GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010"

Transkript

1 GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010 Mundtlig beretning. Kære sendemænd uanset køn. Kære medlemmer af Grænseforeningen. Kære samarbejdspartnere og gæster fra begge sider af grænsen. I forbindelse med Sendemandsmødet har vi vænnet os til at sætte urene om til vintertid. Nu samles vi så få uger efter, at vi er gået over til sommertid. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har haft lidt svært ved at indstille også det indre ur på, at nu er det atter tid for Sendemandsmøde. Men fortvivl ikke. At det blot er et halvt år siden, vi var samlet sidst her på Vingstedcentret, indebærer også fordele, hvoraf den største nok er, at formandens beretning bliver kort. Allerede næste år vil vi være anderledes indstillet på, at Sendemandsmødet afvikles i det tidlige forår. I dag med den omtalte lidt usædvanlige fornemmelse i kroppen rydder vi op og afslutter overgangsordningen, efter at vi med så glædeligt stort flertal for et halvt år siden vedtog den nok største strukturændring i foreningens historie. Oprydning betyder, at vi i dag for første gang vil se foreningens ledelse fremstå som resultat af direkte valg på et Sendemandsmøde. Oprydning betyder også, at vi i dag behandler et regnskabsår på kun ni måneder for at få foreningens omlægning af regnskabsåret fra det gamle finansår til kalenderåret til at falde på plads. Sydslesvigloven. Den 23. marts blev Sydslesvigloven ved 3. behandling enstemmigt vedtaget i Folketinget. Loven trådte i kraft den 1. april. Jeg skal her indskrænke mig til nogle få principielle bemærkninger også fordi lovforslaget blev udførligt behandlet i beretningen i oktober. Der er al mulig grund til fra Grænseforeningens side at udtrykke anerkendelse over for daværende undervisningsminister Bertel Haarder og over for Seksmandsudvalget med Kim Andersen i spidsen for det fornemme politiske arbejde som førte til, at Sydslesvigloven kom igennem Folketinget uden der var nogen, der stemte imod. Den enstemmige vedtagelse betyder, at vi stadig kan føle samhørighed med H.P. Hanssens principielle synspunkt, som han hævdede i de bevægede dage for 90 år siden og også både før og efter, at den sønderjyske sag, arbejdet for danskheden i grænselandet, bør være hævet over partiskel og partistridigheder. Ulykkeligvis kan vi ikke notere en tilsvarende enighed, blandt dem loven er til for at gavne. Nærmere betegnet har den kloge og nødvendige nyskabelse om, at der efter loven vil kunne ydes støtte til oplysningsarbejde nord for grænsen, vakt en del opstandelse blandt nogle af de sydslesvigske organisationer, fordi Grænseforeningen fra starten har meldt ud, at denne meget vigtige oplysningsopgave vil vi gerne være med i. Det er lidt mærkeligt, at dette forhold kan vække diskussion. Grænseforeningen har bogstavelig talt lige siden Genforeningen arbejdet for at fortælle danskerne, hvor vigtigt det er at støtte vore landsmænd syd for grænsen og være opmærksom på, hvad mindretallet betyder for det danske folk.

2 2 Det er faktisk derfor, Grænseforeningen er sat i verden. Den opgave vil vi fortsat gerne arbejde med der er mildt sagt behov for det. Vi ved alle, at diskussionen skyldes, at Grænseforeningen søger om at få del i de penge, Sydslesvigudvalget måtte beslutte sig for, kan gå til oplysningsarbejde. Skrækscenariet i Sydslesvig hedder: Hvis der ikke kommer flere penge på bevillingen betyder det jo, at penge til oplysningsarbejdet til Grænseforeningen eller andre interesserede oplysere nord for grænsen medfører, at vi får færre penge at arbejde med i organisationerne i Sydslesvig. For mig har det været en meget tankevækkende oplevelse, at det ikke har været muligt udadtil at signalere fuld enighed mellem mindretallets organisationer og Grænseforeningen i den nuværende situation. Dermed sigter jeg til, at Sydslesvigloven jo ikke er nogen budgetlov. Hvor mange penge, vi taler om, afgøres til efteråret i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for Derfor siger vi nu i fuld enighed, at såfremt den gode samarbejdets ånd, ministeren så kraftigt betonede under behandlingen af loven, skal kunne trives, så må det være naturligt, at der følger penge med de nye opgaver, loven lukker op for. Det er først og fremmest oplysningsdelen samt en absolut tiltrængt styrkelse af sekretariatsbetjeningen fra Undervisningsministeriet af Sydslesvigudvalget. En sådan enighed, præget af offensiv tænkning, har vi ikke kunnet opnå. Knud-Erik Therkelsen og jeg inviterede i februar os selv til Flensborg til en række møder med mindretallets organisationer for at fjerne misforståelser og give vore venner fuld indsigt i Grænseforeningens overvejelser, også af økonomisk art, i forbindelse med oplysningsarbejdet. Vi betonede igen og igen, at opgaven over for en dansk befolkning, som stort set har glemt Sydslesvig, er stor, og at ingen kan løfte opgaven alene. Den kræver samarbejde over en bred front. Og den kræver professionalisme og kendskab til mediebilledet. Ganske som vi ikke kunne drømme om at påstå, at vi har et intimt kendskab til medievirkeligheden og oplysningsvilkårene syd for grænsen, vil vi til gengæld også hævde, at man ikke kan sidde syd for grænsen og have førstehåndskendskab til, hvordan medierne og folkeoplysningen i Danmark fungerer. Kort og godt: vi har brug for hinanden. Det har vi i Grænseforeningen altid ment var tilfældet. Men jeg må tilstå, at der i de forløbne måneder er faldet en række bemærkninger, som godt kan få én til at spørge sig selv, om der nogle steder i mindretallet trives den opfattelse, at Grænseforeningen er fin at have, når den kommer med milde gaver og bidrager til festtalerne ved årsmøderne. Men ud over dette nej tak. Skal jeg tage de optimistiske briller på og det er næsten altid dem, jeg har på så må jeg sige, at jeg tror den opfattelse trods alt begynder at fæstne sig, at der ikke er nogen vej uden om det brede samarbejde hen over grænsen om oplysningsindsatsen. Det har der på det seneste været flere gode tegn på, bl.a. lederartiklen i SSF s medlemsblad Kontakt den 8. april, hvor foreningen ønsker os et godt Sendemandsmøde. Lige nu afventer vi, om Det sydslesvigske Samråd kan blive enige om en samlet oplysningsstrategi for mindretallet. En sådan har man arbejdet på at formulere i snart mange måneder, og vi håber bestræbelserne krones med held. Den enkleste måde at sikre den fremtidige dialog om opgaverne på, vil være direkte mellem Samrådet og Grænseforeningen. En nyskabelse, som blev nævnt flere gange på februarmøderne, var da også, at når sydslesvigerne har afklaret deres interne situation, kunne regelmæssige møder mellem Grænseforeningen og Samrådet være en god idé. Denne åbning hilser vi med glæde.

3 3 Når vi lægger så stor vægt på denne sag, er det fordi vi er dybt overbeviste om, at et øget oplysningsniveau blandt danskerne er en forudsætning for, at man på sigt kan opretholde den folkelige og politiske opbakning til, at den danske stat generøst støtter mindretallet i Sydslesvig. Men oplysningsspørgsmålet er jo blot et lille hjørne af den samlede lov. Der er også mange andre områder, hvor der er nok at tale om. Samtalerne fortsætter på mandag og tirsdag, hvor Sydslesvigudvalget som Seksmandsudvalget jo nu hedder - har indkaldt til konference på Sandbjerg Slot uden for Sønderborg. Grænselandets oplysningsfond. Som altid foretrækker vi i Grænseforeningen at være aktive og agerende, frem for afventende og reagerende. Vi har derfor ikke siddet med hænderne i skødet i nervøs venten på Sydslesvigudvalgets beslutning senere på året, men undersøgt, hvad vi under alle omstændigheder selv kan gøre. Det har ført til, at vi har dannet Grænselandets Oplysningsfond, som har fået hjemsted i Aabenraa hos UdviklingsRåd Sønderjylland. Vi har sparet sammen i nogle år i vort fondsregnskab, så vi har kunnet etablere fonden med de kroner, det koster at stifte en sådan fond, og desuden kan vi fra starten placere 1.2 millioner kroner i Grænselandets Oplysningsfond, som funderet i Nordslesvig vil skulle sætte oplysningsarbejde i gang. Vi regner med, at det derefter årligt vil være muligt for os at skyde kroner ind. Skal det virkelig batte noget, vil det være vigtigt, at der er samarbejdspartnere, der vil være med også økonomisk fordi de kan se, at vi her har skabt et redskab, der vil kunne komme til at gøre nytte i oplysningsindsatsen både specifikt om mindretallet - eller for den sags skyld mindretallene - men også mere alment om grænselandet i det hele taget. Hvis ikke Slesvig skal havne i en lomme mellem trekantsområdet og aksen over til Esbjerg mod nord og aksen Kiel-Hamborg mod syd, er en særlig indsats nødvendig. Det burde kunne erkendes både i Nord- og Sydslesvig. Jeg vil tro regionsformand Carl Holst kommer ind på problemstillingen i sit indlæg sidst på eftermiddagen, når Sendemandsmødet er slut. Vi har ved de føromtalte møder i Flensborg inviteret mindretallets organisationer til at interessere sig for samarbejdsmulighederne i Grænselandets Oplysningsfond. Og vi gør i den kommende tid det samme til potentielt interesserede nord for grænsen. Hvilken fortælling? Med henblik på de videre samtaler om oplysningsarbejdet er det vigtigt at sige, at det jo ikke er nok at blive enige om, at der skal oplyses og at der skal samarbejdes. Derefter kommer det nok så vigtige spørgsmål, hvad der skal samarbejdes om. Med andre ord: hvad er det for en fortælling om mindretallet vi skal søge at få spredt? For Grænseforeningen er der ingen tvivl. Vi kan ikke fascinere eller overbevise om Sydslesvigs betydning for nutidens danskere ved at berette den gamle fortælling om , 1864, 1920 og

4 4 Den fortælling hørte hjemme i en tid, hvor den historisk-kulturelle arv i landet var helt anderledes stærk, end den er i dag. En tid, da mennesker voksede op med en forankret tidsopfattelse med fortid, nutid og fremtid og følgelig også med en sans for historiens kronologi, som de tilmed havde mødt i skolens historieundervisning. I dag er menneskenes børn langt mere punktorienterede og retter sig mod, hvad der sker lige nu. Lykkeligvis er Sydslesvig også her leveringsdygtig. Nemlig med den nye fortælling om en gruppe mennesker, som lever i en region med en ganske særlig dynamik. En region, hvor man ikke kan undgå at skulle tage stilling til mødet mellem flere kulturer. En region, hvor to eller flere kulturer lever side om side, og hvor menneske er to- eller tresprogede. Danskheden i Sydslesvig, som den i al sin kompleksitet udfolder sig i dag, vil for mange danskere kunne tjene som en øjenåbner. Andre kan den hjælpe til en genopdagelse af noget vi har glemt under presset fra vore nye medborgere af anden etnisk-kulturel herkomst, som medfører, at det danske samfunds meget ensartede præg er blevet udvisket. Nemlig opdagelsen af, at det danske findes i mange modeller. Den nye fortælling bygger altså ikke blot på, at Sydslesvig har brug for Danmark. Det er i lige så høj grad Danmark, der har brug for Sydslesvig. Denne opfattelse bringer vi til torvs ved enhver given lejlighed både mundtligt og skriftligt. Også her kan jeg mærke, at der begynder at blive lyttet. Det er spændende, at det traditionelle debatmøde på årsmødelørdagens formiddag på Flensborghus i år har fået overskriften: Glæden ved Sydslesvig del den med andre, men hvordan? Her lægges der direkte op til, at panelet skal forholde sig til, hvilken Sydslesvig fortælling, der bør synliggøre mindretallet i Danmark. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at vi netop har oplevet den klarest tænkelige symbolske markering af, at den gamle fortælling med dens frontdannelse mellem dansk og tysk nu hører historien til. Den 18. februar traf byrådet i Flensborg den formelle beslutning om at genopstille Istedløven på dens oprindelige plads på byens gamle kirkegård. Den oprindelige sokkel af sandsten bliver rekonstrueret, de oprindelige plaketter anbringes på soklens sider, og under den oprindelige indskrft på forsiden Isted Den 25. juli Rejst 1862 vil der blive tilføjet, at statuen er genrejst i 2010 som et tegn på venskab og tillid mellem danskere og tyskere. Indvielsesdatoen, man sigter mod, er 12. september. To misforståelser og en satsning. Her mod slutningen af min korte beretning vil jeg først rette et par misforståelser, som man møder en gang imellem. At vi er gået fra at være en primært pengeindsamlende til en primært folkeoplysende organisation har medført, at der er nogle der tror, at vi slet ikke samler penge ind og deler penge ud. Nuvel, vi har måttet nedlægge Det sønderjyske Lotteri, simpelthen fordi omsætningen blev for lille til at kunne leve op til kravene for et landslotteri. Men Dybbølmærket lever fortsat. En række af vore lokalforeninger sælger fortsat mærkerne, og har netop gjort det her torsdag og fredag og gør det i dag. Hvad vi har opgivet i forbindelse med mærkerne er at mobilisere skoleklasser ud over hele landet til at gå ud og sælge Dybbølmærker. Vi var nået ned på, at det efterhånden var mindre end 100 folkeskoler, der ville være med, og

5 5 der var derfor ikke en fornuftig balance mellem de kræfter, vort sekretariat brugte, og det der kom ud af anstrengelserne. I stedet opfordrer vi så vore lokalforeninger ud over landet til selv at tage kontakt med den lokale folkeskole, hvad nogle af dem gør med godt resultat. Som man kan se af årsregnskabet, som vi har på dagsordenen senere, indbragte salget af Dybbøl mærker i fjor kroner. Det kræver knofedt at opnå et så udmærket resultat. Jeg kan kun opfordre til at vi kæmper for Dybbølmærket, som ikke bare af økonomiske grunde er en værdifuld tradition. Endelig skal det nævnes, at vi jo fortsat via de mange fonde, vi bestyrer, årligt sender over en million kroner til arbejdet i grænselandet hvortil kommer, at der er en del lokalforeninger, som har deres egne projekter eller samarbejdspartnere syd for grænsen, der støttes. En anden misforståelse er, at man af og til møder den opfattelse, at det er mærkeligt Grænseforeningen taler om en stram økonomi, når vi har råd til at lave projektet med Kulturmødeambassadørerne. Det kunne vi jo bare lade være med, og i stedet sende pengene til Sydslesvig. Lad mig derfor gentage, hvad jeg sagde i årsberetningen for et halvt år siden: Projektet koster ikke Grænseforeningen en krone. Det er finansieret med halvanden million kroner givet direkte til dette projekt fra først og fremmest Integrationsministeriet, Tryg-Fonden og Dansk Folkeoplysnings Samråd. Men det er altså definerede projektbevillinger, og ikke penge, vi bare kunne have brugt til noget andet, for vi har fået dem til dette konkrete formål. Og da vi også jævnligt møder spørgsmålet, hvad Kulturmødeambassadørerne nu har med Sydslesvig at gøre, vil jeg gerne også gentage den officielle formålsparagraf for projektet: Det overordnede formål er at øge unges forståelse og anerkendelse af, at blandingskulturer er en ressource. Dette forudsætter øget viden om minoriteter og mindretal, og projektet fokuserer derfor på at skabe dialog mellem forskellige grupper af unge på ung-til-ung debatmøder. På debatmøderne gives ansigter og personlige stemmer til mangfoldigheden i Danmark, hvorved abstrakte temaer om tilhør og identitet gøres konkrete hos målgruppens unge. Et vigtigt delformål er desuden at inddrage erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland, hvor det er lykkedes at ændre forholdet mellem flertal og mindretal fra konflikt til fredelig sameksistens. Erfaringerne fra grænselandet bidrager også med budskabet om, at man kan leve i harmoni med flersproglig identitet og blandingskulturer. Projektet fokuserer på det, der er fælles blandt unge fra nationale mindretal og etniske minoriteter for at igangsætte en berigende erfaringsudveksling både internt i kulturambassadørkorpset og med målgruppens unge. Ingen årsberetning uden at jeg fortæller om kampen for at holde feriebørns samarbejdet levende. I fineste forståelse med Dansk Skoleforening i Sydslesvig søger vi at vende hver en sten, for at se om vi kan holde dette værdifulde arbejde ikke blot levende, men forbedre det. På en række møde rundt i landet, har Feriebørnskomitéens formand Ulla Bay og vores kontaktperson Jytte Nielsen sammen med Skoleforeningens direktør Anders Molt Ipsen og den nye leder af arbejdet fra sydslesvigsk side, Eberhard von Oettingen, drøftet arbejdet med de fremmødte. Fra sekretariatet har Knud-Erik Therkelsen og Claus Jørn Jensen deltaget. Nu undersøges det så nærmere, hvilke organisatoriske forbedringer og pr-mæssige fornyelser, der kan laves.

6 6 Desuden har vi - bl.a. på et møde hvor Grænseforeningens forretningsudvalg i Flensborg mødtes med Skoleforeningens ledelse drøftet nye former for samarbejde til at supplere det klassiske feriebørnsarbejde. Herunder har vi diskuteret mulighederne for uden for ferietiden at lave udveksling af grupper sydfra og nordfra. På Fyn har Rasmus Laursen taget initiativ til en nyorganisering af arbejdet i Assens kommune. På en særlig stand på den store messe Ferie for alle i Herning kom Carsten Dalgaard og Claus Jørn i kontakt med masser af mennesker. Jo, der kæmpes virkelig for at holde feriebørnsbegrebet levende. Og i det hele taget gælder det fortsat, at bevægelser hen over grænsen for at holde kontakten mellem Danmark og mindretallet intakt, er noget af det mest værdifuld vi kan foretage os. Det gælder fra feriebørn over lejrskoler, efterskoleophold og højskoleophold til pantbodssamarbejde på Roskilde Festivalen til alle mulige andre initiativer, der holder forbindelsen levende mellem flertal og mindretal i det danske fællesskab.. Foreningslivet. Det har været meget glædeligt i foreningens indre liv at opleve den energi, hvormed man er gået til opgaven med at finde gode kandidater til bestyrelsesvalget. I det hele taget synes det som om, de senere års bevidste arbejde med at fusionere lokalforeninger til større og derfor lidt mere slagkraftige enheder, bærer frugt. Da jeg blev formand for 4 ½ år siden var der 121 lokalforeninger. Det tal er i dag reduceret med lidt over 30 foreninger, men det har ikke betydet mindre liv i Grænseforeningen. Tværtimod har man stadig flere steder fået øjnene op for, at sammenlægninger kan være en god ting, også selv om de medfører at nogle medlemmer skal køre lidt længere til arrangementerne. Claus Jørn har hele tiden været ankermand i denne vigtige proces, og han tipper at vi endnu har en håndfuld fusioner foran os. Det skulle ikke være nødvendigt at begrunde nærmere, hvorfor processen er vigtig. Uden levende lokalforeninger er der ingen Grænseforening, og vort mål om at foreningen skal være et levende fællesskab, vil blot være tom snak. Derfor en stor tak til alle Jer, som holder fanen højt i det daglige arbejde og sørger for alle arrangementerne, alle turene, alle foredragsaftenerne og hvad der ellers stables på benene alt sammen for at holde bevidstheden om mindretallet levende i Danmark og bygge bro over grænsen. Også på anden vis har den store strukturændring skabt bevægelse i foreningen. Det forhold, at kredsinddelingen ikke længere er vedtægtsbestemt, har udløst spændende drøftelser mange steder. Jeg tror der vil vise sig et nuanceret billede, hvor man nogle steder bevarer og måske udvider kredsarbejdet, mens man andre steder kan have kontakt om konkrete opgaver uden direkte at tale om, at man udgør en kreds med bestyrelse og det hele. Tak. Der er en række begivenheder og initiativer fra det sidste halve år, man kunne have lyst til at nævne. Men jeg vil holde mit løfte om at beretningen bliver kort, og i stedet sige, at er der noget I har savnet, så lad os tage det op i debatten om lidt.

7 7 Som nævnt i indledningen gør vi i dag overgangen fra den gamle til den nye struktur færdig. Det ses også af, at Grænseforeningens hovedstyrelse holdt det sidste møde den 6. februar og at det sidste møde i forretningsudvalget blev afholdt i aftes. En hjertelig tak til både kredsvalgte og tingvalgte for den gode og engagerede måde, hvorpå I har deltaget i arbejdet til det sidste. Og om nogle timer holder Grænseforeningens nye bestyrelse sit første møde. Jo, det er en fornyelsens tid i vor gamle forening, som til november fylder 90 år, men ikke har tænkt sig at indstille skydningen af den grund. Dertil er den opgave vi arbejder med alt for vigtig. Det forløbne halve år med dets præg af overgang har ud over det almindelige arbejde derfor også budt på en lang række ekstraordinære opgaver for sekretariatet. De er blevet klaret med vanlig professionalisme og engagement. Også denne beretning skal derfor slutte med en varm tak til Knud- Erik Therkelsen og sekretariatet i Peder Skrams gade 5. Finn Slumstrup

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der er en folkeoplysende

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der en folkeoplysende

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

CITATER OM DET DANSKE-TYSKE GRÆNSELANDE

CITATER OM DET DANSKE-TYSKE GRÆNSELANDE CITATER OM DET DANSKE-TYSKE GRÆNSELANDE Ligeledes skal hertugdømmet Sønderjylland ikke forenes med Danmarks rige og krone og ikke incorporeres deri, således at en er herre over dem begge. fra Constitutio

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Bag om. God fornøjelse.

Bag om. God fornøjelse. Bag om Dette materiale har til formål at give dig et indblik i hvem kulturmødeambassadørerne er og hvad Grænseforeningen er for en størrelse, samt et overblik over relevante historiske fakta og begreber.

Læs mere

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini.

Fra Sydslesvigsekretariatet deltog Steffen Bang og Susan Parwini. Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af ordinært møde den 30.

Læs mere

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Vi bor i Sydslesvig Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Karen Margrethe Pedersen Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Skoleforening for

Læs mere

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1864 Slesvigs nordgrænse 1914-18 Sønderjyder i tysk krigstjeneste 1920 Sønderjylland genforenet med Danmark 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1955 København-Bonn Erklæringerne Slesvig bliver preussisk,

Læs mere

Mundtlig beretning

Mundtlig beretning GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 24. OKTOBER 2009. Mundtlig beretning. ----------------------------------- Kære sendemænd af begge køn. Kære medlemmer af Grænseforeningen. Kære samarbejdspartnere og gæster

Læs mere

Tirsdag d. 24. oktober 2017 Vingstedcentret ved Vejle

Tirsdag d. 24. oktober 2017 Vingstedcentret ved Vejle Ældrepolitisk konference 2017 Andreas Nikolajsen, psykolog i fonden Ensomme Gamles Værn Tirsdag d. 24. oktober 2017 Vingstedcentret ved Vejle Ensomhed og alder (Lasgaard & Friis, 2015) Overordnet indhold

Læs mere

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen.

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk 20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Af Til undervisningsministeren Bertel Haarder (V) 20-11-2009

Læs mere

Mette Bocks tale til sendemandsmødet 2014:

Mette Bocks tale til sendemandsmødet 2014: Mette Bocks tale til sendemandsmødet 2014: Da statsminister Niels Neergaard i 1920 ved genforeningshøjtideligheden på Dybbøl sagde de berømte ord - "De skal ikke blive glemt" - skrev han smuk Danmarkshistorie

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Alena Strelow, det danske mindretal i Sydslesvig

Alena Strelow, det danske mindretal i Sydslesvig 22. februar 2017 Kære Folketingspolitiker fra V, K, LA og DF Vi, Grænseforeningens Kulturmødeambassadører, har som de fleste andre, læst vedtagelsesteksten danskere bør ikke være i mindretal i boligområder

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm.

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE I ALTERNATIVET Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. Først og fremmest: tak, tak, tak! Vi kan ikke understrege nok, hvor glade vi er for, at

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d

Frivilligrådets beretning til årsmødet d Kontakt mellem Mennesker Att. Frivilligrådet Toldbodvej 5 5700 Svendborg Tlf. 6220 1130 Formand Karen Strandhave Tlf. 62 26 11 50 (privat) Tlf. 72 53 65 34 (arbejde) e.mail:strandhave@post.tele.dk Frivilligrådets

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

København Storkredsforening Alternativet. Referat virtuelt bestyrelsesmøde. Dag og tid 24. og 25. november 2016 Sted. Dagsorden

København Storkredsforening Alternativet. Referat virtuelt bestyrelsesmøde. Dag og tid 24. og 25. november 2016 Sted. Dagsorden København Storkredsforening Alternativet Referat virtuelt bestyrelsesmøde Dag og tid 24. og 25. november 2016 Sted Virtuelt på facebook og på mail Fra bestyrelsen deltog Jens, Julie, Katinka, Kathrine,

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk Vedtægter 28. Februar 2015 1 Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Danmarks Rigsspillemænd. Selskabet er indtil videre hjemmehørende i Roskilde, hvor det er stiftet. Danmarks rigsspillemænd er

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Guide. til frivilligværktøjer

Guide. til frivilligværktøjer Værktøj til frivilligledelse Guide til frivilligværktøjer // Kære frivilligledere I får her et kit med tre praktiske værktøjer, som I kan bruge sammen i lederteamet og med de engagerede frivillige i jeres

Læs mere

Årsmøderne fejres i år for 90. gang og mottoet denne gang er Sydslesvig en dansk fortælling.

Årsmøderne fejres i år for 90. gang og mottoet denne gang er Sydslesvig en dansk fortælling. Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder SSF s 1. Næstformand Gitte Hougaard-Werner Ved mødet på Store Vi Danske Skole Fredag den 23. Maj 2014 kl. 18.30 Ved mødet på Bøl/Strukstrup

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

Lemvig Kommune indklaget til ombudsmanden 17.07.2015

Lemvig Kommune indklaget til ombudsmanden 17.07.2015 Lemvig Kommune indklaget til ombudsmanden 17.07.2015 Hele Harboøreland skal i ét samlet digelag, men inden da har Harboøre Nordre Digelag lavet fem-årige aftaler, og det falder en sommerhusejer for brystet,

Læs mere

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011

Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Etablering af GF erfagruppe Møde den 13. april 2011 Erfaringer og udfordringer Kreds Nordjylland: Svært at TR og AMiR ikke kommer på GF. I 2009 havde vi engageret en korleder. Tidligere var det KB medlemmer,

Læs mere

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 1 13.03.17 /KaH OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 Så er der gået endnu et år i OK-Klubben Silkeborg. Et år med et stort antal arrangementer i en blanding af underholdning og foredrag,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Betænkning. Forslag til lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 2. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Mellem Bajstrup og Berlin

Mellem Bajstrup og Berlin Mellem Bajstrup og Berlin Hinrich Jürgensen købte sin første gård som 21 årig. Med 33 blev han den første økolog, der blev valgt som formand for en landboforening og i 2014 blev han genvalgt som formand

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

SSF-forretningsudvalgsmedlem Kirsten Futtrup Ved årsmødet på Risby Danske Skole Fredag den 19. juni 2015 kl. 17.00

SSF-forretningsudvalgsmedlem Kirsten Futtrup Ved årsmødet på Risby Danske Skole Fredag den 19. juni 2015 kl. 17.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder SSF-forretningsudvalgsmedlem Kirsten Futtrup Ved årsmødet på Risby Danske Skole Fredag den 19. juni 2015 kl. 17.00 Vi vil begynde med

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efterår 2017. Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website: www.shfs.dk Tirsdag den 5. september 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00:

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 260 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 19. september 2014 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Kommunikation og adfærd

Kommunikation og adfærd Kommunikation og adfærd Indledning I dit arbejde som servicegartner kommer du i kontakt med to grupper: Planter og mennesker. Delkurserne har indtil nu handlet om at hjælpe dig med at blive bedre til at

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar

Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 5. marts 2008 Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar

Læs mere

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Nyt fra Projektet Samdrift af institutionerne på Ørbækvej 47-53 OTOBER 2009 Fem arbejdsgrupper skal i gang Alle forældre, medarbejdere og ledere

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Ishøjs medborgerpolitik

Ishøjs medborgerpolitik Ishøjs medborgerpolitik Kom med, borger Bland dig i byen Ishøj Kommune Kom med, borger I Ishøj er mangfoldighed en styrke. Derfor går Ishøj Kommune nye veje ved at indføre en medborgerpolitik, der er for

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen Gribskov, december 2014 Kære forældre 1. august blev læringsreformen en realitet, og den nye hverdag begyndte i både skoler og dagtilbud. Nu nærmer vi os kalenderårets slutning, og vi vil derfor gerne

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

1. næstformand for Sydslesvigsk Forening, Jon Hardon Hansen Ved aftenmødet på Husum Danske Skole Fredag den 7. juni 2013 kl. 17.00

1. næstformand for Sydslesvigsk Forening, Jon Hardon Hansen Ved aftenmødet på Husum Danske Skole Fredag den 7. juni 2013 kl. 17.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder 1. næstformand for Sydslesvigsk Forening, Jon Hardon Hansen Ved aftenmødet på Husum Danske Skole Fredag den 7. juni 2013 kl. 17.00 Ét

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den august 2016 på Christianslyst

Referat af bestyrelsesmødet den august 2016 på Christianslyst Referat af bestyrelsesmødet den 19-20. august 2016 på Christianslyst Der var afbud fra Lars Bjerre og Bo Trelborg. Fra sekretariatet deltog Gunvor Vestergaard, Claus Jørn Jensen og Jonas Callesen. I mødet

Læs mere

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Maj nyheder Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Peter plys Kære Forældre Kom maj, du søde, milde... gør skoven atter grøn. Sådan lyder de første strofer i en kendt, dansk forårssang.

Læs mere

VALLENSBÆK LÆRERKREDS

VALLENSBÆK LÆRERKREDS Blækklatten november 2015 VALLENSBÆK LÆRERKREDS Hovedstyrelsesvalget 2015 Hvert 4. år afholdes der valg til DLF s hovedstyrelse. Præsentation af kandidater: Præsentation af kandidaterne bliver bragt i

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

butiksvant, vi ansatte Winnie fra juni md. og det har vi ikke fortrudt, hun er faldet godt til i butikken. Det er nu Winnie og Karina der er de faste

butiksvant, vi ansatte Winnie fra juni md. og det har vi ikke fortrudt, hun er faldet godt til i butikken. Det er nu Winnie og Karina der er de faste 4. november 2015 Beretning Fjelstervang Kvik Spar APS 1-7 2014-30-06 2015 Jeg sagde med vilje Kvik Spar APS, for det hedder den stadigvæk, vi burde have haft navneændring på generalforsamlingen sidste

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

En leders ambition. En stor forskel. At møde en leder, der har en ambition og allerede har skabt flotte resultater. Det er ugens bedste oplevelse!

En leders ambition. En stor forskel. At møde en leder, der har en ambition og allerede har skabt flotte resultater. Det er ugens bedste oplevelse! En leders ambition En stor forskel At møde en leder, der har en ambition og allerede har skabt flotte resultater. Det er ugens bedste oplevelse! At ville noget, at have et mål, en drøm, en vision og nogle

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Sønderballe ejerlavs beboerforening den

Referat fra generalforsamling i Sønderballe ejerlavs beboerforening den Referat fra generalforsamling i Sønderballe ejerlavs beboerforening den 22.5.2016 Mette: 1. Dagsorden: Spis Sønderballe. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3.

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere