Tilskud til idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilskud til idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune"

Transkript

1 Tilskud til idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 11. juni 2007

2 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Organisering Kommissorium Indkomne høringssvar Disponering af opgaven Den økonomiske ramme og hallernes status som selvejende institutioner Tilskudsmodel Beregningsgrundlag for tilskudsmodel Grundtilskud Variabelt tilskud Foreningsleje Indtægtsdækket virksomhed Økonomiske konsekvenser for de enkelte haller Opbygning af tilskudsmodel i regneark Tilskudsmodellen i praksis samt øvrige forhold omkring administration Tilskudsgrundlag Indsendelse af budget og regnskab Overførsel af under-/overskud samt henlæggelser Kommunale skoler og institutioners brug af haller Særlige tilskudsordninger Udlejning til ikke godkendte foreninger m.fl Udgifter til løbende vedligeholdelse Vedligeholdelsespulje Kortlægning af de enkelte hallers bygningsmæssige standard Overvejelser om en fremtidig justering af tilskudsmodellen side 3

4 1. Indledning Som følge af kommunesammenlægningen skal der gennemføres en harmonisering af tilskudsordningerne for hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. I efteråret 2006 blev der udført et stort forarbejde, hvor der blev udarbejdet et konkret forslag til en ny og harmoniseret tilskudsmodel. Tilskudsmodellen blev gennemgået på et informationsmøde for halrepræsentanter m.fl., hvorefter modellen blev sendt i høring ved de enkelte halbestyrelser. Eftersom der stadig var uafklarede elementer ved modellen ansøgte kommunen imidlertid Indenrigsministeriet om dispensation for en harmonisering for det første halvår af 2007 for så vidt angår tilskud til haller og lokaletilskud til foreninger mv. Direktionen har derpå besluttet, at der skal gennemføres et projektarbejde til udarbejdelse af forslag til haltilskud og forslag til lokaletilskud til foreninger m.v. således, at ordningen kan godkendes i god tid inden den 1. juli Der er med nærværende rapport tale om en delrapportering, der alene omhandler forslag til en ny og harmoniseret model for tildeling af haltilskud. 1.1 Organisering Projektarbejdet blev organiseret som en tværgående arbejdsgruppe med medarbejderrepræsentanter med kendskab til kultur- og fritidsområdet eller økonomi. Der blev derudover etableret en følgegruppe med eksterne repræsentanter fra hhv. Folkeoplysningsudvalget, Faaborg-Midtfyn Idrætssamvirke samt en repræsentant fra hhv. en stor og lille hal. Konkret har arbejdsgruppen været sammensat af følgende medarbejdere: Søren Theilade, seniorkonsulent Bente Rosenkjær, Fagsekretariatet for kultur/fritid Helle Hansen, Fagsekretariatet for kultur/fritid Max Mortensen, Fagsekretariatet for dagtilbud Niels Børge Nørsøller, Fagsekretariatet for undervisning Birte Karen Petersen, Økonomistaben Carsten Hansen, Økonomistaben Morten Bentsen, Økonomistaben Følgegruppen har været sammensat af følgende repræsentanter: Troels Stubager, Folkeoplysningsudvalget Vagn Brogaard, Folkeoplysningsudvalget Jørgen Ivan Hansen, Faaborg-Midtfyn Idrætssamvirke Henning Holst, Espe Hallen 4

5 Ole Vojdeman/Ivan Nielsen, Faaborg Hallen På møderne i følgegruppen deltog såvel arbejdsgruppe- som følgegruppe. For ikke at skabe unødig forvirring omtales de to grupper som projektgruppen i den resterende del af rapporten. Søren Theilade og Morten Bentsen blev udpeget som henholdsvis formand og sekretær. Der har været afholdt 5 møder i arbejdsgruppen samt 4 møder i projektgruppen. Ole Vojdeman deltog på det første møde i projektgruppen og blev herefter afløst af Ivan Nielsen; begge fra Faaborg Hallen. Den første opgave i arbejdsgruppen var at udarbejde oplæg til kommissorium. Kommissoriet blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget på et møde den 17. januar Kommissoriet gengives herunder. 1.2 Kommissorium Det er fastsat i Folkeoplysningsloven, at foreninger og borgere i kommunen skal behandles ens, såfremt de pågældende på ens måde opfylder betingelserne for tildeling af tilskud. For at sikre, at borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune har adgang til at dyrke idræt på gode vilkår, yder kommunalbestyrelsen derfor tilskud til hallerne i kommunen således, at foreningernes halleje kan holdes på et rimeligt niveau. I budget 2007 er der oprindelig afsat kr. 10,8 mio. til haltilskud. Dertil kommer tilskud til Midtfyns Fritidscenter og Faaborg Svømmehal, der ikke indgår i nævnte beløb. Årsager er, at der i forvejen er indgået bindende aftaler med de stedlige Kommunalbestyrelser flere år frem i tiden. Hallernes budget er holdt uden for 94 % rammen, og der spares således ikke 6 % på dette område. Det er en forudsætning, at alle 17 idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune fortsat skal kunne eksistere. Tilskudsmodellen skal derfor sikre hallerne et økonomisk fundament. Hallernes forhold er i høj grad bestemt af de vilkår, som ligger til grund for deres etablering. Det er således såvel de lokale forhold og den frivillige indsats, som den faktiske benyttelse, der er med til at påvirke den enkelte hals økonomi. Men også vedligeholdelse og ressourcebevidsthed er med til at bestemme de lokale hallers muligheder. Da hallernes forudsætninger er forskellige, er de økonomiske realiteter ligeledes uens. Det er derfor nødvendigt at tilvejebringe en model, der tager hensyn til disse forudsætninger. Der skal ligeledes tages udgangspunkt i, at al gæld teoretisk set er indfriet, i den forstand at alle haller skal stilles ens i relation til renter og afdrag. Der skal desuden ske en nærmere afklaring og definition af hvad der forstås ved en hal (f.eks. i forhold til annekshal/-lokaler, skydebaner mv.). Der skal endelig tages særskilt stilling til forholdene omkring indtægtsdækket virksomhed. 5

6 1.3 Indkomne høringssvar Som en del af det indledende arbejde gennemgik følgegruppen hallernes indsendte høringssvar, fremsendt i forbindelse med lanceringen af det første forslag til en ny og harmoniseret tilskudsmodel. Ud fra en samlet betragtning var der i de indkomne høringssvar bred opbakning til de overordnede principper lagt til grund for den foreslåede tilskudsmodel. Eneste undtagelse var Ryslinge hallerne, hvilket i høj grad tilskrives det forhold, at Ryslinge hallerne er de haller, der rammes hårdest, som følge af den forestående harmonisering. Essensen fra de indkomne høringssvar er gengivet herunder: Fordele ved modellen (vilkårlig rækkefølge): Synlige og ens kriterier for ressourcetildeling for alle haller (undtaget Midtfyns Fritidscenter og Faaborg Svømmehal)! Ensartethed i forhold til principper for ressourcetildeling - uanset gældsstørrelse og løbetid på eksisterende lån Et vist sikkerhedsnet under de økonomisk svageste haller Mindre sårbarhed over for nedgang i udlejning til ikke godkendte foreninger m.fl. Ulemper ved modellen (vilkårlig rækkefølge): Mindre incitament til indtægtsdækket virksomhed fra private m.fl. Stor afhængighed af udlejning til godkendte foreninger, dvs. afhængige af velfungerende idrætsforeninger. Pris ved udlejning til ikke tilskudsberettigede foreninger bør kunne fastsættes frit af de enkelte haller ( udbud og efterspørgsel ). Gælder især timesatsen for ikke idrætsgrene. Haller som har været mere tilbageholdende med investeringer og dermed med optagelse af nye lån bliver som udgangspunkt dårligere stillet Risiko for indblanding ved fastsættelse af løn til halinspektør, fastsættelse af vedligeholdelsesbudget, fremtidig låneoptagelse etc. Manglende mulighed for differentieret opkrævning i forhold til forskellige tidspunkter, antal aktivitetsudøvere etc. Skævvridning i forhold til de foreninger, der ikke har lokaler i selvejende haller og som ikke modtager tilskud i samme størrelsesorden. Hallejen til ikke-tilskudsberettigede haller vil i nogle tilfælde være urealistisk høj, hvis gennemsnitsomkostning. Indsigelse mod skoler og institutioners suveræne råderet over timer ml. kl på hverdage. Ud over fordele og ulemper ved den foreslåede model fremgår det af høringssvarende, at der er en række uafklaretheder. 6

7 Uafklaretheder ved modellen: Mulighed for konvertering af kassekredit til 100 % tilskudsberettiget lån? Usikkerhed/fejl i anvendt talmateriale (regnskabstal, skønnede udlejningstimer, konsekvenser i forhold til efterspørgsel som følge af ændrede priser etc.) Spørgsmål omkring beløb i budgettet afsat til større henlæggelser Momsordning Særlige ordninger som hidtil har været ligestillet med hallerne fx Horne Idrætscenter og Faaborg Klubhus Hvorledes prisfastsættes fremtidig udlejning af fx skydekældre, motionscentre, klublokaler mv.? Spørgsmål omkring modregning af de reklameindtægter, der tilfalder foreninger Det blev sammenfattende konstateret, at der er indkommet mange, nuancerede og konstruktive høringssvar fra en række engagerede halbestyrelser. Med det formål, at tilgodese hallerne mest muligt har projektgruppen søgt at komme omkring så mange af de indkomne høringssvar som muligt, inden for de rammer som er udstukket i kommissoriet. 1.4 Disponering af opgaven På baggrund af de indkomne høringssvar gives i afsnit 2 en indledende beskrivelse af hallernes samlede økonomiske ramme og hallernes status som selvejende institutioner. Som det vil fremgå betaler Faaborg-Midtfyn Kommune langt mere i tilskud end folkeoplysningsloven foreskriver og situationen fordrer, at kommunen til en vis grad forbeholder sig retten til at opstille nogle overordnede rammebetingelser for hallernes virke. I afsnit 3 beskrives projektgruppens forslag til en ny tilskudsmodel samt de økonomiske konsekvenser som følge af den nye tilskudsmodel. Beskrivelsen er koblet op på bilag 1, der er et udskrift af selve tilskudsmodellen. I afsnit 4 følger en beskrivelse af de forhold der er knyttet op på den praktiske udmøntning af modellen, herunder en nærmere beskrivelse af de forhold der ikke kan sættes på formel (fx en beskrivelse af procedurer omkring udbetaling af tilskud, låntagning mv.) samt de rammevilkår, som blev annonceret under afsnit 2. Det har bl.a. været hensigten, at afklare flest mulige af de uafklaretheder, der blev fremhævet i forbindelse med den gennemførte høringsrunde. I afsnit 5 kommer arbejdsgruppen med nogle fremtidige idéer til, hvorledes tilskudsmodellen på sigt kan justeres således, at modellen bliver mere enkel og gennemskuelig. Når projektgruppen ikke allerede har indkoorporeret disse overvejelser i det reviderede forslag skyldes det forløbet op til projektgruppens nedsættelse, herunder at hallerne har støttet op omkring de grundlæggende principper der har været anvendt ved udformning af den oprindelige model. 7

8 2. Den økonomiske ramme og hallernes status som selvejende institutioner Der er i budget 2007 afsat i alt kr. til haltilskud på konto Budgettet svarer til summen af de fem gamle kommuners samlede haltilskud. Hallerne er således gået fri for den generelle rammereduktion på 6 pct., som blev udmøntet på store dele af den kommunale virksomhed i forbindelse med sammenlægningen og harmoniseringen af de fem kommuners hidtidige serviceniveau. Budgetrammen for tilskud til timeleje til haller er kr. efter reduktion for udgifter til omklædningsrum og skydebaner mv. Korrigeret for moms svarer det til brutto kr. Det er i den forbindelse forudsat, at udgifterne til haltilskud konteres på konto Med det formål at skabe nogle gode rammer for idrætten i Faaborg-Midtfyn Kommune samt sikre de enkelte haller et velfunderet økonomisk eksistensgrundlag er det besluttet, at yde et lokaletilskud der ligger over Folkeoplysningslovens minimumskrav. Dette forhold betyder at kommunen har påtaget sig et ansvar i forhold til: At sikre foreningerne nogle rimelige og harmoniserede lejebetingelser af hallerne At sikre at den samlede tilskudsmodel administreres inden for den samlede økonomiske ramme At sikre skoler og andre kommunale institutioners mulighed for en fleksibel brug af hallerne i skolernes åbningstid At sikre en forsvarlig vedligeholdelsesmæssig stand af de fysiske rammer Etc. Ovenstående kan umiddelbart forekomme på kant med hallernes status som selvejende institutioner. I praksis handler det om, at Faaborg-Midtfyn Kommune og halbestyrelserne indgår i et fælles og forpligtigende samarbejde der bygger på gensidig respekt og med det fælles mål for øje, at sikre borgerne og brugerne i Faaborg-Midtfyn Kommune så gode rammebetingelser som muligt inden for de til rådighed værende ressourcer. 8

9 3.0 Tilskudsmodel Der er ved udarbejdelse af tilskudsmodellen taget afsæt i det tidligere fremsatte forslag til tilskudsmodel. Tilskudsmodellen består således af en grundtildeling og en variabel tildeling. Grundtildelingen består dels af en udligning af forskellene i de enkelte hallers aktuelle udgifter til hhv. renter og afdrag, dels af en fast procentuel andel af de enkelte hallers faktiske driftsudgifter. Den variable del af tildelingen er knyttet op på det årlige udlejningstimetal. Derudover består hallernes samlede indtægtsgrundlag af indtægter i form af foreningsleje og forskellige former for indtægtsdækket virksomhed. Der har i nogle af de gamle kommuner været tradition for, at en væsentlig del af disse indtægter modregnes forud for beregning af det kommunale tilskud. I det følgende foretages en mere detaljeret beskrivelse af det fremlagte forslag til tilskudsmodel, herunder en beskrivelse af incitamenter og principper for fastsættelse af foreningsleje og regulering af indtægter i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed. 3.1 Beregningsgrundlag for tilskudsmodel Ved beregning af grundtildelingen for så vidt angår de faktiske udgifter er der i modellen taget udgangspunkt i regnskabstal for 2005, idet disse giver et rimeligt billede af de faktiske udgifter. En undtagelse er dog Faaborg hal II, idet der er tale om en nyopført hal. Der er således ingen regnskabstal at sammenholde med. I stedet anvendes budgettal (tilbagediskonteret til 2005-prisniveau). 3.2 Grundtilskud Tilskudsmodellen består af et grundtilskud til dækning af renter og afdrag samt et grundtilskud til dækning af 60 pct. af de faste driftsudgifter. Ved at dække de enkelte hallers udgifter til renter og afdrag sikres, at hallerne i udgangssituationen i forbindelse med den forestående harmonisering sikres ens vilkår. Til beregning af den del af grundtilskuddet der vedrører de faktiske udgifter anvendes regnskabstal. For en uddybning henvises til afsnit 4.1. Der er derudover aftalt en begrænsning i forhold til lønninger således, at andelen af lønudgifter der overstiger kr. ikke vil være omfattet af tilskudsordningen. Det er således Følgegruppens vurdering, at beløbsgrænsen svarer til det beløb der er nødvendigt, for at drive en hal. Grundtilskud Grundtilskud - renter og afdrag 100 % Grundtilskud - øvrige udgifter 60 % Max for tilskudsberettiget løn kr. Grænsen på kr. er fastsat med udgangspunkt i en gennemsnitsløn for en halinspektør. Det er som udgangspunkt kun 4 haller, som bliver ramt som følge af det indførte 9

10 loft. Det står den enkelte hal frit for at anvende flere udgifter til løn. Blot yder kommunen ikke tilskud til denne del af udgifterne. 3.3 Variabelt tilskud Ud over et fast tilskud til renter og afdrag samt en andel af de faste udgifter vil hallerne modtage et variabelt tilskud, baseret på det faktiske udlejningstimetal fordelt på hhv. haltimer og annekstimer. Der vil som udgangspunkt indgå to timetalsintervaller ved beregning af det kommunale tilskud. Ét tilskud for timer til og med og ét mindre tilskud for timer, der ligger ud over Det højere tilskud til de første timer afspejler det forhold, at der er en del faste udgifter der ikke varierer væsentligt, uanset om hallen benyttes i relativt få eller relativt mange timer om ugen. Samtidig tilgodeses de mindre haller hvilket er medvirkende til, at disse kan bevare et forsvarligt økonomisk eksistensgrundlag. Det variable timetilskud er konkret fastsat til 170,00 kr. pr. udlejet time for de første timer og 85 kr. pr. udlejet time for de timer der overstiger Der er desuden foretaget en sondring mellem haltimer og annekstimer. Variabelt tilskud haltimer fra (timer) til (timer) kr Ubegrænset 85 Variabelt tilskud anneks kr. Samtlige timer 50 Om definitionen af en hal gælder ifølge Folkeoplysningsbekendtgørelsen: Ved haller forstås idrætshaller, svømmehaller, skøjtehaller, ridehaller, tennishaller og squashhaller. Som haller betragtes endvidere andre tilsvarende lokaler, der er mindst 800 m 2. Med udgangspunkt i ovenstående definition er der i alt 16 selvejende idrætshaller og to annekser i Faaborg-Midtfyn Kommune. De to annekser er placeret i forbindelse med Faaborg Hal 1 og Årslevhallen. Spørgsmål om tilskud til foreningers brug af øvrige haller er ikke omfattet af kommissoriet. 3.4 Foreningsleje Eftersom de enkelte haller ud over det kommunale tilskud også modtager indtægter i form af foreningsleje pr. haltime, er hallernes reelle timeleje højere end det kommunale bidrag. Foreningslejen pr. haltime og annekstime er fastsat til hhv. 65 og 35 kr. pr. time. Der skelnes ikke mellem brugere over og under 25 år ved foreningernes halleje. Bl.a. som følge af, at en sådan ordning vil være meget ressourcekrævende at administrere i praksis. 10

11 Ved at medtage foreningslejen i hallernes samlede indtægtsgrundlag udvides tabellen herover således, at den viser hallernes samlede indtægtsgrundlag pr. udlejet haltime. Variabelt tilskud haltimer Foreningsleje I alt fra (timer) til (timer) kr. kr. kr ubuubegrænset Variabelt tilskud anneks Foreningsleje I alt kr. kr. kr. Samtlige timer Foreningslejen har tidligere varieret fra kommune til kommune, fra hal til hal. I Ryslinge har foreningslejen fx udgjort 40 kr. pr. time (2006-priser), mens den gennemsnitlige foreningsleje i Årslev har udgjort 122 kr. pr. time (2006-priser). Ud fra en gennemsnitsbetragtning for de fem gamle kommuner under et - beregnet som et vægtet gennemsnit har foreningerne tidligere betalt 70 kr. pr. haltime (2006-priser). Ved at fastsætte ens takster for foreningslejen tilgodeses hensynet til den kommunale lighedsgrundsætning der indebærer, at borgerne i den nye kommune så vidt muligt skal behandles ens. Det er altså et af de områder, hvor modellen forudsætter en begrænsning af hallernes selvstyre. 3.5 Indtægtsdækket virksomhed De enkelte haller har en mere eller mindre udtalt tradition for at skabe ekstraordinære indtægter ved forskellige former for indtægtsdækket virksomhed. I den oprindelige tilskudsmodel var der foreslået en generel modregning af disse indtægter i beregningsgrundlaget for det kommunale tilskud, svarende til 65 pct. Med det formål at tilgodese de indkomne høringssvar og synspunkterne omkring utilstrækkelige incitamenter til at yde en ekstraordinær indtægt, foreslås modregningen reduceret til 25 pct. Når procenten ikke nulstilles skyldes det, at de enkelte hallers muligheder for at føre indtægtsdækket virksomhed i en vis udstrækning er forskellig. For indtægter der vedrører andre lokaleindtægter end lokaleleje for haltimer fra tilskudsberettigede foreninger foreslås dog den særregel, at disse modregnes med 100 pct. Fx indtægter fra omklædningsrum og skydebaner. Årsagen til forslaget om fuld modregning er, at hallerne på dette område har meget forskellige forudsætninger for at oppebære sådanne indtægter. Nogle haller har ganske få omklædningsrum og ingen skydebane. Andre har skydebane og mange omklædningsrum. Dertil kommer, at Faaborg-Midtfyn Kommune i forvejen refunderer en stor del af de tilskudsberettigede foreningers udgifter til disse formål og således i forvejen betaler en del af lejen. Når indtægtsdelen medtages tilføres tilskudsmodellen yderligere to parametre: 11

12 Reduktion i det kommunale tilskud som følge af indtægtsdækket virksomhed Reduktion af andre lokaleindtægter end lokaleleje for haltimer fra tilskudsberettigede foreninger 100 % Reduktion af øvrige indtægter 25 % Som en del af den forestående harmonisering er der desuden foreslået nogle faste takster for hhv. leje af skydebaner og leje af et eller flere omklædningsrum. Taksterne er nærmere beskrevet i det fremsatte forslag til ny FMK-ordning og får ingen direkte betydning for den enkelte hals økonomi, eftersom indtægten modregnes fuldt ud ved beregning af det kommunale tilskud. Der aftales ingen særlige spilleregler i forbindelse med reklameindtægter og andre indtægter, som tilgår foreningerne. Ved at hallerne i forvejen kun reduceres i det beregnede tilskudsgrundlag med 25 % af sådanne indtægter samtidig med, at foreningslejen lægges fast på et bestemt niveau - reduceres incitamenterne og mulighederne for at spekulere i at flytte rundt på indtægter og udgifter ml. hal og foreninger. 3.6 Økonomiske konsekvenser for de enkelte haller Resultatet for de enkelte haller også benævnt balancen - er opgjort som forskellen mellem hallernes samlede udgifter og indtægter, og varierer fra et underskud på kr. til et overskud på kr. 250 Over-/underskud som følge af ny tildelingsmodel (1.000 kr.) Allested V. Horne Bøgebjerg Faaborg I Faaborg II Brobyværk Nr. Broby Carl Nielsen Svanninge 0 5 Espe Hallen 10 Korinth 15 Rolf 20 Gislev Kværndrup Ryslinge Årslev Der er ingen systematisk sammenhæng mellem de enkelte hallers over-/underskud og antallet af udlejede timer. Forskellene skal snarere ses som et udtryk for, at hallernes økonomiske udgangspunkt har været meget forskelligt qua det lokale engagement i og om- 12

13 kring den enkelte hal samt de forskellige økonomiske rammebetingelser, der har været gældende i de fem gamle kommuner. Dertil kommer, at nogle haller har afholdt udgifter til større anskaffelser i 2005 som belaster balancen dette år men som ikke nødvendigvis er retvisende for deres fremtidige økonomiske situation. Endelig sikrer den forholdsvis beskedne reduktion af hovedparten af hallernes indtægter på 25 %, at der vil være flere muligheder og større incitamenter til at skabe yderligere indtægter. I alt står 6 haller til at få et underskud. De haller der rammes hårdest er de tre haller i Ryslinge. Ryslingehallerne har traditionelt fået et relativt stort kommunalt tilskud i forhold til de øvrige haller, hvorfor de nødvendigvis vil tabe ved en harmonisering. Alt i alt er det projektgruppens vurdering, at underskuddene i de seks haller ikke er større, end det vil være muligt at tilpasse udgifter og indtægter allerede i Hvis det ikke lykkedes den enkelte hal fuldt ud kan det blive nødvendigt at overføre et mindre underskud til Se desuden afsnit 4.3 vedr. overførsler af over-/underskud mellem årene. 3.7 Opbygning af tilskudsmodel i regneark Selve opbygningen af tilskudsmodellen er indeholdt i et samlet regneark, jf. bilag 1. Kolonne W viser resultatet på bundlinien og angiver de enkelte hallers samlede over- /underskud eller balance, beregnet som: Summen af det kommunale tilskud (benævnt B i kolonne Q) + Summen af hallens egne indtægter (benævnt C i kolonne V) - Hallens samlede udgifter (benævnt A i kolonne G). = Hallens samlede over-/underskud eller balance (B+C-A) Herunder følger en mere detaljeret beskrivelse af regnearkets opbygning. Kolonnerne B og C angiver de enkelte hallers faktiske udlejningstimetal for hhv. haller og annekser, baseret på de seneste regnskabstal. Kolonnerne D, E og F viser hallernes samlede udgifter og udgør således det samlede beregningsgrundlag for det kommunale grundtilskud. Udgifterne summeres i kolonne G, jf. ovenfor. Kolonne H er tænkt som en mulighed for en senere justering af modellen, jf. afsnit 5. Kolonnen skal således ikke tillægges nogen betydning på nuværende tidspunkt. Kolonnerne I, J og K angiver det beregnede grundtilskud fordelt på hhv. renter og afdrag, personale og øvrige udgifter. For så vidt angår grundtilskuddet til personale kan dette højest udgøre kr., jf. afsnit 3. Kolonne P udgør det variable tilskud baseret på det oplyste udlejningstimetal til hhv. haller og annekser. Endelig summeres det samlede kommunale tilskud i kolonne Q, jf. ovenfor. Kolonnerne R og S viser hallernes samlede indtægtsgrundlag opdelt på hhv. andre indtægter end lokaleleje fra tilskudsberettigede foreninger samt øvrige indtægter. Herfra fra- 13

14 trækkes en reduktion på baggrund af hallernes indtægtsdækkede virksomhed (kolonne T). I kolonne U opgøres den beregnede lejeindtægt fra foreningerne. Denne indtægt påvirker ikke størrelsen af det kommunale haltilskud direkte og som følge heraf er kolonnen skraveret. Det er imidlertid medtaget med det formål, at beregne den samlede balance for de enkelte haller. I kolonne V opgøres den enkelte hals samlede indtægter som følge af indtægtsdækket virksomhed, fratrukket modregning for andre lokaleindtægter end halleje fra tilskudsberettigede foreninger samt andel af øvrige indtægter på 25 pct. Kolonne W angiver som nævnt overfor den enkelte hals samlede balance. Kolonnerne AG og AI viser det samlede kommunale haltilskud med og uden moms. Forskellen vedrører nærmere bestemt en såkaldt momsandelsprocent eller tilskudsmoms. 14

15 4. Tilskudsmodellen i praksis samt øvrige forhold omkring administration Herunder følger en nærmere beskrivelse af en række mere eller mindre specifikke forhold der knytter sig til tilskudsmodellen og til selve administrationen af ordningen; lige fra praksis i forbindelse med låneoptagelse til større renoveringsarbejder til beskrivelse af skolernes brug af haller mm. 4.1 Tilskudsgrundlag Tilskudsgrundlaget baseres på de senest aktuelle regnskabstal. Tilskudsgrundlaget kvalificeres således, at det i takt med at Faaborg-Midtfyn Kommune indhøster de første regnskabsresultater - baseres på et gennemsnit over tre regnskabsår (første gang ved budget 2009). Dog med en overgangsordning således, at budgettet for 2008 baseres på et gennemsnitligt forbrug for regnskabsår 2005 og Tankegangen er søgt illustreret i oversigten herunder: Budget 2007 Budget 2008 Budget 2009 Regnskab Vægt Regnskab Vægt Regnskab Vægt Regnskab % Regnskab 06 Regnskab % 50 % Regnskab 07 Regnskab 06 Regnskab % 30 % 20 % Der vil derudover kunne ske en justering af tilskudsmodellen således, at det samlede haltilskud holdes inden for den samlede kommunale budgetramme. Eksempelvis ved at foretage nogle mindre justeringer af grundtilskuddet vedr. driftsudgifter. Justeringen af tilskudsmodellen vil blive forelagt til politisk godkendelse i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse. Specifikt i forhold til varmeudgifter vil det blive iværksat et arbejde således, at varmeudgifterne fremadrettet baseres på det seneste års regnskabstal korrigeret for antal graddage. På baggrund af hallernes budget baseret på de indkomne regnskabstal - udbetales tilskud til hallerne fremadrettet én gang i kvartalet; første gang primo januar. 4.2 Indsendelse af budget og regnskab Eftersom den enkelte hal er en selvejende institution er det den enkelte halbestyrelse, der egenhændigt godkender hallens budget og regnskab. Faaborg-Midtfyn Kommune godkender derimod hvad kommunen vil yde tilskud til. Som følge heraf skal hallerne senest den 1. april aflevere et revisorgodkendt regnskab for det forgangne regnskabsår. Regnskabet skal som minimum være udspecificeret på de kriterier, der indgår i tilskudsmodellen og i øvrigt leve op til de gængse krav, der stilles i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Supplerende skal hallerne oplyse det faktisk antal udlejede haltimer i det forgangne år eventuelt fordelt på haltimer og timer i anneks. På tilsvarende vis anmodes hallerne om at indsende det godkendte budget til kommunen til almen orientering. 15

16 Se endvidere pkt. 4.3 vedr. over-/underskud. 4.3 Overførsel af under-/overskud samt henlæggelser Der er generel enighed om, at oparbejdelsen af et større overskud ikke er et mål i sig selv, idet det kommunale tilskud først og fremmest bør komme borgere og brugere af hallerne til gavn i det år bevillingen gives. Omvendt vil der være situationer, hvor det vil være formålstjenligt at opbygge et overskud. Eksempelvis i forbindelse med henlæggelser til større renoveringer, større anskaffelser eller nye anlæg. I lighed med retningslinierne for Faaborg-Midtfyn Kommunes egne institutioner skal hallerne i forbindelse med fremsendelsen af årsregnskabet - redegøre for et eventuelt over- /underskud større end 5 pct. af de samlede driftsudgifter, herunder hvad et eventuelt opsparet overskud på mere end 5 pct. skal anvendes til. Tidshorisonten og formålet med henlæggelsen skal fremgå eksplicit af hallens regnskab. Såfremt der overføres et beløb større end 5 pct. samtidig med, at beløbet ikke henlægges til et særligt formål, vil beløbet blive modregnet i hallens tilskud året efter. Provenuet anvendes til nedsættelse af hallejen for foreninger i Faaborg-Midtfyn Kommune. 4.4 Kommunale skoler og institutioners brug af haller Der er stor forskel på de kommunale skolers brug af haller. Der er enkelte skoler der kun i begrænset omfang benytter hallerne. Der er omvendt skoler, der mere massivt benytter hallerne for at tilgodese de særlige behov, der stilles til de fysiske rammer for undervisningen i idræt. Dertil kommer, at flere skoler anvender hallerne i forbindelse med temadage og større sportsarrangementer. Det er Faaborg-Midtfyn Kommunes indstilling, at skolerne skal have råderet over hallerne i skolernes åbningstid, dvs. fra kl på alle hverdage; herunder skolefrie hverdage hvor en eventuel skolefritidsordning har åben. Indstillingen skal bl.a. ses i relation til det tilskud, som Faaborg-Midtfyn Kommune yder til kommunens haller. Følgegruppens repræsentanter har imidlertid rejst flere problemstillinger i den henseende. Flere haller har i dag aftaler med forskellige foreninger (fx ældregymnastik og lign). Disse foreninger giver i modsætning til skolerne - hallerne mulighed for at skabe en ekstra lejeindtægt. Af samme årsag har hallerne en økonomisk interesse i at indgå aftaler med sådanne foreninger hvilket typisk sker i løbet af 1. og 2. kvartal. Omvendt vil skolerne på dette tidspunkt ikke have afsluttet arbejdet med næste skoleårs planlægning. Og netop denne planlægning, herunder skemaplanlægning, vanskeliggøres tit og ofte af, at hallerne har foruddisponeret leje af hallen på forskellige tidspunkter. I praksis vil mange skoler således først have planlagt næste års skema med udgangen af juni. Følgegruppen anbefaler, at den enkelte halbestyrelse og den respektive skoleledelse mødes i god tid op til skemalægningen med det fælles formål, at afklare skolens og hallens gensidige forventninger til brugen af hallen for det kommende skoleår. Skolerne skal desuden så vidt det overhovedet er muligt være imødekommende over for hallernes ønske om at kunne indgå lejemål med private foreninger eller organisationer. Formålet er således via fælles dialog og hensyntagen - at få en aftale i stand, der kan tilgodese begge parter (og dermed skabe en såkaldt win-win situation). Som en del af disse bestræbelser vil det 16

17 være formålstjenligt, hvis skolerne kan være tidligt ude mht. skemalægningen for det kommende skoleår. Alt i alt lægges der op til, at skolerne får fuld råderet over hallerne på hverdage i tidsrummet fra kl Men planlægningen skal så vidt det overhovedet er muligt ske under behørig hensyntagen til hallernes ønsker. Ligesom der principielt ikke er nogen begrænsning på skolernes brug af haller, er der ingen begrænsning på, hvor mange haller i lokalområdet en skole kan gøre brug af. Men igen er det rimeligt at antage, at sådanne aftaler træffes i en gensidig dialog og forståelse skole og halbestyrelse imellem. På linie med skolernes brug af haller vil andre kommunale institutioner ligeledes kunne benytte hallerne uden beregning. F.eks. i forhold til en kommunal aktivitet for børnehavebørn, de ældre eller handicappede. Disse aktiviteter skal ligeledes placeres på hverdage i tidsrummet fra kl og efter aftale med den enkelte halbestyrelse. Placeringen vil desuden være underlagt hensynet til folkeskolernes skemaplanlægning. Hvis det ikke lykkedes for de involverede parter at opnå en gensidig aftale om brugen af hallerne på hverdage ml. kl. 8-15, er det op til Fagsekretariatet Plan og Kultur at gennemføre en forhandling med de implicerede parter og hvis manglende enighed - i sidste ende træffe afgørelse ud fra det her beskrevne. 4.5 Særlige tilskudsordninger De tidligere byråd i hhv. Faaborg og Ringe kommuner har indgået separate aftaler med Midtfyns Fritidscenter og Faaborg Svømmehal. Det anbefales, at disse særordninger tages op til fornyet behandling i god tid inden aftalernes udløb. 4.6 Udlejning til ikke godkendte foreninger m.fl. For udlejning til foreninger, der ikke er tilskudsberettigede, privatpersoner, fri- og efterskoler eller lign. opkræves en halleje, der som minimum svarer til foreningernes timepris (inkl. lejeindtægt) for de første timer. Dvs. minimum 235 kr. pr. time. Beløbet på 235 kr. pr. time svarer omtrent til en gennemsnitlig pris pr. haltime i de enkelte haller, baseret på en samlet omkostningsberegning. For særlige arrangementer for ikke idrætsgrene såsom musikarrangementer, udstillinger etc. fastsættes prisen efter principperne om udbud og efterspørgsel. 4.7 Udgifter til løbende vedligeholdelse Udgifter til den løbende vedligeholdelse er forudsat afholdt inden for den enkelte hals årlige driftsbudget. 4.8 Vedligeholdelsespulje Som en del af den nye tilskudsmodel til haller i Faaborg-Midtfyn Kommune er det forudsat, at udgifter i form af renter og afdrag til eksisterende lån afholdes af Faaborg-Midtfyn Kommune. I takt med, at disse lån afvikles anvendes de frigjorte midler til opbygning af en 17

18 såkaldt vedligeholdelsespulje, til brug for større renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på hallerne. I det omfang der er et beløb til overs efter udmøntningen af tilskudsmodellen, vil dette kunne indgå i vedligeholdelsespuljen. Beløbet er opgjort til kr., jf. bilag 1 celle Q Kortlægning af de enkelte hallers bygningsmæssige standard Der iværksættes et analysearbejde med henblik på en kortlægning af de enkelte hallers bygningsmæssige standard med en samtidig beskrivelse og foreløbig prisfastsættelse af det fremtidige renoverings- og investeringsbehov over en tiårig periode. For at få andel i puljen forudsættes det, at den enkelte hal har udført tilstrækkelig løbende vedligeholdelse. Under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse kan halbestyrelsen optage lån til brug for renoverings- og vedligeholdelsesarbejder såfremt følgende forudsætninger er opfyldt: 1. Aktiviteten er beskrevet i den udfærdigede renoverings- og vedligeholdelsesplan eller har en akut og ufravigelig karakter. 2. Udgifterne til de større renoveringer kan ikke afholdes inden for den oparbejdede pulje. 3. Renoveringsarbejdet kan, efter en teknisk vurdering, ikke udskydes til et efterfølgende år. Renter og afdrag til godkendt låneoptagelse vil blive afholdt af Faaborg-Midtfyn Kommune. Med det formål at holde de samlede kommunale udgifter til haller inden for den bestående økonomiske ramme, vil merudgifter i form af renter og afdrag ved ny låneoptagelse almindeligvis blive modregnet i midler tilgået vedligeholdelsespuljen. Såfremt der ikke er tilstrækkelige tilgåede midler sker modregning i det samlede ordinære driftstilskud til hallerne. Dette sker en gang årligt i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse. Under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse kan halbestyrelsen optage lån til brug for andre projekter end renovering. I disse tilfælde er det den enkelte hal, der afholder udgifter til renter og afdrag inden for eget budget. Se i øvrigt afsnit 4.3 hvori omtales spørgsmål om henlæggelser, herunder henlæggelser til nye anlæg. Det bemærkes samtidig, at tilskudsmodellen primært er udarbejdet med henblik på en harmonisering af de bestående forhold, jf. kommissoriet for arbejdsgruppen. 18

19 5. Overvejelser om en fremtidig justering af tilskudsmodellen Generelt er Følgegruppen enige i, at modellen indeholder nogle gode og hensigtsmæssige principper for tildeling af haltilskud. Herunder: Fuld kompensation for de enkelte hallers udgifter til renter og afdrag En sondring mellem en grundtildeling og en variabel tildeling, der bl.a. understøtter haller med et mindre udlejningstimetal En tilskyndelse til haller om at yde en ekstra indsats i form af indtægtsdækket virksomhed. Beregningsgrundlaget vil på sigt kunne justeres således, at det gøres uafhængigt af den enkelte hals faktiske udgifter. Dermed tilskyndes hallerne til at være endnu mere omkostningsbevidste, idet de får lov at beholde den fulde besparelse - og ikke som nu de 40 pct. af udgifterne som de ikke får refunderet i grundtilskud. Konkret er modellen i bilag 1 forberedt til, at der på et senere tidspunkt vil kunne foretages en sådan ændring. 19

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010. UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010. UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010 Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010 UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010 Nedenstående aftale mellem XX hal og Assens Kommune om tilskud til hallens drift er baseret på

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus

Læs mere

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar UDKAST TIL SKABELON pr. 22. april 2010

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar UDKAST TIL SKABELON pr. 22. april 2010 Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010 UDKAST TIL SKABELON pr. 22. april 2010 Nedenstående aftale mellem XX hal og Assens Kommune om tilskud til hallens drift er baseret på

Læs mere

NOTAT. Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017

NOTAT. Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017 NOTAT Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017 1. Indledning Som angivet i budgetforliget for 2017 har der gennem nogle år været arbejdet for at få udarbejdet

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG

KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG KONSEKVENSBEREGNING VED OMLÆGNING AF HØJENE HALLEN TIL SELVEJE GENNEM SALG Nærværende bilag uddyber de forudsætninger, som ligger til grund ved beregning af konsekvenserne ved omlægning af Højene Hallen

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

Oplæg om halområdet i FMK Ringe, 10. september 2015

Oplæg om halområdet i FMK Ringe, 10. september 2015 Oplæg om halområdet i FMK Ringe, 10. september 2015 Haltilskudsmodel 2012 Tidligere model angav driftsudgifter, som mål for tilskuddet Ingen incitament til at spare eller optimere Ny model fra 2012 fokus

Læs mere

Notat. Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015. Baggrund for evalueringen. Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur

Notat. Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015. Baggrund for evalueringen. Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015 Baggrund for evalueringen 28. maj 2015 Sags id: 14/7087 Kontaktperson: Bodil Christensen E-mail: bochr@assens.dk

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Gennemgang af analyserapportens anbefalinger og forvaltningens bemærkninger

Gennemgang af analyserapportens anbefalinger og forvaltningens bemærkninger Notat Dato: 05.08.2014 Journalnr.: 11/9575 Gennemgang af analyserapportens anbefalinger og forvaltningens bemærkninger Analysen indeholder følgende anbefalinger: 1. Indfør det i analysen præsenterede scenarie

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP

REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP REFERAT TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. AUGUST 2007 KL. 17.00 PÅ KNABERGÅRDEN I AALESTRUP Indholdsfortegnelse 1. Aars Gymnastikforening Ansøgning om fritagelse for betaling af halgebyr. 2. Aftale

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Notat om momsudligningsorden, den såkaldte positivliste.

Notat om momsudligningsorden, den såkaldte positivliste. Notat om momsudligningsorden, den såkaldte positivliste. Baggrund. I en skrivelse af 10. august 2007 til Norddjurs kommune anmoder Foreningen Grenaa Idrætscenter og Svømmehal om et øget driftstilskud på

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Baggrund for gebyrmodel

Baggrund for gebyrmodel Notat vedr. Gebyrpolitik for folkeoplysende foreninger i kommunale klubhuse v.1.2 Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde d. 19. august 2009, at arbejde mod en sidestilling af foreninger der

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Furesø Kommune Dato: 8. marts 2011 Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner I forlængelse af aftalen af 3. marts 2005

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Udkast til halmodel for Faaborg-Midtfyn Kommune Sag: P Evald Bundgård Iversen Plan og kultur

Udkast til halmodel for Faaborg-Midtfyn Kommune Sag: P Evald Bundgård Iversen Plan og kultur Udkast til halmodel for Faaborg-Midtfyn Kommune Sag: 04.04.00-P20-2-10 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 16-12-2010 Dette notat beskriver halmodellen for Faaborg-Midtfyn Kommune, som den foreslås udformet

Læs mere

Ny tilskudsmodel for idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune Sag: P Evald Bundgård Iversen Plan og kultur

Ny tilskudsmodel for idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune Sag: P Evald Bundgård Iversen Plan og kultur Ny tilskudsmodel for idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune Sag: 04.04.00-P20-2-10 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 17-01-13 Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en ny tilskudmodel for støtten til

Læs mere

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012 LOKALETILSKUDSREGLER Orientering til KFU den 10. april 2012 Folkeoplysningsloven 25. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2016 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2016 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

04 Økonomisk afregning med kommuner og regioner og mandat vedr. aftale om ungdomskort

04 Økonomisk afregning med kommuner og regioner og mandat vedr. aftale om ungdomskort Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 5. december 2013 Mads Lund Larsen 04 Økonomisk afregning med kommuner og regioner og mandat vedr. aftale om ungdomskort Indstilling: Administrationen

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET PRINCIPPER FOR TILSKUD TIL FRIVILLIGE FORENINGER Medlemstilskud Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år. Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2011 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2011 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2015 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2015 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet Hjørring Kommune Til Folkeoplysningsudvalget Plan og Udvikling Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Høring vedrørende mulige besparelser

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune.

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. BAGGRUND På dialogmødet den 12. marts 2012 omkring den fremtidige organisering af sportshaller i Stevns Kommune fremlagde Per Nedergaard fra DGI

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

KØBSMOMSKOMPENSATION. Omdannelse til puljeordning fra Wifi: Konference_AP // 1Avocado. Mødet for 8 A godkendte organisationer 6 maj 2014

KØBSMOMSKOMPENSATION. Omdannelse til puljeordning fra Wifi: Konference_AP // 1Avocado. Mødet for 8 A godkendte organisationer 6 maj 2014 KØBSMOMSKOMPENSATION Omdannelse til puljeordning fra 2014 Mødet for 8 A godkendte organisationer 6 maj 2014 Wifi: Konference_AP // 1Avocado DAGSORDEN 1. Den nugældende ordning og dens økonomiske betydning

Læs mere

Dagplejens gæsteordning

Dagplejens gæsteordning Dagplejens Supplerende notat til Børne-, Unge- og Familieudvalget 30. september 2013 1 1. Indledning Dette notat uddyber det oprindelige beslutningsnotat i forhold til de områder, som Børne-, Unge- og

Læs mere

1 Gennemgang af timeprisberegning

1 Gennemgang af timeprisberegning 1 Gennemgang af timeprisberegning På baggrund af henvendelse fra Bornholms Regionskommune er BDO blevet bedt om at foretage en kvalitetssikring af kommunens prisberegninger på fritvalgsområdet, idet prisberegningen

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Pkt.nr. 2 Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 312218 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget kan anbefale

Læs mere

3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution

3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution 04.04.00-P00-4-15 3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution Resumé Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget skal tage stilling til Højenehallen som selvejende institution, og

Læs mere

Organisering af klubområdet for de 10-14-årige

Organisering af klubområdet for de 10-14-årige Organisering af klubområdet for de 10-14-årige 1. Baggrund Udvalget for sundhed, kultur og fritid samt Udvalget for skoler og børn har behandlet arbejdsgruppens oplæg til organiseringen af klubområdet,

Læs mere

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes

Notat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes Notat Til: Magistraten Den 16. oktober 2012 Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes høringssvar til indstilling vedr. udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere