Sagsbehandlingsfrister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsbehandlingsfrister"

Transkript

1 Sagsbehandlingsfrister

2 Sagsbehandlingsfrister: Indholdsfortegnelse Økonomiudvalg side 2 Arbejdsmarkedsudvalg side 5 Socialudvalget side 8 Sundhed & Omsorgsudvalget side 11 Børn & Familieudvalget side 14 Kultur & Fritidsudvalget side 17 Plan & Miljøudvalget side 18 Teknik & Forsyningsudvalget side 20 Bemærk: Når en frist måles i arbejdsdage forstås hverdage, hvor der er åbent på de administrative kontorer. 18. maj 2010 Side 1

3 Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister for Beredskabsområder Økonomiudvalget Lov Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger Generelt Opmærksomheden henledes på at svarfristen ikke er ensbetydende med udstedelse af tilladelse, der kan være andre myndigheder som skal høres i sagen. Det kan være at der skal fremsendes supplerende materiale Sagsbehandling om nye bygninger med offentlige beskyttelsesrum Sagsbehandling om sikringsrum Murgennembrydninger Lov om beskyttelsesrum 5 arbejdsdage 5 arbejdsdage 5 arbejdsdage Side 2

4 Vandforsyning til brandslukning Brandteknisk sagsbehandling Beredskabsloven Bek. om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. 5 arbejdsdage 5 arbejdsdage Bek. angående udtørring af bygninger og udryddelse af husbukke m.v. ved indblæsning af varm luft fra transportable anlæg. Bek. om brug af ild og lys m.v. Bek. om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (Grossister/festfyrværkere). 5 arbejdsdage Bek. om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (Detail/festfyrværkere). Bek. om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet. 1 måned Side 3

5 Brandteknisk byggesagsbehandling Diverse bekendtgørelser Om træbearbejdning og træoplag Om plast Om korn- og foderstofvirksomhed 2 måneder Om brandværnsforanstaltninger ved fremstilling og oplagring af mel Om visse brandfarlige virksomheder og oplag Om brandfarlige væsker Om F-gas (flaskegas) Om sprøjtemaling og lakering med brandfarlige væsker Brandteknisk byggesagsbehandling Beredskabsloven Beredskabsloven 2 måneder Side 4

6 Arbejdsmarkedsudvalget Lov Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger Introduktionsydelse Integrationsloven 10 arbejdsdage Kontanthjælp (løbende hjælp) Aktivloven 15 hverdage efter fremmøde i Jobcentret Ledighedsydelse Aktivloven 10 arbejdsdage Repatriering (tilbageflytning til hjemlandet) Repatrieringsloven 6 uger Fristen er fastsat i henhold til 10 i bkg. 743/2009 om en aktiv beskæftigelsesindsats. Visitation af Lov om aktiv socialpolitik 10 arbejdsdage revalideringstilbud, herunder erhvervsrettede afklaringsforløb Visitation til fleksjob Lov om aktiv beskæftigelsesindsats a) 3 måneder a) Såfremt borgerens arbejdsevne er b) Individuel frist dokumenteret fastsættes 3 måneder fra b) Der kan ikke sættes en generel frist fra modtagelsen af ansøgningen borgeren søger om visitation til fleksjob og til der er truffet en afgørelse i de tilfælde, hvor borgerens arbejdsevne ikke er endeligt dokumenteret. * Revalidering Lov om aktiv socialpolitik 3 måneder Hjælp til etablering af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 3 måneder selvstændig virksomhed Stillingtagen til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 10 arbejdsdage beskæftigelsestilbud Følgeudgifter til revalidering Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 1 måned Sygedagpenge Sygedagpengeloven 1 måned Dog sendes afslag inden 2 uger. Dagpenge til forældre med Barselsloven 1 måned alvorligt syge børn Side 5

7 Barselsdagpenge (herunder aftale om afvikling af forældreorlov) Sager om forhøjelse af pension efter de gamle regler Barselsloven Lov om højeste, mellemste, forhøjet og almindelig førtidspension 1 måned 3 måneder Pension Lov om social pension a) 3 måneder a) Såfremt borgerens arbejdsevne er dokumenteret og der kan træffes afgørelse om, at sagen overgår til behandling jfr. lov om social pension 18 eller at borgeren ønsker at der træffes afgørelse på det foreliggende grundlag, jfr. lov om social pension 17, stk. 1. b) Individuel frist b) Der kan ikke sættes en generel frist fra fastsættes 3 måneder fra borgeren søger om førtidspension og til der er modtagelsen af ansøgningen truffet en afgørelse i de tilfælde, hvor borgerens arbejdsevne ikke er endeligt dokumenteret ** Gældende frist er 3 måneder for alle sagstyper. *Det er en betingelse for visitation til fleksjob, at borgerens arbejdsevne varigt er begrænset samt at alle relevante tilbud efter LAB-loven samt andre foranstaltninger har været afprøvet (medmindre det er åbenbart formålsløst) med henblik på at bringe eller fastholde borgeren i ordinær beskæftigelse, jf. LAB 69 og 70. I den forbindelse skal mulighederne for støtte med henblik på ordinær beskæftigelse efter den sociale eller anden lovgivning være udtømt, herunder revalidering, hjælpemidler, personlig assistance mv. I nogle tilfælde vil en arbejdsevne kunne tage år endeligt at afklare, da helbredsforholdene løbende kan ændres, udviklingsmulighederne ikke kan udtømmes og arbejdsevnen ikke er stationær. Derudover kan der ligge lange behandlingsforløb, herunder ventetid, forud for en nærmere afklaring af borgerens arbejdsevne. **Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension, at borgerens arbejdsevne varigt er nedsat samt at borgeren ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende. Det vil sige at mulighederne for selvforsørgelse via fx revalidering og fleksjob skal være udtømte, jf. lov om social pension 16. I den forbindelse skal mulighederne for støtte med henblik på at blive selvforsørgende efter den sociale eller anden lovgivning være udtømt, herunder hjælpemidler, personlig assistance mv. I nogle tilfælde vil en arbejdsevne kunne tage år at afklare endeligt, da helbredsforholdene løbende kan ændres, udviklingsmulighederne ikke kan udtømmes og arbejdsevnen ikke er stationær. Derudover kan der ligge lange behandlingsforløb, herunder ventetid, forud for en nærmere afklaring af borgerens arbejdsevne. Side 6

8 Generelle bemærkninger: Fristerne er fastsat ud fra en vurdering af, at 80 % af sagerne kan afgøres inden for den fastsatte frist. Fristlængderne regnes fra modtagelsen af ansøgningen og indtil afgørelsen er truffet. Derudover skal forventes tid til effektueringen af afgørelsen f. eks. udbetaling via NEM-konto. I mange sager vil der være behov for at indhente lægelige oplysninger. Tidsforbruget hertil er vanskeligt at fastsætte. Det vil bero blandt andet på karakteren/kompleksiteten af de oplysninger, der skal indhentes og ventetider hos forskellige læger/speciallæger. Side 7

9 Socialudvalget Lov Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger Aflastning SL 84 2 måneder Hjælp, omsorg eller støtte til udvikling af færdigheder SL 85 2 måneder Tilbud om beskyttet SL måneder beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud SL måneder Midlertidigt ophold i boform SL måneder Varigt ophold i boform SL måneder Igangsætning af hjælp til større ændringer i boligindretning SL måneder Vedrører personer over 18 og under 67 år. Sager vedr. personer under og over denne alder behandles af andre udvalg. Sagsgangen er, at ansøger vurderes i forhold til om vedkommende tilhører målgruppen ifølge SL 116. Efterfølgende udarbejdes indstillingsskema sagsbehandling voksen boligsag som indstilles til større boligændring. Skemaet sendes til Hjælpemiddelcentralen, der efterfølgende afdækker behov for boligændring og iværksætter undersøgelse af hvilken form for bedste og billigste boligændring, der kan tilgodese ansøgers nedsatte funktionsevne. Hjælperordningen SL 96 2 måneder Side 8

10 Hjælp i særlige tilfælde: Enkeltudgifter, Sygebehandling, Særlig hjælp vedr. børn, Flytning, Hjælp vedr. forsørgelsessvigt, Hjælp til deltagelse i introduktionsprogrammer Aktivlovens kap 6 Integrationslovens kap arbejdsdage Gældende frist er 2 uger. (uændret) Derudover er indsatsen i dag fremrykket ved at der tilbydes rådgivning på Esbjerg Rådhus i en vagtordning, der bemandes af sagsbehandlere på skift på den måde prioriteres indsatsen allerede ved borgerens henvendelse, således at de borgere, der akut har brug for og er berettiget til hjælp, typisk afgøres straks mens øvrige borgere vejledes i forhold til afgørelsens udfald og herefter sagsbehandles inden for ca. 10 arbejdsdage. Kropsbårne hjælpemidler SL uger Tandbehandling Aktivlovens 82 Integrationslovens 36 3 måneder Gældende frist er 14 dage. (Er ikke muligt at overholde). Foreslås ændret til 3 måneder. Sagsbehandlingen er langvarig: Ved ansøgning er der som oftest brug for pris/behandlingsoverslag fra borgerens egen tandlæge, der herefter vurderes ved kommunens tandlægekonsulent som oftest skal indhente yderligere oplysninger ved borgerens tandlæge, inden der kan afgives en udtalelse over om den foreslåede behandling og pris er rimelig og nødvendig. Efterlevelseshjælp Aktivlovens kap 10 1 måned Ledsageordning Servicelovens 97 2 måneder Hjælp til individuel befordring Servicelovens uger Side 9

11 Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Servicelovens måneder Der er lovkrav om udarbejdelse af funktionsevnevurdering, der efterfølgende skal godkendes af ansøger. Jævnligt vil der derefter være behov for at indhente yderligere oplysninger fra læge, sygehus, apotek o.l. Handicapkørsel Trafiklovens 11 2 måneder Støtte til bil p.g.a. handicap Servicelovens måneder herunder afgiftsfritagelse. På grund af ventetider ved de instanser, der skal medvirke ved behandlingen af ansøgningen kan sagsbehandlingstiden variere. (Kørekort: Sagsbehandlingstid på 4 måneder, Hjælpemiddelcentralen: Kan være ventetid på op til 2 måneder, derudover ventetid på speciallægeerklæringer). Generelle bemærkninger: Fristerne er fastsat ud fra en vurdering af, at 80 % af sagerne kan afgøres inden for den fastsatte frist. Fristlængderne regnes fra modtagelsen af ansøgningen og indtil afgørelsen er truffet. Derudover skal forventes tid til effektueringen af afgørelsen f. eks. udbetaling via NEM-konto. I mange sager vil der være behov for at indhente lægelige oplysninger. Tidsforbruget hertil er vanskeligt at fastsætte. Det vil bero blandt andet på karakteren/kompleksiteten af de oplysninger, der skal indhentes og ventetider hos forskellige læger/speciallæger. Side 10

12 Sundhed & Omsorgsudvalget Lov Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger Til afgørelse Praktisk hjælp Serviceloven 83 5 arbejdsdage til afgørelse + 5 arbejdsdage til igangsætning Personlig pleje Serviceloven 83 5 arbejdsdage til afgørelse + igangsætning Der tages forbehold for den ekstra tid der kan gå med indhentning af helbredsoplysninger, udredning o.l. Kan ved akutte behov iværksættes straks Madservice Serviceloven 83 stk 2 5 arbejdsdage Kan ved akutte behov iværksættes straks Aflastning / Afløsning i Serviceloven 84 5 arbejdsdage Kan ved akutte behov iværksættes straks hjemmet Dagtilbud Serviceloven arbejdsdage Til afgørelse aktivitet og aflastning Træning Serviceloven arbejdsdage til afgørelse + 20 arbejdsdage til igangsætning Kan ved akutte behov iværksættes straks. Når træningen er en del af et forløb efter genoptræning jf. Sundhedsloven følges den faglige vurdering i slutstatus Kontant tilskud til personlig Serviceloven 95 1 måned Til afgørelse hjælper Midlertidigt ophold i plejebolig Servicelovens arbejdsdage Kan iværksættes akut ved behov og plads eller opnoteres på venteliste Boligindretning- ikke komplekse sager Serviceloven måneder til afgørelsen Boligindretning- komplekse sager (over 67 år) Serviceloven 116 borgeren orienteres løbende Borgeren er løbende inddraget i processen Hjælpemidler og Forbrugsgoder Servicelovens 10, 112 & døgn Akutte behov eks. vis nødkald, pleje o.l. (akutdepoter) Side 11

13 Hjælpemidler og Forbrugsgoder Hjælpemidler og Forbrugsgoder Særligt informationsteknologiske hjælpemidler Servicelovens 10, 112 & arbejdsdage Pleje hjælpemidler, nødkald, mobilitetshjælpemidler i hjemmet o.l. Servicelovens 10, 112 & uger Øvrige hjælpemidler- der tages forbehold for evt. leveringstid fra leverandør Servicelovens 10, 112 & måneder Optiske synshjælpemidler Servicelovens 10, 112 & måneder Pasning af nærtstående med Servicelovens arbejdsdage Til afgørelse handicap eller alvorlig sygdom (orlov) Pasning af døende (terminalordning) Serviceloven arbejdsdage Til igangsætning af hjælpen. Ved akutte behov igangsættes hjælpen straks. Plejebolig Lov om almene boliger 5 lov om leje af almene boliger arbejdsdage Til afgørelse. Opnoteres på venteliste. Plejeboliggarantien på 2 mdr. gælder når borgeren søger alle relevante boliger. Ældrebolig Lov om almene boliger 5 lov om leje af almene boliger arbejdsdage Til afgørelse Opnoteres på venteliste Omsorgstandpleje Tandpleje for Ældre 1 måned Til afgørelse Andre indsatsområder Nedenstående områder er medtaget, selv om det ikke er et krav efter Retssikkerhedsloven, men fordi det er en værdifuld information til borgerne Genoptræning Sundhedsloven arbejdsdage Til første kontakt med borgeren eller følger anvisningen i genoptræningsplanen Kommunikationscentrets indsatser: Side 12

14 Undervisning og rådgivning/vejledning af voksne med funktionsnedsættelser indenfor tale-, syns- og høreområdet Lov om Specialundervisning for Voksne 12 arbejdsdage Side 13

15 Børn & Familieudvalget Lov Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger Dagtilbud Optagelse på venteliste til Dagtilbudsloven 10 arbejdsdage dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave, aldersintegreret daginstitution) Kommunetilskud vedr. frit Dagtilbudsloven 10 arbejdsdage valg af dagtilbud på tværs af kommunegrænser Tilskud til privat pasning (fritvalgsordning) Dagtilbudsloven 10 arbejdsdage Økonomisk tilskud i dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave, aldersintegreret daginstitution) Dagtilbudsloven Visitation til særlige dagtilbud Dagtilbudsloven til børn Pædagogisk friplads i Dagtilbudsloven dagtilbud Skole Sagsbehandlingsfrister 6 uger 1 måned 3 måneder Specialtandpleje, visitering Sundhedsloven arbejdsdage Oftest max. 5 arbejdsdage Sygebefordring af elever til/fra folkeskoler Sygebefordring af elever i ungdomsuddannelse Folkeskoleleloven 26 Lov om befordringsrabat til uddannelses-søgende i ungdomsuddannelser m.v skoledage 2 skoledage Side 14

16 Kommunalt tilskud til elever på specialefterskoler Kommunal beslutning 10 arbejdsdage Familie Afklaring af om et barn må antages at trænge til særlig støtte (dvs. afklaring af om der skal foretages en undersøgelse efter serviceloven 50) Lov om social service 15 arbejdsdage 50-undersøgelsen skal være afsluttet senest 4 mdr. fra kommunen bliver opmærksom på, at barnet/den unge kan have et særligt behov for støtte Afgørelse om anbringelse på baggrund af afsluttet 50- undersøgelse Ansøgning om hjemmetræningsordning 32, stk. 6 Merudgifter pga. børns handicap Tabt arbejdsfortjeneste p.g.a. børns handicap Lov om social service 15 arbejdsdage Lov om social service 15 arbejdsdage Udarbejdelse af oversigt over arbejdsgange og opstart af procesforløb. 4 måneder (Incl. ovenstående 15 arbejdsdage) Udarbejdelse af 50-undersøgelse, indhentelse af relevante oplysninger fra fagpersoner. ( 50- undersøgelsen skal være afsluttet senest 4 mdr. fra kommunen bliver opmærksom på, at barnet/den unge kan have et særligt behov for støtte.) 6 uger Forelæggelse til afgørelse for visitationsteamet. 15 arbejdsdage Udarbejdelse af afgørelse. Lov om social service 6 uger Uændret Lov om social service 6 uger Uændret Side 15

17 Afklaring vedr. berettigelse til større boligændringer 116 (under 18 år) Lov om social service 8 uger Det skal afklares, om barnet/den unge er omfattet af målgruppen i serviceloven 116. Ergoterapeuterne udarbejder behovsbeskrivelse/indstillingsskema. Side 16

18 Sagsbehandlingsfrister Kultur & Fritidsudvalget Lov Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger Regler om tilskud (lederuddannelsestilskud, medlems- og grundtilskud, lokaletilskud) samt om lån af lokaler for frivillige folkeoplysende foreninger Folkeoplysningsloven Fristerne fremgår af Foreningsguiden, som der henvises til. Link til Foreningsguiden: Side 17

19 Plan & Miljøudvalget Lov Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger Miljøbeskyttelsesloven Spildevandsbekg. Tilladelse til nedsivning af husspildevand arbejdsdage Jordvarmebekg. Tilladelse til jordvarmeanlæg 3-6 uger Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter Miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4 Jordforureningsloven Fristerne gælder fra sagerne er fuldt oplyste. Miljøgodkendelse af virksomheder 2-4 måneder Der er stor variation i virksomhedernes og ansøgningernes omfang og kompleksitet, og der kan undtagelsesvist være bevo for at overskride fristen. Spildevand Tilslutningstilladelser til industri Sagsbehandlingsfrister 1 2 måneder Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet, og der kan undtagelsesvis være behov for at. 8 Tilladelse til ændret anvendelse af forurenet areal 8 uger Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet. Sagsbehandlingstiden er inkl. regionens 4 ugers høringsfrist. 50 Flytning af forurenet jord (anmeldeordning) 1-10 arbejdsdage Der er en lovmæssig fastsat frist på 4 uger Husdyrloven 10 Tilladelse til etablering, udvidelse el. ændring af husdyrbrug med mindre end 75 DE 11 Tilladelse til etablering, udvidelse el. ændring af husdyrbrug mellem 75 og 250 DE 12 Tilladelse til etablering, udvidelse el. ændring af husdyrbrug større end 250 DE 16 Godkendelse af arealer til udspredning af husdyrgødning Naturbeskyttelsesloven 65 Dispensation til tilstandsændringer i 3- beskyttede arealer Byggeloven 6 mdr. Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet. 6 mdr. Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet. 9 mdr. Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet. 6 mdr. Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet uger Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet. Sagsbehandlingstiden kan derfor variere. Side 18

20 Byggetilladelser og anmeldelsessager Byggeloven Anmeldelsessager: 5-10 arbejdsdage Parcelhuse: 20 arbejdsdage Erhvervsbyggeri: 4-6 uger Det forudsættes, at sagen er fuldt oplyst, ikke kræver dispensation og ligger inden for rammerne af byggeretten, jf. BR 08. Bemærkninger til sagsbehandlingstid på byggetilladelser/anmeldelser Esbjerg Kommunes sagsbehandlingstid på byggesager afhænger af, hvad du søger om. Ovenfor kan du se de sagsbehandlingstider, der er gældende for øjeblikket. De angivne tider regnes fra modtagelse af et fyldestgørende og komplet materiale. Esbjerg Kommune yder generel vejledning i forhold til den gældende lovgivning på byggelov og planlov. Det er altså muligt at få en dialog med en sagsbehandler omkring dit konkrete projekt. Du skal dog være opmærksom på, kommunen ikke kan give dig løsningerne men blot udlægge reglerne og at det generelt kan anbefales at tage kontakt til en rådgiver, det være sig ingeniør, arkitekt el. lign. Rådgivere kan med fordel indgå en dialog med kommunen i forhold til planmæssige og brandtekniske forhold, for på den måde at sikre at ansøgningsmaterialet lever op til byggelovens krav. Forhold der kan betyde en forsinkelse af sagsbehandlingen Der kan være forhold ved dit byggeprojekt der betyder at sagsbehandlingstiden forlænges. Det kan være: naboorientering ved helhedsvurdering/dispensation i forhold til Bygningsreglement BR 08/lokalplan skovbyggelinie manglende oplysninger høring hos andre myndigheder Side 19

21 Teknik & Forsyningsudvalget Lov Sagsbehandlingsfrist Bemærkninger Overkørselstilladelser 15 arbejdsdage Husnummerering 15 arbejdsdage Krydsningstilladelser (under vandløb) 15 arbejdsdage Sagerne tager normalt mindre end 15 arbejdsdage. Udlån af offentlige arealer 2 arbejdsdage Side 20

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Lov Område Frister Bemærkninger Personale og HR Forvaltningsloven 19 Vurdering af tilbagebetalingssag 1 uge Forvaltningsloven 19 Vurdering af grundlag for en skriftlig advarsel 1

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune 1 Kragelund Plejecenter er ganske nyt - men der er stadig plads til gammel teknologi. Telefonen er dog kun udstillet, den er ikke i funktion. Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne.

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens, den 7. februar 2012 Sags id: 11/39365 Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens kommune stræber efter at være en kommune med høj kvalitet i såvel vores

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed LOV OM SOCIAL SERVICE Personlig hjælp og pleje, aflastning, madudbringning, m.m. Hjælpemidler og forbrugsgoder: Nye ansøgninger Fornyelse af tidligere ansøgninger

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Sagsbehandlingstider på s område. Indledning. I retssikkerhedsloven 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid,

Læs mere

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 MÅL FOR SAGSBEHANDLING Generelle mål for behandling af henvendelser Henvendelser fra borgere besvarer administrationen

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Lov Område Nuværende Bemærkninger sagsbehandlingstider Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2 uger nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Norddjurs Kommune har vedtaget tidsfrister for visitation og levering af hjælp indenfor forskellige områder. Hvis tidsfristerne ikke overholdes,

Læs mere

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE 1 MÅL FOR SAGSBEHANDLING Generelle mål for behandling af henvendelser Henvendelser fra borgere besvarer administrationen normalt inden for fem arbejdsdage

Læs mere

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Lov Område Nuværende sagsbehandlingstider Lovbestemt frist Bemærkninger Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2-3 dage Nej nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Ret til en koordinerende 4 uger sagsbehandler - aktivitetsparate u/o 30 år ( 18 a) Udskrivningsmentor fra psykiatrisk

Ret til en koordinerende 4 uger sagsbehandler - aktivitetsparate u/o 30 år ( 18 a) Udskrivningsmentor fra psykiatrisk Sagsbehandlingsfrister Dato 16. juni 2014 Afdeling Sagstype Frist Borgmesterkontoret Alle Foreløbigt eller endeligt svar indenfor IT Alle Foreløbigt eller endeligt svar indenfor Økonomi og Løn Alle Foreløbigt

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Kodeks for god sagsbehandling... 2 Sagsbehandlingsfrister for Social- og Sundhedsforvaltningens områder... 3 Sagsbehandlingsfrister

Læs mere

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Skemaet er opdelt efter den lovgivning, sagsområdet hører under. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud om vejledning og opkvalificering

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Mariagerfjord Kommune

Sagsbehandlingsfrister for Mariagerfjord Kommune Sagsbehandlingsfrister for Mariagerfjord Kommune Alle henvendelser visiteres efter en vurdering af sagernes indhold og kompleksitet og ud fra dette foretages en individuel prioritering. Nogle sager indeholder

Læs mere

Område Afdeling Lov Tid. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering

Område Afdeling Lov Tid. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering Sagsbehandlingstider Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæring) Udenlandske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæring)

Læs mere

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det 2014 Sundhedsudvalget Lov om social service Ansvarligt fagchefområde Generel Bostøtte - voksne 85 Social- og Borgerservice 4 uger* 1 måned Handicaphjælpsordning/BPA

Læs mere

Tidsfrister for afgørelser på det sociale område

Tidsfrister for afgørelser på det sociale område Tids for afgørelser på det sociale område Retssikkerhedsloven: 3 Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Sagsbehandlingstider 2015

Sagsbehandlingstider 2015 Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Sekretariat og digitalisering 7 dage Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæringsering Sekretariat og digitali-

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne UDKAST 14. marts 2007 Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne Assens Byråd har i målsætningerne for vision 2010 for Assens kommune fastlagt, at Assens skal være en

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Opgørelse af sagstyper på ældreområdet, hvor gældende svarfrister ikke blev overholdt i 2015 og 2016

Opgørelse af sagstyper på ældreområdet, hvor gældende svarfrister ikke blev overholdt i 2015 og 2016 Opgørelse af sagstyper på ældreområdet, hvor gældende svarfrister ikke blev i 2015 og 2016 Visitationen Støtte og Omsorg og Visitationen Afklaring og Forebyggelse Bilag 2 borger kan eksempelvis være manglende

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Sagsbehandlingsfrister Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune Aktindsigt dage Staben Byrådssekretariat Henvendelser til borgmesteren Reservation af parcelhusgrund uger Staben Byrådssekretariat dage Staben Byrådssekretariat Huslejenævn/beboerklage nævn Staben Byrådssekretariat

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2012 Sidst revideret den 20. december 2011 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for,

Læs mere

Område Afdeling Lov Tid. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering

Område Afdeling Lov Tid. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering. Sekretariat og. digitalisering Sagsbehandlingstider Område Afdeling Lov Tid Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæring) Udenlandske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæring)

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Nogle gange vil du få en hurtigere, end der står herunder. Andre gange kan der gå længere tid. Det kan for eksempel være i særligt

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister Børn og unge med handicap (Lov om social service) Ny sagsbehandlingsfrister

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Odsherred Kommune

Sagsbehandlingstider i Odsherred Kommune i Odsherred Kommune Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Borgmesterklager/henvendelser Sekretariat og Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæring) Udenlandske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæring)

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Differentierede frister indenfor den enkelte paragraf i tunge mindre tunge sager Bilag 1. Forslag begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Sagstype Hjælp til enkeltydelser, 81(Lov om aktiv

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet

Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Frister for afgørelser på Beskæftigelsesområdet Sagsnr. 10/3027 Resumé Retssikkerhed og Administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) fastsætter, at en kommune skal behandle spørgsmål om hjælp

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Center: Børn & Læring (B), Sundhed & Omsorg (S), Arbejdsmarked (A). UDK = Udbetaling Danmark Dato: 1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Sæt 1.1.1 Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv.

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Servicecenter Hvalsø D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Dato: 11. september 2013 J.nr.: 12/8915 Høringsmateriale:

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Ansøgning om: i loven: Frist: Ændring: Ændringsårsag: Fagudvalg Center: Lovpligtig frist

Ansøgning om: i loven: Frist: Ændring: Ændringsårsag: Fagudvalg Center: Lovpligtig frist (Ændringer i forhold til skemaet fra 2016 er markeret med rød) Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2017 - fastsat i henhold til restsikkerhedslovens 3 om offentliggørelse af frist for behandling

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012

Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT 10-09-2012 Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012 Socialforvaltningen har i perioden 1. - 31. maj 2012 gennemført målinger

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den xx. maj 2013: Forkortelser: ARB = Arbejdsmarkedsudvaet SOC = Socialudvaet ÆLD = Ældreudvaet JC = Jobcentret BS = Borgerservice

Læs mere

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Overordnet visitationsramme Overordnet visiteres førtidspension ud fra gældende lovgivning, retspraksis samt udmeldte

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet

Sociale rettigheder. Lisjan Andersen Rigshospitalet Sociale rettigheder Lisjan Andersen Rigshospitalet Dagens indhold Hvor går jeg hen? Gode råd i kontakt til kommunen Arbejdsmarkedet Hjælpemidler Medicin og behandling Opsamling og evt. Hvor går jeg hen?

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Odsherred Kommune

Sagsbehandlingstider i Odsherred Kommune i Odsherred Kommune Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæring) Udenlandske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæring)

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Status på Reform om fleksjob og førtidspension. Af Anette Perós, Fagkonsulent og Tovholder i rehabiliteringsteamet

Status på Reform om fleksjob og førtidspension. Af Anette Perós, Fagkonsulent og Tovholder i rehabiliteringsteamet Status på Reform om fleksjob og førtidspension Af Anette Perós, Fagkonsulent og Tovholder i rehabiliteringsteamet Arbejdsmarked 9. december 2016 Aktivitetsparate opdeles i 3 indsatsgrupper UngeGuiden:

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. oktober 2017 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? PENSIONISTER, SYGE OG VOKSNE MED HANDICAP Hvornår får du svar? En oversigt over svarfrister og sagsbehandlingstider på det sociale område i Ishøj Kommune. For pensionister, syge og voksne med handicap

Læs mere