Referat af FN-forbundets landsmøde lørdag den 25. og søndag den 26. oktober 2008 i Vanløse Kulturhus, Frode Jakobsens Plads 4 i Vanløse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af FN-forbundets landsmøde lørdag den 25. og søndag den 26. oktober 2008 i Vanløse Kulturhus, Frode Jakobsens Plads 4 i Vanløse"

Transkript

1 Referat af FN-forbundets landsmøde lørdag den 25. og søndag den 26. oktober 2008 i Vanløse Kulturhus, Frode Jakobsens Plads 4 i Vanløse 1. Velkomst Landsformand Jørgen Estrup bød velkommen til Landsmødet og fremlagde forslag til forretningsorden. Landsmødet godkendte forretningsordenen. 2. Valg af dirigenter, stemmetællere, referenter og redaktionsudvalg Landsformand Jørgen Estrup foreslog Peter Palshøj og Inge Skjoldager som dirigenter, hvilket Landsmødet godkendte. Dirigenterne konstaterede, at Landsmødet var varslet i god tid, og at mødet derfor var lovligt ifølge vedtægterne. Program for Landsmødet blev godkendt. Som dirigentsuppleanter blev valgt Torben Jacobsen og Anni Herfort Andersen. Som stemmetællere blev valgt Kirsten Grosen og Mogens Hansen. Til redaktionsudvalget blev udpeget: Karsten Fledelius, Lotte Andersen, Torleif Jonasson og Jørgen Estrup med mulighed for senere valg af yderligere kandidater. Som landsmødesekretær blev valgt Anni Herfort Andersen. 3. Beretning Landsformand Jørgen Estrup fremlagde den mundtlige beretning, hvor hovedpunkterne var Dialog, Multilateralisme, Konfliktløsning, Menneskerettigheder, Multilateral bistand samt FN-forbundets rolle. Umiddelbart efter fremlæggelsen blev beretningen omdelt som dokument. Debat om politisk og organisatorisk beretning Dirigenterne satte både den skriftlige, på forhånd udsendte, organisatoriske beretning samt Landsformandens mundtlige beretning til debat. Der var bl.a. følgende kommentarer: Ros til Forbundets netop afholdte konference om konventioner under pres i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp m.fl. Opfordring til øget samarbejde med andre organisatoner. Alliance for Democracy denne problemstilling bør stilles til offentlig debat. Vi bør fokusere på Danmarks egen politik i forhold til multilateralisme og lobbye i regeringen for at vende tilbage til den multilaterale tilgang. Kritik af regeringens nedsatte bidrag på klima- og miljøområdet (først skærer de ned i tilskud, hvorefter en tiendedel igen bevilges denne gang forklædt som nye midler ). Vi skal stå mere fast på specifikke problemstillinger og tilbyde konkrete løsninger. Den nuværende finanskrise kan give anledning til nye tanker og for os til at skabe mere folkelig forankring, hvilket kan være en vej til et større finanstilskud. Vigtige beslutninger træffes uden offentlig debat, fx beslutningen om nedlæggelse af SHIRBRIG. Det er ikke demokrati! FN-forbundets folketingsgruppe bør bruges mere aktivt. FN-forbundets venner bør hedde FN-forbundets tænketank og indeholde både venner og akademikere. Er NGO er overhovedet berettigede i Danmark? Bør vi sende pengene direkte til Syd? Debatten er kedelig i Danmark, vi mangler originaler i det danske NGO-miljø! Vi skal markere os endnu kraftigere end i dag. Pga. den manglende støtte fra regeringen bør vi samarbejde mere med andre organisationer og dermed blive stærkere og have større mulighed for at ændre holdninger i samfundet (øget folkelig forankring).

2 Opfordring til at tage del i oprettelsen af et NGO-forum for Østersø-området. Styrken i FN-forbundet er, at nogle politikker også er formuleret på nordisk plan! Mere fokus på FN s svagheder. Hvis vi skal promovere FN, bør vi kende FN s svagheder såvel som styrker. Fokus på reformarbejde. Behov for global forsoning. Palæstina-problemet skal løses, hvis vi vil have fred i Mellemøsten. Foreslag om oprettelse af et ministerium for fred, herunder at lobbye for det. Opfordring til at downloade nobelprismodtager 2006 Muhammad Yunus tale. FN-forbundet bør arbejde mere med oplysningsarbejde. Vi skal tage del i Durban2. Opfordring til samarbejde mellem FN-forbundet og Pugwash vedrørende afskaffelse af atomvåben. De frivillige i FN-forbundet savner skarpe holdninger i stil med den afgivne formandsberetning - til centrale områder samt løsningsforslag til den nuværende økonomiske situation, som kan kommunikeres videre. Dette vil facilitere hvervning af nye medlemmer, som er nødvendigt, da DanMUN og Skoletjenestens frivillige snart er færdige med studier. En studentermedhjælp, praktikant el.lign. i sekretariatet til støtte for DanMUN og Skoletjenesten vil være kærkomment! Decent Work bør være et mål på linie med 2015 Målene. Beskæftigelse er en vigtig faktor i udviklingsprocessen, især i Afrika. Dialog er meget vigtig, især i forhold til menneskerettigheder og problematikker omkring Israel/Palæstina og andre konflikter. Vi skal øge den interkulturelle forståelse. Landsformand Jørgen Estrup afsluttede den livlige debat med bl.a. at udtale: Dialogen som en livsform - er det centrale og kan være et redskab til at undgå væbnede konflikter. Religion bør ikke stå alene, men sættes i en menneskelig og kulturel sammenhæng væsentligt at se lighederne og det fælles kulturhistoriske udgangspunkt mellem jødedom, islam og kristendom og ikke kun fokusere på forskelligheder. Vi vil arbejde for et øget samarbejde med andre NGO er det skal, som understreget i beretningen, være en strategisk prioritet for sammen kan vi udrette mere, end hvis vi står alene. Et eventuelt fredsministerium skal have et veldefineret formål, og det vil være ualmindeligt svært at få virkeliggjort. Dog kan vi påpege de problemstillinger og løsningsmuligheder, der forsømmes ved ikke at have en instans, der beskæftiger sig med fred, men kun med krig/forsvar. Formålet med multilateralisme det fælles globale ansvar og nødvendigheden af at handle i fællesskab - er gledet i baggrunden, hvilket er grunden til, at idéen om en Alliance for Democracy kan opstå. En forstærket dialog om multilateralismens nødvendighed er ikke mindst hensigten med dannelsen af FN-forbundets Venner, og relevante emner og problemstillinger fra drøftelser i denne kreds kan bl.a. rejses over for Folketingsgruppen og dermed medvirke til at sætte multilateralismens nødvendighed i fokus. Beretningen blev enstemmigt vedtaget af Landsmødet. 4. Fremtidig virksomhed Næstformand Torleif Jonasson orienterede om, at der i forslaget til strategi- og handlingsplan var indbygget elementer, som krævede vedtægtsændringer og at Landsmødet derfor først skulle behandle handlingsplanen og derefter forslag til vedtægtsændringer. Næstformanden uddybede derefter baggrunden for handlingsplanens hovedområder, de politiske og 2

3 organisatoriske fokusområder, samt uddybede og gennemgik alle paragrafferne i forslaget til vedtægtsændringer. Til forslaget til strategi- og handlingsplan var der bl.a. følgende kommentarer: Idet strategi- og handlingsplan lægger op til øget aktivitetsniveau, bør sekretariatets ressourcer også øges og ikke indskrænkes som nu. Britta Schall Hollbergs rapport: Det folkelige engagements betydning Oplæg om folkeoplysning (Venstres Folketingsgruppe, okt. 2008) lægger op til øget folkeoplysning. Vi bør bruge dette aktivt. Vi skal finde frem til vores kernekompetencer og udnytte dem, fx foredragsholdere, skoletjeneste m.m. Hele FN-forbundet bør udnyttes som ressourcer, lige fra FU til bestyrelse, sekretariat, skoletjeneste, kredse og individuelle medlemmer. Vi skal øge FNforbundets synlighed, og vi kan alle bidrage med ressourcer. Mere fokus på kommunikationsstrategi. Udnyt blogs og Facebook og gør FN-forbundet mere spraglet og spændende (nuværende Facebook-profil er kedelig!) Bekæmp Dansk Folkeparti ved at tale globalisering i stedet for nationalisme. Skab et hyggeligt fællesskab blandt FN-forbundets medlemmer. Tage Andersen-Mølgaard havde indleveret et forslag omkring Skoletjenesten, som blev læst op. Der var enighed om, at forslaget efterfølgende skulle debatteres søndag, hvorfor den videre behandling af forslag til strategi- og handlingsplan skulle afvente denne debat. Med hensyn til forslag til vedtægtsændringer var de overordnede mål herfor: Forretningsudvalget ønskes styrket ved udvidelse med to personer. Virksomheder får deres egen medlemskategori som kollektive medlemmer med observatørstatus. Godkendelse af kollektive medlemmer overgår fra Repræsentantskabet til Bestyrelsen, så godkendelse fremover ikke skal afvente et repræsentantskabsmøde. Ny paragraf er tilføjet om orlov og udtræden, idet dette hidtil kun har været beskrevet i Bestyrelsens forretningsorden. Der er sket en præcisering af hidtidig praksis omkring suppleanter. Paragraf 5C: Såfremt ingen af de foreslåede kandidater opnår 50% af stemmerne ved første afstemning, stemmes mellem de to kandidater i hver valgforsamling, som har opnået de højeste stemmetal (Birgitte Husmarks forslag). Afstemningen involverede 33 stemmeberettigede, og ifølge vedtægterne skulle minimum 2/3, dvs 22 stemmeberettigede, godkende hvert enkelt forslag. Alle vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget. 5. Økonomi, herunder fastlæggelse af individuelt kontingent samt minimunskontingent for kollektive medlemmer Hovedkasserer Johnny Skovengaard fremlagde regnskaber og budgetter samt forslag til kontingentsatser. FN-forbundets flytning i 2006 betød en ekstra udgift, på trods af tilskud til flytning fra UM. Penge er henlagt til IT-formål samt en eventuel fremtidig flytning. Medlemsaktiviteter prioriteres også i budgettet. FN-forbundets økonomi er skrøbelig. Egenkapitalen er skrumpet, og vi kan ikke overleve mere end få år frem i tiden med nuværende økonomi. Vi skal derfor skabe grobund for flere medlemmer, både individuelle og kollektive. Forslag til kontingentsatser for de kommende to år indebærer, at første års kontingent for individuelle medlemmer hæves fra 50 kr til 100 kr., og for kollektive medlemmer, kategori d) virksomheder med observatørstatus, aftales kontingentet med den enkelte virksomhed. 3

4 Forslaget blev enstemmigt vedtaget efter en kort debat. Da Johnny Skovengaard havde valgt at stoppe som hovedkasserer, sagde Landsformanden og Generalsekretæren stor tak for de sidste to år, og hovedkassereren gav tak tilbage. 6. Indkomne forslag Om lørdagen, umiddelbart efter godkendelse af Beretningen, orienterede landsformand Jørgen Estrup og bestyrelsesmedlem Erik Arnsted nærmere om baggrunden for forslagene til de to resolutioner om henholdsvis SHIRBRIG og Darfur med henblik på eventuelle ændringsforslag til den efterfølgende debat søndag. De indkomne ændringsforslag indgik i redaktionsudvalgets arbejde lørdag aften, og om søndagen præsenterede Torleif Jonasson på vegne af redaktionsudvalget de to resolutionsforslag: 1. Humanitær FN-intervention i Darfur er nødvendig 2. Danmarks regering bør revurdere beslutning om FN-fredsstyrken SHIRBRIG Efter en debat blev resolutionsforslagene med mindre ændringer vedtaget. De vedtagne resolutionsforslag kan læses på FN-forbundets hjemmeside: 7. Valg af Landsformand, Næstformand, Hovedkasserer og yderligere to forretningsudvalgsmedlemmer Til Landsformand genvalgtes Jørgen Estrup uden modkandidat Til Næstformand genvalgtes Torleif Jonasson uden modkandidat Til Hovedkasserer valgtes Flemming Thøgersen, NETOP uden modkandidat Til forretningsudvalgsmedlem for de individuelle valgtes Trine M.N. Jensen uden modkandidat Til forretningsudvalgsmedlem for de kollektive valgtes Torben Jacobsen, Mandela Center Danmark uden modkandidat 8. Valg af 12 bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter Der var opstillet i alt 14 personer. Følgende 12 blev valgt: Karsten Fledelius (Helsinki Komiteen), Michael T. Jensen (HKKF), Bent Christensen (Mellemfolkeligt Samvirke), Claus Wachmann (Det Radikale Venstre), Lave K. Broch, Erik Arnsted, Dorte Munch, Bente Nielsen, Tue Magnussen, Jørn Boye Nielsen, Bente Rich, og Morten Thulstrup. Følgende to personer er suppleanter til Bestyrelsen: 1. suppleant: Karin Munkholm, 2. suppleant: Erling Kjær 9. Valg til Repræsentantskab Valg til Repræsentantskab forløb som fredsvalg, og følgende 11 personer indgår i repræsentantskabet fra den kollektive valgforsamling: Helle Martinussen (Brahma Kumaris), Asger Pedersen (Dansk-Russisk Forening), Linda Herzberg (Det Mosaiske Troessamfund), Ruth Gunnarsen (Det Radikale Venstre), Ileana Schrøder (Esperantoforeningen), Arne Hansen (Genvej til Udvikling), Jørgen Olsen (Genvej til Udvikling), Sven Erik Bolt Magnussen (HKKF), Gyda Kongsted (Kvinderådet), Poul Gerhard Kristiansen (Retsforbundet), og Lars Kjærgaard (SF). Følgende 13 personer indgår i repræsentantskabet fra den individuelle valgforsamling: Lotte Andersen, Klaus Groth, Mogens Hansen, Birgitte Husmark, Signe Kjær Jørgensen, Erling Kjær, Karin Munkholm, Rikke Bruun de Neergaard, Flemming Olsen, Henrik Pedersen, Klaus Ljørring Pedersen, Inge Skjoldager, og Johanne Sørensen. 4

5 4. Fremtidig virksomhed fortsat fra dagen før På baggrund af Tage Andersen-Mølgaards forslag om tilføjelse til strategi- og handlingsplan opstod debat om Skoletjenestens fremtidige virke. Det realistiske i Tage Andersen-Mølgaards forslag om, at der skulle skaffes ca. 5 millioner årligt, så der kunne uddannes instruktører til at afholde rollespil i samtlige 9. klasser, blev betvivlet i flere indlæg. Erik Arnsted foreslog, at man i stedet fra forsamlingen tilkendegav, at der skal arbejdes for en styrkelse af Skoletjenesten og for at FN indgår i folkeskolens undervisnings- og læreplaner. Dette forslag satte dirigenterne efter ønske fra Tage Andersen-Mølgaard til afstemning. Forslaget blev vedtaget. Strategi- og handlingsplanen blev herefter vedtaget af Landsmødet. 10. Valg af to revisorer Til statsautoriseret revisor var der genvalg til statsautoriseret revisor Bent Nicolajsen fra Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kresten Foged. Til parlamentarisk revisor valgtes Inge Skjoldager. 11. Eventuelt Johanne Sørensen opfordrede til at støtte UNIFEMs kamp mod vold mod kvinder på Jørgen Olsen opfordrede forsamlingen til at holde fast i dialogen. 12. Afslutning Landsformand Jørgen Estrup takkede dirigenterne for en god mødeledelse og forsamlingen for aktiv deltagelse. Dernæst takkede Landsformanden de afgående medlemmer af Bestyrelsen for deres indsats de sidste to år samt lykønskede de nye medlemmer af Bestyrelsen. Landsformanden afsluttede med en stor tak til sekretariatet og afsluttede Landsmøde Referenter: Trine M.N. Jensen og Yvonne Petersen 5

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere:

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

FN-forbundets aktivitetsoversigt for perioden oktober 2012 til oktober 2014. Aktiviteter 2012... 2 Presse- og medieomtale 2012...

FN-forbundets aktivitetsoversigt for perioden oktober 2012 til oktober 2014. Aktiviteter 2012... 2 Presse- og medieomtale 2012... Til punkt 3 FN-forbundets aktivitetsoversigt for perioden oktober 2012 til oktober 2014 Indhold Aktiviteter 2012... 2 Presse- og medieomtale 2012... 6 Aktiviteter 2013... 7 Presse- og medieomtale 2013...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 REFERAT af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 Formand Robert Thorsen bød velkommen til repræsentanter, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, kandidater til udvalg og poster, ansatte fra administrationen,

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 LANDSMØDEPROTOKOL DEN 23.-25. OKTOBER 2009 Side 1 af 116 Indholdsfortegnelse Åbning af landsmødet v/ de landsmødeansvarlige 8 Officiel åbning af landsmødet

Læs mere

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 1. Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde.

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Mandag den 5. marts 2012 klokken 17.00 i DAB In i DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Kongressen, afholdt lørdag den 28. maj 2005 hos Træ- og Industri, Byg, Mimersgade 39, 2200 København N.

Referat fra Kongressen, afholdt lørdag den 28. maj 2005 hos Træ- og Industri, Byg, Mimersgade 39, 2200 København N. Referat fra Kongressen, afholdt lørdag den 28. maj 2005 hos Træ- og Industri, Byg, Mimersgade 39, 2200 København N. Index: Side 2-3: Referat fra kongressen Side 4-8 Beretning Side 9 Regnskab Side 10 Arbejdssprogram

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

LGBT Danmark - Landsmøde, 2. november 2014. Landsmøde. 2. november 2014, kl. 12.00 Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S REFERAT

LGBT Danmark - Landsmøde, 2. november 2014. Landsmøde. 2. november 2014, kl. 12.00 Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S REFERAT Landsmøde 2. november 2014, kl. 12.00 Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S REFERAT Til stede: I alt var der 37 registrerede medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere.

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT AF DANSK PSYKOLOG FORENINGS GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 24.-25. MARTS 2012

BESLUTNINGSREFERAT AF DANSK PSYKOLOG FORENINGS GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 24.-25. MARTS 2012 Generalforsamling 2012 BESLUTNINGSREFERAT AF DANSK PSYKOLOG FORENINGS GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 24.-25. MARTS 2012 1. VALG AF OP TIL FIRE DIRIGENTER OG OP TIL FEM MEDLEMMER AF FORSLAGSARBEJDSGRUPPEN

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund.

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Mandag den 7. marts 2011 klokken 17.30 i Berlingskes Konferencesal, Pilestræde 34, København. K. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Velkomst og sang ved Inge-Lise Christensen, konstitueret formand LO Randers 1. Godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen godkendt.

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag 16. april 2013 kl. 17.00 Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K

Generalforsamling Tirsdag 16. april 2013 kl. 17.00 Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K København, 16. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Tirsdag 16. april 2013 kl. 17.00 Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K Jan Albrecht (JA), fungerende formand for repræsentantskabet,

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling.

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling. Repræsentantskabet Referat fra det 101. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i Medborgerhuset i Silkeborg lørdag den 15. juni 2013. 46 foreninger ud af 78 var repræsenteret med 422 stemmer ud af 582

Læs mere

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4 Marts 2014 Nyhedsbrev for SF Albertslund Nyhedsbrevet sendes via mail til SF ere i Albertslund og kan ses på hjemmesiden www.sf.dk/albertslund. Hvis det er afgørende for dig at få nyhedsbrevet med almindelig

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere