I n d h o l d. 3 Introduktion. 5 Den internationale dimension. 6 Elevbogens opbygning. 7 Om etisk handel. 9 Sådan kan der arbejdes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I n d h o l d. 3 Introduktion. 5 Den internationale dimension. 6 Elevbogens opbygning. 7 Om etisk handel. 9 Sådan kan der arbejdes"

Transkript

1 LÆRERVEJLEDNING

2 Verden handler etisk og fair? COOP Skolekontakten samt Peter Bejder & Kaare Øster Layout: Søren Kirkemann Fotos: Forside: Peter Bejder, istockphoto, Stutterstock, Carsten Villadsen & Kaare Øster; 4: Stillet til rådighed af Fairtrade Mærket; 8: Thomas Cristofoletti/Roum; Øvrige fotos: Peter Bejder & Kaare Øster. Her på er der supplerende materiale samt gratis elevaktiviteter og lærervejledning. Bog og site er udgivet med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. Forfattere og forlag takker varmt for støtten til bog og hjemmeside. I n d h o l d 3 Introduktion 5 Den internationale dimension 6 Elevbogens opbygning 7 Om etisk 9 Sådan kan der arbejdes 10 Målene udstikker rammerne Bogen Verden handler etisk og fair? kan rekvireres hos COOP Skolekontakten 13 Faglig literacy læs og skriv multimodalt 15 21th Century 16 Bilag oversigt

3 Verden handler etisk og fair? Lærervejledning 3 Introduktion I denne lærervejledning til Verden handler etisk og fair? er der korte metodiske og didaktiske anvisninger, der kan gøre det nemmere at plan- og tilrettelægge et samlet undervisningsforløb om etisk. Udgangspunktet er elevernes dagligdag, deres eget forbrug, arbejdsdeling, produktion,, distribution, forbrug og ikke mindst globale forhold og afhængigheden mellem lande med fokus på verdens fattige indbyggere. Arbejdshæftet lægger op til en række elevaktiviteter, der kan koble indholdet endnu tættere til elevernes egen hverdag i forhold til forbrug og indkøbsvaner med henblik på at fortælle mere om, hvordan rigdom, fattigdom, produktion og kan tænkes sammen i et globalt perspektiv. Stoffet kan lægges ind i årsplanen som et samlet forløb eller i kortere eller længerevarende forløb spredt i perioder hen over skoleåret på de ældste klassetrin som en del af samfundsfag og geografi, men også i fællesfaglige sammenhænge. Verden handler etisk og fair? (www.etisk-.dk) består af en elevbog og en integreret, gratis hjemmeside med bl.a. denne lærervejledning samt oplæg til elevaktiviteter. Verden handler etisk og fair? kan anvendes i temaer som undervisning om globalisering, u-lande, udviklingsbistand og naturligvis forbrug og på de ældste klassetrin ( skoleår). Materialet kan anvendes i klasseundervisning, i emnearbejder, i forbindelse med projektopgaven eller faglig læsning og skrivning, men kan naturligvis også stå alene og bruges af lyst. Elevbogen suppleres af hjemmesiden der indeholder: elevstof, der tager udgangspunkt i en række af de lande og problemstillinger, der omtales i. Det er forsøgt at komme rundt om alle relevante verdensdele. Derudover giver hjemmesiden generel information om, definitioner, organisationer samt links, fortællinger, fotoarkiver og andet supplerende indhold. denne lærervejledning til fri kopiering eller online-brug. arbejdshæfte, elevøvelser og aktiviteter til fri kopi eller online-brug. Fra hjemmesidens forside kan eleverne klikke sig direkte ind til de enkelte lande og problemstillinger, der er omtalt i. Arbejdshæftet er gratis og til fri kopiering i pdf-format fra hjemmesiden. Det indeholder en række øvelser og oplæg til elevaktiviteter tilpasset hvert af bogens afsnit fordelt på verdensdele. Indholdet er tænkt som inspiration og ikke nødvendigvis som noget, der skal gennemarbejdes i sin fulde længde af samtlige elever eller elevgrupper.

4 Verden handler etisk og fair? Lærervejledning 4 Elevøvelserne kan naturligvis også anvendes fra den elektroniske version på nettet, så de aktive links kan bruges direkte på skærmen. Det er naturligvis i materialets ånd, at man ikke kopierer unødigt på papir. Eleverne kan dog ikke skrive svar direkte ind i øvelserne og må finde en anden løsning hertil. Fx kan øvelserne kopieres over på elevernes egne computere og viderebearbejdes herfra i forskellige præsentationer og lignende. Hertil kan eleverne med fordel benytte fotoarkivet og links til forskellige videoklip. Denne Lærervejledning er ligeledes til fri kopi i pdf-format fra hjemmesiden. Herudover kan øvrige stofmuligheder og læremidler oplagt inddrages alt efter tid til rådighed og behov for at supplere og uddybe indholdet. Det kan være skolens eller elevernes egne oplevelser eller erfaringer med forbrug og, andre relationer til den fattige del af verden, stof øvrige steder på nettet eller i andre medier, de forskellige u-landsorganisationers mange og ofte gratis tilbud. EMU ens tilbud til undervisere og elever, virksomheder, rejsebureauer og naturligvis materialer fra dit skolebibliotek, supplerende læremidler fra Centre for Undervisningsmidler i regionen eller fra Pædagogisk Mediecenter i kommunen. Materialet er produceret og udgivet med økonomisk støtte fra Danidas Oplysningsbevilling, og hjemmesiden er derfor også gratis at anvende. God arbejdslyst! Coop Skolekontakten

5 Verden handler etisk og fair? Lærervejledning 5 Den internationale dimension Undervisningsministeriet arbejder på at udgive et nyt faghæfte (nr. 49), og så har vi langt om længe en officiel vejledning til at inddrage den internationale dimension i skolen. Indtil hæftet er udarbejdet, må vi nøjes med de få meldinger, der er i forhold til internationalisering i skolen, bl.a.: Den internationale dimension er en tværfaglig dimension i folkeskolen. Det betyder, at den skal indgå i alle fag og inddrages i undervisningen, når det er relevant ( ) Sådan har ministeriet skrevet for at få internationalisering inddraget i grundskolens undervisning. Ofte forbinder man blot begrebet den internationale dimension med nordiske eller europæiske initiativer, men det dækker i lige så høj grad aktiviteter i forhold til den øvrige del af verden. I en globaliseret verden bliver det endnu mere nødvendigt at forholde sig til også resten af verden. Og det råder det kommende faghæfte nr. 49 helt sikkert bod på. I de nye forenklede Fælles Mål er det naturligvis også med, ligesom bæredygtighedsbegrebet i bred forstand skal være gennemgående i de enkelte fag. Den internationale dimension skal indgå som en tværgående dimension i undervisningen på linje med de tre andre eksisterende tværgående dimensioner, nemlig it- og mediekompetencer, det praktiske/musiske og en bæredygtig udvikling. Den fællesfaglige dimension skal medtænkes i alle skolens fag og inddrages i undervisningen, når det falder naturligt. Det falder også godt i tråd med intentionerne i 21th Century, hvor kompetencebegrebet og innovation har en stor plads. Se bl.a. dette link: og søg selv videre efter informationer om 21th Century og undervisning. Verden handler etisk og fair? kan anvendes for at få medtænkt den internationale dimension som en del af u-landsformidlingen i skolen og som en igangsætter til at diskutere værdier og holdninger i en tid, hvor andre forhold end netop økonomisk vækst er med til at sætte dagsordenen.

6 Verden handler etisk og fair? Lærervejledning 6 Elevbogens opbygning I bilaget side 16 er der en oversigt over bogens indhold og anvendelighed i forhold til fx faglige, dilemmaer samt elevernes egne handlemuligheder og oplæg til innovative processer. Her skal blot gives en hurtig oversigt over bogens indhold: Side 4-19 Indledning Eleverne får en indføring i som etisk og økologi, og der er fokus på virksomheders måde at leve op til bæredygtig udvikling i forhold til produktion, og forbrug. Side Verdensdelen Afrika Afrikanske forhold præsenteres med fokus på landbrugsproduktion, og nogle af kernene om etisk og økologi tages op igen. Side Verdensdelen Asien I Asien fokuseres på tekstilindustrien og bistandsprojekter, og her kan eleverne relatere forholdene for tekstilarbejderen til deres egen hverdag og måde at forbruge på. Side Verdensdelen Oceanien Dette opslag beskriver forhold i samfund, der ligger langt væk fra vort eget forbrugersamfund. I mange af de små og lavtliggende ø-stater er den globale opvarmning og dens følger et af de alvorligste problemer. Side Verdensdelen Syd- og Mellemamerika (Latinamerika) En række projekter og cases præsenteres, og især fokuseres på, hvordan kaffe og andre afgrøder kan dyrkes på en etisk forsvarlig måde. Bogen suppleres som nævnt af hjemmesidens indhold og Arbejdshæftet. Få selv yderligere ideer til undervisningens planlægning ved at se på bilaget side 16 i denne vejledning.

7 Verden handler etisk og fair? Lærervejledning 7 Om etisk Landene i bogen er næppe de lande i verden, eleverne på forhånd kender mest til. Men ved brug af fx Google Earth og andre digitale redskaber kan eleverne hurtigt få forudsætninger for at arbejde videre med de behandlede cases og problemstillinger i materialet. Canada Storbritannien Danmark Rusland USA Kina Sydkorea Dominikanske Republik El Salvador Honduras Sierra Leone Egypten Ghana Bangladesh Indien Laos Cambodja Sri Lanka Vietnam Filippinerne Ecuador Brasilien Uganda Kenya Tanzania Zambia Malawi Indonesien Kiribati Namibia Mozambique Australien Sydafrika På side 7 i er der verdenskort, hvor eleverne hurtigt kan få lært stednavne og lokalisering for de berørte lande. De er eksemplariske og kan anvendes som udgangspunkt for at arbejde videre med helt andre lande, regioner og projekter i forhold til temaerne. Eleverne kan med deres hverdagsviden og egne oplevelser om forbrug og drage sammenligninger og perspektivere ud fra bl.a. de fire personers korte beretninger på side 7. Fra Uganda, El Salvador, Kiribati og Cambodja og en række andre lande er der i bogen korte historier, hvor der fortælles om fair trade og måder at producere og handle på. Det er derved lettere at identificere sig med andre og anderledes unge. Det kan bruges som eksempel på, at der måske ikke er så stor forskel på unge, som eleverne umiddelbart forestiller sig.

8 Verden handler etisk og fair? Lærervejledning 8 Væsentligt er det, at aktualitet og omverdensforståelse i forhold til verdens fattige lande og globaliseringsdebatten benyttes som indgange til at arbejde med stoffet, fx opfattelsen af hvad rigdom er, den globale opvarmnings betydning for folks nuværende og fremtidige levevilkår, politiske styreformer, forbrugsmønstre og de internationale organisationers aktiviteter og opgaver. Overalt i elevernes både nære og fjernere omverden støder eleverne på rigdoms- og forbrugerbegrebet og dilemmaet om den fattige del af verden. En positiv indgang er forsøgt overalt i materialet, hvor det er muligt. Det nytter noget at arbejde på opfyldelsen af FN s 2015-mål (www.2015.dk) og med en mere bæredygtig udvikling på både lokalt og globalt plan, men der er også fortsat behov for, at den rige del af verden støtter en gensidig, global udvikling via bistandsprojekter. Ligesom u-lande selv skal tage hånd om deres egne indbyggere og udviklingen samtidig med, at de kan være med til at give inspiration til rige landes måde at tackle folks grad af tilfredshed, deres forbrug og den økonomiske krise. I undervisningen skal der være plads til at trække aktuelle begivenheder ind i forløbet, så eleverne som led i et aktivt og undersøgende arbejde kan være med til at definere og beskrive deres arbejde med den fattige del af verden. Fx er der en løbende debat om lavtlønslande og deres tackling af arbejdsmiljø og dyrkningsforhold i forhold til en mere bæredygtig og etisk forsvarlig produktions- og småde. Og der er helt aktuelle begivenheder som virksomheder, der arbejder på en bedre CSR-politik eller som ikke lever op til ordentlige arbejdsforhold. Ngo er og organisationers kampagner for bedre arbejdsforhold, fabriksbygninger, der styrter sammen eller andre produktions-, s- og forbrugeorienterede hændelser. En del omtales i medierne, mange andre gør ikke.

9 Verden handler etisk og fair? Lærervejledning 9 Sådan kan der arbejdes På 8., 9. og 10. klassetrin kan der arbejdes med materialet i kortere eller længere perioder, så undervisningen fordeles hen over hvert skoleår i fag som geografi og samfundsfag. Eller der kan arbejdes med oplagte temaer i fællesfaglige sammenhænge. Verden handler etisk og fair? kan naturligvis anvendes isoleret og af lyst men i et undervisningsforløb er det oplagt at udnytte materialet i en større sammenhæng, hvor der inddrages yderligere stof alt efter elevernes muligheder og behov for at udforske og bearbejde temaet. Elevbogen skal give den grundlæggende indføring og være med til at holde fokus og den røde tråd i forløbet. Hjemmesiden inddrages for at uddybe s stof og dermed skabe mulighed for at bevæge sig videre ud for at finde supplerende og mere interaktive informationer og muligheder. Der bliver på den måde helhed i formidlingen om globalisering og fattige lande som et led i kravet om at inddrage den internationale dimension i primært geografi og samfundsfag eller i fællesfaglige forløb. Brug også elevernes egne oplevelser eller erfaringer, fx fra dagligdagens indkøb, modetøjsindustrien, turistrejser, familie eller venner og mange andre aktiviteter, der kan være med til at sætte fair trade på dagsordenen. Eleverne skal have vide muligheder for at vælge arbejdsform, områder og opgaver ud fra erfaring med individuelle foretrukne læringsstile. I bogens materiale er der muligheder for at bruge fagtekster, faktabokse, skematiske tegninger, kort og masser af fotos og videoklip. Via nettet er der adgang til andre både auditive og visuelle, digitale præsentationer og fra elevernes egne erfaringer og hverdagsoplevelser kan der trækkes mængder af nyttigt og relevant stof til forløbet. Det er dog vigtigt, at du som underviser sikrer fokus for den enkelte elevs arbejde med stoffet, og her kan bogen netop indgå som det centrale, trygge og styrende redskab for skabelse af et sammenhængende og meningsfyldt undervisningsforløb. Materialet kan indgå i et traditionelt klassearbejde eller der kan ud fra behov og interesser arbejdes individuelt eller i større eller mindre grupper med forskellige, aktuelle temaer. Bogen har netop afrundede tematikker, så opslagene kan læses hver for sig, og aktuelle hændelser kan dermed til enhver tid inddrages efter behov.

10 Verden handler etisk og fair? Lærervejledning 10 Målene udstikker rammerne På klassetrin kan der i de nye forenklede Fælles Mål gældende fra skoleåret 2014/15 hentes mange argumenter for netop at inddrage temaer som den internationale dimension, fair trade og bæredygtighed i primært samfundsfag og geografi samt i fællesfaglige sammenhænge. Her arbejdes naturligt med problematikken om globale forhold, globalisering, fattigdomsbegrebet, produktion, og forbrug. I de nye Fælles Mål lægges også op til elevernes innovative evner, hvor de skal analysere og foreslå nye handlemuligheder og de skal kunne formidle deres ideer også uden for klasserummets vægge i form af undersøgelser, besøg, interviews, læserbreve og andre aktiviteter et i det omgivende samfund. Ved redaktionens slutning var de nye forenklede Fælles Mål endnu ikke frigivet, så derfor anvendes Fælles Mål fra 2009 i det følgende, hvor målbeskrivelser for fagene samfundsfag og geografi omtales ganske kort. Samfundsfag I formålet for faget samfundsfag står, at eleverne skal opnå viden om samfundet og dets historiske forandring, og at de skal forberedes til at være borgere i et demokratisk samfund. Eleverne skal opøves i kvalificeret og kritisk at tage del i udviklingen af samfundet samtidig med, at de kender til og respekterer samfundets spilleregler. Problematikken om fattige lande og globalisering kan opfylde mange af de Fælles Mål, der kræves i faget samfundsfag. Det kan være isoleret i netop dette fag. Men i forskellige undervisningssammenhænge kan der trækkes andre fag ind i et fagsamarbejde og dermed i tværgående emner. Det kan være direkte i forhold til den obligatoriske projektopgave, eller det kan være i et fællesfagligt samarbejde med fx geografi og historie, hvor relevante samfundsfaglige emner eller problemstillinger inddrages i arbejdet. I det fællesfaglige samarbejde er der mulighed for, at eleverne kan inddrages i at vælge emner og problemstillinger, der siger dem mere, er mere motiverende og direkte berører deres erfaringsverden. De får på den måde ikke blot én faglig indsigt, men et bredere syn på globaliseringsproblematikken, så overblik samt helheds- og sammenhængsforståelse styrkes. Ligeledes lægger det op til tankerne i 21th Century om, at eleverne skal komme med innovative ideer og forslag, der kan formidles uden for skolens mure. Det kunne være til kommunalbestyrelsen, eller det kunne være krav til modebutikken eller i indkøbscentret om, at ejeren bør kunne forklare, i hvor høj grad butikkens varer er produceret etisk forsvarligt.

11 Verden handler etisk og fair? Lærervejledning 11 I de øvrige Fælles Mål 2009 og tilhørende Undervisningsvejledninger kan der hentes yderligere ideer til fag som fx geografi (se herunder) og historie i forbindelse med fagsamarbejder. Her skal blot opridses nogle af de oplagte trin- og slutmål, der i faget samfundsfag kan være med til at begrunde arbejdet med etisk som en del af årsplanen. Fra samfundsfag kan nævnes trinmål som disse opdelt efter CKF-erne: Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati give eksempler på demokratiske og ikke-demokratiske styreformer og aktionsformer gøre rede for forskellige former for magt og ressourcer og give eksempler på, hvordan de har betydning for borgernes mulighed for politisk deltagelse, og hvordan de kan have indflydelse på politiske beslutningsprocesser lokalt, nationalt og globalt give eksempler på internationale organisationer og aftaler, som Danmark deltager i, og diskutere FN s og NATO s betydning for konflikt og samarbejde på globalt plan give eksempler på politiske partier, interesseorganisationer og græsrodsbevægelser og anvende tilgængelige informationsbaser til at belyse sådanne organisationers synspunkter og interesser Økonomi. Produktion, arbejde og forbrug redegøre for den økonomiske globalisering forklare sammenhængen mellem aktørers økonomisk position og aktørens interesser og ideologier i det danske og globale samfund redegøre for hovedprincipper i bæredygtig udvikling forklare betydningen af forbruger- og producentadfærd for belastningen af miljø og naturgrundlag Sociale og kulturelle forhold. Socialisering, kultur og identitet anvende viden om sociale og kulturelle forhold som baggrund for at diskutere sociale problemer og konflikter reflektere over, hvad egne og andres opfattelser af mennesker med anderledes levevilkår, levevis, tilhørsforhold og forestillinger betyder for gensidig accept og samspil i hverdagslivet fremskaffe empiriske oplysninger, der beskriver forskelle og ligheder i befolkningens levevilkår, levevis, tilhørsforhold og forestillinger give eksempler på sociale konflikter i det moderne samfund.

12 Verden handler etisk og fair? Lærervejledning 12 Geografi Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og den øvrige verden. Eleverne skal tilegne sig grundlæggende geografisk viden som baggrund for forståelse af geografiske og sammenhænge og viden om samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer... Forholdet mellem den rige og fattige del af verden er uomgængeligt at beskæftige sig med i faget geografi. Som det ses i de udvalgte trinmål herunder, vil mange af dem kunne opfyldes i et tema om etisk samtidig med, at der sideløbende relateres til eleverne egen geografiske og sociale omverden samt en mængde af de faglige, der behandles i faget. Fra geografi kan nævnes trinmål som: kende til den globale befolknings tilvækst og fordeling kende til fordeling af rige og fattige regioner i verden beskrive industrilokalisering i forhold til råstoffer, arbejdskraft, transport og markeder i både i- og u-lande kende til naturlige klimasvingninger og menneskets påvirkning af Jordens klima herunder hvorledes CO 2 -udledes og indgår i naturen kende navne på væsentlige danske og udenlandske lokaliteter og deres placering kende til befolkningsudvikling i lande med forskellige udviklingstrin den demografiske transitionsmodel sammenligne egne levevilkår med levevilkår i fattige lande, kende til begrebet bruttonationalprodukt (BNP) samt en typisk erhvervsudvikling i henholdsvis rige og fattige lande sammenholde regioners erhvervsmæssige og økonomiske udvikling med levevilkårene kende til egen kultur set i forhold til fremmede kulturer kende til udnyttelse af naturlige råstoffer kende til de miljømæssige konsekvenser af samfundenes forbrugsmønstre kende til regional og global, infrastrukturer og kommunikationsformer samt udveksling af tjenesteydelser og arbejdskraft beskrive levevilkår i forskellige regioner ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler som oplevelser, fortællinger, billeder, film, kort, tekster, elektroniske medier og statistikker læse og forstå informationer i faglige tekster anvende it-teknologi til informationssøgning, dataopsamling, kommunikation og formidling (fælles med biologi og fysik/kemi)

13 Verden handler etisk og fair? Lærervejledning 13 Faglig literacy læs og skriv multimodalt At kunne læse og skrive fagtekster (literacy) er en helt nødvendig kompetence i vidensamfundet, og de fleste elever har da også stor appetit på de faglige tekster. Men det skal læres også i de enkelte skolefag. Det er ikke længere kun dansklærerens opgave at lære elever at læse! I de nye forenklede Fælles Mål er sprog og bl.a. faglig læsning netop et tværgående tema for alle fag. De digitale medier giver helt andre udfordringer end den traditionelle bog, når eleverne selv skal arbejde med tekster fra fx denne hjemmeside eller andre steder fra nettet. I denne proces skal man som underviser også være opmærksom på den faglige læsnings betydning for forståelsen af indholdet. Vær opmærksom på, at afkodning af /ord og den funktionelle læsekompetence ikke er det samme. I den funktionelle læsning engagerer, forstår, anvender og reflekterer eleverne over fagteksterne. De skal kunne finde informationer, fortolke, vurdere og få mening og sammenhæng i det, de læser eller skriver. Når eleverne arbejder med tekster i Verden handler etisk og fair? for at finde ud af sammenhængen mellem Danmark, Bangladesh og Vietnam, skal de finde og tolke informationer, fx om forskellen mellem de tre landes måde at producere tekstiler på. De skal få oplysninger til at hænge sammen med fx fair trade, menneskerettigheder og produktionsforhold i forskellige lande. Og de skal de forstå og reflektere over og vurdere, hvilken rolle CSR og internationale aftaler betyder for de enkelte landes fremtidsmuligheder. Alt dette er noget, de fleste elever skal øves i, og det er vigtigt, at man som underviser er opmærksom på de strategier, der kan være med til at befordre både det mundtlige og skriftlige fagsprog. Det kræver indsigt i fagenes tankegang, sprogbrug og de faglige. Teksterne på sitet spiller sammen med det øvrige indhold i Arbejdshæftet og kan virke som motiverende, multimodale tekster. På den måde kan også de svagere læsere kunne få udbytte af forløbet. Illustrationerne og mulighederne for at trække videoklip, animationer, fotos, links og meget andet eksternt stof ind i elevernes skriftlige og mundtlige arbejde bør udnyttes i så høj grad som muligt. I fotoarkivet ligger der en stor mængde fotos til download og fri afbenyttelse i forbindelse med undervisning, fx til opgave- og rapportskrivning eller til opbygning af elektroniske præsentationer.

14 Verden handler etisk og fair? Lærervejledning 14 I Arbejdshæftet er der forslag til brug af tankekort, der kan være med til at få bedre styr på fagfaglige ord og og dermed lette arbejdet med teksterne for især de svagere læsere. Disse kort kan udbygges alt efter behov i den enkelte elevgruppe. I de nye forenklede Fælles Mål prioriteres fagsproget, faglig læsning, skrivning og formidling da også højt og for at nå frem mod ministeriets mål er det nødvendigt, at du som underviser også arbejder med dette område af elevernes læring. Det er som nævnt ikke længere kun et anliggende for dansklæreren. Eleverne møder fagsproget i utallige sammenhænge også uden for skolen. Det kan være i egne hverdagsoplevelser, via sociale medier, gennem nyhedsmedier, i fritidsaktiviteter, under ferieoplevelser, i uformelle læringsmiljøer og mange andre steder i deres både nære og fjerne omverden. Og ud over skolens læremidler og formelle læring har de samtidig deres egne, elektroniske redskaber som blogs, Twitter, Facebook, Ning, wikier, blogs, games, tags og RSSfeed til social interaktion. Lad eleverne bruge deres kompetencer og ikke mindst de digitale værktøjer, også når eleverne fx arbejder med hjemmesidens muligheder. Læs mere om faglig literacy hos Nationalt Videncenter for Læsning, herunder både faglig læsning og skrivning: Du kan også læse meget mere om faglig læsning i bogen Læsning og skrivning i alle fag (Dafolo 2012).

15 Verden handler etisk og fair? Lærervejledning 15 21th Century Skolen har ændret sig og eleverne skal nu have helt nye kompetencer, der matcher det 21. århundredes krav. Det er ikke længere nok med udenadslære og læring af pensum, men eleverne skal også opnå en lang række kompetencer, der kan bruges i en omskiftelig og hurtig foranderlig global verden. Se dette videoklip om nogle af nøgleordene i begrebet 21th Century: For at kunne klare sig i fremtidens videnssamfund skal eleverne kunne samarbejde om løsninger være i stand til at skaffe sig brugbar viden kunne evaluere deres egen læring kunne løse virkelige problemer og agere på en innovativ måde være i stand til at anvende it og digitale teknologier kommunikere og formidle deres stof ud af klasseværelset. Netop i forbindelse med temaet etisk og forbrug har eleverne gode muligheder for at skulle inddrage disse kompetencer i deres arbejde i skolen. I Arbejdshæftet er der en række opgaveforslag, der kræver elevernes egne analyser og vurderinger af, hvad der er ret og rimeligt og som appellerer til deres innovative kompetencer for at komme med ideer og handlingsforslag til en mere bæredygtig udvikling. Det kan fx være i forhold til deres eller familiens personlige forbrugsvaner og daglige indkøb af varer.

16 Verden handler etisk og fair? Lærervejledning 16 Bilag En oversigt over bogens indhold og muligheder Her kan du få inspiration til, hvordan bogens indhold kan være med til at opfylde kravene i læseplanerne og her er en klar oversigt over siderne, ideer til aktive handlemuligheder, aspekter der kan diskuteres videre, faglige og ideer til konfliktstof og diskussion af dilemmaer.

17 Verden handler etisk og fair? Lærervejledning Der er forskel på varer Indledning om, at vi køber varer fra hele verden. En banan er fx ikke bare en banan. Fattige og rige lande Hvad er et u-land og et i-land? Er der forskel på de to gruppers enkelte lande? Lavindkomstlande, mellemindkomstlande, højindkomstlande. Forbrugsvaner køber vi økologisk eller ej? Dagligvarer, indkøbsvaner Definitioner af, hvornår vi kalder det etiske og hvornår vi kalder det begrebet fair trade. Det sidstnævnte kan også være et mærke Fairtrade Mærket Definition af fairtrade Import I-land U-land U-landsbistand Fairtrade Mærket Et vigtigt begreb: bæredygtighed Bæredygtighed kan være økonomisk, social og økologisk. Et vigtigt begreb: lobalisering Globalisering Bæredygtighed Økologi 6-7 Verden handler lokalt og globalt [verdenskort] Verdenskort med lande, vi skal besøge i denne bog samt eksempler på cases fra bogen Verdenskort med lande, vi besøger giver et visuelt indblik i, at vi handler globalt i dag. Handel kort sagt (historisk) Et eksempel på global er chokolade. Definition. andel (historisk) 8-9 Handel - på godt og ondt Fra selvforsyning til producent af salgsafgrøder Deling af ideer, viden Kommunikation Handel er godt, fordi Eksempler på, hvor udvikler sig Selvforsynende Mellemhandlere Producenter Infrastrukturer Containertrafik Handel kan være skidt fordi Handelsbegrænsninger Kolonitiden Bliver Vesten overhalet? Mange lande har snart overhalet den vestlige verden Made in undersøg selv Kina er verdens næststørste økonomi hvilken er den største? Kradser krisen? Told og afgifter på varer uden for EU. Mure omkring USA og EU USA og EU forsøger at beskytte deres egen produktion og ved at sikre, at der kun er disse regioner, der kan handle frit med hinanden. Er det fair? En organisation for Beskriv WTO hvad gør denne organisation egentlig? De rige lander beskytter sig mod de fattige lande. Er det fair? Retfærdighed på globalt plan WTO og andre globale organisationer Definition af toldmure EU Børsen i New York Handelaftaler Kina og Indien er begyndt at handle mere sammen Kina er verdens næststørste økonomi og har stor magt og indflydelse. Er det en ny supermagt? Udnytter Kina de fattige lande eller hjælper de dem? Definition af saftaler FN

18 Verden handler etisk og fair? Lærervejledning Etisk Etisk (efter global compact) FN har principper for virksomheder hvordan? Global Compact, som virksomheder bør tage ansvar for at løse problemer med fattigdom og miljø i en global verden. Virksomhederne skal sikre arbejdstagerrettigheder, et bedre miljø, menneskerettigheder og anti-korruption. Definition af etisk efter Global Compact principper Global Compact er frivillig, og hvordan sikrer man, at virksomhederne lever op til deres fine ord? Arbejdsforhold Fagforening Slaver Børnearbejde Miljø Diskrimination Korruption Arbejdstagerrettigheder Korruption Bistand, der sætter i gang Mere etisk, tak! FN opstillede i år 2000 otte mål for at hjælpe verdens fattige. De kaldes for 2015-målene. Hvordan virker de? Hvordan kan bistand bidrage til at sætte gang i etisk Udviklingsbistand Nødhjælp FN 2015-målene Om at tage ansvar Tag ansvar! Europæiske virksomheder forsøger at tjekke produktions virksomheder i Asien, men de kan godt finde på at snyde i forhold til fx arbejdsmiljø. Hvad er CSR? Socialt arbejde CSR er virksomhedernes handlingsplan for deres samfundsansvar, og de lægger sig op ad begrebet Global Compact. Virksomhederne kan have et særligt etisk regelsæt overfor deres leverandører. Det kaldes Code of Conduct. Virksomheders sociale ansvar og udfordringen med at kontrollere produktion og. Definition af Global Compact Definition af CSR Definition af Code of Conduct Vagthunden DanWatch tjekker om virksomhederne lever op til deres fine ord om CSR? Læs mere om: - Coops i og med Afrika - Dansk Initiativ for Kend dem på mærket Fairtrade Mærket Kort præsentation af mærket Find mærket i butikken Fairtrade-produkter Om fairtrade produkter Fairtrade Mærket Præsentation af Fairtrade Mærket Etisk Ved du at, der findes andre internationale mærker for etisk Henvisning FSC Kontrol og kritik Kontrol og kritik Kontrol af Fairtrade Mærket En bitter smag i munden? Eksemplet med Den bitre smag af te? Noget for din by? Byer kan også blive certificerede, undersøg danske byer.

19 Verden handler etisk og fair? Lærervejledning Fattigt og rigt på én gang Indledning Rigt på mineraler og nogle steder også et frugtbart land. Fattigt, pga. sult, fattigdom og ingen uddannelse. Rigdommen kommer ikke altid den fattigste del af befolkningen til gode. Producent Coop Send ikke flere penge køb varer! Vi har i mange år sendt ulandsbistand til fx afrikanske lande. En anden vinkel kunne være at handle med Afrika et eksempel er Savannah-varerne fra Coop. Handel i stedet for/eller som supplement til u- landsbistand. Savannah-varer kan være et eksempel og fra lignende andre kæder Udviklingsbistand Økologi? Ja! Etisk? Nej! Eksempel fra Uganda. Glad for, at der er fremskidt mht. økologisk landbrug, men etisk har det svært i et land med korruption og mellemmænd, der scorer kassen. Etisk er svært i et land med korruption og mellemmænd, der ofte scorer en stor del af fortjenesten. Mellemmænd Korruption Handel er alt Handel skaber forandring og bedre forhold. Men mange indbyggere er stadig fattige. Mange bønder får ikke en ordentlig pris for deres varer og mellemhandlere scorer tit kassen. Undersøg noget om konkurrence/smure Handel er godt, men vilkårene med toldmure, mellemmænd, mv. gør det svært. Mellemmænd I- og u-lande Told, skat og afgifter. God sådan! Fremskridt m etisk, men kun små skridt. Både og har et ansvar for at bønderne får ordentlige priser og at der bliver færre mellemhandlere. Det går kun langsomt fremad med etisk. Både indbyggere i fattige og rige lande har et Børnearbejde En god/fair giver sundhed og uddannelse. Kina har brug for råvarer. Kina giver store gaver, såsom fodboldstadion, og til gengæld får kineserne får lov til at udvinde og købe råstoffer. Der er ca. 1 mio. kinesiske arbejdere i Afrika. De er ofte ligeglade med demokrati og stiller ikke altid krav om menneskerettigheder og mindre korruption. Kina strømmer til Afrika både i form af projekter og arbejdere. Kineserne er ofte ligeglade med menneskerettigheder mv. Menneskerettigheder Økologi giver gode priser Landmand fortæller om succes med økologisk produktion. Han får nu bedre priser for sine varer. Økologi skaber mere arbejdskraft. Danske Solhjulet. Solhjulet hjælper med køb af varer. Det er ofte den bedste form for ulandsbistand. Det giver arbejdspladser, bedre levevilkår, børn kan komme i skole osv. Pakkeriet og farmen sørger også for varm mad, børnepasning og mad til de mindste, der sammen med deres mødre er med på arbejde. Det kræver uddannelse af bønderne i økologi, hygiejne, arbejds- og miljøforhold, når de skal eksportere deres varer. Uddannelse Biodynamisk dyrkning Pakkeriet skaber arbejdspladser for kvinder, der ellers har svært ved at finde arbejde. Flere kvinder kommer i arbejde. Kvinder

20 Verden handler etisk og fair? Lærervejledning Løn til tiden Handel den bedste form for ulandsbistand. Skaber arbejde og bedre levevilkår. Løn Får minimum ugandisk mindsteløn og lønnen kommer til tiden. Ønsker at blive på gården. Så han kan sende penge hjem. Løn til tiden og ordentlige arbejdsforhold er vigtigere end en høj løn. Kan opspare og sende penge hjem til familien. Lønninger Kvinder Lønninger Penge til husholdning Smagen af vanilje Lidt historie om vanilje. Hovedparten af vaniljen eksporteres. Vaniljefabrikken giver arbejdspladser. Bønderne, der leverer vaniljen, er godkendte med Fairtrade Mærket samt dyrker økologisk. Økologi-tanken har ændret måden at se på natur og miljø. Har været på kursus i økologisk landbrug. Økologi vinder frem, også blandt konventionelle landmænd. De har fundet ud af, at de kan spare penge på kunstgødning mv. Vanilje er kun til eksport Omlægning til økologisk drift. Skaber fokus på natur og miljø. Flere vil være med. Bønderne smager ikke selv på deres afgrøder. Ud annelse Cash crops Kvalitet Vi har fået et stort hus Et ægtepar, der sælger vanilje til fabrikken, har fået råd til at bygge et stort hus et sjældent syn. Årsagen er, at de har været med i fair trade-ordningen. Familien har brugt pengene fra bonussen til at sende deres yngste i privatskole. Naboerne bliver inspireret og vil også være med. Eneste bagside er, at fattige og børn stjæler fra markerne. Hvorfor? Flere og flere vil være med i fair tradeordningen. De vil gerne have en bedre pris for deres råvarer og så er det lettere at omlægge, da der ikke er tradition for kunstgødning i forvejen Fairtrade Mærket skaber vækst. Bonussen er brugt til at sende barn i privatskole. Flere vil være med. De får bedre priser for deres råvarer, og det er let at omlægge til økologisk drift. En del bønder dyrker nu også afgrøder til salg på det lokale marked. Det har de ikke kunnet før, men nu med fair tradeordningen så undgår de mellemhandlerne og får selv noget ekstra ud af det. De er også begyndt at dyrke flere forskellige afgrøder og ikke kun den samme slags, monokultur. Så er de ikke længere så og dårlig høst. Kan nu også sælge til det lokale marked. Undgår mellemmænd. Og dyrker flere forskellige afgrøder. Kooperativ Selvforsyning Monokultur

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads]

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads] GLOBAL HVERDAG Form og tekst forside: multilateral Der genbruges elementer fra åbningssiden fra bistand www.globalhverdag.dk, så der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre

Læs mere

I n d h o l d. 3 Introduktion. 6 Den internationale dimension. 7 Lykke i fattige lande. 8 Sådan kan der arbejdes. 9 Målene udstikker rammerne

I n d h o l d. 3 Introduktion. 6 Den internationale dimension. 7 Lykke i fattige lande. 8 Sådan kan der arbejdes. 9 Målene udstikker rammerne LÆRERVEJLEDNING Global lykke om rigdom i fattige lande Peter Bejder & Kaare Øster I n d h o l d Layout: Søren Kirkemann På www.globallykke.dk er der supplerende materiale samt gratis elevaktiviteter og

Læs mere

I n d h o l d. Introduktion...3. Globaliseringen er over os...5. Turisme i fattige lande...7. Sådan kan der arbejdes...9

I n d h o l d. Introduktion...3. Globaliseringen er over os...5. Turisme i fattige lande...7. Sådan kan der arbejdes...9 Bæredygtig turisme i en global verden Peter Bejder, Erika Brenner & Kaare Øster I n d h o l d Layout: Søren Kirkemann Her på www.renturisme.dk er der supplerende materiale samt gratis elevaktiviteter og

Læs mere

Indhold. Udsigt til U-lande. 3 Introduktion. 4 Den internationale dimension. 5 Det består materialet af. 7 Fattige lande som en del af vores hverdag

Indhold. Udsigt til U-lande. 3 Introduktion. 4 Den internationale dimension. 5 Det består materialet af. 7 Fattige lande som en del af vores hverdag LÆRERVEJLEDNING Mød verden livet i fattige lande Lærervejledning Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til U-lande Forfattere: Peter Bejder & Kaare Øster Redaktør: Thomas Meloni Rønn Layout:

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads]

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads] GLOBAL HVERDAG Form og tekst forside: multilateral Der genbruges elementer fra åbningssiden fra bistand www.globalhverdag.dk, så der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE. øvelser og undersøgelser

ARBEJDSHÆFTE. øvelser og undersøgelser ARBEJDSHÆFTE øvelser og undersøgelser Global lykke om rigdom i fattige lande Peter Bejder & Kaare Øster I n d h o l d Layout: Søren Kirkemann På www.globallykke.dk er der supplerende materiale samt gratis

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13 ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. 2012/13 Emne Periode Mål Relation til fælles mål Folketinget august Eleverne kender til magtens tredeling, partier partiprrammer. Velfærdssamfundet - demokratiet i funktion august

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Fotos til fotobank billedtekster /Kaare [ til samtlige fotos: Kaare Øster]

Fotos til fotobank billedtekster /Kaare [ til samtlige fotos: Kaare Øster] 1 Fotos til fotobank billedtekster /Kaare [ til samtlige fotos: Kaare Øster] Fiji/Oceanien DSC_0152.JPG: Marked i Lautoka, Fiji. DSC_0202.JPG: De to fijianske piger går i gymnasiet. De er gode til engelsk

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013 G2 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G2 Indledning Sukkerrør transporteres fra mark til sukkerfabrik, Fiji. Kaare

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Ingen forældre. synes, at deres børn skal arbejde

Ingen forældre. synes, at deres børn skal arbejde Interview Heick og Brygmann i Afrika Ingen forældre synes, at deres børn skal arbejde Debatten om børnearbejde er blusset op igen efter en dokumentarfilm om kakaobøndernes levevilkår. Derfor rejste Annette

Læs mere

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE På Kaffeinfo.dk finder du information om kaffe, der kan bruges som baggrundsviden til opgaverne. Derudover skal du finde informationer på nettet eller biblioteket. God fornøjelse

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN 62 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 7: BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN hvordan tobak påvirker børn i ulande www.op-i-røg.dk 63 Kapitel 7: Børn i tobaksproduktionen Meget tobak

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G3

Folkeskolens afgangsprøve December 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G3 Folkeskolens afgangsprøve December 2013 G3 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G3 Folkeskolens afgangsprøve 2013 Indledning Marked i Goa, Indien. Ditte

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

MØD VERDEN Mød verden livet i fattige lande www.emu.dk/tema/ulande Om serien Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

MØD VERDEN Mød verden livet i fattige lande www.emu.dk/tema/ulande Om serien Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande MØD VERDEN P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R MØD VERDEN LIVET I FATTIGE LANDE Udsigt til U-lande Mød verden livet i fattige lande Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til U-lande

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Unik fusion af teaterforestilling, udstilling og læring. Landet handler om at være ung på landet. Om ønskedrømme og forhindringer - om identitet

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

Indgang til Verdensborgerforløb

Indgang til Verdensborgerforløb Indgang til Verdensborgerforløb Indgangens opbygning Indgangen til forløbet omfatter først et læreroplæg der skal introducere emnet, hvorefter eleverne selv skal arbejde med IT-værktøjet Dit globale fodaftryk.

Læs mere

europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP

europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP På europas-lande.dk kan du gå på opdagelse i hele Europa. Du kan læse om alt fra natur og miljø til historie og politik. På sitet kan du også møde børn fra andre

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Lærervejledning og elevøvelser

Lærervejledning og elevøvelser Lærervejledning og elevøvelser Lærervejledning - Geografiske Brændpunkter Om Geografiske Brændpunkter Serien Geografiske brændpunkter er velegnet til undervisning i grundskolens ældste klasser især i

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika Afrika: Verdens 2. største kontinent Lande: 54 afrikanske lande findes på det afrikanske kontinent Befolkning: Ca. 1 milliard mennesker Antal afrikanske sprog: Der findes mere end 1000 afrikanske sprog

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Alkohol set fra geografiske synsvinkler øl, vin og risvin. 1. Byg, vin og ris. Med disse opgaver kan du fordybe dig i:

Alkohol set fra geografiske synsvinkler øl, vin og risvin. 1. Byg, vin og ris. Med disse opgaver kan du fordybe dig i: Alkohol set fra geografiske synsvinkler øl, vin og risvin Med disse opgaver kan du fordybe dig i: 1. Byg, vin og ris 2. Hydrotermfigurer og dyrkning af byg, vin og ris 3. Råvarer, færdigvarer og tjenesteydelser

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Product Sustainability - undgå greenwashing

Product Sustainability - undgå greenwashing DNV Seminar Rikke Topp Petersen Greenwashing Bevidshed blev skabt da miljø kom på dagsordenen i USA i 80 erne Ordet dukkede op i Græsrodsmiljøet i USA i 1990 Ordet blev nævnt første gang i et undergrundstidsskrift

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Dansk ICYE Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras. Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras GRATIS! Vil du ud at rejse?

Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras. Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras GRATIS! Vil du ud at rejse? Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras NEPENTHES GRATIS! Vil du ud at rejse? Læs mere om rejser i udviklingslande, og hvordan du ved at rejse

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE ICYE programmet 6 eller 12 måneders frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE ØVELSER OG UNDERSØGELSER

ARBEJDSHÆFTE ØVELSER OG UNDERSØGELSER ARBEJDSHÆFTE ØVELSER OG UNDERSØGELSER Fattige lande en del af din verden Arbejdshæfte øvelser og undersøgelser Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til U-lande Forfattere: Peter Bejder

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G1

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G1 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014 G1 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G1 Indledning Fattige og rige lande På globalt plan er der i dag mere kontakt

Læs mere

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Kommunikation Skat IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Projektarbejde Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse.

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Læreplan Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Danmark uden affald i 2022 er regeringens udspil. Den er Renovation med

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Kina i dag. Kina i dag

Kina i dag. Kina i dag Kina i dag Kina i dag I Kina bor der cirka 1,3 milliard indbyggere. 300 millioner af dem er lige så rige eller meget rigere end folk i Danmark. 1 milliard kinesere er fattige. Der er stor forskel på, hvordan

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Dagsorden: Præsentation af de 5 valgfag Overvejelser ved udvikling af "Verden, sprog og globalisering" Forløb fra sprogdelen

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv

It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv It, læring og didaktisk design i et web 2.0 perspektiv Bedre udnyttelse af it i skolen Seminar EVA august 2009 Birgitte Holm Sørensen Forskningsprogrammet Medier og IT I Læringsperspektiv DPU, Aarhus Universitet

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Årsplan for faget: Samfundsfag skoleåret 2013/14

Årsplan for faget: Samfundsfag skoleåret 2013/14 Årsplan for faget: Samfundsfag skoleåret 2013/14 Planen for samfundsfag i 9. klasse på Øse Efterskole i skoleåret 2013/14 er udarbejdet med udgangspunkt i skolens værdier, samt trinmål og slutmål for faget.

Læs mere

Undervisningsplan for faget natur/teknik

Undervisningsplan for faget natur/teknik RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2015 Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i samfundsfag. Formål Samfundsfag skal give eleverne viden om samfundet og dets udvikling, udvikle

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Værktøjskasser til film Værktøjskasse film 1 Danidas undervisningssite: http://udviklingstal.um.dk/da/ F.eks. med ordforklaring: http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/ordforklaring/

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi

TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Trinmål for Fysik/kemi TeenTrash 7.-10. klasse Fysik/kemi Fysikkens og kemiens verden Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag. Kende generelle egenskaber

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

BIOLOGI UNDERVISNINGSMATERIALE

BIOLOGI UNDERVISNINGSMATERIALE BIOLOGI UNDERVISNINGSMATERIALE På Kaffeinfo.dk finder du information om kaffe, der kan bruges som baggrundsviden til opgaverne. Derudover skal du finde informationer på nettet eller biblioteket. God fornøjelse

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Vi er en Godkendt af By FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Kommunen skal træffe et fair valg Fairtrade By er en del af en samlet kampagne, der inkluderer Fairtrade By, Fairtrade Universitet,

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE [TEMA] VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE 14 Tekst: Søren Breiting, lektor, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik, DPU, Aarhus Universitet skal huske på, at I er dem, som

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg

Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg Uge Fag og Tema Beskrivelse Læsestof og opgaver Øvrige oplysninger 33 Introduktion

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Lærervejledning LÆRERVEJLEDNING Gå op i Røg er Kræftens Bekæmpelses undervisningstilbud om tobak og rygning

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere