Serviceaftale. Afd. 4. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceaftale. Afd. 4. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014"

Transkript

1 Serviceaftale Afd. 4 Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014 Boligselskabet Strandparken Røjelskær 15, 2. Sal, 2840 Holte Telefon: _ 1

2 Indhold Formål Daglig drift og service Ledelse Servicering af beboere... 3 Beboerserviceopgaver... 3 Respons tid på henvendelser til Fællesdriften... 3 Respons tid på udførelse af opgaver Kontaktoplysninger og åbningstid... 4 Akut behov for hjælp... 4 Grønne områder... 5 Renholdelse og vedligeholdelse... 5 Glatførebekæmpelse Glatførebekæmpelse - hverdage Glatførebekæmpelse weekender og helligdage Samarbejde mellem afd. Bestyrelsen og fællesdriften og fast markvandring... 5 Planlægning af kommende opgaver... 5 Bestyrelsesmøder, afdelingsmøder og budgetmøder... 5 Fællesdriftens økonomi... 5 Fælles Maskiner og større materiel... 6 Fælles Mindre materiel og værktøjer... 6 Bilag 1 Funktionsbeskrivelse ejendomsfunktionær Bilag 2 Grønt plejeprogram 2

3 Formål Fællesdriften mellem flere afdelinger har til formål, at optimere ressourcerne og præstere den bedste servicering indenfor de givne rammer. Serviceaftalen sætter en fælles ramme for den service der leveres af Fællesdriften. Aftalen er således et gensidigt værktøj, både mellem de tilknyttede afdelinger og mellem fællesdriftens ledelse og afdelingsbestyrelserne med henblik på en forventningsafstemning af serviceringen og samarbejdet. Serviceaftalen er delt op. Selve aftalen omhandler fælles forhold, og i bilag er individuelle aftaler for helt specifikke afdelingsforhold (bilag 3). Serviceaftalen behandles og tilsluttes af de tilknyttede afdelinger i forbindelse med formandsmøderne, ligesom forhold omkring fællesdriften, der har interesse for flere, drøftes i dette forum. Aftalen evalueres hvert andet år, og første gang efter første driftsår (i 2015 Daglig drift og service I den daglige drift skelnes der mellem basisopgaver, som almindelig renholdelse af fællesarealer, servicering af beboere, udbedring af fejl og mangler i boligerne. Cirka 80 % af tiden benyttes til løsning af basisopgaver. De resterende 20 % af tiden benyttes til enkeltstående driftsopgaver, som mindre håndværksmæssige opgaver, praktiske opgaver ved beboeraktiviteter. Ledelse Den daglige ledelse af Fællesdriften varetages af Boligkontoret Danmarks driftschef og Strandparkens ejendomsmester Driftschefen har det overordnede ledelsesansvar. De ansatte i Strandparken refererer direkte til driftschefen i personale- og ansættelsesmæssige forhold. Ejendomsmesteren har det faglige ledelsesansvar for Fællesdriften og opgaveløsningen, og det påhviler ejendomsmesteren at varetage de fælles anliggender i henhold til nærværende serviceaftale og godkendte driftsbudgetter. Servicering af beboere De opgaver der opstår løbende, blandt andet de opgaver der indmeldes af beboere, planlægges også. Det betyder, at opgaver ud over basisopgaver, ikke nødvendigvis udføres samme dag, som de indmeldes, men at ensartede opgaver planlægges samlet, disse opgaver bliver primært lavet om torsdagen. Akutte opståede opgaver løses dog med det samme, evt. i samarbejde med en håndværker. Beboerserviceopgaver ekspedition af beboere i kontorets åbningstid besvarelse af s ekspedition af telefoner besigtigelse af defekte installationer, skader og mangler udførelse af reparationer og håndværksmæssige opgaver rekvirere håndværkere hjælp og rådgivning til beboere i "gør det selv aktiviteter" udlejning af festlokale udskiftning af navneskilte fremvisning af ledige boliger Respons tid på henvendelser til Fællesdriften telefoner besvares altid i kontorets åbningstid indtalte telefonbeskeder behandles hurtigst muligt, og senest næste hverdags morgen mails bekræftes altid modtaget hurtigst muligt, og senest næste hverdags morgen 3

4 Respons tid på udførelse af opgaver Ved henvendelser om driftsforhold i boligerne vurderer Fællesdriften om der skal søges en udbedring straks enten ved egne ansatte eller ved eksterne håndværkere. Det gælder, at udbedring af driftsforhold i boligerne sker indenfor 3 hverdage efter henvendelse. Kontaktoplysninger og åbningstid Ejendomskontoret Boligselskabet Strandparken, Rødtjørnen 12, 1.tv, 2791 Dragør: Tlf. nr.: Kontakt: Claus Enevoldsen og Maiken A. Møller Mail: Web: Akut tlf. nr. udenfor normal arbejdstid: Indenfor normal arbejdstid, men udenfor åbningstiden, indtales på telefonsvareren. Åbningstider: Mandag onsdag kl Onsdag kl Torsdag Lukket Fredag kl Henvendelser om: Daglige opgaver omkring lejligheden, ejendommens drift og vedligehold, syn ved indflytning og fraflytning, syn af nye tiltag i boligen, tilsyn med tekniske installationer, rekvirering af håndværkere, drift af vaskerier, leje af parkeringspladser, leje af festlokale, bestilling af nøgler, lån af boremaskine og trækvogne m.m. Boligkontoret Danmark, Røjelskær 15, Holte: Tlf. nr.: Kontakt: Helle Vasegaard og/eller driftschef Allan Lund Kepler Mail: Web: Åbningstider: Mandag onsdag kl Torsdag kl , Fredag kl Henvendelser om: Udlejningsforhold, husleje, vaskeriafregning, ventelister, opskrivning, fraflytning, lejekontrakter, tilladelser til husdyr, leje af garageplads, hobbyrum og ekstra kælderrum, klager, budgetter, regnskaber, husorden, vedligeholdelsesreglement, byggesager, råderetssager, vedtægter, beboermøder, bestyrelsesmøder m.m. Akut behov for hjælp Er der akut behov for hjælp henvises til akuttelefon nummeret

5 Grønne områder Se Bilag 1 Renholdelse og vedligeholdelse Det er Fællesdriftens mål at fællesarealer fremstår pæne, renholdte og vedligeholdte efter et nærmere aftalt kvalitetsniveau med afdelingsbestyrelsen. Dette kan beskrives i bilag 3 Glatførebekæmpelse Vejrligsvagt og periode hvori der sker glatførebekæmpelse Der er etableret en vejrligsvagt i Strandparken i perioden 15. november marts jævnfør lokalaftalen. Vejrligsvagten i Strandparken går på skift i ejendomsfunktionærgruppen. Snerydning/saltning følger som minimum bestemmelserne i bekendtgørelsen for snerydning. Glatførebekæmpelse - hverdage På hverdage skal snerydning/saltning være påbegyndt senest kl. 7, medmindre der stadig er snefald. Fællesdriften vil påbegynde snerydning/saltning i så mange afdelinger som det er muligt. Dog er antallet af ejendomsfunktionærer ikke det samme som antallet af afdelinger, hvorfor der ikke kan påbegyndes snerydning i alle afdelinger på samme tidspunkt. Fællesdriften tilstræber, at imødekomme specifikke ønsker fra afdelingerne. Hvis der er ønsker som ikke kan imødekommes uden fordyrelse enten ved ekstra lønudbetaling til egne ansatte eller ved benyttelse af eksterne entreprenører til snerydning og saltning, vil udgiften hertil blive pålagt de respektive afdelinger. Der skal i givet fald være truffet særskilte aftaler herom med de enkelte afdelinger. Fællesdriften forestår snerydning/saltning på alle hverdage inden for normal arbejdstid. Såfremt snerydning/saltning er påbegyndt inden for normal arbejdstid, fortsætter arbejdet indtil alle afdelinger er ryddet/saltet, også selvom arbejdet pågår udover normal arbejdstid. Opstår der behov for snerydning/saltning efter normal arbejdstid, vil der først blive ryddet/saltet næste morgen. Fællesdriften sikrer så vidt muligt forebyggende saltning inden arbejdstids ophør, såfremt der vurderes et behov for dette. Glatførebekæmpelse - weekender og helligdage I weekender og på helligdage skal snerydning/saltning være opstartet senest kl. 7, dog søndag senest kl. 8, medmindre der stadig er snefald. Fællesdriften påbegynder snerydning/saltning i så mange afdelinger som det er muligt. Dog er antallet af ejendomsfunktionærer ikke det samme som antallet af afdelinger, hvorfor der ikke kan påbegyndes snerydning i alle afdelinger på samme tidspunkt. 5

6 Samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen og Fællesdriften Fast årlig markvandring Boligkontoret Danmarks driftschef planlægger og aftaler den årlige markvandring med afdelingsbestyrelserne. Markvandringen er første del af udarbejdelse af budget for den kommende periode med særlig fokus på vedligeholdelsesplaner. De individuelle aftaler med afdelingerne fremgår af bilag til denne serviceaftale, og ved de årlige markvandringer tages de op til behandling. Aftalerne ændres således ikke i perioderne mellem markvandringer. Ved den årlige markvandring foretages eventuelle ændringer i de individuelle aftaler, jf. bilag til serviceaftalen. Strandparkens ejendomsmester og den ejendomsfunktionær, der primært er tilknyttet den respektive afdeling, deltager ved markvandringen og i forberedelsen heraf. Driftschefen forbereder markvandringerne forinden og fremsender oplæg til afdelingsbestyrelserne, dels om de områder der foreslås besigtiget og dels de forhold, der er noteret i årets løb og som eventuel skal medtages i vedligeholdelsesplanen. Driftschefen skriver korte beslutningsreferater af markvandringer og eventuel tilretter serviceaftalens bilag i forhold til det aftalte. Planlægning af kommende opgaver Der vil blive sendt en aktivitetsliste ud inden den 15 i hver måned. Forinden et budgetårs start udarbejdes en plan Aktivitetsliste - for iværksættelse af de aktiviteter, der er vedtaget som en del af driftsbudgetterne. Planen afstemmes med de enkelte afdelingsbestyrelser og specificeres som minimum i kvartaler. Planen beskriver hvornår arbejdet påtænkes igangsat og afsluttet, indenfor hvilken økonomi, samt en kort beskrivelse af proces. Planerne udarbejdes af driftschefen og ejendomsmesteren i et samarbejde. Planerne er styrende for arbejdstilrettelæggelsen og derfor i videst omfang forpligtende. Der kan dog løbende være ønsker til omprioriteringer, ligesom nye opgaver kan fremkomme. Planerne er ajourføres derfor i løbet af året i nødvendigt omfang. Ved indhentning af tilbud på indkøb og vedligeholdelsesopgaver skal de pågældende firmaer som hovedregel fremkomme med disse indenfor en tidsfrist på 14 dage. Afdelingsbestyrelsen skal modtage tilbud sammen med indstilling til valg heraf senest efter 5 arbejdsdage efter sidst modtagne tilbud, hvis der er truffet aftale herom med afdelingsbestyrelsen. Bestyrelsesmøder, afdelingsmøder og budgetmøder Ved deltagelse af ansatte i møder forudsættes det, at der er udarbejdet en dagsorden forinden mødet og der er et klart defineret formål med den ansattes deltagelse. Punkter som de ansatte skal deltage i lægges først på mødet, således at der gives mulighed for at de ansatte at forlade mødet herefter. Som hovedregel deltager der kun én ansat på et møde. Ved aftenmøder forstås møder, der påbegyndes efter kl mandag til fredag og som varer over en time. Møder, der er påbegyndt tidligere på dagen og som strækker sig indtil kl , er ikke at betragte som aftenmøder. Såfremt et sådant møde strækker sig ud over kl , er det at betragte som et aftenmøde. Fællesdriftens økonomi Der udarbejdes et separat regnskab for drift af fællesdriftens kontor. Udgiften fordeles efter antal boliger mellem alle de tilknyttede afdelinger, således at en andel vises i de enkelte afdelingers regnskaber under konto 114. Afdelinger med lokale ejendomskontorer afholder selv driftsudgifter hertil. 6

7 Fælles Maskiner og større materiel Maskinparken er fælles for alle afdelingerne i Strandparken, og består af følgende maskinelt udstyr. 4 traktorer 4 anhængere 1 traktor med græsslåmaskine 5 håndkørende græsslåmaskiner 4 buskryddere 1 løvsuger 1 hækkeklipper med motor 1 motorsav 1 stangsav med motor 1 fræser 3 generatorer. Økonomi Til vedligeholdelse og udskiftninger i ovennævnte maskinpark, er der afsat et totalt beløb for alle afdelinger, svarende til kr ,- indsat i de respektive afdelingers budgetter iht. indsatte fordelingsnøgle. For afdeling 1 beløber det sig til kr ,- Fælles Mindre materiel og værktøjer Mindre materiel forefindes på alle værkstederne i afdelingerne og kan lånes på tværs 7

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte

HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte Dette hæfte indeholder mange af de oplysninger, man kan have brug for som beboer i Haunstrupgård. Det gælder både, hvis man er ny-indflyttet, eller har boet her i mange år. Praktiske

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Servicearealerne tilknyttet boligafdelingern ved Byrådet ved Social- og Sundhedsforvaltningen

Servicearealerne tilknyttet boligafdelingern ved Byrådet ved Social- og Sundhedsforvaltningen GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Anlæg og Regnskab Bilag 4 Ejendomsservice Hvert seniorcenter samt botilbuddene Cathrinegården, Kellersvej 6 og Nybrogård varetager under institutionsledelsens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Hovedbestyrelse Referat - møde den 5. maj 2015

Hovedbestyrelse Referat - møde den 5. maj 2015 Hovedbestyrelse Referat - møde den 5. maj 2015 Deltagere: Birthe Petersen, formand Gert Fris, næstformand Ella Pedersen Jette Jungersen Leif Boyer Michael Petersen Ole Pedersen Simone Christensen Steen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse August 2006 Dragør Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Udbudsbeskrivelse 1. BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE OG OPGAVEN...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE...5 1.2.1 DRAGØR KOMMUNES

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere