I private hjem på globale vilkår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I private hjem på globale vilkår"

Transkript

1

2 I private hjem på globale vilkår at være au pair i dagens Danmark AF EDITH MARIE ROSENMEIER Fig.1 Au pair og værtsfamilie Au pairen er 23 år, værtsparret 36 år og børnene 8, 6 og 2 år. Au pairen var hos familien juli 2009-december Au pairen tog herefter hjem på ferie i en måned og blev au pair i Norge. Au pair and host family The au pair is 23 years old, the host couple are 36 and the children are aged 8, 6 and 2. The au pair was with the family from July 2009 to December The au pair then went home on holiday for a month and afterwards became an au pair in Norway. Foto: Nationalmuseet 2010

3 Fra 2010 til 2012 gennemførte Danmarks Nyere Tid på Nationalmuseet en undersøgelse af au pairer i Danmark. Samtidsdokumentation Au pair-ordningen vedtaget i 1969 i Projektet skriver sig ind i en lang tradition for samtidsdokumentation i form kan benytte udenlandsk arbejdskraft Europarådet sikrer, at man på lovlig vis i private hjem til husarbejde. Au pairområdet er et nicheområde, idet en au af Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser (NEU), der går tilbage til pair hverken er husarbejder eller studerende, men alligevel udfører husarbejde 1940 erne. I flere omgange er tyende- og til gengæld for kulturel udveksling. Au tjenestepigeerindringer blevet indsamlet pair-overenskomsten sigtede dengang på unge kvinder i Europa, som ønskede i NEU-regi. Au pair-projektet bygger at lære sprog gennem ophold i en familie, og til eksempel drog mange danske unge videre på eksisterende dokumentation, piger på den måde ud i verden. I beretningerne i NEU er der eksempler på men rummer også nye perspektiver i danske kvinder, som tog til bl.a. Frankrig for at dygtiggøre sig i husholdning og kraft af de kulturmøder og andre særlige perspektiver, der præger au pairernes sprog. Denne undersøgelses hovedfokus blev rettet mod au pairer fra lande uden liv i vore dages samfund. I undersøgelsen er det gruppen af filippinske au pairers tilværelse. for Europa for at belyse de nye au pai- Au pair-ordningen rummer i dag rer, der er i centrum. De skildrer deres deltagelse af au pairer på globale vilkår, forhold og egen opfattelse af det at hvor de unge kvinder rejser langt for at skaffe sig et arbejde og en indkomst. være au pair i Danmark i en periode. Kvinderne sparer op og sender penge Farumgaard-Fonden har støttet tilbage til hjemlandet for at forbedre familiens levevilkår. Au pairerne afspejler formidling af indsamlingsprojektet. migration fra fattigere til rigere lande. Nationalmuseet valgte at dokumentere dette samtidsfænomen. Nationalmuseet har som mål for sine nutidsundersøgelser at dokumentere væsentlige tendenser og fænomener i tiden, og den offentlige debat og interesse for filippinske au pairers vilkår, især deres arbejde i værtsfamilierne i forhold til den kulturelle udveksling, understregede, at her var et relevant område at dokumentere. Styrken ved samtidsdokumentation er, at der løbende kan indhentes uddybende svar og nyt materiale fra dem, der udspørges, de såkaldte informanter, og der kan opstå samarbejder, ja endog bånd mellem museum og informant. Det kræver tillid og vedholdenhed at få tilladelse til at få billeder samlet ind og endnu mere at få lov til at formidle dem, og tidsperspektivet for et projekt som dette kan derfor være langt. Men alt i alt lykkedes det gennem informanternes tillid, åbenhed og ønsker om at bidrage til Nationalmuseets samlinger at give de involverede au pairer medejerskab til undersøgelsen. Au pairer, værtsfamilier og informanter gik i dialog med museet om kriterierne for offentliggørelse af indlånt materiale med det resultat, at der allerede nu kan formidles materiale, som giver et indblik i au pairers forhold i Danmark (fig.1). Det er væsentligt, at au pairernes egne stemmer kommer frem, og det er f.eks. lykkedes at få tilladelser til brug af deres fotos af au pair-arbejdet med børnene. På længere sigt vil 276 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 2013

4 Fig.2 Tabel: Opholdstilladelser til au pair-personer Nationalitet Filippinerne I alt Kilde: Der var ca au pairer i hvert af årene og ca filippinske au pairer, idet opholdstilladelser gives for 1½ år (fra maj 2011 for to år). Table: Residence permits to au pairs, Nationality The Philippines Total Source: There were c au pairs in each of the years and c Filipino au pairs, since residence permits are granted for 1½ years (as of May 2011 for two years). materialet kunne fortælle om au pairers vilkår både med hensyn til ordningens indhold af kulturel udveksling og om au pairernes udbytte i form af opsparing og hjemsendte penge. Dokumentationen foregik ved feltarbejde i form af kvalitative interviews og deltagerobservation. Målet var at indsamle au pairernes egne livshistorier. Her viste det sig som forventet vanskeligt at trænge ind i temaer, som ligger inden for privatsfæren med følsomme emner som billeder af au pairer i det daglige arbejde og af børnene i værtsfamilierne. Informanterne blev fundet gennem netværk med tilknytning til au pairer. Interviewene foregik på engelsk, der, selv om det er et fremmedsprog for begge parter, beherskedes tilstrækkeligt til at få oplysninger om au pairernes hverdag frem. De spørgsmål, undersøgelsen stillede til au pairer og værtsfamilier, kredsede om det, at au pairerne er migranter, og at mange vender hjem igen. For at forstå au pairerne er det hensigtsmæssigt at benytte sig af et perspektiv med vægt på livshistorier, hvor man indsamler og undersøger au pairernes fortællinger inden for en ramme, der går ud over de år, de tilbringer i Danmark. Feltarbejdet viser variationer og mønstre inden for den meget sammensatte gruppe af filippinske au pairer, men hovedvægten i besvarelserne pegede på et tilfredsstillende udbytte af au pair-opholdet både i forhold til at få en indkomst og ny kulturel indsigt. Det gælder i visse tilfælde også, selv om en au pair har skiftet værtsfamilie under sit ophold. Det betyder ikke nødvendigvis, at hun har været utilfreds med det første ophold, men at hun gennem det og mødet med det fremmede har set sig om efter endnu bedre muligheder. Opholdet og skift af værtsfamilie kan derfor også ses som en styrkelse af au pairens egen identitet og selvværd. Mellem familiemedlem og tjenestepige Jeg ser dem overalt på vejene, hvor jeg bor, fortalte en informant fra Nordsjælland i Statistisk materiale bekræfter iagttagelsen (fig.2). Filippinske au pairer har domineret statistikken siden 2009, hvor de udgør mere end 75 %. I PRIVATE HJEM PÅ GLOBALE VILKÅR 277

5 Au pairerne i indsamlingsprojektet er i midten af 20 erne, de har en længere skolegang eller uddannelser bag sig og har familie og venner på Filippinerne. Enkelte au pairer har arbejdet i huset i et asiatisk land, og flere tager det næste au pair-job i Norge. Mens au pairen opholder sig i værtsfamilien, indgår au pairen på lige fod med familiens øvrige medlemmer. Grundtanken er, at au pairen skal opfattes som en del af familien. Det er et begreb, som au pair-ordningen med tiden har fået vanskeligt ved at leve op til. Au pairerne reflekterer over kulturmødet med værtsfamiliernes familieliv og måden, en dansk børnefamilie fungerer på i dag. Dens gøremål med vægt på værtsparrets fuldtidsarbejde og begges karriere kan virke fremmed på dem: Det har ikke noget at gøre med familielivet hjemme udtaler en au pair. Nogle au pairer har svært ved at indgå på lige fod med børnefamiliens medlemmer. Flere opretholder en distance: Vi har et godt forhold, men det er udelukket, at være familiære, fordi jeg er genert. Det var forventet, vi spiste sammen. Det gjorde vi en gang på Willliams fødselsdag. Au pairer og informanter i det filippinske miljø forventer, at au pair-ordningen kan bidrage til opsparing. Det er ikke uden omkostninger: Det er hårdt arbejde lyder det samstemmende fra au pairerne. Det hårde arbejde er både at få au pair-jobbet til at fungere og tid til arbejde, skole og fritid. Samtidig føler mange et stærkt savn af familien i Filippinerne. Tankerne kredser også om, hvordan pengene bliver brugt derhjemme. Ikke alle au pairer har dog brug for at sende penge hjem: Min far er i Canada, han forsørger familien, min mor er på Filippinerne, videregiver en au pair, som i stedet sparer penge op. Au pairerne er bevidste om deres situation som au pair. Fælles er, at au pairerne finder identitet og styrke i deres baggrund som arbejdsmigranter. De følger det filippinske mønster for arbejdsmigration, hvor 10 mio. ud af en befolkning på 90 mio. arbejder i udlandet. Du tænker, vi er fattige? Vi er uddannede personer, statuerer en au pair. I Filippinerne tænker de, vi er helte, udbryder en au pair, som var på vej til sit næste job i Norge. Ikke desto mindre anes grupperinger inden for gruppen af au pairer. En gruppering koncentrerer sig om økonomien og holder sig til det nære, venner, familie og kirke, for det meste den katolske kirke. En anden gruppering vægter indkomsten og kulturelle oplevelser i Danmark og Europa. En tredje gruppering kommer for at blive gift. Der er selvfølgelig glidende overgange mellem grupperingerne. I materialet er den midterste gruppe stærkest repræsenteret. Der er flere grunde, bl.a. interesse i at dele ud af viden og erfaringer fra au pair-opholdet, mod til at åbne sig og tryghed i at udtale sig. Arbejde for værtsfamilien rengøring og børnepasning Au pair-kontrakten opregner to aktivitetsområder i form af huslige pligter og børnepasning. Arbejdet fordeles ud over ugens hverdage. Au pairen er typisk i aktivitet med tøjvask (fig.3), oprydning, rengøring og børnepasning. Aktiviteterne kan vægtes indbyrdes. Ud over faste rengøringsopgaver som gulvvask og støvsugning er løbende rengøring i forbindelse med børnene en del af arbejdet. Au pairerne opfatter rengøring som et arbejdsområde, hvor de selv er med til at bestemme, hvornår arbejdet udføres. Som en au pair udtrykker det: Min tid afhænger af mig. Børnepasning består i at bringe og hente større børn til og fra daginstitutioner og skoler, være sammen med børnene om eftermiddagen, tage børnene med på legeplads, se efter mindre børn, mens forældrene laver mad, og være sammen med børnene før deres sengetid. Au pairerne er som oftest selv vokset op i større familieenheder, hvor de er vant til at omgås 278 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 2013

6 voksne og sørge for søskende. Au pairerne hygger sig med værtsparrets børn om eftermiddagen. De serverer mad, som de selv kan lide. Jeg lader ham få filippinsk mad, nudler og ris, siger en au pair. Au pairerne får indsigt i velfærdsstatens grundlæggende træk gennem mødet med børnenes hverdag i Danmark, og de oplever børnenes vilkår gennem iagttagelser af velfærdssamfundet. Her er folk alle ens, ingen rige, ingen fattige. Fattige folk kan spise samme mad som rige folk, ligegyldig hvilken status du har, det er rart at være barn i Danmark, fordi I er meget fokuserede på børn, de kan gøre som de vil, erfarer en au pair. Fig.3 Mad og kulturmøde Au pairerne er vant til at spise ris ved flere af døgnets måltider. Tre gange om dagen morgen, frokost, middag, ris. Navnlig morgenmaden er forskellig fra den filippinske med dens Fisk, ris, frugt som mangoer, grøntsager, kokosnød, bananer, som en gruppe au pairer udtrykker det. Kvinderne møder i Danmark en ny madkultur med vægt på korn- og mælkeprodukter. De indordner sig under værtsfamiliernes kostvaner. Au pairen deltager i arbejdet med at lave morgenmad og rydde op bagefter. Det ser ud til, at den kulturelle udveksling, som madlavning kunne afstedkomme mellem værtsfamilie og au pair, kun foregår til en vis grad. Det er forventeligt, at madlavning ville være et fokusområde under en kulturel udvekslingsordning. En stærkt medvirkende årsag er nok, at rengøring og børnepasning fylder det meste af de fem timer, hvor au pairerne må arbejde. Dette svarer til migrationsforsker Helle Stenums resultater. I sin undersøgelse viser hun desuden, at filippinske au pairer ofte gør rent i mere end de 30 timer om ugen, der må arbejdes i ordningen. Da heller ikke alle au pairer i indsamlingsprojektet har lært at lave mad hjemmefra, skal de først lære at lave den mad, som spises i børnefamilierne. Det er dog ikke svært: Det er nemme retter som pasta og nemt at lave, siger en au pair. Tøjvask Tøjvask er en del af au pairens huslige pligter ifølge kontrakten. Au pair på 23 år vasker værtsfamiliens og sit eget tøj om dagen, mens familien er på arbejde og i institutioner. Alt tøj tørres i det fri. Washing clothes. Washing is part of the au pair s household chores according to the contract. An au pair of 23 washing the host family s and her own clothes in the daytime, while the family are at work and in institutions. All the clothes are dried outdoors. Foto: Nationalmuseet 2010 I PRIVATE HJEM PÅ GLOBALE VILKÅR 279

7 Logi Værelserne ligger ofte i kældre, som er godkendt til beboelse. Alligevel kan de være mindre hensigtsmæssige til at opholde sig i. Nogle værtspar sparer på varmen, og kældrene bliver brugt til parkering af cykler. En informant fortæller: Der hænger tøj i kælderen, hvor au pair-pigen også har sit værelse. Au pairerne bruger værelserne til at sove i, have venner på besøg og til at hvile sig i. Au pairerne har fotos af kærester, venner og familie stående fremme. De kommunikerer på Skype, via sms er og Facebook og er i forbindelse med Filippinerne midt på dagen, hvor de har fri og det passer med tidsforskellen. Au pairerne ser værelserne som en del af deres privatsfære i familien. Grænserne bliver i praksis flydende, når små børn i familien banker på døren om aftenen for at lege. På spørgsmål om, hvordan au pairen så forholder sig, lyder svaret: Jeg lader dem komme ind. Fig.4 Au pairer til grill-party Emerold Caballero, som sidder yderst til venstre er au pair ligesom kvinderne yderst til højre, Glady Tan og Mary Grace Tan. Jenilyn Alojado Hundevad nr. 2 fra venstre er forhenværende au pair. Kvinderne er til grill-party hos tømrer Claus Justesen, 29 år og kæreste au pair Maria fe Garcia Caliso, 26 år. Mary Tan er ældste søster til Glady Tan. Mary og Glady Tan er au pairer i samme kvarter i Birkerød. Endnu en søster, Cherry Lou Tan, er au pair i Danmark. Der er en søster mere på Filippinerne. Mary, Cherry og Glady er kommet til Danmark ved kædemigration, hvor for eksempel søskende og kusiner følger hinanden. Au pairs at a barbecue Emerold Caballero, seated on the far left, is an au pair, as are the women on the far right, Glady Tan and Mary Grace Tan. Jenilyn Alojado Hundevad, no. 2 from the left, is a former au pair. The women are at a barbecue at the home of the carpenter Claus Justesen, aged 29 and partner to the au pair Maria de Garcia Caliso, 26. Mary Tan is the eldest sister of Glady Tan. Mary and Glady Tan are au pairs in the same neighbourhood in Birkerød. Another sister, Cherry Lou Tan, is an au pair in Denmark. There is yet another sister in the Philippines. Mary, Cherry and Glady came to Denmark through chain migration, where for example sisters and cousins succeed one another. Foto: Nationalmuseet NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 2013

8 Lommepenge Til trods for, at au pairen ikke får løn, men kun lommepenge, er den globale ulighed så stor, at det er muligt for den enkelte au pair at spare op og sende penge hjem. Lommepengene er en sikkerhed i ansættelsen for en au pair, som ønsker at forbedre sine egne og sin families levevilkår. I 2010 steg lommepengene fra kr. til kr. om måneden. En au pair beskattes af sin indkomst. For au pairen er det det udbetalte beløb, som er væsentligt, uanset om ydelsen forstås som lommepenge eller som aflønning for arbejde. Beløbet, som sendes hjem, ligger i størrelsesordenen 500 til kr. om måneden. En au pair fortæller: 1000 kr. hver måned. Til min søster, til mine forældre, til medicin og mad. Andre au pairer gengiver mindste og største beløb, de har sendt hjem, som 900 kr. og højst kr.. Au pairer kan få flere kontanter ved eksempelvis at aftale med værtsparret, at der i stedet for kost lægges et beløb oven i lommepengene, ligesom babysitning i værtsfamilien ud over arbejdstiden kan give penge. Man kan også i materialet få en fornemmelse af, at der kan være tale om fritidsarbejde andre steder end i værtsfamilien, måske som rengøringshjælp. Fig.5 Au pairer til orienteringsmøde Au pairer har sat sig på trappen efter at have hørt foredrag om førstehjælp og om au pairers juridiske rettigheder i migrantforeningen Babaylan- Danmark. Mødet serverer spaghetti med kødsovs, filippinsk nationalret ifølge arrangøren, og chokoladekage. Maden er amerikansk inspireret. Au pairs at a briefing Au pairs have sat on the steps after hearing lectures on First Aid and au pairs legal rights in the migrant club Babaylan-Denmark. The meeting serves spaghetti with meat sauce, a Filipino national dish according to the organizer, and chocolate cake. The food is American-inspired. Foto: Nationalmuseet 2010 Kulturel udveksling Hovedformålet med au pair-ordningen er kulturel udveksling med vægt på uddannelse i sprog og alment kendskab til værtslandets historie. Betydningen af den kulturelle udveksling har dog som helhed ændret sig med tiden, og i dag har andre behov og relationer højere status. Tit taler au pairerne engelsk med børnene, et forhold som billiges både af værtspar og au pairer. Indsigt i dansk kultur og historie baserer sig nu på værtsparrets værdier om familiesamvær, som det kan komme til udtryk gennem invitationer til au pairer på weekendophold i sommerhuset sammen med familien. Au pairer får desuden kendskab til dansk kultur, når de på egen hånd bevæger sig rundt i samfundet. I weekenderne tager au pairerne på ture til København, køber ind, fejrer fødselsdage, tager til fester (fig.4) går til møder (fig.5) og går i kirke (fig.6). Her er udbyttet af kulturel udveksling med danske vaner dog begrænset, da de oftest fortsætter i trossamfund, de kender til i forvejen. Materialets resultater viser, at kulturel udveksling er præget af indsigt i børnefamiliers liv i det danske velfærdssamfund, relationer med andre au pairer og til det dansk-filippinske migrantmiljø og muligheder for at navigere i hverdagen, så der kan sendes penge hjem. I PRIVATE HJEM PÅ GLOBALE VILKÅR 281

9 Au pair i private hjem på globale vilkår Som ung kvinde i private hjem på globale vilkår må au pairen forholde sig ikke blot til husarbejde, men også til fremtiden. Netværk med andre au pairer, religiøse fællesskaber og kommunikation på Facebook hjælper au pairerne til at være handlekraftige. Det giver perspektiv at se på, hvordan au pairerne selv opfatter deres rolle, og på, hvordan de stilles i forhold til deres hjemland og egen familie. Antropolog Karen Fog Olwig har i sit arbejde redegjort for, hvordan kvindelige vestindiske arbejdsmigranter, som sender penge, tøj og andre materielle goder hjem til slægtninge, får succes i hjemlandet. Billedet af den succesrige kvindelige arbejdsmigrant lever også blandt au pairer. Det giver au pairen styrke at se sin egen fortælling som en helhed af begivenheder, der kan forstås inden for rammerne af en bredere filippinsk migrationstradition. Så længe der ikke sættes spørgsmålstegn ved fortællingen, er au pairer med til at opretholde historien om den succesrige arbejdsmigrant. Selv om der i det virkelige liv kan forekomme dårlige arbejdsforhold, viser indsamlingen et billede af au pairen som en migrant, der indpasser sig og tilegner sig et kulturelt udbytte. Det er tilsyneladende en succeshistorie. Det er nærliggende at nævne, hvad værtsparrene får ud af au pair-ordningen, som f.eks. en hverdag, der hænger bedre sammen. Fig.6 Au pairer i kirke Au pair Rose-Anne Valera, 22 år, tidligere au pair Edeliza R. Tarcena, 30 år, og au pair Bernadette Torrendon, 25 år, i Skt. Annæ kirke, Amager. Kvinderne er medlemmer af Søstrene Legio Mariæ, Skt. Annæ kirke, som mødes hver søndag før messe under ledelse af Linda Garcia, 59 år, immigrant fra Filippinerne. Au pairs in church The au pair Rose-Anne Valera, 22, the former au pair Edeliza R. Tarcena, 30, and the au pair Bernadette Torrendon, 25, in the St. Anne s Church, Amager, Denmark. The women are members of the Sisters of the Legion of Mary, at the church, who meet every Sunday for Mass under the leadership of Linda Garcia, 59, immigrant from the Philippines. Foto: Nationalmuseet NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK 2013

10 LITTERATUR Stenum, Helle: Au pair i Danmark: Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling En undersøgelse af au pair-ordningen i Danmark med særligt fokus på filippinske migranter, Fag of Arbejde, København 2008, s Olwig, Karen Fog: Migrationsnarrativer, i Kulturstudier nr. 2, Odense 2010, s og Wikipedia, au pair: Danmarks Nyere Tids blog, au pair: FORFATTEROPLYSNINGER EDITH MARIE ROSENMEIER cand.mag., projektmedarbejder Danmarks Nyere Tid, Nationalmuseet ENGLISH SUMMARY In private homes on global conditions on being an au pair in Denmark today In private homes on global conditions on being an au pair in Denmark today is about the National Museum s survey in of au pairs today in Denmark. The project is a continuation of the collection of housemaids memories in the National Museum s Ethnological Survey. It offers new perspectives by virtue of cultural encounters that typify the lives of the au pairs. The main aim of the au pair scheme is that a host family gets housework done in return for accommodation and cultural exchanges (fig. 1). We hear about Filipino au pairs, who form the largest group of au pairs in Denmark (fig. 2). The article presents the main results about the au pairs, their stays with host families, their working conditions (fig. 3), their diet and cultural encounters, living conditions, pocket money, time off and cultural exchanges (figs. 4-6). The au pairs are viewed as migrants. The method used is field work in the form of qualitative interviews and participant-observation. Despite the fact that housework in private homes is a sensitive subject, the museum has succeeded in obtaining a body of material that is available to the general public. The au pairs send their savings home. They gain insight into the lives of the host families and the Filipino migrant milieu. Some au pairs have poor working conditions which do not overshadow the experience of being an au pair with the aim of improving one s living conditions and obtaining cultural benefits. This gives the au pair strength to see her own story as a totality of events that can be understood within the framework of the Filipino migration tradition. I PRIVATE HJEM PÅ GLOBALE VILKÅR 283

20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10

20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10 1 20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10 Spørgeliste værtspar Bopæl Top.nr. Data Navn Fødselsår Fødested Navn Fødselsår Fødested

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr. 2013-8383 CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært

Læs mere

Aftale om en bedre au pair-ordning

Aftale om en bedre au pair-ordning 19. december 2014 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en bedre au pair-ordning Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Rejsebrev nr. 2 Januar 2011 Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Indledning: I mit første rejsebrev skrev jeg lidt om mig selv og min motivation for at have taget min tredje praktik i Filippinerne.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Arbejdsmigration Forklædt som Kulturel Udveksling: Problemer med den Danske Au Pairordning

Arbejdsmigration Forklædt som Kulturel Udveksling: Problemer med den Danske Au Pairordning Arbejdsmigration Forklædt som Kulturel Udveksling: Problemer med den Danske Au Pairordning Marie Olsen Nynne Mørkeberg Nina Marie Hoff Pheodora Dyhr Vejleder: Andreas Egelund Christensen Anslag: 136.981

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Vores forslag er i overskriftsform:

Vores forslag er i overskriftsform: Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 12 Offentligt Oplæg til en gennemgribende revidering af Au Pair Ordningen FOA og KIT, oktober 2013 Vores forslag er i overskriftsform: Retssikkerhed Tiltrædelse

Læs mere

Jeannett i Honolulu Zoo. Indhold

Jeannett i Honolulu Zoo. Indhold AuPair - USA Jeannett i Honolulu Zoo Indhold Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Introduktion AuPair Krav Pris Ansøgning Test dig selv Beretninger 2 Introduktion Alle vil gerne se fremmede

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister Trainee - Intern Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Introduktion Pre-Placed eller Self-Placed Trainee Intern Priser Ansøgning Ansøgningsfrister Overblik Om MyEducation

Læs mere

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Friendship Camp 2008 05-12 of July 2008 Scouts from the twin municipalities Hvidovre,

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

NEWCOMERS FEM NYE PROFILER PÅ BIBLIOTEKERNE

NEWCOMERS FEM NYE PROFILER PÅ BIBLIOTEKERNE NEWCOMERS FEM NYE PROFILER PÅ BIBLIOTEKERNE Vennen fik dem til Midtjylland For Jurek begyndte vejen til Danmark med, at han blev kontaktet af en af sine gamle venner fra skolen. Hans ven Rafai var taget

Læs mere

NEWCOMERS FEM NYE PROFILER PÅ BIBLIOTEKERNE

NEWCOMERS FEM NYE PROFILER PÅ BIBLIOTEKERNE NEWCOMERS FEM NYE PROFILER PÅ BIBLIOTEKERNE Vennen fik dem til Midtjylland For Jurek begyndte vejen til Danmark med, at han blev kontaktet af en af sine gamle venner fra skolen. Hans ven Rafai var taget

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

PRIORITERINGS SPILLET

PRIORITERINGS SPILLET PRIORITERINGS SPILLET Dette sæt indeholder: 3 identiske sæt prioriteringskort Lidt sticky tack Instruktionen, du sidder med i hånden. Prioriteringsspillet er en overskuelig og afslappende måde at sætte

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Van virker fra starten ret nervøs. Hun sidder fremadlænet med foldede hænder, mens hun nervøst kigger på skiftevis interviewer og informant. Før optageren

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD Fredag 22. november 17.00 Ankomst og indkvartering i husene. Der er mulighed for at hilse på kursusledere og børneteam.

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000.

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000. 1 2 Indhold: Forord og formål Kostpolitik Aldersvarende mad Småt spisende børn Allergi Kontakt med børnehaven Børn fra fremmed kulturer Morgenmad Madpakken Eftermiddag Drikkevarer Fødselsdag Slik Festlige

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden FSC Online Claims Platform Workshop om CoC byrden How does the current system work? Company A sells FSC certified products to FSC 100% Certification body A audits Company A s volume summary No one controls

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle Amitheswary I Danmark er der respekt for alle Amitheswary er 46 år og kommer fra Sri Lanka. Hun har været i Danmark siden 1992 34 Livet i Sri Lanka I Sri Lanka boede jeg sammen med min familie. Jeg har

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015 Fællesskab Udarbejdet af: Linda Hornstrup Maj-juni 2015 1. Indledning hvad er fællesskab? En af skolens værdier og noget, der fylder meget i skolens selvforståelse

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

Cooperative Learning

Cooperative Learning Cooperative Learning in English 21. marts 2012 1. Alle deltagere har et stykke papir med personer, der skal findes 2. De står op og rækker hånden i vejret 3. De finder en ledig partner, som også har hånden

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE ICYE programmet 6 eller 12 måneders frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

DMI projektet Krisecenter ved lossepladsen, Nakuru, Kenya

DMI projektet Krisecenter ved lossepladsen, Nakuru, Kenya DMI projektet Krisecenter ved lossepladsen, Nakuru, Kenya Rapport for 010706 til 311206. Området Hilton&London, hvor centeret ligger er et meget vanskeligt område at arbejde i. Befolkningen her er meget

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Viljen til at ville lykkes!

Viljen til at ville lykkes! Viljen til at ville lykkes! VELKOMMEN Først og fremmest velkommen på IKA Ringsted uanset om du er elev eller forældre. Vi vil med dette lille hæfte forsøge at give et indblik i IKA livet samt give svar

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Oplæg på temamøde i Internationaliseringsudvalget, Aarhus Kommune Udarbejdet af Seismonaut, Juni 2015 Maria Schwarz, Chefrådgiver Internationale borgere

Læs mere

Aktiv weekend på Ærø med jeres hunde

Aktiv weekend på Ærø med jeres hunde 1 Aktiv weekend på Ærø med jeres hunde Kære alle, Vi vil gerne invitere Danmarks hundefolk til et eksklusivt ophold på vores dejlige ø under afslappede former, hvor I samtidig selv kan bestemme hvor aktiv

Læs mere

Bruger skolebørn tiden hensigtsmæssigt? Om søvn, spisning, motion, samvær og trivsel

Bruger skolebørn tiden hensigtsmæssigt? Om søvn, spisning, motion, samvær og trivsel Bruger skolebørn tiden hensigtsmæssigt? Om søvn, spisning, motion, samvær og trivsel Jens Bonke og Jane Greve Bruger skolebørn tiden hensigtsmæssigt? Om søvn, spisning, motion, samvær og trivsel Rockwool

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling

Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling F O A f a g o g a r b e j d e Au pair i Danmark: Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling En undersøgelse af au pair-ordningen i Danmark med særligt fokus på filippinske migranter foretaget af ph.d.

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED 1 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Det har

Læs mere