Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Side 1 af 7 Generalforsamling Referat af generalforsamling i Farum Fjernvarme torsdag den 26. september 2013, kl i Farum Park Sport og Konferencecenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår, herunder de af repræsentantskabet i gruppe I og II valgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter. 3. Det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Budget, herunder bestyrelsens honorar. 5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan. 6. Indkomne forslag fra andelshaverne. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Formanden bød velkommen til alle fremmødte, og inden start på generalforsamlingen benyttede han lejligheden til at præmiere 3 husstande for energibesparelser i sæsonen 2012/2013. Der blev trukket lod blandt de udvalgte 12 energisparere og følgende fik Kr ,- til Maglehøj 168 Kr ,- til Bybækpark 59 Kr ,- til Gammelgårdsvej 33 Øvrige 9 fik en sparepræmie. Ad 1. Advokat Henrik Seligmann blev valgt til dirigent og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Derefter blev dagsordenen gennemgået. Leif Christensen, Tornehøj 92, mente ikke, at de udsendte vedtægtsændringer var tilstrækkeligt udspecificerede samt, at det sidste forslag var så sent fremsendt, at der ikke kunne foretages afstemning. Ordstyreren mente, at hvis forslaget kunne behandles, så kunne der også stemmes. Michael Colding-Jørgensen, Kielshøj 47, bad om at få oplyst antal stemmeberettigede repræsentanter, deltagere/fuldmagter, samt hvor mange stemmer, der var bag bestyrelsen.

2 Side 2 af 7 Ordstyreren svarede, at spørgsmålet ville blive behandlet under punkt 5. Efterfølgende blev der optalt 40 stemmeberettigede/fuldmagter. Ad 2. Formanden begyndte sin beretning med at fortælle, at der var afholdt valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter i gruppe I og II med følgende resultat: Gruppe I Gruppe II Max Watson Søren Holm Pedersen Mette Andersen, genvalgt til bestyrelsessuppleant Annette Bjarnum Thomas Jensen Søren Holm takkede andelshaverne for deres tålmodighed i forbindelse med udmeldelsen af a conto prisen for varmeåret 2011/2012 og 2012/2013, som var baseret på prognoser fra Hillerød Forsyning. Det er derfor med stor glæde, at vi i august 2013 har kunnet sende penge retur til de fleste af vore andelshavere. Fastsættelsen af a conto MWh-prisen var for de nævnte varmeår var alt for høj (26%), og blev anket til Energistyrelsen sammen med den gamle sag vedrørende tilbagekøb af forsyningsledningen mellem Farum og Hillerød. Ultimo juni 2013 valgte Hillerød Forsyning at tilbagebetale 14.6 mio. kr. inkl. moms vedrørende regulering af varmekøbet for 2012/2013 samt tilbagebetaling for 2012 og Desuden er der indgået en ny aftale med Hillerød Forsyning, som giver Farum Fjernvarme en lidt lavere varmekøbspris. Måske kommer der flere penge retur, da Energitilsynet har bedt Hillerød Forsyning om yderligere dokumentation for priser m.v. fra 2007 og frem. Pr. 1. februar 2013 har Folketinget vedtaget en ny forsyningssikkerhedsafgift, som medfører en stigning på 36 kr./mwh. Formandens kommentar til Kritik af strukturen og manglende demokrati i Farum Fjernvarme : Efter en konflikt mellem almennyttige boligselskaber og private andelshavere i slutfirserne og begyndelsen af 1990-erne besluttede Gas-Varmeprisudvalget (Energitilsynet) via Folketinger, at Farum Fjernvarme skulle have følgende struktur: Ifølge udvalgets indstilling skulle boligselskaberne have 4 medlemmer i bestyrelsen og tilsvarende 4 til de private andelshavere + 1 medlem repræsenterende kommunen. Stemmeretten blev frataget andelshaverne og tildelt 2 repræsentantskaber på hver 20 medlemmer. Hvem har stemme-, møde- og taleret på generalforsamlingen/årsmødet: stemmeret Møde- og taleret Kundestørrelse/varmeaftag Almene boligselskaber gæstekort 51% Private andelshavere % Furesø kommune % Det har været et meget arbejdskrævende år med meget mødeaktivitet, både internt som eksternt, og store udfordring i forbindelse med de igangværende projekter forberedelse til

3 Side 3 af 7 biomasseværk og de seismiske undersøgelser. Alle har arbejdet målrettet og energisk på at finde de optimale fremtidssikrede løsninger på billigst mulig varmeforsyning i Farum Fjernvarme. Søren Holm Pedersen og rettede en speciel tak til Nighat Kamal for det kæmpe arbejde, der var lagt i det forløbne år. Vor konsulent, Henrik Andersen, vil fortælle om baggrunden for, hvorfor vi satser på geotermi, biomasseværk samt benyttelse af affaldsvarme fra Vestforbrændingen i sommerperioden. Pernille Aagaard vil derefter beskrive status for de igangværende sager hos Energistyrelsen og Energitilsynet. Ordet blev givet til Henrik Andersen, som er konsulent fra Dansk Fjernvarmes Projektselskab i Farum Fjernvarmes projektet for biomasseværk/geotermi i Farum. Henrik Andersen fortalt, at Farum Fjernvarmes kontrakt med Hillerød Forsyning udløber i 2015, og da Hillerød-værket er gammelt og ikke længere så rentabelt, er det besluttet i løbet af nogle år at nedlægge det. Anlæggene i Farum er heller ikke af ny dato, men det er gået indtil nu. Derfor er der brug for fremsynede og miljøbevidste tiltag, og det blev besluttet at undersøge, om geotermi kunne være en løsning for Farum. Licens til boring er for længst indhentet, og i sommerperioden er undergrundsforholdene i Farum og omegn blevet undersøgt. Et tog af vibrations-biler gennemkørte flere strækninger, hvor man på forhånd mente, der var gode jordbundsforhold. Nu afventes resultatet af målingerne og de foreløbige meldinger ser positive ud. Da geotermi ikke kan stå alene, fordi vandet fra undergrunden ikke har tilstrækkelig høj temperatur, er det nødvendigt at opvarme det på anden vis. Her kan et biomasseværk hjælpe til med opvarmningen. Et biomasseværk med flis afbrænding er en særdeles god investering, da flis er et billigt materiale i forhold til olie og gas, og endnu ikke så højt belagt med afgifter. Desuden er mange skovejere interesserede i at producere / levere flis. Et sådant værk kan opføres allerede nu og være et supplement til de eksisterende kedler på fjernvarmeværket. Derfor er der udarbejdet et projekt, som er sendt til godkendelse hos kommunen, som også skal anvise et sted, hvor biomasseværket kan opføres. Farum Fjernvarme har ønsker for 3 forskellige placeringer, som helst skal være i nærheden af stedet for en eventuel boring. Man foretrækker dog industriområdet i Farum, som ikke ligger så langt fra centralen på Rugmarken. Der er brug for rigtig mange vognlæs flis, og i det område vil kørslen til værket ikke være særlig generende for beboere. Varmeproduktion fra et biomasseværk er ikke særligt støjende. På spørgsmål om højden på skorsten var svaret, at den er 65 m 20 m lavere end Rugmarken. Paul Thomsen, Bavnebjergspark 4, spurgte, hvorfra der skulle købes flis masse? Der var jo store transportudgifter forbundet med fragt fra både USA, Europa og Østen. Henrik Andersen svarede, at der er nok indenlands flis masse, og de indenlandske skove kan omlægge deres produktion. Ejerne / skovene kan levere dobbelt mængde flis af i dag. Der er mange fjernvarmeværker, som bruger forskellig træmasse, men eksisterende kraftværker kan kun bruge træpiller, og det er noget andet. Nighat Kamal underbyggede dette ved at fortælle, at der er kontakt med landmænd i lokalområdet, som gerne vil levere, og desuden kan man supplere med andet dog til forhøjede priser og mere konkurrence. Prisen for olie og naturgas stiger kraftigt og er belagt med høje afgifter. Derfor drejer det sig om i videst muligt omfang at finde den bedste løsning. Vestforbrændringen vil også kunne sælge affaldsvarme om sommeren.

4 Side 4 af 7 Herefter blev det advokat Pernille Aagaard tur til at kommentere status for prissagen og transmissionsledningen: Pernille Aagaard fremlagde prissagen, som foreløbigt har resulteret i Hillerød Forsynings indbetaling af 14,6 mio kr. Energitilsynet har dog forlangt flere oplysninger om afregning af varmepriser siden 2007 fra Hillerød. Efter Dong solgte værket til Vattenfall, som efterfølgende i 2011 solgte værket til Vestforbrændingen, er prisen på varmekøb og afdrag på forsyningsledningen blevet afregnet på forskellig vis. Forsyningsledningen, som Farum Fjernvarme er blevet opkrævet 50 millioner for, skal ifølge den gældende aftale være afdraget, når leveringsaftalen ophører i 2015, og derfor kan Vestforbrændingen ikke forlange yderligere betaling. Det tager tid og kan være vanskeligt at fremskaffe dette materiale hos Hillerød Forsyning, og samtidig er procedurerne hos Energitilsynet / Energistyrelsen meget langsommelige. Bjarne Christiansen udtalte, at nu må det været tid til forlig. Pernille Aagaard svarede, at det trækker ud med forlig, når 2 parter skal være enige. Niels Møller Jørgensen, Engtoftevej 2A, var forundret over geotermiprojektet, som han fandt meget risikabelt. Mente at man burde vente til Energistyrelsens afgørelse foreligger. Eller afvente eventuelle prøvetest af andre geotermiprojekter. Dong har jo trukket sig fra tests, er man klar over hvorfor? Nighat Kamal erkender, at det er et højrisiko projekt og kan det lade sig gøre uden at knække halsen, og er undergrunden egnet? Analysen ser ud til at holde stik, og i m dybde er vandledningerne ubrudte og ser ud til at være egnede. Flere risici og forhold skal undersøges i de næste 2 år, hvor eventuelle problemer vil blive forsvarligt gennemarbejdet. Forsikringsforholdene i dette projekt skal også være i orden. EU vil måske give tilskud til geotermiske boringer, og Nighat Kamal vil afdække mulighederne i den forbindelse. P.t. er der i Danmark 14 projekter i gang med geotermi, bl.a. i Hillerød. Max Watson og Thomas Jensen nævnte, at der måske kunne blive tale om et samarbejde med Hillerød. Jens Vium, Duemosepark 17, udtrykte skuffelse over en ufin fremlæggelse af Hillerød-sagen, og hvori der var forelagt forkerte oplysninger. Steen Fick mente, at de oplyste omkostningstal, forelagt af Hillerødværket, gav Farum Fjernvarme en anderledes opfattelse af opgørelsesmetoden. Gitte Henriksen (fra kommunen) syntes, at man skulle komme videre med fornuftige fjernvarmepriser. Paul Thomsen spurgte, fra hvilken kasse de 8 millioner til de geotermiske undersøgelser blev taget. Sten Fick oplyste, at dette beløb tages fra egenkapitalen, blev oplyst ved generalforsamlingen i Leif Christensen roste bestyrelsen for at indhente så mange eksperter til at fortælle om projekterne. Han kunne dog godt tænke sig at få at vide, hvem der er interesseret i at investere eller låne penge ud til projektet. Og havde man tænkt over afgifter? Jens Vium sagde, at ingen kan garantere for en afgiftsbeskatning. Nighat Kamal pointerede, at en beslutning om at fortsætte geotermi projektet skal først forelægges til endelig godkendelse af repræsentantskaberne på en generalforsamling, når alle

5 Side 5 af 7 aspekter, også de økonomiske, er grundigt bearbejdet. Ad 3. Per Frost Jensen, revisor, gennemgik regnskabet. Der blev kun stillet få tekniske spørgsmål, og Michael Colding-Jørgensen ønskede at få personaleudgifter mere specificeret. Regnskabet blev herefter godkendt. Ad 4. Steen Fick præsenterede forslag til budget for 2013/2014. Han fortalte, at administrations omkostningerne også omfattede den pris Farum Fjernvarme må betale for ikke opnåede fastsatte energibesparelser. Disse måtte købes hos andre selskaber. Leif Christensen ville gerne vide, om udgifter til geotermi-projektet holder sig indenfor budgettet, og hvor i budgettet det var anført. Nighat Kamal fortalte, at så længe det drejer sig om undersøgelsesomkostninger, skal det ifølge regnskabs- og varmeforsyningsloven fremgå af årets regnskab. Der bliver selvfølgelig holdt nøje øje med, at samtlige udgifter ikke overstiger de 8 millioner kr., hvilket revisoren bekræftede. Investeringsplanen vil fremadrettet blive lagt på hjemmesiden. På spørgsmål om honorar til bestyrelsen var svaret, at det samlede honorar var uændret fra sidste år på ,- kr. Budgettet blev vedtaget. Ad 5. Af hensyn til det fremskredne tidspunkt forslog bestyrelsen, at punkt 5, forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer, udskydes til en ekstraordinær generalforsamling. Lars Carpens udtalte, at han ønskede at de fremsatte forslag til vedtægtsændringer var blevet gennemgået og årsagen til ændringerne forklaret. Ad 7. Per Frost Jensen blev genvalgt til revisor. Mette Andersen og Annette Bjarnum præsenterede herefter, hvilke mødeaktiviteter, der havde været i det forløbne år, og andet arbejde de tilrettelagde som formænd for henholdsvis repræsentantskab I og repræsentantskab II. Ad 8. Under Eventuelt rejste Egon Petersen, Kjærbovænge 16, sig og udtrykte forundring over de kritiske spørgsmål om geotermi undersøgelserne, biomasseværket og økonomien herom, og den dårlige stemning det medførte. Han har med stor interesse fulgt Farum Fjernvarme og bestyrelsens tiltag for at undersøge markedet for at fremtidssikre andelshavere og lejeres

6 Side 6 af 7 mulighed til at skaffe bedst og billigst varme. Derfor forstår han ikke de mange kritiske fremstillinger i sagerne. Det er jo til alles bedste. Det fastsatte beløb til undersøgelserne er nu engang bevilget, og først efter en analyse af de disse målinger, vil en indstilling til fortsættelse af projektet blive forelagt på en generalforsamling. Egon Petersen opfordrede forsamlingen til positivt at støtte de forskellige tiltag. Vi kører jo ikke længere med heste. Poul Lindhardt, Bavnebjærgspark 18, mente, at nøgletallene i regnskabet var forvirrende, når der f.eks. stod 5 nye målere og 72 nye stik. Forklaringen er, at det drejede sig om 5 nye etagebyggerier med tilsammen 72 lejere. Paul Thomsen vil ved næste valg af repræsentanter foreslå, at kandidaterne præsenteres eventuelt på hjemmesiden med tilknytning og interesse for fjernvarmeværket. Mette Andersen vil sørge for præsentationen sker, når der næste gang holdes valg. Michael Colding-Jørgensen foreslog at ansvar skulle pålægges repræsentantskabet. Det var formanden imod, idet det ville blive helt umuligt at styre en forretning med så mange beslutningstagere. Bestyrelsen bliver jo valgt af begge repræsentantskaber for i fællesskab at træffe de løbende overordnede beslutninger i driften af værket. Bestyrelsen skal stå med ansvaret, men skal selvfølgelig holde repræsentantskaberne orienteret. Michael Colding-Jørgensen spurgte: Forretningsudvalget hvem er det, og hvornår vælges det? Steen Fick fortalte, at forretningsudvalget består af Søren Holm Pedersen, Steen Fick, Kirsten Nielsen og Thomas Jensen. Jens Vium foreslog, at der forud for næste års generalforsamling blev indrykket en annonce i Farum Avis, om deadline for indsendelse af forslag til den kommende generalforsamling. Kurt Pihl udtalte, at varmeprisen i Farum har en kedelig rekord. Han savner prioritering. Nighat Kamal fortalte, at tilskuddet fra energiministeriet vil bortfalde, og det medvirker til en fremskyndelse af biomasseværket. Den nuværende løsning er kun midlertidig, men der kan opnås en besparelse på 35% ved et nyt værk. Det kan så suppleres med billig affaldsvarme fra Vestforbrændingen i sommermånederne, hvor det vil være dyrere at bruge flisværket. Formanden takkede personalet og bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år. Gitte Henriksen trækker sig fra politik og dermed fra bestyrelsen, og vil blive afløst af en anden person fra byrådet. I den tid Gitte har deltaget, har hun tilført meget kvalitet til bestyrelsesarbejdet i Farum Fjernvarme. Tak til Gitte for indsatsen og for samarbejdet Tak til dirigenten for afvikling af generalforsamlingen.. Generalforsamlingen sluttede kl

7 Side 7 af 7 Referent: Karin Nygaard, Dirigent: Henrik Seligmann

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 26. september 2013 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere