DeIC escience komité møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DeIC escience komité møde"

Transkript

1 Bilag 1: Referat fra den 17. november 2014 Bilag 2: Udkast til handlings- og organisationsplan inkl. buget for Kompetencecentrets særlige indsatsområder (ved Lene) Bilag 3: Udkast til national escience vidensportal (ved Helle) Bilag 4: Notat om NeiC/NeGi (ved Jeppe) Bilag 5: Nordic escience Action plan 2.0 Bilag 6a: Indkaldelse af interessetilkendegivelser til roadmap, 6b: notat (ved Josva) Bilag 7: Petascape computing faciliteter (for eksempel PRACE) (ved Brian) Bilag 8: Notat om WLCG (ved Brian) Bilag 9a: EU Science 2.0_Baggrund, 9b: Draft til policy, 9.c: notat (ved Josva) Bilag 10: Forslag til datoer for møder i 2015 (ved Josva) DeIC escience komité møde Tidspunkt: Mandag den 3. februar 2015 kl Sted: NORDUnet, Kastruplundgade 22, 2770 Kastrup Dagsorden: 1) 10:15: Velkomst og valg af ordstyrer 2) 10:20: Godkendelse af dagsorden. Referatet fra sidste møde er allerede godkendt med følgende mindre rettelse: Suppleant for RUC, IT-souschef Mads Sinkjær Kjærgaard, FIT-IT (bilag 1) 3) 10:25: Orientering fra DeIC bestyrelsesmødet den 3. december (Steen) 4) 10:30: Diskussion af DeIC Kompetencecenterets handlings- og organisationsplan, opfølgning på indkomne interessetilkendegivelser i regi af Kompetencecentret (Lene/Helle, udkast til handlingsplan bilag 2 og udkast til vidensportal bilag 3) 11:10: 5 min pause 5) 11:15: Diskussion af DeICs deltagelse og aktivitetsniveau i hhv NeIC og NeGI (Jeppe, bilag 4 og 5) 12:00: frokost 6) 12:30: Orienterende oplæg om eksempler på anvendelse af escience indenfor økonomi/cbs (Fane og David Jinkins, CBS) 7) 12:50: Diskussion af potentielt input til Nationalt roadmap, (Josva, indkaldelse af interessetilkendegivelser til roadmap, bilag 6a og notat bilag 6b) a) National HPC (Josva) a. Adgang til Petascape computing faciliteter for eksempel PRACE (Brian, bilag 7) b) Datamanagement (Josva) 8) 13:35: Diskussion af form og omfang i Danmarks deltagelse i WLCG (Brian, bilag 8) 9) 14:00 Orientering om arbejdet med Sensitive data (Josva, Lisbeth) 14:10: 5 min pause 10) 14:15: Komiteens refleksioner over Science 2.0 til DeIC bestyrelsen (bilag 9a, bilag 9b og bilag 9c) 11) 14:45: Orientering: Status på den nationale HPC løsning på SDU (Claudio eller Josva) + Life Science HPC, DTU + KulturarvsCluster, (Steen) 12) 15:05: Næste møde, plus møder resten af 2015 (bilag 10) Slut 15:30

2 Referat: Deltagere: lektor Josva Kleist, AAU, Naturvidenskab og Sundhedsvidenskab adjunkt Fane Naja Groes, CBS, Department of Economics professor Brian Vinter, KU, Niels Bohr Instituttet professor Bente Maegaard, KU, Center for Sprogteknologi professor Claudio Pica, SDU, Institut for Matematik og Datalogi professor Lisbeth Knudsen, AAU, Samfundsvidenskab professor Ole Sigmund, DTU, Mechanincal Engineering professor Jeppe Olsen, AU, Kemi lektor Jakob Grove, AU, Biomedicin professor Henning Christiansen, RUC, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier CEO Steen Pedersen, DeIC Kompetencecenterleder Lene Krøl Andersen, DeIC Seniorkonsulent Helle Meldgaard, DeIC (referat) Afbud: lektor Jens Chr. Godskesen, ITU Gæster: Adjunkt David Jinkins, CBS Handlinger der skal løses nu og frem til mødet den 2. juni 2015: Samtale med DeIC bestyrelsens formand Børge Obel for at få afklaret, hvad DeIC s rolle er i processen for Roadmappen, og hvad der er vejen frem (deadline for ansøgninger til Roadmappen er den 30. april). Efterfølgende skal escience komitéen orienteres evt. skal escience komitéen udarbejde en fælles tekst? National HPC: Der skal evt. nedsættes en arbejdsgruppe, der i forbindelse med Roadmappen skal se på DeIC s rolle fremadrettet på dette område. Det afhænger af udfaldet på Roadmap processen og DeIC s engagement her. Fagoplæg (ca 20 min) om Digital humaniora (mødet 2. juni) Fagoplæg (ca 20 min) om Digital SAMF (mødet 1. december) Afrapporteringer om aktiviteter i kompetencecentret (gerne én gang om måneden) Undersøge muligheder for nærmere samarbejde med NeIC om forskerkurser o.lign. Dagsorden sendes ud den 19. maj. Bilag sendes ud senest den 26. maj. Steen/Josva Josva Bente Maegaard Lisbeth Knudsen Lene Lene/Helle Alle/Helle/Josva

3 1. Ordstyrer: Josva Kleist 2. Referat fra den 17. november godkendt. Dagsorden godkendt. 3. Orientering fra DeIC bestyrelsesmødet om bl.a.: a. Der er godkendt en ny strategi for DeIC (http://www.deic.dk/node/642) b. Der sættes flere ressourcer ind på kommunikation om DeIC til universiteterne. DeIC er pt. på en besøgsrunde for at finde ud af, hvordan denne opgave kan gribes an. Nogle universiteter synes det er fint at henvende sig direkte til forskerne andre siger nej. Ønsker og behov skal derfor afklares med hvert universitet. c. Alle puljemidler er nu allokeret til aktiviteter d. Datamanagement strategien har været til høringer og er nu tiltrådt dermed har Danmark fået sin første nationale strategi på området. Der er allokeret 40 MDK til udrulning over de næste 3 år. Opgaven er at få det lokale til at spille sammen med det nationale e. Der skal ske en opgradering af forskningsnettet. Økonomien på 30 MDK er på plads og sker via brugerbetaling og en opsparing. f. Nedsatte CAB er i DeIC er på plads. g. I 2015 skal der ske en evaluering af DeIC ved en ekstern evalueringsgruppe, som er ved at være på plads. Rapporten skal forelægges bestyrelsen til september Orientering om DeIC Kompetencecenter: Der forelægger nu en handlingsplan for budget. Kommentarer: a. Kompetencecentret kan skabe nationalt overblik b. Generelt skal DeIC sikre sig ikke at dublere arbejde, der allerede er gjort c. Kompetencecentret må meget gerne fremme flere modelprojekter end de, der har indsendt interessetilkendegivelser ved det tidligere call i 2014 d. Der må gerne findes nye brugere af HPC på de nationale DeIC HPC anlæg (SDU, DTU og SB) e. Kompetencecentret kan være med til at gøre DeIC mindre luftigt og mere synligt ved at gå ind i en række samarbejder med universiteter og forskere Orientering om DeIC nationale escience portal: a. Strukturen skal være synlig og overskuelig b. Portalen kan måske hjælpe med at fremme tværvidenskabelige projekter ved at fungere som en national fag-dating site, ved at give overblik over, hvem der gør hvad på nationalt plan og skab match på tværs 5. DeIC s deltagelse i hhv. NeIC og NeGi a. NeGI: Det er relevant, at DK deltager i NeGI. escience komitéen mener, at det må være Nationalt Udvalg for Forskningsinfrastruktur (NUFI), der er stedet at placere denne samtale. b. NeIC: escience komitéen udtrykte en generel bekymring for deltagelsen i NeIC bl.a. fordi tiden måske er løbet fra et specifikt nordisk samarbejde? Det er svært at identificere de specifikke gevinsterne ved nordisk samarbejde. Det kan også diskuteres om placeringen af WLCG Tier1 hos NeIC er det rette, da denne er væsentligt forskellig fra de andre NeIC aktiviteter? Den fremlagte bekymring bør tages til efterretning. Kompetencecentret blev opfordret til at gå i dialog med NeIC omkring samarbejde om forskerkurser og uddannelser. Lene og Helle undersøger nærmere til næste møde. 6. Fagoplæg om eksempler på anvendelse af escience indenfor økonomi/cbs. Oplægget gav indblik i arbejdsområder og konkrete eksempler på fx samarbejdet med Danmarks Statistik set med forskerbriller samt indblik i adgang til HPC for forskere i USA. Tak til både Fane og hendes kollega David Jinkins.

4 escience komitéen fandt det meget oplysende med et fagoplæg på møder fremover. Næste fagoplæg: a. Digital humaniora ved Bente Maegaard på mødet den 2. juni b. Digital SAMF ved Lisbeth Knudsen på mødet den 1. december 7. Input til den nye Nationale Roadmap. Spørgsmålet der især blev drøftet: Hvad er DeIC s rolle? Det er uklart, hvilken rolle DeIC skal/bør have i den nye Roadmap. DeIC kan ikke selv indstille. Målet med den nye Roadmap er at etablere fællesskaber omkring ansøgninger og ikke bevillige midler til individuelle projekter. Derfor synes det oplagt, at DeIC bør få en rolle som koordinator i processen med Roadmappen med henblik på at samle på tværs af universiteter. En rundspørge i esciencekomitéen viste, at der er forskellige lokale processer, hvis man da overhovedet er gået i gang! AU er godt i gang med at samle interesser, KU har bl.a. et udspil om et SUND og Science center og fagområdet HUM bliver koordineret via DigHumLab. escience komitéen noterede sig, at det er godt, at der tages nye store initiativer, som er forskellige fra de nuværende. Det kan konstateres, at der er en ustruktureret proces. Hvert universitet spiller ud med, hvad de gerne vil. Pt. har DeIC ikke været i kontakt med nogle af initiativerne. Det er et åbent spørgsmål, hvordan man kommer igennem universiteternes egne systemer og får koordineret? Hvordan bliver DeIC evt synlig i processen? Det synes oplagt, at det næste trin i forlængelse af ansøgningsfristen kunne være, at man afsøger fælles interesser for einfrastrukturer i initiativerne og lade DeIC koordinere disse? Generelt blev der udtrykt en forventning om, at DeIC naturligvis skal have en koordinerende rolle. Denne holdning har FI også jf. Steen givet udtryk for. DeIC s nuværende rolle er dog ikke at være en fond, der skal uddele midler. Rollen er at stille services til rådighed på nationalt niveau. Men for FI ville det klart være nemmere at sende pengene ét sted hen. Det kunne derfor godt give mening, at give DeIC en ny rolle i processen med Roadmappen, som både skal skærpe indsatsen med at koordinere og have mandat til at uddele midler. escience komitéen henstillede til, at Steen tager kontakt med DeIC bestyrelsens formand Børge Obel for at få afklaret, hvad DeIC s rolle er i processen for Roadmappen, og hvad der er vejen frem (deadline for ansøgninger til Roadmappen er den 30. april). Efterfølgende skal escience komitéen orienteres evt. skal escience komitéen udarbejde en fælles tekst, som Josva er tovholder for. Denne tekst skal behandle emnerne omkring national HPC og adgang til petascale computing faciliteter. Hvorvidt teksten også skal behandle datamanagement ativiteter er usikkert, da det er svært for nuværende at forudsige, hvad behovet er. 8. Den danske deltagelse i den fælles nordiske Tier-1 varetages af NBI. Det er væsentligt at nå konsensus om, hvordan deltagelse fremadrettet skal finansieres. 9. Den store udfordring er ministerierne, fordi Sensitive data går på tværs af flere ministerier. Det er forskerne, der skal sige, det er en god ide at ændre på nuværende praksis. Ønsket er at få en central facilitet, hvor beregningen kan foregå og alle er taget i ed Lisbeth/Josva samler synspunkter i et notat, som sendes videre til Forskningsrådene. Håbet er, at der nedsættes en arbejdsgruppe. 10. EU Science 2.0: escience komitéen noterede, at processen er færdig. Der foreligger et færdigt dokument målrettet policymakers med det overordnede formål at holde kommissionens fokus. Man var enige i rapporten om, at copyright problematikken er en stor udfordring at løse. Der blev givet en opfodring til DeIC bestyrelsen om at bringe denne problemstilling videre. Det er et nøgleområde for Open Access diskussionen at få styr på. 11. Åbning af DeIC Nationale HPC Center, SDU sker den 24. marts Programmet kan ses her: Alle i escience komitéen er velkomne. Generelt: Der bliver arbejdet med økonomien i driften af de tre installationer. Der er ved at blive udarbejdet en fælles betalingsmodel for anvendelsen af alle tre nationale HPC installationer. Der er dialog om anvendelsen af IBM software med både DeIC Nationale HPC Center, SDU og DeIC

5 nationale Kulturarvscluster, SB. Begge steder ser man lige nu på muligheden. Ønsket er at indgå en såkaldt akademisk licensaftale med IBM på de to installationer. 12. Næste møde: Tirsdag den 2. juni. Øvrige møder i 2015: Tirsdag den 25. august og tirsdag den 1. december.

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse DeIC årsrapport 2014 April 2015 Redaktion: Gitte Kudsk og Torben B. Sørensen, DeIC Design og layout: Møller Nicolaisen

Læs mere

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse DeIC årsrapport 2014 April 2014 Redaktion: Gitte Kudsk, DeIC Design og layout: Møller Nicolaisen design Journal nr:

Læs mere

National strategi for forskningsdata management 2015-2018

National strategi for forskningsdata management 2015-2018 National strategi for forskningsdata management 2015-2018 København, den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 0. Forord 3 1. Executive summary 5 2. Om styregruppen 7 A. Baggrund, nedsættelse og kommissorium

Læs mere

Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser

Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser CENTER FOR IT INNOVATION KØBENHAVNS UNIVERSITET 21. december 2012 Selvevaluering af Københavns Universitets strategiske indsats for tværfaglig it i forskning og uddannelser Resumé Denne selvevaluering

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Møde referat 1. Ny køreplan for prioritetsområdet Miljø og Klima i den danske udviklingsstrategi: Ib Petersen (Direktør for Udviklingspolitik),

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat fra mødet i UNIVERSITETSLEDELSEN

Referat fra mødet i UNIVERSITETSLEDELSEN REFERAT Deltagere Dekaner/DMU-direktør, rektorat, Ole Olsen, Kirsten Jensen, Anders Correll Gæster Søren Trangbæk, under punkt 3 + 4 Karl Christensen, under punkt 4 Grith Thagaard Loft og Jette Røgild,

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Forvaltning af forskningsdata i Danmark

Forvaltning af forskningsdata i Danmark Forvaltning af forskningsdata i Danmark En undersøgelse af danske universiteters og forskningsråds praksisser, politik og visioner for lagring, langtidsbevaring, tilgængeliggørelse og deling af forskningsdata.

Læs mere

Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november.

Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november. Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november. STED: Forsøgsstationen, Sdr. Boulevard 81, Kbh. V. Fremmødte: 14 medlemmer, 1 medlem kom 1 time forsinket Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Møde referat Til stede Lehnart Falk (ADRA Danmark), Frank Lausten (CARE), Jann Sjursen (Caritas Denmark), Karen Reiff

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere