GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010"

Transkript

1 GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010 Mundtlig beretning. Kære sendemænd uanset køn. Kære medlemmer af Grænseforeningen. Kære samarbejdspartnere og gæster fra begge sider af grænsen. I forbindelse med Sendemandsmødet har vi vænnet os til at sætte urene om til vintertid. Nu samles vi så få uger efter, at vi er gået over til sommertid. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har haft lidt svært ved at indstille også det indre ur på, at nu er det atter tid for Sendemandsmøde. Men fortvivl ikke. At det blot er et halvt år siden, vi var samlet sidst her på Vingstedcentret, indebærer også fordele, hvoraf den største nok er, at formandens beretning bliver kort. Allerede næste år vil vi være anderledes indstillet på, at Sendemandsmødet afvikles i det tidlige forår. I dag med den omtalte lidt usædvanlige fornemmelse i kroppen rydder vi op og afslutter overgangsordningen, efter at vi med så glædeligt stort flertal for et halvt år siden vedtog den nok største strukturændring i foreningens historie. Oprydning betyder, at vi i dag for første gang vil se foreningens ledelse fremstå som resultat af direkte valg på et Sendemandsmøde. Oprydning betyder også, at vi i dag behandler et regnskabsår på kun ni måneder for at få foreningens omlægning af regnskabsåret fra det gamle finansår til kalenderåret til at falde på plads. Sydslesvigloven. Den 23. marts blev Sydslesvigloven ved 3. behandling enstemmigt vedtaget i Folketinget. Loven trådte i kraft den 1. april. Jeg skal her indskrænke mig til nogle få principielle bemærkninger også fordi lovforslaget blev udførligt behandlet i beretningen i oktober. Der er al mulig grund til fra Grænseforeningens side at udtrykke anerkendelse over for daværende undervisningsminister Bertel Haarder og over for Seksmandsudvalget med Kim Andersen i spidsen for det fornemme politiske arbejde som førte til, at Sydslesvigloven kom igennem Folketinget uden der var nogen, der stemte imod. Den enstemmige vedtagelse betyder, at vi stadig kan føle samhørighed med H.P. Hanssens principielle synspunkt, som han hævdede i de bevægede dage for 90 år siden og også både før og efter, at den sønderjyske sag, arbejdet for danskheden i grænselandet, bør være hævet over partiskel og partistridigheder. Ulykkeligvis kan vi ikke notere en tilsvarende enighed, blandt dem loven er til for at gavne. Nærmere betegnet har den kloge og nødvendige nyskabelse om, at der efter loven vil kunne ydes støtte til oplysningsarbejde nord for grænsen, vakt en del opstandelse blandt nogle af de sydslesvigske organisationer, fordi Grænseforeningen fra starten har meldt ud, at denne meget vigtige oplysningsopgave vil vi gerne være med i. Det er lidt mærkeligt, at dette forhold kan vække diskussion. Grænseforeningen har bogstavelig talt lige siden Genforeningen arbejdet for at fortælle danskerne, hvor vigtigt det er at støtte vore landsmænd syd for grænsen og være opmærksom på, hvad mindretallet betyder for det danske folk.

2 2 Det er faktisk derfor, Grænseforeningen er sat i verden. Den opgave vil vi fortsat gerne arbejde med der er mildt sagt behov for det. Vi ved alle, at diskussionen skyldes, at Grænseforeningen søger om at få del i de penge, Sydslesvigudvalget måtte beslutte sig for, kan gå til oplysningsarbejde. Skrækscenariet i Sydslesvig hedder: Hvis der ikke kommer flere penge på bevillingen betyder det jo, at penge til oplysningsarbejdet til Grænseforeningen eller andre interesserede oplysere nord for grænsen medfører, at vi får færre penge at arbejde med i organisationerne i Sydslesvig. For mig har det været en meget tankevækkende oplevelse, at det ikke har været muligt udadtil at signalere fuld enighed mellem mindretallets organisationer og Grænseforeningen i den nuværende situation. Dermed sigter jeg til, at Sydslesvigloven jo ikke er nogen budgetlov. Hvor mange penge, vi taler om, afgøres til efteråret i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for Derfor siger vi nu i fuld enighed, at såfremt den gode samarbejdets ånd, ministeren så kraftigt betonede under behandlingen af loven, skal kunne trives, så må det være naturligt, at der følger penge med de nye opgaver, loven lukker op for. Det er først og fremmest oplysningsdelen samt en absolut tiltrængt styrkelse af sekretariatsbetjeningen fra Undervisningsministeriet af Sydslesvigudvalget. En sådan enighed, præget af offensiv tænkning, har vi ikke kunnet opnå. Knud-Erik Therkelsen og jeg inviterede i februar os selv til Flensborg til en række møder med mindretallets organisationer for at fjerne misforståelser og give vore venner fuld indsigt i Grænseforeningens overvejelser, også af økonomisk art, i forbindelse med oplysningsarbejdet. Vi betonede igen og igen, at opgaven over for en dansk befolkning, som stort set har glemt Sydslesvig, er stor, og at ingen kan løfte opgaven alene. Den kræver samarbejde over en bred front. Og den kræver professionalisme og kendskab til mediebilledet. Ganske som vi ikke kunne drømme om at påstå, at vi har et intimt kendskab til medievirkeligheden og oplysningsvilkårene syd for grænsen, vil vi til gengæld også hævde, at man ikke kan sidde syd for grænsen og have førstehåndskendskab til, hvordan medierne og folkeoplysningen i Danmark fungerer. Kort og godt: vi har brug for hinanden. Det har vi i Grænseforeningen altid ment var tilfældet. Men jeg må tilstå, at der i de forløbne måneder er faldet en række bemærkninger, som godt kan få én til at spørge sig selv, om der nogle steder i mindretallet trives den opfattelse, at Grænseforeningen er fin at have, når den kommer med milde gaver og bidrager til festtalerne ved årsmøderne. Men ud over dette nej tak. Skal jeg tage de optimistiske briller på og det er næsten altid dem, jeg har på så må jeg sige, at jeg tror den opfattelse trods alt begynder at fæstne sig, at der ikke er nogen vej uden om det brede samarbejde hen over grænsen om oplysningsindsatsen. Det har der på det seneste været flere gode tegn på, bl.a. lederartiklen i SSF s medlemsblad Kontakt den 8. april, hvor foreningen ønsker os et godt Sendemandsmøde. Lige nu afventer vi, om Det sydslesvigske Samråd kan blive enige om en samlet oplysningsstrategi for mindretallet. En sådan har man arbejdet på at formulere i snart mange måneder, og vi håber bestræbelserne krones med held. Den enkleste måde at sikre den fremtidige dialog om opgaverne på, vil være direkte mellem Samrådet og Grænseforeningen. En nyskabelse, som blev nævnt flere gange på februarmøderne, var da også, at når sydslesvigerne har afklaret deres interne situation, kunne regelmæssige møder mellem Grænseforeningen og Samrådet være en god idé. Denne åbning hilser vi med glæde.

3 3 Når vi lægger så stor vægt på denne sag, er det fordi vi er dybt overbeviste om, at et øget oplysningsniveau blandt danskerne er en forudsætning for, at man på sigt kan opretholde den folkelige og politiske opbakning til, at den danske stat generøst støtter mindretallet i Sydslesvig. Men oplysningsspørgsmålet er jo blot et lille hjørne af den samlede lov. Der er også mange andre områder, hvor der er nok at tale om. Samtalerne fortsætter på mandag og tirsdag, hvor Sydslesvigudvalget som Seksmandsudvalget jo nu hedder - har indkaldt til konference på Sandbjerg Slot uden for Sønderborg. Grænselandets oplysningsfond. Som altid foretrækker vi i Grænseforeningen at være aktive og agerende, frem for afventende og reagerende. Vi har derfor ikke siddet med hænderne i skødet i nervøs venten på Sydslesvigudvalgets beslutning senere på året, men undersøgt, hvad vi under alle omstændigheder selv kan gøre. Det har ført til, at vi har dannet Grænselandets Oplysningsfond, som har fået hjemsted i Aabenraa hos UdviklingsRåd Sønderjylland. Vi har sparet sammen i nogle år i vort fondsregnskab, så vi har kunnet etablere fonden med de kroner, det koster at stifte en sådan fond, og desuden kan vi fra starten placere 1.2 millioner kroner i Grænselandets Oplysningsfond, som funderet i Nordslesvig vil skulle sætte oplysningsarbejde i gang. Vi regner med, at det derefter årligt vil være muligt for os at skyde kroner ind. Skal det virkelig batte noget, vil det være vigtigt, at der er samarbejdspartnere, der vil være med også økonomisk fordi de kan se, at vi her har skabt et redskab, der vil kunne komme til at gøre nytte i oplysningsindsatsen både specifikt om mindretallet - eller for den sags skyld mindretallene - men også mere alment om grænselandet i det hele taget. Hvis ikke Slesvig skal havne i en lomme mellem trekantsområdet og aksen over til Esbjerg mod nord og aksen Kiel-Hamborg mod syd, er en særlig indsats nødvendig. Det burde kunne erkendes både i Nord- og Sydslesvig. Jeg vil tro regionsformand Carl Holst kommer ind på problemstillingen i sit indlæg sidst på eftermiddagen, når Sendemandsmødet er slut. Vi har ved de føromtalte møder i Flensborg inviteret mindretallets organisationer til at interessere sig for samarbejdsmulighederne i Grænselandets Oplysningsfond. Og vi gør i den kommende tid det samme til potentielt interesserede nord for grænsen. Hvilken fortælling? Med henblik på de videre samtaler om oplysningsarbejdet er det vigtigt at sige, at det jo ikke er nok at blive enige om, at der skal oplyses og at der skal samarbejdes. Derefter kommer det nok så vigtige spørgsmål, hvad der skal samarbejdes om. Med andre ord: hvad er det for en fortælling om mindretallet vi skal søge at få spredt? For Grænseforeningen er der ingen tvivl. Vi kan ikke fascinere eller overbevise om Sydslesvigs betydning for nutidens danskere ved at berette den gamle fortælling om , 1864, 1920 og

4 4 Den fortælling hørte hjemme i en tid, hvor den historisk-kulturelle arv i landet var helt anderledes stærk, end den er i dag. En tid, da mennesker voksede op med en forankret tidsopfattelse med fortid, nutid og fremtid og følgelig også med en sans for historiens kronologi, som de tilmed havde mødt i skolens historieundervisning. I dag er menneskenes børn langt mere punktorienterede og retter sig mod, hvad der sker lige nu. Lykkeligvis er Sydslesvig også her leveringsdygtig. Nemlig med den nye fortælling om en gruppe mennesker, som lever i en region med en ganske særlig dynamik. En region, hvor man ikke kan undgå at skulle tage stilling til mødet mellem flere kulturer. En region, hvor to eller flere kulturer lever side om side, og hvor menneske er to- eller tresprogede. Danskheden i Sydslesvig, som den i al sin kompleksitet udfolder sig i dag, vil for mange danskere kunne tjene som en øjenåbner. Andre kan den hjælpe til en genopdagelse af noget vi har glemt under presset fra vore nye medborgere af anden etnisk-kulturel herkomst, som medfører, at det danske samfunds meget ensartede præg er blevet udvisket. Nemlig opdagelsen af, at det danske findes i mange modeller. Den nye fortælling bygger altså ikke blot på, at Sydslesvig har brug for Danmark. Det er i lige så høj grad Danmark, der har brug for Sydslesvig. Denne opfattelse bringer vi til torvs ved enhver given lejlighed både mundtligt og skriftligt. Også her kan jeg mærke, at der begynder at blive lyttet. Det er spændende, at det traditionelle debatmøde på årsmødelørdagens formiddag på Flensborghus i år har fået overskriften: Glæden ved Sydslesvig del den med andre, men hvordan? Her lægges der direkte op til, at panelet skal forholde sig til, hvilken Sydslesvig fortælling, der bør synliggøre mindretallet i Danmark. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at vi netop har oplevet den klarest tænkelige symbolske markering af, at den gamle fortælling med dens frontdannelse mellem dansk og tysk nu hører historien til. Den 18. februar traf byrådet i Flensborg den formelle beslutning om at genopstille Istedløven på dens oprindelige plads på byens gamle kirkegård. Den oprindelige sokkel af sandsten bliver rekonstrueret, de oprindelige plaketter anbringes på soklens sider, og under den oprindelige indskrft på forsiden Isted Den 25. juli Rejst 1862 vil der blive tilføjet, at statuen er genrejst i 2010 som et tegn på venskab og tillid mellem danskere og tyskere. Indvielsesdatoen, man sigter mod, er 12. september. To misforståelser og en satsning. Her mod slutningen af min korte beretning vil jeg først rette et par misforståelser, som man møder en gang imellem. At vi er gået fra at være en primært pengeindsamlende til en primært folkeoplysende organisation har medført, at der er nogle der tror, at vi slet ikke samler penge ind og deler penge ud. Nuvel, vi har måttet nedlægge Det sønderjyske Lotteri, simpelthen fordi omsætningen blev for lille til at kunne leve op til kravene for et landslotteri. Men Dybbølmærket lever fortsat. En række af vore lokalforeninger sælger fortsat mærkerne, og har netop gjort det her torsdag og fredag og gør det i dag. Hvad vi har opgivet i forbindelse med mærkerne er at mobilisere skoleklasser ud over hele landet til at gå ud og sælge Dybbølmærker. Vi var nået ned på, at det efterhånden var mindre end 100 folkeskoler, der ville være med, og

5 5 der var derfor ikke en fornuftig balance mellem de kræfter, vort sekretariat brugte, og det der kom ud af anstrengelserne. I stedet opfordrer vi så vore lokalforeninger ud over landet til selv at tage kontakt med den lokale folkeskole, hvad nogle af dem gør med godt resultat. Som man kan se af årsregnskabet, som vi har på dagsordenen senere, indbragte salget af Dybbøl mærker i fjor kroner. Det kræver knofedt at opnå et så udmærket resultat. Jeg kan kun opfordre til at vi kæmper for Dybbølmærket, som ikke bare af økonomiske grunde er en værdifuld tradition. Endelig skal det nævnes, at vi jo fortsat via de mange fonde, vi bestyrer, årligt sender over en million kroner til arbejdet i grænselandet hvortil kommer, at der er en del lokalforeninger, som har deres egne projekter eller samarbejdspartnere syd for grænsen, der støttes. En anden misforståelse er, at man af og til møder den opfattelse, at det er mærkeligt Grænseforeningen taler om en stram økonomi, når vi har råd til at lave projektet med Kulturmødeambassadørerne. Det kunne vi jo bare lade være med, og i stedet sende pengene til Sydslesvig. Lad mig derfor gentage, hvad jeg sagde i årsberetningen for et halvt år siden: Projektet koster ikke Grænseforeningen en krone. Det er finansieret med halvanden million kroner givet direkte til dette projekt fra først og fremmest Integrationsministeriet, Tryg-Fonden og Dansk Folkeoplysnings Samråd. Men det er altså definerede projektbevillinger, og ikke penge, vi bare kunne have brugt til noget andet, for vi har fået dem til dette konkrete formål. Og da vi også jævnligt møder spørgsmålet, hvad Kulturmødeambassadørerne nu har med Sydslesvig at gøre, vil jeg gerne også gentage den officielle formålsparagraf for projektet: Det overordnede formål er at øge unges forståelse og anerkendelse af, at blandingskulturer er en ressource. Dette forudsætter øget viden om minoriteter og mindretal, og projektet fokuserer derfor på at skabe dialog mellem forskellige grupper af unge på ung-til-ung debatmøder. På debatmøderne gives ansigter og personlige stemmer til mangfoldigheden i Danmark, hvorved abstrakte temaer om tilhør og identitet gøres konkrete hos målgruppens unge. Et vigtigt delformål er desuden at inddrage erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland, hvor det er lykkedes at ændre forholdet mellem flertal og mindretal fra konflikt til fredelig sameksistens. Erfaringerne fra grænselandet bidrager også med budskabet om, at man kan leve i harmoni med flersproglig identitet og blandingskulturer. Projektet fokuserer på det, der er fælles blandt unge fra nationale mindretal og etniske minoriteter for at igangsætte en berigende erfaringsudveksling både internt i kulturambassadørkorpset og med målgruppens unge. Ingen årsberetning uden at jeg fortæller om kampen for at holde feriebørns samarbejdet levende. I fineste forståelse med Dansk Skoleforening i Sydslesvig søger vi at vende hver en sten, for at se om vi kan holde dette værdifulde arbejde ikke blot levende, men forbedre det. På en række møde rundt i landet, har Feriebørnskomitéens formand Ulla Bay og vores kontaktperson Jytte Nielsen sammen med Skoleforeningens direktør Anders Molt Ipsen og den nye leder af arbejdet fra sydslesvigsk side, Eberhard von Oettingen, drøftet arbejdet med de fremmødte. Fra sekretariatet har Knud-Erik Therkelsen og Claus Jørn Jensen deltaget. Nu undersøges det så nærmere, hvilke organisatoriske forbedringer og pr-mæssige fornyelser, der kan laves.

6 6 Desuden har vi - bl.a. på et møde hvor Grænseforeningens forretningsudvalg i Flensborg mødtes med Skoleforeningens ledelse drøftet nye former for samarbejde til at supplere det klassiske feriebørnsarbejde. Herunder har vi diskuteret mulighederne for uden for ferietiden at lave udveksling af grupper sydfra og nordfra. På Fyn har Rasmus Laursen taget initiativ til en nyorganisering af arbejdet i Assens kommune. På en særlig stand på den store messe Ferie for alle i Herning kom Carsten Dalgaard og Claus Jørn i kontakt med masser af mennesker. Jo, der kæmpes virkelig for at holde feriebørnsbegrebet levende. Og i det hele taget gælder det fortsat, at bevægelser hen over grænsen for at holde kontakten mellem Danmark og mindretallet intakt, er noget af det mest værdifuld vi kan foretage os. Det gælder fra feriebørn over lejrskoler, efterskoleophold og højskoleophold til pantbodssamarbejde på Roskilde Festivalen til alle mulige andre initiativer, der holder forbindelsen levende mellem flertal og mindretal i det danske fællesskab.. Foreningslivet. Det har været meget glædeligt i foreningens indre liv at opleve den energi, hvormed man er gået til opgaven med at finde gode kandidater til bestyrelsesvalget. I det hele taget synes det som om, de senere års bevidste arbejde med at fusionere lokalforeninger til større og derfor lidt mere slagkraftige enheder, bærer frugt. Da jeg blev formand for 4 ½ år siden var der 121 lokalforeninger. Det tal er i dag reduceret med lidt over 30 foreninger, men det har ikke betydet mindre liv i Grænseforeningen. Tværtimod har man stadig flere steder fået øjnene op for, at sammenlægninger kan være en god ting, også selv om de medfører at nogle medlemmer skal køre lidt længere til arrangementerne. Claus Jørn har hele tiden været ankermand i denne vigtige proces, og han tipper at vi endnu har en håndfuld fusioner foran os. Det skulle ikke være nødvendigt at begrunde nærmere, hvorfor processen er vigtig. Uden levende lokalforeninger er der ingen Grænseforening, og vort mål om at foreningen skal være et levende fællesskab, vil blot være tom snak. Derfor en stor tak til alle Jer, som holder fanen højt i det daglige arbejde og sørger for alle arrangementerne, alle turene, alle foredragsaftenerne og hvad der ellers stables på benene alt sammen for at holde bevidstheden om mindretallet levende i Danmark og bygge bro over grænsen. Også på anden vis har den store strukturændring skabt bevægelse i foreningen. Det forhold, at kredsinddelingen ikke længere er vedtægtsbestemt, har udløst spændende drøftelser mange steder. Jeg tror der vil vise sig et nuanceret billede, hvor man nogle steder bevarer og måske udvider kredsarbejdet, mens man andre steder kan have kontakt om konkrete opgaver uden direkte at tale om, at man udgør en kreds med bestyrelse og det hele. Tak. Der er en række begivenheder og initiativer fra det sidste halve år, man kunne have lyst til at nævne. Men jeg vil holde mit løfte om at beretningen bliver kort, og i stedet sige, at er der noget I har savnet, så lad os tage det op i debatten om lidt.

7 7 Som nævnt i indledningen gør vi i dag overgangen fra den gamle til den nye struktur færdig. Det ses også af, at Grænseforeningens hovedstyrelse holdt det sidste møde den 6. februar og at det sidste møde i forretningsudvalget blev afholdt i aftes. En hjertelig tak til både kredsvalgte og tingvalgte for den gode og engagerede måde, hvorpå I har deltaget i arbejdet til det sidste. Og om nogle timer holder Grænseforeningens nye bestyrelse sit første møde. Jo, det er en fornyelsens tid i vor gamle forening, som til november fylder 90 år, men ikke har tænkt sig at indstille skydningen af den grund. Dertil er den opgave vi arbejder med alt for vigtig. Det forløbne halve år med dets præg af overgang har ud over det almindelige arbejde derfor også budt på en lang række ekstraordinære opgaver for sekretariatet. De er blevet klaret med vanlig professionalisme og engagement. Også denne beretning skal derfor slutte med en varm tak til Knud- Erik Therkelsen og sekretariatet i Peder Skrams gade 5. Finn Slumstrup

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini.

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini. Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af ordinært møde den 30.

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 1 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 Kære venner Jeg er stolt over

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder. Find Sydslesvig. Tak for invitationen...

Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder. Find Sydslesvig. Tak for invitationen... Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Første næstformand for SSF og formand for SSF s Årsmødeudvalg Gitte Hougård-Werner Ved årsmødet fredag den 19. juni 2015 På Kaj Munk-Skolen,

Læs mere

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk Vedtægter 28. Februar 2015 1 Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Danmarks Rigsspillemænd. Selskabet er indtil videre hjemmehørende i Roskilde, hvor det er stiftet. Danmarks rigsspillemænd er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Resumé af Møde i Det Sydslesvigske Samråd onsdag den 3. september 2014 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Afbud: Gæster: Referent: Jon Hardon Hansen,

Læs mere

Kronik: Jeg er også dansker

Kronik: Jeg er også dansker Manu Sareen Kronik: Jeg er også dansker Vi kan lære meget af Sønderjylland, hvis vi ønsker at løse integrationsudfordringerne i resten af Danmark Jeg er også dansker men jeg er også inder, københavner

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 19. september 2014 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1 Private foreningsarkiver Arkiv F 95, Sydslesvig afdeling Oprettet 1964, 20/1 Formand for, Sydslesvig afd. var 1964-1987 provst Karstoft, Flensborg, 1988 - Sv. Kohrt, Husby. afl. af provst Karstoft, Flensborg,

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE I SAMARBEJDE MED TOM BUK-SWIENTY OG GRÆNSEFORENINGEN. 13. - 19.

SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE I SAMARBEJDE MED TOM BUK-SWIENTY OG GRÆNSEFORENINGEN. 13. - 19. SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE I SAMARBEJDE MED TOM BUK-SWIENTY OG GRÆNSEFORENINGEN 13. - 19. april 2014 SLAGTEBÆNK DYBBØL 150 ÅR EFTER 1864 OG DEN DANSKE SELVFORSTÅELSE

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Generalforsamling i Fælleslisten den 13. marts 2013.

Generalforsamling i Fælleslisten den 13. marts 2013. 2013-03-13 Generalforsamling i Fælleslisten den 13. marts 2013. Pkt. 1 Valg af dirigent og referent Dirigent Aksel Jepsen foreslået og valgt Referent Gitte Uttrup foreslået og valgt Pkt. 2 Beretning ved

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014 Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014 Sager der Samler har nu eksisteret i halvandet år. Dette er bestyrelsens beretning på den første ordinære generalforsamling. Beretningen er en fortælling

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion.

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion. Vedtægter for SUPER8 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Super8. Dens hjemsted er Århus. FORMÅL 2 Super8 s formål er: At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole.

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vestbirk Musik- og Sportsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

FUNDATS for DcH s Initiativfond

FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond. (Indgår i DcH Årbogen som ORIENTERING nr. 29.) Initiativfondens idegrundlag. Fonden skal skabe en økonomisk baggrund der skal bruges til

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

spå, at økonomien i dag, i morgen og i fremtiden fortsat vil være det største diskussionsemne.

spå, at økonomien i dag, i morgen og i fremtiden fortsat vil være det største diskussionsemne. Efterårstanker Af Frode Sørensen Forhenværende folketingsmedlem, medlem af Slesvig-Ligaens bestyrelse & 6-mandsudvalget vedr. Sydslesvig Over alt i verden, hvor der som i Sønderjylland i 1920 bliver ændret

Læs mere

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul.

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. København den 22. december 2014 Kære andelshavere, Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. Lånomlægningen er nu gennemført. Bestyrelsen

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f).

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). ø Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). Ulla og Kim (3c) har givet skriftlig fuldmagt til Claus

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Kommunikation og adfærd

Kommunikation og adfærd Kommunikation og adfærd Indledning I dit arbejde som servicegartner kommer du i kontakt med to grupper: Planter og mennesker. Delkurserne har indtil nu handlet om at hjælpe dig med at blive bedre til at

Læs mere

DIALOGMØDER NATIONALE MINDRETAL IDENTITET KULTURMØDEBLOG NATIONALITET ETNISKE MINORITETER MEDBORGERSKAB

DIALOGMØDER NATIONALE MINDRETAL IDENTITET KULTURMØDEBLOG NATIONALITET ETNISKE MINORITETER MEDBORGERSKAB DIALOGMØDER NATIONALE MINDRETAL KULTURMØDEBLOG NATIONALITET ETNISKE MINORITETER MEDBORGERSKAB Grænseforeningen er meget mere end Dybbølindsamling og oplysning om noget, der var. Grænseforeningen går forrest

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland - ALTERNATIVET 1 Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Sjælland, herefter i vedtægterne

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Studieturen 2013

MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Studieturen 2013 MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG Studieturen 2013 Som tidligere oplyst finder studieturen i år sted i dagene 30. august - 1. september og med bus fra Helsingør Turistfart.

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen 1.11.2011 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen Til stede: Åse Jørgensen, Andreas André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Lars Wichmann,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 13.00-16.00. Temadag konflikthåndtering. Perspektiver på At-være-proaktiv-i-egen-praksis

Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 13.00-16.00. Temadag konflikthåndtering. Perspektiver på At-være-proaktiv-i-egen-praksis Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 13.00-16.00 Temadag konflikthåndtering Perspektiver på At-være-proaktiv-i-egen-praksis Perspektiver på At-være-proaktiv-i-egen-praksis Temadag Konflikthåndtering Tirsdag den

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Velkommen til Julelotteriet

Velkommen til Julelotteriet Velkommen til Julelotteriet Børnehjælpsdagens Julelotteri siden 1999 Velkommen til vores Fif og Fakta katalog, hvor vi har samlet en masse inspiration til at komme godt i gang med salget af årets Julelotteri.

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014

Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale mellem Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigudvalget 2014 Resultataftale 2014 mellem Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigudvalget 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem

Læs mere