Februar 2014 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Brugerstyrede senge i psykatrien. Akutsygepleje i kommunerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Februar 2014 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Brugerstyrede senge i psykatrien. Akutsygepleje i kommunerne"

Transkript

1 Februar 2014 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Brugerstyrede senge i psykatrien 20 Akutsygepleje i kommunerne 8

2 Af kredsformand Jytte Wester Fagligheden skal prioriteres DSR NORD Magasin for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Redaktion: Anne Grete Nielsen Journalist Jytte Wester Kredsformand og ansvarshavende redaktør Udkommer 4 gange årligt. Næste blad udkommer uge 23, Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sofiendalsvej Aalborg SV Tlf Fax: Tryk: Prinfo Aalborg Fotograf Lena Rønsholdt har taget billederne på siderne 1, 4, 5 øvest, 6, 7 nederst, 9, 11, 12 øverst, 13, 15, 19, 22, 28. Forside: Sygeplejerske Louise Truelsen taler med Ejby Johannes Martinussen, der er visiteret til en af de nyåbnede akutpladser i Akuttilbud Aalborg. Synspunkter i bladet dækker ikke nødvendigvis Kreds Nordjyllands holdninger. Sundhedsvæsenet forandrer sig rigtig meget i de her år. Det gælder måden, som arbejdet organiseres på. Det gælder også fordelingen af opgaver. Sygeplejersker får mange nye opgaver, som kan være spændende at påtage sig hvis man vel at mærke har de kompetencer, der skal til. I mange år er udviklingen gået i retning af mere og mere specialisering på sygehusene. Nu er udviklingen den, at specialer bliver lagt sammen, og at sygeplejersker flere steder skal arbejde på tværs af afsnit og patientkategorier. I kommunerne går udviklingen i retningen af mere komplekse opgaver til sygeplejersker, som dette nummer af DSR NORD giver eksempler på. Oplæringen eller behovet for nye kompetencer er ikke altid på plads, når nye opgaver overgår til sygeplejersker. Manglende kompetencer har konsekvenser for både patientsikkerhed og arbejdsmiljø, og jeg vil opfordre til, at man overfor ledelsen tydeliggør det, hvis man føler sig utryg ved at udføre en ny opgave og ikke har de nødvendige kompetencer. Jeg vil også opfordre til at holde øje med, hvad der afsættes af midler til sygeplejerskers efter- og videreuddannelse. Regeringen valgte desværre, at sygeplejersker ikke længere har adgang Statens Voksen Uddannelsesstøtte også kendt som SVU under efter- og videreuddannelse. Det betyder, at færre sygeplejersker kan komme på uddannelse for de samme midler. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at arbejdsgiverne får afsat tilstrækkeligt med økonomi til, at sygeplejersker får den efter- og videreuddannelse, som deres arbejde kræver. Behovet for uddannelse bliver måske et emne, vi kommer til at diskutere op til næste overenskomst, der skal indgås om cirka et år i foråret Hovedbestyrelsen og kredsbestyrelsen er begyndt på forberedelserne, og medlemmerne får mulighed for at afgive deres krav til OK 15 lige efter sommerferien. Vi skriver mere om, hvordan kravsindsamlingen kommer til at foregå i næste DSR NORD, der kommer i begyndelsen af juni. Her vil vi også fortælle hovedpunkter fra kredsbestyrelsens deltagelse i DSR s kongres, der skal holdes i maj. 2

3 Succes med forældreuddannelse 23 Hjørring Kommune har stor succes med at udbyde kurset En god start sammen til alle førstegangsforældre. Et fagligt løft der giver genlyd 4 Et plejehjem i Aalborg har løftet fagligheden markant ved brug af ændringsskema og triage-møder. I skal stå meget mere sammen 26 Psykolog Pia Ryom har givet kredsens tillidsrepræsentanter råd om arbejdsforhold, der gør sygeplejersker syge af stress. Stinne Engelund modtager emblem og et stort tillykke. Legat til nyuddannede sygeplejersker Banken Lån & Spar har bidraget til, at dimissionsdagen er ekstra festlig for nyuddannede sygeplejersker i Nordjylland. Banken har nemlig i samarbejde med DSR, Kreds Nordjylland besluttet sig for at uddele et legat på 2000 kr. på hvert hold, der bliver færdiguddannet på uddannelsen i henholdsvis Thisted, Hjørring og Aalborg. Under dimissionen i Aalborg i januar i år blev legatet givet til Trine Hald Thøgersen (th) af Kristian Hedermann Nielsen fra Lån & Spar. Kredsnæstformand Helle Kanstrup havde forinden overrakt emblemet med firkløveren til de nyuddannede sygeplejersker. Tre nyuddannede sygeplejersker får deres emblem. Fra venstre Mie Christine Larsen, Iben Sand Klemmensen og Camilla Bager. 3

4 Sygeplejersker og SOSU-assistenter på plejehjemmet Egestadshus i Aalborg har løftet fagligheden markant ved at indføre systematisk brug af et ændringsskema og daglige korte triage-møder, hvor patienternes tilstand bliver gennemgået. Et fagligt løft der giver genlyd 4

5 Endelig noget man kan bruge i hverdagen uden at man oplever det som en besværlighed. Sådan lyder én blandt mange begejstrede tilbagemeldinger, som SOSU-assistenter og sygeplejersker på plejehjemmet Egestadshus i Aalborg giver i en evaluering af pilotprojektet Triagering, der blev gennemført på plejehjemmets midlertidige pladser i efteråret Projektet bygger på et enkelt udformet ændringsskema, som SO- SU-assistenterne bruger i hverdagens observationer af patienternes tilstand. Skemaerne bliver gennemgået på korte og meget strukturerede møder, hvor SOSU-assistenter og sygeplejersker planlægger og evaluerer plejeindsatsen efter en triagemodel, der ved hjælp af farverne grøn, gul og rød kategoriserer patienterne efter ændringer i deres habituelle tilstand samt deres plejebehov (jf faktaboks om triagemodel). Projekt Triagering har været ledet af udviklingssygeplejerske Charlotte Laubek, område Centrum i Aalborg Kommune. Projektets baggrund er en opfordring til kommunerne fra Sundhedsstyrelsen og Kommunernes Landsforening - om at afprøve værktøjer, der kan styrke den tidlige opsporing af sygdomstegn hos ældre skrøbelige patienter. Den sjællandske kommune Allerød har som pionér på området udviklet et ændringsskema og en model for daglige korte triagemøder, som kommunens ældrepleje har afprøvet med held. Charlotte Laubek aftalte med sin områdesygeplejerske og plejehjemslederen på Egestadshus, at de Triagemøde på plejehjemmet Egestadshus i Aalborg. Fra venstre er det SOSU-assistent Majken Bøttern, SOSU-assistent Iben Khristensen, sygeplejerske Helle Vinther og sygeplejerske Anette Thomsen. to redskaber fra Allerød Kommune skulle afprøves i en afgrænset del af Egestadshus, svarende til de seks midlertidige pladser. Som et indledende skridt dannede Charlotte Laubek sig et overblik over, hvordan SOSU-assistenter og hjemmesygeplejersker var vant til at arbejde sammen. Jeg fulgte f.eks. SOSU-assistenterne på nogle vagter for at se, hvordan de observerede patienternes tilstand, og hvad de gjorde med deres observationer. Jeg kunne se, at observationerne blev videregivet til sygeplejerskerne på mange forskellige måder f.eks. hvis SOSU-assistenten tilfældigt mødte sygeplejersken på gangen. SOSU-assistenterne gjorde sig mange gode observationer og refleksioner, men de blev ikke altid videregivet eller handlet på. Jeg overværede også det månedlige møde mellem sygeplejersker og SOSU-assistenterne og kunne se, at mødet manglede systematik og struktur, fortæller Charlotte Laubek. Fælles forståelse Et andet indledende skridt var undervisning i ændrings-skema og triagemøder. Ændringsskemaet bygger på en beskrivelse af patientens habituelle tilstand, så man ved at gennemgå skemaet opdager enhver ændring, stor som lille. Det er helt afgørende, at alle medarbejdere har samme forståelse af skemaet. Hvad mener vi f.eks. med patientens habituelle tilstand, og hvordan beskriver vi den på skemaet? Der skal skabes en fælles bevidsthed om, at først når man har beskrevet den enkelte patients habituelle tilstand, kan man systematisk identificere ændringer fra denne. Ændringer, som kan føre til komplikationer eller indlæggelse. Principielt handler det om god basal sygepleje, Charlotte Laubek 5

6 og om hvordan vi sammen kan forebygge, at en patient f.eks. bliver obstiperet, udvikler pneumoni eller får tryksår, siger Charlotte Laubek. Hun sidder til denne samtale med DSR NORD sammen med de to hjemmesygeplejersker, der har været med i projektet, Helle Vinther og Anette Thomsen. De bryder nu ind: Charlottes fysiske tilstedeværelse i projektet er den vigtigste årsag til, at vi er nået så langt, som vi er. I de første uger fulgte hun tæt, hvordan ændringsskemaet blev brugt, og hvordan vi på triagemøderne fordelte opgaver og ansvar for, hvem der gjorde hvad. Resultatet er blandt andet et meget tættere og bedre samarbejde mellem SOSU-assistenter og sygeplejersker, fortæller de to sygeplejersker. Triagemøder giver mere tid I evalueringen fortæller de medvirkende SOSU-assistenter og sygeplejersker, at de har fået mere indsigt i hinandens arbejde en mere klar ansvars- og opgavefordeling bedre udnyttelse af arbejdstid/ressourcer større respekt for hinandens kompetencer et mere fælles fagligt sprog et tættere samarbejde, der har styrket fagligheden og arbejdsglæden Ledelsen af triage-møderne går på skift mellem mødedeltagerne. På den måde bliver alle trænet i at holde en stram struktur, hvor der først tales om patienter i rød kategori, derefter patienter i gul og til sidst patienter i grøn, hvis der er tid. Anette Thomsen og Helle Vinther fortæller: Før vi gik i gang, var vi skeptiske overfor de daglige møder. Kunne vi få tid til dem, oven i de andre daglige opgaver? Men det har vist sig, at Triage-modellen Ordet triage er fransk og betyder sortering. Sundhedsvæsnet anvender begrebet triagering som en betegnelse for at sortere og prioritere patienters sundhedsfaglige behov. Det sker ved hjælp af farverne grøn, gul og rød. Triage-modellen, der er brugt på plejehjemmet Egestadshus, er udviklet af Allerød Kommune. Grøn svarer til en stabil og uændret habitual tilstand gul svarer til, at der er én eller flere mindre ændringer i habitual tilstanden - rød svarer til, at der er markante ændringer i habitual tilstanden. triage-møderne rent faktisk giver os mere tid. Vi har fået en mere effektiv arbejdsdag med færre forstyrrelser og mere overblik. Det er fagligt meget tilfredsstillende. Flere vil i gang Projekt Triagering, der er beskrevet på disse sider, breder sig i Aalborg Kommunes ældrepleje. Alle afsnit på plejehjemmet Egestadshus har indarbejdet redskaberne dog med den forskel, at triagemødet med sygeplejerskerne kun holdes en gang om ugen, fordi der er tale om faste beboere. En gruppe udekørende hjemmesygeplejersker har lært at bruge redskaberne, og flere af kommunens plejehjem ønsker at komme i gang. Det har været SOSU-assistenter, der deltaget i pilotprojektet på plejehjemmet Egestadshus, men ændringsskemaet er ligeså meget et redskab for SOSU-hjælpere. Organisering i Aalborg Kommune Aalborg Kommune har ikke faste sygeplejersker på plejehjemmene. Den daglige sygepleje varetages af hjemmesygeplejersker, der kommer på plejehjemmene efter behov. Herudover har kommunen i 2013 ansat 10 plejehjemssygeplejersker, der arbejder på tværs af kommunens plejehjem med at styrke den sygeplejefaglige kvalitet med særligt fokus på dokumentation. Hjemmesygeplejerskerne Helle Vinther og Anette Thomsen, der har plejehjemmet Egestadshus i deres distrikt, oplever, at det giver faglig udvikling og sparring at være med i et team, hvor der ydes mange slags sygepleje både til patienter i eget hjem og på plejehjem. Udfordringen har været, at vi ikke har kendt SOSU-assistenter og SO- SU-hjælpere på plejehjemmene så godt. Men triage-møderne har løst det problem. Vi har fået et meget tættere samarbejde og et meget bedre kendskab til hinanden, siger de to sygeplejersker. 6

7 Der handles hurtigere Leder af plejehjemmet Egestadshus, Lone Kalstrup Christensen, giver ændringsskemaet og triagemøderne, der er omtalt på disse sider, sine bedste anbefalinger. Men hun understreger, at redskaberne ikke kan stå alene. Vi kunne ikke have gjort det uden hjælpen fra udviklingssygeplejerske Charlotte Laubek. De mange timer, hun har brugt i vores hus til introduktion og implementering - har skabt det nødvendige fundament, så vi selv kan køre videre. Hun har virkelig formået at få alle involverede medarbejdere til at reflektere og føle sig anerkendt for egen faglighed og for det, man bidrager med på triagemøderne. Vores opgave som ledelse har været at bakke op at anerkende og fortælle om projektets flotte resultater, f.eks. i form af indlæggelser, der er blevet forebygget og så vidt muligt undgå andre nye tiltag i projektperioden, siger Lone Kalstrup. Hun er ligesom medarbejderne positivt overrasket over redskabernes effekt. Der handles hurtigere de rette fagpersoner drages ind fra start. Også samarbejdet med de pårørende er blevet tættere og bedre. Tilsammen har det givet en betydeligt højere kvalitet, der kommer vores beboere til gavn. Hun nævner også det tættere samarbejde mellem SOSU-medarbejdere og sygeplejersker som en stor gevinst. Lone Kalstrup Christensen De sparrer meget mere med hinanden. Deler erfaringer og observationer, og deler opgaver imellem sig. Alle bliver dygtigere af den form for samarbejde også vores assistentelever og hjælper-elever, der er med til triagemøderne. De suger til sig af de mange faglige observationer og refleksioner, der bliver delt på møderne, og jeg kan se, det giver dem en masse læring og en faglig nysgerrighed, så de f.eks. går hjem og læser videre om de emner, der har været oppe på mødet. Lone Kalstrup Christensen har oplevet mange andre projekter, der er døet ud, fordi der ikke har været nogen tovholder på det. I mange kommunale projekter kommer der bare besked om, hvad vi skal gøre. Eller vi lærer noget nyt på et kursus, som vi selv skal bringe ind i hverdagen. Men det flytter sjældent ret meget. Flere medarbejdere har da også sagt, at triageprojektet er tusind gange bedre end alle de kurser, de har været på. Den udtalelse siger sådan set det hele. 7

8 Udviklingen i sundhedsvæsnet mod kortere og færre indlæggelser, bl.a. af den ældre medicinske patient, har skabt behov for mere akutsygepleje i kommunerne. Det er vigtigt, at den hastige udvikling på området bygger på fælles viden om, hvad der skaber en velfungerende akutindsats. Sygeplejersker er nøglepersoner i kommunale akutfunktioner De nordjyske kommuner er ligesom landet øvrige kommuner for alvor gået i gang med at styrke de akutte funktioner i ældreplejen. Der er forskel på, hvordan kommunerne griber det an og hvor langt de er men fælles er, at sygeplejersker er nøglepersoner i den hastige udvikling, der er i gang. Artiklerne på de næste sider giver eksempler på, hvordan der arbejdes med at udvikle og styrke akutindsatsen i de nordjyske kommuner. Det er en positiv og helt nødvendig udvikling, der er i gang i kommunerne, siger kredsnæstformand Lene Holmberg. Men det er vigtigt, at den hastige udvikling bygger på en fælles viden om, hvad der skal være til stede i en velfungerende akutindsats. Anbefalinger og gode råd på vej Kommunernes Landsforening (KL) er på vej med et katalog om god praksis i akutfunktioner i den kommunale hjemmepleje. Herudover er Sundhedsstyrelsen ved at udarbejde faglige anbefalinger, der skal bidrage til kvalitet og patientsikkerhed på området. Lene Holmberg opfordrer kommunerne til at bruge materialet, når det er klar. Kredsnæstformand Lene Holmberg De gode eksempler skal frem, så alle kan lære af dem. Der er i det hele taget brug for meget mere viden og information om de nye muligheder i kommunerne, også til sygehusene og til de praktiserende læger, der skal henvise til dem. Den kommunale akutindsats er en afgørende brik i det sammenhængende patientforløb både i forhold til tidligt udskrevne patienter og i forhold til akut syge borgere, der ikke behøver sygehusindlæggelse. Men brikken kan kun falde på plads og blive til glæde for alle relevante patienter, hvis der er opbakning i alle sektorer og alle faggrupper, siger Lene Holmberg. Kontakt til kommunalbestyrelser Både KL og Sundhedsstyrelsen lægger stor vægt på kompetenceudvikling af sygeplejersker i kommunerne. Det er et område, som mange nordjyske kommuner har forsømt. De har også forsømt at opruste med det antal sygeplejersker, de reelt har brug for, når de skal varetage flere og flere komplekse opgaver. Nogle kommuner har endda skåret ned på antal sygeplejersker, hvilket er komplet uforståeligt, når man ser på de krav og forventninger, der stilles til hjemmesygeplejen, siger Lene Holmberg og fortsætter: Kommunalpolitikerne ved godt, at sygeplejerskerne er nøglepersoner i det stærke og nære sundhedsvæsen, som de gerne vil tilbyde deres borgere. Men de ved ikke altid, hvordan forholdene reelt er i deres kommune f.eks. med sygeplejerskenormering i forhold til antallet af ældre borgere. De ved heller ikke altid, hvordan det står til med uddannelsesmulighederne for sygeplejerskerne i deres kommune. Det vil vi fortælle dem, når vi i løbet af 2014 følger op på generalforsamlingens beslutning om at kontakte de nye kommunalbestyrelser, slutter Lene Holmberg. 8

9 Akuttilbud Aalborg tilbyder op til fem dages ophold til borgere primært over 65 år, der har akut sygdom og funktionsnedsættelse som ikke kræver sygehusindlæggelse. Kommunale akutpladser til den ældre medicinske patient Mange hjemmesygeplejersker kender situationen: En ældre borger, der bor i eget hjem, er dårligere end vanligt. Symptomerne kan være flere konfusion, ændring i gangfunktion, feber, svimmelhed, kvalme, dehydrering, obstipation, smerter. Hvis situationen i hjemmet bliver uholdbar, har løsningen ofte været indlæggelse. Nu tilbyder Aalborg Kommune - som én ud af flere danske kommuner en anden mulighed bestående af et døgntilbud med sygeplejefaglig udredning og sygepleje på højt fagligt niveau. Målet er at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser af ældre medicinske patienter, der ikke har brug for sygehusets specialiserede tilbud. Døgntilbuddet, der formidles under navnet Akuttilbud Aalborg, omfatter 10 akutpladser og 13 midlertidige pladser i en selvstændig fløj på Vestergaarden, der ligger på Annebergvej i Aalborgs vestby. Leder og sygeplejerske Kathrine Gellert fortæller om målgruppen: Leder af Akuttilbud Aalborg, Kathrine Gellert. Akuttilbuddet er primært for ældre borgere over 65 år, der er blevet akut syge, har en akut funktionsnedsættelse eller er terminale. Det kan være borgere, der har været vant til at klare sig godt i eget hjem trods skrøbelighed og aldring, men som nu er så svækkede, at situationen i hjemmet er uholdbar. De er ofte blevet indlagt på sygehuset ikke fordi det var den bedste løsning, men fordi der ikke har været andre muligheder. Det er et tilbud til den ældre medicinske patient, der er for syg og svækket til at blive i eget hjem men ikke så syg, at der er behov for sygehusets specialiserede udredningstilbud. Et intensivt plejeforløb Aalborg Kommune har med Akuttilbud Aalborg styrket indsatsen i forhold til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Kommunen har samtidig givet mulighed for, at egen læge selv kan visitere til et ophold på Akuttilbud Aalborg. Vores fokus er den sygeplejefaglige udredning, pleje og behandling, der planlægges og udføres i tæt samarbejde med egen læge. Det handler om hurtigt at få udredt symptomer og årsagssammenhænge, så en eventuel behandling af f.eks. en cy- 9

10 stit kan blive behandlet. Her har vi flere muligheder, end hjemmesygeplejen generelt er udstyret med. Vi har transportabelt udstyr til at måle f.eks. blodprocent og infektionstal, fortæller Kathrine Gellert. Midlertidige pladser og akutpladser Hun har også ansvaret for 13 midlertidige pladser, som også er en del af Akuttilbud Aalborg. Det er borgerens visitator, der kan visitere til et ophold på midlertidig plads, og sygeplejen varetages af den almindelige hjemmesygepleje. Beboerne er ældre borgere, der i en periode har brug for mere trygge rammer og en større plejeindsats f.eks. i forlængelse af en sygehusindlæggelse. Der arbejdes med en rehabiliterende tilgang til den enkelte borger, fortæller Kathrine Gellert. Visitationsretten til akutpladserne ligger hos egen læge eller vagtlæge. Ofte er det hjemmesygeplejersken, der henvender sig til Akuttilbuddet for at få faglig sparring omkring en borger med akut sygdom og på den baggrund foreslår egen læge eller vagtlæge et ophold på én af de nye akutpladser. Her varetages sygeplejen af sygeplejersker med særlig erfaring og/eller kompetencer indenfor det akutte område. Da opholdet er på højest fem dage arbejder vi meget bevidst med udskrivelsen allerede ved ankomsten. Der arbejdes struktureret med sygeplejefaglig udredning, pleje og behandling i tæt samarbejde med patientens egen læge, fortæller Kathrine Gellert. Ser frem til dialog og udvikling Akuttilbud Aalborg åbnede for patienter i oktober sidste år og har haft en stille start. Det skyldes bl.a., at der mangler afklaring af forskellige forhold for de praktiserende læger, i forhold til det nye tilbud. Kathrine Gellert ser meget frem til, at de relevante aftaler kommer på plads, så ældre medicinske patienter med bopæl i Aalborg Kommune kan få glæde af Typiske patienter i Akuttilbud Aalborg Eksempler på forebyggelige indlæggelsesdiagnoser, der ofte er i spil ved den ældre medicinske patient. Obs lungebetændelse. 68-årig enligt boende mand, tynd, tidligere misbruger, mangeårig ryger, tidligere hjerneblødning. Føler sig dårligt tilpas, meget træt, hoster, er bleg, nedsat appetit, skal nødes til at drikke Obs urinvejsinfektion. 83-årig enligt boende mand, normalt ressourcestærk. Nu tiltagende forvirret, døsig, sløv, nedsat appetit, feber. Lejlighed lugter meget af urin Obs forstoppelse/smertebehandling. 80-årig kvinde, tidligere svære sammenfald i ryggen, hofteopereret for halvt år siden. Tiltagende modløs med rygsmerter, kvalme, muligvis væskemangel. Begyndende obstipation og gener ved toiletbesøg pga. hæmoroider Obs væskemangel. 89-årig enligt boende kvinde. Tynd, spinkel, præget af gigt. Tiltagende træt og initiativløs, låser ikke op, drikker sparsomt, påvirket balance, mørk og koncentreret urin. Synshallucinationer og nedsat hudturgor akutpladserne. Hun ser også frem til en løbende dialog med de visiterende læger om, hvordan akutpladserne kan udvikles og forbedres. Akuttilbud Aalborg tilbyder fem dages ophold til sygeplejefaglig udredning, tæt observation og rehabilitering i forbindelse med akut sygdom. Den sygeplejefaglige indsats ydes af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter med særlige kompetencer indenfor patientkategorien den ældre medicinske patient transportabelt udstyr til måling af Hb, CRP, Leuk + Diff, INR, saturation en udekørende sygeplejerske funktion, så der kan ydes sygeplejefaglig indsats i patientens hjem f.eks. til vurdering af om et ophold på akutplads vil gavne patienten sygeplejersker på vagt dag og aften. Nattevagt varetages af SOSU-assistent, der kan tilkalde udekørende sygeplejerske visitation via egen læge eller vagtlæge 95-årige Ejby Johannes Martinussen og sygeplejerske Louise Truelsen i én af de stuer, der rummer de 10 nye akutpladser i Akuttilbud Aalborg 10

11 11

12 Otte nordjyske kommuner er i gang med at oprette telefonnumre, som praktiserende læger og vagtlæger kan ringe på døgnet rundt, hvis de ønsker hurtig kontakt med en kommunal akutsygeplejerske. De direkte telefonlinier er en del af et projekt, der skal forebygge indlæggelser af ældre skrøbelige borgere. Kommunale akutsygeplejersker får tættere samarbejde med praktiserende læger og vagtlæger Otte nordjyske kommuner, deres praktiserende læger og Region Nordjylland er i gang med et projekt, der skal styrke samarbejdet omkring ældre borgere med akut eller subakut sygdom. Som en del af projektet skal kommunerne efteruddanne hjemmesygeplejersker indenfor akut te problemstillinger. Derudover har de forpligtet sig til at oprette en døgnfunktion med akutsygeplejersker, der indenfor en time kan tilse en hjemmeboende ældre borger og melde tilbage til praktiserende læge eller vagtlæge. Døgnfunktionen føres ud i livet ved, at hver kommune opretter et direkte telefonnummer, der er reserveret til praktiserende læger og vagtlæger, og som altid besvares af en hjemmesygeplejerske med stærke kompetencer indenfor det akutte område. På samme måde arbejdes der på at sikre, at akutsygeplejersker i alle kommuner kan ringe direkte til de praktiserende læger i deres område. Praktiserende læge Jørgen Peter Ærthøj, der er med i projektet som repræsentant for NORD-KAP - Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland - giver eksempler på perspektiverne: Hvis jeg som praktiserende læge bliver ringet op af en SOSU-assistent, der står hos en syg ældre borger, så behøver jeg ikke bede hende om nogle observationer, som hun kan have svært ved at give mig. Jeg kan i stedet aftale, at den vagthavende akutsygeplejerske besøger borgeren. Det giver sikkerhed for, at jeg i løbet af kort tid modtager alle relevante observationer og værdier, og får indgået nogle klare aftaler med Ledende sygeplejerske i Mariagerfjord Kommune, Susanne Eidorff Rasmussen akutsygeplejersken om, hvem der gør hvad. Det giver et meget mere kvalificeret afsæt for min visitation, siger Jørgen Peter Ærthøj. Systematik og fælles standarder Et andet perspektiv er vagtlægefunktionen, fortæller Jørgen Peter Ærthøj. Praktiserende læge Jørgen Peter Ærthøj 12

13 Hvis vagtlægen i Aalborg bliver kontaktet kl. 2 om natten vedrørende en syg ældre borger i Fjerritslev, så kan vagtlægen ringe til akutsygeplejersken i Jammerbugt Kommune, der kan foretage et hurtigt tilsyn og melde tilbage. Der er langt fra Aalborg til Fjerritslev, og de klare aftaler i dette projekt - om systematik, ensartethed og fælles standarder i forhold til, hvad der skal observeres og meldes tilbage - giver vagtlægen et godt grundlag for at vurdere, om der skal handles her og nu, eller om det er forsvarligt at se tiden an til i morgen. Det er generelt mere skånsomt at blive udredt og behandlet i eget hjem, men udredningen skal være ligeså aggressiv og behandlingen ligeså effektiv som den, der kan tilbydes med en indlæggelse, mener Jørgen Peter Ærthøj. Det forudsætter et tæt samarbejde på et højt fagligt niveau. Projektet giver en mere proaktiv indsats, og nogle mere sikre og effektive arbejdsgange omkring ældre og syge borgere, siger han. Forskellige veje mod målet Kommunerne vælger selv, hvordan de vil løfte uddannelsesopgaven. Nogle vælger at give alle hjemmesygeplejersker et generelt uddannelsesløft indenfor akut sygepleje. Andre samler de særlige kompetencer i at observere, vurdere, prioritere og handle i akutte problemstillinger hos en mindre gruppe sygeplejersker. Det sidste er tilfældet i Mariagerfjord Kommune, der i snart et år har haft et akutteam bestående af syv sygeplejersker. Akutteamet dækker forpligtelsen til at kunne tilse en hjemmeboende borger med akut sygdom indenfor en time - døgnet rundt, året rundt. Teamets primære opgave er behandling og pleje af hjemmeboende borgere, der bliver akut syge f.eks. fordi de har fået en infektion, har luftvejsproblemer eller af forskellige årsager er blevet konfuse. Teamet medvirker også til, at borgere kan udskrives hurtigere, når indlæggelse er nødvendig f.eks. efter brud, fortæller ledende sygeplejerske i Mariagerfjord Kommune, Susanne Eidorff Rasmussen. Akutteamets sygeplejersker har mulighed for, at blive hos borgerne i længere tid ad gangen eller tilrettelægge mange tætte besøg. Det kan hjemmesygeplejen ikke på samme måde tilbyde, da der her arbejdes med fyldte kørelister med planlagte besøg til borgere, fortæller Susanne Eidorff Rasmussen. Akutteamet havde i de første måneder forholdsvis få opgaver. I løbet af efteråret 2013 har de syv sygeplejersker fået mere travlt. Det tager tid for læger og andre samarbejdspartnere at blive klar over, hvordan de kan bruge vores akutteam. Nu hvor teamet kan fremvise flere og flere gode resultater i form af gode og effektive patientforløb begynder flere at få viden om det, siger Susanne Eidorff Rasmussen. Kompetencer i at lære nyt Sideløbende med oprettelsen af akutteamet, har Mariagerfjord Kommune sammen med Rebild og Vesthimmerlands Kommune arbejdet med at skabe et uddannelsestilbud til alle hjemmesygeplejersker i de tre kommuner. Planlægningen sker i Alle nordjyske kommuner bakker op om modellen Otte nordjyske kommuner - Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Vesthimmerland, Aalborg har sammen med Region Nordjylland fået penge til projektet, der skal udvikle et tættere samarbejde om den ældre medicinske patient. De tre kommuner, der ikke er parthavere i projektet Brønderslev, Frederikshavn og Thisted følger modellen, dog med den undtagelse at de ikke er forpligtet til en 24 timers dækning med akutsygeplejerske. samarbejde med Sygehus Himmerland. Vores lokale sygehus besidder mange kompetencer, der er relevante for hjemmesygeplejersker. Vi vil bl.a. gerne trække på sygehusets medarbejdere som undervisere, også som et led i at få et tættere samarbejde mellem sygehus og hjemmesygeplejen i de tre kommuner, siger Susanne Eidorff Rasmussen. Hjemmesygeplejerskerne i de tre kommuner vil bl.a. få et kompetenceløft i akut sygepleje. Men efteruddannelsen vil få et bredere sigte. Jeg tror, den vigtigste kompetence for fremtidens hjemmesygeplejersker bliver kompetencen til at lære nyt. At være klædt på til at holde sig ajour med ny viden i erkendelsen af at det, der er god sygepleje i dag, kan være ændret i morgen, slutter Susanne Eidorff Rasmussen. 13

14 Feriens placering og varsel Læs her om reglerne for placering af ferie og hvilke varsler, der gælder. Afvikling af ferie skal tilrettelægges således, at alle, uanset deltids- eller fuldtidsbeskæftigelse, har mulighed for i alt at holde 6 hele ferieuger. Arbejdsgiveren bestemmer feriens placering efter drøftelse med de/den ansatte, dog således, at der i videst muligt omfang tages hensyn til den enkeltes ønsker, herunder ønsket om, at hovedferien afholdes i den ansattes barns skolesommerferie. Ferierettigheder Alle har ret til at holde 6 ugers ferie i løbet af ferieåret. at holde 3 ugers sammenhængende hovedferie at kende hovedferiens placering min. 3 måneder før afholdelse af ferien at kende restferiens placering min. 1 måned før afholdelse af ferie Derudover gælder, at ansatte skal afvikle 2 uger samlet ud af den samlede planlagte hovedferie har ret til at afvikle restferie i hele uger Der er mulighed for at aftale anden tilrettelæggelse af ferien med arbejdsgiveren. Den 6. ferieuge afholdes efter den ansattes ønske, medmindre tjenesten hindrer det. Og allerede påbegyndt ferie kan ikke afbrydes. Arbejdsgiveren kan ikke kræve, at ansatte, som ikke har optjent ret til løn under ferie, skal holde ferie, Hvis der er tale om en egentlig ferielukning af arbejdspladsen, kan arbejdsgiveren dog godt kræve, at de ansatte holder ferie, såfremt det er varslet korrekt. 1. maj og Grundlovsdag Læs her om aftaler vedrørende 1. maj og Grundlovsdag. Ansatte i regioner 1. maj er en hel fridag og Grundlovsdag en normal arbejdsdag. På 1. maj har du i størst muligt omfang ret til frihed, uden at normaltjenesten omlægges i tidsrummet fra dagtjenestens begyndelse til kl Udfører du effektiv tjeneste i dette tidsrum, honoreres du svarende til tjeneste på en søndag og dermed med et tillæg på 42 % af timelønnen. Ansatte i kommuner 1. maj er almindelig arbejdsdag hele døgnet igennem, og der ydes ikke særlig honorering. Grundlovsdag ligestilles med en søgnehelligdag fra kl. 12 ud fra følgende kriterier - jfr. arbejdstidsaftalen: Er du ansat til fast aftenvagt eller ansat til skiftende vagter, nedsættes antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden med 7,4 time pr. særlig fridag Er du deltidsansat, er der forholdsmæssig nedsættelse Er du ansat til fast nattevagt, nedsættes antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges ikke Er du ansat til fast dagvagt, nedsættes antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden med det antal timer, der normalt ligger efter kl Er du deltidsansat foretages forholdsmæssig nedsættelse Gældende for selvtilrettelæggere, visitatorer eller sundhedsplejersker: Er du ansat som selvtilrettelægger i kommunen, som visitator eller sundhedsplejerske er 1. maj og Grundlovsdag fridage fra kl

15 Kredsformand Jytte Wester har været til møde med regionsrådets formandskab om arbejdsmiljø og patientsikkerhed på de nordjyske sygehuse. Jytte Wester havde hverdagsbeskrivelser og anbefalinger med til politikerne. Politikere hørte om hverdagen Formanden for det nordjyske regionsråd, Ulla Astman, var i februar vært for et møde mellem regionens formandskab og de faglige organisationer, der har mange medlemmer med ansættelse på de nordjyske sygehuse. Regionsrådsformanden indfriede dermed et løfte om at invitere fagforeningerne til møde for at få en tættere dialog om udviklingen af sundhedsvæsnet. Løftet blev givet efter kredsens generalforsamling i efteråret, hvor Ulla Astman var med som gæst. Kredsformand Jytte Wester roser initiativet. kravene til dokumentation er løbet løbsk, og at en del af dokumentationen - som bl.a. er afledt af et stigende antal screeninger opleves som meningsløs sygeplejerskenormeringen på nogle afsnit er så lav, at det går ud over både patientsikkerhed og arbejdsmiljø. hvor der er for få fastansatte sygeplejersker i forhold til mængden af opgaver, udløser det et stort behov for vikarer IT-systemerne stjæler tid og giver ekstra arbejdspres, fordi de er langsomme eller mangelfulde Jytte Wester ser frem til, at dialogen fortsætter. Det første møde var positivt og konstruktivt. Der blev lyttet og spurgt ind, og der var enighed om, at vi skal mødes igen. Der er sat gang i en proces, som kan blive rigtig værdifuld for både patientsikkerhed og arbejdsmiljø på de nordjyske sygehuse, siger Jytte Wester. Det er rigtig positivt, at regionens formandskab ønsker en dialog om medarbejdernes oplevelse af de udfordringer, der påvirker patientsikkerheden og arbejdsmiljøet. Der bliver et bedre udgangspunkt for at finde løsninger, der kan bringe os i retning mod det velfungerende sundhedsvæsen, vi alle sammen ønsker os, siger Jytte Wester. Generelle problemer Jytte Wester fortalte på dialogmødet om nogle af de generelle problemer, som sygehusansatte sygeplejersker oplever i hverdagen. Problemerne handler bl.a. om at Regionsrådsformand Ulla Astman var gæstetaler på kredsens generalforsamling i oktober

16 Nye kræfter i kredsbestyrelsen DSR NORD har spurgt fire nyvalgte kredsbestyrelsesmedlemmer, hvor de gerne vil lægge deres kræfter. Maria Gade Madsen Sygeplejerskers berettigelse Jeg arbejder på et bosted for voksne med senhjerneskade, og det har gjort mig interesseret i sygeplejerskers berettigelse indenfor handicapområdet. Der er et stort behov for sygeplejersker på boformer og bosteder for mennesker med fysiske eller psykiske handicap, men det ikke altid, at andre faggrupper kan se dette behov. Derfor skal vi selv på banen og fortælle om den forskel, vi som sygeplejersker kan gøre for beboernes helbred og livskvalitet. Vi skal være meget konkrete, når vi beskriver sygeplejerskers berettigelse på de her arbejdspladser f.eks. ved at pege på helbredsproblemer, der kunne være forebygget, hvis der var tilstrækkeligt med sygeplejersker. I det hele taget skal vi som sygeplejersker være bedre til at forklare, hvad vi kan som sygeplejersker. Hvorfor det er vigtigt, at det her job varetages af en sygeplejerske og hvorfor det er vigtigt, at sygeplejersker har gode vilkår til at udføre deres job. Mange nordjyske sygeplejersker oplever, at arbejdspresset bliver ved med at stige, og det går ud over arbejdsmiljøet. Det er vigtigt at kæmpe imod de urimelige vilkår, der breder sig i vores fag. Jeg har hørt sygeplejersker spørge: Hvorfor skal jeg være medlem af Dansk Sygeplejeråd? De er ikke klar over, at Dansk Sygeplejeråd har indflydelse på mange beslutninger i vores samfund. Forklaringen er måske, at den politiske ledelse i Dansk Sygeplejeråd vægter saglighed og troværdighed og ikke konflikter eller sensationer, der giver overskrifter i medierne. Efter min mening er det netop sagligheden og troværdigheden, der giver os indflydelse. Det skal vi blive meget bedre til at synliggøre overfor medlemmerne. Christina W. Hay Lund Kerneydelser og kompetence udvikling Patienterne er blevet mere syge, både på sygehusene og i kommunerne, og sygeplejerskeressourcerne er mange steder blevet færre. Det tvinger sygeplejersker til at skøjte hen over mange opgaver, og det stresser og frustrerer. Jeg mener, at alle sygeplejersker skal have mulighed for at yde en god sygepleje - det var en hovedårsag til, at jeg stillede op til kredsbestyrelsen. Hvis alle sygeplejersker skal yde sygepleje af høj faglig standard skal de være sikret den kompetenceudvikling, de har brug for. Hvis man føler sig utryg ved at udføre sine opgaver, er det svært at få et godt arbejdsliv som sygeplejerske. Så der skal kæmpes for, at alle medlemmer får adgang til relevant efteruddannelse. Det er helt nødvendigt, hvis vi skal leve op til kravene om høj effektivitet og kvalitet - og samtidig bevare et godt arbejdsmiljø. Jeg tror også, vi skal have mere fokus på at beskrive sygeplejens kerneydelser. Mange sygeplejersker oplever, at der går mere og mere tid med at dokumentere og registrere, og at der er for lidt tid til omsorgen og helheden i sygeplejen. Der er mange lag, der bliver ramt - også kontakten til de pårørende. Vi skal som kredsbestyrelse fortælle politikerne om sygeplejens kerneområder - så er det en politisk opgave at prioritere, hvad der er skal-opgaver for sygeplejersker, og hvad der er mindre vigtigt. Det er ikke rimeligt bare at øge arbejdspresset og lade sygeplejersker selv kæmpe med at prioritere. Politikerne skal anerkende sygeplejerskers faglighed, både lønmæssigt og i forhold til arbejdsvilkår. 16

17 Pia Jødal Næss-Schmidt Bekymring for arbejdspresset Jeg er bekymret for konsekvenserne af det høje arbejdspres, som mange sygeplejersker er udsat for. De afsnitsledende sygeplejersker har så mange opgaver, at de har svært ved at få overskud til ledelse og udvikling af sygeplejen. Samtidig er patienterne blevet mere syge og skal udskrives hurtigere, og det høje patientflow har øget sygeplejerskernes arbejdspres rigtig meget. Oven i det har vi sparerunder, der også fjerner sygeplejerskeressourcer i den direkte patientpleje. Politikerne tænker selvfølgelig i at spare penge, men jeg tror, det kan blive dyrt for dem. Jeg møder flere og flere sygeplejersker, der er blevet syge af arbejdsrelateret stress, og hvis det er et tegn på, at vi er på vej mod mere sygefravær, så har man tabt meget mere, end man har vundet. Jeg vil gerne have politikerne til at tage mere ansvar for, hvor vi skal skære ned. Det er de ikke meget for - de vil jo gerne have det hele. Jeg vil også gerne have de nordjyske sygeplejersker til at føle, at Dansk Sygeplejeråd arbejder for dem. De gode historier om alt det, Dansk Sygeplejeråd får igennem, skal mere frem. Det er ikke så let at fortælle om den forskel, vi gør som tillidsrepræsentanter - f.eks. når vi er bisiddere ved en samtale og får lavet en god aftale for et medlem. Det er personsager, der har stor betydning for det enkelte medlem, men som ikke skal frem i offentligheden. Vi kan derimod blive bedre til at fortælle, hvordan Danske Sygeplejeråd forbedrer mange beslutninger, der vedrører patienter eller sygeplejersker. Jeg vil gerne styrke samarbejdet mellem arbejdsmiljørepræsentanter, ledere og tillidsrepræsentanter. Den trio er vigtig for sygeplejerskers arbejdsmiljø. Jeg vil også gerne styrke fællesskabet omkring vores fag. I kredsbestyrelsen mærker vi, hvor vigtigt faget er, når vi udbyder aktiviteter med fagligt indhold. Det strømmer ind med tilmeldinger til faglige temadage, fyraftensmøder og til Sofie Bio, hvor vi kombinerer det faglige og det sociale. Vi har tilsyneladende ramt et behov med vores faglige tilbud - det er jo bare rigtig godt. Vibeke Blach Granberg Unge sygeplejersker skal se sig selv i DSR Unge sygeplejersker tilhører en generation, der surfer rundt på nettet og undersøger alt. Hvad kan man få det ene og det andet sted og hvad koster det? Det er kun et klik væk at melde sig ud af DSR og inden de klikker, tænker de ikke på DSR s hæderkronede historie og mange kampe for sygeplejen og sygeplejersker. De tænker på, hvad DSR betyder for dem lige nu. Og de vil se resultater! Derfor vil jeg arbejde for, at DSR s resultater bliver mere synlige for medlemmerne. De unge sygeplejersker skal kende til de mange kampe, der bliver vundet - både for enkelte medlemmer, der får en erstatning eller en god aftale med hjælp fra DSR og de kampe, der bliver vundet for grupper af sygeplejersker. Både ved centrale og lokale forhandlinger. Dialogen med politikerne er helt vildt vigtig. Vi skal gøre det begribeligt for politikerne, at de er på en farlig kurs, hvis de bliver ved med at effektivisere. Hvis man tegner en kurve over arbejdspresset for sygeplejersker, så er den stejlt opadgående på mange arbejdspladser og har været det længe. Det er klart, at det har konsekvenser både for patienter og for sygeplejersker. Det har konsekvenser for kvalitet og sikkerhed, og det har konsekvenser for sygeplejerskers helbred og trivsel. Når man ikke kan stå inde for sit arbejde, så brænder man ud på et tidspunkt. Derfor har vi så meget brug for en fagforening, der kan fortælle dem om farerne ved fortsat at spænde skruen, for de kender ikke vores fag, men det gør vi! Jeg tror, at DSR skal gøre meget mere for at forny sig, hvis vi skal fastholde de unge sygeplejersker som medlemmer. Vi skal væk fra det selvhøjtidelige historiske vingesus og ud og fange dem på deres niveau. Det kan godt være, at vi har ry for at være de pæne piger i klassen, der ikke forlanger så meget til os selv men også tænker på andre. Jeg synes, det skal være slut ellers kan vi blive de sidste pæne piger i klassen. Til alle unge sygeplejersker vil jeg kunne sige: Du skal være medlem af DSR og det skal være tydeligt for dem, at der ikke er noget alternativ. Vi skal være mange flere unge, der går ind i kampen for en højere løn og nogle ordentlige arbejdsvilkår. Den kamp kan kun vindes, hvis vi står sammen i DSR. 17

18 Kredsbestyrelsen i Nordjylland søger gæster til kongressen 2014 Kredsbestyrelsen vil gerne - i lighed med de foregående kongresser - have gæster med, der kan overvære kongressen og bidrage til drøftelserne i pauser under kongressen. Derfor efterlyser kredsbestyrelsen nordjyske medlemmer, som kunne tænke sig at deltage i kongressen. Retningslinjer for at komme i betragtning til en af pladserne du kan deltage i kredsbestyrelsens kongresforberedelse 5. og 6. maj 2014 på Hotel Højgården i Slettestrand du kan deltage i hele kongressen maj 2014 på Hotel Nyborg Strand Økonomisk kompensation ifm. deltagelse - din arbejdsgiver kan få dækket din eventuelle lønudgift de dage kongressen varer incl. kongresforberedelse - du kan få dækket transportudgifter til kongresstedet (se under praktiske oplysninger) og til kongresforberedelsen - kredsen betaler overnatning ift. kongresforberedelse og kongressen - kredsen betaler forplejning på møder og kongres Praktiske oplysninger Kongressen starter: 19. maj Start tidspunktet annonceres senere Kongressen slutter: 22. maj 2014 Kongressted: Hotel Nyborg Strand Overnatning + forplejning: Kongresstedet Transport: Vi planlægger med fælles kørsel i privat biler Er du interesseret i at deltage bedes du sende en mail - med din motivation for at deltage - til Lilli Lykkegaard: senest 7. marts Kredsbestyrelsen vil på sit møde 11. marts prioritere, hvem der får tilbud om at komme med i tilfælde af, at der er flere interesserede, end der er afsat økonomi til. 18

19 Problemerne med overbelægning på Aalborg Universitetshospital er langt fra løst. Men en systematisk indsats, der koordineres af en tværfaglig arbejdsgruppe, begynder at give resultat. En beslutning om, at sygeplejersker skal overtage opgaven med at visitere til de forskellige sygehuse, træder snart i kraft. Arbejdsgruppe fokuserer på at mindske overbelægning Kirsten Højslet, fællestillidsrepræsentant på Aalborg Universitetshospital. Overbelægningen på Aalborg Universitetshospital fik i foråret 2013 så meget opmærksomhed, at sygehusledelsen nedsatte en task force, der skulle finde løsninger på problemerne. Arbejdsgruppen, der har sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentant Kirsten Højslet som et af sine medlemmer, har sat gang i forskellige meget systematiske indsatser, der nu begynder at virke. Kirsten Højslet roser Kredsformand den samlede indsats, Jytte Wester og hun overrakte frem rapporten til, at en om beslutning sygeplejer- om ser meget at flytte skers visitationsopgaven arbejdsmiljø til fra Thomas læger til Kastrup-Larsen. sygeplejerskerne i Vagtcentralen træder i kraft i dette forår. Det har været svært for de ca. 80 skiftende læger, der står for visitationen af patienter til de forskellige sygehuse, at udnytte kapaciteten på de mindre sygehuse. Nu er det besluttet, at visitationen skal overgå til de erfarne sygeplejersker, der sidder i regionens vagtcentral og i forvejen har et overblik over funktionerne på de mindre sygehuse og over geografien i Nordjylland. Det bliver spændende at se, om det kan give en mere hensigtsmæssig fordeling af patienter, siger Kirsten Højslet. Systematik og optimering af arbejdsgange Blandt de indsatser, der er begyndt at give resultater, kan nævnes: Korte daglige morgenmøder i Medicinerhuset på Aalborg Universitetshospital, hvor der skabes overblik over den aktuelle belægningssitution. Mødedeltagerne aftaler, hvordan afsnit med for høj belægning kan blive aflastet af afsnit, der har ledige senge Optimering af arbejdsgange og booking i ambulatorier, så ventetiden nedsættes og flere patienter kan behandles ambulant og undgå indlæggelse Tættere samarbejde med almen praksis Tættere samarbejde med kommuner. Her arbejdes der på, at kommunerne kan overtage plejeopgaver, der f.eks. indebærer brug af IV-medicin eller PEG-sonde. Der arbejdes også på, at kommunerne hurtigere kan modtage færdigbehandlede patienter, så de ikke optager en sygehusseng, fordi kommunen f.eks. skal bruge en ekstra dag eller to på at skaffe de relevante hjælpemidler Bekymring i forhold til sygeplejen Det er generelt et fantastisk flot arbejde, der er lavet af arbejdsgruppen. Det er forbedringer, der virkelig rykker i forhold til at udnytte ressourcerne bedre, siger Kirsten Højslet. Men der er også malurt i bægeret. Når man flytter patienter fra ét specialafsnit til et andet, hvor der er ledige senge, så går man ud fra som en selvfølge, at sygeplejerskerne på de modtagende afsnit kan passe alle kategorier af patienter. Alle sygeplejersker kan yde basal sygepleje, men jeg synes, der mangler respekt for, at meget sygepleje i dag kræver specialviden. Jeg kan være bekymret for, om sygeplejerskerne bliver presset på deres faglighed af de nye arbejdsgange. 19

20 De foreløbige erfaringer med to brugerstyrede senge på afsnit N3, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, er positive. Patienterne bliver trænet i at håndtere deres sygdom, og personalet bliver trænet i at give patienterne mere ansvar for eget liv. Brugerstyrede senge træner sygeplejersker i at træde tilbage Afsnit N3 på Brønderslev Psykiatriske Sygehus har gjort de første danske erfaringer med, at psykiatriske patienter indlægger sig selv - og udskriver sig selv - uden personalets indblanding. Adgangen til en brugerstyret seng ser ud til at hjælpe patienterne med at mestre egen sygdom og søge hjælp ved tidlige tegn på forværring. For sygeplejerskerne, der er knyttet til de brugerstyrede senge, er der tale om en kulturændring. De skal lære at holde faglige vurderinger og gode råd for sig selv - og i stedet støtte patienterne i at træffe egne beslutninger. Personalet skal i det hele taget ordne mindre for patienterne, hvilket er både en svær og spændende øvelse, når man er fagligt opdraget til at samle op og få styr på, hvad der skal ske i patienternes forløb. land er forsøget rettet mod hjemmeboende patienter, der er knyttet til regionens opsøgende psykoseteam, og som er godt kendte i både psykoseteam og i afsnit N3. Patienterne kommer med i ordningen ved at underskrive en kontrakt, der indeholder en række betingelser herunder at en selvindlæggelse kan vare maks. fem dage og at der skal gå mindst 14 dage mellem hver indlæggelse. De to brugerstyrede senge på afsnit N3 er en del af et landsdækkende forsøgsprojekt, der skal afprøve metoder til bedre behandling af psykisk sygdom (se faktaboks). I Nordjyl- Foto: Line Bloch Klostergaard 20

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Thy-Mors vil være landets PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN

Sygehus Thy-Mors. Thy-Mors vil være landets PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN Patientsikkert sygehus: Thy-Mors vil være landets første tryksårsfrie sygehus Tværfaglig indsats mellem sektorer: Psykiatrien leverer hjælp ud af huset til Aalborg Sygehus Sygehus Thy-Mors PERSONALEMAGASINET

Læs mere

hun scanner de barnløse

hun scanner de barnløse sundhedsrummet er et tilbud til dem, der ikke har andre steder at gå hen Danish Journal of Nursing nr. 20 30. oktober 2009 109. årgang Udsyn Obamas fjender klar til det store slag kort nyt Kampagne skal

Læs mere

omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden nr. 4-2009 omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Kredsvalg og generalforsamling Tjek på lønnen med DSR Plejesamarbejde i Gentofte Indhold Billedtekst ind her. Billedtekst

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand

KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand KONFERENCERAPPORT Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg 16. maj 2013 på Hotel Nyborg Strand Ældreomsorg i forandring god vilje er en forudsætning for god omsorg. Med den

Læs mere

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Natarbejde med færre gener - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Indhold Side 3-5: Temaer Side 6: Helbredskontrol Side 7-15: Inspiration fra arbejdspladserne Bagsiden: Anbefalinger Bedre og sundere

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien 3 2007 TEMA: Lov og praksis Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien Sagsbehandlere på shopping Sagsbehandlere skal sammenligne

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

+ Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse

+ Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse + Magasinet er udgivet af KTO og KL for at gøre opmærksom på mulighederne i medindflydelse Medindflydelse nytter Den økonomiske krise har medført stramme kommunale budgetter. Kommunerne står over for udfordringen

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Når opgaver holder flyttedag 2

Når opgaver holder flyttedag 2 Når opgaver holder flyttedag En artikelserie om opgaveflytning på Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Indholdsfortegnelse Side Når opgaver holder flyttedag 2 Et hus med puls 3 Ud over det sædvanlige

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2010 MARTS 4. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK. Hjemmesygeplersker på vej - uanset vejret!

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2010 MARTS 4. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK. Hjemmesygeplersker på vej - uanset vejret! DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2010 MARTS 4. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK Hjemmesygeplersker på vej - uanset vejret! Indhold Kreds Syddanmark Vejlevej 121, 2. sal 7000 Fredericia Telefon 70 21

Læs mere

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune Laura Emdal Navne og Pia Kürstein Kjellberg Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune En organisatorisk evaluering Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2009 MARTS 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2009 MARTS 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2009 MARTS 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK Fagligheden i sundhedsvæsnet er alvorligt syg. Den er slidt op af økonomitænkning, der i en jagt på bundlinjen har skubbet

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE TEMA Hjælp til selvhjælp Historiestafetten: LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

SPECIALSEKTOREN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN

SPECIALSEKTOREN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER NYE CHEFER PÅ TVÆRS: De forløbsansvarlige viceklinikchefer skal bryde med sundhedsvæsnets gamle vaner og bane vej for mere effektive og sammenhængende patientforløb. SPECIALSEKTOREN

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere

Ny teknologi i ældreplejen

Ny teknologi i ældreplejen Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik? Fire scenarier til et projekt i Teknologirådet Teknologirådet Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for

Læs mere

Tal om misbrugsmonstret

Tal om misbrugsmonstret NR 2 JUNI 2010 TEMA Lederne skal gå forrest i kampen for patientsikkerhed CHEFEN PÅ GULVET En lukket psykiatrisk afdeling set indefra KØNSFORSKEREN Derfor får kvinder mindre i løn Marianne Gunst-Møller:

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Fængselsfunktionæren 5. Fængselsforbundet Maj 2010

Fængselsfunktionæren 5. Fængselsforbundet Maj 2010 Fængselsfunktionæren 5 Fængselsforbundet Maj 2010 Nr. 5-2010 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Udvidelse af fodlænkeordningen skaber problemer 26 Trivsel: Medarbejdere og ledelse skal tale samme sprog 18

Læs mere