Færdighedstræning og Simulation. Status og fremtid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færdighedstræning og Simulation. Status og fremtid"

Transkript

1 Færdighedstræning og Simulation Status og fremtid

2 Denne rapport er udarbejdet for at give interessenter på sundhedsområdet og de sundhedsfaglige uddannelser i Region Nordjylland en baggrund for en overordnet strategi for medicinsk færdighedstræning og simulation et område i rivende udvikling tilpasset forandringer i sundhedssystemet og de moderne uddannelser. Maj 2013 I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand Kung Fu Tse Indholdsfortegnelse Indledning 2 Hvad er færdighedstræning og simulation? 3-4 Effekt af færdighedstræning og simulation 5 NordSim, Center for færdighedstræning og simulation 6 Mission og Vision for NordSim 7 Forskning og udvikling 7 Eksempler på aktiviteter i NordSim 8 Færdighedstræning og simulation en fremtidssikret helhed 9 NordSim NordSim år Opsummering 16 Litteraturliste Karen Lindorff-Larsen Lægelig leder 1

3 Indledning Sundhedsvæsenet i Region Nordjylland er i gang med en stor omstruktureringsproces, hvor fokus er rettet mod effektive, sikre og sammenhængende patientforløb. Den nye struktur kræver en høj grad af teamsamarbejde på tværs af specialer og professioner. Dette behov gælder for planlagte forløb, men bliver måske især åbenlyst i de nye fælles akutmodtagelser, hvor mange faggrupper og specialer skal arbejde sammen på en ny måde, der skal øge kvaliteten og effektiviteten af de akutte patientforløb. Det forudsætter en velkvalificeret og højt motiveret stab af medarbejdere, som blandt andet kan tiltrækkes, fastholdes og kvalificeres gennem uddannelsestilbud, der er målrettet de nye opgaver. I USA og andre steder i udlandet taler man om den såkaldte juli-effekt, hvor komplikationer og dødelig på hospitalerne stiger sammenfaldende med, at de nye læger kommer ud fra universiteterne og de lidt mere erfarne læger skifter rotation. Det har vist sig, at en effektiv del af forebyggelsen mod denne effekt er færdighedstræning og simulation som forberedelse til det kliniske arbejde. I Danmark har man heldigvis ikke påvist en sådan uheldig effekt, men færdighedstræning og simulation indbygges i stigende grad i alle moderne sundhedsuddannelser som et effektivt læringsredskab til at omsætte teoretisk viden til praktiske færdigheder. Dette gælder naturligvis også for lægeuddannelsen ved Aalborg Universitet, hvorfra vi netop i år modtager de første kandidatstuderende på Aalborg Universitetshospital. I forbindelse med det omfattende nye hospitalsbyggeri og den nye struktur kan simulationsområdet bidrage til at afdække latente trusler mod patientsikkerheden inden nye afdelinger tages i brug. Samtidigt kan forskellige indretningsmodeller og modeller for ressourceallokering afprøves, som det for eksempel er sket i Region Hovedstaden med projektet Fremtidens ambulatorium. Som det vil fremgå af det følgende er færdighedstræning og simulation således et redskab til At accelerere læring At forbedre teamsamarbejde og kommunikation At øge patientsikkerheden At forebygge utilsigtede hændelser At udvikle organisationen Derfor er det vigtigt for det nordjyske sundhedsvæsen at have en strategi, som tager højde for en rivende udvikling med stadigt stigende krav, efterspørgsel og faglig og teknisk udvikling på området. 2

4 Hvad er færdighedstræning og simulation? Færdighedstræning Ved færdighedstræning forstås træning enkeltvis eller i grupper, hvor specifikke procedurer kan øves og gentages under trygge og risikofri omstændigheder. Det kan dreje sig om træning i anlæggelse af drop eller udførelse af hjertemassage på simple fantomer, eller træning i komplekse færdigheder som for eksempel kikkertundersøgelser af mave-tarmkanalen på avancerede virtual reality simulatorer. Kun fantasien sætter grænser for, hvilke færdigheder, der kan trænes og der er en meget stor teknisk udvikling på området ikke mindst indenfor fantomer og simulatorer til træning af ultralydsscanning og minimalt invasive procedurer som ballonudvidelse af blodkar kikkertkirurgi og robotkirurgi. Den simulerede kirurgiske træning kan suppleres med operationer på bedøvede grise inden der gives tilladelse til superviserede indgreb på patienter. I Region Nordjylland og Region Midtjylland findes en ganske enestående uddannelsesorganisation for færdighedstræning i kirurgi. MIUC er et murstensløst uddannelsescenter etableret i 2006 i starten kun for læger under speciallægeuddannelsen i kirurgi, urinvejskirurgi og gynækologi. Organisationen beskæftigede sig i de første år med træning i kikkertkirurgi (laparoskopi), deraf navnet MIUC: Minimal Invasiv Udviklingscenter. Nu tilbydes der også kurser i åben kirurgi og i kikkertundersøgelser af tarmsystemet (endoskopi). Som sidste skud på stammen er der i Biomedicinsk Laboratorium på Aalborg Universitetshospital etableret mulighed for træning i robotkirurgi, hvor der foreløbigt er kurser for kommende og nyuddannede speciallæger i urinvejskirurgi og gynækologi. Der er en omfattende videnskabelig dokumentation for, at færdighedstræning er effektiv og at resultaterne kan overføres til klinisk praksis. Det gælder for eksempel for kikkertundersøgelse af tyktarmen, hvor læringskurven for en stor del kan henlægges til simulatoren, således at undersøgelsen første gang kan gennemføres på kortere tid, med større sandsynlighed for succes og med mindre ubehag for patienten. Set i det lys kan man spørge sig selv, om det i det hele taget er etisk forsvarligt at træne denne type procedure ved sædvanlig sidemandsoplæring uden forudgående færdighedstræning. Samstemmende hermed anvendes færdighedstræning i stigende omfang, men det er vigtigt at være opmærksom på, at der skal være en tidsmæssig sammenhæng med de tilsvarende opgaver i den kliniske virkelighed, idet samspillet mellem træningsindsatsen og arbejdstilrettelæggelsen i afdelingen spiller en afgørende rolle for effekten af træningen. 3

5 Simulation En metode til træning af kliniske problemstillinger - oftest akutte, hvor der udover det fagspecifikke indhold er fokus på teamsamarbejde og kommunikation. Simulation foregår så vidt muligt under virkelighedstro omstændigheder, men uden at udsætte mennesker for risiko. Træningen foregår i grupper, der ofte er tværfagligt sammensat, så de afspejler den virkelige situation. Træningen kan finde sted i et simulationslokale, hvor der for eksempel er mulighed for videooptagelse til den efterfølgende debriefing, eller den kan være i mere realistiske og daglige rammer på en operationsstue, i akutmodtagelsen, på fødegangen eller på børneafdelingen. Under alle omstændigheder er det vigtigt at simulationstræningen forestås af instruktøruddannet personale, dels med henblik på at bruge hensigtsmæssige scenarier, men især til den efterfølgende obligatoriske debriefing, hvor handlingsforløbet analyseres og hvor der uddrages personlige læringsmål. Simulationstræning er især velegnet til træning af komplekse teambaserede færdigheder som for eksempel modtagelse af den akut syge eller traumatiserede patient, genoplivning ved hjertestop og håndtering af andre akutte situationer, hvor teamsamarbejde og sikker inter professionel kommunikation spiller en væsentlig rolle. Patienten kan være et menneske, der spiller rollen eller en avanceret dukke, der efter behovet i scenariet kan være egnet til luftvejshåndtering, hjerte-lungeredning eller lignende. Dukken styres interaktivt af en operatør, således at den reagerer på behandlingstiltag med realistiske vitale parametre. Scenarierne tilrettelægges efter de ønskede læringsmål. Det kan for eksempel dreje sig om udvikling af viden og færdigheder i en organisation, bearbejdelse og forebyggelse af utilsigtede hændelser og forberedelse af nye arbejdsopgaver. 4

6 Effekt af færdighedstræning og simulation Effekten af et uddannelsestiltag kan anskues ud fra Kirkpatrick s model, hvor det mest basale niveau er, at den uddannelsestagende angiver et godt udbytte af uddannelseselementet, mens der på det øverste niveau kan demonstreres en gavnlig effekt for patienten, de pårørende eller samfundet. En stor del af dokumentationen for effekt af færdighedstræning og simulation ligger naturligt nok indenfor niveauerne opnåelse af viden og færdigheder og overførsel af viden og færdigheder til praktisk anvendelse i den kliniske hverdag. Det gælder for eksempel, som nævnt, effekt af træning i kikkertundersøgelser og kikkertkirurgi. Men der findes også studier, der demonstrer gavnlige effekter for organisationen og patienterne. For eksempel færre fejl, reduceret dødelighed efter hjertestop, reduceret dødelighed hos nyfødte efter genoplivning, reduceret antal nyfødte med lav apgar score og reduktion i antallet af infektioner efter anlæggelse af centralvenekateter. Det er desværre en kendsgerning, at der optræder mange fejl i sundhedsvæsenet. Nogle fejl kan relateres til systemet eller organisationen, men de fleste er menneskelige, og blandt disse spiller utilstrækkelig kommunikation en væsentlig rolle i mere end halvdelen af tilfældene. Kommunikationsfejl på operationsstuen eller i overleveringer er således vist at være korrelerede til et øget antal komplikationer efter kirurgi. Der er evidens for, at træning i teamkommunikation og teamsamarbejde kan reducere mængden af fejl. Simulationstræning i håndtering af akutte situationer omfatter netop træning i sikker inter professionel kommunikation og teamsamarbejde efter crisis ressource management modellen og kan således potentielt medvirke til reduktion af fejl også via dette aspekt. Færdighedstræning og simulation kan således bidrage til accelereret læring af simple og komplekse færdigheder, forbedret teamsamarbejde og kommunikation, reduktion af fejl og øget patientsikkerhed. Simulation kan være et værkstøj i bearbejdelse og forebyggelse af utilsigtede hændelser, og endelig kan simulation benyttes ved planlægning af ændringer eller nye tiltag i en organisation. 5

7 NordSim, Center for færdighedstræning og simulation NordSim blev etableret i 2012 gennem en fusion af Færdighedslaboratoriet og Center for Medicinsk Simulation. NordSim er beliggende i Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital. Udover de lokale aktiviteter er der en udadgående samlende og koordinerende funktion for alle regionens sygehuse og en biblioteksfunktion for udstyr og menneskelige ressourcer. Det fastansatte personale består aktuelt af en lægelig leder, en koordinator for færdighedstræningsområdet og en daglig leder af simulationscenteret. Derudover er der tilknyttet et stort antal læger og sygeplejersker, som medvirker til drift og udvikling af de mange kurser. NordSim råder over topmoderne udstyr til færdighedstræning og simulation. Der er etableret en styregruppe med repræsentation af alle interessenter. Den lægelige leder refererer til Aalborg Universitetshospitals lægefaglige direktør. I 2012 deltog cirka 1500 personer i en uddannelsesaktivitet i NordSim s regi. Aktiviteterne strækker sig fra færdighedstræning i små grupper til tværfaglig fuld skala simulation for kirurgisk og anæstesiologisk personale. Flere afdelinger benytter sig af NordSim s faciliteter i forbindelse med modtagelse af nyt personale og til regelmæssig tværfaglig teamtræning. Alle nyansatte læger i klinisk basisuddannelse kommer på 4 dages akut-kursus i løbet af de første uger af deres ansættelse. Der arrangeres en lang række kurser for anæstesipersonale, hjertestopteams, personale i de akutte modtageafdelinger og andre afdelinger lokalt på regionens sygehuse, hvor træningen foregår i vante og realistiske omgivelser. Der holdes færdighedskurser for lægestuderende fra Århus og Aalborg Universitet og endelig deltager NordSim i uddannelse for det præhospitale område og specialsygeplejerskeuddannelser. NordSim arrangerer desuden instruktørkurser for undervisere, en aktivitet, der påbegyndes i efteråret Der er mange fordele ved såkaldt in situ simulation, træning i vante omgivelser. Der trænes i henhold til den specifikke afdelings instrukser, der hermed testes for holdbarhed, ligesom kommunikationsveje og tilgængelighed af udstyr kan efterprøves. In situ træning trækker til gengæld store veksler på NordSim s ressourcer, idet der skal transporteres udstyr og undervisere og arrangeres en kompliceret logistik omkring kursusdeltagerne. For en lang række kurser er det dog hverken muligt eller hensigtsmæssigt at afholde dem decentralt. Det kan dreje sig om behov for udstyr, der ikke kan transporteres, eller kurser, hvor der er mange parallelle simulations- og træningsstationer og mange undervisere og facilitatorer. I den situation benytter NordSim sig ofte af at låne mere eller mindre egnede undervisningslokaler i Forskningens Hus, da enheden selv p.t. kun råder over 2 lokaler, der langt fra dækker kravene til et moderne simulationscenter på universitetshospitalsniveau. NordSim samarbejder med andre danske simulationscentre bl.a. SkejSim i Århus og DIMS i Herlev og deltager i et netværk for skandinaviske centre. Der er en stærkt stigende efterspørgsel efter færdighedstræning og simulation på alle niveauer. 6

8 Mission og Vision for NordSim Mission Vision At forbedre kvalitet og sikkerhed i patientbehandling gennem o Sundhedsfaglig færdighedstræning og simulation på alle uddannelsesniveauer såvel præ- som postgraduat o Udvikling af uddannelsestilbud til enkeltpersoner, tværfaglige teams, afdelinger, sygehuse eller uddannelsesinstitutioner o Tilknytning af højt kvalificerede undervisere og tilbud om train the trainers udvikling o Understøttelse af færdighedstræning og simulation på alle regionens sygehuse gennem videns deling, biblioteksfunktion for avanceret udstyr og assistance ved planlægning og gennemførelse af uddannelsestilbud på stedet At NordSim er kendt som en enhed der udvikler, koordinerer, befordrer og yder uddannelse på et højt professionelt niveau At NordSim gennem sit virke bidrager til styrkelse af tværfagligt patientorienteret teamsamarbejde, idet der er en sammenhæng i teamtræning uafhængigt af sundhedsfaglig profession og uddannelsesniveau At NordSim bidrager til udvikling i sundhedssektoren gennem aktiv deltagelse i forandringsprocesser At NordSim bidrager til evidensen og innovation på området gennem forskning At NordSim samarbejder med andre simulationscentre nationalt og internationalt om udvikling og forskning At NordSim er kendt for at være en åben, hjælpsom, venlig og kreativ vært og samarbejdspartner At NordSim er en arbejdsplads, hvor medarbejdere trives i et miljø baseret på åbenhed, gensidig respekt, venlighed, delegering af opgaver og ansvar, anerkendelse af indsats, mulighed for faglig og personlig udvikling og indflydelse på egen hverdag Forskning og Udvikling NordSim bidrager i dag til evidensen på området gennem igangværende forskning. Vi ønsker at styrke dette område, især med henblik på at identificere metoder, hvor der kan påvises en gavnlig effekt ikke blot på læring, men også for patienter og organisationen. I den forbindelse opdyrkes relationer med andre simulationscentre, og vi arbejder sammen med flere kliniske afdelinger om forskning. Vi ønsker ad hoc at tilknytte sundhedsfaglige forskere og lægestuderende. 7

9 Eksempler på aktiviteter i NordSim En fælles akut modtage afdeling ønsker at sikre sig, at hele personalet kender og anvender instruksen for tidlig opsporing af kritisk sygdom og en ny instruks for undersøgelse og behandling af sepsis (blodforgiftning). Samtidigt ønsker man at inddrage hele afdelingens personale inklusive fysioterapeuter og ergoterapeuter i modtagelsen af den akutte patient i spidsbelastede situationer. I samarbejde med nøglepersoner fra afdelingen udarbejdes simulationsscenarier om modtagelse af akutte patienter med mistænkt sepsis, hvor de nye instrukser og de forskellige professioner er tænkt ind. Der tilbydes instruktørkursus til lokale nøglepersoner, der kan deltage som undervisere. Der aftales datoer for regelmæssig in situ simulation indtil hele personalet har været igennem træningen. NordSim leverer nødvendigt udstyr og øvrige undervisere og facilitatorer. En kirurgisk afdeling ønsker at fokusere på kvaliteten af smertebehandling ved kikkertundersøgelse af tyktarmen. Nøglepersoner fra afdelingen opretter sammen med NordSim en ad hoc projektgruppe. Gruppen finder det vigtigt at arbejde med teamkommunikation og at sikre at personalet kan håndtere de få, men potentielt alvorlige situationer, hvor der indtræder en akut komplikation som følge af smertereaktion eller overmedicinering. Det besluttes at måle på effekten af det planlagte simulationsforløb ved at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse af den patientoplevede kvalitet ved kikkertundersøgelse før og efter interventionen. Der gennemføres et 3 dages simulationsforløb, hvor alle læger og sygeplejersker, der til dagligt arbejder med kikkertundersøgelser deltager i kort teoretisk undervisning og herefter i grupper på 4 medvirker i in situ simulationsscenarier, hvor der anvendes en simulator til kikkertundersøgelse, en figurant som patient og simulerede overvågningsparametre som puls, blodtryk og iltmætning. Træningen foregår på en lokal operationsstue. Der trænes teamkommunikation og teamsamarbejde samt håndtering af den akutte situation ud fra ABCDE principper. NordSim leverer udstyr og undervisere og afrapporterer spørgeskema undersøgelsen, der viser at der efter kurset er færre patienter, der oplever svære smerter ved kikkertundersøgelse af tarmen. Ultralydsscanning udført ved sygesengen af ikke radiologer vinder tiltagende udbredelse som et supplement til lægens objektive vurdering af den akutte patient. Er der tegn på indre blødning? Pumper hjertet effektivt? Fungerer afløbet fra nyrerne som det skal? Er årsagen til patientens akutte mavesmerter en udposning på hovedpulsåren? Ultralydsscanning er også et fantastisk værktøj til forståelse af anatomiske forhold for medicinstuderende, og på det helt enkle plan er ultralyd en stor hjælp, når det er vanskeligt at lægge drop for eksempel hos børn eller patienter i kemoterapi. Så skal der kun stikkes en gang. I Region Midtjylland udbydes kurser i Point of Care Ultralydsscanning via organisationen CECLUS (Center for Clinical Ultrasound). I Region Nordjylland er der foreløbigt et meget velanskrevet kursustilbud i FATE scanning (scanning af hjertet) for anæstesiologer. Der er meget stor efterspørgsel på kurser. NordSim etablerer et samarbejde med CECLUS og indkalder interessenter fra hospitalerne, universitetet, almen praksis og regionen til møde. Der planlægges deltidsfrikøb af en lægelig ressourceperson med henblik på etablering af et regionalt kursustilbud til hospitalsansatte læger, hjælp til fortsat implementering af ultralydsscanning som en integreret del af lægestudiet ved Aalborg universitet og samarbejde med almen praksis om anvendelse af ultralydsscanning af hjertet på projektbasis. NordSim stiller lokaler, undervisere, figuranter og udstyr til rådighed for kurser. 8

10 Færdighedstræning og simulation en fremtidssikret helhed I Region Nordjylland er der gjort en rigtig god begyndelse med etablering af NordSim, Biomedicinsk Laboratorium og med MIUC samarbejdet. Dette oplæg beskæftiger sig med NordSim, Center for færdighedstræning og simulation, men området skal betragtes som et interagerende hele. Det er vigtigt med fortsat samarbejde og udvikling, hvor ekspertisen og udstyret er samlet og med en udbygning, således at hele regionens behov kan dækkes også i fremtiden Der er ingen tvivl om, at området er i hastig vækst og udvikling og i tiltagende grad efterspørges i alle sundhedsuddannelser, i efter- og videreuddannelse af sundhedsfagligt personale og af ledere, der ønsker at teste og udvikle organisationen. Det er nødvendigt med en strategi, der sikrer området i det nye hospitalsbyggeri, men det er lige så vigtigt at der sker en udvikling indtil det nye universitetshospital står færdigt. NordSim Den største udfordring i perioden frem til det nye hospitalsbyggeri står færdigt er pladsmangel. NordSim har til huse i to lokaler med tilhørende kontorfaciliteter og minimal lagerplads i Forskningens Hus. Ved mange kurser er der brug for et større antal parallelle stationer, og der benyttes så forskellige lånte lokaler rundt om i huset og opstilles flere stationer i samme rum. Det giver anledning til forstyrrelse, langt fra optimale forhold for debriefing og ikke mindst et stort logistisk arbejde med at flytte tungt og uhåndterligt udstyr rundt i huset, stille det op og rydde væk. Samtidigt fører det ofte til forsinkelser i kursusprogrammet, da huset for udenforstående er svært at finde rundt i. Selvom det hidtil har været muligt at drive NordSim med disse pladsforhold, vil det derfor være hensigtsmæssigt at søge efter mere velegnede midlertidige lokaler enten ved en omrokering i Forskningens Hus eller ved en udflytning til en anden lokalitet på eller i umiddelbar tilslutning til hospitalet. 9

11 Med hensyn til staben ønsker NordSim i 2013 at ansætte en logistisk teknisk medarbejder til at varetage opgaver i forbindelse med vedligeholdelse af udstyr og transport, opsætning og nedtagning af udstyr ved kurser på de øvrige matrikler i regionen. Efterhånden ønsker NordSim desuden at tilknytte en halvtidsansat sygeplejerske til deltagelse i planlægning og afvikling af kurser samt en stab af tilknyttede lægestuderende til afvikling af kurser (figuranter, styring af dukker i henhold til udvikling i scenarier, undervisere og superbrugere på studenterdrevne kurser). Der er et stort behov for sekretariatsbistand til kursusdrift, vedligeholdelse af hjemmeside, kursusevaluering og opgaver i forbindelse med forskning. Endelig ønsker NordSim at kunne deltids frikøbe en læge i begrænsede perioder med henblik på igangsætning af specifikke projekter. Med henblik på in situ færdighedstræning og simulation på regionens øvrige sygehuse vil det være hensigtsmæssigt at der på hver enhed deltidsansættes en koordinator, der affilieres NordSim, og at der findes egnede lokaler på stedet. NordSim år 2020 I det følgende beskrives et ideelt scenarie for organisering af færdighedstræning og simulation, når det ny hospitalsbyggeri i Aalborg tages i brug i NordSim er beliggende som en samlet enhed i Forsknings- og Uddannelsesbygningen på Aalborg Universitetshospital i tæt relation til Sund byggeriet og i kort gåafstand fra Biomedicinsk Laboratorium. Der er etableret et fælles sekretariat for NordSim, Biomedicinsk Laboratorium og MIUC. Der er ansat en medarbejderstab med indsigt og uddannelse indenfor medicinsk pædagogik og logistik og teknik medarbejder. Medarbejderne og ad hoc tilknyttede personer er ansvarlige for at området udvikles gennem forskning. Der er ad hoc tilknyttet en stab af sundhedsfaglige undervisere og lægestuderende til at drive kurserne. På regionens øvrige hospitaler er der oprettet mindre enheder, der består af egnede lokaler, basalt udstyr og en deltidsansat koordinator, der for det medicinsk pædagogiske arbejdsområdes vedkommende refererer til NordSim med henblik på at sikre en ensartet høj kvalitet på området i hele regionen. Denne struktur har blandt andet den fordel, at indkøb af udstyr foregår centralt, så der ikke foretages unødvendige investeringer. Koordinatorens opgaver er blandt andet logistik i forbindelse med in situ træning på eget hospital, kursus facilitering og planlægning i samarbejde med NordSim og lokale interessenter. Den tætte relation til Sund byggeriet tilgodeser færdighedstræning og simulation som en integreret del igennem hele lægestudiet. Tværfaglig simulationsbaseret undervisning for lægestuderende og sygeplejerskestuderende skal indgå. Sundhedsteknologi vil potentielt også være en væsentlig partner indenfor udvikling og forskning. NordSim vil være beliggende tæt på aktive forskningsmiljøer og på området lægelig uddannelse, hvor den uddannelseskoordinerende overlæge og dennes stab vil være væsentlige samarbejdspartnere. NordSims faciliteter vil kunne anvendes i forbindelse med afholdelse af møder og kongresser. 10

12 Endelig vil NordSim indgå i samarbejde med hospitalets ledelsessystem og med planlægning og kvalitetsafdelingen, herunder organisation for utilsigtede hændelser, med henblik på at bidrage til udvikling i organisationen og forebyggelse på patientsikkerhedsområdet. Lokalebehov i det nye universitetshospital Det er nødvendigt at NordSim har en samlet placering i Forsknings- og uddannelsesbygningen i tæt relation til Sund byggeriet, til den postgraduate lægeuddannelses funktion og til aktive forskningsmiljøer. Det er vanskeligt at komme med et konkret bud på størrelse, da meget afhænger af den rette og fleksible indretning. Til orientering kan nævnes, at hele den øverste etage på Herlev Hospital anvendes til færdigheds- og simulationstræning, og at der til DNU byggeriet i Skejby er fremsat ønske om kvadratmeter til Center for Medicinsk Uddannelse og færdighedstrænings og simulationscenteret SkejSim. NordSim har ønske om følgende samlede faciliteter Et receptions og caféområde Formål: Velkomst og pauseområde Kontorer med plads til 6 medarbejdere og gæster 11

13 Mødelokale 6 simulationsrum med tilhørende operatørrum Der skal være plads til at 6 mennesker kan arbejde i rummet omkring en patient og udstyr, og mindst et af rummene skal kunne indrettes som en operationsstue med leje og anæstesiudstyr. Der skal være adgang til ilt, CO2 og sug. 12

14 I operatørrummet er der PC til styring af dukker og kommunikationsudstyr, der er videooptagelsesudstyr i simulationsrummet. Rummet kan også bruges til træning af stuegang, samtaler, journaloptagelse og lignende. Der er envejs spejl imellem operatør og simulationsrum. 6 debriefingrum, der også kan anvendes til undervisning i små grupper Færdighedstræningslokale af størrelse som undervisningslokale for 30 personer 13

15 Kirurgilokale af samme størrelse med plads til simulatorer Undervisningslokale med fleksibel indretning med plads til 60 personer Skal kunne opdeles efter behov 14

16 Medicinrum og Skyllerum 2 Lagerrum af størrelse som færdighedstræningslaboratoriet til opbevaring af fantomer, dukker, reservedele og andet udstyr 15

17 Opsummering Færdighedstræning og simulation kan bidrage til accelereret læring af simple og komplekse færdigheder, forbedret teamsamarbejde og kommunikation, reduktion af fejl og øget patientsikkerhed. Simulation kan være et værkstøj i bearbejdelse og forebyggelse af utilsigtede hændelser, og endelig kan simulation benyttes ved planlægning af ændringer eller nye tiltag i en organisation. Det er et indsatsområde at bidrage til niveau 1 evidens (gavnlige effekter for patient, pårørende, organisation og samfund) gennem forskning. NordSim har en regionsdækkende funktion for hospitaler og samarbejde med sundhedsuddannelserne og der er en stærkt stigende efterspørgsel Ønsket ressource udvikling frem mod 2019 Undersøge muligheder for mere egnede midlertidige lokaler Udvidelse af staben med teknisk/logistisk medarbejder, sekretariatsmedarbejder (evt. i samarbejde med MIUC), halvtidsansat sygeplejerske, studentermedhjælpere og ad hoc deltidsansat læge til projektudvikling Budget der tager højde for øget behov for udstyr og undervisere i forbindelse med lægestudiet på Aalborg Universitet og øget efterspørgsel på området som helhed Egnede lokaler og basalt udstyr på de øvrige sygehuse og deltidsansættelse af lokale koordinatorer, der er affilierede NordSim Ønsket ressourceudvikling i 2020 Samlet enhed i Forsknings- og Uddannelsesbygning i det nye universitetshospital i nær relation til Sund byggeri, det postgraduate lægeuddannelsesområde og aktive forskningsmiljøer. 16

18 Reference List Ahlberg, G., et al. "Virtual reality colonoscopy simulation: a compulsory practice for the future colonoscopist?" Endoscopy (2005): Barsuk, J. H., et al. "Use of simulation-based education to reduce catheter-related bloodstream infections." Arch.Intern.Med (2009): Cohen, E. R., et al. "Making July safer: simulation-based mastery learning during intern boot camp." Acad.Med (2013): Geis, G. L., et al. "Simulation to assess the safety of new healthcare teams and new facilities." Simul.Healthc. 6.3 (2011): Hammick, M., et al. "A best evidence systematic review of interprofessional education: BEME Guide no. 9." Med.Teach (2007): Issenberg, S. B., et al. "Features and uses of high-fidelity medical simulations that lead to effective learning: a BEME systematic review." Med.Teach (2005): Johnson, K., et al. "Simulation to implement a novel system of care for pediatric critical airway obstruction 1." Arch.Otolaryngol.Head Neck Surg (2012): Mazzocco, K., et al. "Surgical team behaviors and patient outcomes 1." Am.J.Surg (2009): Mosley, C., et al. "What is the impact of structured resuscitation training on healthcare practitioners, their clients and the wider service? A BEME systematic review: BEME Guide No " Med.Teach (2012): e349-e

19 Rabol, L. I., et al. "Descriptions of verbal communication errors between staff. An analysis of 84 root cause analysis-reports from Danish hospitals." BMJ Qual.Saf 20.3 (2011): Spanager, L., et al. "[Training of health-care employees in crisis resource management.] 1." Ugeskr.Laeger (2013): Wahidi, M. M., et al. "A prospective multicenter study of competency metrics and educational interventions in the learning of bronchoscopy among new pulmonary fellows." Chest (2010):

20 19

MIUC KURSER. Efterår 2015

MIUC KURSER. Efterår 2015 MIUC KURSER Efterår 2015 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 MIUC KURSER Efterår 2015 INDHOLD HVAD ER MIUC? 4 KURSER FOR INTRODUKTIONSLÆGER 6 Åben kirurgi 6 Laparoskopi Modul I 8 Laparoskopi Modul

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

NordSim, Center for færdighedstræning og simulation havde ved udgangen af 2013 eksisteret i sin nuværende form i lidt over et år.

NordSim, Center for færdighedstræning og simulation havde ved udgangen af 2013 eksisteret i sin nuværende form i lidt over et år. Årsrapport 2013 Et år med udvikling NordSim, Center for færdighedstræning og simulation havde ved udgangen af 2013 eksisteret i sin nuværende form i lidt over et år. Der er blevet taget hul på mange nye

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus HOTKOK Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus Et tværfagligt kursus tilrettelagt af obstetrisk og anæstesiologisk afdeling samt Dansk Institut for Medicinsk Simulation ved jordemoder Henriette

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Patientens behov og lægens efteruddannelse

Patientens behov og lægens efteruddannelse Patientens behov og lægens efteruddannelse Medlemsmøde Lægeforeningen Hovedstaden den 26. maj 2014 Region Hovedstadens rolle og ansvar Region Hovedstaden som arbejdsgiver Arbejdsgiverforpligtelse Hvem

Læs mere

Modulopdelt. Akutlægeuddannelse

Modulopdelt. Akutlægeuddannelse Rammer for Modulopdelt Afslutningsmodul i Akutsygepleje Delvis tværfaglig Modul IV Kvalitetsledelse Delvis tværfaglig 6 kursusdage Modul III Operationel ledelse (Flowmaster) 6 kursusdage Akutsygeplejeuddannelse

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

MIUC KURSER. Forår 2014

MIUC KURSER. Forår 2014 MIUC KURSER Forår 2014 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 MIUC KURSER Forår 2014 I dette kursuskatalog kan du som introduktionslæge eller hoveduddannelseslæge ved hospitalerne i Region Midtjylland

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden

WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden WORKSHOP om SIMULATION Werner Sperschneider, Specialkonsulent PhD, innovation, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Anne Lippert, Overlæge, vice-institutleder, Dansk Institut for Medicinsk

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Uddannelse i Akutmedicin for læger

Uddannelse i Akutmedicin for læger Uddannelse i Akutmedicin for læger Generel beskrivelse Uddannelse i akutmedicin for læger skal bl.a. understøtte udvikling af faglighed, kvalitet, hensigtsmæssige patientforløb og ledelse i de fælles

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

RAPPORT Spørgeskemaundersøgelse vedr. etablering af færdighedslaboratorium /simulationscenter ved Regionshospitalet Viborg, Skive

RAPPORT Spørgeskemaundersøgelse vedr. etablering af færdighedslaboratorium /simulationscenter ved Regionshospitalet Viborg, Skive RAPPORT Spørgeskemaundersøgelse vedr. etablering af færdighedslaboratorium /simulationscenter ved Regionshospitalet Viborg, Skive 1 Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Resultater... side 4 Spørgsmål

Læs mere

Årsberetning 2007 for LAKK

Årsberetning 2007 for LAKK Årsberetning 2007 for LAKK 1. Baggrund Denne årsberetning beskriver de aktiviteter, som har været omfattet af LAKK s virksomhed i 2007. De beskrevne aktiviteter skal ses i lyset af, at jeg først pr. 1/3

Læs mere

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse Marts 2012 HR & Uddannelse Region Hovedstaden Region Hovedstaden HR & Uddannelse Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator Efterår 2012 Samarbejdet mellem de forskellige

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

MIUC KURSER 2012 m MINIMAL INVASIV uc UDVIKLINGS CENTER

MIUC KURSER 2012 m MINIMAL INVASIV uc UDVIKLINGS CENTER MIUC KURSER 2012 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 MIUC KURSER 2012 I dette kursuskatalog kan du som introduktionslæge eller hoveduddannelseslæge ved sygehusene i Region Midtjylland og Region Nordjylland

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Endnu mere patientsikkert

Endnu mere patientsikkert Nr. 29 8. september 2014 INDHOLD: Fremgang for patientsikkerheden Få indblik i Brugerproces 2014 Nordsjællands Hospital med i landsdækkende tv-projekt Simulationstræning på barselsgangen får støtte fra

Læs mere

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste World Health Organization (WHO) Safe Surgery Saves Lives Starter Kit for Surgical Checklist Implementation Version 1.0 Dansk forkortet og bearbejdet version 1.0

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Projektets konkrete mål er at nedbringe antallet af børn med iltmangel i forbindelse med fødslen med 50 procent.

Projektets konkrete mål er at nedbringe antallet af børn med iltmangel i forbindelse med fødslen med 50 procent. Sikre fødsler D. 30. august 2012 Om Sikre fødsler Sikre fødsler har som formål at opnå konsistent høj patientsikkerhed på alle landets fødeafdelinger, sådan at alle fødsler forløber sikkert. Projektets

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Sikker mundtlig kommunikation under fødsler. Louise Isager Rabøl, læge, ph.d.

Sikker mundtlig kommunikation under fødsler. Louise Isager Rabøl, læge, ph.d. Sikker mundtlig kommunikation under fødsler Louise Isager Rabøl, læge, ph.d. Mål I skal selv prøve at anvende relevante redskaber til sikker mundtlig kommunikation under fødsler Plan Baggrund Gruppe-diskussion

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus

for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus Kompetenceudvikling for fysioterapeuter ansat i basisstillinger i Fysioterapien på Skejby Sygehus maj 2004 Indhold 1. Indledning 2. Formålet med kompetenceudvikling 3. Grundmodel for kompetenceudvikling

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Aktiviteter i Store Mødesal

Aktiviteter i Store Mødesal Aktiviteter i Store Mødesal Læringsteknologier m.m. Webinarer Ordet Webinar er en sammentrækning af webbaseret og seminar, og er den teknologibårne læringsform, som ligger tættest på konventionel undervisning.

Læs mere

Om Interprofessionel læring og samarbejde i sundhedsvæsenet (IPLS) af Dansk Selskab for IPLS

Om Interprofessionel læring og samarbejde i sundhedsvæsenet (IPLS) af Dansk Selskab for IPLS Om Interprofessionel læring og samarbejde i sundhedsvæsenet (IPLS) af Dansk Selskab for IPLS Om Interprofessionel læring og samarbejde i sundhedsvæsenet (IPLS) 2 Hvad er Interprofessionel Læring og Samarbejde

Læs mere

Årsrapport 2014. Medicinsk Simulation og Færdighedstræning

Årsrapport 2014. Medicinsk Simulation og Færdighedstræning Årsrapport 2014 SkejSim Palle Juul-Jensens Boulevard 82 8200 Aarhus N Tlf. 86 20 52 50 www.skejsim.dk - kontakt@skejsim.dk Den 1. marts 2015 SkejSim årsrapport 2014 1. SKEJSIMS PURPOSE OG DE 7 STRATEGIFELTER...

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Træning i samarbejde erfaringer og fremtidsudsigter

Træning i samarbejde erfaringer og fremtidsudsigter The Capital Region Træning i samarbejde erfaringer og fremtidsudsigter Fremtidens sundhedsvæsen Nyborg Strand 2013 Doris Østergaard, DIMS, Center for HR, Region H at kunne bygge bro er kernen i vellykkede

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Adresse: Charlotte

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere?

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Karsten Bech Centerchef, dr. med., MPA Sygehus Sønderjylland Hvis vi bare kunne! If you pick the right people

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

SPØRGESKEMA OM APOTEKETS SIKKERHEDSKLIMA

SPØRGESKEMA OM APOTEKETS SIKKERHEDSKLIMA SPØRGESKEMA OM APOTEKETS SIKKERHEDSKLIMA Dette spørgeskema efterspørger din mening omkring patientsikkerhedsspørgsmål og rapportering af hændelser på apoteket. Vi ved, at din tid er presset men vil være

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Uvarslede øvelser. Pernille Lottrup, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet www.obstetrisktraening.rh.dk. Lottrup@rh.regionh.dk

Uvarslede øvelser. Pernille Lottrup, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet www.obstetrisktraening.rh.dk. Lottrup@rh.regionh.dk Uvarslede øvelser Projektgruppe: Chefjordemoder Mette Simonsen, Uddannelsesansvarlig overlæge MMEd Jette Led Sørensen, Afdelingssygeplejerske Pernille Emmersen, Forskningsjordemoder Pernille Lottrup 1

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Pia Georg Jensen Behandlingssted:

Læs mere