Færdighedstræning og Simulation. Status og fremtid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færdighedstræning og Simulation. Status og fremtid"

Transkript

1 Færdighedstræning og Simulation Status og fremtid

2 Denne rapport er udarbejdet for at give interessenter på sundhedsområdet og de sundhedsfaglige uddannelser i Region Nordjylland en baggrund for en overordnet strategi for medicinsk færdighedstræning og simulation et område i rivende udvikling tilpasset forandringer i sundhedssystemet og de moderne uddannelser. Maj 2013 I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand Kung Fu Tse Indholdsfortegnelse Indledning 2 Hvad er færdighedstræning og simulation? 3-4 Effekt af færdighedstræning og simulation 5 NordSim, Center for færdighedstræning og simulation 6 Mission og Vision for NordSim 7 Forskning og udvikling 7 Eksempler på aktiviteter i NordSim 8 Færdighedstræning og simulation en fremtidssikret helhed 9 NordSim NordSim år Opsummering 16 Litteraturliste Karen Lindorff-Larsen Lægelig leder 1

3 Indledning Sundhedsvæsenet i Region Nordjylland er i gang med en stor omstruktureringsproces, hvor fokus er rettet mod effektive, sikre og sammenhængende patientforløb. Den nye struktur kræver en høj grad af teamsamarbejde på tværs af specialer og professioner. Dette behov gælder for planlagte forløb, men bliver måske især åbenlyst i de nye fælles akutmodtagelser, hvor mange faggrupper og specialer skal arbejde sammen på en ny måde, der skal øge kvaliteten og effektiviteten af de akutte patientforløb. Det forudsætter en velkvalificeret og højt motiveret stab af medarbejdere, som blandt andet kan tiltrækkes, fastholdes og kvalificeres gennem uddannelsestilbud, der er målrettet de nye opgaver. I USA og andre steder i udlandet taler man om den såkaldte juli-effekt, hvor komplikationer og dødelig på hospitalerne stiger sammenfaldende med, at de nye læger kommer ud fra universiteterne og de lidt mere erfarne læger skifter rotation. Det har vist sig, at en effektiv del af forebyggelsen mod denne effekt er færdighedstræning og simulation som forberedelse til det kliniske arbejde. I Danmark har man heldigvis ikke påvist en sådan uheldig effekt, men færdighedstræning og simulation indbygges i stigende grad i alle moderne sundhedsuddannelser som et effektivt læringsredskab til at omsætte teoretisk viden til praktiske færdigheder. Dette gælder naturligvis også for lægeuddannelsen ved Aalborg Universitet, hvorfra vi netop i år modtager de første kandidatstuderende på Aalborg Universitetshospital. I forbindelse med det omfattende nye hospitalsbyggeri og den nye struktur kan simulationsområdet bidrage til at afdække latente trusler mod patientsikkerheden inden nye afdelinger tages i brug. Samtidigt kan forskellige indretningsmodeller og modeller for ressourceallokering afprøves, som det for eksempel er sket i Region Hovedstaden med projektet Fremtidens ambulatorium. Som det vil fremgå af det følgende er færdighedstræning og simulation således et redskab til At accelerere læring At forbedre teamsamarbejde og kommunikation At øge patientsikkerheden At forebygge utilsigtede hændelser At udvikle organisationen Derfor er det vigtigt for det nordjyske sundhedsvæsen at have en strategi, som tager højde for en rivende udvikling med stadigt stigende krav, efterspørgsel og faglig og teknisk udvikling på området. 2

4 Hvad er færdighedstræning og simulation? Færdighedstræning Ved færdighedstræning forstås træning enkeltvis eller i grupper, hvor specifikke procedurer kan øves og gentages under trygge og risikofri omstændigheder. Det kan dreje sig om træning i anlæggelse af drop eller udførelse af hjertemassage på simple fantomer, eller træning i komplekse færdigheder som for eksempel kikkertundersøgelser af mave-tarmkanalen på avancerede virtual reality simulatorer. Kun fantasien sætter grænser for, hvilke færdigheder, der kan trænes og der er en meget stor teknisk udvikling på området ikke mindst indenfor fantomer og simulatorer til træning af ultralydsscanning og minimalt invasive procedurer som ballonudvidelse af blodkar kikkertkirurgi og robotkirurgi. Den simulerede kirurgiske træning kan suppleres med operationer på bedøvede grise inden der gives tilladelse til superviserede indgreb på patienter. I Region Nordjylland og Region Midtjylland findes en ganske enestående uddannelsesorganisation for færdighedstræning i kirurgi. MIUC er et murstensløst uddannelsescenter etableret i 2006 i starten kun for læger under speciallægeuddannelsen i kirurgi, urinvejskirurgi og gynækologi. Organisationen beskæftigede sig i de første år med træning i kikkertkirurgi (laparoskopi), deraf navnet MIUC: Minimal Invasiv Udviklingscenter. Nu tilbydes der også kurser i åben kirurgi og i kikkertundersøgelser af tarmsystemet (endoskopi). Som sidste skud på stammen er der i Biomedicinsk Laboratorium på Aalborg Universitetshospital etableret mulighed for træning i robotkirurgi, hvor der foreløbigt er kurser for kommende og nyuddannede speciallæger i urinvejskirurgi og gynækologi. Der er en omfattende videnskabelig dokumentation for, at færdighedstræning er effektiv og at resultaterne kan overføres til klinisk praksis. Det gælder for eksempel for kikkertundersøgelse af tyktarmen, hvor læringskurven for en stor del kan henlægges til simulatoren, således at undersøgelsen første gang kan gennemføres på kortere tid, med større sandsynlighed for succes og med mindre ubehag for patienten. Set i det lys kan man spørge sig selv, om det i det hele taget er etisk forsvarligt at træne denne type procedure ved sædvanlig sidemandsoplæring uden forudgående færdighedstræning. Samstemmende hermed anvendes færdighedstræning i stigende omfang, men det er vigtigt at være opmærksom på, at der skal være en tidsmæssig sammenhæng med de tilsvarende opgaver i den kliniske virkelighed, idet samspillet mellem træningsindsatsen og arbejdstilrettelæggelsen i afdelingen spiller en afgørende rolle for effekten af træningen. 3

5 Simulation En metode til træning af kliniske problemstillinger - oftest akutte, hvor der udover det fagspecifikke indhold er fokus på teamsamarbejde og kommunikation. Simulation foregår så vidt muligt under virkelighedstro omstændigheder, men uden at udsætte mennesker for risiko. Træningen foregår i grupper, der ofte er tværfagligt sammensat, så de afspejler den virkelige situation. Træningen kan finde sted i et simulationslokale, hvor der for eksempel er mulighed for videooptagelse til den efterfølgende debriefing, eller den kan være i mere realistiske og daglige rammer på en operationsstue, i akutmodtagelsen, på fødegangen eller på børneafdelingen. Under alle omstændigheder er det vigtigt at simulationstræningen forestås af instruktøruddannet personale, dels med henblik på at bruge hensigtsmæssige scenarier, men især til den efterfølgende obligatoriske debriefing, hvor handlingsforløbet analyseres og hvor der uddrages personlige læringsmål. Simulationstræning er især velegnet til træning af komplekse teambaserede færdigheder som for eksempel modtagelse af den akut syge eller traumatiserede patient, genoplivning ved hjertestop og håndtering af andre akutte situationer, hvor teamsamarbejde og sikker inter professionel kommunikation spiller en væsentlig rolle. Patienten kan være et menneske, der spiller rollen eller en avanceret dukke, der efter behovet i scenariet kan være egnet til luftvejshåndtering, hjerte-lungeredning eller lignende. Dukken styres interaktivt af en operatør, således at den reagerer på behandlingstiltag med realistiske vitale parametre. Scenarierne tilrettelægges efter de ønskede læringsmål. Det kan for eksempel dreje sig om udvikling af viden og færdigheder i en organisation, bearbejdelse og forebyggelse af utilsigtede hændelser og forberedelse af nye arbejdsopgaver. 4

6 Effekt af færdighedstræning og simulation Effekten af et uddannelsestiltag kan anskues ud fra Kirkpatrick s model, hvor det mest basale niveau er, at den uddannelsestagende angiver et godt udbytte af uddannelseselementet, mens der på det øverste niveau kan demonstreres en gavnlig effekt for patienten, de pårørende eller samfundet. En stor del af dokumentationen for effekt af færdighedstræning og simulation ligger naturligt nok indenfor niveauerne opnåelse af viden og færdigheder og overførsel af viden og færdigheder til praktisk anvendelse i den kliniske hverdag. Det gælder for eksempel, som nævnt, effekt af træning i kikkertundersøgelser og kikkertkirurgi. Men der findes også studier, der demonstrer gavnlige effekter for organisationen og patienterne. For eksempel færre fejl, reduceret dødelighed efter hjertestop, reduceret dødelighed hos nyfødte efter genoplivning, reduceret antal nyfødte med lav apgar score og reduktion i antallet af infektioner efter anlæggelse af centralvenekateter. Det er desværre en kendsgerning, at der optræder mange fejl i sundhedsvæsenet. Nogle fejl kan relateres til systemet eller organisationen, men de fleste er menneskelige, og blandt disse spiller utilstrækkelig kommunikation en væsentlig rolle i mere end halvdelen af tilfældene. Kommunikationsfejl på operationsstuen eller i overleveringer er således vist at være korrelerede til et øget antal komplikationer efter kirurgi. Der er evidens for, at træning i teamkommunikation og teamsamarbejde kan reducere mængden af fejl. Simulationstræning i håndtering af akutte situationer omfatter netop træning i sikker inter professionel kommunikation og teamsamarbejde efter crisis ressource management modellen og kan således potentielt medvirke til reduktion af fejl også via dette aspekt. Færdighedstræning og simulation kan således bidrage til accelereret læring af simple og komplekse færdigheder, forbedret teamsamarbejde og kommunikation, reduktion af fejl og øget patientsikkerhed. Simulation kan være et værkstøj i bearbejdelse og forebyggelse af utilsigtede hændelser, og endelig kan simulation benyttes ved planlægning af ændringer eller nye tiltag i en organisation. 5

7 NordSim, Center for færdighedstræning og simulation NordSim blev etableret i 2012 gennem en fusion af Færdighedslaboratoriet og Center for Medicinsk Simulation. NordSim er beliggende i Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital. Udover de lokale aktiviteter er der en udadgående samlende og koordinerende funktion for alle regionens sygehuse og en biblioteksfunktion for udstyr og menneskelige ressourcer. Det fastansatte personale består aktuelt af en lægelig leder, en koordinator for færdighedstræningsområdet og en daglig leder af simulationscenteret. Derudover er der tilknyttet et stort antal læger og sygeplejersker, som medvirker til drift og udvikling af de mange kurser. NordSim råder over topmoderne udstyr til færdighedstræning og simulation. Der er etableret en styregruppe med repræsentation af alle interessenter. Den lægelige leder refererer til Aalborg Universitetshospitals lægefaglige direktør. I 2012 deltog cirka 1500 personer i en uddannelsesaktivitet i NordSim s regi. Aktiviteterne strækker sig fra færdighedstræning i små grupper til tværfaglig fuld skala simulation for kirurgisk og anæstesiologisk personale. Flere afdelinger benytter sig af NordSim s faciliteter i forbindelse med modtagelse af nyt personale og til regelmæssig tværfaglig teamtræning. Alle nyansatte læger i klinisk basisuddannelse kommer på 4 dages akut-kursus i løbet af de første uger af deres ansættelse. Der arrangeres en lang række kurser for anæstesipersonale, hjertestopteams, personale i de akutte modtageafdelinger og andre afdelinger lokalt på regionens sygehuse, hvor træningen foregår i vante og realistiske omgivelser. Der holdes færdighedskurser for lægestuderende fra Århus og Aalborg Universitet og endelig deltager NordSim i uddannelse for det præhospitale område og specialsygeplejerskeuddannelser. NordSim arrangerer desuden instruktørkurser for undervisere, en aktivitet, der påbegyndes i efteråret Der er mange fordele ved såkaldt in situ simulation, træning i vante omgivelser. Der trænes i henhold til den specifikke afdelings instrukser, der hermed testes for holdbarhed, ligesom kommunikationsveje og tilgængelighed af udstyr kan efterprøves. In situ træning trækker til gengæld store veksler på NordSim s ressourcer, idet der skal transporteres udstyr og undervisere og arrangeres en kompliceret logistik omkring kursusdeltagerne. For en lang række kurser er det dog hverken muligt eller hensigtsmæssigt at afholde dem decentralt. Det kan dreje sig om behov for udstyr, der ikke kan transporteres, eller kurser, hvor der er mange parallelle simulations- og træningsstationer og mange undervisere og facilitatorer. I den situation benytter NordSim sig ofte af at låne mere eller mindre egnede undervisningslokaler i Forskningens Hus, da enheden selv p.t. kun råder over 2 lokaler, der langt fra dækker kravene til et moderne simulationscenter på universitetshospitalsniveau. NordSim samarbejder med andre danske simulationscentre bl.a. SkejSim i Århus og DIMS i Herlev og deltager i et netværk for skandinaviske centre. Der er en stærkt stigende efterspørgsel efter færdighedstræning og simulation på alle niveauer. 6

8 Mission og Vision for NordSim Mission Vision At forbedre kvalitet og sikkerhed i patientbehandling gennem o Sundhedsfaglig færdighedstræning og simulation på alle uddannelsesniveauer såvel præ- som postgraduat o Udvikling af uddannelsestilbud til enkeltpersoner, tværfaglige teams, afdelinger, sygehuse eller uddannelsesinstitutioner o Tilknytning af højt kvalificerede undervisere og tilbud om train the trainers udvikling o Understøttelse af færdighedstræning og simulation på alle regionens sygehuse gennem videns deling, biblioteksfunktion for avanceret udstyr og assistance ved planlægning og gennemførelse af uddannelsestilbud på stedet At NordSim er kendt som en enhed der udvikler, koordinerer, befordrer og yder uddannelse på et højt professionelt niveau At NordSim gennem sit virke bidrager til styrkelse af tværfagligt patientorienteret teamsamarbejde, idet der er en sammenhæng i teamtræning uafhængigt af sundhedsfaglig profession og uddannelsesniveau At NordSim bidrager til udvikling i sundhedssektoren gennem aktiv deltagelse i forandringsprocesser At NordSim bidrager til evidensen og innovation på området gennem forskning At NordSim samarbejder med andre simulationscentre nationalt og internationalt om udvikling og forskning At NordSim er kendt for at være en åben, hjælpsom, venlig og kreativ vært og samarbejdspartner At NordSim er en arbejdsplads, hvor medarbejdere trives i et miljø baseret på åbenhed, gensidig respekt, venlighed, delegering af opgaver og ansvar, anerkendelse af indsats, mulighed for faglig og personlig udvikling og indflydelse på egen hverdag Forskning og Udvikling NordSim bidrager i dag til evidensen på området gennem igangværende forskning. Vi ønsker at styrke dette område, især med henblik på at identificere metoder, hvor der kan påvises en gavnlig effekt ikke blot på læring, men også for patienter og organisationen. I den forbindelse opdyrkes relationer med andre simulationscentre, og vi arbejder sammen med flere kliniske afdelinger om forskning. Vi ønsker ad hoc at tilknytte sundhedsfaglige forskere og lægestuderende. 7

9 Eksempler på aktiviteter i NordSim En fælles akut modtage afdeling ønsker at sikre sig, at hele personalet kender og anvender instruksen for tidlig opsporing af kritisk sygdom og en ny instruks for undersøgelse og behandling af sepsis (blodforgiftning). Samtidigt ønsker man at inddrage hele afdelingens personale inklusive fysioterapeuter og ergoterapeuter i modtagelsen af den akutte patient i spidsbelastede situationer. I samarbejde med nøglepersoner fra afdelingen udarbejdes simulationsscenarier om modtagelse af akutte patienter med mistænkt sepsis, hvor de nye instrukser og de forskellige professioner er tænkt ind. Der tilbydes instruktørkursus til lokale nøglepersoner, der kan deltage som undervisere. Der aftales datoer for regelmæssig in situ simulation indtil hele personalet har været igennem træningen. NordSim leverer nødvendigt udstyr og øvrige undervisere og facilitatorer. En kirurgisk afdeling ønsker at fokusere på kvaliteten af smertebehandling ved kikkertundersøgelse af tyktarmen. Nøglepersoner fra afdelingen opretter sammen med NordSim en ad hoc projektgruppe. Gruppen finder det vigtigt at arbejde med teamkommunikation og at sikre at personalet kan håndtere de få, men potentielt alvorlige situationer, hvor der indtræder en akut komplikation som følge af smertereaktion eller overmedicinering. Det besluttes at måle på effekten af det planlagte simulationsforløb ved at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse af den patientoplevede kvalitet ved kikkertundersøgelse før og efter interventionen. Der gennemføres et 3 dages simulationsforløb, hvor alle læger og sygeplejersker, der til dagligt arbejder med kikkertundersøgelser deltager i kort teoretisk undervisning og herefter i grupper på 4 medvirker i in situ simulationsscenarier, hvor der anvendes en simulator til kikkertundersøgelse, en figurant som patient og simulerede overvågningsparametre som puls, blodtryk og iltmætning. Træningen foregår på en lokal operationsstue. Der trænes teamkommunikation og teamsamarbejde samt håndtering af den akutte situation ud fra ABCDE principper. NordSim leverer udstyr og undervisere og afrapporterer spørgeskema undersøgelsen, der viser at der efter kurset er færre patienter, der oplever svære smerter ved kikkertundersøgelse af tarmen. Ultralydsscanning udført ved sygesengen af ikke radiologer vinder tiltagende udbredelse som et supplement til lægens objektive vurdering af den akutte patient. Er der tegn på indre blødning? Pumper hjertet effektivt? Fungerer afløbet fra nyrerne som det skal? Er årsagen til patientens akutte mavesmerter en udposning på hovedpulsåren? Ultralydsscanning er også et fantastisk værktøj til forståelse af anatomiske forhold for medicinstuderende, og på det helt enkle plan er ultralyd en stor hjælp, når det er vanskeligt at lægge drop for eksempel hos børn eller patienter i kemoterapi. Så skal der kun stikkes en gang. I Region Midtjylland udbydes kurser i Point of Care Ultralydsscanning via organisationen CECLUS (Center for Clinical Ultrasound). I Region Nordjylland er der foreløbigt et meget velanskrevet kursustilbud i FATE scanning (scanning af hjertet) for anæstesiologer. Der er meget stor efterspørgsel på kurser. NordSim etablerer et samarbejde med CECLUS og indkalder interessenter fra hospitalerne, universitetet, almen praksis og regionen til møde. Der planlægges deltidsfrikøb af en lægelig ressourceperson med henblik på etablering af et regionalt kursustilbud til hospitalsansatte læger, hjælp til fortsat implementering af ultralydsscanning som en integreret del af lægestudiet ved Aalborg universitet og samarbejde med almen praksis om anvendelse af ultralydsscanning af hjertet på projektbasis. NordSim stiller lokaler, undervisere, figuranter og udstyr til rådighed for kurser. 8

10 Færdighedstræning og simulation en fremtidssikret helhed I Region Nordjylland er der gjort en rigtig god begyndelse med etablering af NordSim, Biomedicinsk Laboratorium og med MIUC samarbejdet. Dette oplæg beskæftiger sig med NordSim, Center for færdighedstræning og simulation, men området skal betragtes som et interagerende hele. Det er vigtigt med fortsat samarbejde og udvikling, hvor ekspertisen og udstyret er samlet og med en udbygning, således at hele regionens behov kan dækkes også i fremtiden Der er ingen tvivl om, at området er i hastig vækst og udvikling og i tiltagende grad efterspørges i alle sundhedsuddannelser, i efter- og videreuddannelse af sundhedsfagligt personale og af ledere, der ønsker at teste og udvikle organisationen. Det er nødvendigt med en strategi, der sikrer området i det nye hospitalsbyggeri, men det er lige så vigtigt at der sker en udvikling indtil det nye universitetshospital står færdigt. NordSim Den største udfordring i perioden frem til det nye hospitalsbyggeri står færdigt er pladsmangel. NordSim har til huse i to lokaler med tilhørende kontorfaciliteter og minimal lagerplads i Forskningens Hus. Ved mange kurser er der brug for et større antal parallelle stationer, og der benyttes så forskellige lånte lokaler rundt om i huset og opstilles flere stationer i samme rum. Det giver anledning til forstyrrelse, langt fra optimale forhold for debriefing og ikke mindst et stort logistisk arbejde med at flytte tungt og uhåndterligt udstyr rundt i huset, stille det op og rydde væk. Samtidigt fører det ofte til forsinkelser i kursusprogrammet, da huset for udenforstående er svært at finde rundt i. Selvom det hidtil har været muligt at drive NordSim med disse pladsforhold, vil det derfor være hensigtsmæssigt at søge efter mere velegnede midlertidige lokaler enten ved en omrokering i Forskningens Hus eller ved en udflytning til en anden lokalitet på eller i umiddelbar tilslutning til hospitalet. 9

11 Med hensyn til staben ønsker NordSim i 2013 at ansætte en logistisk teknisk medarbejder til at varetage opgaver i forbindelse med vedligeholdelse af udstyr og transport, opsætning og nedtagning af udstyr ved kurser på de øvrige matrikler i regionen. Efterhånden ønsker NordSim desuden at tilknytte en halvtidsansat sygeplejerske til deltagelse i planlægning og afvikling af kurser samt en stab af tilknyttede lægestuderende til afvikling af kurser (figuranter, styring af dukker i henhold til udvikling i scenarier, undervisere og superbrugere på studenterdrevne kurser). Der er et stort behov for sekretariatsbistand til kursusdrift, vedligeholdelse af hjemmeside, kursusevaluering og opgaver i forbindelse med forskning. Endelig ønsker NordSim at kunne deltids frikøbe en læge i begrænsede perioder med henblik på igangsætning af specifikke projekter. Med henblik på in situ færdighedstræning og simulation på regionens øvrige sygehuse vil det være hensigtsmæssigt at der på hver enhed deltidsansættes en koordinator, der affilieres NordSim, og at der findes egnede lokaler på stedet. NordSim år 2020 I det følgende beskrives et ideelt scenarie for organisering af færdighedstræning og simulation, når det ny hospitalsbyggeri i Aalborg tages i brug i NordSim er beliggende som en samlet enhed i Forsknings- og Uddannelsesbygningen på Aalborg Universitetshospital i tæt relation til Sund byggeriet og i kort gåafstand fra Biomedicinsk Laboratorium. Der er etableret et fælles sekretariat for NordSim, Biomedicinsk Laboratorium og MIUC. Der er ansat en medarbejderstab med indsigt og uddannelse indenfor medicinsk pædagogik og logistik og teknik medarbejder. Medarbejderne og ad hoc tilknyttede personer er ansvarlige for at området udvikles gennem forskning. Der er ad hoc tilknyttet en stab af sundhedsfaglige undervisere og lægestuderende til at drive kurserne. På regionens øvrige hospitaler er der oprettet mindre enheder, der består af egnede lokaler, basalt udstyr og en deltidsansat koordinator, der for det medicinsk pædagogiske arbejdsområdes vedkommende refererer til NordSim med henblik på at sikre en ensartet høj kvalitet på området i hele regionen. Denne struktur har blandt andet den fordel, at indkøb af udstyr foregår centralt, så der ikke foretages unødvendige investeringer. Koordinatorens opgaver er blandt andet logistik i forbindelse med in situ træning på eget hospital, kursus facilitering og planlægning i samarbejde med NordSim og lokale interessenter. Den tætte relation til Sund byggeriet tilgodeser færdighedstræning og simulation som en integreret del igennem hele lægestudiet. Tværfaglig simulationsbaseret undervisning for lægestuderende og sygeplejerskestuderende skal indgå. Sundhedsteknologi vil potentielt også være en væsentlig partner indenfor udvikling og forskning. NordSim vil være beliggende tæt på aktive forskningsmiljøer og på området lægelig uddannelse, hvor den uddannelseskoordinerende overlæge og dennes stab vil være væsentlige samarbejdspartnere. NordSims faciliteter vil kunne anvendes i forbindelse med afholdelse af møder og kongresser. 10

12 Endelig vil NordSim indgå i samarbejde med hospitalets ledelsessystem og med planlægning og kvalitetsafdelingen, herunder organisation for utilsigtede hændelser, med henblik på at bidrage til udvikling i organisationen og forebyggelse på patientsikkerhedsområdet. Lokalebehov i det nye universitetshospital Det er nødvendigt at NordSim har en samlet placering i Forsknings- og uddannelsesbygningen i tæt relation til Sund byggeriet, til den postgraduate lægeuddannelses funktion og til aktive forskningsmiljøer. Det er vanskeligt at komme med et konkret bud på størrelse, da meget afhænger af den rette og fleksible indretning. Til orientering kan nævnes, at hele den øverste etage på Herlev Hospital anvendes til færdigheds- og simulationstræning, og at der til DNU byggeriet i Skejby er fremsat ønske om kvadratmeter til Center for Medicinsk Uddannelse og færdighedstrænings og simulationscenteret SkejSim. NordSim har ønske om følgende samlede faciliteter Et receptions og caféområde Formål: Velkomst og pauseområde Kontorer med plads til 6 medarbejdere og gæster 11

13 Mødelokale 6 simulationsrum med tilhørende operatørrum Der skal være plads til at 6 mennesker kan arbejde i rummet omkring en patient og udstyr, og mindst et af rummene skal kunne indrettes som en operationsstue med leje og anæstesiudstyr. Der skal være adgang til ilt, CO2 og sug. 12

14 I operatørrummet er der PC til styring af dukker og kommunikationsudstyr, der er videooptagelsesudstyr i simulationsrummet. Rummet kan også bruges til træning af stuegang, samtaler, journaloptagelse og lignende. Der er envejs spejl imellem operatør og simulationsrum. 6 debriefingrum, der også kan anvendes til undervisning i små grupper Færdighedstræningslokale af størrelse som undervisningslokale for 30 personer 13

15 Kirurgilokale af samme størrelse med plads til simulatorer Undervisningslokale med fleksibel indretning med plads til 60 personer Skal kunne opdeles efter behov 14

16 Medicinrum og Skyllerum 2 Lagerrum af størrelse som færdighedstræningslaboratoriet til opbevaring af fantomer, dukker, reservedele og andet udstyr 15

17 Opsummering Færdighedstræning og simulation kan bidrage til accelereret læring af simple og komplekse færdigheder, forbedret teamsamarbejde og kommunikation, reduktion af fejl og øget patientsikkerhed. Simulation kan være et værkstøj i bearbejdelse og forebyggelse af utilsigtede hændelser, og endelig kan simulation benyttes ved planlægning af ændringer eller nye tiltag i en organisation. Det er et indsatsområde at bidrage til niveau 1 evidens (gavnlige effekter for patient, pårørende, organisation og samfund) gennem forskning. NordSim har en regionsdækkende funktion for hospitaler og samarbejde med sundhedsuddannelserne og der er en stærkt stigende efterspørgsel Ønsket ressource udvikling frem mod 2019 Undersøge muligheder for mere egnede midlertidige lokaler Udvidelse af staben med teknisk/logistisk medarbejder, sekretariatsmedarbejder (evt. i samarbejde med MIUC), halvtidsansat sygeplejerske, studentermedhjælpere og ad hoc deltidsansat læge til projektudvikling Budget der tager højde for øget behov for udstyr og undervisere i forbindelse med lægestudiet på Aalborg Universitet og øget efterspørgsel på området som helhed Egnede lokaler og basalt udstyr på de øvrige sygehuse og deltidsansættelse af lokale koordinatorer, der er affilierede NordSim Ønsket ressourceudvikling i 2020 Samlet enhed i Forsknings- og Uddannelsesbygning i det nye universitetshospital i nær relation til Sund byggeri, det postgraduate lægeuddannelsesområde og aktive forskningsmiljøer. 16

18 Reference List Ahlberg, G., et al. "Virtual reality colonoscopy simulation: a compulsory practice for the future colonoscopist?" Endoscopy (2005): Barsuk, J. H., et al. "Use of simulation-based education to reduce catheter-related bloodstream infections." Arch.Intern.Med (2009): Cohen, E. R., et al. "Making July safer: simulation-based mastery learning during intern boot camp." Acad.Med (2013): Geis, G. L., et al. "Simulation to assess the safety of new healthcare teams and new facilities." Simul.Healthc. 6.3 (2011): Hammick, M., et al. "A best evidence systematic review of interprofessional education: BEME Guide no. 9." Med.Teach (2007): Issenberg, S. B., et al. "Features and uses of high-fidelity medical simulations that lead to effective learning: a BEME systematic review." Med.Teach (2005): Johnson, K., et al. "Simulation to implement a novel system of care for pediatric critical airway obstruction 1." Arch.Otolaryngol.Head Neck Surg (2012): Mazzocco, K., et al. "Surgical team behaviors and patient outcomes 1." Am.J.Surg (2009): Mosley, C., et al. "What is the impact of structured resuscitation training on healthcare practitioners, their clients and the wider service? A BEME systematic review: BEME Guide No " Med.Teach (2012): e349-e

19 Rabol, L. I., et al. "Descriptions of verbal communication errors between staff. An analysis of 84 root cause analysis-reports from Danish hospitals." BMJ Qual.Saf 20.3 (2011): Spanager, L., et al. "[Training of health-care employees in crisis resource management.] 1." Ugeskr.Laeger (2013): Wahidi, M. M., et al. "A prospective multicenter study of competency metrics and educational interventions in the learning of bronchoscopy among new pulmonary fellows." Chest (2010):

20 19

Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning. og simulation. Patientsikkerhed. Virkelighedstro omgivelser

Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning. og simulation. Patientsikkerhed. Virkelighedstro omgivelser Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning og simulation er:» At omsætte teoretisk viden til handlekompetence» At forbedre teamsamarbejde og kommunikation» At øge patientsikkerheden» At forebygge utilsigtede

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Koncept Behov/krav Mål program teknik/dukke Ledelse Manpower

Læs mere

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Sygehus Vendsyssel Flemming Knudsen Uddannelseskoordinerende overlæge, dr.med. Sygehus Vendsyssel har læger ansat i klinisk basisuddannelse ved:

Læs mere

MIUC KURSER. Efterår 2015

MIUC KURSER. Efterår 2015 MIUC KURSER Efterår 2015 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 MIUC KURSER Efterår 2015 INDHOLD HVAD ER MIUC? 4 KURSER FOR INTRODUKTIONSLÆGER 6 Åben kirurgi 6 Laparoskopi Modul I 8 Laparoskopi Modul

Læs mere

Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale

Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale Lone Fuhrmann, Anders Perner, Anne Lippert, Doris Østergaard, Dansk Institut for Medicinsk Simulation, og Rigshospitalet, Region Hovedstaden

Læs mere

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Strategi Mission, vision, værdier og strategiske indsatsområder 2017-2019 Koncern HR MidtSim Træning i Virkeligheden Udarbejdet juli 2016 Koncern HR MidtSim Indholdsfortegnelse

Læs mere

NordSim, Center for færdighedstræning og simulation havde ved udgangen af 2013 eksisteret i sin nuværende form i lidt over et år.

NordSim, Center for færdighedstræning og simulation havde ved udgangen af 2013 eksisteret i sin nuværende form i lidt over et år. Årsrapport 2013 Et år med udvikling NordSim, Center for færdighedstræning og simulation havde ved udgangen af 2013 eksisteret i sin nuværende form i lidt over et år. Der er blevet taget hul på mange nye

Læs mere

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus HOTKOK Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus Et tværfagligt kursus tilrettelagt af obstetrisk og anæstesiologisk afdeling samt Dansk Institut for Medicinsk Simulation ved jordemoder Henriette

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Akutuddannelse og Region Nordjylland Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Århus Universitetshospital Århus Sygehus Fokus påp akutområdet Styrket akutberedskab

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

Patientens behov og lægens efteruddannelse

Patientens behov og lægens efteruddannelse Patientens behov og lægens efteruddannelse Medlemsmøde Lægeforeningen Hovedstaden den 26. maj 2014 Region Hovedstadens rolle og ansvar Region Hovedstaden som arbejdsgiver Arbejdsgiverforpligtelse Hvem

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer

UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer Februar 2011 Indhold: 1. Formål 2. Baggrund 3. Aftale med Biomedicinsk Laboratorium, Syddansk Universitet 3.1 Biomedicinsk

Læs mere

Team træning i Danmark

Team træning i Danmark Team træning i Danmark Betydning for traume- og akutbehandlingen BEST netværksmøde, Bergen 12. november 2012 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Traumecenterleder Akutcenteret Fælles AKUT

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

miuc KURSER Efterår 2013

miuc KURSER Efterår 2013 miuc KURSER Efterår 2013 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 miuc KURSER Efterår 2013 I dette kursuskatalog kan du som introduktionslæge eller hoveduddannelseslæge ved hospitalerne i Region Midtjylland

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Læring i trygge rammer

Læring i trygge rammer Læring i trygge rammer To reddere er instruktører på Medicinsk Læringscenter i Haderslev, som også rummer perspektiver for præhospitale aktører http://www.redder.dk/index.php?body=redderen/redderen_5_08/s6_laeringtryggerammer.htm

Læs mere

Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer Doris Østergaard og Tim Garder, DIMS, Region Hovedstaden

Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer Doris Østergaard og Tim Garder, DIMS, Region Hovedstaden The Capital Region Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer Doris Østergaard og Tim Garder, DIMS, Region Hovedstaden Oversigt over workshop Kort om simulationsbaseret

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet

Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet 6 strategiske temaer: a) Høj kvalitet i kerneydelserne løbende måling af kvaliteten. b) Ledelse en afgørende forudsætning. c) Læring fra viden til handling. d)

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Anne Lippert, Overlæge, vice-institutleder, Dansk Institut for Medicinsk

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde?

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Vores ståsted Tanja: Sygeplejerske. Klinisk vejleder i Neurokirurgisk Afdeling. Vejleder i InterTværs. Uddannet interprofessionel facilitator.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje

Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje Gør tanke til handling VIA University College Patienters og borgeres behov for kompleks sygepleje - hvordan uddanner vi til det? 1 Frem mod en justeret sygeplejerskeuddannelse. Udfordringer, muligheder

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd Koncern HR, Sundhedsuddannelser Den Lægelige Videreuddannelse Kontaktperson: Tine Boesen Larsen Tine.Boesen.Larsen@rsyd.dk Direkte tlf. 24600487 13. juli 2016 Side 1 / 5 Pædagogisk Udviklende Funktion

Læs mere

Modulopdelt. Akutlægeuddannelse

Modulopdelt. Akutlægeuddannelse Rammer for Modulopdelt Afslutningsmodul i Akutsygepleje Delvis tværfaglig Modul IV Kvalitetsledelse Delvis tværfaglig 6 kursusdage Modul III Operationel ledelse (Flowmaster) 6 kursusdage Akutsygeplejeuddannelse

Læs mere

Bookingkalender til TekSim

Bookingkalender til TekSim Bookingkalender til TekSim Vejledning Ver.1.0 Forord Dette er en vejledning i, hvordan du som kursist i Region Midtjylland anvender bookingkalenderen til at booke dig ind på tekniske procedurer inden for

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Gastrointestinal endoskopi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis. Risk Manager Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord

Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis. Risk Manager Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord Forandring og udvikling - succes eller fiasko? Oplevet nødvendighed Vision Handlingsplan

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

MIUC KURSER. Forår 2014

MIUC KURSER. Forår 2014 MIUC KURSER Forår 2014 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 MIUC KURSER Forår 2014 I dette kursuskatalog kan du som introduktionslæge eller hoveduddannelseslæge ved hospitalerne i Region Midtjylland

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Uddannelse - Efterår Region Hovedstaden Center for HR. Facilitator i interprofessionel læring og samarbejde Kompetenceudviklingsforløb

Uddannelse - Efterår Region Hovedstaden Center for HR. Facilitator i interprofessionel læring og samarbejde Kompetenceudviklingsforløb Region Hovedstaden Center for HR Facilitator i interprofessionel læring og samarbejde Kompetenceudviklingsforløb Efterår 2017 Facilitator i interprofessionel læring og samarbejde - Kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Årsberetning 2008 for LAKK

Årsberetning 2008 for LAKK Årsberetning 2008 for LAKK 1. Baggrund Denne årsberetning beskriver de aktiviteter, som har været omfattet af LAKK s virksomhed i 2008. 2. Organisering 2.1 Kursusmanualer Vi har arbejdet med at beskrive

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Simulation i dagligdagen

Simulation i dagligdagen Torsdag den 9. juni 2016 Simulation i dagligdagen Lars Konge, Overlæge, Ph.D., Klinisk Forskningslektor lars.konge@regionh.dk Faculty of Health Sciences University of Copenhagen CAMES Copenhagen Academy

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse Marts 2012 HR & Uddannelse Region Hovedstaden Region Hovedstaden HR & Uddannelse Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator Efterår 2012 Samarbejdet mellem de forskellige

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Uddannelse i Akutmedicin for læger

Uddannelse i Akutmedicin for læger Uddannelse i Akutmedicin for læger Generel beskrivelse Uddannelse i akutmedicin for læger skal bl.a. understøtte udvikling af faglighed, kvalitet, hensigtsmæssige patientforløb og ledelse i de fælles

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Profil til stillingen som. sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder. Mariagerfjord Kommune

Profil til stillingen som. sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder. Mariagerfjord Kommune Profil til stillingen som sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder Mariagerfjord Kommune Denne profil beskriver de overordnede rammer for jobbets indhold samt forventninger til kandidaterne. Organisation. Sundhed-

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Samih Charabi Ekstern survey Start dato: 23-11-2015 Slut dato: 23-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD tidligere Struktureret ansøgningsskema Baseret på de 7 lægeroller + CV Veldefineret pointtildeling Skriftlig begrundet motivation for ansøgningen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) #  "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

STRATEGI. Center for E-læring. Region Midtjylland. Center for E-læring, Region Midtjylland Aarhus Universitetshospital

STRATEGI. Center for E-læring. Region Midtjylland. Center for E-læring, Region Midtjylland Aarhus Universitetshospital STRATEGI Center for E-læring Region Midtjylland 2012-2014 Aarhus Universitetshospital Indledning Center for E-læring i Region Midtjylland () blev oprettet d. 1. oktober 2011 på baggrund af en beslutning

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS

AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS NORMERING Personalet består af: bruttonormering: 42,6 Normering 34,62 sygeplejersker 7,98 sygehjælpere, SSA er og teknikere Fordeling 1 afdelingssygeplejerske,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Trombose og Hæmostase Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere