Børne- og Kulturudvalget Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Kulturudvalget Referat"

Transkript

1 Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 21-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff, Vibeke Rindom Fraværende: Mødedeltagere: Orla Hansen, Steen Gundertofte, Torkil Christensen

2 Børne- og Kulturudvalget, tirsdag den 21-maj-2002 Indholdsfortegnelse 79. Efterretningssager Opfølgning på kommunalbestyrelsens dialogmøde med daginstitutionerne og dagplejen Grundmodel SFO Lånedispensation Tilstandsrapporter - skolerne Tilstandsrapporter - daginstitutioner Børnehuset Søvang Driftskontrakter for Børne- og unge afdelingen og Skole- og kulturafdelingen Besparelser budget Til pressen Bilagsliste... i

3 Børne- og Kulturudvalget, tirsdag den 21-maj-2002 Side Efterretningssager J.nr.: A00 Sagsid.: 7660 Initialer: elh Åben sag 1. De Fynske Musikskoler indbyder til konference Fokus på de fynske musikskoler- fredag den 20. september 2002 kl på Tornøes hotel i Kerteminde. Musikskolerne vil gerne i dialog med beslutningstagere og brugere og henvender sig til bl.a. Borgmestre og Kulturudvalgsmedlemmer. Pris: 485 kr. Tilmeldingsfrist 15. juni Program udleveres på mødet. 2. Kulturelle Samråd i Danmark indbyder til den 26.landskonference for kulturelle samråd i Danmark. Konferencen finder sted fra fredag den 27. september til søndag den 29. september 2002 på Hotel Scandic i Randers. Temaet er: Gør forskellige kulturer underværker? Pris kr. Tilmeldingsfrist 20. juni Program er i sagen 3. Den Kommunale Højskole indbyder til seminar Skolepolitik styring og kvalitet på skoleområdet fra torsdag den 29. kl til lørdag den 31 august kl på Den Kommunale Højskole i Grenaa. Pris: kr. Tilmelding senest 18. juni Program vedlagt som bilag. 4. KL indbyder til bibliotekskonference den 4. og 5. september 2002 i Herning Kongrescenter. Det sker under overskriften: Biblioteket mulighedernes land. Pris: kr. excl. overnatning. Tilmelding senest mandag den 8. juli Program er i sagen. 5. Kommunaldirektør Søren Stensbo-Smidt er indbudt til mødet kl , hvor han vil orienterere om det videre arbejde med analyse af daginstitutionsstrukturen. 6. Nyt fra folkeoplysningsudvalget 7. Nyt fra repræsentanter i bestyrelser og udvalg 8. Andre kulturelle efterretningssager. Den Kommunale Højskole (57891) Til efterretning.

4 Børne- og Kulturudvalget, tirsdag den 21-maj-2002 Side Opfølgning på kommunalbestyrelsens dialogmøde med daginstitutionerne og dagplejen. J.nr.: G01 Sagsid.: Initialer: ped Åben sag Kommunalbestyrelsen afholdt dialogmøde med daginstitutionerne og dagplejen den 06. marts 2002, og fra daginstitutionerne og dagplejen deltog bestyrelsesformændene og lederne. Dialogmødet var det første møde af denne type efter indførelsen af den nye struktur, og forud for mødet blev det besluttet at begrænse dialogen til 2 emner, og det var følgende: 1. Overordnede mål for kommunens børnepolitik (gældende mål vedlagt som bilag) 2. Anvendelse af kommunens værdier på daginstitutionsområdet Referatet fra dialogmødet den 06. marts 2002 var følgende: Kommunalbestyrelsen "Dialogmøde"s beslutning den Fraværende: Christian Ulrich Overordnede mål for kommunens børnepolitik: Gruppe 1: Ind i kommuneplanen skal kunne relatere sig til de enkelte institutioner. Kærneydelserne og kompetenceudvikling. Overensstemmelse mellem mål og kommunens økonomi. Gruppe 3: Ind i kommuneplanen bredt formuleret samt i styrelsesvedtægter og virksomhedsplaner. Pædagogisk kvalitet og ikke bare pasning. Nuværende normering tilfredsstillende reduktion kræver måske reduktion af antallet af daginstitutioner. Gruppe 5: Kommuneplan, virksomshedsplaner. Færdighedskrav til børnene hvad skal styrkes og udvikles. Ønsker dristige og konkrete mål holdningsprægede mål. Overordnede værdier for kommunen: Gruppe 2: Borgeren i centrum god værdi, der også kan anvendes over for børn. Kompetencen lægges ud. Tillidsfuld dialog mellem borgere og politikere sikrer større ejerskab. Respekt for vore omgivelser miljø og menneskelige områder. Hvordan lærer børnene at behandle redskaber, pleje dyrene osv. Vær opmærksom på, at der er tale om rollemodeller vi skal alle i vores roller vise disse værdier. Tillid og loyalitet. Meget lig med troværdighed. Gensidig dialog. Forskellige former for loyalitet: Over for systemet, overfor børnene, det faglige osv. Dialog og inddragelse bygger på gensidighed/fællesskab om kærneydelse. Gruppe 4: Tillid og loyalitet Af og til problemer over for pladsanvisningen. Har brugerne tillid? Vigtigt med synlige regler. Stor tillid fra brugerne til institutionerne. Institutionsrepræsentanter med i budgetarbejdet tillid. Dialog og inddragelse og åbenhed. Midler til at opnå tillid. Budgetforslag ud i god tid til debat. Gruppe 6: Åbenhed Eks.: Personalets ansvar at sikre rum til åbenhed og dialog. Skaber den tillid og ærlighed, der er nødvendig for konstruktiv kritik. Borgeren i centrum Garanti bl.a. gennem brugerbestyrelserne og brugerundersøgelser.

5 Børne- og Kulturudvalget, tirsdag den 21-maj-2002 Side 70 Evaluering: Kan blive godt forum så meget gruppearbejde som muligt Givende at tale med politikere om hverdagen Dagsordenen ud noget før Starten på en god proces for at lære hinanden bedre Plenum bliver for meget énvejskommunikation Gensidigt bliver vi klogere Måske på forhånd udpeget tovholder for grupperne Måske modellen også kan anvendes på borgermøderne Et andet rum end kommunalbestyrelsens mødelokale. Kan politikerne bruge ½ dag i en institution inden mødet. Der skal nu foretages en opfølgning på dialogmødet, og i den forbindelse skal der bl.a. tages stilling til, hvorledes der skal arbejdes videre med en ajourføring af de overordnede mål for kommunens børnepolitik. Pædagogisk konsulent Henriette Korch og Børne- og ungechef Peter Dam deltager i mødet kl Målsætninger for børnepasning (49752) Der nedsættes en arbejdsgruppe, bestående af pædagogisk konsulent, dagplejelederen, 2 daginstitutionsledere, 2 forældrerepræsentanter valgt blandt Forældrebestyrelsen på Tværs der udarbejder oplæg til overordnede mål for kommunens børnepasningspolitik. Tilbagemelding fra gruppen til fagudvalget ultimo 2002.

6 Børne- og Kulturudvalget, tirsdag den 21-maj-2002 Side Grundmodel SFO J.nr.: Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Grundmodellen for SFO er taget op til revision med følgende baggrund og hensigter: a. Tilpasning til projektet Helhed og sammenhæng, som bl.a. forudsætter stor integration mellem skolen undervisningsdel og fritidsdel og udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger. b. Tilpasning til kommunens decentraliseringsproces, som åbner for yderligere frihed og fleksibilitet til at tilpasse skolens samlede virksomhed til lokale ønsker og behov. En arbejdsgruppe bestående af de 4 SFO-ledere (Birgitte Bendix, Lars Rønne, Annette Andersen, Klaus Kolhorn), 2 skoleinspektører (Poul Mathiesen, Svend Åge Janum), kulturchef (Elise Hansen) og én fra direktionen (Knud Rasmussen) som tovholder, udarbejdede et forslag, som Børne- og Kulturudvalget besluttede på møde den 19. marts at sende til høring i skolebestyrelser, MED-system, BUPL, PMF og DLF og Folkeoplysningsudvalget i perioden 12. april til 13. maj. Arbejdsgruppen afholdt et orienteringsmøde den 8. april forud for høringsperioden. Arbejdsgruppen har gennemgået høringssvarene og udarbejdet indstilling til Børne- og Kulturudvalget. Repræsentanter fra arbejdsgruppen deltager i mødet kl Grundmodel sendt til høring SFO (50847) Kirkeby skole (57700) V. Skerninge skole skolebestyrelsen (57646) MED- Vester Skeringe skole (57645) MED - Bymarkskolen (57635) Bymarkskolen (57435) MED - Stenstrup skole (57436) Stenstrup skole (57208) BUPL FYN (57636) Indstilling fra arbejdsgruppen vedr. Grundmodel for SFO (57783) Grundmodel for SFO indstilling fra arbejdsgruppen (57750) Grundmodellen indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

7 Børne- og Kulturudvalget, tirsdag den 21-maj-2002 Side Lånedispensation 2002 J.nr.: Ø20 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag I anlægsbudgettet for 2002 er der afsat 6,5 mio. til folkeskolebyggeri samt 3,0 mio. kr. som anlægstilskud til Kulturcenteret i Stenstrup i alt kr. 9,5 mio. til finansiering blev der søgt og budgetteret med låneoptagelse fra den særlige folkeskolepulje på 3,25 mio. samt restbeløbet kr. 6,25 mio. fra den ordinære lånepulje. Der blev fra Indenrigsministeriet meddelt lånedispensation fra den særlige folkeskolepulje på 3,25 mio. under forudsætning af at Egebjerg kommune selv kunne finansiere de resterende 50%, herudover blev der givet dispensation fra den ordinære lånepulje på 2,0 mio. kr. I brev af 27. september 2001 ansøgte Egebjerg kommune Indenrigsministeriet om dispensation til optagelse af lånet via folkeskolepuljen på 3,25 mio. på trods af at vi ikke selv kunne finansiere de resterende 50% men kun 2,0 mio. kr. En sådan dispensation ville betyde at vi kunne lånefinansiere 5,25 mio. kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i skrivelse af 30. januar 2002 meddelt, at Egebjerg Kommune kan optage lån via folkeskolepuljen med 50% af 5,25 mio. kr. svarende til 2,6 mio. kr., samtidig gives dispensation til optagelse af yderligere lån fra den ordinære lånepulje på 0,650 mio. kr. Dette betyder, at Egebjerg Kommune nu har dispensation til låneoptagelse af 5,25 mio. kr. i 2002 til folkeskolebyggeri. I budgetforliget for 2002 er det aftalt, at såfremt Egebjerg kommune ikke opnår den ansøgte lånedispensation revurderes det samlede anlægsprogram. Det indstilles at Økonomiudvalget anmoder Børne- og Kulturudvalget om at revurdere forslag. Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes til 2. behandling. Svend Erik Linnebjerg og Elise Hansen deltager ved sagens behandling. Økonomiudvalgets beslutning den Børne- og Kulturudvalget anmodes om at revurdere evt. anvendelse af midlerne. Heri indgår bl.a. tilstandsrapporter samt strategier for 10. klasse og 7. klasserne Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Fraværende: Hanne Staff Oversendes til 2. behandling Knud Rasmussen er indbudt til mødet kl. 18,30 Folkeskolebyggeri (57544) Anlægsopgaver på skolerne (53848) Indstilles til Økonomiudvalget, at der optages lån på 5,25 mill. der anvendes som beskrevet i vedlagte bilag med notat.

8 Børne- og Kulturudvalget, tirsdag den 21-maj-2002 Side Tilstandsrapporter - skolerne J.nr.: Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Børne- og kulturudvalget er tidligere blevet præsenteret for de 4 tilstandsrapporter. Tilstandsrapporterne giver et billede af bygningskomplekserne på det tidspunkt, hvor skolerne kom på driftskontrakt. Rapporterne afdækker, registerer og bedømmer bygningernes vedligeholdelsesstand, og de beskriver, hvordan problemerne kan løses. Der skal nu tages stilling til fordeling af vedligeholdelsesansvar mellem fagudvalget og skolerne centralt afsættes vedligeholdelsesbudgetter og skolernes egne budgetter, som er omfattet af driftskontrakternes totalrammer. Forslaget er vedlagt som bilag. Knud Rasmussen deltager Skolernes vedligeholdelse (53847) Fremsendes til udtalelse på skolerne.

9 Børne- og Kulturudvalget, tirsdag den 21-maj-2002 Side Tilstandsrapporter - daginstitutioner J.nr.: 82.01G00 Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Efter aftale med socialudvalget blev der i 2001 udarbejdet tilstandsrapporter på de 9 daginstitutioner. Tilstandsrapporterne giver et billede af bygningskomplekserne på det tidspunkt, hvor institutionerne kom på driftkontrakt. Rapporterne afdækker, registrerer og bedømmer bygningernes vedligeholdelsesstand og den beskriver, hvordan problemerne kan løses. Børne- og kulturudvalget præsenteres hermed for rapporterne. Derefter skal der tages stilling til fordeling af vedligeholdelsesansvar mellem fagudvalg og institutionerne centralt afsatte vedligeholdelsesbudgetter og institutionernes egne budgetter, som de er omfattet af driftskontrakterne../. 9 tilstandsrapporter fremsendes med posten. Knud Rasmussen deltager i mødet kl Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Fraværende: Hanne Staff Der udarbejdes forslag til snitflader på ansvarsfordeling mellem Kommunalbestyrelsen og institutionerne. Knud Rasmussen og Peter Dam er indbudt til mødet Daginstitutionernes vedligeholdelse (56942) Anlægsopgaver på daginstitutioner (57905) Fremsendes til udtalelse i daginstitutionerne.

10 Børne- og Kulturudvalget, tirsdag den 21-maj-2002 Side Børnehuset Søvang J.nr.: G00 Sagsid.: Initialer: ped Åben sag Institutionsleder Hanne Vahl gør i brev af 26 februar 2002 opmærksom på utætheder i taget på Børnehuset Søvang. Der har i de senere år været foretaget adskillige reparationer af taget, og såvel teknisk afdeling som håndværkere har gjort opmærksom på, at taget bør udskiftes. I marts 2001 har en lokal tømrermester afgivet et tilbud på udskiftning af taget, og det beløb sig til kr. Hanne Vahl ønsker en stillingtagen til problemet. Notat: På daginstitutionsområdet er der i 2002 en fællespulje på kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af ejendomme og anskaffelse af inventar. Tidligere er der hvert år blevet brugt et beløb på ca kr.til akut opståede skader, herunder udskiftning af hårde hvidevarer, reparationer på varme- og elinstallationer m.v. Det resterende beløb er blevet brugt til større vedligeholdelsesarbejder som udskiftning af tage, døre, vinduer, hegn, kloakanlæg m.v., og dette beløb har hidtil været fordelt en gang årligt. Der er tale om et minimalt beløb i betragtning af, at det skal række til 9 institutioner. I indeværende år er der bevilget beløb på ca kr. til akut opståede skader, heraf ca kr. til udskiftning af fyr i Søvang, og ca kr. til reparation af elinstallationer i Kirkeby børnehave. Det bør overvejes at vente med at fordele beløb fra den resterende fællespulje, indtil der på baggrund af tilstandsrapporterne er taget stilling til, hvor det fremtidige ansvar for vedligeholdelse af kommunens bygninger ligger. Knud Rasmussen deltager i mødet som koordinator for de bygningsmæssige forhold i daginstitutionerne. Børnehuset Søvang (50799) Afventer fordeling af midler til vedligeholdelse.

11 Børne- og Kulturudvalget, tirsdag den 21-maj-2002 Side Driftskontrakter for Børne- og unge afdelingen og Skole- og kulturafdelingen J.nr.: 00.01A21. Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at indføre flerårige driftskontrakter i forbindelse med administrativ struktur. På Børne- og kulturudvalgets område er Musikskolen, Biblioteket, Ungdomsskolen, Fritid, 4 folkeskoler, Dagplejen, 9 daginstitutioner på kontrakt af i alt 20. De sidste 2 kontrakter på Børne- og kulturudvalgets område er nu klar til udvalgsbehandling. De 2 kontrakter adskiller sig fra de øvrige ved, at der er foreslået en deling mellem de udgiftsområder, hvor chefen kan have ansvaret for overholdelse af en totalramme, og de udgifter, der er udenfor chefens reelle styringsmuligheder. Knud Rasmussen, Peter Dam og Elise Hansen deltager i mødet Driftskontrakt Skole- og kultur (46126) Driftskontrakt Børn- og ungeafdelingen (53625) Driftskontrakterne for Børne- og unge afdelingen og Skole- og kultur afdelingen blev godkendt.

12 Børne- og Kulturudvalget, tirsdag den 21-maj-2002 Side Besparelser budget 2002 J.nr.: 00.01A14.Ø02 Sagsid.: Initialer: elh Åben sag I forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning om at Børne- og kulturudvalget skal pege på 0,6 mill. kr. i besparelse på budget 2002 udarbejdes der til mødet et forslag til besparelsen. 2. behandling.

13 Børne- og Kulturudvalget, tirsdag den 21-maj-2002 Side Til pressen J.nr.: A00 Sagsid.: 7660 Initialer: elh Åben sag Som dagsorden.

14 Børne- og Kulturudvalget, tirsdag den 21-maj-2002 Side i Bilagsliste 79. Efterretningssager 1. Den Kommunale Højskole 80. Opfølgning på kommunalbestyrelsens dialogmøde med daginstitutionerne 1. Målsætninger for børnepasning 81. Grundmodel SFO 1. Grundmodel sendt til høring SFO 2. Kirkeby skole 3. V.Skerninge skole skolebestyrelsen 4. MED- Vester Skeringe skole 5. MED - Bymarkskolen 6. Bymarkskolen 7. MED - Stenstrup skole 8. Stenstrup skole 9. BUPL FYN 10. Indstilling fra arbejdsgruppen vedr. Grundmodel for SFO 11. Grundmodel for SFO indstilling fra arbejdsgruppen 82. Lånedispensation Folkeskolebyggeri Anlægsopgaver på skolerne 83. Tilstandsrapporter - skolerne 1. Skolernes vedligeholdelse 84. Tilstandsrapporter - daginstitutioner 1. Daginstitutionernes vedligeholdelse 2. Anlægsopgaver på daginstitutioner 85. Børnehuset Søvang 1. Børnehuset Søvang 86. Driftskontrakter for Børne- og unge afdelingen og Skole- og kulturafdelingen 1. Driftskontrakt Skole- og kultur 2. Driftskontrakt Børn- og ungeafdelingen

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Onsdag den 15-maj-2002 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 19-december-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 20.04.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 08-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 16-maj-2001 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere