Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008"

Transkript

1 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved naestvedlpwc.dk Telefon Telefax Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Indenrigs- og Socialministeriet Regnskabsåret 008 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr , Gentofte

2 Hvidovre Kommune Lovpligtig redegørelse til Indenrigs- og Socialministeriet Indhold AfsnItsnr. Indledning Hovedkonklusion på den udførte revision Revisionsbemærkninger til regnskabet og refusionsopgørelsen Revisionsbemærkninger til personsagsgennemgangen Særlige gennemgange Opfølgning på bemærkninger afgivet i tidligere beretninger Forhold af principiel karakter Den udførte revision Ordninger med særlige rapporteringskrav Indledning Vi har afsluttet revisionen af de dele af Hvidovre Kommunes regnskab for året 008, der vedrører sociale områder omfattet af statsrefusion og i tilknytning hertil påtegnet følgende refusionsopgørelser:. Endelig restafregning af refusion af udgifter til sociale ydelser i regnskabsåret 008. Endelig restafregning af refusion af udgifter til særligt dyre enkeltsager. Endelig refusionsopgørelse over boliglån Revisionen er udført i overensstemmelse med reglerne i kommunens gældende revisionsregulativ samt regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen på det sociale område (bekendtgørelse nr. 498 af. december 007 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggeise og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder). 3 Beretningen omfatter alene den del af det sociale område, der vedrører ovennævnte refusionsopgørelser og alene ydelser udbetalt i henhold til lov om aktiv socialpolitik kapitel 0 og 0 a, lov om social service, lov om social pension, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om individuel boligstøtte. Hovedkonklusion på den udførte revision 4 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det er kommet til udtryk i vores revisionspåtegninger. PRICEWATfRHOUSE(aJPERS I

3 5 Vi har forsynet refusionsopgørelserne med revisionspåtegninger uden forbehold eller supplerende oplysninger. Revisionsbemærkninger til regnskabet og refusionsopgørelsen 6 Revisionen af regnskabet og de endelige restafregninger har ikke givet anledning til bemærkninger på Indenrigs- og Socialministeriets område. Revisionsbemærkninger til personsagsgennemgangen 7 Vi kan opstille nedenstående oversigt over hovedområderne for vores stikprøvevise sagsrevision Note I) Personsagsgennemgang er ikke foretaget, da de bogførte udgifter udgør et uvæsentligt beløb. Note ) Personsagsgennemgang er ikke foretaget, da vi på baggrund af forespørgsler har tilvejebragt os en begrundet overbevisning om betrggende forretningsgange og interne kontroller. Fravalgte områder indgår i en tumusplan, således at revisionen af områderne udføres inden for en kortere årække. Note 3) Der er ikke udmeldt temarevision for regnskabsåret Ved proceduremæssige fejl forstås mangler ved sagsbehandlingen, mens beløbsmæssige fejl er registreringsfejl med udbetalings- og/eller umiddelbar refusionsmæssig betydning. Ved systematiske fejl forstås fejl af mere generel karakter som følge af mangler i forretningsgange og procedurer. 9 De enkelte sager kan indeholde både formelle og beløbsmæssige fejl, hvorfor summen af sager med proceduremæssige og beløbsmæssige fejl kan overstige antallet af udvalgte sager. 0 Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. PRICEWATERHOUSE(aJPERS ri

4 Særlige gennemgange Temarevision Der er ikke udmeldt temarevision på Indenrigs- og Socialministeriets område for 008. Opfølgning på bemærkninger afgivet i tidligere beretninger Opfølgning på bemærkninger vedr. beretning for regnskabsåret 007 Vi har i beretningen vedr. regnskabsåret 007 afgivet følgende bemærkninger:. Det er i forbindelse revisionen af opgørelsen af særligt dyre enkeltsager konstateret, at der er medtaget udgifter for ca. DKK 7,6 mio. vedr , idet udgifterne som følge af en forsinket afregning fra især Københavns Kommune først er bogført Hvidovre Kommune i Der er i sag fejlagtigt bevillget og udbetalt depositum (DKK 9.759) uden tilbagebetalingskrav. 3 Vi har følgende kommentarer til ovenstående bemærkninger:. Der er foretaget en refusionsmæssig berigtigelse på DKK,0 mio. på grundlag af afgørelse fra ministeriet, hvilket medfører, at Hvidovre Kommune reelt har mistet statsrefusion på DKK,0 mio. som følge af en forsinket afregning fra Københavns Amt. Der er foretaget en juridisk vurdering af sagen, hvor det er konkluderet, at delingsaftalen indeholder hjemmel til, at Region Hovedstaden fortsat kan fremsende regninger, der vedrører perioden før kommunalreformen.. Det er oplyst, at der reelt er tale om en flytteudgift, der ikke er tilbagebetalingspligtig. 4 Revisionen for regnskabsåret 007 har ikke givet anledning til øvrige bemærkninger, der har nødvendiggjort en opfølgning i 008. Forhold af principiel karakter 5 Der er ikke i forbindelse med vores revision af persons ager, fundet forhold afprincipiel karakter. PRICEWTfRHOUSE(aJPERS ri 3

5 Den udførte revision Forretningsgange 6 Vi har under den løbende revision efterprøvet, om forretningsgange, interne instrukser og kompetencefordelingsplaner, sagsbehandling samt anvendelse af edb-systemer er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende. Sagsbehandling 7 Vi har under den løbende revision efterprøvet, om sagsbehandlingen foregår efter gældende regler og kommunens forretningsgange. 8 Det er på baggrund af den udførte revision vores opfattelse, at sagsbehandlingen generelt sker i overensstemmelse med kommunens procedurer og forretningsgange samt gældende lovgivning, herunder at der foretages kontrol af oplysninger om økonomiske forhold. Afsluttende revision af refusions regnskaberne 9 Vi har kontrolleret den talmæssige rigtighed og sammenhængen mellem restafregningsskemaet og de enkelte posteringer ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale. Vi har påset, at mellemregnings-, afregnings- og restancekonti har været undergivet intern afstemning. 0 Vi har påset, at restafregningsskemaet er aflagt i overensstemmelse med de af Indenrigs- og Socialministeriet givne bestemmelser om regnskabsaflæggelse og refusion. Vi har sammenholdt de opførte forskudsbeløb med oplysninger fra Indenrigs- og Socialministeriet. Vi har endvidere påset, at acontorefusion i videst muligt omfang svarer til de faktisk afholdte refusionsberettigede udgifter. Vi har gennemgået forelagt regnskabs- og uddatamateriale, hvorunder det blandt andet er kontrolleret, at større afvigelser m.m. er begrundet. 3 Vi har ved revisionen af særligt dyre enkeltsager foretaget stikprøvevis kontrol af beregningsgrundlaget for refusionen til dokumentation og/eller bogføringen samt påset, at procedurerne anvendt ved identifikation og opgørelse af særligt dyre enkeltsager sikrer, at de særlige krav til opgørelsen af særligt dyre enkeltsager overholdes, herunder at der er foretaget korrekt periodisering af udgifter. Der er endvidere foretaget en kontrol af den beregnede refusion. Personsagsgennemgang 4 Revisionen af personsager har omfattet et antal sager inden for hvert hovedområde af de sociale ydelser, samt for hver enkelt af de konti, for hvilke der skal ske personbogfønng. PRICEWATfRHOUSE(aJPERS ri 4

6 Udvælgelse afpersonsager 5 Udvælgelsen af persons ager er sket ved stikprøver med vægt på nyetablerede personsager og på sagsområder og sager, hvor der ved tilkendelse eller beregning af ydelser indgår et skøn. Stikprøverne er valgt ud fra et væsentlighedskriterium, hvori der indgår forhold af økonomisk, sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter. Revision af personsager 6 Vi har efterprøvet, om kommunen ved sagsoprettelse og opfølgning udnytter mulighederne for at foretage kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder at der i fornødent omfang sker sammenholdelse af oplysninger fra forskellge registre blandt andet for at sikre, at der ikke udbetales uforenelige ydelser. 7 Vi har påset, at krav om tilbagebetaling og inddrivelse af ydelser med tilbagebetalingspligt foretages i overensstemmelse med love og administrative forskrifter herom. 8 Vi har under sags gennemgangen påset, at udbetalinger m.v. er sket med hjemmel i gældende love og bestemmelser. 9 Vi har indhentet oplysninger til bedømmelse af sagerne ved gennemgang af sagsakter. Herunder er det påset, at der i videst muligt omfang foreligger fyldestgørende dokumentation for fastsættelse af ydelserne, formueforhold, eventuel flygtninge status samt beslutninger fra kommunens politiske udvalg. Ordninger med særlige rapporteringskrav Projekter 30 Vi har i årets løb udarbejdet særskilt revisionspåtegning for følgende projekter, hvor det af bevilingsskrivelsen fremgår, at regnskabet skal omtales i revisionsberetning til Indenrigs- og Socialministeriet:. KOK - Kompetence i ledelse og organisering af pædagogisk udviklingsarbejde på 0-6 års området i Hvidovre kommune. PRICEWATfRHOUSE(aJPERS ri 5 c:\pa\tmpv,vidovre kommunev,vidovre kommune 008lrapporterV,vi revisionsberetning b3 ism 00B.doc HNPltpc

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2 Brønderslev Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2 Norddjurs Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding Tlf. 33 12 65 45 HEDENSTED KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Delberetning for regnskabsår 2013 Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 139-150) Delberetning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 168-220) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 21 57) Revisionen

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 27-67) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779. Slotsgade 3 7800 Skive Tlf.: 9816 0344, Fax: 9614 2701 E-mail: skive@kr.dk SKIVE KOMMUNE (side 37-76) Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.000 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014 Indholdsfortegnelse 1. Den

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning til årsregnskab

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere