Sagsbehandlingsfrister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsbehandlingsfrister"

Transkript

1 Sagsbehandlingsfrister

2 Sagsbehandlingsfrister: Indholdsfortegnelse Økonomiudvalg side 2 Arbejdsmarkedsudvalg side 5 Socialudvalget side 8 Sundhed & Omsorgsudvalget side 11 Børn & Familieudvalget side 14 Kultur & Fritidsudvalget side 17 Plan & Miljøudvalget side 18 Teknik & Forsyningsudvalget side 20 Bemærk: Når en frist måles i arbejdsdage forstås hverdage, hvor der er åbent på de administrative kontorer. 18. maj 2010 Side 1

3 Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister for Beredskabsområder Økonomiudvalget Lov Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger Generelt Opmærksomheden henledes på at svarfristen ikke er ensbetydende med udstedelse af tilladelse, der kan være andre myndigheder som skal høres i sagen. Det kan være at der skal fremsendes supplerende materiale Sagsbehandling om nye bygninger med offentlige beskyttelsesrum Sagsbehandling om sikringsrum Murgennembrydninger Lov om beskyttelsesrum 5 arbejdsdage 5 arbejdsdage 5 arbejdsdage Side 2

4 Vandforsyning til brandslukning Brandteknisk sagsbehandling Beredskabsloven Bek. om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. 5 arbejdsdage 5 arbejdsdage Bek. angående udtørring af bygninger og udryddelse af husbukke m.v. ved indblæsning af varm luft fra transportable anlæg. Bek. om brug af ild og lys m.v. Bek. om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (Grossister/festfyrværkere). 5 arbejdsdage Bek. om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (Detail/festfyrværkere). Bek. om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet. 1 måned Side 3

5 Brandteknisk byggesagsbehandling Diverse bekendtgørelser Om træbearbejdning og træoplag Om plast Om korn- og foderstofvirksomhed 2 måneder Om brandværnsforanstaltninger ved fremstilling og oplagring af mel Om visse brandfarlige virksomheder og oplag Om brandfarlige væsker Om F-gas (flaskegas) Om sprøjtemaling og lakering med brandfarlige væsker Brandteknisk byggesagsbehandling Beredskabsloven Beredskabsloven 2 måneder Side 4

6 Arbejdsmarkedsudvalget Lov Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger Introduktionsydelse Integrationsloven 10 arbejdsdage Kontanthjælp (løbende hjælp) Aktivloven 15 hverdage efter fremmøde i Jobcentret Ledighedsydelse Aktivloven 10 arbejdsdage Repatriering (tilbageflytning til hjemlandet) Repatrieringsloven 6 uger Fristen er fastsat i henhold til 10 i bkg. 743/2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats. Visitation af Lov om aktiv socialpolitik 10 arbejdsdage revalideringstilbud, herunder erhvervsrettede afklaringsforløb Visitation til fleksjob Lov om aktiv beskæftigelsesindsats a) 3 måneder a) Såfremt borgerens arbejdsevne er b) Individuel frist dokumenteret fastsættes 3 måneder fra b) Der kan ikke sættes en generel frist fra modtagelsen af ansøgningen borgeren søger om visitation til fleksjob og til der er truffet en afgørelse i de tilfælde, hvor borgerens arbejdsevne ikke er endeligt dokumenteret. * Revalidering Lov om aktiv socialpolitik 3 måneder Hjælp til etablering af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 3 måneder selvstændig virksomhed Stillingtagen til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 10 arbejdsdage beskæftigelsestilbud Følgeudgifter til revalidering Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 1 måned Sygedagpenge Sygedagpengeloven 1 måned Dog sendes afslag inden 2 uger. Dagpenge til forældre med Barselsloven 1 måned alvorligt syge børn Side 5

7 Barselsdagpenge (herunder aftale om afvikling af forældreorlov) Sager om forhøjelse af pension efter de gamle regler Barselsloven Lov om højeste, mellemste, forhøjet og almindelig førtidspension 1 måned 3 måneder Pension Lov om social pension a) 3 måneder a) Såfremt borgerens arbejdsevne er dokumenteret og der kan træffes afgørelse om, at sagen overgår til behandling jfr. lov om social pension 18 eller at borgeren ønsker at der træffes afgørelse på det foreliggende grundlag, jfr. lov om social pension 17, stk. 1. b) Individuel frist b) Der kan ikke sættes en generel frist fra fastsættes 3 måneder fra borgeren søger om førtidspension og til der er modtagelsen af ansøgningen truffet en afgørelse i de tilfælde, hvor borgerens arbejdsevne ikke er endeligt dokumenteret ** Gældende frist er 3 måneder for alle sagstyper. *Det er en betingelse for visitation til fleksjob, at borgerens arbejdsevne varigt er begrænset samt at alle relevante tilbud efter LAB-loven samt andre foranstaltninger har været afprøvet (medmindre det er åbenbart formålsløst) med henblik på at bringe eller fastholde borgeren i ordinær beskæftigelse, jf. LAB 69 og 70. I den forbindelse skal mulighederne for støtte med henblik på ordinær beskæftigelse efter den sociale eller anden lovgivning være udtømt, herunder revalidering, hjælpemidler, personlig assistance mv. I nogle tilfælde vil en arbejdsevne kunne tage år endeligt at afklare, da helbredsforholdene løbende kan ændres, udviklingsmulighederne ikke kan udtømmes og arbejdsevnen ikke er stationær. Derudover kan der ligge lange behandlingsforløb, herunder ventetid, forud for en nærmere afklaring af borgerens arbejdsevne. **Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension, at borgerens arbejdsevne varigt er nedsat samt at borgeren ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende. Det vil sige at mulighederne for selvforsørgelse via fx revalidering og fleksjob skal være udtømte, jf. lov om social pension 16. I den forbindelse skal mulighederne for støtte med henblik på at blive selvforsørgende efter den sociale eller anden lovgivning være udtømt, herunder hjælpemidler, personlig assistance mv. I nogle tilfælde vil en arbejdsevne kunne tage år at afklare endeligt, da helbredsforholdene løbende kan ændres, udviklingsmulighederne ikke kan udtømmes og arbejdsevnen ikke er stationær. Derudover kan der ligge lange behandlingsforløb, herunder ventetid, forud for en nærmere afklaring af borgerens arbejdsevne. Side 6

8 Generelle bemærkninger: Fristerne er fastsat ud fra en vurdering af, at 80 % af sagerne kan afgøres inden for den fastsatte frist. Fristlængderne regnes fra modtagelsen af ansøgningen og indtil afgørelsen er truffet. Derudover skal forventes tid til effektueringen af afgørelsen f. eks. udbetaling via NEM-konto. I mange sager vil der være behov for at indhente lægelige oplysninger. Tidsforbruget hertil er vanskeligt at fastsætte. Det vil bero blandt andet på karakteren/kompleksiteten af de oplysninger, der skal indhentes og ventetider hos forskellige læger/speciallæger. Side 7

9 Socialudvalget Lov Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger Aflastning SL 84 2 måneder Hjælp, omsorg eller støtte til udvikling af færdigheder SL 85 2 måneder Tilbud om beskyttet SL måneder beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud SL måneder Midlertidigt ophold i boform SL måneder Varigt ophold i boform SL måneder Igangsætning af hjælp til større ændringer i boligindretning SL måneder Vedrører personer over 18 og under 67 år. Sager vedr. personer under og over denne alder behandles af andre udvalg. Sagsgangen er, at ansøger vurderes i forhold til om vedkommende tilhører målgruppen ifølge SL 116. Efterfølgende udarbejdes indstillingsskema sagsbehandling voksen boligsag som indstilles til større boligændring. Skemaet sendes til Hjælpemiddelcentralen, der efterfølgende afdækker behov for boligændring og iværksætter undersøgelse af hvilken form for bedste og billigste boligændring, der kan tilgodese ansøgers nedsatte funktionsevne. Hjælperordningen SL 96 2 måneder Side 8

10 Hjælp i særlige tilfælde: Enkeltudgifter, Sygebehandling, Særlig hjælp vedr. børn, Flytning, Hjælp vedr. forsørgelsessvigt, Hjælp til deltagelse i introduktionsprogrammer Aktivlovens kap 6 Integrationslovens kap arbejdsdage Gældende frist er 2 uger. (uændret) Derudover er indsatsen i dag fremrykket ved at der tilbydes rådgivning på Esbjerg Rådhus i en vagtordning, der bemandes af sagsbehandlere på skift på den måde prioriteres indsatsen allerede ved borgerens henvendelse, således at de borgere, der akut har brug for og er berettiget til hjælp, typisk afgøres straks mens øvrige borgere vejledes i forhold til afgørelsens udfald og herefter sagsbehandles inden for ca. 10 arbejdsdage. Kropsbårne hjælpemidler SL uger Tandbehandling Aktivlovens 82 Integrationslovens 36 3 måneder Gældende frist er 14 dage. (Er ikke muligt at overholde). Foreslås ændret til 3 måneder. Sagsbehandlingen er langvarig: Ved ansøgning er der som oftest brug for pris/behandlingsoverslag fra borgerens egen tandlæge, der herefter vurderes ved kommunens tandlægekonsulent som oftest skal indhente yderligere oplysninger ved borgerens tandlæge, inden der kan afgives en udtalelse over om den foreslåede behandling og pris er rimelig og nødvendig. Efterlevelseshjælp Aktivlovens kap 10 1 måned Ledsageordning Servicelovens 97 2 måneder Hjælp til individuel befordring Servicelovens uger Side 9

11 Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Servicelovens måneder Der er lovkrav om udarbejdelse af funktionsevnevurdering, der efterfølgende skal godkendes af ansøger. Jævnligt vil der derefter være behov for at indhente yderligere oplysninger fra læge, sygehus, apotek o.l. Handicapkørsel Trafiklovens 11 2 måneder Støtte til bil p.g.a. handicap Servicelovens måneder herunder afgiftsfritagelse. På grund af ventetider ved de instanser, der skal medvirke ved behandlingen af ansøgningen kan sagsbehandlingstiden variere. (Kørekort: Sagsbehandlingstid på 4 måneder, Hjælpemiddelcentralen: Kan være ventetid på op til 2 måneder, derudover ventetid på speciallægeerklæringer). Generelle bemærkninger: Fristerne er fastsat ud fra en vurdering af, at 80 % af sagerne kan afgøres inden for den fastsatte frist. Fristlængderne regnes fra modtagelsen af ansøgningen og indtil afgørelsen er truffet. Derudover skal forventes tid til effektueringen af afgørelsen f. eks. udbetaling via NEM-konto. I mange sager vil der være behov for at indhente lægelige oplysninger. Tidsforbruget hertil er vanskeligt at fastsætte. Det vil bero blandt andet på karakteren/kompleksiteten af de oplysninger, der skal indhentes og ventetider hos forskellige læger/speciallæger. Side 10

12 Sundhed & Omsorgsudvalget Lov Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger Til afgørelse Praktisk hjælp Serviceloven 83 5 arbejdsdage til afgørelse + 5 arbejdsdage til igangsætning Personlig pleje Serviceloven 83 5 arbejdsdage til afgørelse + igangsætning Der tages forbehold for den ekstra tid der kan gå med indhentning af helbredsoplysninger, udredning o.l. Kan ved akutte behov iværksættes straks Madservice Serviceloven 83 stk 2 5 arbejdsdage Kan ved akutte behov iværksættes straks Aflastning / Afløsning i Serviceloven 84 5 arbejdsdage Kan ved akutte behov iværksættes straks hjemmet Dagtilbud Serviceloven arbejdsdage Til afgørelse aktivitet og aflastning Træning Serviceloven arbejdsdage til afgørelse + 20 arbejdsdage til igangsætning Kan ved akutte behov iværksættes straks. Når træningen er en del af et forløb efter genoptræning jf. Sundhedsloven følges den faglige vurdering i slutstatus Kontant tilskud til personlig Serviceloven 95 1 måned Til afgørelse hjælper Midlertidigt ophold i plejebolig Servicelovens arbejdsdage Kan iværksættes akut ved behov og plads eller opnoteres på venteliste Boligindretning- ikke komplekse sager Serviceloven måneder til afgørelsen Boligindretning- komplekse sager (over 67 år) Serviceloven 116 borgeren orienteres løbende Borgeren er løbende inddraget i processen Hjælpemidler og Forbrugsgoder Servicelovens 10, 112 & døgn Akutte behov eks. vis nødkald, pleje o.l. (akutdepoter) Side 11

13 Hjælpemidler og Forbrugsgoder Hjælpemidler og Forbrugsgoder Særligt informationsteknologiske hjælpemidler Servicelovens 10, 112 & arbejdsdage Pleje hjælpemidler, nødkald, mobilitetshjælpemidler i hjemmet o.l. Servicelovens 10, 112 & uger Øvrige hjælpemidler- der tages forbehold for evt. leveringstid fra leverandør Servicelovens 10, 112 & måneder Optiske synshjælpemidler Servicelovens 10, 112 & måneder Pasning af nærtstående med Servicelovens arbejdsdage Til afgørelse handicap eller alvorlig sygdom (orlov) Pasning af døende (terminalordning) Serviceloven arbejdsdage Til igangsætning af hjælpen. Ved akutte behov igangsættes hjælpen straks. Plejebolig Lov om almene boliger 5 lov om leje af almene boliger arbejdsdage Til afgørelse. Opnoteres på venteliste. Plejeboliggarantien på 2 mdr. gælder når borgeren søger alle relevante boliger. Ældrebolig Lov om almene boliger 5 lov om leje af almene boliger arbejdsdage Til afgørelse Opnoteres på venteliste Omsorgstandpleje Tandpleje for Ældre 1 måned Til afgørelse Andre indsatsområder Nedenstående områder er medtaget, selv om det ikke er et krav efter Retssikkerhedsloven, men fordi det er en værdifuld information til borgerne Genoptræning Sundhedsloven arbejdsdage Til første kontakt med borgeren eller følger anvisningen i genoptræningsplanen Kommunikationscentrets indsatser: Side 12

14 Undervisning og rådgivning/vejledning af voksne med funktionsnedsættelser indenfor tale-, syns- og høreområdet Lov om Specialundervisning for Voksne 12 arbejdsdage Side 13

15 Børn & Familieudvalget Lov Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger Dagtilbud Optagelse på venteliste til Dagtilbudsloven 10 arbejdsdage dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave, aldersintegreret daginstitution) Kommunetilskud vedr. frit Dagtilbudsloven 10 arbejdsdage valg af dagtilbud på tværs af kommunegrænser Tilskud til privat pasning (fritvalgsordning) Dagtilbudsloven 10 arbejdsdage Økonomisk tilskud i dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave, aldersintegreret daginstitution) Dagtilbudsloven Visitation til særlige dagtilbud Dagtilbudsloven til børn Pædagogisk friplads i Dagtilbudsloven dagtilbud Skole Sagsbehandlingsfrister 6 uger 1 måned 3 måneder Specialtandpleje, visitering Sundhedsloven arbejdsdage Oftest max. 5 arbejdsdage Sygebefordring af elever til/fra folkeskoler Sygebefordring af elever i ungdomsuddannelse Folkeskoleleloven 26 Lov om befordringsrabat til uddannelses-søgende i ungdomsuddannelser m.v skoledage 2 skoledage Side 14

16 Kommunalt tilskud til elever på specialefterskoler Kommunal beslutning 10 arbejdsdage Familie Afklaring af om et barn må antages at trænge til særlig støtte (dvs. afklaring af om der skal foretages en undersøgelse efter serviceloven 50) Lov om social service 15 arbejdsdage 50-undersøgelsen skal være afsluttet senest 4 mdr. fra kommunen bliver opmærksom på, at barnet/den unge kan have et særligt behov for støtte Afgørelse om anbringelse på baggrund af afsluttet 50- undersøgelse Ansøgning om hjemmetræningsordning 32, stk. 6 Merudgifter pga. børns handicap Tabt arbejdsfortjeneste p.g.a. børns handicap Lov om social service 15 arbejdsdage Lov om social service 15 arbejdsdage Udarbejdelse af oversigt over arbejdsgange og opstart af procesforløb. 4 måneder (Incl. ovenstående 15 arbejdsdage) Udarbejdelse af 50-undersøgelse, indhentelse af relevante oplysninger fra fagpersoner. ( 50- undersøgelsen skal være afsluttet senest 4 mdr. fra kommunen bliver opmærksom på, at barnet/den unge kan have et særligt behov for støtte.) 6 uger Forelæggelse til afgørelse for visitationsteamet. 15 arbejdsdage Udarbejdelse af afgørelse. Lov om social service 6 uger Uændret Lov om social service 6 uger Uændret Side 15

17 Afklaring vedr. berettigelse til større boligændringer 116 (under 18 år) Lov om social service 8 uger Det skal afklares, om barnet/den unge er omfattet af målgruppen i serviceloven 116. Ergoterapeuterne udarbejder behovsbeskrivelse/indstillingsskema. Side 16

18 Sagsbehandlingsfrister Kultur & Fritidsudvalget Lov Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger Regler om tilskud (lederuddannelsestilskud, medlems- og grundtilskud, lokaletilskud) samt om lån af lokaler for frivillige folkeoplysende foreninger Folkeoplysningsloven Fristerne fremgår af Foreningsguiden, som der henvises til. Link til Foreningsguiden: Side 17

19 Plan & Miljøudvalget Lov Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger Miljøbeskyttelsesloven Spildevandsbekg. Tilladelse til nedsivning af husspildevand arbejdsdage Jordvarmebekg. Tilladelse til jordvarmeanlæg 3-6 uger Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter Miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4 Jordforureningsloven Fristerne gælder fra sagerne er fuldt oplyste. Miljøgodkendelse af virksomheder 2-4 måneder Der er stor variation i virksomhedernes og ansøgningernes omfang og kompleksitet, og der kan undtagelsesvist være bevo for at overskride fristen. Spildevand Tilslutningstilladelser til industri Sagsbehandlingsfrister 1 2 måneder Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet, og der kan undtagelsesvis være behov for at. 8 Tilladelse til ændret anvendelse af forurenet areal 8 uger Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet. Sagsbehandlingstiden er inkl. regionens 4 ugers høringsfrist. 50 Flytning af forurenet jord (anmeldeordning) 1-10 arbejdsdage Der er en lovmæssig fastsat frist på 4 uger Husdyrloven 10 Tilladelse til etablering, udvidelse el. ændring af husdyrbrug med mindre end 75 DE 11 Tilladelse til etablering, udvidelse el. ændring af husdyrbrug mellem 75 og 250 DE 12 Tilladelse til etablering, udvidelse el. ændring af husdyrbrug større end 250 DE 16 Godkendelse af arealer til udspredning af husdyrgødning Naturbeskyttelsesloven 65 Dispensation til tilstandsændringer i 3- beskyttede arealer Byggeloven 6 mdr. Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet. 6 mdr. Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet. 9 mdr. Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet. 6 mdr. Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet uger Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet. Sagsbehandlingstiden kan derfor variere. Side 18

20 Byggetilladelser og anmeldelsessager Byggeloven Anmeldelsessager: 5-10 arbejdsdage Parcelhuse: 20 arbejdsdage Erhvervsbyggeri: 4-6 uger Det forudsættes, at sagen er fuldt oplyst, ikke kræver dispensation og ligger inden for rammerne af byggeretten, jf. BR 08. Bemærkninger til sagsbehandlingstid på byggetilladelser/anmeldelser Esbjerg Kommunes sagsbehandlingstid på byggesager afhænger af, hvad du søger om. Ovenfor kan du se de sagsbehandlingstider, der er gældende for øjeblikket. De angivne tider regnes fra modtagelse af et fyldestgørende og komplet materiale. Esbjerg Kommune yder generel vejledning i forhold til den gældende lovgivning på byggelov og planlov. Det er altså muligt at få en dialog med en sagsbehandler omkring dit konkrete projekt. Du skal dog være opmærksom på, kommunen ikke kan give dig løsningerne men blot udlægge reglerne og at det generelt kan anbefales at tage kontakt til en rådgiver, det være sig ingeniør, arkitekt el. lign. Rådgivere kan med fordel indgå en dialog med kommunen i forhold til planmæssige og brandtekniske forhold, for på den måde at sikre at ansøgningsmaterialet lever op til byggelovens krav. Forhold der kan betyde en forsinkelse af sagsbehandlingen Der kan være forhold ved dit byggeprojekt der betyder at sagsbehandlingstiden forlænges. Det kan være: naboorientering ved helhedsvurdering/dispensation i forhold til Bygningsreglement BR 08/lokalplan skovbyggelinie manglende oplysninger høring hos andre myndigheder Side 19

21 Teknik & Forsyningsudvalget Lov Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger Overkørselstilladelser 15 arbejdsdage Husnummerering 15 arbejdsdage Krydsningstilladelser (under vandløb) 15 arbejdsdage Sagerne tager normalt mindre end 15 arbejdsdage. Udlån af offentlige arealer 2 arbejdsdage Side 20

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Kodeks for god sagsbehandling... 2 Sagsbehandlingsfrister for Social- og Sundhedsforvaltningens områder... 3 Sagsbehandlingsfrister

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Sagsbehandlingstider 2015

Sagsbehandlingstider 2015 Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Sekretariat og digitalisering 7 dage Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæringsering Sekretariat og digitali-

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? PENSIONISTER, SYGE OG VOKSNE MED HANDICAP Hvornår får du svar? En oversigt over svarfrister og sagsbehandlingstider på det sociale område i Ishøj Kommune. For pensionister, syge og voksne med handicap

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 039. Præsentation af ny forvaltningschef 87 040. Orientering fra formanden 88 041. Orientering fra afdelingschefen

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet

NIS Socialpakken. Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken Lovinformation skræddersyet til socialområdet NIS Socialpakken er en del af EG Kommuneinformations internetbaserede lovsystem NIS. Socialpakken indeholder syv fagområder og er specielt

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.15 Oversigt over ydelsesarter Kommunernes Ydelsessystem INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Underbilaget er en del af bilag 2. Se bilag 2 for yderligere instruktion. Tilbudsgiver skal ikke udfylde

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsopgaver

Socialrådgivernes arbejdsopgaver Helen M. Lustrup Socialrådgivernes arbejdsopgaver Præsentation af Helen Lustrup Rådgivning af medlemmer Det socialpolitiske Det sociale Hjørne Registrering af medlemshenvendelser i database Det socialpolitiske

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats):

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats): Retssikkerhedsloven, forvaltningslove, offentlighedsloven og almindelige principper for god forvaltningsskik: RTL: 10 (officialprincippet) sagen skal være oplyst tilstrækkeligt inden der træffes en afgørelse

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune

Pleje & Sundhed Myndighed. Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune Pleje & Sundhed Myndighed Ældre- og plejeboliger i Gentofte Kommune 2 Indholdsfortegnelse BOLIGTYPER... 4 GENERELLE OPLYSNINGER... 4 NÅR EN ANSØGNING MODTAGES... 4 VENTETID... 5 PLEJEBOLIGGARANTI... 5

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området højeste, mellemste, forhøjet, almindelig og førtidspension 14 stk. 1,2 Tilkendelse af mellemste og højeste førtidspension 14 stk. 3,2 Tilkendelse af forhøjet almindelig førtidspension 16 Bistands- og plejetillæg

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Teksten kan ikke spænde over mere end en linje!

Teksten kan ikke spænde over mere end en linje! Teksten kan ikke spænde over mere end en linje! Borgerrådgiverens beretning 2014 Forord Borgerrådgiveren forelægger hvert år en kort beretning for Byrådet, hvor der redegøres for årets aktiviteter, herunder

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB

GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB GULDBORGSUND REDNINGSBEREDSKAB ET KOMMUNALT POLITISK ANSVAR Det Kommunale Redningsberedskabs opbygning. Redningsberedskabet blev til i 1992 som følge af en sammenlægning af brandvæsnet og civilforsvaret.

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008

Nyborg Kommune. Handicappolitik. Godkendt den 26.02.2008 Nyborg Kommune Handicappolitik Godkendt den 26.02.2008 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Handicappolitikkens gyldighedsområde... 3 Øget opmærksomhed... 3 Overordnet målsætning.... 4 Familieliv

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Dagens program Præsentation Socialret Arbejdsmarkedsrettet intervention Socialret er en central del af vores velfærdssamfund og omfatter bl.a. forskellige former for rettigheder, såsom kontanthjælp,

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere