Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner 2007, samt 1. omgang rettelsessider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner 2007, samt 1. omgang rettelsessider"

Transkript

1 Til alle kommuner og sammenlægningsudvalg Dato: 18. oktober 2006 Kontor: Kmadm. J.nr.: Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Orienteringsskriv_1.omgang Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner 2007, samt 1. omgang rettelsessider Indledning Hermed orienteres kommuner og sammenlægningsudvalg om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner, der trådte i kraft den 1. august 2006 og finder anvendelse for kommunernes budgetter og regnskaber fra og med Det eksisterende Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner finder fortsat anvendelse på regnskab 2006 og ophæves herefter. Orienteringsskrivelsen vedrører: 1. Ændringer på hovedkonto Øvrige ændringer Ændringer på hovedkonto 1-6 Indledningsvis skal det bemærkes, at der såvel i kontoplan som konteringsregler er foretaget en række sproglige justeringer af bl.a. overskrifter og titler. Disse har ikke indholdsmæssig betydning. Sproglige justeringer og opdaterede tekster og hjemmelshenvisninger er der kun i begrænset omfang gjort rede for. Hovedkonto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0.1 Fælles formål I konteringsreglerne til funktion Fælles formål udgår henvisningen funktion Andre faste ejendomme. På funktion skal der således alene registreres udgifter og indtægter vedrørende faste ejendomme, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne Beboelse Erhvervsejendomme, eller som ikke ønskes fordelt.

2 2 Hovedkonto 3. Undervisning og kultur 3.1 Folkebiblioteker I orienteringsskrivelsen af 14. juli 2006 fremgik det, at lønudgifter til det administrative personale fremover skal registreres på funktion Sekretariat og forvaltninger. Det skal præciseres, at det alene er lønudgifter vedr. en evt. central biblioteksforvaltning, der skal konteres på funktion Sekretariat og forvaltninger. Med denne præcisering skabes der en parallelitet i forhold til konteringsreglerne på folkeskoleområdet. Hovedkonto 4 Sundhedsopgaver m.v. 4.1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning På funktion Genoptræning og vedligeholdelsestræning, omdøbes gruppering 001 fra Kommunal genoptræning efter udskrivning og vedligeholdelsestræning til kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Formålet er, at skabe overensstemmelse med konteringsteksten, hvori det bl.a. rettelig fremgår, at her registreres endvidere indtægter og udgifter vedrørende genoptræning af ikke sygehusindlagte patienter jf. sundhedslovens 140. I konteringsteksten til funktion ændres nummereringen af den omtalte art betalinger til regionen fra 7.8 til 4.8. Hovedkonto 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 5.1 Dagtilbud til børn og unge I konteringsreglerne til hovedfunktion 5.2 anføres bl.a.: at udgifter og indtægter, der ikke er omfattet af den autoriserede registrering på omkostningssted, registreres på fælleskonti i intervallet ", hvilket ikke er korrekt. Det rigtige stedinterval er derimod fra Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Det fremgår af konteringsreglerne til funktion Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, at bl.a. udgifter til vikarbureauer skal registreres på gruppering 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hvilket ændres. Udgifterne skal således registres på gruppering 001 eller 011 på funktion , afhængigt af om kommunens leverance af personlig og praktisk hjælp, herunder hjemmehjælp, er omfattet af frit valg af leverandør. Formålet med denne ændring er at sikre, at gruppering 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp er upåvirket af kommunens brug af vikarer på ældre- og handicapområdet. 5.3 Kontaktperson- og ledsageordninger Konteringsteksten under funktion Kontaktperson og ledsageordninger vedr. udgifter vedr. ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne efter 96 i serviceloven udgår. På funktion omdøbes endvidere gruppering 003 Ledsageordning for personer under 67 år med nedsat funktionsevne, således at den anførte aldersgrænse udgår.

3 3 5.4 Beskyttet beskæftigelse I konteringsteksten til funktion Beskyttet beskæftigelsen udgår den anførte aldersgrænse på 65/67 år Repatriering På funktion Repatriering ændres nummereringen af gruppering 002 Hjælp til repatriering til 001. Endvidere ændres under dranst 2 (statsrefusion) nummereringen af gruppering 002 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 75 pct. refusion ligeledes til Introduktionsprogram Det fremgår af konteringsreglerne til funktion Introduktionsprogram, at tilskud fra staten registreres på funktion med art 8.6 Statstilskud. Der skulle rettelig have stået funktion Sociale formål m.v. Lovhjemmelshenvisningen i overskriften til funktion Sociale formål, gruppering 009 i konteringsreglerne ændres fra 28 til 41 i lov om social service. 5.8 Kontanthjælp I konteringsreglerne til funktion Kontanthjælp, gruppering 016 præciseres det, at særlig støtte efter 34 til personer, der modtager kontanthjælp under forrevalidering, revalidering eller starthjælp under revalidering og forrevalidering og til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og til aktiverede starthjælpsmodtagere, jf. 10 og 11 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, konteres under funktion Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, gruppering 004. På funktion foretages endvidere en nummerændring, således at gruppering 091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. ændres til gruppering 092, hvorimod gruppering 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion ændres til gruppering 091. På denne måde kan kommunerne videreføre den nuværende gruppering 091 fra det eksisterende budget- og regnskabssystem, i det dog refusionssatsen ændres på grupperingen fra 65 % til 35 %. Der er endvidere autoriseret to nye grupperinger på funktion Kontanthjælp: 017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refusion Her registreres udgifter til løbende hjælp til visse persongrupper efter 29 i Lov om aktiv socialpolitik. Der gives 35 pct. i statsrefusion til udgifterne. 095 Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refuson. Her registreres tilbagebetalinger af løbende hjælp til visse persongrupper efter 29 i Lov om aktiv socialpolitik.

4 4 5.9 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Det tilføjes i konteringsreglerne på Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, gruppering 004 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere at Særlig støtte efter 34 til personer, der modtager kontanthjælp under forrevalidering, revalideringsydelse eller starthjælp under revalidering og forrevalidering, ligeledes skal registreres på denne gruppering. Det fremgår af konteringsreglerne til Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, gruppering 007 at godtgørelsen refunderes med 50 pct. indenfor rådighedsbeløbet, jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 118, stk. 1. Det skal bemærkes, at refusion af godtgørelsen konteres under gruppering , dranst 2, grp I konteringsreglerne til funktion Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, gruppering 12 ændres procenten vedr. statsrefusion fra 65 % til 50 %. Dette er en følge 123 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvori det angives, at refusionssatsen er 50 % Revalidering I konteringsreglerne til funktion Revalidering gruppering 007 henvises der til funktion i forbindelse med refusion af driftsudgifter, der imidlertid ikke eksisterer. Den korrekte henvisning er til funktion Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m. På funktion Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.m. autoriseres følgende grupperinger: 097 Indtægter fra tilbagebetalt løntilskud til personer i fleksjob med 100 pct. refusion jfr. 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Her registreres indtægter fra tilbagebetalt løntilskud til personer i fleksjob med 100 pct. refusion jfr. 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er tilbagebetalinger vedrørende gruppering 002 Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende med begrænsninger i erhvervsevnen. Det drejer sig f.eks. om tilbagebetaling på grund af uretmæssigt modtaget løntilskud. 098 Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til personer på ledighedsydese, fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppen 2 nr. 6, samt handicappede personer, jfr. 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det er tilbagebetalinger vedr. gruppering 03 Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse og 12 Driftsudgifter til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i målgruppen 2, nr. 6, samt handicappede personer. Det drejer sig primært om uretmæssigt modtagne driftsudgifter, der tilbagebetales til kommunen. 099 Indtægter fra tilbagebetalinger fra ledighedsydelse og særlig ydelse, ikke refusionsberettiget. Det er tilbagebetalinger vedr. hhv. gruppering 005 og 007.

5 Beskæftigelsesordninger På funktion Beskæftigelsesordninger autoriseres følgerne gruppering: 093 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt grundlag. På grupperingen skal der registreres indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter i forbindelse med aktivering af kontanthjælpsmodtagere der er ydet på et urigtigt grundlag jfr. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 111 [jfr. gruppering 11, 12 og 13] Øvrige sociale formål I kontoplanen for funktion Øvrige sociale formål, gruppering 003 ændres lovhjemmelshenvisningen fra 15 til 18. Hovedkonto 6. Fællesudgifter og administration 6.1 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love I konteringsreglerne til funktion fremgår bl.a., at forskellige former for udgifter herunder kontingenter til foreninger m.v., eksempelvis Kommunernes landsforening, Kommuneforeninger, Dansk Byplanlaboratorium og internationale sammenslutninger eller foreninger, skal konteres her. Disse bestemmelser udgår eftersom denne type udgifter skal registreres på funktion Sekretariat og forvaltninger, hvilket også fremgik af orienteringsskrivelsen af 14. juli 2006 (pkt. 6.1). Hovedkonto 7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Kontant kompensation vedr. deling af amternes aktiver og passiver De autoriserede grupperinger under funktion , Diverse omkostninger og indtægter, vedrørende kontant kompensation til og fra andre myndigheder i forbindelse med nedlæggelse af amtskommuner m.v., jf. 41, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen, flyttes til henholdsvis funktion, ( ) Tilgodehavender hos staten, ( ) Tilgodehavender hos kommuner og andre regioner, ( ) Anden gæld (til staten) og ( ) Andre Kommuner og regioner. Evt. kontante kompensationsbeløb bogføres direkte i åbningsbalancen med modpost på , Balancekonto. Lån og udlån i forbindelse med nedlæggelse af amtskommuner m.v., jf. 41, stk. 2, i ovennævnte bekendtgørelse, bogføres direkte i åbningsbalancen på funktion ( ), Andre langfristede udlån og tilgodehavender, med modpost på , Balancekonto.

6 6 Hovedkonto 8. Balanceforskydninger 8.1 Forskydninger i kortfristet gæld til staten På funktion Anden gæld omdøbes gruppering 015 ATP-bidrag til ATP-bidrag vedr. førtidspension. Årsagen er, at kommunerne ikke længere har behov for at registrer andre ATP-bidrag end vedr. førtidspension på grupperingen. Endvidere autoriseres gruppering 106 Fleksydelse og gruppering 107 Bidrag vedr. fleksydelse på funktion Anden gæld. Oprettelsen af disse grupperinger skyldes, at administrationen af fleksydelsesordningen overføres til kommunerne med virkning fra 1. januar Periodeafgræninger Det blev i orienteringsskrivelsen af 8. november 2005 angivet, at konteringspraksis for håndtering af periodeafgræningsposter som følge af forhold, der vedrører kommende regnskabsår, forenkles. Der ville som følge heraf alene blive autoriseret én periodeafgræningskonto ( Mellemregninger med forudgående og følgende regnskabsår) på hovedkonto 8. De tidligere periodeafgrænsningskonti i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, 8.16 Andre tilgodehavender, 8.51 Forudbetalt refusion, og 8.60 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår, er udgået. Imidlertid var konteringsreglerne til funktion og i det nye Budget- og regnskabssystem for kommuner ikke blevet ændret i overensstemmelse med den nye kontostruktur. Der er nu foretaget en opdatering af konteringsreglerne til funktion og Øvrige ændringer 9.1. Afsnit 2.4 Funktion Driftssikring af boligbyggeri indarbejdes i afsnit 2.4 om grupperinger, idet der er autoriseret anlægsgrupperinger på funktionen Afsnit 5.2 og 6.1 Som bekendt er den kommunale momsudligningsordning blevet omlagt til en refusionsordning. Afsnit side 3 og afsnit 6.1 side 1 tilpasses i overensstemmelser hermed. I afsnit f side 7 om indberetning af særlige skatteoplysninger udgår angivelsen af pensionsordninger og indkomstskatterestancer. 9.3 Afsnit 8.2 Det skal præciseres, at det ikke er obligatorisk at indregne de af kommunen ejede offentlige anlæg f.eks. gader og veje (infrastrukturelle aktiver), parker, legepladser, strande, skove mv. i statusbalancen. Afsnit 8.2 tilpasses i overensstemmelse hermed Afsnit 8.3 Det fremgår af afsnit 8.3, at bygninger anskaffet før 1. januar 1999 skal måles til den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2004 korrigeret for af- og nedskrivninger samt opskrivninger, der er foretaget i 2004 og efterfølgende år. Det gælder også i de

7 tilfælde, hvor kostprisen på bygningen anskaffet før 1. januar 1999 er kommunen kendt. Det præciseres i afsnittet, at grunde skal udskilles af den offentlige ejendomsværdi, for at opnå den rene bygningsværdi. Det kan oplyses, at den samlede version af første omgang af budget- og regnskabssystem for kommuner 2007 er placeret under "følgebreve". 7

8 8 Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner Afsnit 4.0 side 3 Ad. pkt. 0.1 Afsnit 4.3 side 7 Ad. pkt. 3.1 Afsnit 4.4 side 1 og 2 Ad. pkt. 4.1 Afsnit side 2 Ad. pkt. 5.1 Afsnit side 2-4 Ad. pkt. 5.2 Afsnit side 5+6 Ad. pkt. 5.3 Afsnit Side 6 Ad. pkt. 5.4 Afsnit side 1 Ad. pkt. 5.5 Afsnit Side 2 Ad. pkt. 5.6 Afsnit side 2 Ad. pkt. 5.7 Afsnit side 1-2 Ad pkt. 5.8 Afsnit side 3-8 Ad. pkt. 5.8 Afsnit side Ad. pkt. 5.9 Afsnit side 3 Ad. pkt Afsnit side 2+3 Ad. pkt Afsnit side 10 Ad. pkt Afsnit side 3 Ad. pkt Afsnit side 9 Ad. pkt Afsnit side 3 Ad. pkt Afsnit 4.6 side 4+5 Ad. pkt. 6.1 Afsnit 3.7 side 4 Ad. pkt. 7.1 Afsnit 3.8 side 1-4 Ad. pkt. 7.1 Afsnit 3.9 side 1-3 Ad. pkt. 7.1 Afsnit 4.7 side 10 Ad. pkt. 7.1 Afsnit 4.8 side Ad. pkt. 7.1 Afsnit 4.9 side Ad. pkt. 7.1 Afsnit 3.8 side 3+4 Ad. pkt. 8.1 Afsnit 4.8 side 12 Ad. pkt. 8.1 Afsnit 4.8 side 3 Ad. pkt. 8.2 Afsnit 4.9 side 2 Ad. pkt. 8.2 Afsnit 2.4 side 2 Ad. pkt. 9.1 Afsnit side 3 Ad. pkt. 9.2 Afsnit f side 7 Ad. pkt. 9.2 Afsnit 6.1 side 1 Ad. pkt. 9.2 Afsnit 8.2 side 2 Ad. pkt. 9.3 Afsnit 8.3 side 3 Ad. pkt. 9.4 Med venlig hilsen Stig N.S. Wessman

9 Budget- og regnskabssystem for kommuner side Køb/salg af jord Under denne gruppering registreres udgifter og indtægter i forbindelse med køb og salg af arealer og grunde. Hvor kommunen i forvejen ejer de arealer eller grunde, der tages i anvendelse i forbindelse med anlægsarbejder, registreres værdien af de pågældende ejendomme ikke som anlægsudgift under de enkelte anlægsarbejder. Vedrørende byggemodning og forsyningsvirksomheder, hvor værdien af medgåede kommunale arealer indgår i takstfastsættelsen, opskrives udlægskontiene på hovedkonto 9 med grundenes værdi. 015 Køb/salg af bygninger Grupperingen anvendes på tilsvarende måde som gruppering 010. Afgørende for, om der skal ske registrering på gruppering 010 eller 015 er, om henholdsvis jord eller bygninger er økonomisk tungestvejende. De ikke autoriserede grupperingsnumre kan anvendes frit af den enkelte kommune. Særlige grupperinger På følgende områder er der autoriseret særlige grupperinger i regnskabet: Hele hovedfunktionen JORDFORSYNING Funktion Beboelse (under hovedfunktionen FASTE EJENDOMME) Funktion Byfornyelse (under hovedfunktion FASTE EJENDOMME) Funktion Driftssikring af boligbyggeri(under hovedfunktion FASTE EJENDOMME) Funktion Fælles formål (under hovedfunktionen SPILDEVANDSANLÆG) Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur, funktion Vejanlæg og Standardforbederinger af vejanlæg. Renter og finansforskydninger Der er kun i få tilfælde autoriseret grupperinger under dranst 4 (renter) og 5 (finansforskydninger). De autoriserede grupperinger fremgår af kontoplanen i kapitel 3. Afdrag på lån Der er ikke autoriseret grupperinger under dranst 6 (afdrag på lån). Finansiering Grupperingerne under dranst 7 (finansiering) er altid autoriserede på funktionerne , jf. den autoriserede kontoplan. Aktiver og passiver Der er kun i få tilfælde autoriseret grupperinger under dranst 8 (aktiver). Under dranst 9 (passiver) er der ingen autoriserede grupperinger.

10 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) Introduktionsprogram m.v. 1 Drift 001 Introduktionsprogram 002 Udgifter til danskundervisning for øvrige kursister 091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse ( 14, stk. 2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge) 092 Tilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet, der modtager tilbud efter 23 i integrationsloven ( 45, stk. 5, stk. 7-8 og stk i integrationsloven) eller modtager danskuddannelse efter 21 i integrationsloven i kombination med tilbud efter 23 i integrationsloven. 093 Tilskud for udlændinge, der modtager danskuddannelse under introduktionsprogrammet ( 45, stk. 14, i integrationsloven) 094 Tilskud for udlændinge, der modtager særskilt tilrettelagt danskuddannelse eller tilskud for udlændinge i ordinær beskæftigelse, der modtager særligt tilrettelagt danskuddannelse og/eller opkvalificerende forløb ( 45, stk , i integrationsloven). 095 Resultattilskud for udlændinge, der har bestået en danskprøve eller er kommet i ordinær beskæftigelse ( 45, stk. 17 i integrationsloven). 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet ( 45, stk. 4, i integrationsloven) 098 Berigtigelser Introduktionsydelse 1 Drift 004 Ydelse til udlændinge 005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge 090 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 75 pct. refusion 091 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 100 pct. refusion 092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 75 pct. refusion 093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 100 pct. refusion 2 Statsrefusion 004 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde for udlændinge Repatriering 1 Drift 001 Hjælp til repatriering 2 Statsrefusion 001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 75 pct. refusion

11 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) Sygedagpenge 1 Drift 001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 002 Sygedagpenge uden refusion pga. manglende opfølgning 003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion 004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn, jf. 19a 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 2 Statsrefusion 002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion 003 Berigtigelser 004 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn, jf. 30, stk Sociale formål 004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, 83 og 84) 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, 82) 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, 81 og 85) 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 41) 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 100) 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 42) 017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven, 85 a) 091 Tilbagebetaling. 2 Statsrefusion 001 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr Kontanthjælp 1 Drift 001 Kontant- og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob, ikke refusionsberettiget ( 100, stk. 1, 104, stk. 1, 104, stk. 2 og 104a i Lov om aktiv socialpolitik) 013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år med 35 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2, 25, stk. 5 og stk. 7, 25, stk. 12 nr. 1 og stk. 13, 25 a, og 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 016 Særlig støtte med 35 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refusion ( 29 i Lov om aktiv socialpolitik) 018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år med 35 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 2, 25, stk. 3, 25, stk. 5 og stk. 7, 25, stk. 12, nr. 2 og stk. 13, 25 a, og 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til asylansøgere med 35 pct. refusion ( 25 a, 27 og 27 a i Lov om aktiv socialpolitik) 020 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 35 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4, 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, 25 a, og 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik)

12 Budget- og regnskabssystem for kommuner side Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion ( 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 164 i lov om social service) 092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion ( 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 164 i lov om social service) 093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion ( 92 i Lov om aktiv socialpolitik) 094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion ( 92 i Lov om aktiv socialpolitik) 095 Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refusion ( 29 i lov om aktiv socialpolitik). 096 Efterbetaling af udgifter til kontanthjælp m.v. vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion 2 Statsrefusion 001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 013, 016, 017, minus grp 091, 093 og Berigtigelser ( 65 stk 3. i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision) 020 Tilskud fra EU 030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på grupperingsnr Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 1 Drift 004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 25, 25 a, 26, 27, 27 a, 34 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 63) 005 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52, 63, 64 og 65 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 63) 006 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion 016 Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med 100 pct. refusion 091 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion 092 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 75 pct. refusion 2 Statsrefusion 002 Refusion vedrørende flygtninge med 75 pct. refusion 003 Berigtigelser 004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion 020 Tilskud fra EU Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 1 Drift 004 Særlig støtte med 65 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpoltik) 007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 83) 010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 38 stk. 2 og 45, stk. 2 og 3). 011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 12). 012 Hjælp til opkvalificering, hjælpemidler og introduktion med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 99, 100 og 101). 014 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 65 pct. refusion ( 25, 25 a og 26, stk. 5, jf. 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5 i Lov om aktiv socialpolitik).

13 Budget- og regnskabssystem for kommuner side Driftsudgifter for personer på ledighedsydelse ( 32 stk. 1 nr. 2 og 3, jf. 32, stk. 2 og 76 og 77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget ( 100, stk. 1, 104, stk. 1-2 og 104a i lov om aktiv socialpolitik). 007 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget ( 100, stk. 1, 104, stk. 1-2 og 104a i lov om aktiv socialpolitik). 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion ( 63 og 64, stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 009 Løntilskud til handicappede personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 8 med 65 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ( 63 og 64, stk. 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 010 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion ( 74 e og 74 h) 011 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 pct. refusion ( 74 i) 012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) og handicappede personer ( 74, 76-81, 99 og 101 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct. refusion ( 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion ( 74 a, stk. 2-4 i Lov om aktiv socialpolitik) 020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion ( 74 a, stk. 5 og 74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik) 091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 50 pct. refusion ( 104, stk. 1) 092 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt med 35 pct. refusion ( 104, stk. 2) 093 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i fleksjob med 65 % refusion ( 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 094 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) og handicappede personer 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 095 Indtægter fra tilbagebetalte løntilskud vedr. handicappede personer i målgruppe 2, nr. 8, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 096 Efterbetaling af udgifter til løntilskud til handicappede personer vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion 097 Indtægter fra tilbagebetalt løntilkud til personer i fleksjob med 100 pct. refusion jfr. 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

14 Budget- og regnskabssystem for kommuner side Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til personer på ledighedsydelse, i fleksjob løntislkudsstillinger i målgruppen 2 nr. 6 og handicapepde personer, jfr. 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 099 Indtægter fra tilbagebetalinger fra ledighedsydelse og særlig ydelse, ikke refusionsberettiget. Det er tilbagebetalinger vedr. hhv. gruppering 005 og Statsrefusion 003 Berigtigelser 005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud med 50 pct. refusion 006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion 007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede i løntilskudsjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 75)

15 Budget- og regnskabssystem for kommuner side Indtægter vedrørende betaling for arbejde udført i private hjem m.v. (Lov om aktiv beskæftigelse 32, stk. 2) 093 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et urigtigt grundlag. 2 Statsrefusion 003 Berigtigelse (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 85, stk. 1) 006 Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse 007 Refusion af driftsudgifter i forbindelse med aktiveringstilbud, uddannelsesaktiviteter m.v. med 50 pct. refusion ( 100, stk. 2 og 3 i Lov om aktiv socialpolitik og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 118, stk. 1, og 119, stk. 1) 016 Tilskud vedrørende produktionsskoler (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 32) 017 Tilskud vedrørende produktionsskoler til andre end kontanthjælpsmodtagere (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ) 019 Tilskud fra EU vedrørende andre end kontanthjælpsmodtagere 020 Tilskud fra EU STØTTE TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE OG ØVRIGE SOCIALE FORMÅL (72) Øvrige sociale formål 1 Drift 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 002 Udgifter til husly ( 80) 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18)

16 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 4 KONTANT KOMPENSATION SOM FØLGE AF VEDRØRENDE DELING AF AMTER- NES AKTIVER OG PASSIVER SKATTER (68) Kommunal indkomstskat 7 Finansiering 001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat 002 Afregning af forskelsbeløb 006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft 010 Afregning af indkomstskatter med andre kommuner 015 Udbetaling i henhold til lov om negativ indkomstskat Selskabsskat 7 Finansiering 001 Afregning af selskabsskat m.v Anden skat pålignet visse indkomster 7 Finansiering 002 Andel af bruttoskat efter 48 E i kildeskatteloven 004 Kommunens andel af skat af dødsboer 005 Indkomstskat af dødsboer, der ikke er omfattet af kildeskatteloven Grundskyld 7 Finansiering 001 Grundskyld 002 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld Anden skat på fast ejendom 7 Finansiering 001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi 002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb 003 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb Øvrige skatter og afgifter 7 Finansiering 004 Efterbetaling og bøder 005 Frigørelsesafgift

17 Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer 5 Balanceforskydninger 001 Tilgang 002 Afgang Kommunekreditobligationer 5 Balanceforskydninger 001 Tilgang 002 Afgang Statsobligationer m.v. 5 Balanceforskydninger 001 Tilgang 002 Afgang Likvide aktiver udstedt i øvrige EU/EØS-lande FORSKYDNINGER I TILGODEHAVENDER HOS STATEN (25) Refusionstilgodehavender Andre tilgodehavender 5 Balanceforskydninger 003 Kontante tilgodehavender hos staten som følge af delingsaftalen. FORSKYDNINGER I KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ØVRIGT (28) Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 5 Balanceforskydninger 001 Kontantante tilgodehavender hos andre kommuner som følge af delingsaftalen. 002 Kontante tilgodehavender hos regioner som følge af delingsaftalen. FORSKYDNINGER I LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER (32) Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v. 5 Balanceforskydninger 001 Netvirksomheders ejerandele i elforsyningsselskaber Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v. 5 Balanceforskydninger 001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden) 002 Grundkapital til ældreboliger 003 Driftsstøttelån

18 Budget- og regnskabssystem for kommuner side Andre langfristede udlån og tilgodehavender 5 Balanceforskydninger 001 Efterlevelseshjælp ydet som lån ( 85 a stk. 7 i lov om aktiv socialpolitik) 002 Registrering af forskydninger i lån til betaling ejendomsskatter 003 Udlån til kommuner som følge af delingsaftalen 004 Udlån til regioner som følge af delingsaftalen 005 Udlån til staten som følge af delingsaftalen Ikke-likvide obligationer Deponerede beløb for lån m.v. FORSKYDNINGER I AKTIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER UDBETALING FOR ANDRE (38) Kommuner og regioner m.v Staten FORSKYDNINGER I AKTIVER TILHØRENDE FONDS, LEGATER M.V. (42) Beskyttelsesrumspulje Alderssparefond Legater Deposita Parkeringsfond FORSKYDNINGER I PASSIVER TILHØRENDE FONDS, LEGATER M.V. (45) Alderssparefond Legater Deposita FORSKYDNINGER I PASSIVER VEDRØRENDE BELØB TIL OPKRÆVNING ELLER UDBETALING FOR ANDRE (48) Kommuner og regioner m.v Staten FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL PENGEINSTITUTTER (50) Kassekreditter og byggelån FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN (51) Anden gæld 5 Balanceforskydninger 001 Folkepension 002 Folkepension til repatrierede 003 Supplerende pensionsydelse (pensionslovens 72 d) 004 Ventetillæg (opsat pension, jf. pensionslovens 15 f) 005 Engangsbeløb (opsat pension, jf. pensionslovens 15 d, stk. 4). 006 Højeste og mellemste førtidspension 007 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 008 Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister

19 Budget- og regnskabssystem for kommuner side Børnetilskud 010 Ikke-forskudsvise udlagte underholdsbidrag 011 Forskudsvise udlagte underholdsbidrag 012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere ( 27) 013 Sygedagpenge i øvrigt 014 Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption 015 ATP-bidrag førtidspension 016 Orlovsydelse til ikke-forsikrede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende 017 ATP-bidrag jf. integrationsloven 018 Delpension 019 Tillægsydelse for pensionister med alm. eller forhøjet alm. førtidspension 090 Refusion af offentlige pensioner 092 Refusion af børnetilskud 093 Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspensionister 094 Refusion af andre familieydelser 095 Refusion af dagpengeydelser 096 Refusion af orlovsydelse 097 Refusion af ATP-bidrag 098 Refusion af ATP-bidrag jf. integrationsloven 100 ATP-bidrag kontanthjælp og revalidering 101 ATP-bidrag sygedagpenge 102 ATP-bidrag barselsdagpenge 103 ATP-bidrag delpension 104 ATP-bidrag fleksydelse 105 Kontant kompensation til staten som følge af delingsaftalen 106 Fleksydelse 107 Bidrag vedr. fleksydelse FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD I ØVRIGT (52) Kirkelige skatter og afgifter 5 Balanceforskydninger 001 Forskudsbeløb af kirkeskat 002 Afregning af forskelsbeløb 003 Forskudsbeløb af ligningsprovenu 004 Afregning af kirkeskatterestancer 005 Inddrevne kirkeskatterestancer 006 Fællesfonden 007 Efterreguleringer vedr. tidligere års kirkeskat 008 Uerholdelige og eftergivne kirkeskatter 010 Indgåede afskrevne kirkeskatter 011 Afregning af kirkeskat med andre kommuner 012 Efterbetaling og bøder 013 Landskirkeskat 014 Lokale kirkelige kasser Andre kommuner og regioner 5 Balanceforskydninger 001 Kontant kompensation til andre kommuner som følge af delingsaftalen 002 Kontant kompensation til regioner som følge af delingsaftalen

20 Budget- og regnskabssystem for kommuner side Skyldige feriepenge Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager Edb fejlopsamlingskonto Mellemregningskonto 5 Balanceforskydninger 001 Over-/underdækning vedrørende elforsyning Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Selvejende institutioner med overenskomst Afstemnings- og kontrolkonto FORSKYDNINGER I LANGFRISTET GÆLD (55) Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank 7 Finansiering 001 Lån fra staten som følge af delingsaftalen Andre kommuner og regioner 7 Finansiering 001 Lån hos andre kommuner som følge af delingsaftalen 002 Lån hos regioner som følge af delingsaftalen Kommunernes Pensionsforsikring Andre forsikringsselskaber Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter Offentligt emitterede obligationer i udland Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende færgeinvesteringer Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER (58) Grunde og bygninger 001 Takstfinansierede aktiver 002 Selvejende institutioners aktiver 003 Øvrige skattefinansierede aktiver Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 001 Takstfinansierede aktiver 002 Selvejende institutioners aktiver 003 Øvrige skattefinansierede aktiver Inventar herunder computere og andet IT-udstyr 001 Takstfinansierede aktiver 002 Selvejende institutioners aktiver 003 Øvrige skattefinansierede aktiver Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 001 Takstfinansierede aktiver 002 Selvejende institutioners aktiver 003 Øvrige skattefinansierede aktiver

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Samtlige kommunalbestyrelser

Samtlige kommunalbestyrelser Samtlige kommunalbestyrelser Sagsnr. 2013-04737 Doknr. 83439 Dato 15-04-2013 Orientering om 27. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner samt om ændringer i bekendtgørelse om

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.8 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Hovedkonto 8 omfatter: Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62)

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.7 - side 1 Dato: September 2009 Ikrafttrædelsesår: Budget 2010 De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Kontoplanens hovedkonto 0-6 omfatter kommunens egentlige

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Budget- og regnskabssystem 4.7 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Kontoplanens hovedkonto 0-6 omfatter kommunens egentlige drifts-

Læs mere

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Orientering om 11. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 11. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommunalbestyrelser Dato: 8. oktober 2008 Kontor: Administrationspolitisk kontor J.nr.: Sagsbeh.: SNW / SWH Fil-navn: Orienteringsskrivelse, 11. omgang Orientering om 11. omgang rettelsessider

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem Dato: 1. januar 2004 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder m.v. 3.1-1 2 Trafik og infrastruktur

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt.

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt. Samtlige kommunalbestyrelser Sagsnr. 2012-02164 Doknr. 20890 Dato 21-12-2012 Orientering om 26. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner samt om ændringer i bekendtgørelse om

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.4 - side 1 Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 2.4 Gruppering Grupperingerne på kontonummerets 12-14. ciffer anvendes til en yderligere opdeling af

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 216 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 216 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Til samtlige kommuner 20. april 1995. 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev

Til samtlige kommuner 20. april 1995. 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev Til samtlige kommuner 20. april 1995 og amtskommuner m.fl. Økonomisk afdeling 1994/1562-7 I:/si/dk/oribrev ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER" Efter drøftelse

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Orientering om ændring i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, samt 24 omgang rettelsessider

Orientering om ændring i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, samt 24 omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 7. juni 2004 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2004-2542-12 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orien.juni.04 Orientering om ændring i Budget- og regnskabssystem for kommuner og

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 INDLEDNING Den kommunale kontoplan er blevet opdateret med virkning fra budget 2007. Kommunerne skal som led i kommunalreformen fremover

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10184 Doknr. 184406 Dato 20-12-2013 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem HØRING OM: Sagsnr. xxxx Doknr. xxxx Dato December 2014 Orientering om 34. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Hermed orienteres om ændringer og præciseringer m.v. i Budget-

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere