedkapital (hybrid kernekapital, seniorgæld og senior secured bonds), ligesom BRFkredits kapitalbinding Rapportering til bestyrelse og direktion i BRFkredit Rapport Bestyrelse Direktion Indhold Kreditrisikorapport Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over bonitet og risiko på udlånsporteføljen, herunder udviklingen i restancer, nedskrivninger og tab. Rapporten analyserer forskellige segmenteringer af udlånsporteføljen, eksempelvis i forhold til ejendomskategori, belåningsgrad (loan-to-value) og låntype, ligesom engagementer større end 1 pct. af basiskapitalen oplistes. Overtagne ejendomme Kvartårligt Månedlig Oversigt over overtagne ejendomme. Nedskrivninger og svage engagementer Månedlig (formandskabet) Månedlig Oversigt over observationssager, forventede nedskrivninger samt driftsvirkning for BRFkredit og BRFkredit Bank. Nedskrivninger og svage engagementer Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over tab, konstaterede nedskrivninger, overtagne ejendomme, modpartsrisiko m.fl. for BRFkredit. Bevilgede engagementer i BRFkredit Bank Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over bevilgede engagementer i BRFkredit Bank. Likviditetsoversigt for BRFkredit Bank Kvartårlig Ugentlig Oversigt over likviditetsudviklingen i BRFkredit Bank. Statusrapport Årlig Halvårlig Orientering om den seneste udvikling i ratingsystemet, herunder validering, den forretningsmæssige anvendelse og væsentlige ændringer i kreditrisikomodellerne. Markedsrisikorapport Kvartårlig Månedlig Oversigt over afkast og risiko på fondsbeholdningen samt udnyttelsen af de fastsatte rammer i lovgivningen og retningslinjer til direktionen. Solvensbehovsnotat Kvartårlig Kvartårlig Gennemgang af beregningen af den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet. Rapporten forholder sig til behovet for kapital ud fra den valgte risikoprofil, herunder inddragelse af stresstests. Kapitalrapport Kvartårlig Min. kvartårlig Beskrivelse af den kapitalmæssige situation under forskellige scenarier, herunder behovet for yderligere kapitaltilførsel. Risikostyring Årlig Løbende Redegørelse over BRFkredits væsentligste risici samt samlet overblik over risikofunktionens gennemførte undersøgelser Compliance Årlig Halvårlig Samlet overblik over compliancefunktionens gennemførte undersøgelser Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 212 5

6 som følge af de opnåede ratings følges ud fra forventninger til udviklingen i udlånsporteføljen, ændringer i ejendomspriser etc. Til ledelsen i BRFkredit Bank udarbejdes ugentligt en likviditetsrapport, der indeholder forventninger til bankens likviditetssituation den kommende uge, 5 uger og 24 måneder. Rapporten opstiller foruden den forventede/budgetterede likviditetssituation også bankens likviditet ud fra en stresset situation. Rapportering til bestyrelse og direktion i BRFkredit Bank Rapport Bestyrelse Direktion Indhold Kreditrisikorapport Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over det samlede risikobillede på udlån og garantier, herunder udviklingen inden for de forskellige udlånsprodukter. Nedskrivninger og svage engagementer Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over tab, konstaterede nedskrivninger, modpartsrisiko m.fl. for BRFkredit Bank. Bevilgede engagementer i BRFkredit Bank Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over bevilgede engagementer i BRFkredit Bank. Markedsrisikorapport Kvartårlig Kvartårlig Oversigt over afkast og risiko på beholdningen af rentebærende instrumenter samt øvrige risici i BRFkredit Bank, herunder udnyttelsen af lines. Solvensbehovsnotat Kvartårlig Kvartårlig Gennemgang af beregningen af den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet. Rapporten forholder sig til behovet for kapital ud fra den valgte risikoprofil, herunder inddragelse af stresstests. Produktrentabilitet Kvartårlig Kvartårlig Vurdering af indtjeningsmuligheder på eksisterende og fremtidige produkter ud fra renteniveau m.v. Controllingrapport Kvartårlig Kvartårlig Kontrol af kvalitet af sagsbehandlingen samt orientering om controlling foretaget uden for BRFkredit Bank. Likviditetsoversigt for BRFkredit Bank Kvartårlig Ugentlig Oversigt over likviditetsudviklingen i BRFkredit Bank. Likviditetsrapport Ugentlig Ugentlig Løbende styring af likviditetsrisikoen. Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 212 6

7 Risikoeksponering Koncernens forretningsaktiviteter omfatter ud fra den valgte forretningsmodel realkredit- og bankudlån samt handel med værdipapirer og finansielle instrumenter. Den iboende risiko i koncernen kan rubriceres i følgende væsentlige kategorier: Kredit-, markeds-, likviditets- og operationel risiko. Langt størsteparten af den samlede risiko i koncernen udgøres af kreditrisikoen, men også markedsrisikoen og den operationelle risiko bidrager til det samlede risikobillede. Likviditetsrisikoen i BRFkredits realkreditvirksomhed er lav som følge af den tætte sammenhæng mellem udlån og funding, men der eksisterer en refinansieringsrisiko for udstedte senior secured bonds og optaget seniorgæld, ligesom der eksisterer en likviditetsrisiko for den løbende funding af udlån i BRFkredit Bank. For at reducere refinansieringsrisikoen på rentetilpasningslån har BRFkredit arbejdet på at sprede refinansieringen til flere gange i løbet af året. Dette arbejde videreføres i 213. BRFkredits låntagere har nydt godt af, at BRFkredit har en AAA rating af kapitalcentrene E og B. Koncernen er eksponeret mod andre typer af risici, der vurderes af mindre betydning for koncernen, men indgår i opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital. Krediteksponering Koncernens hovedformål er at yde lån med pant i fast ejendom, hvorved koncernen påtager sig en kreditrisiko. Ved kreditrisiko forstås risikoen for tab som følge af en modparts misligholdelse af sin betalingsforpligtelse over for koncernen. Ved udgangen af 212 var 79 pct. af koncernens vægtede aktiver under søjle 1 (solvenskravet) relateret til kreditrisiko. idet risikoen på dette segment er beskeden. I visse situationer har lånesagerne inden for Alment Byggeri dog en størrelse, hvor der er krav om bevilling i Kreditkomité. For de mest betydende lånesager er BRFkredits bestyrelse ansvarlig for bevillingen. I 212 blev der afgivet tilbud for i alt 23 mia. kr. (samme niveau i 211). Af de 23 mia. kr. blev 33 pct. (211: 4 pct.) bevilliget af Kreditkomiteen, mens bestyrelsen stod for 19 pct. (211: 7 pct.) af bevillingerne. Bevillingsstruktur Bevillingsstrukturen i BRFkredit følger nedenstående hierarki, hvor det til hvert niveau tydeligt er angivet, i hvilke tilfælde, og inden for hvilke beløb og segmenter, de pågældende niveauer har bevillingskompetence. Forretningsområde Privat har bevillingsbeføjelser til almindeligt forekommende lånesager i relation til realkreditbelåning. I forbindelse med bevilling af en række bankprodukter kræves øgede bevillingsbeføjelser, som et mindre antal medarbejdere har. Forretningsområde Erhverv har bevillingsbeføjelser til at foretage almindeligt forekommende lånesager, hvorimod bevillinger af større eller usædvanlige lånesager skal forelægges Kreditkontor Erhverv eller Kreditkomitéen. Forretningsområde Alment Byggeri har bevillingsbeføjelser til at håndtere relativt store sager, Bevillingsstruktur i BRFkredit Bestyrelse Direktion/kreditkomité Kredit & Kvalitet Privat Erhverv/Alment Byggeri Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 212 7

8 Bevilling af engagementer i BRFkredit Bank sker efter en tilsvarende struktur og i henhold til gældende bevillingskompetencer. Medarbejdere i BRFkredit Bank har bevillingskompetencer for privatkunder. Erhvervssager bevilges typisk af bestyrelsen efter indstilling fra BRFkredit Bank og koncernkreditkontoret i BRFkredit. Kreditprocesser Koncernen har i forbindelse med kreditgivningen udarbejdet en række retningslinjer, der skal sikre, at kreditgivningen baseres på en forsvarlig risikotagning i forhold til den konkrete sag. Endvidere er kreditprocesserne udarbejdet med henblik på at sikre, at tab minimeres. Vurdering af en kreditansøgning sker med udgangspunkt i kundens økonomiske styrke samt ejendommens værdi. For privatkunder afdækkes den økonomiske styrke ved at lægge et budget, der viser kundens rådighedsbeløb både før og efter låneoptagelsen. Værdiansættelse af ejendommen baseres på værdiansættelses modeller og inspektion af den pågældende ejendom (jf. afsnittet om vurdering af fast ejendom). Nødvendigheden af analyser, varierer fra sag til sag, afhængig af debitors økonomiske forhold og ejendommens karakteristika. Grundlæggende gælder, at jo større kompleksitet og risiko, desto mere detaljerede analyser og undersøgelser skal der foretages for at sikre et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag. Kunder og ejendomme i forbindelse med kreditgivning til erhverv og alment byggeri er gennem en årrække blevet risikoklassificeret i kreditbevillingsprocessen via statistiske modeller. Disse indeholder som væsentlige parametre oplysninger om regnskaber, nøgletal, ejendomsoplysninger samt historisk adfærd (betalingshistorik, restancehistorik, lånehistorik m.v.). Sikkerhedsstillelse Udgangspunktet for enhver kreditbevilling i BRFkredit er kundens evne til at betale lånet tilbage. Dertil kommer, at realkreditudlånet altid er sikret ved pant i fast ejendom. Derudover stilles der garantier fra tredjepart i en række tilfælde. Der er garantier fra de pengeinstitutter, BRFkredit samarbejder med, vedrørende de lån, der er formidlet gennem disse pengeinstitutter, og der er garantier fra kommuner og stat på det almennyttige boligudlån. Fast ejendom En korrekt vurdering af ejendommens værdi er en væsentlig faktor til sikring mod fremtidige tab. For den enkelte ejendom fastsættes værdien på baggrund af beliggenhed, omsættelighed, stand samt andre ejendomsspecifikke faktorer. Såfremt ejendommens friværdi er tilstrækkelig høj, vil der normalt ikke forekomme tab. Udover at foretage vurdering af ejendommene i forbindelse med låneudmåling, følger BRFkredit nøje de pantsatte ejendommes værdi. Den løbende overvågning af ejendomsværdierne sker dels for at overholde lovgivningens krav om løbende overvågning i forbindelse med lån finansieret med særligt dækkede obligationer, og dels fordi ejendomsværdierne er vigtige i den generelle risikostyring og indgår i BRFkredits tabsmodeller. Under Kreditkomitéen er der etableret et særligt overvågningsforum, Early Warningkomitéen. Komitéen er sammensat af erfarne medarbejdere med indgående kendskab til ejendomsmarkedet. Komitéen overvåger markedsforholdene og udpeger områder og ejendomme, som bør kontrolleres særskilt. Komiteen kan foreslå justeringer af de statistiske modeller, politikker samt igangsætte opdatering af vurderinger m.v. Garantier For en række ejendomslån har BRFKredit modtaget supplerende sikkerhed i form af garanti fra offentlige myndigheder og pengeinstitutter, ligesom BRFkredit for visse ejendomme har mulighed for at få adgang til ejendommens lejeindtægter. Garantierne fra offentlige myndigheder er stillet i forbindelse med udbetaling af lån ydet i henhold til lov om almene boliger m.v. eller lov om byfornyelse og udvikling af byer. De offentlige garantier stilles som selvskyldnergaranti. Det betyder, at BRFkredit kan udnytte garantien, hvis et lån kommer i restance. Almene boliger vil som hovedregel være omfattet af en garanti for den del af lånet, der overstiger 6 pct. af ejendommens værdi. Kreditrisikoen for denne ejendomskategori er således yderligere begrænset. Lån, der er omfattet af en offentlig garanti, vedrører 18, pct (211: 16,8) af udlånsporteføljen. Endvidere har BRFkredit i forbindelse med låneformidlende pengeinstitutters formidling af realkreditlån etableret garantikoncepter, der dækker den yderligste og mest risikobetonede del af udlånet. Målt som en andel af det samlede udlån, andrager lån med pengeinstitutgaranti 7 pct. af udlånsporteføljen. Foruden tabsgarantier stiller pengeinstitutterne tillige tinglysningsgarantier, forhåndslånegarantier m.v. Supplerende sikkerhedsstillelse Udstedelse af særligt dækkede obligationer (SDO) til finansiering af udlån sker i BRFkredit via kapitalcenter E. I modsætning til udlån finansieret med realkreditobligationer skal udlån baseret på udstedelse af særligt dækkede obligationer løbende overvåges for at sikre, at belåningsgrænsen overholdes for hver enkelt ejendom. Som led i den løbende SDO-overvågning af ejendomme indenfor segmentet ejerboliger til helårsbrug har BRFkredit tilladelse fra Finanstilsynet til at anvende en statistisk model. Såfremt belåningsgrænsen overskrides, f.eks. som følge af et fald i ejendommens værdi, skal BRFkredit stille supplerende sikkerhed. I forbindelse med indførelsen af reglerne for SDO fik institutterne mulighed for at udstede senior secured bonds til brug for fremskaffelse af kapital, der kan benyttes til supplerende sikkerhedsstillelse. Midlerne fra disse udstedelser er placeret i særligt sikre obligationer, der kan indgå som sikkerhed i Nationalbanken. Ejerne af senior secured bonds har i henhold til realkreditlovens 33e en sekundær separatiststilling til midlerne i det kapitalcenter, hvorfra de er udstedt. I en konkurssituation skal midlerne i kapitalcentret først gå til ejerne af SDO erne og dernæst til betaling af senior secured bonds. BRFkredit har siden indførelsen af SDO og dermed kravet om supplerende sikkerhedsstillelse løbende udstedt og refinansieret senior secured bonds. Vurderingen af behovet for supplerende sikkerhedsstillelse sker ud fra forventninger til udviklingen i BRFkredits SDO-udstedende kapitalcenter E, herunder forventninger til ejendomspriser, udlånsaktivitet, konverteringer m.v. Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 212 8

9 BRFkredit har en politik om at have en betydelig buffer i sikkerhedsgrundlaget bag SDO erne, og derfor har BRFkredit ved udgangen af 212 udstedt senior secured bonds for i alt 7,4 mia. kr. (211: 4,5 mia. kr.), heraf 4,4 mia. kr. i 212 (211: 2 mia. kr.). Tillige har BRFkredit statsgaranteret seniorgæld for 7,2 mia. kr., der forfalder april 213. BRFkredit har etableret et EMTN program, hvorunder der i januar 213 er udstedt seniorgæld for 3,7 mia. kr. Sammen med senior secured bonds udstedelserne i 212, gennemført i god tid før tilbagebetaling, er refinansieringen af den statsgaranterede seniorgæld sikret. BRFkredit følger udviklingen i ejendomspriserne tæt, både generelt og set i forhold til ejendommenes individuelle belåningsværdier. Behovet for supplerende sikkerhedsstillelse vurderes løbende, herunder nødvendigheden af yderligere udstedelse af senior secured bonds eller seniorgæld. I takt med de faldende ejendomspriser har behovet for supplerende sikkerhedsstillelse været stigende over de senere år. Ved udgangen af 212 var der behov for i alt 9 mia. kr. (211: 7,5 mia. kr.) i supplerende sikkerheder til dækning af det udlån, der ikke længere har sikkerhed inden for lånegrænserne. Den udstedte senior secured bonds/seniorgæld anses sammen med BRFkredits basiskapital for at være tilstrækkelig til alt andet lige at absorbere et prisfald på 15-2 pct. i forhold til det aktuelle niveau uden yderligere udstedelse af senior secured bonds/ seniorgæld. De supplerende sikkerheder og låneporteføljens bonitet er en medvirkende årsag til at sikre AAA ratingen fra S&P af kapitalcentrene B og E. Udstedte senior secured bonds i BRFkredit Udstedelsesdato Udløbsdato Mia. kr , , , , , , , I alt 7,4 Eksponering (EAD) 1) i BRFkredit Mio. kr. Gennemsnit 212 2) Ultimo 212 Privat (IRB) Erhverv/Alment byggeri (IRB) Institutter Stater Aktier Securitisering Aktiver uden modpart I alt ) Exposure at default. 2) Den gennemsnitlige eksponering for 212 er beregnet som et simpelt gennemsnit af de kvartalsvise 1) observationer for hver eksponeringskategori. Udlån i BRFkredit fordelt på restløbetid Mio. kr. < 1 år 1-5 år > 5 år Ejerboliger Fritidshuse Privat Alment Byggeri Privat boligudlejning Andelsboliger Industri og håndværk Kontor og forretning Rest Erhverv I alt FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT PÅ EJENDOMSKATEGORI Krediteksponeringer - generelt Kreditrisikoen opgøres i BRFkredit ud fra den interne rating baserede metode (IRB-metoden) for langt størsteparten af BRFkredits udlån, mens BRFkredit Bank benytter standardmetoden. Tabellen ovenfor viser de uvægtede eksponeringer fordelt i forskellige kategorier for BRFkredit. Udlånsporteføljens sammensætning BRFkredit Ved udgangen af 212 udgjorde udlånsporteføljen i BRFkredit 197 mia. kr. (211: 198 mia. kr.), målt ud fra obligationsrestgæld, hvoraf udlån til privatkunder tegnede sig for % 2% 4% 6% 8% 1% Privat Alment byggeri Privat boligudlejning Andelsboliger Kontor og forretning Industri og håndværk Andet 46 pct. (211: 47 pct.) af porteføljen. Udlån dits udlånsportefølje på erhvervsområdet. Samlet set udgør udlån til beboelse til alment byggeri, hvor risikoen er yderst begrænset, udgjorde 19 pct. (211: 17 (privat, alment byggeri, andelsboliger og pct.) af porteføljen. Den resterende del af privat boligudlejning) uændret 84 pct. af udlånsporteføljen kan henføres til udlånsporteføljen i forhold til 211. Udlån til BRFkredits øvrige satsningsområder, dvs. beboelse har gennem de seneste 6 år ligget privat boligudlejning samt kontor- og forretningsejendomme. Disse segmenter har på pct. med en konstant andel af det samlede udlån historisk udgjort størstedelen af BRFkre- Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 212 9

10 BRFkredit foretager næsten udelukkende udlån til boliger beliggende i Danmark. Inden for Danmarks grænser omfatter næsten halvdelen af udlånsporteføljen boliger beliggende i det storkøbenhavnske område. Den resterende del af udlånsporteføljen er spredt ud over resten af landet med koncentrationer omkring de større provinsbyer. I de senere år har det været nødvendigt at overtage en række ejendomme efter tvangsauktion. Imidlertid har BRFkredit også formået at afhænde en betragtelig del af de overtagne ejendomme. Beholdningen af overtagne ejendomme er faldet fra 237 ejendomme ultimo 211 til 16 ejendomme ultimo 212. I forbindelse med udlån til privat boligudlejning og kontor- og forretningsejendomme er lånet foruden pantet i ejendommen normalt også sikret ved personlig hæftelse af debitor/kautionist, og i alle tilfælde er der mulighed for udlæg i lejeindtægterne fra lejere. Sidstnævnte sikkerhed kan, dog ikke i tilfælde af debitors konkurs, effektueres straks. Udlån til alment byggeri er for størstepartens vedkommende delvist garanteret af den danske stat eller af danske kommuner. Hovedparten af udlån til industri- og håndværksejendomme er garanteret af FIH Erhvervsbank. Realkreditudlån udmåles på bevillingstidspunktet ud fra ejendommens skønnede markedsværdi og de lånegrænser, der er fastsat i lovgivningen. Forholdet mellem låntagers restgæld opgjort til markedsværdi og ejendommens skønnede markedsværdi betegnes LTV (loan-to-value). Efter lånets udbetaling sker der ændringer i LTV forholdet. Dette kan være som følge af betaling af afdrag, ændringer i renteniveau (obligationskurser) eller på grund af stigning eller fald i ejendomsværdierne. LTV anvendes bl.a. til at beregne, om der skal stilles supplerende sikkerhed for de enkelte lån baseret på udstedte særligt dækkede obligationer. Overordnet set kan LTV anvendes til at skabe et overblik over risikoen ved det samlede udlån, da lave værdier af LTV betyder, at BRFkredits pant i ejendommen er mere værd end det tilhørende udlån. For privatkunder har 78 pct. (211: 78 pct.) af udlånsporteføljen sikkerhed inden for 6 pct. af ejendommenes værdi. For erhverv 16,% 16,% FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT GEOGRAFISK 5,3%,9% 14,7% Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Uden for Danmark 47,1% afhænger belåningsgraden af den enkelte ejendomskategori, men samlet set gælder for erhverv, at 75 pct. (211: 77 pct.) af udlånsporteføljen har sikkerhed inden for 6 pct. Introduktionen af de afdragsfrie lån har gennem årene fået større og større indflydelse på sammensætningen af udlånsporteføljen. Ultimo 212 udgjorde 48 pct. af udlånsporteføljen lån med afdragsfrihed, mod 51 pct. ultimo 211. Der er i løbet af 212 påbegyndt en bevægelse væk fra lån med afdragsfrihed. Mulighed for afdragsfrihed er mere udbredt for rentetilpasningslån og garantilån end for fastforrentede lån. Rentetilpasningslån med afdragsfrihed udgør 38 pct. af udlånsporteføljen med afdragsfrihed, i 211 udgjorde de afdragsfri lån 39 pct. Udlånsporteføljen i BRFkredit er diversificeret med hensyn til brancher, geografi og antallet af kunder. BRFkredit har et mindre antal udlånsengagementer, der kan kategoriseres som store engagementer, dvs. udgør mere end 1 pct. af basiskapitalen. Ingen af disse engagementer overstiger 15 pct. af basiskapitalen og er derfor heller ikke i nærheden af den lovgivningsmæssige grænse på 25 pct. I nedenstående tabel er illustreret koncentrationen af store engagementer. Det fremgår af tabellen, at de 5 største Pct Pct Pct LTV-BÅND, PRIVAT <2% 2-4% 4-6% 6-8% >8% LTV-BÅND, ALMENT BYGGERI <2% 2-4% 4-6% 6-8% >8% LTV-BÅND, ERHVERV INKL. PRIVAT BOLIGUDLEJNING OG ANDELSBOLIGER <2% 2-4% 4-6% 6-8% >8% Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 212 1

11 engagementer i BRFkredit tilsammen udgør 16 pct. af det samlede udlån. Opgørelsen er endvidere præget af, at størrelsen på engagementerne falder hurtigt, således at der er meget stor størrelsesmæssig forskel på de ti største engagementer, de følgende ti engagementer osv. Koncentrationen for de 1 største udlånsengagementer er på et uændret niveau i forhold til 211. Ultimo 212 udgør de 7, pct. af udlånsporteføljen. FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT PÅ EJENDOMSKATEGORI EFTER LTV Region Hovedstaden 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Udlånsporteføljens sammensætning BRFkredit Bank BRFkredit Banks udlånsaktiviteter er fokuseret på privatsegmentet samt udlån til Alment Byggeri. 1% % Privat 38,5% Alment Byggeri 21,4% Under 2% 2-4% 4-6% 6-8% Over 8% Privat boligudlejning 23,1% Kontor og forretning 14,1% Andet 2,9% Ultimo 212 udgjorde udlånsporteføljen i BRFkredit Bank 3,5 mia.kr. (211: 3,5 mia. kr.), og der var udstedt garantier for,7 mia. kr. (211:,6 mia. kr.) Bankens balance udgør således 4 pct. (211: 3 pct.) af balancen for koncernen. FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT PÅ EJENDOMSKATEGORI EFTER LTV Region Sjælland 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Privat 59,7% Alment Byggeri 14,6% Privat boligudlejning 16,3% Kontor og forretning 7,6% Andet 1,8% Under 2% 2-4% 4-6% 6-8% Over 8% FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT PÅ EJENDOMSKATEGORI EFTER LTV Region Nordjylland 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Privat 48,3% Alment Byggeri 2,5% Privat boligudlejning 12,6% Kontor og forretning 15,8% Andet 2,8% Under 2% 2-4% 4-6% 6-8% Over 8% Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

12 FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT PÅ EJENDOMSKATEGORI EFTER LTV Region Syddanmark 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Privat 47,% Alment Byggeri 16,7% Privat boligudlejning 21,2% Kontor og forretning 13,6% Andet 1,5% Under 2% 2-4% 4-6% 6-8% Over 8% FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT PÅ EJENDOMSKATEGORI EFTER LTV Region Midtjylland 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Privat 45,% Alment Byggeri 17,7% Privat boligudlejning 15,9% Kontor og forretning 18,8% Andet 2,5% Under 2% 2-4% 4-6% 6-8% Over 8% FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT PÅ EJENDOMSKATEGORI EFTER LTV I alt 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Privat 44,6% Alment Byggeri 19,% Privat boligudlejning 2,1% Kontor og forretning 13,9% Andet 2,4% Under 2% 2-4% 4-6% 6-8% Over 8% Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

13 FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT PÅ LÅNTYPE OG ANVENDELSE AF AFDRAGSFRIHED Pct Andre Indeks-baserede Lån m. variabel rente (m/u renteloft) (afdragsfrie) Lån m. variabel rente (m/u renteloft) (m/afvikling) Koncentration på store engagementer i BRFkredit Udlån 1) I pct. af samlede portefølje I pct. af portefølje akkumuleret Mia. kr. Akkumuleret Pct. Pct. 1 13,7 13,7 7, 7, 2 7,2 2,9 3,7 1,6 3 4,4 25,3 2,2 12,8 4 3,3 28,6 1,7 14,5 5 2,5 31,1 1,3 15,8 1) I opgørelsen af udlån er der ikke foretaget fradrag i overensstemmelse med bekendtgørelse af store engagementer Udlån i BRFkredit opdelt på låntype og ejendomskategori Rentetilpasningslån i pct. Fastforrentede lån i pct. Kortrentelån i pct. 1) Ejendomskategori m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag Andre låntyper 2) Privat 11, 16,8 8,8 2,5 2,7 4,1, Alment Byggeri 9,3,5 4,,,, 5,4 Beboelse 3) 1,6 11,7 2,4,3,1 1,5 2,1 Kontor- og forretning 2,8 9,2,6,1,1 1,1,1 Øvrige,7,3,2,,,1, I alt 25,4 38,6 15,9 2,9 2,9 6,8 7,6 1) Kortrentelån indeholder CIBOR-baserede lån, både med og uden renteloft 2) Indeholder andre låntyper, fx indekslån m.v. 3) Privat boligudlejning og andelsboliger Fastforrentede lån (afdragsfri) Fastforrentede lån (m/afvikling) Rentetilpasningslån (afdragsfri) Rentetilpasningslån (m/afvikling) FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT BANK OPDELT PÅ ANVENDELSESFORMÅL 1) FORDELING AF GARANTIER I BRFKREDIT BANK OPDELT PÅ ANVENDELSESFORMÅL 1) Mio. kr Langfristede faciliteter erhverv Kortfristede faciliteter erhverv Langfristede faciliteter privat Kortfristede faciliteter privat 1) Udlån opgjort efter nedskrivninger Mio. kr Pantebrevsgarantier, erhverv Skøde- og betalingsgarantier, erhverv Forhåndslånegarantier, erhverv Pantebrevsgarantier, privat Skøde- og betalingsgarantier, privat Forhåndslånegarantier, privat 1) Garantier opgjort efter hensættelser Klassifikation af udlånskunder i BRFkredit Bank Til at beskrive boniteten af udlånsporteføljen anvender BRFkredit Bank et risikoklassifikationssystem, der inddeler samtlige kunder i banken i 5 risikokoder. Indplacering af en kunde i en risikokode sker ud fra en vurdering af dels oplysninger indhentet ved etableringen af kundeforholdet, dels registrerede erfaringer af kundens adfærd. De utvivlsomt gode kunder er placeret i risikokode 1, hvorimod acceptable, men sårbare kunder er placeret i risikokode 4. Kunder, hvorpå BRFkredit Bank har foretaget en nedskrivning som følge af risiko for tab på kunden, er indeholdt i risikokode 5. Kunder i risikokode 4 indgår i beregningen af kapitalkravet for Søjle 2 for BRFkredit Bank, jf. afsnittet om opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital for BRFkredit Bank. Tilsynsdiamanten for BRFkredit Bank Finanstilsynet introducerede i sommeren 21 tilsynsdiamanten, der opstiller en række kriterier for, hvornår Finanstilsynet anser et pengeinstitut som drevet med for høj risiko. Ejendomseksponering Långivningen i BRFkredit Bank sker hovedsageligt som supplement til långivningen i BRFkredit, hvilket er hovedforklaringen på, at BRFkredit Bank har en relativ stor koncentration af udlån med tilknytning til ejendomsmarkedet. BRFkredit Bank har ved Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

14 udgangen af 212 en ejendomseksponering på 34 pct. (211: 33,5 pct.) ud fra opgørelsesmetoden anvendt i tilsynsdiamanten. I denne opgørelse indgår udlån til alment byggeri med tilhørende offentlig garanti på lige fod med udlån til erhvervsejendomme. Korrigeres der for nedskrivninger og for udlån til alment byggeri er ejendomseksponeringen 24 pct. BRFkredit Bank har forelagt problemstillingen for Finanstilsynet, der har tilkendegivet, at alment byggeri har en lavere risiko end erhvervsudlån generelt, og at en overskridelse af pejlemærket for ejendomseksponering som følge af udlån til alment byggeri ikke nødvendigvis vil medføre en reaktion fra Finanstilsynet. Store engagementer BRFkredit Bank har ultimo 212: 3 (211: 8) engagementer, der efter fradrag udgør 1 pct. eller mere af basiskapitalen. Store engagementer udgør 29 pct. (211: 33 pct.) af basiskapitalen, og ligger dermed langt under tilsynsdiamantens grænse. Udlånsvækst BRFkredit Bank har i 212 haft en svag positiv udlånsvækst, i modsætning til 211, hvor der var et fald i udlånet på 24 pct. BRFkredit Bank holder sig langt inden for tilsynsdiamantens grænse. Funding-ratio Funding-ratio er et pejlemærke for, hvor stabil funding et pengeinstitut har. Fundingratio opgøres som BRFkredit Banks udlån sat i forhold til bankens arbejdende kapital fratrukket obligationer med en restløbetid på under 1 år. Arbejdende kapital er defineret som indlån, udstedte obligationer m.v., efterstillet kapitalindskud og egenkapital. Er funding-ratio høj, betyder det, at udlånet er højt i forhold til det indlån og andre stabile fundingkilder banken måtte have, eksempelvis egenkapital. BRFkredit Bank fastholder i 212 en funding-ratio på samme niveau som året før på,5 og holder sig således langt inden for tilsynsdiamantens grænse, som ikke må overstige 1, hvilket bl.a. skyldes, at BRFkredit Bank har et stort indlånsoverskud. Klassificering af udlån i BRFkredit Bank Antal Udlån (mio. kr.) Risikokoder Erhverv Privat I alt Erhverv Privat I alt I alt Antal Udlån (mio. kr.) Risikokoder Erhverv Privat I alt Erhverv Privat I alt 1 % 1% 1% % 1% 1% 2 59% 59% 59% 44% 55% 5% 3 5% 21% 2% 3% 21% 12% 4 6% 12% 12% 12% 14% 13% 5 3% 7% 8% 41% 9% 24% Tilsynsdiamant BRFkredit Bank, ultimo 212 Tilsynskrav Store engagementer summen < 125% 33,4 29,2 Udlånsvækst <2% -24,, Ejendomseksponering <25% 33,5 34, Funding-ratio <1,5,5 Likviditetsoverdækning >5% 714,8 543, Likviditetsoverdækning Likviditetsoverdækning er et mål for, hvor meget overskydende likviditet der er tilbage, når lovens krav om hhv. 1 pct. og 15 pct. likviditet, jf. lov om finansiel virksomhed 152, er opfyldt. BRFkredit Bank har en likviditetsoverdækning på 543 pct. (211: 715 pct.), hvilket overstiger tilsynsdiamantens minimumskrav på mindst 5 pct. med mere end 1 gange. Anvendelsen af IRB-metoden bevirker, at BRFkredit opgør kreditrisikoen for den enkelte kunde ud fra internt udviklede kreditmodeller. Modellerne estimerer kundens sandsynlighed for misligholdelse (PD), den forventede tabsprocent givet kundens misligholdelse (LGD) samt kundens forventede eksponering ved misligholdelse (EAD). Produktet af risikoparametrene PD, LGD og EAD udtrykker det forventede tab for en given kunde. Estimeringen af risikoparametrene Kreditrisikomodeller - BRFkredit BRFkredit har siden december 28 anvendt den interne ratingbaserede metode (IRB-metoden) til brug for opgørelsen af kapitalkravet for kreditrisiko, dog undtaget statseksponeringer, instituteksponeringer og eksponeringer i BRFkredit Bank, som fortsat opgøres ved brug af standardmetoden. foretages for såvel privatkunder som erhvervskunder. For privatkunder anvendes den statistisk beregnede PD, mens der ved beregningen af PD for udvalgte erhvervskunder tillige tages hensyn til virksomhedsforhold, f.eks. økonomiske nøgletal, ledelse og branche. De fremkomne estimater for PD anvendes til forretningsmæssige Anvendelse af IRB-metoden i BRFkredit-koncernen Eksponeringskategori BRFkredit BRFkredit Bank Statseksponeringer Standardmetoden Standardmetoden Instituteksponeringer Standardmetoden Standardmetoden Erhvervseksponeringer IRB-metoden Standardmetoden Detaileksponeringer IRB-metoden Standardmetoden Aktieeksponeringer Standardmetoden n/a Securitiseringspositioner n/a n/a Aktiver uden modparter Standardmetoden Standardmetoden Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

15 dispositioner (bevillingsproces m.v.). Til brug for opgørelsen af kapitalkravet er det en betingelse, at PD-estimaterne afspejler en hel konjunkturcyklus, hvorfor de statistisk beregnede PD-estimater justeres med et tillæg, jf. afsnittet om kapitalforhold. For både privatkunder og erhvervskunder sker estimeringen af LGD ved at estimere sandsynligheden for realisation og tabsprocenten ved realisation. Produktet af disse to estimater udtrykker den forventede tabsprocent ved kundens misligholdelse. Ved opgørelsen af kapitalkravet skal LGD beskrive situationen i den økonomiske nedgangsperiode i begyndelsen af 199 erne, jf. afsnittet om kapitalforhold, hvorfor de statistisk beregnede LGD-estimater justeres med et tillæg. Kunderne indplaceres i en ratingklasse ud fra deres estimerede PD. Hver ratingklasse dækker over et PD interval. Ratingklasse 1 er de mest kreditværdige kunder hvor en sandsynlighed for default ikke overstiger,15 pct. De svageste kunder ligger i rating klasse 8 og 9. Kunderne i ratingklasse 8 er fortsat betalende kunder, mens kunder i ratingklasse 9 er nødlidende. Engagementer, der er placeret i ratingklasserne 7, 8 og 9, er på en skærpet observationsliste og overvåges løbende. På tilsvarende vis er ejendommene inddelt i 1 forskellige ratingklasser ud fra deres estimerede LGD. Ejendomme med de mindste tabsprocenter findes i ratingklasse 1, hvorimod ratingklasse 1 indeholder ejendommene med de største tabsprocenter. BRFkredits IRB modeller valideres løbende så de til stadighed kan indgå i og understøtte kreditvurderinger og risikoovervågningen. Nedenstående graf viser fordelingen af udlånet pr. ratingklasser. Ratingklasse 9 er ny og en opdeling af den tidligere klasse 8. Opdelingen er gennemført for at forbedre og stramme overvågningen af engagementer i risikozonen. Ratingklasser med tilhørende intervalværdier af PD og LGD PD (i pct.) LGD (i pct.) Ratingklasse Nedre grænse Øvre grænse Nedre grænse Øvre grænse 1,,15,,2 2,15,6,2,32 3,6 1,15,32,8 4 1,15 2,,8 1,2 5 2, 5, 1,2 1,7 6 5, 12, 1,7 3, 7 12, 99,99 3, 5, 8 12, 99,99 5, 1, 9 1, 1, 1, 15, 1 15, 1, FORDELING AF UDLÅN I BRFKREDIT OPDELT PÅ RATINGKLASSER (PD) Pct. af restgæld RATINGMIGRATION (PD) Mia. kr <----- Forbedret rating Forringet rating > RATINGMIGRATION - ANTAL KUNDER Valideringen af BRFkredits IRB-modeller medfører et mindre tillæg til de beregnede PD, hvilket sammenholdt med det smalle interval for ratingklasse 1 er forklaringen på forskydningen fra ratingklasse 1 til 2 fra ultimo 21 til ultimo <---- Forbedret rating Forringet rating -----> Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

16 Den enkelte ratingklasse er defineret som et bestemt interval, hvorfor forskydningen mellem ratingklasserne udtrykker, om udviklingen i udlånsporteføljen går mod mere eller mindre risiko. Når konjunkturerne forbedres, vil tendensen være, at flere kunder bevæger sig mod de bedste ratingklasser og omvendt, når konjunkturerne forværres. Den samlede forskydning i BRFkredits udlånsportefølje kreditprofil i 212 er neutral. Nødlidende engagementer BRFkredit har i 212 fortsat set et fald i andelen af kunder, der har fået problemer med at overholde deres forpligtelser over for BRFkredit. Det kommer til udtryk ved, at færre kunder ønsker henstand, har restance eller på anden vis ikke formår at overholde deres forpligtelser. Det er både erhvervsog privatsegmentet, der i 212 har udviklet sig i positiv retning. Segmentet alment byggeri har hverken i denne krise eller i krisen tilbage i 199 erne udvist tendenser til svigtende betalingsevne eller stigende tabssandsynlig. Eksponeringer i BRFkredit omfattet af IRB-metoden Eksponeringsvægtet gennemsnit Eksponeringer LGD 1) Risikovægt Mia. kr. Pct. Pct. PD-ratingklasse 1 8,9 4, 2,5 2 91,6 7,2 7,4 3 19,1 8, 16,3 4 22,6 7,5 2,7 5 15,3 1,1 35,1 6 8,4 11, 48,7 7 6,9 15,4 85,1 8 11,9 11,1 68,7 9 5,8 11,4 46,9 Gennemsnit 8,3 21,5 1) Tabellen omfatter solvensmæssige værdier af LGD UDVIKLING I 9 DAGES RESTANCEPROCENTERNE FOR BRFKREDIT Pct. af opkrævet terminsydelse For bedst muligt at hjælpe kunder med betalingsproblemer har BRFkredit etableret en særlig enhed, der så tidligt som muligt går i dialog med disse kunder for at finde en løsning, der er til gavn for såvel kunden som BRFkredit. 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 211 Privat Erhverv Alment Total 3. kvt kvt kvt kvt kvt. 212 BRFkredit foretager løbende vurdering af kundernes bonitet med henblik på at identificere engagementer med objektiv indikation på værdiforringelse. Såfremt kundens økonomiske situation vurderes at have en betydning for de fremtidige betalinger på lånet, foretager BRFkredit en beregning af nedskrivningsbehovet. Ved beregningen tages udgangspunkt i ejendommens cash-flow samt skønnede omkostninger for BRFkredit, hvis ejendommen skal overtages efter tvangsauktion og videresælges. I selve beregningen af nedskrivningsbeløbet indgår således auktionsomkostninger, omkostninger som følge af 18 måneders liggetid samt omkostninger til salg af ejendommen. Foruden de individuelle nedskrivninger foretager BRFkredit en gruppevis vurdering af samtlige lån uden individuel nedskrivning. De gruppevise nedskrivninger baseres på udviklingen i ensartede risici for de enkelte grupper. Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

17 Restancer i BRFkredit i mio. kr Segment Periode 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 212 Privat ½ md. 35,9 32,3 34,8 34,6 31, 26,5 28,4 28, 3 mdr. 11,8 11,3 12,1 11,6 9,3 8,6 8,6 3½ mdr. 9,4 9,2 9,1 8,9 7, 6,8 6,7 6½ md. 4,7 3,7 3,9 3,3 3, 3, 12½ md.,7,6,6,6 Privat boligudlejning ½ md. 2,9 25,3 17, 13,6 11,4 9,8 15,4 8,4 3 mdr. 8,1 7,4 5,2 4,3 4,7 3, 2,9 3½ mdr. 7,3 6,4 3,7 2,9 3,7 1,8 2,1 6½ md. 3,1,9 1,1,8,6,4 12½ md.,2,3,2,2 Alment Byggeri ½ md.,4 1,3,6 2,1 1,1 2, 1,3 3,3 3 mdr.,4 1,1,4 1,6 1,1 1,7 1,2 3½ mdr.,4 1,1,4 1,6 1, 1,7 1,2 6½ md.,3,3,2,5,4,4 12½ md.,2,3,2,2 Andelsboliger ½ md. 2, 2, 1,7 3,6 3,9 3,1 1,5 1, 3 mdr.,7 1,1,7 2,6 2,2,2,3 3½ mdr.,7,8,7 2,6 2,2,2,3 6½ md.,5,1,3 1,1,, 12½ md.,,,, Kontor og forretning ½ md. 12,7 11, 12, 1,7 6,1 7,6 7,7 9,9 3 mdr. 7,7 6, 3,3 4,3 3,6 4,1 4,3 3½ mdr. 6,8 5,3 2,9 4,2 3,2 3,1 2,8 6½ md. 4,7 2,3 2,6 2,2 2,3 2,2 12½ md. 2, 1,6 1,6 1,6 Øvrigt udlån ½ md.,8,6,6,5,5,3,4,3 3 mdr.,3,4,2,3,,1,1 3½ mdr.,3,3,1,3,,1,1 6½ md.,2,2,1,1,,1 12½ md.,1,,, Alle ½ md. 72,7 72,4 66,7 65,1 54,1 49,3 54,7 5,7 3 mdr. 29, 27,3 21,8 24,7 2,9 17,6 17,4 3½ mdr. 24,9 23,2 16,9 2,4 17,1 13,6 13,1 6½ md. 13,5 7,5 8,2 8, 6,3 6,1 12½ md. 3,2 2,8 2,7 2,6 Restanceprocent i BRFkredit Segment Periode 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 212 Privat ½ md. 2,7 2,5 2,7 2,7 2,6 2,3 2,5 2,5 3 mdr.,9,9,9,9,8,7,8 3½ mdr.,7,7,7,7,6,6,6 6½ md.,4,3,2,3,3,3 12½ md.,1,,1, Privat boligudlejning ½ md. 7,6 8,3 6,5 3,1 5,1 3,9 7,1 3,4 3 mdr. 3, 2,4 2, 1, 2,1 1,2 1,3 3½ mdr. 2,7 2,1 1,4,6 1,7,7 1, 6½ md. 1,1,3,2,2,3,1 12½ md.,1,1,1, Alment Byggeri ½ md.,1,1,1,2,2,2,3,3 3 mdr.,1,1,1,2,2,2,3 3½ mdr.,1,1,1,1,2,2,3 6½ md.,1,,,1,1, 12½ md.,,,, Andelsboliger ½ md. 1,2 1,1 1,1 2, 2,6 1,8 1,,4 3 mdr.,5,6,5 1,4 1,4,1,1 3½ mdr.,5,4,4,9 1,4,1,1 6½ md.,3,1,1,6,,1 12½ md.,,,, Kontor og forretning ½ md. 3,5 3,1 3,5 2,5 2, 2,5 2,6 3,3 3 mdr. 2,1 1,7 1, 1, 1,2 1,3 1,4 3½ mdr. 1,9 1,5,9,9 1, 1,,9 6½ md. 1,3,7,4,5,7,7 12½ md.,6,5,5,4 Øvrigt udlån ½ md.,8,5,6,5,6,4,5,3 3 mdr.,3,4,2,3,,1,1 3½ mdr.,3,3,2,2,,1,1 6½ md.,2,2,1,1,,1 12½ md.,1,,, Alle ½ md. 2,7 2,2 2,6 1,9 2,2 1,7 2,3 1,7 3 mdr. 1,1,8,8,7,9,6,7 3½ mdr.,9,7,6,5,7,5,6 6½ md.,5,2,2,2,3,2 12½ md.,1,1,1,1 Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

18 Nedskrivningernes samlede driftspåvirkning beløber sig til 493 mio. kr. (211: 459 mio. kr.). Ultimo 212 udgør koncernens akkumulerede nedskrivninger i alt mio. kr. (211: mio. kr.) et lille fald på 1 mio. kr. Koncernens samlede nedskrivninger udgør,85 pct. af koncernens samlede udlån, hvilket er samme niveau som i 211. Foruden engagementer med nedskrivningsbehov følger BRFkredit nøje engagementer med en forhøjet risiko, dvs. engagementer der ikke på nuværende tidspunkt opfylder betingelserne for at foretage en nedskrivning. Der reserveres tillige kapital til svage kunder i opgørelsen af BRFkredits tilstrækkelige basiskapital. Antallet af berammede tvangsauktioner over ejendomme belånt i BRFkredit faldt i 212 til i alt 849 mod 937 i 211. Det laveste antal siden 28. Beholdningen af overtagne ejendomme er nu det laveste niveau siden 2. kvartal 29. Ved udgangen af 212 havde BRFkredit reduceret sin beholdning af overtagne ejendomme med 77 stk. til 16 (211: 237). Ultimo 212 udgjorde overtagne erhvervsejendomme 23 pct. (211: 3 pct.) af beholdningen af overtagne ejendomme. Den bogførte værdi af koncernens beholdning af overtagne ejendomme udgjorde 396 mio. kr. ved udgangen af 212 (211: 775 mio kr.). BRFkredit Bank havde ved udgangen af 212 overtaget 3 ejendomme/selskaber til en bogført værdi på 74 mio. kr., en reduktion fra 211 niveauet, hvor BRFkredit Bank havde 8 overtagne ejendomme/selskaber til en bogført værdi på 216 mio.kr. Konstaterede tab BRFkredit har de seneste år haft konstaterede tab i niveauet 25 bp. af det samlede udlån. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender for BRFkredit-koncernen Mio. kr Individuelle nedskrivninger Primo Periodens neskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Endeligt tabt, tidligere nedskrevet Ultimo Gruppevise nedskrivninger Primo Periodens neskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Ultimo Driftspåvirkning Periodens nettobevægelser, individuelle nedskrivninger Periodens nettobevægelser, gruppevise nedskrivninger Konstaterede tab, netto Indgået på tidligere afskrevne fordringer Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender i alt Nedskrivninger i BRFkredit Udlån Løbende nedskrivning 4. kvt. 212 Akkumulerede nedskrivninger ultimo 4. kvt. 212 Ejendomskategori Mio. kr. Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. Privat , 367,4 Alment Byggeri , 6, Beboelse 1) , ,4 Kontor og forretning , 18,4 Øvrige ,2 14,3 I alt , 1.36,5 1) Privat boligudlejning og andelsboliger UDVIKLINGEN I ANTALLET AF OVERTAGNE OG TABSGIVENDE EJENDOMME SAMT TVANGSAUKTIONER FOR BRFKREDIT Antal ejendomme kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 212 Berammede tvangsauktioner Gennemførte tvangsauktioner Tabsgivende ejendomme Beholdning af overtagne ejendomme Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

19 Konstaterede tab i BRFkredit Udlån Konstaterede tab i 212 Ejendomskategori Mio. kr. Mio. kr. Pct. Privat ,4 Alment Byggeri , Beboelse 1) ,1 Kontor og forretning ,1 Øvrige ,1 I alt ,2 1) Privat boligudlejning og andelsboliger KONSTATERDE TAB BRFKREDIT Mio. kr Realiserede tab (mio. kr.) Pct. af udlån,9,7,5,3,1 -,1 Realiserede tab (pct. af udlån) Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen

20 Markedsrisiko RENTERISIKO PÅ BRFKREDITS FONDSBEHOLDNING Markedsrisiko er risikoen for tab som følge af bevægelser på de finansielle markeder (rente-, aktiekurs- og valutakursrisiko). Markedsrisici er den risikokategori, der næstefter kreditrisikoen beslaglægger mest kapital. Af BRFkredits samlede risici, udtrykt ved de risikovægtede poster, udgjorde poster med markedsrisiko ved udgangen af 212 i alt 9,7 mia. kr. svarende til 15,9 pct. (211: 11,7 pct.) af BRFkredits vægtede aktiver m.v. Idet BRFkredit benytter standardmetoden, hvor der ikke er mulighed for at modregne risiko mellem valutaer, er kapitalkravet højt set i forhold til den relativt beskedne risiko, BRFkredit har i sin fondsbeholdning. De væsentligste markedsrisici knytter sig til BRFkredits fondsbeholdning, hvor renterisiko er de primære, mens BRFkredits eksponering i aktier og valuta er begrænset. Markedsrisici stammende fra den øvrige del af balancen er beskedne, idet udlån og funding hænger snævert sammen grundet dansk realkredits matchfundingstruktur. Lov om finansiel virksomhed samt bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring sætter de overordnede rammer for BRFkredits fondsbeholdnings rente-, volatilitets- og valutakursrisiko. BRFkredits bestyrelse har via markedsrisikopolitikken og direktionsinstruksen fastsat en række rammer og begrænsninger, der typisk er væsentligt skærpet i forhold til lovgivningens rammer. Indenfor de af bestyrelsen fastsatte rammer fastsætter direktionen yderligere rammer, som Fondsområdet skal holde sig inden for. Markedsrisici i BRFkredit er på et relativt beskedent niveau, og den løbende overvågning af disse risici sammenholdt med korte beslutningsveje i BRFkredit medfører, at en ændring af markedsrisici hurtigt vil kunne iværksættes, såfremt det vurderes nødvendigt af hensyn til BRFkredits generelle risikoprofil og kapitalkrav. Til opgørelsen af markedsrisikoen i relation til kapitalkravet har BRFkredit indtil videre valgt at benytte standardmetoden til beregning af de risikovægtede poster. BRFkredit anvender således til indberet- Intern metode Intern ramme Lovgivningens grænse ningsformål Finanstilsynets risikonøgletal i opgørelsen af renterisiko. BRFkredits primære beholdning består af obligationer, hvilket bl.a. skyldes, at lovgivningen stiller krav om, at realkreditinstitutter skal have mindst 6 pct. af kravet til basiskapitalen placeret i særligt sikre papirer, f.eks. stats- eller realkreditobligationer, svarende til mindst 4,1 mia. kr. BRFkredit har dog placeret langt mere i særligt sikre papirer, end loven kræver, idet BRFkredit ønsker størst mulig sikkerhed bag de udstedte obligationer til gavn for obligationsinvestorerne. rammer til at håndtere renterisikoen. Direktionen har delegeret videre til fondsområdet med yderligere begrænsninger, ligesom der er fastsat yderligere detaljerede risikomål og risikorammer. Fondsområdets renterisikorammer indeholder en række limits og lines baseret på optionsjusterede risikonøgletal, løbende markedsværdiopgørelser, varighedsmål m.v. til brug for opgørelsen af renterisikoen på BRFkredits portefølje af realkreditobligationer. Der er f.eks. etableret udsvingsrammer for den samlede renterisiko samt i fire forskellige løbetidspunkter. Derudover er der fastsat supplerende rammer Renterisiko Renterisikoen udtrykker risikoen for tab for andre typer af risici forbundet med rentebærende investeringer. som følge af renteændringer. Risikoens størrelse opgøres til det beløb en parallelforskydning af rentestrukturen med 1 procentpoint vil medføre i værdiændring af beholdningen. Renterisikoen opgøres på daglig basis. Lovgivningen tillader en renterisiko på 8 pct. af basiskapitalen, hvor op til halvdelen af renterisikoen i euro kan modregnes i renterisikoen i danske kroner. Renterisikoen på BRFkredits fondsbeholdning opgjort efter henholdsvis den internt anvendte tilgang og Finanstilsynets metode ligger som tidligere år i begge tilfælde betydeligt under den lovgivningsmæssige grænse på 8 pct. af BRFkredits basiskapital og betydeligt indenfor 5 pct. rammen fastsat af bestyrelsen. BRFkredits bestyrelse har valgt at begrænse rammerne for renterisiko til maksimalt 5 pct. af basiskapitalen. Renterisikoen i euro modregnes fuldt ud i renterisikoen i danske kroner. Bestyrelsen har givet direktionen BRFkredits renterisiko stammer som udgangspunkt fra BRFkredits obligationsbeholdning, der hovedsageligt består af danske realkreditobligationer, hvoraf langt Risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 212 2

RISiko- og kapitalstyring

RISiko- og kapitalstyring RISiko- og kapitalstyring 211 Indhold Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Risikoeksponering 7 Krediteksponering 8 Bevillingsstruktur 8 Kreditprocesser 8 Sikkerhedsstillelse

Læs mere

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 indholdsfortegnelse Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Finanstilsynets inspektioner 6 Risikoeksponering 7 Krediteksponering

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Side 1 af 18 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012 Side 1 af 19 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2010

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2010 Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 21 Side 1 af 17 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Rapporten bør ses

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 2. kvartal 2010

Investorrapport BRFkredit 2. kvartal 2010 Investorrapport BRFkredit 2. kvartal 2010 Side 1 af 14 Indledning Investorrapporten har til hensigt at belyse de væsentligste forhold i relation til BRFkredits kapitalmæssige og risikomæssige eksponeringer.

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 3. kvartal 2012 Side 1 af 20 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikorapport. 1. halvår 2016

Risikorapport. 1. halvår 2016 Risikorapport 1. halvår 2016 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2016 Tillæg til risikorapport 31.3.2017 Tillæg til risikorapport 2016-31.3.2017 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2017 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Sparekassen Sjælland A/S

Sparekassen Sjælland A/S Risikooplysninger Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag pr. 30-09-2015 Sparekassen Sjælland A/S Lovgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

1. halvår Risikorapport

1. halvår Risikorapport 1. halvår 2012 Risikorapport Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken. Denne

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr Side: 1 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.06.2011 Side: 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK INDIVIDUELT KAPITALBEHOV 2011201220132014201520 CVR: 29 15 78 12 SIDEN 1825 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner...

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. juni 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

DLR Kredit A/S. En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise. December 2014

DLR Kredit A/S. En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise. December 2014 DLR Kredit A/S En rejse mod tilsynsgodkendte ratingmodeller under en finanskrise December 214 2af 17 UDVIKLING I OVERTAGNE EJENDOMME OG TVANGSAUKTIONER Fra 21 til 212 oplevede DLR en forøgelse i antallet

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 2 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer I medfør af 152 h, nr. 7, og 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2013

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2013 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK WWW.SPARFYN.DK 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland-Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2014

Risikorapport pr. 30. juni 2014 pr. 30. juni 2014 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2014 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde.

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde. 1 RISIKORAPPORT 2008 I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det andelskassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici

Læs mere