Sagsbehandlingsfrister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsbehandlingsfrister"

Transkript

1 Sagsbehandlingsfrister

2 Sagsbehandlingsfrister: Indholdsfortegnelse Økonomiudvalg side 2 Arbejdsmarkedsudvalg side 5 Socialudvalget side 8 Sundhed & Omsorgsudvalget side 11 Børn & Familieudvalget side 14 Kultur & Fritidsudvalget side 17 Plan & Miljøudvalget side 18 Teknik & Forsyningsudvalget side 20 Bemærk: Når en frist måles i arbejdsdage forstås hverdage, hvor der er åbent på de administrative kontorer. 18. maj 2010 Side 1

3 Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister for Beredskabsområder Økonomiudvalget Lov Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger Generelt Opmærksomheden henledes på at svarfristen ikke er ensbetydende med udstedelse af tilladelse, der kan være andre myndigheder som skal høres i sagen. Det kan være at der skal fremsendes supplerende materiale Sagsbehandling om nye bygninger med offentlige beskyttelsesrum Sagsbehandling om sikringsrum Murgennembrydninger Lov om beskyttelsesrum 5 arbejdsdage 5 arbejdsdage 5 arbejdsdage Side 2

4 Vandforsyning til brandslukning Brandteknisk sagsbehandling Beredskabsloven Bek. om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. 5 arbejdsdage 5 arbejdsdage Bek. angående udtørring af bygninger og udryddelse af husbukke m.v. ved indblæsning af varm luft fra transportable anlæg. Bek. om brug af ild og lys m.v. Bek. om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (Grossister/festfyrværkere). 5 arbejdsdage Bek. om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (Detail/festfyrværkere). Bek. om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet. 1 måned Side 3

5 Brandteknisk byggesagsbehandling Diverse bekendtgørelser Om træbearbejdning og træoplag Om plast Om korn- og foderstofvirksomhed 2 måneder Om brandværnsforanstaltninger ved fremstilling og oplagring af mel Om visse brandfarlige virksomheder og oplag Om brandfarlige væsker Om F-gas (flaskegas) Om sprøjtemaling og lakering med brandfarlige væsker Brandteknisk byggesagsbehandling Beredskabsloven Beredskabsloven 2 måneder Side 4

6 Arbejdsmarkedsudvalget Lov Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger Introduktionsydelse Integrationsloven 10 arbejdsdage Kontanthjælp (løbende hjælp) Aktivloven 15 hverdage efter fremmøde i Jobcentret Ledighedsydelse Aktivloven 10 arbejdsdage Repatriering (tilbageflytning til hjemlandet) Repatrieringsloven 6 uger Fristen er fastsat i henhold til 10 i bkg. 743/2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats. Visitation af Lov om aktiv socialpolitik 10 arbejdsdage revalideringstilbud, herunder erhvervsrettede afklaringsforløb Visitation til fleksjob Lov om aktiv beskæftigelsesindsats a) 3 måneder a) Såfremt borgerens arbejdsevne er b) Individuel frist dokumenteret fastsættes 3 måneder fra b) Der kan ikke sættes en generel frist fra modtagelsen af ansøgningen borgeren søger om visitation til fleksjob og til der er truffet en afgørelse i de tilfælde, hvor borgerens arbejdsevne ikke er endeligt dokumenteret. * Revalidering Lov om aktiv socialpolitik 3 måneder Hjælp til etablering af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 3 måneder selvstændig virksomhed Stillingtagen til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 10 arbejdsdage beskæftigelsestilbud Følgeudgifter til revalidering Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 1 måned Sygedagpenge Sygedagpengeloven 1 måned Dog sendes afslag inden 2 uger. Dagpenge til forældre med Barselsloven 1 måned alvorligt syge børn Side 5

7 Barselsdagpenge (herunder aftale om afvikling af forældreorlov) Sager om forhøjelse af pension efter de gamle regler Barselsloven Lov om højeste, mellemste, forhøjet og almindelig førtidspension 1 måned 3 måneder Pension Lov om social pension a) 3 måneder a) Såfremt borgerens arbejdsevne er dokumenteret og der kan træffes afgørelse om, at sagen overgår til behandling jfr. lov om social pension 18 eller at borgeren ønsker at der træffes afgørelse på det foreliggende grundlag, jfr. lov om social pension 17, stk. 1. b) Individuel frist b) Der kan ikke sættes en generel frist fra fastsættes 3 måneder fra borgeren søger om førtidspension og til der er modtagelsen af ansøgningen truffet en afgørelse i de tilfælde, hvor borgerens arbejdsevne ikke er endeligt dokumenteret ** Gældende frist er 3 måneder for alle sagstyper. *Det er en betingelse for visitation til fleksjob, at borgerens arbejdsevne varigt er begrænset samt at alle relevante tilbud efter LAB-loven samt andre foranstaltninger har været afprøvet (medmindre det er åbenbart formålsløst) med henblik på at bringe eller fastholde borgeren i ordinær beskæftigelse, jf. LAB 69 og 70. I den forbindelse skal mulighederne for støtte med henblik på ordinær beskæftigelse efter den sociale eller anden lovgivning være udtømt, herunder revalidering, hjælpemidler, personlig assistance mv. I nogle tilfælde vil en arbejdsevne kunne tage år endeligt at afklare, da helbredsforholdene løbende kan ændres, udviklingsmulighederne ikke kan udtømmes og arbejdsevnen ikke er stationær. Derudover kan der ligge lange behandlingsforløb, herunder ventetid, forud for en nærmere afklaring af borgerens arbejdsevne. **Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension, at borgerens arbejdsevne varigt er nedsat samt at borgeren ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende. Det vil sige at mulighederne for selvforsørgelse via fx revalidering og fleksjob skal være udtømte, jf. lov om social pension 16. I den forbindelse skal mulighederne for støtte med henblik på at blive selvforsørgende efter den sociale eller anden lovgivning være udtømt, herunder hjælpemidler, personlig assistance mv. I nogle tilfælde vil en arbejdsevne kunne tage år at afklare endeligt, da helbredsforholdene løbende kan ændres, udviklingsmulighederne ikke kan udtømmes og arbejdsevnen ikke er stationær. Derudover kan der ligge lange behandlingsforløb, herunder ventetid, forud for en nærmere afklaring af borgerens arbejdsevne. Side 6

8 Generelle bemærkninger: Fristerne er fastsat ud fra en vurdering af, at 80 % af sagerne kan afgøres inden for den fastsatte frist. Fristlængderne regnes fra modtagelsen af ansøgningen og indtil afgørelsen er truffet. Derudover skal forventes tid til effektueringen af afgørelsen f. eks. udbetaling via NEM-konto. I mange sager vil der være behov for at indhente lægelige oplysninger. Tidsforbruget hertil er vanskeligt at fastsætte. Det vil bero blandt andet på karakteren/kompleksiteten af de oplysninger, der skal indhentes og ventetider hos forskellige læger/speciallæger. Side 7

9 Socialudvalget Lov Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger Aflastning SL 84 2 måneder Hjælp, omsorg eller støtte til udvikling af færdigheder SL 85 2 måneder Tilbud om beskyttet SL måneder beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud SL måneder Midlertidigt ophold i boform SL måneder Varigt ophold i boform SL måneder Igangsætning af hjælp til større ændringer i boligindretning SL måneder Vedrører personer over 18 og under 67 år. Sager vedr. personer under og over denne alder behandles af andre udvalg. Sagsgangen er, at ansøger vurderes i forhold til om vedkommende tilhører målgruppen ifølge SL 116. Efterfølgende udarbejdes indstillingsskema sagsbehandling voksen boligsag som indstilles til større boligændring. Skemaet sendes til Hjælpemiddelcentralen, der efterfølgende afdækker behov for boligændring og iværksætter undersøgelse af hvilken form for bedste og billigste boligændring, der kan tilgodese ansøgers nedsatte funktionsevne. Hjælperordningen SL 96 2 måneder Side 8

10 Hjælp i særlige tilfælde: Enkeltudgifter, Sygebehandling, Særlig hjælp vedr. børn, Flytning, Hjælp vedr. forsørgelsessvigt, Hjælp til deltagelse i introduktionsprogrammer Aktivlovens kap 6 Integrationslovens kap arbejdsdage Gældende frist er 2 uger. (uændret) Derudover er indsatsen i dag fremrykket ved at der tilbydes rådgivning på Esbjerg Rådhus i en vagtordning, der bemandes af sagsbehandlere på skift på den måde prioriteres indsatsen allerede ved borgerens henvendelse, således at de borgere, der akut har brug for og er berettiget til hjælp, typisk afgøres straks mens øvrige borgere vejledes i forhold til afgørelsens udfald og herefter sagsbehandles inden for ca. 10 arbejdsdage. Kropsbårne hjælpemidler SL uger Tandbehandling Aktivlovens 82 Integrationslovens 36 3 måneder Gældende frist er 14 dage. (Er ikke muligt at overholde). Foreslås ændret til 3 måneder. Sagsbehandlingen er langvarig: Ved ansøgning er der som oftest brug for pris/behandlingsoverslag fra borgerens egen tandlæge, der herefter vurderes ved kommunens tandlægekonsulent som oftest skal indhente yderligere oplysninger ved borgerens tandlæge, inden der kan afgives en udtalelse over om den foreslåede behandling og pris er rimelig og nødvendig. Efterlevelseshjælp Aktivlovens kap 10 1 måned Ledsageordning Servicelovens 97 2 måneder Hjælp til individuel befordring Servicelovens uger Side 9

11 Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Servicelovens måneder Der er lovkrav om udarbejdelse af funktionsevnevurdering, der efterfølgende skal godkendes af ansøger. Jævnligt vil der derefter være behov for at indhente yderligere oplysninger fra læge, sygehus, apotek o.l. Handicapkørsel Trafiklovens 11 2 måneder Støtte til bil p.g.a. handicap Servicelovens måneder herunder afgiftsfritagelse. På grund af ventetider ved de instanser, der skal medvirke ved behandlingen af ansøgningen kan sagsbehandlingstiden variere. (Kørekort: Sagsbehandlingstid på 4 måneder, Hjælpemiddelcentralen: Kan være ventetid på op til 2 måneder, derudover ventetid på speciallægeerklæringer). Generelle bemærkninger: Fristerne er fastsat ud fra en vurdering af, at 80 % af sagerne kan afgøres inden for den fastsatte frist. Fristlængderne regnes fra modtagelsen af ansøgningen og indtil afgørelsen er truffet. Derudover skal forventes tid til effektueringen af afgørelsen f. eks. udbetaling via NEM-konto. I mange sager vil der være behov for at indhente lægelige oplysninger. Tidsforbruget hertil er vanskeligt at fastsætte. Det vil bero blandt andet på karakteren/kompleksiteten af de oplysninger, der skal indhentes og ventetider hos forskellige læger/speciallæger. Side 10

12 Sundhed & Omsorgsudvalget Lov Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger Til afgørelse Praktisk hjælp Serviceloven 83 5 arbejdsdage til afgørelse + 5 arbejdsdage til igangsætning Personlig pleje Serviceloven 83 5 arbejdsdage til afgørelse + igangsætning Der tages forbehold for den ekstra tid der kan gå med indhentning af helbredsoplysninger, udredning o.l. Kan ved akutte behov iværksættes straks Madservice Serviceloven 83 stk 2 5 arbejdsdage Kan ved akutte behov iværksættes straks Aflastning / Afløsning i Serviceloven 84 5 arbejdsdage Kan ved akutte behov iværksættes straks hjemmet Dagtilbud Serviceloven arbejdsdage Til afgørelse aktivitet og aflastning Træning Serviceloven arbejdsdage til afgørelse + 20 arbejdsdage til igangsætning Kan ved akutte behov iværksættes straks. Når træningen er en del af et forløb efter genoptræning jf. Sundhedsloven følges den faglige vurdering i slutstatus Kontant tilskud til personlig Serviceloven 95 1 måned Til afgørelse hjælper Midlertidigt ophold i plejebolig Servicelovens arbejdsdage Kan iværksættes akut ved behov og plads eller opnoteres på venteliste Boligindretning- ikke komplekse sager Serviceloven måneder til afgørelsen Boligindretning- komplekse sager (over 67 år) Serviceloven 116 borgeren orienteres løbende Borgeren er løbende inddraget i processen Hjælpemidler og Forbrugsgoder Servicelovens 10, 112 & døgn Akutte behov eks. vis nødkald, pleje o.l. (akutdepoter) Side 11

13 Hjælpemidler og Forbrugsgoder Hjælpemidler og Forbrugsgoder Særligt informationsteknologiske hjælpemidler Servicelovens 10, 112 & arbejdsdage Pleje hjælpemidler, nødkald, mobilitetshjælpemidler i hjemmet o.l. Servicelovens 10, 112 & uger Øvrige hjælpemidler- der tages forbehold for evt. leveringstid fra leverandør Servicelovens 10, 112 & måneder Optiske synshjælpemidler Servicelovens 10, 112 & måneder Pasning af nærtstående med Servicelovens arbejdsdage Til afgørelse handicap eller alvorlig sygdom (orlov) Pasning af døende (terminalordning) Serviceloven arbejdsdage Til igangsætning af hjælpen. Ved akutte behov igangsættes hjælpen straks. Plejebolig Lov om almene boliger 5 lov om leje af almene boliger arbejdsdage Til afgørelse. Opnoteres på venteliste. Plejeboliggarantien på 2 mdr. gælder når borgeren søger alle relevante boliger. Ældrebolig Lov om almene boliger 5 lov om leje af almene boliger arbejdsdage Til afgørelse Opnoteres på venteliste Omsorgstandpleje Tandpleje for Ældre 1 måned Til afgørelse Andre indsatsområder Nedenstående områder er medtaget, selv om det ikke er et krav efter Retssikkerhedsloven, men fordi det er en værdifuld information til borgerne Genoptræning Sundhedsloven arbejdsdage Til første kontakt med borgeren eller følger anvisningen i genoptræningsplanen Kommunikationscentrets indsatser: Side 12

14 Undervisning og rådgivning/vejledning af voksne med funktionsnedsættelser indenfor tale-, syns- og høreområdet Lov om Specialundervisning for Voksne 12 arbejdsdage Side 13

15 Børn & Familieudvalget Lov Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger Dagtilbud Optagelse på venteliste til Dagtilbudsloven 10 arbejdsdage dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave, aldersintegreret daginstitution) Kommunetilskud vedr. frit Dagtilbudsloven 10 arbejdsdage valg af dagtilbud på tværs af kommunegrænser Tilskud til privat pasning (fritvalgsordning) Dagtilbudsloven 10 arbejdsdage Økonomisk tilskud i dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave, aldersintegreret daginstitution) Dagtilbudsloven Visitation til særlige dagtilbud Dagtilbudsloven til børn Pædagogisk friplads i Dagtilbudsloven dagtilbud Skole Sagsbehandlingsfrister 6 uger 1 måned 3 måneder Specialtandpleje, visitering Sundhedsloven arbejdsdage Oftest max. 5 arbejdsdage Sygebefordring af elever til/fra folkeskoler Sygebefordring af elever i ungdomsuddannelse Folkeskoleleloven 26 Lov om befordringsrabat til uddannelses-søgende i ungdomsuddannelser m.v skoledage 2 skoledage Side 14

16 Kommunalt tilskud til elever på specialefterskoler Kommunal beslutning 10 arbejdsdage Familie Afklaring af om et barn må antages at trænge til særlig støtte (dvs. afklaring af om der skal foretages en undersøgelse efter serviceloven 50) Lov om social service 15 arbejdsdage 50-undersøgelsen skal være afsluttet senest 4 mdr. fra kommunen bliver opmærksom på, at barnet/den unge kan have et særligt behov for støtte Afgørelse om anbringelse på baggrund af afsluttet 50- undersøgelse Ansøgning om hjemmetræningsordning 32, stk. 6 Merudgifter pga. børns handicap Tabt arbejdsfortjeneste p.g.a. børns handicap Lov om social service 15 arbejdsdage Lov om social service 15 arbejdsdage Udarbejdelse af oversigt over arbejdsgange og opstart af procesforløb. 4 måneder (Incl. ovenstående 15 arbejdsdage) Udarbejdelse af 50-undersøgelse, indhentelse af relevante oplysninger fra fagpersoner. ( 50- undersøgelsen skal være afsluttet senest 4 mdr. fra kommunen bliver opmærksom på, at barnet/den unge kan have et særligt behov for støtte.) 6 uger Forelæggelse til afgørelse for visitationsteamet. 15 arbejdsdage Udarbejdelse af afgørelse. Lov om social service 6 uger Uændret Lov om social service 6 uger Uændret Side 15

17 Afklaring vedr. berettigelse til større boligændringer 116 (under 18 år) Lov om social service 8 uger Det skal afklares, om barnet/den unge er omfattet af målgruppen i serviceloven 116. Ergoterapeuterne udarbejder behovsbeskrivelse/indstillingsskema. Side 16

18 Sagsbehandlingsfrister Kultur & Fritidsudvalget Lov Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger Regler om tilskud (lederuddannelsestilskud, medlems- og grundtilskud, lokaletilskud) samt om lån af lokaler for frivillige folkeoplysende foreninger Folkeoplysningsloven Fristerne fremgår af Foreningsguiden, som der henvises til. Link til Foreningsguiden: Side 17

19 Plan & Miljøudvalget Lov Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger Miljøbeskyttelsesloven Spildevandsbekg. Tilladelse til nedsivning af husspildevand arbejdsdage Jordvarmebekg. Tilladelse til jordvarmeanlæg 3-6 uger Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter Miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4 Jordforureningsloven Fristerne gælder fra sagerne er fuldt oplyste. Miljøgodkendelse af virksomheder 2-4 måneder Der er stor variation i virksomhedernes og ansøgningernes omfang og kompleksitet, og der kan undtagelsesvist være bevo for at overskride fristen. Spildevand Tilslutningstilladelser til industri Sagsbehandlingsfrister 1 2 måneder Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet, og der kan undtagelsesvis være behov for at. 8 Tilladelse til ændret anvendelse af forurenet areal 8 uger Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet. Sagsbehandlingstiden er inkl. regionens 4 ugers høringsfrist. 50 Flytning af forurenet jord (anmeldeordning) 1-10 arbejdsdage Der er en lovmæssig fastsat frist på 4 uger Husdyrloven 10 Tilladelse til etablering, udvidelse el. ændring af husdyrbrug med mindre end 75 DE 11 Tilladelse til etablering, udvidelse el. ændring af husdyrbrug mellem 75 og 250 DE 12 Tilladelse til etablering, udvidelse el. ændring af husdyrbrug større end 250 DE 16 Godkendelse af arealer til udspredning af husdyrgødning Naturbeskyttelsesloven 65 Dispensation til tilstandsændringer i 3- beskyttede arealer Byggeloven 6 mdr. Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet. 6 mdr. Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet. 9 mdr. Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet. 6 mdr. Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet uger Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet. Sagsbehandlingstiden kan derfor variere. Side 18

20 Byggetilladelser og anmeldelsessager Byggeloven Anmeldelsessager: 5-10 arbejdsdage Parcelhuse: 20 arbejdsdage Erhvervsbyggeri: 4-6 uger Det forudsættes, at sagen er fuldt oplyst, ikke kræver dispensation og ligger inden for rammerne af byggeretten, jf. BR 08. Bemærkninger til sagsbehandlingstid på byggetilladelser/anmeldelser Esbjerg Kommunes sagsbehandlingstid på byggesager afhænger af, hvad du søger om. Ovenfor kan du se de sagsbehandlingstider, der er gældende for øjeblikket. De angivne tider regnes fra modtagelse af et fyldestgørende og komplet materiale. Esbjerg Kommune yder generel vejledning i forhold til den gældende lovgivning på byggelov og planlov. Det er altså muligt at få en dialog med en sagsbehandler omkring dit konkrete projekt. Du skal dog være opmærksom på, kommunen ikke kan give dig løsningerne men blot udlægge reglerne og at det generelt kan anbefales at tage kontakt til en rådgiver, det være sig ingeniør, arkitekt el. lign. Rådgivere kan med fordel indgå en dialog med kommunen i forhold til planmæssige og brandtekniske forhold, for på den måde at sikre at ansøgningsmaterialet lever op til byggelovens krav. Forhold der kan betyde en forsinkelse af sagsbehandlingen Der kan være forhold ved dit byggeprojekt der betyder at sagsbehandlingstiden forlænges. Det kan være: naboorientering ved helhedsvurdering/dispensation i forhold til Bygningsreglement BR 08/lokalplan skovbyggelinie manglende oplysninger høring hos andre myndigheder Side 19

21 Teknik & Forsyningsudvalget Lov Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger Overkørselstilladelser 15 arbejdsdage Husnummerering 15 arbejdsdage Krydsningstilladelser (under vandløb) 15 arbejdsdage Sagerne tager normalt mindre end 15 arbejdsdage. Udlån af offentlige arealer 2 arbejdsdage Side 20

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Kodeks for god sagsbehandling... 2 Sagsbehandlingsfrister for Social- og Sundhedsforvaltningens områder... 3 Sagsbehandlingsfrister

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune Budget 2014 Side 71 0B60.10 Bevillingsområde Det specialiserede socialområde:... 102.721 B.60.10.05 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 7.501 Udgifter til forebyggende indsats

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 er Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 Indhold 2-hjulet cykel med hjælpemotor... 3 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 4 Aflastningsophold... 5 Albuestok... 6 Alkoholbehandling... 7 Arm- og benproteser...

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere