Sekretariatet. Finanslovsforslaget for 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sekretariatet. Finanslovsforslaget for 2013"

Transkript

1 Sekretariatet Finanslovsforslaget for 2013 Regeringens finanslovsforslag for 2013 har en række hovedprioriteringer, der flugter godt med AC s dagsorden, idet der er stor fokus på uddannelse, beskæftigelse og vækst. Blandt regeringens stærke prioriteter er bl.a. investeringer i vækst og beskæftigelse, særlig ungeindsats og uddannelsesløft for de ledige, flere i uddannelse og højere kvalitet samt forskning og udvikling som drivkraft for vækst. Den 27. august 2012 Sagsnr. S Dok.nr. D nl/bba/rc/kmr/ks I dette notat findes en kort gennemgang af nogle af finanslovsforslagets hovedpunkter vedr. uddannelse, forskning, beskæftigelse, arbejdsmiljø og erhvervspolitik. Taxameterløftet fortsættes Det er opløftende og konstruktivt, at regeringen forlænger taxameterløftet for de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser tre år frem. Taxameterløftets fortsættelse har været et kardinalpunkt for AC i forhold til regeringens finanslov, og det er ingen hemmelighed, at AC s politiske arbejde for en fortsættelse af taxameterløftet har haft vanskelige vilkår. Løkke-regeringens finanslovsforslag fra sidste år indikerede således, at en fortsættelse af taxameterløftet ikke kunne tages for givet. Taxameteraftalens ordlyd om, at taxameterløftet fra 2012 skal udgøre kr. var i Løkke-regeringens sidste finanslovsforslag blevet ændret til i AC har derfor det seneste års tid vedholdende gjort det nye hold af politiske ordførere opmærksom på den forventning om en fortsættelse af taxameterløft, der ligger i den politiske aftale med det lille ord fra Det forhold, at man på visse universitetsuddannelser i perioden har udvist en manglende evne og en politisk tonedøvhed i forhold til at levere kvalitetsløft for de ekstra bevilligede uddannelsespenge, gjorde det ikke nemmere at bede om en fortsættelse af taxameterløftet. AC vil derfor gerne kvittere regeringen for at udvise tillid til universiteterne som samlet system. Taxameterløftet for samfundsvidenskab og humaniora er med regeringens finanslov finansieret til og med i AC vil i det kommende år fremlægge argumenter og dokumentation for behovet for et permanent taxameterløft og indlede nærmere dialog med universiteterne om uddannelsernes kvalitetsniveau. Finansiering af meroptag på uddannelserne Ligeledes er det godt og nødvendigt, at regeringen anviser fuld finansiering af det store optag af studerende på de videregående uddannelser

2 og heraf afledte udgifter til SU. For 2013 afsætter regeringen således ekstra 900 mio. kr. til øget uddannelsesaktivitet - og tilhørende SU - for alle de videregående uddannelser. Side 2 af 5 AC s vurdering af realiserbarheden i regeringens ambition om øget uddannelsesniveau blandt kommende ungdomsårgange, hænger tæt sammen med den fortsatte vilje til at anvise den påkrævede finansiering. I samme moment, er det afgørende for AC at understrege, at regeringens uddannelsesmålsætninger skaber store kvalitetsudfordringer for universiteterne og de andre videregående uddannelsesinstitutioner. Det er fint, at regeringen med de ekstra midler, leverer sin del til ambitionens opfyldelse. Men tilbage står en fortsat indsats på uddannelsesinstitutionerne i forhold til at sikre, at det høje optag ikke medfører glidende kvalitetspres på uddannelserne. Status quo på forskningen, men ro på universiteternes økonomi Regeringen lægger op til samlede forskningsinvesteringer på 1,07 pct. af BNP i 2013 mod 1,08 i Der er tale om at fastholde et højt ambitionsniveau på 20,2 mia. kr. i det samlede offentlige forskningsbudget, men altså også om status quo, hvad investeringer angår. I betragtning af den ringe udvikling i BNP er der først og fremmest tale om at træde vande i vanskelige tider, og regeringen har stadig til gode at vise, at 1 pct. målet er et gulv under og ikke et loft over forskningsinvesteringerne, som uddannelsesministeren ofte udtaler. Regeringen har afsat en reserve på samme niveau som globaliseringspuljen på ca. 11 mia. kr. til at videreføre globaliseringsindsatsen efter Disse penge er først og fremmest brugt til at fylde skrænterne op på forsknings og uddannelsesområdet særligt for 2013, men også på visse områder for 2014 og AC finder det meget positivt, at regeringen foreslår basismidler på det nuværende niveau tre år frem, og derudover er der også fundet ca. 1,6 mia. kr. til nye forskningsbevillinger på ministerområderne. Desuden er der afsat 6,5 mia. kr. i 2012 og 2013 til mere universitetsbyggeri, herunder modernisering af laboratorierne. Endelig er der afsat ekstra midler til videnpilotordningen. Der er dog fortsat ikke-disponerede reserver på 35 på 770 mio. kr. for 2013 og ca. 1, 5 mia. kr. for hvert af årene 2014 og Regeringen lægger op til, at disse midler udmøntes sammen med de øvrige partier i forbindelse med forhandlingerne om finansloven i efteråret. Regeringen foreslår selv en fordeling af de resterende 770 mio. kr. hvor særligt strategisk forskning samt innovation og entreprenørskab tilgodeses. Der foreslås afsat 240 mio. kr. til investeringer i strategisk forskning inden for miljø, sundhed, fødevarer og fremtidens produktionssystemer, og i alt 307 mio. kr. til en række af ordningerne vedr. innovation og entreprenørskab under Rådet for Teknologi og Innovation. Der foreslås også afsat 140 mio. kr. som bl.a. kan anvendes til Det Frie Forskningsråd, herunder karriereudvikling for unge forskere.

3 Alt i alt er der tale om, at regeringen har lagt sig fast på et finanslovsforslag med en god fremadrettet soliditet i universiteternes økonomi, mens der i princippet kun er lagt op til politisk forhandling om midlerne til forskningsrådene, Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskning og Rådet for Teknologi og Innovation. I den sammenhæng er det vigtigt at påpege, at en ikke uvæsentlig del af forskningsrådenes midler også bidrager til universiteternes økonomi. Men det er altså her, regeringen har valgt at lægge op til forhandling om prioriteringerne. Side 3 af 5 Endelig har regeringen valgt også at fylde skrænter op i forhold til kvalitetsudvikling, videnbasering og forskning i professionsfagene bl.a. ved at afsætte 125 mio. kr. i 2013 til opbygning af videncentre på professionshøjskolerne og ekstra 230 mio. kr. i 2013 til en stærkere kobling mellem teori og praksis. Ærgerlig prioritering på arbejdsmiljøområdet På arbejdsmiljøområdet foretager regeringen en såkaldt målretning af midlerne i Forebyggelsesfonden. Det indeholder bl.a. Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning. Offentlige og private virksomheder i særligt nedslidsningstruede brancher skal kunne få økonomisk støtte til rådgivning fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere Forebyggelsespakker. Der afsættes midler til forebyggelsespakker til brug for private og offentlige virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher Bedre seniorarbejdsliv. Der igangsættes konkrete udviklingsprojekter, hvor virksomheder udvikler og afprøver en seniorpolitik. Det er efter AC s vurdering alt for ensidigt, at regeringen med finanslovsforslaget fortsat kun ønsker at fordele midler til forebyggelse i de særligt nedslidningstruede brancher. Identifikationen af de særligt nedslidningstruede brancher er baseret på det traditionelle arbejdsmiljøsystem, hvor den fysiske nedslidning i industrisamfundet var det primære problem. AC er af den klare opfattelse, at det på nutidens arbejdsmarked ikke er rimeligt at videreføre en så ensidig satsning i forhold, at stress og psykisk nedslidning er et stigende arbejdsmiljøproblem, der rammer særdeles bredt på tværs af alle brancher og jobgrupper. Det er dog positivt, at den særlige tilsynsindsats i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, som også er kommet med i aftalen, trods alt også kommer til at dække højtuddannede. Stadig uafklaret situation for de udfaldstruede ledige Offentliggørelsen af finanslovsforslaget indeholder ikke afgørende nyheder på arbejdsmarkedsområdet. Ungepakkens elementer var annonceret i forvejen og en redningsplan for de mange ledige, som står til at miste dagpengeretten til nytår, er stadig i proces.

4 AC har i en tidligere ACtuelt vurderet regeringens udspil til en ungepakke IV, som værende utilstrækkelig. Formand for AC, Erik Jylling, udtalte i den anledning; "Regeringens ungepakke er desværre for uambitiøs. Vi har rekordhøj og fortsat stigende dimittendledighed. I forhold til det foreslår regeringen 110 ekstra videnpiloter i 2013 samt muligheden for en række jobrotationsprojekter, der ikke er velegnet for akademikerarbejdsmarkedet. Vi har behov for at komme op på en større klinge i forhold til problemernes omfang. Side 4 af 5 Den store gruppe af udfaldstruede ledige kan heller ikke i finanslovsforslaget finde nyt håb. Beskæftigelsesministeren havde indkaldt arbejdsmarkedets parter til en drøftelse d. 17. august, men siden er der ikke kommet nyt om den videre proces. Der kan dog noteres, at regeringens mest sandsynlige aftalepart i forhold til den samlede finanslov, Enhedslisten, har som største prioritet, at der skal iværksættes en redningsplan til denne målgruppe. AC er kommet med et bud på en redningsplan, der blandt andet indeholder en yderligere styrkelse af videnpilotordningen, en særlig efteruddannelsesindsats i 2013, midler til en håndholdt indsats i Akademikerkampagnen samt bedre mulighed for genoptjening af dagpengeretten. For få initiativer målrettet små virksomheder I foråret blev udviklingspakken til små og mellemstore virksomheder vedtaget. Den indeholdt reetablering af FIH, en specialiseret erhvervsbank rettet mod finansiering af små og mellemstore virksomheder, etablering af en landbrugsfinansieringsbank, 15 mia. kr. til eksportlån og 20 mia. kr. til eksportgarantier (via EKF) og en styrkelse af Vækstfonden med 550 mio.kr. til vækstkautioner og 500 mio. kr. til ansvarlige lån. Vækstfondens produkter, både vækstkautionerne og de ansvarlige lån er betinget af, at virksomhederne får et lån fra et pengeinstitut, og adgangen til disse lån er ikke blevet lettere for små virksomheder. Så AC beklager, at finansloven 2013 ikke har mere at tilbyde små virksomheder i en tid, hvor mangel på risikovillig (udviklings)kapital er akut. Rabat til danske virksomheder når de investerer i ny driftsteknologi, apparatur og maskiner mv. ved at øge afskrivningsgrundlaget med 15 pct. er et godt initiativ, som AC hilser velkomment. Rabatten giver en håndsrækning til virksomheder, der aktivt udvikler og fornyr sig og dermed bidrager til at sikre Danmark vækst og beskæftigelse. Rabatordningen vil dog primært gavne mellemstore og store virksomheder. AC savner initiativer målrettet mindre virksomheder i finanslovsforslaget for Fuldt fradrag på skattemæssige underskud fra tidligere år, når en virksomhed begynder at give overskud, kunne være en måde at hjælpe de små udviklingsorienterede virksomheder. Tiltrængt sanering af erhvervsstøtteordninger Der er lagt op til en beskæring af erhvervsstøtten med 2 mia. kr., der primært hentes via skattesystemet, udløb af eksisterende erhvervsstøtteordninger, afvikling af støtteordninger til energirenovering af boliger

5 og lønsumsafgifter, dvs. skat på virksomhedens lønudgifter. Endelig foreslås det, at 240 mio. kr. fra Højteknologifonden omprioriteres til fordel for universiteternes og sektorforskningsinstitutionernes basismidler. AC støtter, at regeringen nu er kommet med et udspil til, hvordan erhvervsstøttemidlerne kan omprioriteres og bringes i spil på andre områder, hvor der i disse år er behov for en styrket indsats. Side 5 af 5 Øget konkurrence og offentlige-private partnerskaber I finanslovsforslaget fremgår det, at der skal anvendes 22 mio. kr. på en styrket vejledning om konkurrencereglerne, der skal have til formål at fremme samarbejdet mellem offentlige og private virksomheder for derved at øge effektiviteten og skabe ny vækst og flere job. Det er dog ikke tilstrækkeligt at styrke vejledningsindsatsen. Det aktuelle forslag om en begrænsning af annonceringspligten i kommunerne i forbindelse med offentligt udbud må også tages af bordet. En forudsætning for at private virksomheder kan byde på og træde ind i et samarbejde om at løse offentlige opgaver er naturligvis kendskab til opgavernes eksistens. En styrket vejledningsindsats må derfor kombineres med fjernelse af det aktuelle lovforslag om at begrænse kommunernes annonceringspligt for at opnå den ønskede positive vækst og beskæftigelseseffekt.

Finansloven 2010. DI Nyhedsbrev Den 12. november 2009

Finansloven 2010. DI Nyhedsbrev Den 12. november 2009 DI Nyhedsbrev Den 12. november 2009 Finansloven 2010 1. Finanslovens hovedelementer Regeringen indgik natten til torsdag forlig med Dansk Folkeparti om finansloven for 2010. Aftalen sikrer flertal for

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

DH-notat: Handicappolitiske aspekter i Finanslov 2013

DH-notat: Handicappolitiske aspekter i Finanslov 2013 Dokument oprettet 12. november 2012 Sag 2-2012-01447 Dok. 103019/me DH-notat: Handicappolitiske aspekter i Finanslov 2013 DH s sekretariat har gennemgået finanslovsaftalen for 2013og beskriver i dette

Læs mere

Vækst med visioner. 16 initiativer, der bidrager til varig vækst

Vækst med visioner. 16 initiativer, der bidrager til varig vækst Vækst med visioner 16 initiativer, der bidrager til varig vækst Marts 2013 Forord Danmark har grundlæggende set en stærk økonomi, som roses for gode rammebetingelser og et godt investeringsklima for virksomheder.

Læs mere

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Virksomheder i Vækst 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Marts 2014 Forord Danmark er et rigt land med overskud på betalingsbalancen og høj innovationsevne, men der er også advarselslamper,

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om fremtidig indvandring

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om fremtidig indvandring Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om initiativer til sikring af fremtidens velstand og velfærd og investeringer

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 20. juni 2006 Resuméer 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 3. Forstærket indsats for at øge beskæftigelsen

Læs mere

1. Den økonomiske politik

1. Den økonomiske politik 1. Den økonomiske politik Dansk økonomi er landet oven på finanskrisens massive økonomiske tilbageslag. Meget tyder på, at bunden er nået men der er betydelig usikkerhed om, hvorvidt der vil udvikle sig

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Finansloven for 2015: Styrker den danske arbejdsmarkedsmodel

Finansloven for 2015: Styrker den danske arbejdsmarkedsmodel Sagsnr. 14-1613 D. 13. november 2014 Finansloven for 2015: Styrker den danske arbejdsmarkedsmodel Den 13. november 2015 indgik regeringen aftale om finansloven for 2015. Med aftalen er regeringen, SF og

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Konkurrenceevneredegørelse 2008

Konkurrenceevneredegørelse 2008 08-1021 10.06.2008 Kontakt: Sekretariatet - Tlf: 3336 8800 Konkurrenceevneredegørelse 2008 Regeringens Konkurrenceevneredegørelse giver en årlig belysning af Danmarks konkurrenceevne og er en del af grundlaget

Læs mere

Akademikernes arbejdsmiljø i det grænseløse videnssamfund - oplæg til en AC strategi

Akademikernes arbejdsmiljø i det grænseløse videnssamfund - oplæg til en AC strategi BILAG 1 1. juni 2011 DJØF/lik Notat til AC s bestyrelsesmøde den 14. juni 2011 Pkt. 4) Temadrøftelse om arbejdsmiljø Akademikernes arbejdsmiljø i det grænseløse videnssamfund - oplæg til en AC strategi

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

November 2005. LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer

November 2005. LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer November 2005 LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer. Udgivet af Landsorganisationen i Danmark.

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere