Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013"

Transkript

1 Referat af Broholmerselskabets generalforsamling 17. marts 2013 David Levy byder velkommen og orienterer om, at Helle Rosenlund og Jan Rosenlund er syge og er derfor ikke tilstede. Årsnåle uddeles, hvorefter den officielle del af generalforsamlingen starter. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Anette Bak Frederiksen Anette Bak Frederiksen er valgt Anette takker for valget og konstaterer generalforsamlingens lovlighed. Bestyrelsen har tænkt selv tilføjet et pkt. 13 i dagsordenen. Dette er ikke muligt, da vi følger den vedtægtsbestemte dagsorden. Punktet behandles i stedet under eventuelt. 2. Valg af referent Bestyrelsen foreslår Rikke Wulf-Andersen. Rikke er valgt 3. Valg af 2 stemmetællere Bestyrelsen Forslår Birgit Smith og Mette Dyrberg Rasmussen. Birgit og Mette er valgt. 36 stemmeberettiget medlemmer tilstede. 4. Godkendelse af formandens beretning Bestyrelsen har ikke noget at tilføje. Opfordring til at melde sig under de punkter beretningen er delt op i. 1) Møder, skype etc. Merete E. til medlemsantal. Hvor mange af disse er indmeldt mellem 16. sep. til 31. dec.? Lone svarer at det tal haves ikke. Birgit Smith vil gerne vide om der er fremgang. Lone svarer at der pr 31. dec er flere end per Men pt. er der mange medlemmer der ikke har betalt for Der er ca. 530 medl. I 2013 pt. 2) Dokumenter og digitalisering Merete Elmedal: s. 12 linje 11 materiale vedr. vores hunde tilhører selskabet David: det skal forstås som dagsordner, referater, eksteriør bed. Etc. Primært for at sikre at intet ligger i folks gemmer. 3) Hjemmesiden Christian Ravn: fin ny hjemmeside håber man vil have knap så meget tekst på forsiden samt få ryddet op i indhold. David: den er fortsat under ændring og vil blive revideret løbende samt tjekket for gammelt materiale. 4) Medlemsbladet Christian Ravn: indholdsmæssigt høj kvalitet, men mangler billeder David: vi vil gerne have flere billeder til bladet, det er ikke pga. omkostninger at der mangler billeder. Hermed en stor opfordring til medlemmer om at sende billeder til bladet. 5) Broholmer avl Torben Elmedal: henvendelsen fra DKK har resulteret i stort postyr. Jeg betragter det som et wake-up call. Vi medlemmer på alle niveauer må besinde os og koncentrere os i enighed for i fælleskab at avle broholmere. Der blev iværksat en undersøgelse, den var ikke opløftende. Der hvor udviklingen har været positiv er på indeks, resten har været stagneret eller decideret i tilbagegang. Det var nemt at dokumentere at vores race ikke var stærk nok til at sættes fri i avl. Vores problem er at genmaterialet er smalt. Vi er i de senere år snævret ind igen fordi vi har avlet for meget på de hunde der har været smukke og mangler at avle på bredden. Vi skal inddrage langt flere at de hunde der bliver

2 avlsgodkendt i avl. Derfor bør der også indkaldes til mønstringer således at vi ser alle avlsgodkendte hunde når de bliver voksne. Vi skal desuden som lovet lave brugbare avlsplaner. Jeg ved godt vi ikke kan tvinge folk, men man kan motivere og argumentere for at få mange med. Så trods debatter på socialmedier og andre steder skal vi enes om i fællesskab at få fremtidssikret Broholmeren. Conni Bodholdt: vi har et problem. Vi har ikke folk nok på venteliste. Elke: der er venteliste i Tyskland, sådan er det også i andre lande. Måske skal vi blive bedre til at eksportere. 6) AU, MU Ingen kommentarer 7) Sundhed. Ingen kommentarer 8) Parringer. Ingen kommentarer 9) Hvalpe: Torben Elmedal: indimellem er jeg aktiv med min hund. Folk er positive men har opgivet fordi de skal vente længe og vi har 120 krav der skal opfyldes. Jeg ved godt hvad der står, men det er sådan det opfattes for udeforstående. Det misforstås negativ og så springer folk fra. Måske skal vi formulere os bedre for ikke at bremse tilgangen Tanja Jensen: Af hjemmesiden fremgår det, at der er ventetid på hvalpe. Anette: det er ikke så meget ventelisten, men mere kravene der kan skræmme folk der ikke er fra hundeverdenen 10) Hundeweb: Ingen kom. 11) De tre bedømmelser: ingen kom. 12) Fællesmøder: ingen kom. 13) Orientering om DKK: Torben Elmedal. Der har verseret rygter om at vi bare kunne melde os ud af DKK, men har vi ikke forbindelses til DKK har vi ingen race da vi er en FCI race under DKK 14) Udlandet: Torben E. mht. salg til udlandet bør det være en almindelig antagelse om at det ikke kommer an på hvor hunden bor om den bidrager til avlen. Specielt hvis genmassen skal øges. Vi skal ikke være bekymrede for at sælge til udlandet. Derfor er jeg glad for at Elke opfordrer til sælge til udlandet. Elke er teamleder for de udenlandske foreninger. Klap salve for Elke. 15) Skuer: ingen kom. 16) PR og arrangementer: ingen kom. 17) Afslutning. Merete Elmedal:Er de etiske retningslinjer det samme som forretningsorden? David: de etiske regler handler om at man skal være loyal over for racen også når man sidder i udvalg. Elke: tak for et fantastisk samarbejde i året der er gået. I har gjort et fantastisk arbejde og folk i udlandet gør alt hvad de kan for at overholde reglerne takket være bestyrelsen. Hvalpeanvisningens årsberetning: Conni Bodholdt: Der er mangel på folk på listerne og vi oplever desværre at folk ikke er gode til at vende tilbage. Pt. anbefaler vi at 2-3 hvalpe pr kuld sendes til udlandet. Merete E.: hvor kan folk få oplysninger om hvad der kræves? Conni B.: vi hjælper alle opdrættere med reglerne for salg til udlandet. Det er typisk køber der skal lave papirerne Elke: omk. Hvalpelisten, vi giver navnet på opdrætter, fødselsdag, hunde og hvornår de skal hente hvalpen. Nogen gange får vi ikke svar fra folk men vores erfaring er at jo mere info vi kan formidle, desto bedre kører den udenlandske formidling. Vi skal informere folk på venteliste konstant så vi ikke mister dem til en anden race. AU årsberetning: Elke vi har en eksteriørbedømmelse i Tyskland, og selv om der ikke er mange hunde er det en godt samarbejde med AU, de er meget samarbejdsvillige og Bo L. var meget tilfreds med de tyske hunde. Alle kan være stolte af at Tyskland nu kan køre mentalbeskrivelse selv på lige fod med DK. I samarbejdet har vi besluttet at supportere det danske AU og vi får nu registreret alle tyske hunde i hundeweb under DKK. Tyskland betaler selv for registreringen. Morten petersen: hvorfor er der forskel på HD og AD bedømmelsesnatal? Ikke alle lader deres hunde AD-fotografere.

3 MU årsberetning: Merete Elmedal: s 25 3 sidste afsnit. Henviser til noget der har stået i blad Der i er der en statistik med de beskrevne hunde. De dækker en kort periode og det er første gang jeg ser sådan en statistik. Mit spørgsmål er hvordan er statistikken fra de første 8 år ser ud. Hvordan er udviklingen? Kenneth Bodholdt: det er fra statistikken viser. Der er rykket en lille smule til den gode side. Merete: er der statistik fra ? Har det givet pote at lave beskrivelserne? Kenneth: ja tallene er blevet en smule bedre, men det tager jo flere generationer. Og der bliver jo heller ikke flyttet noget hvis det ikke målrettes. Før har eksteriør været i højsæde. Vi er igennem beretningerne. Er der spørgsmål der ikke er stillet? Beretningen er godkendt med overvældende majoritet. 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed Endnu en teknikalitet: det regnskab der er på www og det i bladet har ingen underskrifter. Regnskab med underskrifter er ikke tilstede i dag. Revisoren bekræfter at regnskabet er godkendt og underskrevet. Bestyrelsen bør uden ophør sikre at regnskab med underskrifter bringes på hjemmesiden. Kasseren: hvis I ser på status er der en debitor post. Jeg har konstateret at vi har en opdrætter der ikke har indbetalt depositum. Det er påført fordi hun afdrager depositum. Merete E: under arrangementer. Der er budgetteret med men der er kun forbrug for Er det for hele landet? Kasserer: ja. Merete: vedr. regulering af depositum står også under gæld. Hvorfor? Lone: Depositum er reguleret for hunde der er mere end 5 år gamle. Denne regulering tager vi som indtægt. Merete e: er de øremærket til den store kasse? Lone: ja, og vi sætter fx kr af til frostsæd. Merete E.: hvorfor er de tre indbetalinger ikke udspecificeret. Lone: det kan jeg ikke se fornuften i. Vi har allerede intern registrering. På hver enkelt hund. Og det skrives i beretningerne derfor er der ikke grundt til at tage det med i regnskab. Elke: vi anbefaler udenlandske køber at de skal betale depositum. I Tyskland hvis de skal testes der. Derfor bør vi måske kryds tjekke om nogen af reguleringerne er i Tyskland. Lone: jeg er informeret om at alle er registreret i Danmark. Elke: måske kan vi tale om at sende pengene retur hvis de findes der. Lars Jans: jeg vil hellere sende pengene til DK og så lade dem sende videre. Regnskabet sendes til afstemning. Regnskabet er godkendt med overvældende majoritet og der meddeles ansvarsfrihed til bestyrelsen. 6. Behandling af indkomne forslag Forslag til ændring af paragraf 7. stk 1, hvor der er fremsat forslag til følgende tilføjelse: Bestyrelsesmedlemmers medlemskontingent til DKK betales af Broholmersleskabet, i valgperioden eller så længe vedkommende sidder i Broholmerselskabets bestyrelse. Skal vedtages med 2/3 flertal idet det er en vedtægtsændring. Christian R.: vi kan komme nemmere om det ved at indskrive det i forretningsordenen. David: det kan vi, men vi vil gerne have medlemmernes opbakning. Christian: vi slipper for urafstemningen ved at sætte det i forretningsordenen. Torben E.: Hvis forslaget stemmes ned her, kan det jo ikke indskrives i forretningsordenen. David: det er vi klar over Frank Olsen: Jeg forslår at det skal trækkes tilbage så det

4 Birgitte: rent teknisk er det ok at få betalt medlemskontingent. Men hvad så når der skiftes ud. Der begæres skriftlig afstemning Der er afgivet 35 stemmer For forslaget stemte: 20 Imod stemte: 12 Hverken for eller i mod: 4. Forslaget er forkastet. 7. Budgetbehandling herunder evt. fastsættelse af kontingent og evt. indmeldelses gebyr Bestyrelsen forslår kontingent uændret Christian R.: PR er opskrevet, hvad er hensigterne? David: vi satser på at få flere arr. Bl.a. har der været intentioner om at lave medlemsmøder vedr. DKK. Dette er nu ikke relevant. Torben E: Må man forslå at pengene i stedet bruges på at opdatere PR materialet? David: det er taget ad nota om. Folk må endelig henvende sig. Tanja Jensen: er der materiale der kan printes? David: det ligger på hjemmesiden. Generalforsamlingen vedtager uændret kontingent Kr. 450,- for ordinære medlemmer og Kr. 225,- for familiemedlemmer. 8. Valg af formand (ekstraordinært for 1 år) Helle Rosenlund har den 16. marts skriftligt meddelt bestyrelsen at hun ikke ønsker at genopstille. Der skal derfor vælges ny formand for 1 år. Bestyrelsen forslår David Levy. David Levy modtager valg. Generalforsamlingen suspenderes for evt. at finde andre kandidater samt kandidater til selskabets bestyrelse Efter generalforsamlingens genoptagelse indkommer der ikke andre forslag til formandsposten. David Levy er valgt som formand for 1 år. 9. Valg af kasserer for 2 år Lone Birkholm modtager genvalg. Der er ikke andre kandidater derfor er Lone valgt for 2 år. 10. Valg til bestyrelsen der skal vælges fire bestyrelsesmedlemmer. Tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år og et bestyrelsesmedlem ekstraordinært for 1 år idet Jan Rosenlund træder tilbage. David Levy modtager valg men er netop blevet valgt som formand. Søren Christiansen modtager valg Torben Aaris Hammer modtager valg På dagen opstilles følgende: Regina Mygind Christian Ravn Birthe Hjaltalin Kandidaterne giver en kort præsentation. Ejvin Bitch: beder om at folk er meget omhyggelige med deres stemmeafgivelse, da der er stort flow i bestyrelsen

5 Torben E: det drejer sig ikke om at lægge arm og få sin vilje, det handler om at være solidarisk for racen og at sikre fremtiden. Der bliver meget arbejde Resultat af valget Valgt for 2 år: Birthe Hjaltalin med 29 stemmer Torben Aaris Hammer med 33 stemmer Søren Christiansen med 32 stemmer Valgt for 1 år: Regina Mygind med 26 stemmer Ikke valgt: Christian Ravn, der fik 9 stemmer 11. Valg af to suppleant for 1 år Forslag til suppleanter. Elsebeth Gissing Christian Ravn Elsebeth Gissing og Christian Ravn er valgt. De afgør selv hvem der er 1. suppleant og hvem der er 2. suppleant. 12. Valg af to revisorer og en revisor suppleant for 1 år Peter Danielsen modtager genvalg som revisor. Gitte Jensen opstilles. Peter og Gitte er valgt. Der skal også findes en revisorsuppleant. Merete Elmedal og Birgit Schmidt opstilles. Birgit Schmidt får 22 stemmer Merete Elmedal får 12 stemmer Birgit Schmidt er valgt som revisorsuppleant for 1 år Eventuelt Broholmeren og hjerte problemer. Indlæg ved Torben Aaris Hammer Vi mangler viden om hvor mange Broholmere der rent faktisk har hjertesygdomme. Frygten er at hvis vi ikke gør noget kan problemet blive lige så stort som i DdB. Torben E.: vi kan hurtigt med dette komme i samme situation, det vil være klogt at lave en udredning. Vi skal scanne langt flere for at få et signifikant billede. Det er vigtigt at man rapportere død til udvalget og dør hunden i utide bør der komme en udredning fra en dyrlæge. For en uge siden ville jeg have sagt nej vi har ikke et problem. Men det her viser med al tydelighed at vi kan få et problem. Kunne man evt. få en specialeskrivende til at forske i det? Torben Aa. H. ser gerne at alles scannes, men det er nok ikke spiseligt for selskabet. Torben E. det skal være et udpluk af alle hunde ikke kun avlshunde. Ejvind B.: en gang imellem kan man være pavestolt når man får ret. Andre gange kan man være ked af det. Jeg sluttede sidste år med at sige; Gud bevare Broholmeren. Når jeg nu kigger på personlisterne vi har fra sidste år og til i dag så synes jeg det er påfaldende at så mange poster står ledige. Jeg tror ikke kun det er blandt hundene vi har problemer der er også problemer blandt de to benede broholmere. Havde jeg siddet i bestyrelsen kunne jeg have lavet et tårevældende skrift over hvorfor folk er gået. Men jeg synes at bestyrelsen skylder os en forklaring på hvorfor det er gået sådan. Der er en stor opgave for den nye bestyrelse. Både med DKK men også internt. Jeg vil derfor gerne have en forklaring med en signifikant begrundelse på hvorfor vi er hvor vi er. Når jeg ser på bladet, er der kun en søjle der er meget konstant. Bestyrelsen kan ikke svarer på vegne af de, der ikke er her.

6 David: det er svært at komme med et signifikant svar og jeg giver dig ret i at det er et problem. Grunden kan jeg ikke give dig, men en medvirkende faktor kan være at de to benende broholmere fokuserer for meget på personer. Dem der kan lade det prelle af kan klare det, dem der tager det til sig kan ikke holde til det. Vi mangler folk på alle fronter. Den opgave vi sidder med er større end i Vi fik lov af DKK at beholde vores avlsrestriktion, men der er pålagt os avlsplan og avlsråd. Det er en kæmpe opgave og vi har et ønske om at samarbejde med så mange så muligt for at komme videre. Folk kan også stå af pga. personkritik og kan man ikke lade det prelle af. Vi skal for hundens skyld stå sammen og undgå personfnidderet. Mere signifikante grunde kan jeg ikke give dig. Merete E.: på side 48 i nyeste blad. Hvem har forfattet denne tekst? Bestyrelsen: det kan den samlede bestyrelse stå inden for. Merete E.: har vi så problemer når vi bruger halm i kasserne? David: det er information fra dyrlæger. Bl.a. Flemming Kristensen har været medvirkende til at give input. Torben E.: Jeg undre mig også over flere ting i avlsplanen, men dem gemmer vi til en anden dag. Jeg er tilfreds med den nye bestyrelse. Jeres topprioritet er at få lavet en avlsplan så det ikke bliver formelle grunde DKK kan trække tæppet væk under os. I begyndelsen havde vi af og til brug for finansiel støtte til opdrætter med problemer. Reglen har været at det er opdrætters ansvar. Vi burde opdrætte en fond til at hjælpe opdrættere med problemer. Et andet forslag er at bruge pengene til en frostsæd bank. En anden opfordring: jeg ved godt det virker irriterende men vi har brugt meget tid på at få ændret en regel om at medlemmer skal have været medlemmer i 6 mdr. for at være stemme berettigede. Den vil jeg gerne bede bestyrelsen genoverveje. Vigtigst af alt: Sociale medier. Jeg ønsker ikke at deltage i den slags medier. Jeg har fået af vide at der på FB i de sidste 6 mdr. og optrappende mod geneforsamling. At medlemmer af udvalg og bestyrelse. Er blevet mobbet og hængt ud. Det er ikke i orden. Vi har ytringsfrihed ja, men vi er enige om at vi arbejder for den samme race og det kan ikke være rigtigt at man opføre sig som forkælede børn fordi man ikke må parre den med den eller andet. Til bestyrelsen lad være med at svare for så kommer der bare 10 nye hyldende ulve. Elsebeth: jeg hører at der har været brydninger. Og ja meninger brydes, det er godt! Men når vi går herfra skal vi gå enige ude af døren. Det er et forpligtigende fællesskab. Lars Jans: godt man køber sig til viden og det gælder bare om at bruge eksperter. Til Torben til dækning af uheldige kuld så skal man også have med at der også er uheldige hanhunde og de burde være med i fonden. Anette takker for en af de roligste generalforsamlinger med sund og saglig dialog. Dog uden mange fremmødte. I har alle et stykke arbejde at gøre for den race i alle holder af. Held og Lykke og tak for god ro og orden. David: tak for god ro og orden, bestyrelsen tager tingene til sig, vi har kniven for struben og vi ved det. Har i talenter der kan bidrage på poster, PR eller andet så meld jer! Vi kan godt bruge ekstra hænder. Alt det her personfnidder. Lad os sprede de gode tanker, vi er jo enige. Gå hjem og elsk jeres hund.

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Ad. 2: Valg af stemmetællere. Nete Helt Hansen og Rose-Marie Carlsen blev bragt i forslag som stemmetællere. Begge accepterede, og blev valgt.

Ad. 2: Valg af stemmetællere. Nete Helt Hansen og Rose-Marie Carlsen blev bragt i forslag som stemmetællere. Begge accepterede, og blev valgt. Referat fra Spidshundeklubbens Generalforsamling den 22.04. 2007 i Vejle. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere. 3) Årsberetning til godkendelse. 4) Revideret regnskab til godkendelse.

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere