Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Martin Teilmann. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Martin Teilmann. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger."

Transkript

1 Referat - UDKAST Møde: APU Dato: Mandag d. 2. februar 2009 Til stede: Martin Teilmann, AC Carsten Holm, Personalestyrelsen Marianne Rønnebæk, Københavns Universitet Hanne Rathsach, Beskæftigelsesministeriet Per Hansen, Institutionsstyrelsen Inge Friis Svendsen, Personalestyrelsen Ingrid Stage, DM Lars Qvistgaard, DJØF Gerd Schmidt Nielsen, GL Pernille Drost, Bibliotekarforbundet Karen Skytte, AC Gerd Schmidt Nielsen, GL Afbud: Ordstyrer: Referent: Torben Frimer-Larsen, SCKK Bent Gringer, SCKK Dorete Dandanell, SCKK Christian Gehler, SCKK Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Martin Teilmann SCKK-sekretariatet Mødets dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 2. Godkendelse af referat fra APUs møde 3. oktober 2008 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 3. Meddelelser APU-formandskabet var på SCKK-bestyrelsesmødet d. 20. januar 2009 blevet indkaldt til at fremlægge status for udvalgets arbejde for bestyrelsen. Martin Teilmann orienterede APU om den frustration, han havde givet udtryk for overfor bestyrelsen, i forhold til hvor langt APU ca. 1 år efter aftalens indgåelse var nået med at forbruge de midler, der var til rådighed i APU. De gode erfaringer med samarbejde mellem A- og B-siden fra ELU-tiden havde været et godt udgangspunkt, men kunne ikke uden videre videreføres i et nyt udvalg T:\01 Udvalg\1.09 APU\3. MØDER\2009\ APU møde\ Referat af APU-møde - til udsendelse.doc Side 1 af 5

2 med nye medlemmer nu tydede alt til gengæld på, at man havde fået talt sig mere ind på hinanden, og MT så således på situationen med optimisme. Carsten Holm tilsluttede sig både frustrationen og optimismen i forlængelse af formandens status på bestyrelsesmødet. Karen Skytte orienterede, i sin egenskab af næstformand i FUSA, APU omkring FUSAs beslutning om at henvise de aftalte periodeprojekter til de relevante udvalg, i de tilfælde hvor projekterne vedrører 1 eller 2 medarbejdergrupper. De aftalte periodeprojekter forbliver i FUSA, hvis alle tre målgrupper i udgangspunktet kan deltage i/har glæde af projektet. Konkret betyder det, at periodeprojektet om styrkelse af anvendelse af nye lønsystemer på erhvervsskoleområdet bliver henvist til og delt mellem CLOPU og APU. Udvalget tog FUSAs beslutning til efterretning. 4. APUs budget Torben Frimer-Larsen orienterede APU om, at der i det udsendte materiale er en lille fejl, idet der står, at APU har 49,1 mio kroner til rådighed. Det korrekte beløb er 49,3 mio kroner differencen beror på afrundingsfejl ifm. beregningen af bestyrelsens 10%. Torben Frimer-Larsen forhørte sig yderligere om muligheden for at få skabt klarhed omkring de beløbsrammer, der er aftalt i forbindelse med de APU-relevante periodeprojekter. Det eneste projekt, hvor der er angivet beløbsrammer, er studenterunderviser-projektet. Men hertil bemærkede Karen Skytte, at hele det oplyste beløb efter hendes opfattelse ikke skulle finansieres af APU. Parterne tydeliggør økonomien i de indgåede aftaler overfor SCKK inden næste møde. Udvalget havde ingen kommentarer til det fremlagte budget. 5. APUs indsatser og tilskudskriterier Carsten Holm kvitterede på Personalestyrelsens vegne for et godt samarbejde med AC omkring de fremlagte papirer. Carsten Holm orienterede udvalget om, at de punkter der er sat i parentes ikke er drøftet helt på plads mellem parterne og deres bagland. På Universitetsområdet var parterne overordnet enige, men der kan dog opstå et diskussionspunkt omkring samarbejdsområdet. Per Hansen fortalte om UVMs drøftelser med AC. I forbindelse med de decentrale trepartsmidler var det blevet foreslået, at der på UVMs område blev nedsat et udvalg/forum, der kan fungere som fremdrivende motor for udvikling og prioritering af projekter vedr. kompetenceudvikling i sektoren med henblik på at skabe størst mulig nytteværdi. Projekterne skal udvikles og gerne til et sammenhængende program - sammen med uddannel- 2

3 sesinstitutionerne og centralorganisationerne. Endvidere kunne man forestille sig, at de store institutioner forlods kunne få andel i de decentrale trepartsmidler midlerne kunne således anvendes lokalt i samspil med de lokale TR er. Med hensyn til allokeringen af APU-midler til et sådan udvalg/forum i UVM er hensigten ikke, at APU skal afgive kompetencemæssige beføjelser til UVMs udvalg/forum. Men UVM skal selv, sammen med den lokale B-side, i vid udstrækning kunne udvikle ideerne og tilrettelægge programmerne. APU får indflydelse i det pågældende udvalg/forum og kan beslutte ikke at ville støtte projekter og programmer, hvis de ikke er i overensstemmelse med APUs mandat. Udvalget/forummet skal således agere indenfor en nærmere defineret aftale, der giver på samme tid giver APU en tryghed og vished og bemyndiger forummet i UVM til at arbejde med projekterne. Martin Teilman understregede, at OK08 har placeret midlerne i tre udvalg, og at UVM og AC hverken kan eller har ønsket at aftale det anderledes. Men partsdialog tættere på de lokale institutioner er fornuftig, og det kunne være en god konstruktion på et ministerområde, der som UVM i særlig grad må siges at være meget sammensat. Det gælder ikke blot ifm. disse midler, men også i forhold til de decentrale trepartsmidler. ELU-erfaringerne medhvor svært det er at bruge penge på UVMs område gør, at det god mening med et forum i UVM. Formanden tilkendegav, at det er en god vej at gå, så længe man har styr på anvendelsen af midlerne. Beslutningerne må derfor ligge i APU og de andre udvalg. Dertil kommer, at der efter MTs opfattelse er særlige perspektiver ikke mindst langsigtede perspektiver - i, at der eventuelt kan komme til at ligge departementale midler i UVMs forum. Ingrid Stage erklærede sig enig med MT. Og understregede vigtigheden af at få fjernet uoverenstemmelserne mellem parterne omkring APUs indsatsområder og tilskudskriterier, illustreret ved firkantede parenteser i de udsendte materialer. Udvalget blev enige om at parenteserne ikke kunne blive fjernet på dette møde, og at parterne mødes på formandsskabsniveau ved førstkommende anledning. Carsten Holm pointerede, at Personalestyrelsen rent principielt ikke har noget problem med, at UVM arbejder med deres område i et særligt nedsat udvalg/forum, men at man skal være opmærksom på spørgsmålet om uddelegering af beslutningskompetence fra APU til dette forum. Der var enighed i udvalget om, at statens områder har forskellige behov, og at setuppet derfor vil være forskelligt på de forskellige områder. Marianne Rønnebæk supplerede diskussionen ved at understrege vigtigheden af, at der ikke kom for mange underliggende udvalg med reference til APU. For mange administrative lag vil lægge år til, før midlerne kommer ud at arbejde. Udvalget besluttede at slå behandlingen af dagsordenens punkt 5) og punkt 6) sammen. 6. Overordnet prioritering af APUs midler/ v. Martin Teilmann, AC og Carsten Holm, Personalestyrelsen Pernille Drost bemærkede indledningsvis, at man i prioriteringen af APUs midler i fire klumper eksempelvis ikke må glemme Kulturministeriet og uddannelsesinstitutionerne 3

4 herunder, da disse er udsat for udfordringer i forbindelse med den igangsværende strukturreform. Martin Teilmann orienterede udvalget om tankerne om at opdele APUs indsatser og bevillinger eller en del heraf i 4 store klumper nogenlunde efter årsværk. Den første klump vedrører akademikerne på Undervisningsministeriets område og det særlige setup, som udgøres af det nye forum på UVMs område jvnf. drøftelserne tidligere på mødet. Et andet område er VTU-området og Kulturministeriet, og her drejer det sig om universiteter, sektorforskningsinstitutioner og Kulturministeriets videregående institutioner. Man kunne evt. tale med Danske Universiteter og Kulturministeriets rektorer om, hvilke tværgående projekter, der kunne være fonuft i at sætte penge af til. Det kunne eksempelvis være en tværgående institutlederuddannelse, måske indtænkt i den fleksible masteruddannelse. Derudover kunne store institutioner som f.eks. universiteterne alene qua deres størrelse lokalt kan få stillet midler til rådighed. De midler, man ikke kan finde på at anvende til tværgående projekter, kunne tænkes at blive sendt ud på lokalt niveau. På Kulturministeriets område er der tale om mindre institutioner, og derfor er der brug for flere tværgående projekter. De sektorforksningsinstitutioner, der er tilbage, kan evt. direkte komme med ideer til projekter, som kan støttes og sættes i værk, Den tredje gruppe består af de administrative ACere, som er ansat især i ministerier og styrelser. I mangel af andre relevante og legitime fora er det her påkrævet, at APU selv tager særligt ejerskab, og der er behov for APUs kreativitet på dette område enten til at få og udvikle ideerne eller sætte andre til det. Den fjerde og sidste gruppe udgøres af øvrige projekter, herunder projekter for særlige grupper, analyser etc. Denne gruppe består f.eks. af ACere i forsvaret, præster samt alene- AC ere, og puljen kan desuden indeholde midler til analyseprojekter, tværgående projekter (f.eks. attraktive arbejdspladser etc.) Ifølge Martin Teilmann er det forslaget, at APUs 49,3 mio. kr. skal fordeles groft ud over de 4 ovenstående klumper af områder/grupper og at man skal være indstillede på om fornødent at revurdere/omfordele efter et års tid, så alle midlerne så vidt muligt kommer ud at arbejde i perioden. Udvalget accepterede overordnet ideen om, at det at reservere eller sende pengene ud i fire klumper kunne være medvirkende årsag til, at pengene kom ud at arbejde. Præcis hvordan setup et skal skrues sammen inden for disse modeller, vil blive afklaret i den nærmeste fremtid. Herunder er det især under UVM-modellen vigtigt, at COII/CLOPU tænkes med ind. APU nikkede endvidere til, at udvalget selv skal tænke i at sætte projekter og indsatser i verden, så man ikke sidder og venter. Sekretariatet kan efter beslutning i APU fungere som developers, og der kan hyres nogle entreprenører med henblik på at etablere tilbud på tværs af ministerområderne. Udvalget var enige om, at sekretariatet efter konkret beslutning i APU skulle sættes til at indhente tilbud og lave programmer, som udvalget kan sige god for og melde ud omkring. 4

5 7. Forberedelse af konkrete projekter/ v. Martin Teilmann AC og Carsten Holm, Personalestyrelsen Udvalget tilkendegav, at man ville træffe beslutning om de i OK08-perioden fastlagte periodeprojekter vedr. special- og chefkonsulenter på udvalgets næste møde 25. februar 2009 formentlig i form af et mandat til formandskabet og sekretariatet om at gå i gang. Formanden opfordrede endvidere udvalget til inden næste møde at gå listen med indsatsområder igennem med henlik på, at man på mødet 25. februar 2009 kan vælge nogle af dem ud og beslutte, hvilke APU vil understøtte Marianne Rønnebæk supplerede og efterlyste en oversigt over, hvilke grupper, der er under hver af de 4 klumper, og hvor store de er. 8. Eventuelt Ingen bemærkninger Udvalget holder sit næste møde onsdag den 25. februar kl i SCKK /CGE/BGI 5

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Evaluering. af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling. Udarbejdet for Danske Regioner, KTO og SHK

Evaluering. af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling. Udarbejdet for Danske Regioner, KTO og SHK Evaluering af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling Udarbejdet for Danske Regioner, KTO og SHK Peter Hagedorn-Rasmussen Kubix Bruno Clematide Per Bruhn Heidi Lindtoft Christiansen

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Møde referat 1. Ny køreplan for prioritetsområdet Miljø og Klima i den danske udviklingsstrategi: Ib Petersen (Direktør for Udviklingspolitik),

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 6. september 2010 Tid: Tirsdag den 14. september 2010 kl. 10.00 20.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2

Læs mere

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Dato: 25. januar 2006 Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Ordstyrer: Leif Thulstrup Bruhn bød velkommen til de ca. 210 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter praktiske oplysninger

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Evaluering af Kompetencefonden december 2003

Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling 1 1. INDLEDNING...3 1.1 Datagrundlag... 3 1.2 Rapportens opbygning... 4 2. OPSUMMERING...5 3. ER DE TILDELTE

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union

Referat. Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union Referat Repræsentantskabsmøde Nordiske Fængselsfunktionærers Union Stockholm 15. juni 2013 1 Åbning NFU s formand Kim Østerbye åbnede mødet med følgende indledende ord: Formanden åbnede mødet med følgende

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte Dato: 26. september 2012 Referat af mødet i FSU, fredag den 7. september 2012 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Elisabeth Jensen Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Fælles dialogforumsmøde den 27. oktober 2011. Deltagere: Fra Stenløse-Ølstykke Boligforening: Steffen Bargholz Bjørli Denbak Christen Mors (KAB)

Fælles dialogforumsmøde den 27. oktober 2011. Deltagere: Fra Stenløse-Ølstykke Boligforening: Steffen Bargholz Bjørli Denbak Christen Mors (KAB) Fælles dialogforumsmøde den 27. oktober 2011 Deltagere: Fra Stenløse-Ølstykke Boligforening: Steffen Bargholz Bjørli Denbak Christen Mors (KAB) Fra Ledøje-Smørum Boligselskab: Bo Skat Andersen Rikke Stisager

Læs mere