KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2014) 7230 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EØS-relevant tekst) {SWD(2014) 308 final} {SWD(2014) 309 final} DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT 1.1 Generel baggrund og målsætninger Direktiv 2009/138/EF ("Solvens II"), som ændret ved direktiv 2014/51/EU ("Omnibus II"), træder i kraft den 1. januar 2016 og erstatter 14 eksisterende direktiver ("Solvens I"). Med direktivet indføres moderne og harmoniserede rammer for indgåelse af forretninger og tilsyn med forsikrings- og genforsikringsselskaber i Unionen. Solvens II-direktivet sikrer den størst mulige harmonisering baseret på følgende tre søjler: Søjle 1: Harmoniseret værdiansættelse og risikobaserede kapitalkrav Søjle 2: Harmoniseret ledelse og risikostyringskrav Søjle 3: Harmoniseret tilsynspraksis og offentliggørelse. Med Solvens II indføres for første gange økonomiske risikobaserede kapitalkrav i alle EU's medlemsstater. Disse nye kapitalkrav vil være mere risikofølsomme og mere avancerede end tidligere og giver dermed mulighed for bedre dækning af de reelle risici, som et forsikringsselskab står over for. De nye krav bevæger sig væk fra den generelle "universalmodel" til vurdering af kapitalkrav og benytter i stedet krav, der i højere grad modsvarer forsikringsselskabernes risikoprofiler. Solvens II har endvidere større fokus på risikostyring og indeholder mere stringente krav om offentliggørelse af visse oplysninger. Denne delegerede forordning har til formål at fastsætte mere detaljerede krav til enkelte selskaber samt til koncerner. Den er kernen i det fælles tilsynsregelsæt for forsikrings- og genforsikringsselskaber i Unionen. 1.2 Retsgrundlag Den delegerede forordning bygger på i alt 76 beføjelser i Solvens II-direktivet (beskrevet nærmere i bilag 2 i konsekvensanalysen). Spørgsmålet om nærhedsprincippet indgik i konsekvensanalysen af Solvens II-direktivet. Næsten alle de beføjelser, som denne delegerede forordning bygger på, er "skal"-beføjelser. Nogle af beføjelserne omfatter i princippet, at Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) kan udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, men hører under anvendelsesområdet for artikel 301b i Solvens II-direktivet, som indeholder en sunriseklausul, i henhold til hvilken reguleringsmæssige tekniske standarder først vedtages i form af delegerede retsakter, hvilket er en afvigelse fra anvendelsen af artikel i forordning (EU) nr. 1094/2010 ("EIOPAforordningen"). I betragtning 16 i Omnibus II-direktivet forklares lovgivernes hensigt med denne sunriseklausul. 2. HØRINGER FORUD FOR RETSAKTENS VEDTAGELSE I perioden fra 2005 til 2013 omfattede udarbejdelsen af Solvens II-ordningen seks kvantitative konsekvensanalyser gennemført af Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA). Denne delegerede forordning er ligeledes baseret på over siders teknisk rådgivning fra EIOPA i 2009 og I marts 2009 blev der sendt en formel anmodning om rådgivning. EIOPA's rådgivning til Kommissionen fandt sted i perioden november 2009 til januar 2010 og blev underkastet offentlig høring. DA 2 DA

3 Efter at have modtaget rådgivning fra EIOPA mellem 2009 og 2010 arrangerede Kommissionen en offentlig høring om udkastet til delegeret forordning den 4. maj 2010 og gennemførte sin egen offentlige høring i perioden november 2010 til januar Siden 2009 har Kommissionen holdt over 20 møder i den relevante ekspertgruppe, hvor udkastet til delegeret forordning blev drøftet af eksperter fra medlemsstaternes finansministerier og tilsynsmyndigheder, herunder observatører fra Europa-Parlamentet og EIOPA. Denne høring resulterede i en bred konsensus om udkastet til delegeret forordning. Interesseorganisationer for den europæiske forsikringsbranche, herunder Insurance Europe, Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe (AMICE), Chief Risk Officers' Forum (CRO Forum) og Chief Financial Officers' Forum (CFO Forum) og Actuarial Association of Europe havde ligeledes rig mulighed for at kommentere på udkastet på forskellige trin. Derudover havde Kommissionen opfordret forbrugerne til at give deres mening til kende gennem Financial Services Users Group (FSUG). Endvidere bidrog forsikrings- og genforsikringsbranchen i høj grad til Kommissionens grønbog om den langsigtede finansiering af den europæiske økonomi i Parallelt dermed lancerede EIOPA med Kommissionens mandat i september 2012 en offentlig høring om sin rapport om kalibrering og udformning af kapitalkrav for visse langsigtede investeringer, som blev vedtaget i december Denne delegerede forordning bidrager til gennemførelsen af politiske foranstaltninger som følge af disse høringer som fastsat i meddelelsen om langsigtet finansiering af den europæiske økonomi fra marts 2014, navnlig vedrørende identificeringen og en mere gunstig behandling af mere enkle, gennemsigtige og standardiserede securitiseringstransaktioner. 3. KONSEKVENSANALYSE Ovennævnte omfattende høringsproces og afprøvning blev suppleret af en konsekvensanalyse. Udvalget for Konsekvensanalyse fremlagde sin første udtalelse den 11. april 2014 og en endelig positiv udtalelse den 21. maj I lyset af omfanget af den delegerede forordning, som dækker talrige meget tekniske aspekter af gennemførelsen af Solvens II-direktivet, bliver der i rapporten om konsekvensanalysen ikke diskuteret elementer af den delegerede forordning, som har et begrænset anvendelsesområde eller begrænsede politiske konsekvenser, eller elementer, som længe har været aftalt i den ovenfor beskrevne dybtgående høring. I stedet fokuseres der i rapporten om konsekvensanalysen på de resterede beslutninger i den sidste fase vedrørende udkastet til delegeret forordning, som har væsentlige konsekvenser, og hvor Kommissionen har et valg. Disse vedrører navnlig kapitalkrav og andre foranstaltninger vedrørende langsigtede investeringer, kravene til sammensætningen af forsikringsselskabernes kapitalgrundlag, spørgsmål om vederlag, krav til værdiansættelse af aktiver og passiver samt indberetning og oplysninger. 3.1 Analyse af omkostninger og fordele Omkostningerne ved de valg, Kommissionen foretager, som er beskrevet i konsekvensanalysen, påhviler næsten udelukkende forsikringsselskaberne og skyldes i det væsentlige indberetnings- og gennemsigtighedskrav. Kravene til kvaliteten af det kapitalgrundlag, der overstiger minimumstærsklen i direktivet, kan betyde, at et meget lille antal selskaber skal rejse yderligere kapitalgrundlag, men de seneste kvantitative konsekvensanalyser viser, at den gennemsnitlige sammensætning af kapitalgrundlaget ligger et godt stykke over de foreslåede tærskler. DA 3 DA

4 Generelt medfører mulighederne i den delegerede forordning langt færre konsekvenser end andre politiske spørgsmål i direktivet, f.eks. sammenlignet med konsekvenserne af den langsigtede garantipakke, som blev indført i Omnibus II, og som ifølge EIOPA's vurderinger medførte kapitalfritagelse på 245 mia. EUR alene til livsforsikringsbranchen i EU under den finansielle uro i slutningen af Til sammenligning ligger de nuværende muligheders indvirkning på omkostningerne i størrelsesordenen omkring eller mindre end 1 mia. EUR (primært på grund af engangsomkostninger til indførelsen af regelmæssig tilsynsindberetning). Fordelene kommer primært til udtryk i forsikringsselskabernes reducerede sandsynlighed for at gå konkurs, men påvirker også samfundet mere generelt. Dette omfatter fordelene ved øget stabilitet i forsikringssektoren, mere tilgængelige forsikringer og større investeringer i vækstfremmende sektorer, navnlig infrastruktur og SMV'er. Disse fordele anses for at mere end opveje omkostningerne. Der er ingen konsekvenser for EU-budgettet. 3.2 Proportionalitet I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i artikel 29, stk. 4, i Solvens II-direktivet bekræftes behovet for proportionalitet i den første betragtning, ligesom der tages højde for det i hele den delegerede forordning. Forordningen indeholder talrige forenklinger af de kvantitative krav, hvor dette kan begrundes i arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, de står over for. Ved værdiansættelse af aktiver og passiver til solvensformål skal selskaberne for eksempel i princippet benytte internationale regnskabsstandarder som vedtaget af Kommissionen i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002, forudsat at disse standarder er markedskonforme. Men for at undgå unødige byrder og omkostninger for selskaber, der ikke allerede benytter disse internationale standarder ved udarbejdelsen af deres regnskaber, kan disse selskaber få lov til at anvende alternative værdiansættelsesmetoder baseret på de regnskabsstandarder, de benytter ved udarbejdelsen af deres regnskab (artikel 9, stk. 4). Forenklinger i beregningen af forsikringsmæssige hensættelser fremgår af afsnit I, kapitel III, afdeling 6, og forenklinger i beregningen af solvenskapitalkravet fremgår af afsnit I, kapitel V, afdeling 1, underafdeling 6, herunder specifikke forenklinger for captiveforsikrings- og -genforsikringsselskaber. Krav til ledelsessystemet (afsnit I, kapitel IX) afspejler også proportionalitetsspørgsmål, navnlig organiseringen af den interne revisionsfunktion. Ifølge artikel 271, stk. 2, kan den interne revisionsfunktion udføres af personer, der udfører andre nøgleposter, såfremt dette ikke giver anledning til interessekonflikter, og en stringent opdeling ville medføre omkostninger for selskabet, som ville stå i et urimeligt forhold til de samlede administrationsudgifter. Indberetningsforpligtelserne har ligeledes til formål at finde en balance mellem tilsynsmyndighedernes behov for hyppige oplysninger og byrden for selskaberne. Som forklaret i konsekvensanalysen kan en overdreven begrænsning af forpligtelsen til regelmæssig indberetning være kontraproduktiv, idet de nationale tilsynsmyndigheder tvinges til at anmode selskaberne om at fremsende oplysninger på ad hoc-basis, hvilket nødvendigvis vil være både uharmoniseret og uforudsigeligt, både med hensyn til tid og indhold. I den delegerede forordning stilles der krav om, at selskaber skal forelægge årlige kvantitative indberetningsskemaer og kun kerneoplysninger i kvartalsvise kvantitative indberetningsskemaer (artikel 304, stk. 1, litra d), og stk. 3). Disse indberetningsskemaer udfærdiges af EIOPA og vedtages i form af en gennemførelsesmæssig teknisk standard (artikel 35, stk. 10, i Solvens II-direktivet). De proportionalitetsmæssige undtagelser, der allerede er fastlagt i direktivet (artikel 35, stk. 6 og 7) kan anvendes af tilsynsmyndighederne DA 4 DA

5 til at lette kravene til kvartalsvis indberetning samt eventuelle forpligtelser til "post-for-post"- indberetning i disse indberetningsskemaer. 4. JURIDISKE ASPEKTER AF DEN DELEGEREDE RETSAKT 4.1 Afsnit I: regler om søjle I, II og III Kapitel I: definitioner og almindelige principper Dette kapitel indeholder definitioner af nyttige begreber, som ikke allerede er defineret i direktivet. Det indeholder også regler om brug af eksterne kreditvurderinger (også kaldet "kreditvurderinger") med henblik på at undgå mekanisk brug af sådanne vurderinger. Kapitel II-III: værdiansættelse af aktiver og passiver Forordningen indeholder harmoniserede regler om markedskonform værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser. Den indeholder navnlig tekniske oplysninger om de såkaldte "foranstaltninger vedrørende langsigtede garantier", som blev indført inden for rammerne af Omnibus II-direktivet for at udjævne den kunstige volatilitet og sikre, at forsikringsselskaberne fortsat kan tilbyde langsigtet beskyttelse til en overkommelig pris. Mere specifikt omfatter de dækkede områder: de metoder og antagelser, som skal anvendes til værdiansættelse af aktiver og passiver, samt specifikation af, hvorvidt regnskabsstandarderne stemmer overens med værdiansættelsesmetoden for aktiver og passiver de aktuarmæssige og statistiske metoder, der anvendes til at beregne det bedste skøn over forsikringsmæssige hensættelser, idet den delegerede forordning præciserer den generelle metode, som fremgår af direktivet, ved hjælp af beregningsmæssige antagelser (f.eks. om hensynet til fremtidige ledelseshandlinger i cash flow-fremskrivningerne eller simulering af forsikringstageradfærd) de metoder, principper og teknikker til fastsættelse af den relevante risikofrie rentekurve, som benyttes til beregning af det bedste skøn, herunder virkningerne af foranstaltninger vedrørende langsigtede garantier, som f.eks. volatilitetsjustering og matchtilpasning de metoder og antagelser, som skal anvendes til beregning af det "risikotillæg", som føjes til det bedste skøn over passivet for at nå frem til en markedskonform værdi af passiverne, idet risikotillægget afspejler omkostningerne ved at ligge inde med lovpligtig kapital de brancher, som forsikrings- og genforsikringsforpligtelser skal fordeles på med henblik på beregning af de forsikringsmæssige hensættelser de standarder, der skal overholdes for at sikre, at de data, der benyttes til beregning af forsikringsmæssige hensættelser, er hensigtsmæssige, komplette og nøjagtige, og de specifikke tilfælde, hvor anvendelse af approksimative størrelser vil være hensigtsmæssig de forenklede metoder og teknikker, der anvendes til beregning af forsikringsmæssige hensættelser. Kapitel IV: kapitalgrundlag I forordningen angives det endvidere, om forsikringsselskabernes elementer af kapitalgrundlaget kan medgå til dækning af kapitalkravene ved at øge ordningens DA 5 DA

6 risikofølsomhed og give mulighed for rettidige tilsynsmæssige indgreb for at forbedre beskyttelsen af forsikringstagerne. Mere specifikt omfatter de dækkede områder: kriterierne for tilsynsmyndighedernes godkendelse af supplerende kapitalgrundlag, som består af ikkebalanceførte poster behandling af kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter med hensyn til fastsættelse af kapitalgrundlag listen over elementer af kapitalgrundlaget, der opfylder kriterierne for klassificering af forskellige tiers i henhold til direktivet, og de metoder, som tilsynsmyndighederne anvender i forbindelse med godkendelse af elementer af kapitalgrundlaget, som ikke fremgår af listen de kvantitative grænser for elementer af kapitalgrundlaget i forskellige tiers, som er mere stringente end de minimumsgrænser, der er fastlagt i direktivet de tilpasninger til kapitalgrundlaget, der skal foretages for at afspejle, at de elementer af kapitalgrundlaget, der kun kan anvendes til dækning af tab opstået inden for et særligt segment af passiver eller i forbindelse med særlige risici, ikke kan overføres, som krævet i direktivet. Kapitel V-VI: solvenskapitalkrav Forordningen indeholder detaljerede oplysninger om standardformlen til beregning af solvenskapitalkravet. For selskaber, der anvender en intern model til at beregne deres solvenskapitalkrav, indeholder forordningen desuden standarder, som skal opfyldes, for at den interne model kan blive godkendt. Mere specifikt omfatter de dækkede områder: metoder, antagelser og kalibreringer for standardformlen til beregning af solvenskapitalkravet baseret på den målestandard, som fremgår af direktivet (99,5 % value at risk med en horisont på ét år), herunder specifikationer af markedsrisikofaktorer for alle typer af aktiver, som forsikringsselskaber ligger inde med (obligationer og lån, aktier, fast ejendom, securitiseringer mv.) metoderne og kravene til beregning af standardafvigelser i systemerne til udligning af sygdomsrisici (HRES) og yderligere kriterier, som de nationale lovgivningsmæssige foranstaltninger om HRES skal opfylde standardformlens korrelationsparametre metoderne og antagelserne om risikoreduktionsteknikker i standardformlen og de kvalitative kriterier, som de pågældende risikoreduktionsteknikker skal opfylde de metoder og justeringer, der skal afspejle den reducerede mulighed for risikospredning med hensyn til afgrænsede fonde den metode, der skal benyttes til beregning af justeringen for de forsikringsmæssige hensættelsers og udskudte skatters tabsabsorberende evne en undergruppe af standardparametrene i forbindelse med livsforsikrings-, skadesforsikrings- og sygeforsikringsrisici, som kan erstattes af selskabsspecifikke parametre, de standardiserede metoder, der skal anvendes til beregning af de selskabsspecifikke parametre, og kriterier for, om de data, der anvendes til at beregne de selskabsspecifikke parametre, er fyldestgørende, præcise og relevante DA 6 DA

7 behandling af aktierisiko for strategiske investeringer i tilknyttede selskaber kriterierne for aktieindekset for den symmetriske justeringsmekanisme for aktierisiko kriterierne for justeringer af kapitalkravet for valutarisiko for valutaer, der er bundet til euroen betingelserne for en kategorisering af regionale regeringer og lokale myndigheder, for hvilke det gælder, at eksponeringer mod disse i kraft af direktivet kan behandles som eksponeringer mod centralregeringen i den jurisdiktion, de er etableret i præcisering af de test og standarder, som interne modeller skal opfylde (bl.a. om statistik, kalibrering og validering) de tilpasninger af interne modeller, der skal foretages til test og standarder for i lyset af den partielle interne models begrænsede anvendelsesområde de metoder, hvormed en partiel intern model kan integreres fuldt ud i solvenskapitalkravet beregnet ved hjælp af standardformlen og kravene til anvendelse af alternative integrationsteknikker anvendelsesområdet for overgangsforanstaltningen, der gradvist øger standardparametrene i delmodulet for aktierisici i de første syv anvendelsesår. Ud over at fastsætte fornuftige og robuste tilsynsregler var det en af Kommissionens prioriteter i forbindelse med udarbejdelsen af Solvens II at sikre, at reglerne ikke lægger unødige hindringer i vejen for at stimulere bæredygtig, inklusiv, ressourceeffektiv og jobskabende vækst i Europa. I denne delegerede forordning gennemgik Kommissionen derfor alle de relevante kapitalkrav for aktiver for at sikre, at reglerne ikke unødigt hindrer stimuleringen af den meget tiltrængte vækst i Europa. De enkelte revisioner var baseret på de mange svar på grønbogen om langsigtet finansiering fra interessenter og de efterfølgende råd fra EIOPA i december Særlige krav vedrørende securitiseringer af høj kvalitet Særligt vigtigt er identificeringen og en mere gunstig behandling af mere enkle, gennemsigtige og standardiserede securitiseringstransaktioner på grundlag af tranchens rang, arten af de underliggende eksponeringer og deres forsikringsproces, de strukturelle elementer og instrumentets gennemsigtighed, som EIOPA har rådet til og generelt glædet sig over. Det er kun blevet overvejet at reducere kapitalkrav, hvor kvantitative argumenter taler derfor. Navnlig gælder det, at eftersom den mest populære kategori af securitiseringer kun omfatter de øverste kreditforbedrende trancher som giver prioriteret krav på udbyttet fra de underliggende aktiver er kapitalkravet begrænset til det, der gælder for de underliggende aktiver. En mere granuleret behandling af securitiseringer har den yderligere fordel, at den øger kapitalkravets risikofølsomhed og dermed fremmer gode risikostyringsincitamenter og støtter en robust tilsynsordning. Betragtning 149 indeholder en revisionsklausul, ifølge hvilken Kommissionen har til hensigt at revidere de metoder, antagelser og standardparametre, der anvendes til at beregne solvenskapitalkravet ved hjælp af standardformlen, inden december Denne revision skal tilpasses udviklingen på markedet og bygge på den praktiske erfaring fra de første år med anvendelsen af Solvens II. DA 7 DA

8 Kapitel VII: minimumskapitalkrav I direktivet defineres minimumskapitalkravet som den anden række af tilsynsmæssige indgreb (på et value at risk-niveau på 85 %), ligesom der stilles krav om, at det beregnes i overensstemmelse med en faktorbaseret tilgang. I den delegerede forordning fastsættes kalibreringen af denne tilgang på grundlag af EIOPA's råd. Kapitel VIII: investeringer i securitiseringspositioner Ifølge direktivet kan forsikrings- og genforsikringsselskaber kun investere i securitiseringspositioner, hvis eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter eller oprindelige långivere har en væsentlig økonomisk nettointeresse i de underliggende eksponeringer. Dette krav gælder alle typer securitiseringer, uafhængigt af identifikationen af mere enkle, gennemsigtige og standardiserede securitiseringspositioner med henblik på beregningen af kapitalkravet for markedsrisici (artikel 177). Mere specifikt omfatter de dækkede områder i den delegerede forordning: de risikotilbageholdelseskrav, som eksponeringsleverende institutter, organiserende institutter eller oprindelige långivere skal opfylde (i overensstemmelse med de gældende regler i banksektoren) de kvalitative krav, som forsikrings- eller genforsikringsselskaber, der investerer i securitiseringspositioner, skal opfylde, navnlig krav vedrørende rettidig omhu og overvågning en specifikation af, under hvilke omstændigheder der kan indføres yderligere kapitalkrav for investeringer i securitiseringspositioner, navnlig i tilfælde af misligholdelse af ovennævnte risikotilbageholdelseskrav eller kvalitative krav metoden til beregning af et sådant yderligere kapitalkrav. Kapitel IX-XI: ledelse I forordningen beskrives organiseringen af forsikrings- og genforsikringsselskabernes ledelsessystem og navnlig den rolle, som de i direktivet definerede nøgleposter (aktuarfunktionen, risikostyringsfunktionen, compliance-funktionen og den interne revisionsfunktion) spiller. Udkastet til forordning omfatter ligeledes visse elementer af tilsynsprocessen som beregning af kapitaltillæg, som tilsynsmyndigheder kan pålægge selskaber i tilfælde af afvigelser i deres risikoprofil, eller de elementer, der skal overvejes, når det skal besluttes, om tilbagebetalingsperioden for selskaber, som har misligholdt deres solvenskapitalkrav, skal forlænges. Mere specifikt omfatter de dækkede områder: præcisering af, under hvilke omstændigheder der kan indføres et tilsynsmæssigt kapitaltillæg, og præcisering af metoderne til beregning af kapitaltillæg præcisering af de enkelte dele af ledelsessystemet, risikostyringssystemet, det interne kontrolsystem, den interne revisionsfunktion og aktuarfunktionen egnetheds- og hæderlighedsbetingelserne for personer, der driver selskabet eller indtager andre nøgleposter, og betingelser for outsourcing specificering af de enkelte dele af de overordnede solvensbehov i vurderingen af egen risiko og solvens DA 8 DA

9 præcisering af de faktorer og kriterier, EIOPA tager højde for, når det erklæres, at der foreligger usædvanlige ugunstige situationer, hvorunder tilbagebetalingsperioden kan forlænges, og når tilsynsmyndighederne fastsætter forlængelsen af tilbagebetalingsperioden. Solvens II-direktivet giver Kommissionen beføjelser til at angive de enkelte dele af ledelsessystemet, herunder en ikkeudtømmende liste over skriftlige politikker. På dette grundlag stilles der i den delegerede forordning krav om, at selskaber skal have en aflønningspolitik. Direktivet giver imidlertid ikke beføjelse til at indføre kvantitative grænser for aflønning. Kapitel XII-XIV: indberetning og offentliggørelse Mere specifikt omfatter de dækkede områder: nøgleaspekter, indholdsliste og dato for tilsynsmyndighedernes offentliggørelse af aggregerede statistiske data oplysninger om og tidsfrister for forsikrings- og genforsikringsselskabers indsendelse af de oplysninger præcisering af de oplysninger, som skal offentliggøres, og tidsfrister for den årlige offentliggørelse. Forordningen indeholder indberetnings- og oplysningskrav, både i forhold til tilsynsmyndighederne og til offentligheden. Den øgede sammenlignelighed og harmonisering af oplysninger skal effektivisere tilsynet og fremme markedsdisciplin. Kapitel XV: special purpose vehicles Ifølge direktivet tillades brug af "special purpose vehicles", som i forbindelse med Solvens II er organer, der udøver aktiviteter svarende til genforsikring. Forordningen beskriver kriterierne for, hvornår tilsynsmyndighederne kan godkende omfanget af tilladelsen til special purpose vehicles, de betingelser, der skal indgå i alle udstedte aftaler, egnetheds- og hæderlighedskrav, ledelsessystem, oplysnings- og solvenskrav. 4.2 Afsnit II: forsikringskoncerner Mere specifikt omfatter de dækkede områder: de forsikringsmæssige principper og metoder vedrørende beregning af koncernsolvens, enten i overensstemmelse med standardformlen eller interne modeller kriterierne for, hvornår en koncern har centraliseret risikostyring, procedurerne for tilsynsmyndighedernes samarbejde, når en koncern har centraliseret risikostyring, og kriterierne for, hvornår der foreligger en nødsituation i en koncern med centraliseret risikostyring definitionen af en betydelig filial koordinering af tilsyn på koncernniveau i tilsynskollegier beskrivelse af de oplysninger, der skal udveksles mellem tilsynsmyndighederne for at sikre konsekvent koordinering de omstændigheder, hvorunder nationale tilsynsmyndigheder kan beslutte at udøve tilsyn med nationale eller regionale undergrupper DA 9 DA

10 præcisering af indholdet af og tidsfristen for at offentliggøre rapporten om koncernens solvens og finansielle situation definition og identifikation af betydelige koncerninterne transaktioner og betydelige risikokoncentrationer. 4.3 Afsnit III: tredjelandsækvivalens og afsluttende bestemmelser I denne delegerede forordning beskrives endvidere kriterierne for, om solvensreglerne i et tredjeland er ækvivalente med hensyn til tilsyn på koncernniveau (direktivets artikel 260), tilsynsstandarder for tilknyttede selskaber i tredjelande (direktivets artikel 227) eller standarder for genforsikringsaktiviteter i selskaber, der er beliggende i et tredjeland (direktivets artikel 172). Kommissionen har ligeledes beføjelser til at vurdere, om et tredjelands regler midlertidigt/foreløbigt svarer til Solvens II, men kriterierne for disse vurderinger er fastlagt i selve direktivet. DA 10 DA

11 INDHOLDSFORTEGNELSE KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORNING (EU) nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) AFSNIT I VÆRDIANSÆTTELSE OG RISIKOBASEREDE KAPITALKRAV (SØJLE I), BEDRE LEDELSE (SØJLE II) OG ØGET GENNEMSIGTIGHED (SØJLE III) KAPITEL I Almindelige bestemmelser AFDELING 1 Definitioner og almindelige principper AFDELING 2 Eksterne kreditvurderinger KAPITEL II Værdiansættelse af aktiver og passiver 43 KAPITEL III Regler vedrørende forsikringsmæssige hensættelser AFDELING 1 Almindelige bestemmelser AFDELING 2 Datakvalitet AFDELING 3 Metoder til beregning af forsikringsmæssige hensættelser UNDERAFDELING 1 Antagelser, der ligger til grund for beregningen af forsikringsmæssige hensættelser UNDERAFDELING 2 Oplysninger, der ligger til grund for beregningen af bedste skøn UNDERAFDELING 3 Cash flow-fremskrivninger i beregningen af det bedste skøn UNDERAFDELING 4 Risikotillæg UNDERAFDELING 5 Beregning af forsikringsmæssige hensættelser som en helhed UNDERAFDELING 6 Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler og special purpose vehicles AFDELING 4 Relevant risikofri rentekurve UNDERAFDELING 1 Almindelige bestemmelser UNDERAFDELING 2 Grundlæggende risikofri rentekurve UNDERAFDELING 3 Volatilitetsjustering UNDERAFDELING 4 Matchtilpasning AFDELING 5 Brancher AFDELING 6 Proportionalitet og forenklinger KAPITEL IV: Kapitalgrundlag AFDELING 1 Fastsættelse af kapitalgrundlag UNDERAFDELING 1 Tilsynsmyndighedernes godkendelse af det supplerende kapitalgrundlag UNDERAFDELING 2 Kapitelgrundlag behandling af kapitalinteresser AFDELING 2 Bestemmelse af kapitalgrundlag AFDELING 3 Anerkendelse af kapitalgrundlag DA 11 DA

12 UNDERAFDELING 1 Afgrænsede fonde UNDERAFDELING 2 Kvantitative begrænsninger KAPITEL V Solvenskapitalkrav standardformel AFDELING 1 Almindelige bestemmelser UNDERAFDELING 1 Scenariebaserede beregninger UNDERAFDELING 2 Gennemsigtighedsmetode UNDERAFDELING 3 Regionale og lokale myndigheder UNDERAFDELING 4 Væsentlig basisrisiko UNDERAFDELING 5 Beregning af det primære solvenskapitalkrav UNDERAFDELING 6 Proportionalitet og forenklinger UNDERAFDELING 7 Risikomodulernes anvendelsesområde AFDELING 2 Modulet for skadesforsikringsrisici AFDELING 3 Modulet for livsforsikringsrisici AFDELING 4 Modulet for sygeforsikringsrisici AFDELING 5 Modulet for markedsrisici UNDERAFDELING 1 Korrelationskoefficienter UNDERAFDELING 2 Delmodulet for renterisici UNDERAFDELING 3 Delmodulet for aktierisici UNDERAFDELING 4 Delmodulet for ejendomsrisici UNDERAFDELING 5 Delmodulet for kreditspændsrisici UNDERAFDELING 6 Delmodulet for koncentrationsrisici UNDERAFDELING 7 Delmodulet for valutaspændsrisici AFDELING 6 Modulet for modpartsrisici UNDERAFDELING 1 Almindelige bestemmelser UNDERAFDELING 2 Type 1-eksponeringer UNDERAFDELING 3 Type 2-eksponeringer AFDELING 7 Modulet for risici på immaterielle aktiver AFDELING 8 Operationelle risici AFDELING 9 Justering for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne AFDELING 10 Risikoreduktionsmetoder AFDELING 11 Afgrænsede fonde AFDELING 12 Selskabsspecifikke parametre AFDELING 13 Procedure for ajourføring af korrelationsparametre KAPITEL VI Solvenskapitalkrav komplette og partielle interne modeller DA 12 DA

13 AFDELING 1 Definitioner AFDELING 2 Anvendelsestest AFDELING 3 Statistiske kvalitetsstandarder AFDELING 4 Kalibreringsstandarder AFDELING 5 Integration af partielle interne modeller AFDELING 6 Fordeling af overskud og tab AFDELING 7 Valideringsstandarder AFDELING 8 Dokumentationsstandarder AFDELING 9 Eksterne modeller og data KAPITEL VII Minimumskapitalkrav KAPITEL VIII Investeringer i securitiseringspositioner KAPITEL IX Ledelsessystem AFDELING 1 Ledelsessystemets dele AFDELING 2 Funktioner AFDELING 3 Egnetheds- og hæderlighedskrav AFDELING 4 Outsourcing AFDELING 5 Aflønningspolitik KAPITEL X Kapitaltillæg AFDELING 1 Betingelser for at stille krav om et kapitaltillæg AFDELING 2 Metoder til beregning af kapitaltillæg KAPITEL XI Forlængelse af tilbagebetalingsperioden KAPITEL XII Offentliggørelse AFDELING 1 Rapport om solvens og finansiel situation: opbygning og indhold AFDELING 2 Rapport om solvens og finansiel situation: manglende offentliggørelse af oplysninger AFDELING 3 Rapport om solvens og finansiel situation: frister, medier til offentliggørelse og ajourføringer KAPITEL XIII Regelmæssig tilsynsindberetning AFDELING 1 Opbygning og indhold AFDELING 2 Frister og kommunikationsmidler KAPITEL XIV Tilsynsmyndighedernes gennemsigtighed og ansvarlighed KAPITEL XV Special purpose vehicles AFDELING 1 Tilladelse AFDELING 2 Obligatoriske aftalebetingelser AFDELING 3 Ledelsessystem DA 13 DA

14 AFDELING 4 Tilsynsindberetning AFDELING 5 Solvenskrav AFSNIT II FORSIKRINGSKONCERNER KAPITEL I Solvensberegning på koncernniveau AFDELING 1 Koncernsolvens: valg af beregningsmetode og generelle principper AFDELING 2 Koncernsolvens: beregningsmetoder KAPITEL II Interne modeller til beregning af koncernens konsoliderede solvenskapitalkrav AFDELING 1 Komplette og partielle interne modeller udelukkende til beregning af koncernens solvenskapitalkrav AFDELING 2 Anvendelse af koncernintern model KAPITEL III Tilsyn med koncernsolvensen for koncerner med centraliseret risikostyring 292 KAPITEL IV Koordinering af koncerntilsyn AFDELING 1 Tilsynskollegier AFDELING 2 Udveksling af oplysninger AFDELING 3 Nationalt eller regionalt tilsyn med koncerndele KAPITEL V Offentliggørelse AFDELING 1 Rapport om koncernens solvens og finansielle situation AFDELING 2 Samlet rapport om solvens og finansiel situation KAPITEL VI Tilsynsindberetning på koncernniveau AFDELING 1 Regelmæssig indberetning AFDELING 2 Indberetning af risikokoncentrationer og koncerninterne transaktioner AFSNIT III: TREDJELANDSÆKVIVALENS OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER KAPITEL I Selskaber, der udøver genforsikringsvirksomhed med hovedsæde i et tredjeland KAPITEL II Tilknyttede tredjelandsforsikrings- og -genforsikringsselskaber KAPITEL III Forsikrings- og genforsikringsselskaber med moderselskaber uden for Unionen KAPITEL IV Afsluttende bestemmelser DA 14 DA

15 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til direktiv 2009/138/EF, særlig artikel 31, stk. 4, artikel 35, stk. 9, artikel 37, stk. 6, artikel 37, stk. 7, artikel 50, stk. 1, litra a), artikel 50, stk. 1, litra b), artikel 50, stk. 2, litra a), artikel 50, stk. 2, litra b), artikel 50, stk. 3, artikel 56, artikel 75, stk. 2, artikel 75, stk. 3, artikel 86, stk. 1, litra a)-i), artikel 86, stk. 2, litra a), artikel 86, stk. 2, litra b), artikel 92, stk. 1, artikel 92, stk. 1a, artikel 97, stk. 1, artikel 97, stk. 2, artikel 99, litra a), artikel 99, litra b), artikel 109a, stk. 5, artikel 111, stk. 1, litra a)-f), artikel 111, stk. 1, litra g)-q), artikel 114, stk. 1, litra a), artikel 114, stk. 1, litra b), artikel 126, artikel 127, artikel 130, artikel 135, stk. 2, litra a), artikel 135, stk. 2, litra b), artikel 135, stk. 2, litra c), artikel 135, stk. 3, artikel 143, stk. 1, artikel 172, stk. 1, artikel 211, stk. 2, artikel 216, stk. 7, artikel 217, stk. 3, artikel 227, stk. 3, artikel 234, artikel 241, litra a), artikel 241, litra b), artikel 241, litra c), artikel 244, stk. 4, artikel 244, stk. 5, artikel 245, stk. 4, artikel 245, stk. 5, artikel 248, stk. 7, artikel 248, stk. 8, artikel 249, stk. 3, artikel 256, stk. 4, artikel 260, stk. 2, og artikel 308b, stk. 13, og ud fra følgende betragtninger: (1) Ved anvendelsen af bestemmelserne i denne forordning bør der tages hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, der er forbundet med et forsikrings- eller genforsikringsselskabs virksomhed. Den byrde og kompleksitet, som pålægges forsikringsselskaber, bør stå i et rimeligt forhold til deres risikoprofil. Ved anvendelsen af bestemmelserne i denne forordning bør oplysninger, der kan påvirke beslutninger eller bedømmelser hos de tilsigtede brugere af sådanne oplysninger, anses for at være væsentlige. (2) For at begrænse for stor afhængighed af eksterne kreditvurderinger bør forsikrings- og genforsikringsselskaber sigte mod at have deres egen kreditvurdering af alle deres eksponeringer. I lyset af proportionalitetsprincippet bør der imidlertid kun stilles krav om, at forsikrings- og genforsikringsselskaber skal have egne kreditvurderinger af deres store og mere komplicerede eksponeringer. (3) De kompetente myndigheder bør sikre, at forsikrings- og genforsikringsselskaber tager passende skridt til at udvikle interne modeller, der dækker kreditrisikoen, når deres eksponeringer er væsentlige målt i absolutte tal, og når de samtidig har mange væsentlige modparter. Til dette formål bør tilsynsmyndighederne anlægge en harmoniseret tilgang til definitionerne af de eksponeringer, som er væsentlige målt i absolutte tal, og af mange væsentlige modparter. (4) For at undgå risikoen for, at forsikrings- og genforsikringsselskaber foretager en fejlagtig vurdering af kreditrisikoen, fordi de ikke anvender en godkendt intern model til at beregne kreditrisikoen i deres solvenskapitalkrav, bør deres egne DA 15 DA

16 kreditvurderinger ikke medføre lavere kapitalkrav end de krav, som følger af eksterne kreditvurderinger. (5) For at undgå for stor afhængighed af kreditvurderinger ved eksponeringer mod et andet forsikrings- eller genforsikringsselskab kan der til beregning af kapitalkravet i overensstemmelse med standardformlen i stedet for kreditvurderinger anvendes henvisninger til modpartens solvens (solvensprocent). En sådan tilgang kræver en kalibrering baseret på solvenskapitalkrav og det kapitalgrundlag, der medgår til dækning af disse solvenskapitalkrav, når Solvens II er indført. Tilgangen med solvensprocenten bør begrænses til forsikrings- og genforsikringsselskaber, som ikke kreditvurderes. (6) For at sikre, at værdiansættelsesstandarderne med henblik på tilsyn er forenelige med udviklingen i de internationale regnskabsstandarder, bør forsikrings- og genforsikringsselskaber anvende markedskonforme værdiansættelsesmetoder foreskrevet i internationale regnskabsstandarder vedtaget af Kommissionen i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1606/2002, medmindre selskaberne skal anvende en bestemt værdiansættelsesmetode i forbindelse med et aktiv eller et passiv eller har tilladelse til at anvende metoder baseret på den værdiansættelsesmetode, de anvender til udarbejdelse af deres regnskaber. (7) Forsikrings- og genforsikringsselskabers værdiansættelse af aktiver og passiver ved hjælp af markedskonforme værdiansættelsesmetoder foreskrevet i internationale regnskabsstandarder vedtaget af Kommissionen i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1606/2002 bør følge et værdiansættelseshierarki, hvor de noterede markedspriser på aktive markeder på de samme aktiver eller passiver er standardværdiansættelsesmetoden, således at det sikres, at aktiver og passiver værdiansættes til det beløb, for hvilket de kan udveksles med hensyn til aktiver eller overføres eller afvikles med hensyn til passiver mellem vidende og samtykkende parter på markedsvilkår. Selskaber bør anvende denne tilgang, uanset om internationale eller andre værdiansættelsesmetoder følger et andet værdiansættelseshierarki. (8) Forsikrings- og genforsikringsselskaber bør anerkende og værdiansætte udskudte skatteaktiver og -passiver i forbindelse med alle de poster, som indregnes til solvensformål eller i skattebalancen, således at det sikres, at alle beløb, som kan medføre fremtidige skattemæssige cash flow, indregnes. (9) Værdiansættelsen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser bør omfatte forpligtelser vedrørende eksisterende forsikrings- og genforsikringsvirksomhed. Forpligtelser vedrørende fremtidig virksomhed bør ikke medtages i værdiansættelsen. Hvis forsikrings- og genforsikringsaftaler giver forsikringstageren mulighed for at etablere, forny, udvide, øge eller genoptage forsikrings- eller genforsikringsdækningen eller giver selskabet mulighed for at opsige aftalen eller ændre præmier eller ydelser, bør der i aftalen fastsættes en grænse for, hvornår den supplerende dækning som følge af disse muligheder betragtes som eksisterende, og hvornår den betragtes som fremtidig virksomhed. (10) For at bestemme overførselsværdien af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser bør der i værdiansættelsen af forpligtelserne tages hensyn til fremtidige cash flow i forbindelse med mulighed for fornyelse af aftaler, uanset rentabiliteten deraf, medmindre denne mulighed for fornyelse betyder, at forsikrings- eller genforsikringsselskabet fra et økonomisk synspunkt ville have samme rettigheder i forhold til at fastsætte præmier eller ydelser i den fornyede aftale som i en ny aftale. DA 16 DA

17 (11) For at sikre, at analysen af forsikrings- eller genforsikringsselskabets finansielle stilling ikke forvanskes, kan de forsikringsmæssige hensættelser i en portefølje af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser være negative. Beregningen af forsikringsmæssige hensættelser bør ikke være underlagt en minimumsgrænse på nul. (12) Overførselsværdien af en forsikrings- eller genforsikringsforpligtelse kan være lavere end genkøbsværdien af de underliggende aftaler. Beregningen af forsikringsmæssige hensættelser bør ikke være underlagt minimumsgrænser for genkøbsværdi. (13) For at opnå forsikringsmæssige hensættelser, der svarer til overførselsværdien af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser, bør der i beregningen af det bedste skøn tages hensyn til den fremtidige udvikling som f.eks. demografisk, juridisk, medicinsk, teknologisk, social, miljømæssig og økonomisk udvikling, som vil påvirke den likviditetstilførsel og det likviditetsforbrug, der er nødvendigt for at honorere forpligtelserne. (14) For at opnå et bedste skøn, der afspejler det sandsynlighedsvægtede gennemsnit af fremtidige cash flow som beskrevet i artikel 77, stk. 2, i direktiv 2009/138/EF, bør der i den cash flow-fremskrivning, der benyttes i beregningen af det bedste skøn, tages hensyn til alle cash flow-mæssige usikkerheder. (15) Den metode, der vælges til beregningen af det bedste skøn, bør stå i et rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af de risici, som forsikrings- eller genforsikringsselskabet understøtter. De forskellige metoder til beregning af det bedste skøn omfatter simulering samt deterministiske og analytiske teknikker. For visse livsforsikringsaftaler, navnlig hvis de medfører diskretionære ydelser afhængigt af investeringsafkast, eller hvis de omfatter finansielle garantier og aftalebestemte optioner, kan simuleringsmetoder medføre en mere hensigtsmæssig beregning af det bedste skøn. (16) Hvis forsikrings- og genforsikringsaftaler indeholder finansielle garantier og optioner, kan nutidsværdien af cash flow som følge af disse aftaler afhænge såvel af det forventede udfald af fremtidige begivenheder og fremtidig udvikling, som af, hvordan det faktiske udfald af visse scenarier kan afvige fra det forventede udfald. De metoder, der benyttes i beregningen af det bedste skøn, bør tage højde for sådanne indbyrdes afhængigheder. (17) Definitionen af fremtidige diskretionære ydelser bør omfatte ydelser fra forsikringsog genforsikringsaftaler, som udbetales ud over garantiydelserne, og som følger af forsikringstagerens ret til bonus. Den bør ikke tage højde for indeksregulerede ydelser eller ydelser tilknyttet investeringsfonde. (18) Beregningen af risikotillægget bør baseres på antagelsen om, at hele porteføljen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser overføres til et andet forsikrings- eller genforsikringsselskab. I beregningen bør der navnlig tages højde for diversifikationen af hele porteføljen. (19) Beregningen af risikotillægget bør baseres på en forventning om solvenskapitalkravet, der tager hensyn til den risikoreducerende virkning af genforsikringsaftaler og special purpose vehicles. Der bør ikke benyttes særskilte beregninger af risikotillægget med og uden genforsikringsaftaler og special purpose vehicles. (20) Tilpasningen for kreditrisiko til den grundlæggende risikofrie rente bør tage udgangspunkt i markedsrenter, der medtager den kreditrisiko, som afspejles i den variable rente for renteswaps. Til dette formål og for at justere fastsættelsen af tilpasningen efter markedets standardpraksis og på markedsvilkår svarende til de på DA 17 DA

18 datoen for vedtagelsen af direktiv 2014/51/EU gældende vilkår, navnlig for euro, bør markedsrenten svare til interbankrenten for en løbetid på tre måneder. (21) På markedsvilkår svarende til de på datoen for vedtagelsen af direktiv 2014/51/EU gældende vilkår bør markedet for obligationer denomineret i euro ved fastsættelsen af den seneste løbetid, hvor markedet ikke længere er dybt, likvidt og gennemsigtigt i overensstemmelse med artikel 77a i direktiv 2009/138/EF, ikke længere anses for at være dybt og likvidt, hvis den akkumulerede mængde obligationer med en løbetid, der er længere end eller lig med den seneste løbetid, er mindre end 6 % af den samlede mængde obligationer på det pågældende marked. (22) Såfremt der ikke kan udledes et pålideligt kreditspænd af standardstatistikker, som f.eks. for eksponeringer mod statsgæld, bør det grundlæggende kreditspænd for beregningen af matchtilpasningen og volatilitetsjusteringen svare til andelen af det langsigtede gennemsnit for kreditspænd over den risikofrie rente i henhold til artikel 77c, stk. 2, litra b) og c), i direktiv 2009/138/EF. For så vidt angår eksponeringer mod medlemsstaternes centralregeringer og centralbanker, bør aktivklassen tage højde for forskellen mellem de enkelte medlemsstater. (23) For at sikre gennemsigtighed i fastsættelsen af den relevante risikofrie rente i overensstemmelse med betragtning 29 i direktiv 2014/51/EU bør metoden, forudsætningerne og identificeringen af de data, som Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) anvender til at beregne tilpasningen til swaprenter for kreditrisiko, volatilitetsjusteringen og det grundlæggende kreditspænd for matchtilpasningen, offentliggøres af EIOPA som led i de tekniske oplysninger, som skal offentliggøres i henhold til artikel 77e, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF. (24) Segmenteringen af forsikrings- og genforsikringsforpligtelser efter branche og homogene risikogrupper bør afspejle arten af de underliggende risici for forpligtelsen. Arten af de underliggende risici kan begrunde en segmentering, som adskiller sig fra overførslen af forsikringsvirksomhed til livsforsikringsvirksomhed og skadesforsikringsvirksomhed, fra de skadesforsikringsklasser, som fremgår af bilag I til direktiv 2009/138/EF, og fra de livsforsikringsklasser, som fremgår af bilag II til direktiv 2009/138/EF. (25) Vurderingen af, om en beregningsmetode for forsikringsmæssige hensættelser står i et rimeligt forhold til risicienes art, omfang og kompleksitet, bør omfatte en vurdering af metodens modelfejl. Det bør dog ikke være et krav i denne vurdering, at forsikringsog genforsikringsselskaber skal angive det præcise omfang af modelfejlen. (26) For så vidt angår ansøgningen om tilsynsmyndighedernes godkendelse til at anvende matchtilpasningen som omhandlet i artikel 77b, stk. 1, i direktiv 2009/138/EF, bør selskaberne have tilladelse til at betragte forskellige anerkendte forsikringsprodukter som én portefølje, såfremt betingelserne for godkendelse løbende er opfyldt, og der ikke er nogen juridiske hindringer for, at virksomhedens organisation og ledelse er adskilt fra resten af selskabets virksomhed i én portefølje. (27) Den godkendelse af supplerende kapitalgrundlag, som skal indgå for at opfylde et forsikrings- eller genforsikringsselskabs solvenskapitalkrav, bør baseres på en vurdering af de relevante kriterier fra tilsynsmyndighederne. Forsikrings- eller genforsikringsselskaber, der søger godkendelse af et element af det supplerende kapitalgrundlag, bør dog over for tilsynsmyndighederne godtgøre, at kriterierne er opfyldt, og give tilsynsmyndighederne alle de oplysninger, de skal bruge for at kunne DA 18 DA

19 foretage en sådan vurdering. Tilsynsmyndighedernes vurdering af ansøgningen om godkendelse af supplerende kapitalgrundlag bør foretages fra sag til sag. (28) Tilsynsmyndighederne bør i deres behandling af en ansøgning om godkendelse af supplerende kapitalgrundlag i overensstemmelse med artikel 90 i direktiv 2009/138/EF tage hensyn til den økonomiske substans i elementet af det supplerende kapitalgrundlag, som der ansøges om godkendelse af, og muligheden for at gøre rettigheder gældende vedrørende elementet. (29) Tier 1-kapitalgrundlag bør bestå af elementer af kapitalgrundlaget, der er af høj kvalitet, og som i fuldt omfang absorberer tab, så forsikrings- eller genforsikringsselskabet kan fortsætte som going concern. (30) Hvis de økonomiske konsekvenser af en transaktion eller en gruppe af forbundne transaktioner svarer til et forsikrings- eller genforsikringsselskabs besiddelse af egne aktier, bør de overskydende aktiver i forhold til passiver reduceres for at afspejle, at den pågældende del af kapitalgrundlaget er behæftet med en byrde. (31) Vurderingen af, om varigheden af et enkelt element af kapitalgrundlaget er tilstrækkelig, bør baseres på det pågældende elements oprindelige løbetid. Den gennemsnitlige varighed af et forsikrings- eller genforsikringsselskabs samlede kapitalgrundlag under hensyntagen til restløbetiden for alle elementer af kapitalgrundlaget bør ikke være væsentlig kortere end den gennemsnitlige varighed af forsikrings- eller genforsikringsselskabets forpligtelser. Forsikrings- og genforsikringsselskaber bør ligeledes vurdere, om varigheden af det samlede kapitalgrundlag er tilstrækkelig, som led i vurderingen af egen risiko og solvens under hensyntagen til både den oprindelige løbetid og restløbetiden for alle elementer af kapitalgrundlaget og alle forsikrings- og genforsikringsforpligtelser. (32) Vurderingen af tabsabsorbering i tilfælde af likvidation i overensstemmelse med artikel 93 i direktiv 2009/138/EF bør ikke baseres på en sammenligning af de overskydende aktiver i forhold til passiver værdiansat på going concern-basis og de overskydende aktiver i forhold til passiver værdiansat ud fra den antagelse, at der er indledt likvidation over for forsikrings- eller genforsikringsselskabet. (33) Eftersom de fremtidige præmieindtægter på eksisterende forsikrings- og genforsikringsaftaler indgår i beregningen af de forsikringsmæssige hensættelser, bør værdien af overskydende aktiver i forhold til passiver, som indgår i tier 1-kapital, ikke tilpasses, så den forventede fortjeneste på fremtidige præmier ikke medtages. (34) Elementer af kapitalgrundlaget med egenskaber, der tilskynder til indløsning, som f.eks. kontraktmæssige stigninger i det udbetalte udbytte eller stigninger i kuponrenten kombineret med en call option, bør begrænses, så der gives mulighed for begrænsninger i tilbagebetalingen eller indløsningen i tilfælde af misligholdelse af solvenskapitalkravet, og de bør kun klassificeres som tier 2 eller tier 3. (35) Forsikrings- og genforsikringsselskaber bør dele de overskydende aktiver i forhold til passiver i beløb, der svarer til elementer i deres regnskaber og en afstemningsreserve. Afstemningsreserven kan være positiv eller negativ. (36) Den fuldstændige liste over elementer af kapitalgrundlaget bør angives for hvert tier, herunder tier 3, så det tydeligt fremgår, for hvilke elementer forsikrings- og genforsikringsselskaber bør søge om tilsynsmyndighedernes godkendelse med henblik på klassificering. DA 19 DA

20 (37) Afgrænsede fonde er ordninger, hvor en identificeret gruppe aktiver og passiver forvaltes, som om de var en særskilt virksomhed, og bør ikke omfatte traditionel indeksreguleret virksomhed, virksomhed tilknyttet investeringsfonde eller genforsikringsvirksomhed. Den reducerede mulighed for overførsel af aktiver i den afgrænsede fond bør afspejles i beregningen af overskydende aktiver i forhold til passiver i forsikrings- eller genforsikringsselskabet. (38) Både livsforsikrings- og skadesforsikringsvirksomhed kan føre til afgrænsede fonde. Ret til bonus er ikke nødvendigvis ensbetydende med afgrænsning og bør ikke anses for at være bestemmende karakteristika for en afgrænset fond. (39) Afgrænsede fonde bør begrænses til de ordninger, der reducerer visse elementer af kapitalgrundlagets evne til at absorbere tab på going concern-basis. Ordninger, der kun påvirker tabsabsorberingen i tilfælde af likvidation, bør ikke anses som afgrænsede fonde. (40) For at undgå dobbelttælling af kapitalgrundlag mellem forsikrings- og banksektoren på individuelt plan bør forsikrings- og genforsikringsselskaber fra basiskapitalgrundlaget fratrække eventuelle kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, der overstiger 10 % af de tier 1-elementer af kapitalgrundlaget, som ikke er underlagt en grænse. Kapitalinteresser i finansierings- og kreditinstitutter, der samlet set overstiger den samme tærskel, bør delvist fratrækkes forholdsmæssigt. Det er ikke nødvendigt at foretage dette fradrag, såfremt kapitalinteresserne er strategiske, og metode 1 i bilag I til direktiv 2002/87/EF anvendes på disse selskaber til beregning af koncernsolvens. (41) Størstedelen af det anerkendte kapitalgrundlag, der kan medgå til dækning af minimumskapitalkravet og solvenskapitalkravet, bør bestå af tier 1-kapitalgrundlag. For at sikre at, anvendelsen af begrænsningerne ikke skaber potentielle procykliske virkninger, bør begrænsningerne for de anerkendte beløb for tier 2- og tier 3-elementer anvendes således, at et tab af tier 1-kapitalgrundlag ikke medfører et tab af det samlede anerkendte kapitalgrundlag, som overstiger tabet. Begrænsningerne bør derfor anvendes, i det omfang solvenskapitalkravet og minimumskapitalkravet er dækket af kapitalgrundlag. Elementer af kapitalgrundlaget, der overstiger begrænsningerne, bør ikke tælles som anerkendt kapitalgrundlag. (42) Når EIOPA opretter lister over regionale regeringer og lokale myndigheder, bør den respektere kravet om, at der ikke er nogen risikomæssig forskel på eksponeringerne mod disse og eksponeringerne mod centralregeringen, i hvis jurisdiktion de er etableret, på grund af førstnævntes særlige indtægtsskabende beføjelser, og da der findes specifikke institutionelle ordninger, som reducerer risikoen for misligholdelse. Virkningen af den gennemførelsesretsakt, som er vedtaget i henhold til artikel 109a, stk. 2, litra a), i direktiv 2009/138/EF vedrørende disse lister, er, at direkte eksponeringer mod de regionale regeringer og lokale myndigheder, som er anført, behandles som eksponeringer mod centralregeringen i den jurisdiktion, de er etableret i, med henblik på beregningen af modulet for markedsrisici og modulet for modpartsrisici i standardformlen. (43) For ikke at give de forkerte incitamenter til at omlægge langsigtede aftaler til kortsigtede aftaler, der kan fornyes, bør den mængdeangivelse for præmierisici for skades- og SLT-sygeforsikring, der anvendes i standardformlen, baseres på forsikrings- og genforsikringsaftalernes økonomiske substans og ikke deres juridiske form. Mængdeangivelsen bør derfor omfatte præmieindtægter, som ligger inden for begrænsningerne i såvel eksisterende aftaler som i de aftaler, der indgås inden for de næste 12 måneder. DA 20 DA

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1) BEK nr 1671 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0035 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA-BoS-14/178 DA Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1) BEK nr 817 af 03/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0034 Senere ændringer til

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA-BoS-14/259 DA Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Retningslinjer om koncernsolvens

Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for afgrænsede fonde

Retningslinjer for afgrænsede fonde EIOPA-BoS-14/169 DA Retningslinjer for afgrænsede fonde EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER?

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? 27.2.2015 Den 21. januar 2015 fremsatte erhvervs- og vækstministeren et forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, der har

Læs mere

EIOPACP 13/09 DA. Retningslinjer for fremadrettet vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSAprincipperne)

EIOPACP 13/09 DA. Retningslinjer for fremadrettet vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSAprincipperne) EIOPACP 13/09 DA Retningslinjer for fremadrettet vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSAprincipperne) EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920;

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA-BoS-15/113 DA Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA-BoS-15/111 DA Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse

Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse EIOPA-BoS-15/109 DA Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1 (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august 2014, foretages

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Lønmodtagernes Dyrtidsfond BEK nr 1414 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0064 Senere ændringer til

Læs mere

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0360 (COD) 9480/17 EF 103 ECOFIN 434 CCG 16 CODEC 873 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Retningslinjer for ring-fenced funds

Retningslinjer for ring-fenced funds EIOPA-BoS-14/169 DA Retningslinjer for ring-fenced funds EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for en se-igennem-metode

Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA-BoS-14/171 DA Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer om grænser for aftaler

Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapital

Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 13.4.2017 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s EIOPA16/858 DA Retningslinjer for fremme af en effektiv dialog mellem de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med forsikringsselskaber, og de revisorer og revisionsfirmaer, der udfører den lovpligtige

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Retningslinjer om grænser for kontrakter

Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

EIOPACP 13/010 DA. Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder

EIOPACP 13/010 DA. Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder EIOPACP 13/010 DA Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder 1/39 Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder Indledning

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/23 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 11. december 2015 om vurderingen af tredjelandes

Læs mere

Retningslinjer for koncernsolvens

Retningslinjer for koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer for koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½?

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? SAS Institute Solvency II, 4. februar 2010 Camilla Neuenschwander Finanstilsynets Kontor for livsforsikring og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

Retningslinjer for tilsynsprocessen

Retningslinjer for tilsynsprocessen EIOPA-BoS-14/179 DA Retningslinjer for tilsynsprocessen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici

Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici EIOPA-BoS-14/176 DA Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Læs mere

Orienteringsmøde om solvens II. Den 13. september 2007

Orienteringsmøde om solvens II. Den 13. september 2007 Orienteringsmøde om solvens II Den 13. september 2007 Solvens II og QIS 3 resultater for Danmark Målsætninger og overordnede rammer Kapitalkrav til livsforsikring og QIS 3 Kapitalkrav til skadesforsikring

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt 5. november 2010 Supplement til samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. november 2010 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2016 COM(2016) 21 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om vurdering af hensigtsmæssigheden af definitionen af "justeret kapitalgrundlag",

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA-BoS-15/107 DA Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Arbejdsmarkedets Tillægspension BEK nr 1390 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0063 Senere ændringer til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) 13528/17 EF 248 ECOFIN 873 DELACT 200 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

GAP Anvendelsesområde

GAP Anvendelsesområde København April 2017 GAP Anvendelsesområde Forklaring af lysregulering Forklaring Vurderes at få stor betydning Vurderes at få betydning Vurderes ikke at få betydning København Langelinie Allé 35 2100

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR")

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE (EMIR) FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR") 1 Formål Den 16. august 2012 trådte forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ("EMIR")

Læs mere

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA-BoS-15/107 DA Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Forberedende retningslinjer for forsikringsselskabers og forsikringsdistributørers produkttilsynsog styringsprocesser

Forberedende retningslinjer for forsikringsselskabers og forsikringsdistributørers produkttilsynsog styringsprocesser EIOPA-BoS-16/071 DA Forberedende retningslinjer for forsikringsselskabers og forsikringsdistributørers produkttilsynsog styringsprocesser 1/12 Indledning 1.1. I overensstemmelse med artikel 9, stk. 2,

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, for

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 101/156 13.4.2017 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/697 af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0361 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0361 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0361 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 10.7.2007 KOM(2007) 361 endelig 2007/0143 (COD) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere