Tilskud til idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilskud til idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune"

Transkript

1 Tilskud til idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 11. juni 2007

2 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Organisering Kommissorium Indkomne høringssvar Disponering af opgaven Den økonomiske ramme og hallernes status som selvejende institutioner Tilskudsmodel Beregningsgrundlag for tilskudsmodel Grundtilskud Variabelt tilskud Foreningsleje Indtægtsdækket virksomhed Økonomiske konsekvenser for de enkelte haller Opbygning af tilskudsmodel i regneark Tilskudsmodellen i praksis samt øvrige forhold omkring administration Tilskudsgrundlag Indsendelse af budget og regnskab Overførsel af under-/overskud samt henlæggelser Kommunale skoler og institutioners brug af haller Særlige tilskudsordninger Udlejning til ikke godkendte foreninger m.fl Udgifter til løbende vedligeholdelse Vedligeholdelsespulje Kortlægning af de enkelte hallers bygningsmæssige standard Overvejelser om en fremtidig justering af tilskudsmodellen side 3

4 1. Indledning Som følge af kommunesammenlægningen skal der gennemføres en harmonisering af tilskudsordningerne for hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. I efteråret 2006 blev der udført et stort forarbejde, hvor der blev udarbejdet et konkret forslag til en ny og harmoniseret tilskudsmodel. Tilskudsmodellen blev gennemgået på et informationsmøde for halrepræsentanter m.fl., hvorefter modellen blev sendt i høring ved de enkelte halbestyrelser. Eftersom der stadig var uafklarede elementer ved modellen ansøgte kommunen imidlertid Indenrigsministeriet om dispensation for en harmonisering for det første halvår af 2007 for så vidt angår tilskud til haller og lokaletilskud til foreninger mv. Direktionen har derpå besluttet, at der skal gennemføres et projektarbejde til udarbejdelse af forslag til haltilskud og forslag til lokaletilskud til foreninger m.v. således, at ordningen kan godkendes i god tid inden den 1. juli Der er med nærværende rapport tale om en delrapportering, der alene omhandler forslag til en ny og harmoniseret model for tildeling af haltilskud. 1.1 Organisering Projektarbejdet blev organiseret som en tværgående arbejdsgruppe med medarbejderrepræsentanter med kendskab til kultur- og fritidsområdet eller økonomi. Der blev derudover etableret en følgegruppe med eksterne repræsentanter fra hhv. Folkeoplysningsudvalget, Faaborg-Midtfyn Idrætssamvirke samt en repræsentant fra hhv. en stor og lille hal. Konkret har arbejdsgruppen været sammensat af følgende medarbejdere: Søren Theilade, seniorkonsulent Bente Rosenkjær, Fagsekretariatet for kultur/fritid Helle Hansen, Fagsekretariatet for kultur/fritid Max Mortensen, Fagsekretariatet for dagtilbud Niels Børge Nørsøller, Fagsekretariatet for undervisning Birte Karen Petersen, Økonomistaben Carsten Hansen, Økonomistaben Morten Bentsen, Økonomistaben Følgegruppen har været sammensat af følgende repræsentanter: Troels Stubager, Folkeoplysningsudvalget Vagn Brogaard, Folkeoplysningsudvalget Jørgen Ivan Hansen, Faaborg-Midtfyn Idrætssamvirke Henning Holst, Espe Hallen 4

5 Ole Vojdeman/Ivan Nielsen, Faaborg Hallen På møderne i følgegruppen deltog såvel arbejdsgruppe- som følgegruppe. For ikke at skabe unødig forvirring omtales de to grupper som projektgruppen i den resterende del af rapporten. Søren Theilade og Morten Bentsen blev udpeget som henholdsvis formand og sekretær. Der har været afholdt 5 møder i arbejdsgruppen samt 4 møder i projektgruppen. Ole Vojdeman deltog på det første møde i projektgruppen og blev herefter afløst af Ivan Nielsen; begge fra Faaborg Hallen. Den første opgave i arbejdsgruppen var at udarbejde oplæg til kommissorium. Kommissoriet blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget på et møde den 17. januar Kommissoriet gengives herunder. 1.2 Kommissorium Det er fastsat i Folkeoplysningsloven, at foreninger og borgere i kommunen skal behandles ens, såfremt de pågældende på ens måde opfylder betingelserne for tildeling af tilskud. For at sikre, at borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune har adgang til at dyrke idræt på gode vilkår, yder kommunalbestyrelsen derfor tilskud til hallerne i kommunen således, at foreningernes halleje kan holdes på et rimeligt niveau. I budget 2007 er der oprindelig afsat kr. 10,8 mio. til haltilskud. Dertil kommer tilskud til Midtfyns Fritidscenter og Faaborg Svømmehal, der ikke indgår i nævnte beløb. Årsager er, at der i forvejen er indgået bindende aftaler med de stedlige Kommunalbestyrelser flere år frem i tiden. Hallernes budget er holdt uden for 94 % rammen, og der spares således ikke 6 % på dette område. Det er en forudsætning, at alle 17 idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune fortsat skal kunne eksistere. Tilskudsmodellen skal derfor sikre hallerne et økonomisk fundament. Hallernes forhold er i høj grad bestemt af de vilkår, som ligger til grund for deres etablering. Det er således såvel de lokale forhold og den frivillige indsats, som den faktiske benyttelse, der er med til at påvirke den enkelte hals økonomi. Men også vedligeholdelse og ressourcebevidsthed er med til at bestemme de lokale hallers muligheder. Da hallernes forudsætninger er forskellige, er de økonomiske realiteter ligeledes uens. Det er derfor nødvendigt at tilvejebringe en model, der tager hensyn til disse forudsætninger. Der skal ligeledes tages udgangspunkt i, at al gæld teoretisk set er indfriet, i den forstand at alle haller skal stilles ens i relation til renter og afdrag. Der skal desuden ske en nærmere afklaring og definition af hvad der forstås ved en hal (f.eks. i forhold til annekshal/-lokaler, skydebaner mv.). Der skal endelig tages særskilt stilling til forholdene omkring indtægtsdækket virksomhed. 5

6 1.3 Indkomne høringssvar Som en del af det indledende arbejde gennemgik følgegruppen hallernes indsendte høringssvar, fremsendt i forbindelse med lanceringen af det første forslag til en ny og harmoniseret tilskudsmodel. Ud fra en samlet betragtning var der i de indkomne høringssvar bred opbakning til de overordnede principper lagt til grund for den foreslåede tilskudsmodel. Eneste undtagelse var Ryslinge hallerne, hvilket i høj grad tilskrives det forhold, at Ryslinge hallerne er de haller, der rammes hårdest, som følge af den forestående harmonisering. Essensen fra de indkomne høringssvar er gengivet herunder: Fordele ved modellen (vilkårlig rækkefølge): Synlige og ens kriterier for ressourcetildeling for alle haller (undtaget Midtfyns Fritidscenter og Faaborg Svømmehal)! Ensartethed i forhold til principper for ressourcetildeling - uanset gældsstørrelse og løbetid på eksisterende lån Et vist sikkerhedsnet under de økonomisk svageste haller Mindre sårbarhed over for nedgang i udlejning til ikke godkendte foreninger m.fl. Ulemper ved modellen (vilkårlig rækkefølge): Mindre incitament til indtægtsdækket virksomhed fra private m.fl. Stor afhængighed af udlejning til godkendte foreninger, dvs. afhængige af velfungerende idrætsforeninger. Pris ved udlejning til ikke tilskudsberettigede foreninger bør kunne fastsættes frit af de enkelte haller ( udbud og efterspørgsel ). Gælder især timesatsen for ikke idrætsgrene. Haller som har været mere tilbageholdende med investeringer og dermed med optagelse af nye lån bliver som udgangspunkt dårligere stillet Risiko for indblanding ved fastsættelse af løn til halinspektør, fastsættelse af vedligeholdelsesbudget, fremtidig låneoptagelse etc. Manglende mulighed for differentieret opkrævning i forhold til forskellige tidspunkter, antal aktivitetsudøvere etc. Skævvridning i forhold til de foreninger, der ikke har lokaler i selvejende haller og som ikke modtager tilskud i samme størrelsesorden. Hallejen til ikke-tilskudsberettigede haller vil i nogle tilfælde være urealistisk høj, hvis gennemsnitsomkostning. Indsigelse mod skoler og institutioners suveræne råderet over timer ml. kl på hverdage. Ud over fordele og ulemper ved den foreslåede model fremgår det af høringssvarende, at der er en række uafklaretheder. 6

7 Uafklaretheder ved modellen: Mulighed for konvertering af kassekredit til 100 % tilskudsberettiget lån? Usikkerhed/fejl i anvendt talmateriale (regnskabstal, skønnede udlejningstimer, konsekvenser i forhold til efterspørgsel som følge af ændrede priser etc.) Spørgsmål omkring beløb i budgettet afsat til større henlæggelser Momsordning Særlige ordninger som hidtil har været ligestillet med hallerne fx Horne Idrætscenter og Faaborg Klubhus Hvorledes prisfastsættes fremtidig udlejning af fx skydekældre, motionscentre, klublokaler mv.? Spørgsmål omkring modregning af de reklameindtægter, der tilfalder foreninger Det blev sammenfattende konstateret, at der er indkommet mange, nuancerede og konstruktive høringssvar fra en række engagerede halbestyrelser. Med det formål, at tilgodese hallerne mest muligt har projektgruppen søgt at komme omkring så mange af de indkomne høringssvar som muligt, inden for de rammer som er udstukket i kommissoriet. 1.4 Disponering af opgaven På baggrund af de indkomne høringssvar gives i afsnit 2 en indledende beskrivelse af hallernes samlede økonomiske ramme og hallernes status som selvejende institutioner. Som det vil fremgå betaler Faaborg-Midtfyn Kommune langt mere i tilskud end folkeoplysningsloven foreskriver og situationen fordrer, at kommunen til en vis grad forbeholder sig retten til at opstille nogle overordnede rammebetingelser for hallernes virke. I afsnit 3 beskrives projektgruppens forslag til en ny tilskudsmodel samt de økonomiske konsekvenser som følge af den nye tilskudsmodel. Beskrivelsen er koblet op på bilag 1, der er et udskrift af selve tilskudsmodellen. I afsnit 4 følger en beskrivelse af de forhold der er knyttet op på den praktiske udmøntning af modellen, herunder en nærmere beskrivelse af de forhold der ikke kan sættes på formel (fx en beskrivelse af procedurer omkring udbetaling af tilskud, låntagning mv.) samt de rammevilkår, som blev annonceret under afsnit 2. Det har bl.a. været hensigten, at afklare flest mulige af de uafklaretheder, der blev fremhævet i forbindelse med den gennemførte høringsrunde. I afsnit 5 kommer arbejdsgruppen med nogle fremtidige idéer til, hvorledes tilskudsmodellen på sigt kan justeres således, at modellen bliver mere enkel og gennemskuelig. Når projektgruppen ikke allerede har indkoorporeret disse overvejelser i det reviderede forslag skyldes det forløbet op til projektgruppens nedsættelse, herunder at hallerne har støttet op omkring de grundlæggende principper der har været anvendt ved udformning af den oprindelige model. 7

8 2. Den økonomiske ramme og hallernes status som selvejende institutioner Der er i budget 2007 afsat i alt kr. til haltilskud på konto Budgettet svarer til summen af de fem gamle kommuners samlede haltilskud. Hallerne er således gået fri for den generelle rammereduktion på 6 pct., som blev udmøntet på store dele af den kommunale virksomhed i forbindelse med sammenlægningen og harmoniseringen af de fem kommuners hidtidige serviceniveau. Budgetrammen for tilskud til timeleje til haller er kr. efter reduktion for udgifter til omklædningsrum og skydebaner mv. Korrigeret for moms svarer det til brutto kr. Det er i den forbindelse forudsat, at udgifterne til haltilskud konteres på konto Med det formål at skabe nogle gode rammer for idrætten i Faaborg-Midtfyn Kommune samt sikre de enkelte haller et velfunderet økonomisk eksistensgrundlag er det besluttet, at yde et lokaletilskud der ligger over Folkeoplysningslovens minimumskrav. Dette forhold betyder at kommunen har påtaget sig et ansvar i forhold til: At sikre foreningerne nogle rimelige og harmoniserede lejebetingelser af hallerne At sikre at den samlede tilskudsmodel administreres inden for den samlede økonomiske ramme At sikre skoler og andre kommunale institutioners mulighed for en fleksibel brug af hallerne i skolernes åbningstid At sikre en forsvarlig vedligeholdelsesmæssig stand af de fysiske rammer Etc. Ovenstående kan umiddelbart forekomme på kant med hallernes status som selvejende institutioner. I praksis handler det om, at Faaborg-Midtfyn Kommune og halbestyrelserne indgår i et fælles og forpligtigende samarbejde der bygger på gensidig respekt og med det fælles mål for øje, at sikre borgerne og brugerne i Faaborg-Midtfyn Kommune så gode rammebetingelser som muligt inden for de til rådighed værende ressourcer. 8

9 3.0 Tilskudsmodel Der er ved udarbejdelse af tilskudsmodellen taget afsæt i det tidligere fremsatte forslag til tilskudsmodel. Tilskudsmodellen består således af en grundtildeling og en variabel tildeling. Grundtildelingen består dels af en udligning af forskellene i de enkelte hallers aktuelle udgifter til hhv. renter og afdrag, dels af en fast procentuel andel af de enkelte hallers faktiske driftsudgifter. Den variable del af tildelingen er knyttet op på det årlige udlejningstimetal. Derudover består hallernes samlede indtægtsgrundlag af indtægter i form af foreningsleje og forskellige former for indtægtsdækket virksomhed. Der har i nogle af de gamle kommuner været tradition for, at en væsentlig del af disse indtægter modregnes forud for beregning af det kommunale tilskud. I det følgende foretages en mere detaljeret beskrivelse af det fremlagte forslag til tilskudsmodel, herunder en beskrivelse af incitamenter og principper for fastsættelse af foreningsleje og regulering af indtægter i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed. 3.1 Beregningsgrundlag for tilskudsmodel Ved beregning af grundtildelingen for så vidt angår de faktiske udgifter er der i modellen taget udgangspunkt i regnskabstal for 2005, idet disse giver et rimeligt billede af de faktiske udgifter. En undtagelse er dog Faaborg hal II, idet der er tale om en nyopført hal. Der er således ingen regnskabstal at sammenholde med. I stedet anvendes budgettal (tilbagediskonteret til 2005-prisniveau). 3.2 Grundtilskud Tilskudsmodellen består af et grundtilskud til dækning af renter og afdrag samt et grundtilskud til dækning af 60 pct. af de faste driftsudgifter. Ved at dække de enkelte hallers udgifter til renter og afdrag sikres, at hallerne i udgangssituationen i forbindelse med den forestående harmonisering sikres ens vilkår. Til beregning af den del af grundtilskuddet der vedrører de faktiske udgifter anvendes regnskabstal. For en uddybning henvises til afsnit 4.1. Der er derudover aftalt en begrænsning i forhold til lønninger således, at andelen af lønudgifter der overstiger kr. ikke vil være omfattet af tilskudsordningen. Det er således Følgegruppens vurdering, at beløbsgrænsen svarer til det beløb der er nødvendigt, for at drive en hal. Grundtilskud Grundtilskud - renter og afdrag 100 % Grundtilskud - øvrige udgifter 60 % Max for tilskudsberettiget løn kr. Grænsen på kr. er fastsat med udgangspunkt i en gennemsnitsløn for en halinspektør. Det er som udgangspunkt kun 4 haller, som bliver ramt som følge af det indførte 9

10 loft. Det står den enkelte hal frit for at anvende flere udgifter til løn. Blot yder kommunen ikke tilskud til denne del af udgifterne. 3.3 Variabelt tilskud Ud over et fast tilskud til renter og afdrag samt en andel af de faste udgifter vil hallerne modtage et variabelt tilskud, baseret på det faktiske udlejningstimetal fordelt på hhv. haltimer og annekstimer. Der vil som udgangspunkt indgå to timetalsintervaller ved beregning af det kommunale tilskud. Ét tilskud for timer til og med og ét mindre tilskud for timer, der ligger ud over Det højere tilskud til de første timer afspejler det forhold, at der er en del faste udgifter der ikke varierer væsentligt, uanset om hallen benyttes i relativt få eller relativt mange timer om ugen. Samtidig tilgodeses de mindre haller hvilket er medvirkende til, at disse kan bevare et forsvarligt økonomisk eksistensgrundlag. Det variable timetilskud er konkret fastsat til 170,00 kr. pr. udlejet time for de første timer og 85 kr. pr. udlejet time for de timer der overstiger Der er desuden foretaget en sondring mellem haltimer og annekstimer. Variabelt tilskud haltimer fra (timer) til (timer) kr Ubegrænset 85 Variabelt tilskud anneks kr. Samtlige timer 50 Om definitionen af en hal gælder ifølge Folkeoplysningsbekendtgørelsen: Ved haller forstås idrætshaller, svømmehaller, skøjtehaller, ridehaller, tennishaller og squashhaller. Som haller betragtes endvidere andre tilsvarende lokaler, der er mindst 800 m 2. Med udgangspunkt i ovenstående definition er der i alt 16 selvejende idrætshaller og to annekser i Faaborg-Midtfyn Kommune. De to annekser er placeret i forbindelse med Faaborg Hal 1 og Årslevhallen. Spørgsmål om tilskud til foreningers brug af øvrige haller er ikke omfattet af kommissoriet. 3.4 Foreningsleje Eftersom de enkelte haller ud over det kommunale tilskud også modtager indtægter i form af foreningsleje pr. haltime, er hallernes reelle timeleje højere end det kommunale bidrag. Foreningslejen pr. haltime og annekstime er fastsat til hhv. 65 og 35 kr. pr. time. Der skelnes ikke mellem brugere over og under 25 år ved foreningernes halleje. Bl.a. som følge af, at en sådan ordning vil være meget ressourcekrævende at administrere i praksis. 10

11 Ved at medtage foreningslejen i hallernes samlede indtægtsgrundlag udvides tabellen herover således, at den viser hallernes samlede indtægtsgrundlag pr. udlejet haltime. Variabelt tilskud haltimer Foreningsleje I alt fra (timer) til (timer) kr. kr. kr ubuubegrænset Variabelt tilskud anneks Foreningsleje I alt kr. kr. kr. Samtlige timer Foreningslejen har tidligere varieret fra kommune til kommune, fra hal til hal. I Ryslinge har foreningslejen fx udgjort 40 kr. pr. time (2006-priser), mens den gennemsnitlige foreningsleje i Årslev har udgjort 122 kr. pr. time (2006-priser). Ud fra en gennemsnitsbetragtning for de fem gamle kommuner under et - beregnet som et vægtet gennemsnit har foreningerne tidligere betalt 70 kr. pr. haltime (2006-priser). Ved at fastsætte ens takster for foreningslejen tilgodeses hensynet til den kommunale lighedsgrundsætning der indebærer, at borgerne i den nye kommune så vidt muligt skal behandles ens. Det er altså et af de områder, hvor modellen forudsætter en begrænsning af hallernes selvstyre. 3.5 Indtægtsdækket virksomhed De enkelte haller har en mere eller mindre udtalt tradition for at skabe ekstraordinære indtægter ved forskellige former for indtægtsdækket virksomhed. I den oprindelige tilskudsmodel var der foreslået en generel modregning af disse indtægter i beregningsgrundlaget for det kommunale tilskud, svarende til 65 pct. Med det formål at tilgodese de indkomne høringssvar og synspunkterne omkring utilstrækkelige incitamenter til at yde en ekstraordinær indtægt, foreslås modregningen reduceret til 25 pct. Når procenten ikke nulstilles skyldes det, at de enkelte hallers muligheder for at føre indtægtsdækket virksomhed i en vis udstrækning er forskellig. For indtægter der vedrører andre lokaleindtægter end lokaleleje for haltimer fra tilskudsberettigede foreninger foreslås dog den særregel, at disse modregnes med 100 pct. Fx indtægter fra omklædningsrum og skydebaner. Årsagen til forslaget om fuld modregning er, at hallerne på dette område har meget forskellige forudsætninger for at oppebære sådanne indtægter. Nogle haller har ganske få omklædningsrum og ingen skydebane. Andre har skydebane og mange omklædningsrum. Dertil kommer, at Faaborg-Midtfyn Kommune i forvejen refunderer en stor del af de tilskudsberettigede foreningers udgifter til disse formål og således i forvejen betaler en del af lejen. Når indtægtsdelen medtages tilføres tilskudsmodellen yderligere to parametre: 11

12 Reduktion i det kommunale tilskud som følge af indtægtsdækket virksomhed Reduktion af andre lokaleindtægter end lokaleleje for haltimer fra tilskudsberettigede foreninger 100 % Reduktion af øvrige indtægter 25 % Som en del af den forestående harmonisering er der desuden foreslået nogle faste takster for hhv. leje af skydebaner og leje af et eller flere omklædningsrum. Taksterne er nærmere beskrevet i det fremsatte forslag til ny FMK-ordning og får ingen direkte betydning for den enkelte hals økonomi, eftersom indtægten modregnes fuldt ud ved beregning af det kommunale tilskud. Der aftales ingen særlige spilleregler i forbindelse med reklameindtægter og andre indtægter, som tilgår foreningerne. Ved at hallerne i forvejen kun reduceres i det beregnede tilskudsgrundlag med 25 % af sådanne indtægter samtidig med, at foreningslejen lægges fast på et bestemt niveau - reduceres incitamenterne og mulighederne for at spekulere i at flytte rundt på indtægter og udgifter ml. hal og foreninger. 3.6 Økonomiske konsekvenser for de enkelte haller Resultatet for de enkelte haller også benævnt balancen - er opgjort som forskellen mellem hallernes samlede udgifter og indtægter, og varierer fra et underskud på kr. til et overskud på kr. 250 Over-/underskud som følge af ny tildelingsmodel (1.000 kr.) Allested V. Horne Bøgebjerg Faaborg I Faaborg II Brobyværk Nr. Broby Carl Nielsen Svanninge 0 5 Espe Hallen 10 Korinth 15 Rolf 20 Gislev Kværndrup Ryslinge Årslev Der er ingen systematisk sammenhæng mellem de enkelte hallers over-/underskud og antallet af udlejede timer. Forskellene skal snarere ses som et udtryk for, at hallernes økonomiske udgangspunkt har været meget forskelligt qua det lokale engagement i og om- 12

13 kring den enkelte hal samt de forskellige økonomiske rammebetingelser, der har været gældende i de fem gamle kommuner. Dertil kommer, at nogle haller har afholdt udgifter til større anskaffelser i 2005 som belaster balancen dette år men som ikke nødvendigvis er retvisende for deres fremtidige økonomiske situation. Endelig sikrer den forholdsvis beskedne reduktion af hovedparten af hallernes indtægter på 25 %, at der vil være flere muligheder og større incitamenter til at skabe yderligere indtægter. I alt står 6 haller til at få et underskud. De haller der rammes hårdest er de tre haller i Ryslinge. Ryslingehallerne har traditionelt fået et relativt stort kommunalt tilskud i forhold til de øvrige haller, hvorfor de nødvendigvis vil tabe ved en harmonisering. Alt i alt er det projektgruppens vurdering, at underskuddene i de seks haller ikke er større, end det vil være muligt at tilpasse udgifter og indtægter allerede i Hvis det ikke lykkedes den enkelte hal fuldt ud kan det blive nødvendigt at overføre et mindre underskud til Se desuden afsnit 4.3 vedr. overførsler af over-/underskud mellem årene. 3.7 Opbygning af tilskudsmodel i regneark Selve opbygningen af tilskudsmodellen er indeholdt i et samlet regneark, jf. bilag 1. Kolonne W viser resultatet på bundlinien og angiver de enkelte hallers samlede over- /underskud eller balance, beregnet som: Summen af det kommunale tilskud (benævnt B i kolonne Q) + Summen af hallens egne indtægter (benævnt C i kolonne V) - Hallens samlede udgifter (benævnt A i kolonne G). = Hallens samlede over-/underskud eller balance (B+C-A) Herunder følger en mere detaljeret beskrivelse af regnearkets opbygning. Kolonnerne B og C angiver de enkelte hallers faktiske udlejningstimetal for hhv. haller og annekser, baseret på de seneste regnskabstal. Kolonnerne D, E og F viser hallernes samlede udgifter og udgør således det samlede beregningsgrundlag for det kommunale grundtilskud. Udgifterne summeres i kolonne G, jf. ovenfor. Kolonne H er tænkt som en mulighed for en senere justering af modellen, jf. afsnit 5. Kolonnen skal således ikke tillægges nogen betydning på nuværende tidspunkt. Kolonnerne I, J og K angiver det beregnede grundtilskud fordelt på hhv. renter og afdrag, personale og øvrige udgifter. For så vidt angår grundtilskuddet til personale kan dette højest udgøre kr., jf. afsnit 3. Kolonne P udgør det variable tilskud baseret på det oplyste udlejningstimetal til hhv. haller og annekser. Endelig summeres det samlede kommunale tilskud i kolonne Q, jf. ovenfor. Kolonnerne R og S viser hallernes samlede indtægtsgrundlag opdelt på hhv. andre indtægter end lokaleleje fra tilskudsberettigede foreninger samt øvrige indtægter. Herfra fra- 13

14 trækkes en reduktion på baggrund af hallernes indtægtsdækkede virksomhed (kolonne T). I kolonne U opgøres den beregnede lejeindtægt fra foreningerne. Denne indtægt påvirker ikke størrelsen af det kommunale haltilskud direkte og som følge heraf er kolonnen skraveret. Det er imidlertid medtaget med det formål, at beregne den samlede balance for de enkelte haller. I kolonne V opgøres den enkelte hals samlede indtægter som følge af indtægtsdækket virksomhed, fratrukket modregning for andre lokaleindtægter end halleje fra tilskudsberettigede foreninger samt andel af øvrige indtægter på 25 pct. Kolonne W angiver som nævnt overfor den enkelte hals samlede balance. Kolonnerne AG og AI viser det samlede kommunale haltilskud med og uden moms. Forskellen vedrører nærmere bestemt en såkaldt momsandelsprocent eller tilskudsmoms. 14

15 4. Tilskudsmodellen i praksis samt øvrige forhold omkring administration Herunder følger en nærmere beskrivelse af en række mere eller mindre specifikke forhold der knytter sig til tilskudsmodellen og til selve administrationen af ordningen; lige fra praksis i forbindelse med låneoptagelse til større renoveringsarbejder til beskrivelse af skolernes brug af haller mm. 4.1 Tilskudsgrundlag Tilskudsgrundlaget baseres på de senest aktuelle regnskabstal. Tilskudsgrundlaget kvalificeres således, at det i takt med at Faaborg-Midtfyn Kommune indhøster de første regnskabsresultater - baseres på et gennemsnit over tre regnskabsår (første gang ved budget 2009). Dog med en overgangsordning således, at budgettet for 2008 baseres på et gennemsnitligt forbrug for regnskabsår 2005 og Tankegangen er søgt illustreret i oversigten herunder: Budget 2007 Budget 2008 Budget 2009 Regnskab Vægt Regnskab Vægt Regnskab Vægt Regnskab % Regnskab 06 Regnskab % 50 % Regnskab 07 Regnskab 06 Regnskab % 30 % 20 % Der vil derudover kunne ske en justering af tilskudsmodellen således, at det samlede haltilskud holdes inden for den samlede kommunale budgetramme. Eksempelvis ved at foretage nogle mindre justeringer af grundtilskuddet vedr. driftsudgifter. Justeringen af tilskudsmodellen vil blive forelagt til politisk godkendelse i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse. Specifikt i forhold til varmeudgifter vil det blive iværksat et arbejde således, at varmeudgifterne fremadrettet baseres på det seneste års regnskabstal korrigeret for antal graddage. På baggrund af hallernes budget baseret på de indkomne regnskabstal - udbetales tilskud til hallerne fremadrettet én gang i kvartalet; første gang primo januar. 4.2 Indsendelse af budget og regnskab Eftersom den enkelte hal er en selvejende institution er det den enkelte halbestyrelse, der egenhændigt godkender hallens budget og regnskab. Faaborg-Midtfyn Kommune godkender derimod hvad kommunen vil yde tilskud til. Som følge heraf skal hallerne senest den 1. april aflevere et revisorgodkendt regnskab for det forgangne regnskabsår. Regnskabet skal som minimum være udspecificeret på de kriterier, der indgår i tilskudsmodellen og i øvrigt leve op til de gængse krav, der stilles i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Supplerende skal hallerne oplyse det faktisk antal udlejede haltimer i det forgangne år eventuelt fordelt på haltimer og timer i anneks. På tilsvarende vis anmodes hallerne om at indsende det godkendte budget til kommunen til almen orientering. 15

16 Se endvidere pkt. 4.3 vedr. over-/underskud. 4.3 Overførsel af under-/overskud samt henlæggelser Der er generel enighed om, at oparbejdelsen af et større overskud ikke er et mål i sig selv, idet det kommunale tilskud først og fremmest bør komme borgere og brugere af hallerne til gavn i det år bevillingen gives. Omvendt vil der være situationer, hvor det vil være formålstjenligt at opbygge et overskud. Eksempelvis i forbindelse med henlæggelser til større renoveringer, større anskaffelser eller nye anlæg. I lighed med retningslinierne for Faaborg-Midtfyn Kommunes egne institutioner skal hallerne i forbindelse med fremsendelsen af årsregnskabet - redegøre for et eventuelt over- /underskud større end 5 pct. af de samlede driftsudgifter, herunder hvad et eventuelt opsparet overskud på mere end 5 pct. skal anvendes til. Tidshorisonten og formålet med henlæggelsen skal fremgå eksplicit af hallens regnskab. Såfremt der overføres et beløb større end 5 pct. samtidig med, at beløbet ikke henlægges til et særligt formål, vil beløbet blive modregnet i hallens tilskud året efter. Provenuet anvendes til nedsættelse af hallejen for foreninger i Faaborg-Midtfyn Kommune. 4.4 Kommunale skoler og institutioners brug af haller Der er stor forskel på de kommunale skolers brug af haller. Der er enkelte skoler der kun i begrænset omfang benytter hallerne. Der er omvendt skoler, der mere massivt benytter hallerne for at tilgodese de særlige behov, der stilles til de fysiske rammer for undervisningen i idræt. Dertil kommer, at flere skoler anvender hallerne i forbindelse med temadage og større sportsarrangementer. Det er Faaborg-Midtfyn Kommunes indstilling, at skolerne skal have råderet over hallerne i skolernes åbningstid, dvs. fra kl på alle hverdage; herunder skolefrie hverdage hvor en eventuel skolefritidsordning har åben. Indstillingen skal bl.a. ses i relation til det tilskud, som Faaborg-Midtfyn Kommune yder til kommunens haller. Følgegruppens repræsentanter har imidlertid rejst flere problemstillinger i den henseende. Flere haller har i dag aftaler med forskellige foreninger (fx ældregymnastik og lign). Disse foreninger giver i modsætning til skolerne - hallerne mulighed for at skabe en ekstra lejeindtægt. Af samme årsag har hallerne en økonomisk interesse i at indgå aftaler med sådanne foreninger hvilket typisk sker i løbet af 1. og 2. kvartal. Omvendt vil skolerne på dette tidspunkt ikke have afsluttet arbejdet med næste skoleårs planlægning. Og netop denne planlægning, herunder skemaplanlægning, vanskeliggøres tit og ofte af, at hallerne har foruddisponeret leje af hallen på forskellige tidspunkter. I praksis vil mange skoler således først have planlagt næste års skema med udgangen af juni. Følgegruppen anbefaler, at den enkelte halbestyrelse og den respektive skoleledelse mødes i god tid op til skemalægningen med det fælles formål, at afklare skolens og hallens gensidige forventninger til brugen af hallen for det kommende skoleår. Skolerne skal desuden så vidt det overhovedet er muligt være imødekommende over for hallernes ønske om at kunne indgå lejemål med private foreninger eller organisationer. Formålet er således via fælles dialog og hensyntagen - at få en aftale i stand, der kan tilgodese begge parter (og dermed skabe en såkaldt win-win situation). Som en del af disse bestræbelser vil det 16

17 være formålstjenligt, hvis skolerne kan være tidligt ude mht. skemalægningen for det kommende skoleår. Alt i alt lægges der op til, at skolerne får fuld råderet over hallerne på hverdage i tidsrummet fra kl Men planlægningen skal så vidt det overhovedet er muligt ske under behørig hensyntagen til hallernes ønsker. Ligesom der principielt ikke er nogen begrænsning på skolernes brug af haller, er der ingen begrænsning på, hvor mange haller i lokalområdet en skole kan gøre brug af. Men igen er det rimeligt at antage, at sådanne aftaler træffes i en gensidig dialog og forståelse skole og halbestyrelse imellem. På linie med skolernes brug af haller vil andre kommunale institutioner ligeledes kunne benytte hallerne uden beregning. F.eks. i forhold til en kommunal aktivitet for børnehavebørn, de ældre eller handicappede. Disse aktiviteter skal ligeledes placeres på hverdage i tidsrummet fra kl og efter aftale med den enkelte halbestyrelse. Placeringen vil desuden være underlagt hensynet til folkeskolernes skemaplanlægning. Hvis det ikke lykkedes for de involverede parter at opnå en gensidig aftale om brugen af hallerne på hverdage ml. kl. 8-15, er det op til Fagsekretariatet Plan og Kultur at gennemføre en forhandling med de implicerede parter og hvis manglende enighed - i sidste ende træffe afgørelse ud fra det her beskrevne. 4.5 Særlige tilskudsordninger De tidligere byråd i hhv. Faaborg og Ringe kommuner har indgået separate aftaler med Midtfyns Fritidscenter og Faaborg Svømmehal. Det anbefales, at disse særordninger tages op til fornyet behandling i god tid inden aftalernes udløb. 4.6 Udlejning til ikke godkendte foreninger m.fl. For udlejning til foreninger, der ikke er tilskudsberettigede, privatpersoner, fri- og efterskoler eller lign. opkræves en halleje, der som minimum svarer til foreningernes timepris (inkl. lejeindtægt) for de første timer. Dvs. minimum 235 kr. pr. time. Beløbet på 235 kr. pr. time svarer omtrent til en gennemsnitlig pris pr. haltime i de enkelte haller, baseret på en samlet omkostningsberegning. For særlige arrangementer for ikke idrætsgrene såsom musikarrangementer, udstillinger etc. fastsættes prisen efter principperne om udbud og efterspørgsel. 4.7 Udgifter til løbende vedligeholdelse Udgifter til den løbende vedligeholdelse er forudsat afholdt inden for den enkelte hals årlige driftsbudget. 4.8 Vedligeholdelsespulje Som en del af den nye tilskudsmodel til haller i Faaborg-Midtfyn Kommune er det forudsat, at udgifter i form af renter og afdrag til eksisterende lån afholdes af Faaborg-Midtfyn Kommune. I takt med, at disse lån afvikles anvendes de frigjorte midler til opbygning af en 17

18 såkaldt vedligeholdelsespulje, til brug for større renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på hallerne. I det omfang der er et beløb til overs efter udmøntningen af tilskudsmodellen, vil dette kunne indgå i vedligeholdelsespuljen. Beløbet er opgjort til kr., jf. bilag 1 celle Q Kortlægning af de enkelte hallers bygningsmæssige standard Der iværksættes et analysearbejde med henblik på en kortlægning af de enkelte hallers bygningsmæssige standard med en samtidig beskrivelse og foreløbig prisfastsættelse af det fremtidige renoverings- og investeringsbehov over en tiårig periode. For at få andel i puljen forudsættes det, at den enkelte hal har udført tilstrækkelig løbende vedligeholdelse. Under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse kan halbestyrelsen optage lån til brug for renoverings- og vedligeholdelsesarbejder såfremt følgende forudsætninger er opfyldt: 1. Aktiviteten er beskrevet i den udfærdigede renoverings- og vedligeholdelsesplan eller har en akut og ufravigelig karakter. 2. Udgifterne til de større renoveringer kan ikke afholdes inden for den oparbejdede pulje. 3. Renoveringsarbejdet kan, efter en teknisk vurdering, ikke udskydes til et efterfølgende år. Renter og afdrag til godkendt låneoptagelse vil blive afholdt af Faaborg-Midtfyn Kommune. Med det formål at holde de samlede kommunale udgifter til haller inden for den bestående økonomiske ramme, vil merudgifter i form af renter og afdrag ved ny låneoptagelse almindeligvis blive modregnet i midler tilgået vedligeholdelsespuljen. Såfremt der ikke er tilstrækkelige tilgåede midler sker modregning i det samlede ordinære driftstilskud til hallerne. Dette sker en gang årligt i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse. Under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse kan halbestyrelsen optage lån til brug for andre projekter end renovering. I disse tilfælde er det den enkelte hal, der afholder udgifter til renter og afdrag inden for eget budget. Se i øvrigt afsnit 4.3 hvori omtales spørgsmål om henlæggelser, herunder henlæggelser til nye anlæg. Det bemærkes samtidig, at tilskudsmodellen primært er udarbejdet med henblik på en harmonisering af de bestående forhold, jf. kommissoriet for arbejdsgruppen. 18

19 5. Overvejelser om en fremtidig justering af tilskudsmodellen Generelt er Følgegruppen enige i, at modellen indeholder nogle gode og hensigtsmæssige principper for tildeling af haltilskud. Herunder: Fuld kompensation for de enkelte hallers udgifter til renter og afdrag En sondring mellem en grundtildeling og en variabel tildeling, der bl.a. understøtter haller med et mindre udlejningstimetal En tilskyndelse til haller om at yde en ekstra indsats i form af indtægtsdækket virksomhed. Beregningsgrundlaget vil på sigt kunne justeres således, at det gøres uafhængigt af den enkelte hals faktiske udgifter. Dermed tilskyndes hallerne til at være endnu mere omkostningsbevidste, idet de får lov at beholde den fulde besparelse - og ikke som nu de 40 pct. af udgifterne som de ikke får refunderet i grundtilskud. Konkret er modellen i bilag 1 forberedt til, at der på et senere tidspunkt vil kunne foretages en sådan ændring. 19

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune.

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. BAGGRUND På dialogmødet den 12. marts 2012 omkring den fremtidige organisering af sportshaller i Stevns Kommune fremlagde Per Nedergaard fra DGI

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemsaktivitetstilskud... 6 Tilskud til rekvisitter... 8 Fifty-Fifty-puljen...

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

X og Y. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

X og Y. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X og Y 28-09- 2010 X samt Y har rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden af den kommunale myndighed i Thisteds procedure i forbindelse med tildeling af fast tilskud til haller.

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Gunner Henriksen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere