Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013"

Transkript

1 Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013 David Levy byder velkommen og orienterer om, at Helle Rosenlund og Jan Rosenlund er syge og er derfor ikke tilstede. Årsnåle uddeles, hvorefter den officielle del af generalforsamlingen starter. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Anette Bak Frederiksen Anette Bak Frederiksen er valgt Anette takker for valget og konstaterer generalforsamlingens lovlighed. Bestyrelsen har tænkt selv tilføjet et pkt. 13 i dagsordenen. Dette er ikke muligt, da vi følger den vedtægtsbestemte dagsorden. Punktet behandles i stedet under eventuelt. 2. Valg af referent Bestyrelsen foreslår Rikke Wulf-Andersen. Rikke er valgt 3. Valg af 2 stemmetællere Bestyrelsen Forslår Birgit Smith og Mette Dyrberg Rasmussen. Birgit og Mette er valgt. 36 stemmeberettiget medlemmer tilstede. 4. Godkendelse af formandens beretning Bestyrelsen har ikke noget at tilføje. Opfordring til at melde sig under de punkter beretningen er delt op i. 1) Møder, skype etc. Merete E. til medlemsantal. Hvor mange af disse er indmeldt mellem 16. sep. til 31. dec.? Lone svarer at det tal haves ikke. Birgit Smith vil gerne vide om der er fremgang. Lone svarer at der pr 31. dec er flere end per Men pt. er der mange medlemmer der ikke har betalt for Der er ca. 530 medl. I 2013 pt. 2) Dokumenter og digitalisering Merete Elmedal: s. 12 linje 11 materiale vedr. vores hunde tilhører selskabet David: det skal forstås som dagsordner, referater, eksteriør bed. Etc. Primært for at sikre at intet ligger i folks gemmer. 3) Hjemmesiden Christian Ravn: fin ny hjemmeside håber man vil have knap så meget tekst på forsiden samt få ryddet op i indhold. David: den er fortsat under ændring og vil blive revideret løbende samt tjekket for gammelt materiale. 4) Medlemsbladet Christian Ravn: indholdsmæssigt høj kvalitet, men mangler billeder David: vi vil gerne have flere billeder til bladet, det er ikke pga. omkostninger at der mangler billeder. Hermed en stor opfordring til medlemmer om at sende billeder til bladet. 5) Broholmer avl Torben Elmedal: henvendelsen fra DKK har resulteret i stort postyr. Jeg betragter det som et wake-up call. Vi medlemmer på alle niveauer må besinde os og koncentrere os i enighed for i fælleskab at avle broholmere. Der blev iværksat en undersøgelse, den var ikke opløftende. Der hvor udviklingen har været positiv er på indeks, resten har været stagneret eller decideret i tilbagegang. Det var nemt at dokumentere at vores race ikke var stærk nok til at sættes fri i avl. Vores problem er at genmaterialet er smalt. Vi er i de senere år snævret ind igen fordi vi har avlet for meget på de hunde der har været smukke og mangler at avle på bredden. Vi skal inddrage langt flere at de hunde der bliver

2 avlsgodkendt i avl. Derfor bør der også indkaldes til mønstringer således at vi ser alle avlsgodkendte hunde når de bliver voksne. Vi skal desuden som lovet lave brugbare avlsplaner. Jeg ved godt vi ikke kan tvinge folk, men man kan motivere og argumentere for at få mange med. Så trods debatter på socialmedier og andre steder skal vi enes om i fællesskab at få fremtidssikret Broholmeren. Conni Bodholdt: vi har et problem. Vi har ikke folk nok på venteliste. Elke: der er venteliste i Tyskland, sådan er det også i andre lande. Måske skal vi blive bedre til at eksportere. 6) AU, MU Ingen kommentarer 7) Sundhed. Ingen kommentarer 8) Parringer. Ingen kommentarer 9) Hvalpe: Torben Elmedal: indimellem er jeg aktiv med min hund. Folk er positive men har opgivet fordi de skal vente længe og vi har 120 krav der skal opfyldes. Jeg ved godt hvad der står, men det er sådan det opfattes for udeforstående. Det misforstås negativ og så springer folk fra. Måske skal vi formulere os bedre for ikke at bremse tilgangen Tanja Jensen: Af hjemmesiden fremgår det, at der er ventetid på hvalpe. Anette: det er ikke så meget ventelisten, men mere kravene der kan skræmme folk der ikke er fra hundeverdenen 10) Hundeweb: Ingen kom. 11) De tre bedømmelser: ingen kom. 12) Fællesmøder: ingen kom. 13) Orientering om DKK: Torben Elmedal. Der har verseret rygter om at vi bare kunne melde os ud af DKK, men har vi ikke forbindelses til DKK har vi ingen race da vi er en FCI race under DKK 14) Udlandet: Torben E. mht. salg til udlandet bør det være en almindelig antagelse om at det ikke kommer an på hvor hunden bor om den bidrager til avlen. Specielt hvis genmassen skal øges. Vi skal ikke være bekymrede for at sælge til udlandet. Derfor er jeg glad for at Elke opfordrer til sælge til udlandet. Elke er teamleder for de udenlandske foreninger. Klap salve for Elke. 15) Skuer: ingen kom. 16) PR og arrangementer: ingen kom. 17) Afslutning. Merete Elmedal:Er de etiske retningslinjer det samme som forretningsorden? David: de etiske regler handler om at man skal være loyal over for racen også når man sidder i udvalg. Elke: tak for et fantastisk samarbejde i året der er gået. I har gjort et fantastisk arbejde og folk i udlandet gør alt hvad de kan for at overholde reglerne takket være bestyrelsen. Hvalpeanvisningens årsberetning: Conni Bodholdt: Der er mangel på folk på listerne og vi oplever desværre at folk ikke er gode til at vende tilbage. Pt. anbefaler vi at 2-3 hvalpe pr kuld sendes til udlandet. Merete E.: hvor kan folk få oplysninger om hvad der kræves? Conni B.: vi hjælper alle opdrættere med reglerne for salg til udlandet. Det er typisk køber der skal lave papirerne Elke: omk. Hvalpelisten, vi giver navnet på opdrætter, fødselsdag, hunde og hvornår de skal hente hvalpen. Nogen gange får vi ikke svar fra folk men vores erfaring er at jo mere info vi kan formidle, desto bedre kører den udenlandske formidling. Vi skal informere folk på venteliste konstant så vi ikke mister dem til en anden race. AU årsberetning: Elke vi har en eksteriørbedømmelse i Tyskland, og selv om der ikke er mange hunde er det en godt samarbejde med AU, de er meget samarbejdsvillige og Bo L. var meget tilfreds med de tyske hunde. Alle kan være stolte af at Tyskland nu kan køre mentalbeskrivelse selv på lige fod med DK. I samarbejdet har vi besluttet at supportere det danske AU og vi får nu registreret alle tyske hunde i hundeweb under DKK. Tyskland betaler selv for registreringen. Morten petersen: hvorfor er der forskel på HD og AD bedømmelsesnatal? Ikke alle lader deres hunde AD-fotografere.

3 MU årsberetning: Merete Elmedal: s 25 3 sidste afsnit. Henviser til noget der har stået i blad Der i er der en statistik med de beskrevne hunde. De dækker en kort periode og det er første gang jeg ser sådan en statistik. Mit spørgsmål er hvordan er statistikken fra de første 8 år ser ud. Hvordan er udviklingen? Kenneth Bodholdt: det er fra statistikken viser. Der er rykket en lille smule til den gode side. Merete: er der statistik fra ? Har det givet pote at lave beskrivelserne? Kenneth: ja tallene er blevet en smule bedre, men det tager jo flere generationer. Og der bliver jo heller ikke flyttet noget hvis det ikke målrettes. Før har eksteriør været i højsæde. Vi er igennem beretningerne. Er der spørgsmål der ikke er stillet? Beretningen er godkendt med overvældende majoritet. 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed Endnu en teknikalitet: det regnskab der er på www og det i bladet har ingen underskrifter. Regnskab med underskrifter er ikke tilstede i dag. Revisoren bekræfter at regnskabet er godkendt og underskrevet. Bestyrelsen bør uden ophør sikre at regnskab med underskrifter bringes på hjemmesiden. Kasseren: hvis I ser på status er der en debitor post. Jeg har konstateret at vi har en opdrætter der ikke har indbetalt depositum. Det er påført fordi hun afdrager depositum. Merete E: under arrangementer. Der er budgetteret med men der er kun forbrug for Er det for hele landet? Kasserer: ja. Merete: vedr. regulering af depositum står også under gæld. Hvorfor? Lone: Depositum er reguleret for hunde der er mere end 5 år gamle. Denne regulering tager vi som indtægt. Merete e: er de øremærket til den store kasse? Lone: ja, og vi sætter fx kr af til frostsæd. Merete E.: hvorfor er de tre indbetalinger ikke udspecificeret. Lone: det kan jeg ikke se fornuften i. Vi har allerede intern registrering. På hver enkelt hund. Og det skrives i beretningerne derfor er der ikke grundt til at tage det med i regnskab. Elke: vi anbefaler udenlandske køber at de skal betale depositum. I Tyskland hvis de skal testes der. Derfor bør vi måske kryds tjekke om nogen af reguleringerne er i Tyskland. Lone: jeg er informeret om at alle er registreret i Danmark. Elke: måske kan vi tale om at sende pengene retur hvis de findes der. Lars Jans: jeg vil hellere sende pengene til DK og så lade dem sende videre. Regnskabet sendes til afstemning. Regnskabet er godkendt med overvældende majoritet og der meddeles ansvarsfrihed til bestyrelsen. 6. Behandling af indkomne forslag Forslag til ændring af paragraf 7. stk 1, hvor der er fremsat forslag til følgende tilføjelse: Bestyrelsesmedlemmers medlemskontingent til DKK betales af Broholmersleskabet, i valgperioden eller så længe vedkommende sidder i Broholmerselskabets bestyrelse. Skal vedtages med 2/3 flertal idet det er en vedtægtsændring. Christian R.: vi kan komme nemmere om det ved at indskrive det i forretningsordenen. David: det kan vi, men vi vil gerne have medlemmernes opbakning. Christian: vi slipper for urafstemningen ved at sætte det i forretningsordenen. Torben E.: Hvis forslaget stemmes ned her, kan det jo ikke indskrives i forretningsordenen. David: det er vi klar over Frank Olsen: Jeg forslår at det skal trækkes tilbage så det

4 Birgitte: rent teknisk er det ok at få betalt medlemskontingent. Men hvad så når der skiftes ud. Der begæres skriftlig afstemning Der er afgivet 35 stemmer For forslaget stemte: 20 Imod stemte: 12 Hverken for eller i mod: 4. Forslaget er forkastet. 7. Budgetbehandling herunder evt. fastsættelse af kontingent og evt. indmeldelses gebyr Bestyrelsen forslår kontingent uændret Christian R.: PR er opskrevet, hvad er hensigterne? David: vi satser på at få flere arr. Bl.a. har der været intentioner om at lave medlemsmøder vedr. DKK. Dette er nu ikke relevant. Torben E: Må man forslå at pengene i stedet bruges på at opdatere PR materialet? David: det er taget ad nota om. Folk må endelig henvende sig. Tanja Jensen: er der materiale der kan printes? David: det ligger på hjemmesiden. Generalforsamlingen vedtager uændret kontingent Kr. 450,- for ordinære medlemmer og Kr. 225,- for familiemedlemmer. 8. Valg af formand (ekstraordinært for 1 år) Helle Rosenlund har den 16. marts skriftligt meddelt bestyrelsen at hun ikke ønsker at genopstille. Der skal derfor vælges ny formand for 1 år. Bestyrelsen forslår David Levy. David Levy modtager valg. Generalforsamlingen suspenderes for evt. at finde andre kandidater samt kandidater til selskabets bestyrelse Efter generalforsamlingens genoptagelse indkommer der ikke andre forslag til formandsposten. David Levy er valgt som formand for 1 år. 9. Valg af kasserer for 2 år Lone Birkholm modtager genvalg. Der er ikke andre kandidater derfor er Lone valgt for 2 år. 10. Valg til bestyrelsen der skal vælges fire bestyrelsesmedlemmer. Tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år og et bestyrelsesmedlem ekstraordinært for 1 år idet Jan Rosenlund træder tilbage. David Levy modtager valg men er netop blevet valgt som formand. Søren Christiansen modtager valg Torben Aaris Hammer modtager valg På dagen opstilles følgende: Regina Mygind Christian Ravn Birthe Hjaltalin Kandidaterne giver en kort præsentation. Ejvin Bitch: beder om at folk er meget omhyggelige med deres stemmeafgivelse, da der er stort flow i bestyrelsen

5 Torben E: det drejer sig ikke om at lægge arm og få sin vilje, det handler om at være solidarisk for racen og at sikre fremtiden. Der bliver meget arbejde Resultat af valget Valgt for 2 år: Birthe Hjaltalin med 29 stemmer Torben Aaris Hammer med 33 stemmer Søren Christiansen med 32 stemmer Valgt for 1 år: Regina Mygind med 26 stemmer Ikke valgt: Christian Ravn, der fik 9 stemmer 11. Valg af to suppleant for 1 år Forslag til suppleanter. Elsebeth Gissing Christian Ravn Elsebeth Gissing og Christian Ravn er valgt. De afgør selv hvem der er 1. suppleant og hvem der er 2. suppleant. 12. Valg af to revisorer og en revisor suppleant for 1 år Peter Danielsen modtager genvalg som revisor. Gitte Jensen opstilles. Peter og Gitte er valgt. Der skal også findes en revisorsuppleant. Merete Elmedal og Birgit Schmidt opstilles. Birgit Schmidt får 22 stemmer Merete Elmedal får 12 stemmer Birgit Schmidt er valgt som revisorsuppleant for 1 år Eventuelt Broholmeren og hjerte problemer. Indlæg ved Torben Aaris Hammer Vi mangler viden om hvor mange Broholmere der rent faktisk har hjertesygdomme. Frygten er at hvis vi ikke gør noget kan problemet blive lige så stort som i DdB. Torben E.: vi kan hurtigt med dette komme i samme situation, det vil være klogt at lave en udredning. Vi skal scanne langt flere for at få et signifikant billede. Det er vigtigt at man rapportere død til udvalget og dør hunden i utide bør der komme en udredning fra en dyrlæge. For en uge siden ville jeg have sagt nej vi har ikke et problem. Men det her viser med al tydelighed at vi kan få et problem. Kunne man evt. få en specialeskrivende til at forske i det? Torben Aa. H. ser gerne at alles scannes, men det er nok ikke spiseligt for selskabet. Torben E. det skal være et udpluk af alle hunde ikke kun avlshunde. Ejvind B.: en gang imellem kan man være pavestolt når man får ret. Andre gange kan man være ked af det. Jeg sluttede sidste år med at sige; Gud bevare Broholmeren. Når jeg nu kigger på personlisterne vi har fra sidste år og til i dag så synes jeg det er påfaldende at så mange poster står ledige. Jeg tror ikke kun det er blandt hundene vi har problemer der er også problemer blandt de to benede broholmere. Havde jeg siddet i bestyrelsen kunne jeg have lavet et tårevældende skrift over hvorfor folk er gået. Men jeg synes at bestyrelsen skylder os en forklaring på hvorfor det er gået sådan. Der er en stor opgave for den nye bestyrelse. Både med DKK men også internt. Jeg vil derfor gerne have en forklaring med en signifikant begrundelse på hvorfor vi er hvor vi er. Når jeg ser på bladet, er der kun en søjle der er meget konstant. Bestyrelsen kan ikke svarer på vegne af de, der ikke er her.

6 David: det er svært at komme med et signifikant svar og jeg giver dig ret i at det er et problem. Grunden kan jeg ikke give dig, men en medvirkende faktor kan være at de to benende broholmere fokuserer for meget på personer. Dem der kan lade det prelle af kan klare det, dem der tager det til sig kan ikke holde til det. Vi mangler folk på alle fronter. Den opgave vi sidder med er større end i Vi fik lov af DKK at beholde vores avlsrestriktion, men der er pålagt os avlsplan og avlsråd. Det er en kæmpe opgave og vi har et ønske om at samarbejde med så mange så muligt for at komme videre. Folk kan også stå af pga. personkritik og kan man ikke lade det prelle af. Vi skal for hundens skyld stå sammen og undgå personfnidderet. Mere signifikante grunde kan jeg ikke give dig. Merete E.: på side 48 i nyeste blad. Hvem har forfattet denne tekst? Bestyrelsen: det kan den samlede bestyrelse stå inden for. Merete E.: har vi så problemer når vi bruger halm i kasserne? David: det er information fra dyrlæger. Bl.a. Flemming Kristensen har været medvirkende til at give input. Torben E.: Jeg undre mig også over flere ting i avlsplanen, men dem gemmer vi til en anden dag. Jeg er tilfreds med den nye bestyrelse. Jeres topprioritet er at få lavet en avlsplan så det ikke bliver formelle grunde DKK kan trække tæppet væk under os. I begyndelsen havde vi af og til brug for finansiel støtte til opdrætter med problemer. Reglen har været at det er opdrætters ansvar. Vi burde opdrætte en fond til at hjælpe opdrættere med problemer. Et andet forslag er at bruge pengene til en frostsæd bank. En anden opfordring: jeg ved godt det virker irriterende men vi har brugt meget tid på at få ændret en regel om at medlemmer skal have været medlemmer i 6 mdr. for at være stemme berettigede. Den vil jeg gerne bede bestyrelsen genoverveje. Vigtigst af alt: Sociale medier. Jeg ønsker ikke at deltage i den slags medier. Jeg har fået af vide at der på FB i de sidste 6 mdr. og optrappende mod geneforsamling. At medlemmer af udvalg og bestyrelse. Er blevet mobbet og hængt ud. Det er ikke i orden. Vi har ytringsfrihed ja, men vi er enige om at vi arbejder for den samme race og det kan ikke være rigtigt at man opføre sig som forkælede børn fordi man ikke må parre den med den eller andet. Til bestyrelsen lad være med at svare for så kommer der bare 10 nye hyldende ulve. Elsebeth: jeg hører at der har været brydninger. Og ja meninger brydes, det er godt! Men når vi går herfra skal vi gå enige ude af døren. Det er et forpligtigende fællesskab. Lars Jans: godt man køber sig til viden og det gælder bare om at bruge eksperter. Til Torben til dækning af uheldige kuld så skal man også have med at der også er uheldige hanhunde og de burde være med i fonden. Anette takker for en af de roligste generalforsamlinger med sund og saglig dialog. Dog uden mange fremmødte. I har alle et stykke arbejde at gøre for den race i alle holder af. Held og Lykke og tak for god ro og orden. David: tak for god ro og orden, bestyrelsen tager tingene til sig, vi har kniven for struben og vi ved det. Har i talenter der kan bidrage på poster, PR eller andet så meld jer! Vi kan godt bruge ekstra hænder. Alt det her personfnidder. Lad os sprede de gode tanker, vi er jo enige. Gå hjem og elsk jeres hund.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Broholmerselskabet. Formandens beretning Generalforsamling 2014

Broholmerselskabet. Formandens beretning Generalforsamling 2014 Traditionen tro vil jeg gerne takke alle jer som har været med til at skabe og afvikle skuer, bedømmelser og PR arrangementer i året der er gået. Det kan ikke siges ofte nok: Uden alles frivillige arbejde

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HSDK

Ordinær generalforsamling i HSDK Ordinær generalforsamling i HSDK Afholdes i år d. 22. marts 2015 kl. 14.00 i Tune Menighedscenter, Tune center 17, 4030 Tune. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED 1 Indledning side 1 2 Formål 3 Medlemmer side 2 4 Generalforsamlingen side 3 5 Bestyrelsens sammensætning side 4 6 Erhvervschef 7 Tegningsret 8

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015.

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015. Nuværende vedtægter for Faggruppen Bibliotek & Uddannelse: Der er sket ændringer i flg. paragraffer i Standardsvedtægten: Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper Gældende fra

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi vedtægter for Foreningen Gúllfaxi 1 Foreningens navn er Foreningen Gúllfaxi Foreningen er hjemmehørende i Åbenrå Kommune på adressen Årupgade 45, Foreningen Gúllfaxi ønsker at blive optaget som medlem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Love for Dansk Chow Chow klub Gældende fra 5. marts 2011

Love for Dansk Chow Chow klub Gældende fra 5. marts 2011 Gældende fra 5. marts 2011 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Klubbens navn er DANSK CHOW CHOW KLUB (forkortet DCCK) stiftet d. 4. marts 1972. Stk. 2 Klubbens hjemsted og værneting er hos den til enhver tid siddende

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB Indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling Lørdag d. 11. april 2015, kl. 11.00 på Danhostel Fredericia (Fredericia Vandrerhjem), Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia Dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere