Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde onsdag den 31. marts 2014 i Gildeborgen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde onsdag den 31. marts 2014 i Gildeborgen."

Transkript

1 Referat af gildeting i 9. Sct. Georgs Gilde onsdag den 31. marts 2014 i Gildeborgen. 1. Valg af dirigent og protokolfører. Som dirigent valgtes: Kirsten Larsen Holm. Som protokolfører valgtes Gull-Maj Cordes. Begge takkede for valget. Dirigenten konstaterede at tinget var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt, idet 22 af 27 medlemmer var mødt. 2. Gildemesterens beretning. Gildemester Tove Husum aflagde beretning som indledtes med en stor tak til alle i 9. gilde for støtte og opbakning, og håbede på at det må fortsætte i det kommende år. Gildemesteren forsatte med at fortælle, at det har været et spændende år, hvor højdepunktet har været vores 50 års jubilæum. Udover arbejdet i 9. gilde havde gildemesteren deltaget i to stadsgilderådsmøder og tre gildemestermøder. Det ene møde var et ekstraordinært møde, da der var indkommet forslag med tilbud på en trappelift til Gildeborgen. Punktet er med på vores møde her i aften. Gildemester, skatmester og kansler deltog i landsgildetinget i Slesvig i september måned, hvilket var både spændende og hyggeligt. For første gang valgtes en landsgildemester udenfor landets grænser, men stadig dansk. Der har i årets løb været afholdt 5 ledelsesmøder og et udvidet ledelsesmøde. Vi afholdt også et ekstraordinært gildeting i forbindelse med februarmødet. Her skulle vi tage stilling til, hvilke spejdergrupper vi ville donere penge til i forbindelse med vores 50 års jubilæum. Der har tillige i årets løb været afholdt spændende og hyggelige arrangementer og gildemesteren takkede for stor opfindsomhed i forbindelse med afholdelsen af disse. I maj var vi på hyttetur i Skivumkrat med besøg på museet i Nibe samt til Havnefest i Nibe. Solskin og højt humør var der også i Farmors kolonihavehus hos Hanne Høyer i juni måned. Friluftsgildehal med 8. gilde var i 2013 flyttet til Pumpehuset, det var et rigtig godt valg. Ladywalk blev afholdt som et fælles gildearrangement, dog deltog 9. gilde ikke i arrangementet i Gildeborgens have efter traveturen. Vi fastholdt vores sædvanlige tradition med spisning og hygge i Kammas have. Augustmødet gik i dejligt solskin til Egholm, hvor vi begyndte med boller og kagemand. Hanne Scheving fejrede sin fødselsdag sammen med os denne dag. Vi afsluttede dagen med grillmad og hygge. Til septembergildehallen fejrede vi Annys 10 års gildejubilæum. 1

2 Så kom oktober og hermed turen til Athen. Vi havde alle glædet os til turen, men et skår i glæden blev dog, da Dorte som havde tilrettelagt den fine tur til mindste detalje, ikke kom med. Men 9. gilde viste sin styrke, vi gennemførte turen efter Dorte plan, og havde en rigtig dejlig og spændende tur. Oktobermødet blev holdt på Spejdergården, hvor vi hørte om spejdermuseet. Denne aften fejrede vi Jyttas fødselsdag. Til novembergildehallen aflagde Jette væbnerløftet. Julemødet havde desværre ikke mange deltagere. Det var lidt synd for den arrangerende gruppe. Dette var også gældende for februarmødet, men vi øgede antallet ved at invitere ledsagere med. Vi fik et flot foredrag om en spændende ferieform nemlig det at tage på krydstogt. Vi var nogle piger, som solgte kaffe/te, kage m.v. i Rebild Bakker i forbindelse med 4. juli festlighederne. En rigtig hyggelig dag med et pænt overskud. Sammen med 1. gilde blev der afholdt Høstmarked i Gildeborgens have i september. Der blev uddelt donation til Sct. Mariæ Skoles Brassband, som kvitterede med en god underholdning. Fin omsætning i boderne, og stort overskud. Den helt store begivenhed har været vores 50 års gildejubilæum. Det var en god oplevelse, fordi vi alle ydede en stor indsats. I den anledning var der blevet lavet et Jubilæumsskrift, som blev uddelt til alle. Tove takkede udvalget for arbejdet. Selve dagen blev fejret med en reception for alle. Ca. 90 mennesker deltog. 9. gildes piger mødtes kl. 13 hvor vi ønskede hinanden tillykke på dagen. En særlig glæde var det, at Elly kom og deltog i dagen. Kamma overraskede alle med en flot gave til 9. gilde. Vi fik foræret 30 sangbøger vores helt egen sangbog. Stor tak til Kamma. Eftermiddagen forløb hyggeligt med mange taler og stor kagebord. Vi havde også den glæde, at vores ny landsgildemester Helmut Werth kom og ønskede os tillykke. En stor oplevelse var det at opleve så mange spejdere, der var mødt frem for at modtage vores donationer. Vi blev begavet med mange gaver. Gavelisten er sendt rundt til jer alle. Festen om lørdagen med ledsager og specielle indbudte gæster var en rigtig god aften med lækker mad, god underholdning, fin fødselsdagstale af Gunny og ikke mindst godt humør. To dage vi alle kan være stolte af, og se tilbage på med stor glæde. Tove sluttede sin beretning med at takke alle for opbakningen til arrangementerne. Der var ingen kommentarer til gildemesterens beretning. 3. Aflæggelse af regnskab. Gildeskatmester Hanne Høyer aflagde det reviderede regnskab som udviste et lille underskud på kr ,24. Der var dog budgetteret med et meget større underskud. Regnskabet blev godkendt. Gildeskatmester Hanne Høyer aflagde endvidere regnskab for 9. gildes hjælpekasse samt arrangementskassen.

3 Hjælpekassen har et overskud på 5.827,43. Arrangementskassen har et overskud fra Nytårskuren 2013 på 1.263,23 kr. Beløbet blev brugt til et glas vin til 9. gildes piger i anledning af vores jubilæum. Begge regnskaber blev godkendt. 4. Behandling af indkomne skriftlige forslag samt behandling af stolelift. 1. forslag: 1. gruppe foreslår at vore gildehaller begynder kl forslag: 2. gruppe foreslår at vore gildehaller begynder kl forslag: 3. gruppe foreslår at vore gildehaller begynder kl forslag: 1. gruppe forslår, at julemødet ændres til et eftermiddagsmøde 5. forslag: 3. gruppe foreslår, at julemødet ændres til et eftermiddagsmøde eller at Novembergildehallen ændres til et julemøde Forslag 1,2,3 er alle ens og blev behandlet samtidig. Vi er alle enige om, at alle gildehaller begynder kl Forslag 4 og 5 er også næsten ens, og de blev også behandlet samtidig. Vi blev enige om, at i 2014 skal julemødet være et eftermiddagsmøde. Den arrangerende gruppe bestemmer selv, hvordan eftermiddagen skal forløbe. I 2015 kombinerer vi Novembergildehallen med julemødet, således at mandag d. 30. november 2015 både er en gildehal samt et julemøde. Stolelift. I oktober 2013 blev der sendt materiale ud til gilderne om etablering af en evt. stolelift. Vi diskuterede fordele og ulemper, og blev enige om, at 9. gilde ikke ønsker en stolelift. I den forbindelse talte vi om Gildeborgens fremtid for gilderne i Aalborg. Og vi blev enige om at støtte det forslag, der blev fremsat på gildemestermødet d. 20. marts. Det går ud på, at se på muligheden af at benytte Spejdergårdens bygninger, og sælge Gildeborgen. Gildemestrene har fået en invitation til sammen med stadsgildet at se på muligheden for at tilpasse Spejdergårdens bygning til vores behov. Det er selvfølgelig ikke noget, der skal ske i morgen, men måske på længere sigt. 5. Behandling af budgetforslag samt fastsættelse af kontingent. Hanne Høyer gennemgik budgetforslaget for Budgetforslaget viser et underskud på kr. Men vi blev enige om, at det kan vi leve med, fordi vi har penge på kontoen, Det blev tillige vedtaget at fortsætte med uforandret kontingent, kr /år. 6. Valg af gildemester for årene Elsa Berglund Simonsen var foreslået som kommende gildemester og blev valgt med applaus.. 7. Valg af gildekansler for Gunny Kongsted blev valgt også med applaus. 8. Valg af Gildeskatmester for Hanne Kristensen blev valgt, også til hende var der applaus. 3

4 9. Valg af 2 revisorer og suppleant. Genvalg af Hanne Scheving, ny er Hanne Høyer, og som suppleant er der genvalg til Bente Guldfelt Valg af udvalgsmedlemmer. Oplysningsudvalget: Tove Husum, Hanne Kristensen og Dorte Lietzen. Alle blev genvalgt. Spejderkontakt: Anny Bramsen blev genvalgt. Aktivitetsudvalget: Bente Guldfelt, Hanne Høyer, Hanne Kristensen og Gull-Maj Cordes. Alle blev genvalgt. Vesterhavsmarch-repræsentant: Genvalg til Bente H. Sauer. GIM repræsentant: Genvalg til Kirsten Hansen. WEB-master: Kirsten Larsen Holm blev genvalgt. Broderkæden: Genvalg til Jytta Møller Graae. 11. Gildets fremtidige virksomhed. Gildemesteren fremlagde planerne for det kommende gildeår. Vi planlægger igen i år at deltage i 4. juli-arrangementet med en bod.. Høstmarked sammen med 1. gilde i Gildeborgens have er fastsat til lørdag den 13. september Der arbejdes evt. på muligheden for en bod på havnen ved Tall Ship Race i Men det ved vi endnu ikke om det kan lade sig gøre. På gildemestermødet i denne måned talte Eva Lykke Madsen om et fælles loppemarked, men det er stadig kun på idéplan. Gildemester Tove sluttede punktet med at sige, at vi skal synliggøre os. 12. Beretning fra grupperne. 1. gruppe: Bente Holmbach 2. gruppe: Anny Bramsen 3. gruppe: Kirsten Hansen 4. gruppe: Elsebeth Korsbæk Der var kun positive beretninger om et ret højt aktivitetsniveau i de 4 grupper og oplysning om spændende gruppeafslutninger samt lidt beklagelse over allerede at skulle skifte gruppe. 13.Beretning fra udvalgene. Oplysningsudvalget v. Tove Husum. Der har ikke været afholdt møder i udvalget. Spejderkontaktudvalget v. Anny Bramsen Der har været en del postbemandinger og køkkentjanser i årets løb. Vi har blandt andet være i Karolinelund i august måned, stået på post ved micro/mini spejdere i Rosenholt. I 2014 er der også brug for vores hjælp. I maj måned arrangerer Vestbjerg gruppen sæbekasseløb. I juni måned har DUKA brug for hjælp til forplejning og være nattevagt. I november måned er der byløb for spejdere 7-13 år. Anny sender materiale ud om alle disse kommende arrangementer.

5 Gildets internationale medlem v. Kirsten Hansen Der er ikke sket så meget i det internationale. 2. gilde har et projekt med grønlandske børn og somaliske kvinder. 5-6 kvinder støtter en familiegruppe af grønlændere. Der er sponseret penge til en overlockmaskine, og en del frivillige hjælper på Kofoeds Skoles afdeling i Aalborg Øst, hvor der er systue for somaliske kvinder. Palle Bjørnstrup fra 5. gilde er kommet med et forslag om at der på landsplan skal laves en kampagne Lys i Afrika nærmere betegnet Uganda. Tanken er at Energi Nord skal sælge foreningsstrøm, at folk skal tilmelde sig, og at det skal give penge til solcellelamper. Det er stadig på idéplan, og et udvalg med Palle Bjørnstrup som formand vil tage kontakt til Landsgildeledelsen. Fredslyset skal gå på omgang. 1. gilde stod for det i 2013, i år (2014) er det 2. gildes tur. Aktivitetsudvalget v. Gull-Maj Cordes Gull-Maj oplyste at møderne, sædvanligvis afholdes den sidste onsdag i måneden klokken 14 (ikke i sommermånederne) i Gildeborgen. Alle er meget velkomme - også med gode forslag til nye tiltag. I 2013 har udvalget arbejdet med boden i Rebild d. 4. juli og solgt kaffe/te kager, boller samt flag, bolsjer og 3-4 af Bentes hæklede ugler. I september havde vi Høstmarked med 1. gilde. I år var der meget bedre PR, og det betød, at vi fik flere gæster og dermed også en bedre indtjening og overskud. Alle gildets piger støttede op om arrangementet, og det er rigtig dejligt med så stor opbakning. Tak til alle. En af vores jubilæumsgaver var strikkegarn. Vi foreslår at der bliver strikket store firkanter, som syes sammen til to små tæpper. Der var også meget fint strømpegarn, det kan købes for 15 kr. pr. nøgle. Web-master v. Kirsten Larsen Holm Der er ikke sket så meget nyt i Kirsten blev rost for sit flotte arbejde med vores hjemmeside. Den er altid up-to-date og meget flotte billeder. Broderkæde v Jytta Møller Graae. Jytta fortalte at man kan blive medlem af Broderkæden, hvis man er under 65 år, og ikke har været med i Sct. Georsgilderne i mere end 10 år. Der udbetales kr. til de efterladte ved et medlems bortgang. 14.Regnskab for Blomsterkruset. Da Gunny er på ferie, og derfor ikke kunne være her, så aflagde Hanne Høyer regnskab for Blomsterkruset. Dette viste en beholdning på kr ,82. Indtægter og udgifter balancerer så nogenlunde. Regnskabet blev godkendt. 15.Ansøgning til hjælpekassen. Der var indkommet tre ansøgninger til hjælpekassen. 1. Ansøgning fra Kamillus (økonomisk støtte til de frivilliges arbejde) 2. KFUM-Spejdererne Knuden (økonomisk støtte til nye gulve på grund af vandskade) 3. Invictus Løbet (økonomisk støtte til afvikling af løbet) 5

6 Alle tre ansøgninger blev behandlet, men vi var enige om ikke at støtte nogen af dem. 16.Nye grupper. Gildemester Tove Husum omdelte oversigten over de nye grupper. Gruppe 1: Gruppe 2: Gull-Maj Cordes Elsebeth Korsbæk Bente Guldfelt Jytta Møller Graae Kamma Jensen Elsa Berglund Simonsen Marianne Møller Hanne Kristensen Hanne Groth Tove Husum Hanne Høyer Hanne Scheving Gruppe 3: Gruppe 4: Bente H. Sauer Lise Nielsen Kirsten Larsen Holm Anny Bramsen Gunny Kongsted Jette Heidemann Inge Rafn Inger Jensen Yrsa Schøtt Jacobsen Bente Holmbach Dorte Lietzen Kirsten Hansen Paula Fanth-Jensen Uden for grupperne: Anne Lise Østgaard Elly Nielsen 17. Eventuelt. a) Ladywalk Tove rundsendte et skema, hvor man kan tilmelde sig Lady Walk mandag d. 26. maj. Tove samler tilmeldinger fra 9. gilde og sender penge og besked til Eva Lykke Madsen. b) 9. gildes jubilæum 5. marts 2014 kostede os ca for både receptionen og festen om lørdagen. c) Elsebeth forespurgte om hun skulle lave en jubilæumsmappe med fotos fra de billeder, der har været på Ka Du Huske tavlen. Mappen skal så indeholde alt materiale fra de to arrangementer såsom sange, gaveliste og evt. taler. Det synes alle var en god idé. d) Scrapbogen blev overgivet til den ny 2. gruppe. e) Elsa foreslog at vi slog os sammen med et andet gilde til afvikling af februarmødet. Der er altid få deltagere til dette møde. På den måde kan vi sikkert få flere deltagere og dermed bedre mulighed for at betale for en god foredragsholder. Måske kunne februar mødet være et fælles gildearrangement ligesom fellowship hvert andet år. Gildemester Tove Husum tager spørgsmålet med til næste stadsgildemøde. f) Vores garngave fra spejderne blev diskuteret endnu engang, og mange mente ikke, at der er salg i tæpper, men måske kunne garnet anvendes til en speciel form for veste eller bluser. Jytta har en idé.

7 Det vil vi aftale på næste aktivitetsmøde i Gildeborgen. g) Tove foreslog at vi til augustmødet kan lave et arrangement, hvor vi kan drikke noget af den vin, vi fik i jubilæumsgave. Lise tilbød, at augustmødet kunne holdes i hendes sommerhus. Den arrangerende gruppe taler om muligheden og vender tiltage med svar. h) Hanne Høyer inviterede os alle i Farmors kolonihavehus onsdag d. 11. juni. Hun foreslog, at noget af vingaven kunne bruges denne dag. Tinget sluttede kl Tove Husum Kirsten Larsen Holm Gull-Maj Cordes Gildemester dirigent Protokolfører 7

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Aalborg d. 23. maj 2011 Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Stadsgildetinget blev afholdt med deltagelse af 33 gildebrødre. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører 2. Beretning fra stadsgildeledelsen

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Marts 2008 Centrum marts 2008. Side 2 kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Onsdag den 23. april 2008 kl. 19:00 Sct. Georgs Aften i Spejderhytten Vi siger tillykke med

Læs mere

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier..

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier.. MÅNEDSBREV Nummer 3 45. årgang Marts 2012 Marts Denne måneds aktiviteter Gildeting tirsdag den 20. marts kl. 19:00 i Spejderhytten. NB: Er flyttet fra Kirkecenteret OBS! Ta service og bestik med som sædvanlig.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Der indkaldes herved til generalforsamling i Bygildet Torsdag d. 9. april 2015 kl. 19 i Gildehuset med følgende dagsorden:

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014 FLASKEPOSTEN Marts 2014 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Lisbeth Sørensen. Ø. Landevej

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 57 Januar 2009 Nr. 6 ARRANGEMENTER I FEBRUAR ALLE Tirsdag den 27. januar 2009 kl. 19,30 Distriktsgildehal, se Æ Binderi november 2008 Fredag den 30. januar 2009

Læs mere

Mødereferat. STADSGILDERÅDSMØDE Torsdag d. 21.11.2013 kl. 18.30 i Gildeborgen

Mødereferat. STADSGILDERÅDSMØDE Torsdag d. 21.11.2013 kl. 18.30 i Gildeborgen Mødereferat STADSGILDERÅDSMØDE Torsdag d. 21.11.2013 kl. 18.30 i Gildeborgen Deltagere: 1. SGM Eva Lykke Madsen, SGK Lis Andersen, SGS Klaus Cordes, DUS Preben Nielsen. 2. Fra Gilderne : 26 gildebrødre

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 4 MAJ 2015

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 4 MAJ 2015 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 4 MAJ 2015 1./7. GILDE Tirsdag d. 5. maj. Stadsgildeting (se Herolden). Tilmelding til Birgitte og Jan Lørdag d. 30. maj. Stadsgildets tur til

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015.

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. 1 Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. Onsdag den 4. februar 2015 kl. 20:00 i Hallens mødelokale. Referat: 1: Valg af dirigent. Erik vangsted blev valgt og han konstaterede, at LIUF NYT ikke udkommer

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere