Den Nationale Sårbarhedsudredning. Rapport fra underudvalget vedrørende akutte olie- og kemikalieforureningsulykker. til søs.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Nationale Sårbarhedsudredning. Rapport fra underudvalget vedrørende akutte olie- og kemikalieforureningsulykker. til søs."

Transkript

1 Den Nationale Sårbarhedsudredning Rapport fra underudvalget vedrørende akutte olie- og kemikalieforureningsulykker til søs.

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning, definitioner, afgrænsning og sammenfatning Indledning Definitioner og afgrænsning af udvalgets opgave Sammenfatning Konsekvenser af en olie- eller kemikalieforurening Naturens eget forsvar overfor olieforureninger En olieforurenings umiddelbare effekter på naturen En olieforurenings effekter på rekreative interesser og turisme En olieforurenings effekter på andre erhverv og befolkningen i området En olieforurenings effekter på søfarten Konsekvenser af en kemikalieforurening Risikoen for akutte olie- og kemikalieforureningsulykker til søs Den geografiske udstrækning af sårbarhedsområdet Skibstrafik totalt International skibstrafik gennem Øresund, Storebælt og Lillebælt Nationale transportveje (olietransporter til/fra dansk havn) Elproduktionsvirksomheder Bunkersindustrien Kollisionsfare Forøgelse af den internationale olieskibstransport Sammenfattende konklusion Offshore Forebyggelse af olie- og kemikalieforureningsulykker til søs International regulering foretrækkes frem for national regulering De internationale søvejsregler, farvandsafmærkningen og myndighedsudøvelsen Anvendelse af lods Krav til skibes konstruktion AIS ECDIS EU-initiativer Havne Sikring af skibe og havne mod terror Offshore

3 5. Internationale aftaler om beredskabssamarbejde i tilfælde af akutte olie- og kemikalieforureningsulykker til søs Bonn Agreement Københavnsaftalen DENGER-planen m.fl Helsingfors Konventionen OPRC Konventionen EU Management Committee Det danske beredskab til bekæmpelse af olie- og kemikalieforureningsulykker til søs Forsvaret Beredskabsstyrelsen Kommunerne Amterne Politiet Offshore Supplement til olieselskabernes eget beredskab: Oil Spill Response Limited Håndtering af kemikalieforureninger til søs Konkrete olie- og kemikalieforureningsulykker i de danske farvande og havne Tankskibet Baltic Carrier s kollision med fragtskibet Tern i Grønsund i Eksplosion i fragtskibet M/V Sierksdorf i Aalborg Havn i Forliset af den kinesiske bulkcarrier Fu Shan Hai i Bornholms Gat i Udfordringer og problemstillinger for det danske beredskab, som følge af ulykkerne i Grønsund, Aalborg Havn og Bornholms Gat Klarere fordeling af myndighedsansvar mht. bekæmpelsen af en akut olie- eller kemikalieforurening til søs Afklaring af myndighedsansvar mht. bekæmpelsen af en akut olie- og kemikalieforurening i havne Behov for nødområder og en maritim assistancetjeneste Opdatering og samordning af de involverede myndigheders beredskabsplaner Samarbejdsøvelser Indsatsmateriel til bekæmpelse af flere forskellige olietyper samt kemikalieforureninger Fortsat udvikling af oliedriftsmodellerne

4 9. Øvrige udfordringer og problemstillinger for det danske beredskab Større fokus på risikoen for akutte kemikalieforureningsulykker til søs Placeringen af beredskabet Øget opmærksomhed på muligheden for OSRL assistance Dimensionering af beredskabet under hensyn til terrortruslen Optimering af de kommunikationsmæssige veje og forbindelser mellem de landbaserede og de søbaserede beredskaber Sammenfatning af allerede iværksatte tiltag samt udvalgets anbefalinger

5 1. Indledning, definitioner, afgrænsning og sammenfatning Indledning. Denne delrapport er afgivet af Underudvalget vedrørende akutte olie- og kemikalieforureningsulykker til søs. Udvalget er et underudvalg af Udvalget for National Sårbarhedsudredning. Delrapporten er udarbejdet i henhold til kommissorium af 1. april 2003, udmeldt af Sekretariatet for National Sårbarhedsudredning. Delrapportens formål er at tilvejebringe en beskrivelse af Danmarks sårbarhed, forebyggelse og beredskab overfor akutte olie- og kemikalieforureningsulykker til søs. Kommissoriet er i sin helhed vedlagt som bilag 1. Underudvalget har haft følgende medlemmer, udpeget af Sekretariatet for National Sårbarhedsudredning: Kontorchef John Stanley Rasmussen, Forsvarsministeriet (formand) Fuldmægtig Vivi Johansen, Forsvarsministeriet (sekretær) Fuldmægtig Ivan Andersen, Miljøstyrelsen Fuldmægtig Michael Løbnitz Bager, Søfartsstyrelsen Specialkonsulent Jens-Birger Christophersen, Energistyrelsen Konsulent Uffe Strandkjær, Energistyrelsen Sektionschef Henrik Lindved Knudsen, Beredskabsstyrelsen Politimester Claus Nørøxe, Rigspolitiet Orlogskaptajn Poul-Erik Larsen, Forsvarskommandoen Konsulent Anker Nissen, Farvandsvæsenet 5

6 Gruppeleder, Civ. ing. Jakob Lysholdt Sørensen, Storstrøms Amt/Amtsrådsforeningen Beredskabschef Kaj Petersen, Fredericia Kommune/Kommunernes Landsforening Fuldmægtig Christian Thiesen, Beredskabsstyrelsen (sekretariatet) Rapporten er udarbejdet i perioden 1. april - 1. juli 2003 med bidrag fra alle udvalgets medlemmer. Udvalget har afholdt fire møder. Rapporten er afgivet i enstemmighed Definitioner og afgrænsning af udvalgets opgave. Ved akutte ulykker forstås i denne rapport spontant opståede hændelser af et større omfang. Rapporten beskæftiger sig således ikke med forureninger, der er opstået over længere tid og forurening i forbindelse med bevidst udtømning af olieholdigt spildevand, ulovlige tankrensninger eller lign. behandles heller ikke. Rapportens fokus er konsekvenserne af, at olie eller kemikalier spredes i havet og langs kysten, som følge af en akut skibsulykke eller som følge af en akut ulykke på en platform/i en rørledning. I forhold til disse konsekvenser er det af mindre betydning, om ulykken skyldes et uheld eller en forsætlig handling. Denne sondring mellem forskellige skadeforårsagende hændelser er imidlertid væsentlig for behandlingen af spørgsmål vedrørende forebyggende tiltag. Rapporten behandler i kapitel 4 spørgsmål vedrørende forebyggelse af ulykker, men har betragtet det som udenfor kommissoriet at behandle spørgsmål vedrørende forebyggelse af forsætlige handlinger. Ved olie forstås ifølge lov nr. 476 af 30. juni 1993 om beskyttelse af havmiljøet, som senest ændret ved lov nr. 393 af 28. maj 2003 (havmiljøloven), enhver form for mineralolie og blandinger heraf, herunder råolie, naturgaskondensat, olieslam og olieaffald, samt brændselsolie og alle andre raffinerede produkter bortset fra petrokemikalier, der er klassificerede i henhold til havmiljølovens 14. Det er endvidere i rapportens henseende ikke relevant, hvorfra 6

7 olien lækkes i en skibsulykke - dvs. om der er tale om lastolie eller bunkersolie (skibets egen brændstofolie). Kemikalier vil i fortsættelse heraf være alle andre stoffer, der kan forurene vandet. Kemikalier, der konkret transporteres til søs klassificeres i en IMDG kode (International Maritime Dangerous Goods code) efter FN s anbefalinger. 1 Til søs vil i denne rapport omfatte både havet, kysten og havne indenfor det danske søterritorium. Det bemærkes endelig, at farvandene omkring Grønland og Færøerne ikke behandles i denne rapport Sammenfatning. Kapitel 3 i denne rapport beskriver, hvordan de danske farvande, på grund af den danske geografi og Danmarks geografiske placering på Europakortet, er genstand for en betydelig skibstrafik. Endvidere beskrives de betydelige offshore aktiviteter i den danske del af Nordsøen. Dette medfører en konstant potentiel risiko for, at der kan ske akutte olie- eller kemikalieforureningsulykker fra skibe eller platforme/rørledninger i de danske farvande med alvorlige konsekvenser for både det danske miljø og erhvervsliv til følge. Disse konsekvenser beskrives nærmere i kapitel 2. I kapitel 4 beskrives den betydelige indsats, der bliver gjort fra dansk og international side for at forebygge, at sådanne ulykker kan ske. Dette bidrager i en vis grad til at nedsætte Danmarks sårbarhed overfor akutte olie- og kemikalieforureningsulykker til søs. Ulykker kan dog aldrig helt undgås, og det danske beredskab, der er nærmere beskrevet i kapitel 6, har således flere gange de seneste år måttet indsættes til bekæmpelse af akutte olie- og kemikalieforurenin- 1 Klassificeringen følger således strukturen i de internationale bestemmelser for transport af kemikalier ad landevej, jernbane og i luften. Klassificeringen giver via Informationssystemet om farlige stoffer information om stoffets fysiske/kemiske data, farlige egenskaber, symptombeskrivelse, behandlingsanvisninger, personlig beskyttelse samt forholdsregler ved indsats, herunder forureningsbekæmpelse og bortskaffelse. 7

8 ger fra skibe til søs. Disse indsatser beskrives i kapitel 7. De bagvedliggende aftaler for den assistance det danske beredskab kan hente fra udlandet, hvis det bliver nødvendigt, er endvidere beskrevet i kapitel 5. Erfaringerne fra disse bekæmpelsesindsatser viser, at det danske beredskab til bekæmpelse af akutte olie- og kemikalieforureninger til søs generelt er velfungerende og effektivt. Imidlertid viser erfaringerne også, at der er konstant behov for at udvikle beredskabet, så det altid er i stand til at takle de nye udfordringer og problemstillinger, der uvægerligt følger enhver ny bekæmpelsesopgave. Disse udfordringer og problemstillinger beskrives i kapitel 8 og 9 sammen med de foreløbigt iværksatte tiltag til at imødegå dem samt udvalgets anbefalinger mht. de udfordringer og problemstillinger, der endnu er et behov for at behandle. Udvalgets samlede anbefalinger fremgår af kapitel 10. Udvalgets overvejelser omkring den indbyrdes afhængighed mellem det danske beredskab til bekæmpelse af akutte olie- og kemikalieforureningsulykker til søs og andre sektorer fremgår af bilag 5. Udvalgets anbefalinger kan kort sammenfattes som følger: Udvalget anbefaler, at ansvarsfordelingen mellem de involverede myndigheder i det danske beredskab til bekæmpelse af akutte olie- og kemikalieforureningsulykker til søs afklares nærmere på følgende vis: spørgsmålet om fastlæggelsen af grænsen mellem det kommunale og det statslige ansvars- og indsatsområde overfor akutte olie- og kemikalieforureninger til søs underkastes en ny vurd ering; det overvejes nærmere at afklare rækkevidden/omfanget af politiets koordinerende rolle i en konkret bekæmpelsessituation; grundlaget for ansvarsfordelingen og håndteringen af akutte olie- og kemikalieforureningsulykker i havne præciseres generelt. Med hensyn til udviklingen af de involverede myndigheders beredskabsplaner, samarbejdsaftaler og samarbejdsøvelser, anbefaler udvalget endvidere at: 8

9 det overvejes at inddrage Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen i det af forsvaret iværksatte arbejde med at opdatere forsvarets eksisterende beredskabsplan; en optimering af de kommunikationsmæssige veje og forbindelser mellem de landbaserede og de søbaserede beredskaber i forbindelse med en konkret bekæmpelsessituation tilstræbes; der udvikles robuste og fleksible beredskabsplaner for bortskaffelse af olieaffald; beredskabsplanerne for alle de involverede aktører i bekæmpelsen af en akut olie- og kemikalieforureningsulykke til søs samordnes; det overvejes, om der i de samordnede beredskabsplaner skal indgå et beredskab for vurdering af de miljømæssige effekter efter en olie- eller kemikalieforureningsulykke til søs, herunder med stillingtagen til inddragelse af evt. eksperter; de involverede myndigheder i det danske beredskab fortsat prioriterer en jævnlig gennemførelse af samarbejdsøvelser højt, og at disse øvelser afspejler mængden og kompleksiteten i de beslutninger, der skal træffes i en længevarende bekæmpelsesoperation i tilfælde af en akut olie- eller kemikalieforureningsulykke til søs. Udvalget anbefaler, med hensyn til nye behov for bekæmpelsesmateriel og personbeskyttelse, at: det overvejes at inddrage Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen i den af forsvaret nedsatte arbejdsgruppe, der er i færd med at analysere forsvarets behov for sejlende materiel til at løse forsvarets forureningsbekæmpelsesopgave til søs; der også forsat er fokus på personbeskyttelse i forbindelse med bekæmpelse af akutte olie- og kemikalieforureningsulykker til søs. 9

10 Med hensyn til et eventuelt behov for at supplere det nuværende danske beredskab til bekæmpelse af akutte olie- og kemikalieforureningsulykker til søs anbefaler udvalget, at: det overvejes, om det skal undersøges nærmere, om det statslige beredskab skal indgå en samarbejdsaftale med offshore operatørernes beredskab med henblik på at forkorte varslingstiderne for beredskabet til bekæmpelse af olie- og kemikalieforureningsulykker med skibe i Nordsøen; man generelt fra dansk side i tilfælde af en olietankskibsulykke er opmærksom på, om det forurenende skib er medlem af OSRL, således at det danske beredskab kan få assistance herfra. Særligt med hensyn til akutte kemikalieforureningsulykker til søs, anbefaler udvalget, at: fokus øges på risikoen for - og effekterne af - akutte kemikalieforureningsulykker til søs. Der bør skaffes et bedre overblik over antallet og arten af kemikalietransporter gennem danske farvande, og konsekvenserne af en forureningsulykke blandt disse transporter skal belyses bedre. Endelig bør det vurderes, hvordan beredskabet skal dimensioneres mht. at bekæmpe sådanne forureningsulykker. Endelig har udvalget gjort sig følgende betragtninger mht. terrorscenarier: Udvalget finder ikke, at det danske beredskab til bekæmpelse af akutte olie- og kemikalieforureninger til søs med rimelighed kan opbygges under særlig hensyntagen til eventuelle terrorscenarier, idet en terroraktion vil have de værst tænkelige konsekvenser som mål. For så vidt, det er muligt at tilvejebringe tilstrækkeligt konkrete efterretninger om mulige terroraktioner, vurderer udvalget, at det danske beredskab vil have nytte heraf. 10

11 Udvalget anbefaler, at der i de kommunale beredskabsplaner for havne medtages de sikkerhedsvurderinger og sikkerhedsforanstaltninger, som skal gennemføres for den enkelte havnefacilitet i medfør af IMO s ISPS kode. 11

12 2. Konsekvenser af en olie- eller kemikalieforurening. De danske erfaringer med konsekvenserne af en akut olieforurening til søs er velkendte og velbeskrevne, hvorimod erfaringerne med konsekvenserne af en akut kemikalieforurening er stærkt begrænsede. Dette afsnit indledes derfor med en beskrivelse af konsekvenserne af en olieforurening og afsluttes med en mere teoretisk beskrivelse af konsekvenserne af en kemikalieforurening til søs Naturens eget forsvar overfor olieforureninger. Før konsekvenserne af en olieforurening beskrives, skal det indledningsvis nævnes, at naturen i et vist omfang har sit eget forsvar overfor en olieforurening. Når olie tilføres naturen fra naturlige eller menneskeskabte kilder, starter der en række fysisk-kemiske ændringer af olien, som ofte under et kaldes weathering. Processerne omfatter ud over mikrobiel nedbrydning: opløsning, spredning, fordampning, emulgering og bundfældning. Da indholdet af de forskellige komponenter i olien varierer meget fra olietype til olietype, vil nedbrydningen og omdannelsen dog også variere meget og dermed også effekterne på havet og kysterne. Desuden afhænger effekterne af mængden af olie, der spredes i naturen, tidspunktet på året for oliens spredning, den geografiske placering, vejrliget mv. Der er eksempler på, at nedbrydningen starter hurtigere på steder, som jævnligt udsættes for olieforurening, idet der er en tilvænnet bakteriepopulation til stede. Der findes også eksempler på permanente olieforureningskilder, hvor naturen bare har tilpasset sig. På den anden side findes der ligeledes eksempler på, at olie ligger tilbage i op til 10 år efter en forurening. Sammenfattende kan konkluderes, at en olieforurenings langsigtede konsekvenser afhænger helt af sårbarheden i det område, den rammer. 12

13 2.2. En olieforurenings umiddelbare effekter på naturen. Oliespild på havet truer havmiljøet og kystmiljøet, herunder økologisk vigtige områder, dyr og planter. Olie påvirker dyr og planter i havet og ved kysten ved dels at indsøle og kvæle dem, dels ved at udøve en giftvirkning, som ved høje oliekoncentrationer kan medføre døden og ved lavere koncentrationer kan medføre for eksempel ændringer i adfærd, fødeoptagelse og reproduktion. Med hensyn til dyrenes sårbarhed overfor olieforureninger bør det fremhæves, at fugle er mere udsatte end andre dyregrupper. Hos havfugle danner fjerdragten et effektivt vandskyende og varmeisolerende lag. Når en fugl kommer i berøring med olie, ødelægges dette beskyttende lag. Fjerene klistrer sammen. En olieplet på størrelse med en femkrone er om vinteren nok til at nedsætte varmeisoleringen så meget, at fuglen dør. Havfuglene kan også få indre skader ved at optage olien med olieforurenet føde eller ved at pudse en olietilsølet fjerdragt. Skaderne er ofte så store, at fuglene kun har ringe chance for at overleve. 2 Som eksempel på økologisk vigtige områder, er der en række områder, som Danmark har en særlig EU-forpligtelse til at beskytte. Disse områder kaldes under ét Natura 2000 og omfatter EF-Habitatområder, EFfuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. 3 Områderne udgør i Danmark i alt km 2, hvoraf 75 %, er havområde. Der er således km 2 havområde, hvor Danmark har særlige internationale forpligtelser til at beskytte naturen, herunder og dyre- og plantelivet En olieforurenings effekter på rekreative interesser og turisme. De rekreative interesser som f.eks. badning, sejlads, jagt, fritidsfiskeri og øvrig færdsel påvirkes, når større eller mindre oliemængder driver ind på strande fra 2 I konsekvens heraf er det praksis i Danmark at aflive olietilsølede fugle. 3 Jf. Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle og Konventionen af 2. februar 1971 om vådområder af international betydning navnlig som levesteder for vandfugle. 13

14 en olieforurening til søs, fordi strandens anvendelsesmuligheder umiddelbart forringes, indtil der er sket en rensning af det forurenede område. En større olieforurening langs de danske kyster kan endvidere have en alvorlig effekt på turismen i Danmark (indenlandske såvel som udenlandske turister). Turismen udgør en vigtig økonomisk faktor for det danske samfund, idet turismen (inkl. de individuelle forretningsrejser) udgør en årlig omsætning på 49 mia. kr. og har en beskæftigelseseffekt svarende til fuldtidsjobs. Kystnær ferie udgør det største forretningsområde i dansk turisme, idet turisterne primært tiltrækkes af Danmarks kyster, den rige og varierede natur og de rekreative muligheder i de kystnære områder. Ferieturismen er for en stor del koncentreret omkring juli og august. Konsekvenserne for turismen af et olieudslip i de danske farvande afhænger af en række faktorer: tidspunktet for olieudslippet, lokaliseringen af olieudslippet, udslippets omfang og karakter, olieudslippets effekt på badestrande, vandkvalitet, flora og fauna, effektiviteten i forureningsbekæmpelsen, rensningen og genopretningen samt kommunikationen og medieomtalen vedrørende olieudslippet. En større olieforurening af kysten i højsæsonen i et populært turistområde med særlige naturværdier vil således ramme turistindustrien hårdt. 4 Sker en sådan olieforurening vil ikke kun de virksomheder, der har turisme som forretningsgrundlag (hoteller, feriecentre, campingpladser og attraktioner) blive berørt. Også restauranter og detailhandel, der ofte har turismen som en vigtig - eller afgørende - indtægtskilde for deres overlevelse, vil blive berørt. Det samme vil alle de virksomheder, der forsyner turismevirksomhederne med varer og tjenesteydelser. Hele regionens forretningsaktiviteter, omsætning og beskæftigelse vil således blive ramt. 4 Olieforureningen fra tankskibet Baltic Carrier i Grønsund 2001 (se kapitel 7) fik således begrænsede negative konsekvenser for turismen på Nordfalster og Møn, idet ulykken skete i marts og den effektive forureningsbekæmpelse gjorde, at de fleste synlige skader i området var udbedret inden feriesæsonen startede. 14

15 Det øvrige Danmark vil også kunne mærke effekten. Det store udbud af rejsemål overalt i verden gør turister fleksible mht. til at skifte rejsemål. Den internationale medieomtale af en større olieforurening langs en dansk kyst kan således betyde, at turisterne enten fravælger Danmark som rejsemål på forhånd eller aflyser allerede planlagte ferier i Danmark, fordi de ikke kan skelne det berørte område fra resten af Danmark. Turister i et forureningsplaget område kan få en dårlig ferieoplevelse og kommer formentlig ikke igen foreløbig. Danmark får generelt et dårligt internationalt image, som det kræver tid og penge at bygge op igen En olieforurenings effekter på andre erhverv og befolkningen i området. Af erhvervsmæssige interesser, der kan blive berørt af en olieforurening, kan udover turisme nævnes fiskeri, havdambrug, råstofudvinding (ral- og sandsugning samt stenfiskeri) og landbrug. 5 En større olieforurening langs en kyst kan endvidere medføre alvorlige lugtgener for befolkningen i området. Har lugten af olie endvidere først sat sig fast i husene ved kysten, kan den være svær at komme af med, hvilket kan have indflydelse på huspriserne i området En olieforurenings effekter på søfarten. En større olieforurening vil endelig, afhængig af hvor den finder sted, kunne genere søfarten, herunder både lystbåde og handelsskibstrafik. Et eksempel kunne f.eks. være en olieforurening med svær olie i en fast sejlrute. Danmark har hidtil ikke oplevet en sådan olieforurening, men sker det, skal olien efter almindelig praksis søges bekæmpet til havs (se kapitel 6). Dette vil medføre en del aktivitet i selve sejlruten i forbindelse med olieforureningsbekæmpelsen. 5 Olieforureningen fra skibet Braer s forlis ved Shetlandsøerne i 1993 forårsagede pga. vejrforholdene spredning af olieforurening 3 km. ind i land og forurening af i alt 60 km 2 landbrugsareal. Kilde: The Ecological Steering Group on the spill in Shetland: The environmental impact of the wreck of Braer, published by the Scottish Office, Edinburgh, Oprydningen efter olieforureningen fra tankskibet Baltic Carrier i Grønsund i 2001 forårsagede markskader for i alt kr og skader på veje og hegn for i alt kr Kilde: Baltic Carrier olieforureningen - undersøgelse og vurdering af miljøeffekter, Storstrøms Amt, Teknik- og Miljøforvaltningen,

16 Dette vil igen kunne medføre, at restriktioner skal pålægges den øvrige sejlende trafik i sejlruten og at den hastighed, hvormed de kan sejle, begrænses. Svær olie, som ikke bliver inddæmmet, vil endvidere give selv store skibe manøvreproblemer. En omdirigering ad anden rute vil på den anden side øge trafikken der og dermed potentielt risikoen for kollision i dette område. Spærres en havn som følge af en større olieforurening i havnen vil dette give problemer for al skibsfart på vej til og fra havnen samt de lokale erhverv, der er afhængige af at kunne sende eller modtage skibslaster i havnen. Selv en mindre olieforurening i en havn ville også kunne have en vis effekt, idet skibe, kajanlæg o. lign. vil være bekostelige at rengøre efterfølgende Konsekvenser af en kemikalieforurening. Kemikalier vil, afhængigt af arten, kunne give alle de problemer for natur, rekreative interesser, turisme, lokale erhverv og beboere samt søfart, der er nævnt i de foregående afsnit. Effekten kan endog være forstærket, idet visse kemikalier er meget potente og derfor, selv i meget små mængder, vil kunne forårsage væsentlige forureningseffekter. Endvidere kan kemikalier bidrage med yderligere farer og problemer f.eks. brandfare, eksplosionsfare, oxidation, giftighed, radioaktivitet og skader på grund af ætsning. Kemikalier kan endelig tage mange tilstandsformer. Kemikalier kan grupperes i følgende tilstandsformer og farlighed: Stoffer, der blander sig med vand. Neutralisation af kemikaliet kan muligvis ske, men vil dog være usandsynligt i de tilfælde, hvor der er tale om større mængder. Sker neutralisation ikke, kan stoffet stadig være farligt. Stoffer, der har samme vægtfylde som vand, men som ikke er blandbare med vand. Sådanne kemikalier vil fordele sig i vandet, men vil ikke blive neutraliseret af vandet og kan derfor stadig være farlige. 16

17 Stoffer, der er tungere end vand. Disse stoffer vil lægge sig på bunden og vil heller ikke kunne neutraliseres af vandet, hvorfor de stadig kan være farlige. Stoffer, der er lettere end vand og derfor opfører sig som olier, der flyder på vandet. Sådanne kemikalier vil heller ikke kunne neutraliseres af vandet. De kan være farlige i deres oprindelige form, og fordamper de, er deres farlighed som beskrevet i bullet 6. Stoffer i fast form. Stoffer i fast form vil, afhængigt af vægtfylden, enten synke til bunds eller flyde på vandet og dermed have samme farlighed som beskrevet i bullet 3 og 4. Herudover kan faste stoffer reagere med vand enten voldsomt med udvikling af en gassky eller simpelthen opløses i vand. Opløses stoffet i vand er farligheden som i bullet 1. Udvikles en gassky er farligheden som i bullet 6. Stoffer i gasform/fordampet væske. Gasser fremkommer enten ved udslip fra transport af gas eller kan dannes ved visse stoffers reaktion med vand. Gasser kan forme sig til en giftig/eksplosionsfarlig sky. 17

18 3. Risikoen for akutte olie- og kemikalieforureningsulykker til søs Den geografiske udstrækning af sårbarhedsområdet. Danmarks geografi med 3 større landområder: Jylland, Fyn og Sjælland med tilhørende øer, som adskilles af farvandene Lillebælt, Storebælt og Øresund, gør det muligt og nødvendigt at anvende skibe som nationalt transportmiddel. Endvidere udgør Storebælt og Øresund en nødvendig transitvej for den internationale skibstrafik til og fra Østersøen. Hertil kommer følgende farvandsafsnit, der også i varierende omfang benyttes til skibstrafik: Nordsøen inkl. Vadehavet Skagerrak Kattegat Limfjorden Farvandet syd for Fyn (det sydfynske øhav) Vestlige Østersø Smålandsfarvandet Østersøen med Bornholm og Christiansø 3.2. Skibstrafik totalt. Som følge af Danmarks geografiske placering er der en stor international skibstrafik gennem danske farvande. Dertil kommer skibstrafik til og fra danske havne samt bunkringsvirksomhed, dvs. forsyning af skibene med brændstof (såkaldt bunkersolie). 18

19 Bortset fra forsvarets generelle overvågning af farvandene, og det skibstrafiksystem, der er etableret ved broforbindelsen over Storebælt, foretages der ikke en løbende registrering af skibstrafikken gennem de danske farvande. Oplysningerne fra forsvaret begrænser sig til antallet af skibe, der passerer gennem de tre gennemsejlingsstræder, mens der som en del af det skibstrafiksystem, der er etableret for at overvåge og beskytte den faste forbindelse over Storebælt, (Vessel Traffic Service, VTS Storebælt), foretages en detaljeret registrering af trafikken gennem Storebælt. Der foreligger således ikke fyldestgørende statistiske oplysninger om omfanget af skibstransporter i danske farvande - deres antal, størrelse og last - men det er dog muligt at danne sig et generelt indtryk af dette omfang ud fra de faktuelt foreliggende oplysninger International skibstrafik gennem Øresund, Storebælt og Lillebælt. Den væsentligste del af den internationale skibstrafik i de danske farvande udgøres af trafikken til og fra Østersøen gennem Øresund, Storebælt og Lillebælt. Denne skibstrafik fremgår for 2002 af tabel 1 nedenfor, som dog også omfatter nationale skibstransporter, der passerer de tre tællepunkter. Af de tre gennemsejlingsmuligheder til og fra Østersøen er vejen gennem Øresund den korteste og foretrækkes derfor af alle de skibe, der overhovedet kan passere her. Øresund har imidlertid den væsentlige begrænsning, at vanddybden ud for København - i den gravede rende ved Drogden - kun tillader skibe med en dybgang på op til 7,7 m. at passere. I modsætning hertil kan der i Storebælt for sydgående skibe opnås en dybde på op til 19 m. og for nordgående skibe op til 17 m. Dette giver mulighed for passage af nordgående skibe med en dybgang på op til ca. 15 m., og af sydgående skibe med en dybgang op til 17 m. idet der anbefales en sikkerhedsmargin på 2 m. Dybgangen modsvarer ski- 19

20 be på op til ca tons dødvægt. 6 Derfor går den officielle transitrute - den såkaldte Rute T (Tango) - gennem Storebælt. Den anvendes især af olietankskibe, hvor det er mest økonomisk fordelagtigt at anvende så store skibe som muligt til transporterne. Antallet af olie- og kemikalieskibe er kun oplyst for passagerne gennem Storebælt. Der foreligger dog tal for skibspassager gennem Øresund for perioden , idet der under brobyggeriet var etableret et midlertidigt VTS system. Disse tal viser den procentvise fordeling af skibspassagerne på skibstyper, heraf tankskibe (9,5 %), kemikalietankskibe (2,1 %) og gastankskibe (0,6 %). De resterende 87,8 % var således øvrige handelsskibe. Denne fordeling svarer ikke helt til den tilsvarende fordeling fra Storebælt (jf. tabel 1), hvilket skyldes, at de store olietankskibe ikke kan passere Øresund i lastet tilstand, mens kemikalieog gastankskibe ofte er af mindre størrelse og derfor kan passere Øresund. Lillebælt er set med danske øjne relativt uinteressant for transit til og fra Østersøen og kun interessant for mindre skibe, der ind- og udpasserer gennem Kieler Kanalen. 6 Et skibs dødvægtstonnage er den dødvægt, som skibet har inde, når skibet er lastet til en vis dybgang (sommerfribordsmærket). Til dødvægten henregnes vægten af ombordværende ladning samt brændsel til skibets fremdrivning. Endvidere medregnes ballastvand, ferskvand, proviant og stores. 20

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen.

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen. Udkast til Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet 1 I medfør af 39, 61, stk. 1, og 62 i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 7. januar

Læs mere

HVOR KOMMER OLIEFORURENINGEN FRA Olien ender i havet som spild fra olieboreplatforme

HVOR KOMMER OLIEFORURENINGEN FRA Olien ender i havet som spild fra olieboreplatforme 85 Udtømning af olie på havene og særligt forlis af olietankskibe - forvolder store skader på fisk, søfugle, skaldyr og andre organismer. Vi kender alle til historier om oliekatastrofer, hvor store kyststrækninger

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 Notat til Statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet (beretning nr. 8/04)

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

RAPPORT. vedrørende øget anvendelse af lodser, samt styrket overvågning af sejladssikkerheden

RAPPORT. vedrørende øget anvendelse af lodser, samt styrket overvågning af sejladssikkerheden RAPPORT vedrørende øget anvendelse af lodser, samt styrket overvågning af sejladssikkerheden Forsvarsministeriet Miljøministeriet Finansministeriet Udenrigsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet april

Læs mere

LODSTILSYNET - Danish Pilotage Authority ÅRSRAPPORT 2007

LODSTILSYNET - Danish Pilotage Authority ÅRSRAPPORT 2007 LODSTILSYNET - Danish Pilotage Authority ÅRSRAPPORT 2007 Juni 2009 1. Beretning - 2-1.1 Årets faglige krav og resultat - 2 - Lodstilsynets juridiske opgaver - 2 - Tilsyn med statslig og privat lodserivirksomhed

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

SOK ÅRSRAPPORT 2013 OLIEOBSERVATIONER OG FORURENINGSBEKÆMPELSE I DANSKE FARVANDE

SOK ÅRSRAPPORT 2013 OLIEOBSERVATIONER OG FORURENINGSBEKÆMPELSE I DANSKE FARVANDE SOK ÅRSRAPPORT 2013 OLIEOBSERVATIONER OG FORURENINGSBEKÆMPELSE I DANSKE FARVANDE 1. INDLEDNING Hermed udgives Søværnets Operative Kommandos (SOK) årsrapport vedrørende havmiljøhændelser og forureningsbekæmpelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Bilag 3 Sejladssikkerhed

Bilag 3 Sejladssikkerhed Bilag 3 Sejladssikkerhed 1. Indledning Femern A/S har gennemført et omfattende program af sejladsstudier med henblik på at kortlægge effekterne for sejladsen i Femern Bælt, såfremt der bygges en bro. Dette

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande Side 1 af 5 CIS nr 9059 af 18/03/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-03-2011 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Cirkulæreskrivelse om fair behandling

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Trafikministeriet. Notat : 119-1. : 14. november 2002. : 2. Kontor

Trafikministeriet. Notat : 119-1. : 14. november 2002. : 2. Kontor Trafikministeriet Notat Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 14. november 2002 : 119-1 : JLo : 2. Kontor Foreløbig orientering om kommende internationale regler om forebyggelse af terrorhandlinger m.v. mod

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. maj 2006 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om transportørers erstatningsansvar

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Rapportering af lodsning foretages i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1201 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

Citronbasens metalprojekt

Citronbasens metalprojekt BILAG 5 Citronbasens metalprojekt MPL - 001 Utilsigtede hændelser med spild/udslip (= LOC) og nødberedskabsplan April 2012 1 Dokumenttitel: Utilsigtede hændelser med spild og udslip (= LOC) og nødberedskabsplan

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

LNG oversigt over regler

LNG oversigt over regler LNG oversigt over regler maj 2014 Baggrund Dette notat indeholder en oversigt over de forhold, der skal overvejes i forbindelse med en ansøgning om bunkring og etablering af bunkringsanlæg for LNG i Danmark.

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd)

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Bilag 1 Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Energinet.dk skal foretage forundersøgelser på søterritoriet for at byggemodne et område til en havmøllepark

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

EMISSIONER FRA SKIBE I DANSKE FARVANDE af TOM WISMANN dk-teknik

EMISSIONER FRA SKIBE I DANSKE FARVANDE af TOM WISMANN dk-teknik EMISSIONER FRA SKIBE I DANSKE FARVANDE af TOM WISMANN dk-teknik 1. Indledning dk-teknik udfører for Miljøstyrelsen et projekt om "Emissioner fra skibsfarten i danske farvande". Projektets formål er at

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008. Advokat Henrik Horn Andersen Det Gule Pakhus Havnepladsen 3A, 1 5700 Svendborg Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00060 Ref. LOKNU Den 16. april 2008 Vedr.: Tilladelse til klapning af 44 m 3 oprensningsmateriale

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Risikoanalyse Olie- og kemikalieforurening i danske farvande

Risikoanalyse Olie- og kemikalieforurening i danske farvande Forsvarsministeriet Risikoanalyse Olie- og kemikalieforurening i danske farvande Oktober 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Forsvarsministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010)

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Retningslinjerne for badebroer er ikke tænkt som faste regler, men retningslinjerne skal danne udgangspunkt

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

THE QUEST FOR OIL. Game Guide

THE QUEST FOR OIL. Game Guide Game Guide THE QUEST FOR OIL Et computerspil der har som generelt mål at give en detaljeret indføring i geografiske forhold og den globale olieindustri. Sådan vinder du i Quest for Oil Du kan både spille

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS)

VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) VEJLEDNING OM SKIBETS SIKRINGSALARMSYSTEM (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM SSAS) Søfartsstyrelsen, 27. november 2007 Alle skibe omfattet af ISPS koden skal udstyres med et sikringsalarmsystem efter nærmere

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Maritim kommunikation hvor står vi?

Maritim kommunikation hvor står vi? Maritim kommunikation hvor står vi? I hele skibsfartens historie har der været et behov for kommunikation mellem rederen og skibet. Indtil opfindelsen af telegrafen, måtte rederen vente på efterretninger

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, 37 i lov om anvendelse af Danmarks

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

Offshore vind sikkerhed og sundhed

Offshore vind sikkerhed og sundhed Offshore vind sikkerhed og sundhed 1. marts 2012 Professor Bent Ole Gram Mortensen, Syddansk Universitet Advokat Bo Sandroos, Sandroos advokatfirma 1 Baggrunden for vort oplæg Stigende risici inden for

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt Bilag 1 til lovforslag Paralleltekst Gældende formulering Lovforslaget 19 I lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold FONDSBØRSMEDDELELSE Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold har indgået aftale med Regeringen. Aftalen ændrer og øger beskatning af indtægter under koncession i Nordsøen indtil

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Stærk på samarbejde og transport

Stærk på samarbejde og transport Stærk på samarbejde og transport Shape:IT Seminar onsdag d. 18. november 2009. Organisationsformer Kommunal havn Kommunal selvstyrehavn Hel/delvis kommunalt aktieselskab Privat havn Statshavn Havne som

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Danmarks miljømålsætninger for et godt vandmiljø i 2015 Danmark skal have et godt vandmiljø fjorde og hav rig på natur, planter og fisk. Det er

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS Til Slagelse Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Date september 2012 VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC Side 1/6 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne

Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne Status på arbejdet i IMO og ESSF Samarbejde mellem danske myndigheder Kosan Crisplant den 27. november 2014 Palle Kristensen Søfartsstyrelsen Indhold

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab Ansvarlig myndighed: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing www.rksk.dk Email: post@rksk.dk Tlf.: 99 74 24 24 Hvis der observeres

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Senest revideret juni 2011 Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Energistyrelsen benytter et klassifikationssystem for kulbrinter til at opgøre Danmarks olie- og gasressourcer,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk Email: svendborg@svendborg.dk Tlf.: 62 23 30 00

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk Email: svendborg@svendborg.dk Tlf.: 62 23 30 00 Badevandsprofil Badevandsprofil for Lundeborg Strand, Lundeborg Ansvarlig myndighed: Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk Email: svendborg@svendborg.dk Tlf.: 62 23 30 00 Hvis

Læs mere