Metode for konsekvensberegninger for store havarier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metode for konsekvensberegninger for store havarier"

Transkript

1 2 r\ IK Riso-M-2623 Metode for konsekvensberegninger for store havarier,1 % udslip (i overensstemmelse med SSI) fra Barseback Hemming Nielsen Forskningscenter Risø, DK-4 Roskilde, Danmark Januar 1987

2 t/l. Risø-M-2623 METODE FOR KONSEKVENSBEREGNINGER FOR STORE HAVARIER,1% udslip (i overensstemmelse med SSI) fra Barsebåck Flemming Nielsen Resumé. Denne rapport er, med undtagelse af afsnittet om kollektivdoser, udarbejdet som kontraktrapport for Vattenfall. Afsnittet om kollektivdoser er udarbejdet som kontraktarbejde for Statens Stralskyddsinstitut (SSI). Rapporten indeholder en bereqning af stråledoser i omgivelserne forårsaget af- et kernenedsmeltningsuheld på en af Barsebåckreaktorerne med FILtreret TRyk Aflastning gennem FILTRA. Beregningerne er foretaget med Risøs sprednings- og dosisberegningsprogram PLUCON4. Ved beregningerne er brugt SSI antagelser for konsekvensberegninger af,1% udslip. Vejrsituationen er Pasquill D med en vindhastighed på 3 m/s og et inversionslag i højden 3 m. Der regnes med et koldt udslip i 1 meters højde. Udslippet starter 12 timer efter nedlukninq og varer 1 time. Udslipsmænqden er 1% af ædelgasserne og,1% af alle andre isotoper i en reaktorkerne på 18 MW t. Januar 1987 Forskningscenter Risø, DK-4 Ros).Ide, Danmark

3 -. - /, INDHOLDSFORTEGNE LSE 1. INDLEDNING 5 side 2. METEOROLOGI Deponeringsparametre Blåndingsiagets højde 7 3. ØVRIGE BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER Byqningsafskærraning og filtrering Vejreffekt Beregning af organdoser Den effektive udbredelseshøjde UDSLIPSSTØRRELSE OG TIDSFORLØB KONSEKVENSER EFTER,1% UDSLIP FRA BARSEBACK Individdoser Kollektivdoser REFERENCER 38 Bilag A: Dosisomregningstaktorer 4

4 -5-1. INDLEDNING Denne rapport indeholder en bereqning af stråledoser i omgivelserne forårsaqet af et kernenedsmeltningsuheld på en af Barsebåckreaktorerne. Ved beregninqerne er brugt SSI's antagelser ved et,1% udslip igennem filteret på Barseb'ackværket. Beregningerne er foretaget med Risøs sprednings- og dosisprogram PLUCON4 ;Thykier- Nielsen 198). I oktober 1981 besluttede den svenske regering at krave installation af filtreret trykaflastning for Barsebackværket som betingelse for fortsat drift efter den 1. september Regeringen krævede, at filteret skulle udføres således at mindst 99,9% af reaktorkernens indhold af radioaktive stoffer, med undtagelse af ædelgasserne, skulle tilbageholdes i reaktorindeslutningen oq filteret ved et stort havari. Det er dette regeringskrav, der er grundlaget for beregningerne. I kapitel 2 er deponeringspararnetre og blandinqsiagets højde beskrevet. I kapitel 3 e*- redeqjort for de øvrige beregningsforudsætninger. Dvs., bygningsafskærmning, vejreffekt, dosisomregningsfaktorer or* effektiv udbredelseshøjde. I kapitel 4 er aktivitetsindholdet, udslipsmængderne, tidsforløbet af udslippet, udslippets varmeindhold og udslipshøjden gennemgået. I kapitel 5 kommer så alle t*regningsresultaterne. Der er regnet individdoser med indendørs ophold i 24 timer efter et udslip ved pasguill med en vindhastighed på 3 m/s og ved normal færden i et år efter udslippet. Der er desuden regnet kollektivdoser i et antal udslipsretninger fra Barsebackvsrket for 24 timers indendørs ophold.

5 -6-2. METEOROLOGI 2.1«Deponeringsparametre Materialer i atmosfæren, partikulære eller luftformige, kan afsættes på overfladen ved forskellige processer. Hele dette kompleks af processer kaldes bekvemt for deponering. Deponering afhænger af tre typer parametre. For det første parametre, der der beskriver det materiale, der afsættes. For det andet meteoorologiske parametre beskrivende temperatur, vindhastighed, fugtighedsprocent m.m. For det tredie parametre, der beskriver overfladen, f.eks. ruhedslængder, vegetationstype og -densitet m.m«når man skal diskutere deponeringsparametre, er det hensigtsmæssigt at opdele deponeringsprocesserne i forskellige grupper efter - materialetyper (luftarter, partikler) - meteorologiske forhold (tør- og våddeponering) - overfladetyper (ru og glatte overflader). Alle overflader betragtes som ru overflader (bevoksede overflader, græsmarker, kornmarker etc.), idet der her fås de største deponeringsparametre. For tørdeponering af luftarter i forbindelse med et hypotetisk reaktoruheld er det kun nødvendigt at beskæftige sig med elementær jod og luftformige forbindelser indholdende jod, f.eks. methyljodid. På baggrund af mange eksperimentel'e bestemmelser af tørdeponeringsparametre for jod kan det konkluderes, at en typisk værdi for jod kan sættes til,7 cm/s, og at det vil være meget usandsynligt, at værdien vil overstige 1 cm/s. For methyljodid er værdien ca. 1 gange mindre end for jod (Heinemann 198 og Sehmel 198).

6 -7- Tørdeponeringspararnetre for det øvrige udslip fås fra Roed De ved beregningerne brugte tørdeponeringsparametre ses på tabel 2.1. Stabilitet > Vindhastighed 3 m/s Tørdeponeringsparameter Jod Øvrigt udslip 1 cm/s,2 cm/s Tabel 2.1. De valgte tørdeponeringspararnetre som funktion af Pasquill stabilitet og vindhastighed. (Øvrigt udslip omfatter ikke ædelgasser, der ikke deponeres) Blandingslagets højde For stabilitet D er regnet med et blandingslag i højden J m. Dette blandingslaq kan ikke gennemtrænges af udslippet, hvis udbredelse dermed begrænses til området mellem blandingslaget og jordover faden.

7 -8-3. ØVRIGE BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER 3.1. Bygningsafskærmning og filtrering Afskærmningsfaktorer under skypassage (indendørs) I beregninger af dosis fra deponeret aktivitet på overflader anvendes dosis i én meters afstand over en plan flade af uendelig udstrækning og med jævnt fordelt overfladeaktivitet som referencedosis. Den reelle dosis vil altid være mindre end referencedosis på grund af forskellige reduktionsfaktorer, såsom afskærmning fra omkringliggende bygninger og de bygninger eller transportmidler, man opholder sig i. Den afskærmende virkning af en bygning kan udtrykkes ved en afskærmningsfaktor, som er forholdet mellem dosis, der modtages henholdsvis inde i og udenfor bygningen. For indendørs ophold fås følgende afskærmningsfaktorer fordelt på hustyper: 1% flerfamiliehuse 2% parcelhuse, mursten 7% træhuse Gennemsnitlige afskærmningsfaktorer Skypasage Indendørs,3 b >,6C>,9b),78 Deposition,3 a >,ia),3b),233 Tabel 3.1. Af skærmningsf aktorer ved indendørs ophold. Der er brugt følgende referencer a) Hedemann, 1984 tabel 5 og 6 traditionelt, b) Statens Strålskyddsinstitut, 1979, Vol. 5, tabel 4.3, og c) WASH-14.

8 -9- Filterfaktor Huse virker som filter mod den forurenede luft udendørs, idet partikler hænger fast i dør- og vindueskarme i stedet for at trænge med luftskiftet ind i huset. Den herved opnåede reduktion i inhalatiorrsdoserne kaldes filterfaktoren. Filterfaktoren for indendørs ophold sættes til,33, som nævnt i Miljøstyrelsen Opholdstider For at kunne tage hensyn til at personer opholder sig såvel udendørs som indendørs efter skypassage er det nødvendigt at anvende en tidsmidlet afskærmningsfaktor for deponeret aktivitet. I mangel af svenske tal anvendes amerikanske (Aldrich, 1978), her opgives følgende midiede opholdstider: Udendørs: Transport: Bolig, arbejde og skole: 6% af tiden 5% af tiden 39% af tiden Ved transport indregnes en faktor,5 som følge af transportmidlets egen afskærmende virkning (Lauridsen 1981). Afskærmningsfaktor efter skypassage (normal færden) Herefter kan den tidsmidlede afskærmningsfaktor aktivitet beregnes: for deponeret Udendørs: Transport: Bolig, arbejde og skole: lait,6*1 =,6,5*,5 =,25,89*,233=,27, Vejreffekt Aktivitet, der er deponeret udendørs, vil som følge af vejrlig

9 -1- og specielt regn forsvinde hurtigere, end den fysiske halveringstid betinger. Der er tale om en korttidseffekt som følqe af nedbør, der falder samtidig med eller i de første par dage efter deponeringen, samt om en langtidseffekt. H.J. Gale angiver en halveringstid på ca. 227 dage for korttidseffekten og ca. 1 år for langtidseffekten (Gale, 1963). Herefter bliver reduktionsfaktoren, hvor t angives i år:,63 exp(-l,13t) +,37 exp(-,75t), 3.3. Beregning af organdoser Dosis til de enkelte organer beregnes som summen af de 3 dosiskomponenter gammadosis fra skypassage og deponeret aktivitet og indåndingsdosen Knoglemarv Det antages almindeligvis (WASH-14), at skade på knoglemarven er den vigtigste årsag til tidlig død på grund af store strålingsdoser til hele kroppen. Det vil sige, at strålingsskade af lunger 3 mavetarmkanal sandsynligvis ikke vil vare dødbringende, medmindre knoglemarven også beskadiges. For knoglemarvsdoser er tsrskelvardien, hvorunder der ikke kan ske tidlige dødsfald ved minimal behandling 1 Sv. Den akutte knoqlemarvsdosis beregnes som summen af qammadosis fra skypassage, gammadosis fra deponeret aktivitet integreret over opholdstiden, oq indåndingsdosen integreret til den 3. dag. Størstedelen af dosis til knoglemarven modtages indenfor den første måned.

10 Lunger Radioaktive stoffer, som tilhører aktiniderne (som inkorporeres i lymfeknuderne), lanthangruppen og i mindre grad rutheniumgruppen giver det største bidrag til lungedosis. Mellem 5% og 8% af den inhalerede dosis vil være absorberet indenfor et år. Dosis til lunqerne bereqnes derfor som summen af qammadosis fra skypassage, gamipadosis fra deponeret aktivitet integreret over opholdstiden og den interne dosis til lungerne fra inhalation integreret over et år. For lungedoser er der i WASH-14 (fig. VI 9-3) vist sammenhangen mellem sandsynligheden for dødsfald indenfor et år og den modtagne lungedosis. En lungedosis på 5 Sv giver en dødsrisiko på 2%, og en lungedosis på 4 Sv giver en dødsrisiko på 1%. Da risikoen for akut skade afhænger af hastigheden, hvormed lungedosis akkumuleres, vil denne beregningsmetode overvurdere dosis Skjoldbruskkirtel vil bidrage med ca. 2/3 af dosis til skoldbruskkirtelen. Da har en halveringstid på 8 dage, og de andre radioaktive jod isotoper, der kommer i betragtning, har en halveringstid på mindre end en dag, vil størstedelen af inhalationsdosis til skjoldbruskkirtelen være absorberet i løbet af en måned. Ifølge WASH-14 er tærskelværdien for akutte skader som følge af skjoldbruskkirteldoser 25 Sv. Dosis beregnes som summen af gammadosis fra skypassage, gammadosis fra deponeret aktivitet integreret over opholdstiden, og den interne dosis til skjoldbruskkirtelen fra indåndet aktivitet integreret over 1 uge. Dosis fra inhalation er beregnet for børn, der er den kritiske gruppe, ved at gange dos isfaktorerne for voksne med 2 (Cedervall, 1985).

11 Hele kroppen For at opgøre de mulige langtidskonsekvenser af bestråling af hele kroppen beregnes det såkaldte committede effektive dosisækvivalent. Dette beregnes som summen af gammadosis fra skypassage, gammadosis fra deponeret aktivitet integreret over opholdstiden, og det committede effektive dosisækvivalent fra inhalation, Det committede effektive dosisækvivalent fra inhalation (H5) er defineret som: hvor H5 = l W T#i.O 5#i i (>5ri= 5 års committed dosisækvivalent for organ i. W*r,i = Vægtfaktor for organ i. Summationen foretages for gonader, bryst, knoglemarv, lunger, skjoldbruskkirtel, skelet og 5 andre organer. Data for, O5 og W«p er taget fra ICRP 1979.

12 Dosisomregningsfaktorer I bilag A på tabel Al er vist de i beregningerne brugte omregningsfaktorer fra inhalation til henholdsvis knoglemarvs-, lunge-, skjoldbruskkirtel- og helkropsdosis. For de med V mærkede isotoper har Vattenfall (Cedervall, 1985) opgivet nye tal, som er indsat i programmet. Por de med W mærkede isotoper bruges faktorer fra WASH-14, Appendix VI, tabel D-2 til beregning af knoglemarvs-, lunge-, og skjolbruskkirteldosis. Data til faktorerne til beregning af helkropsdosis er for de med W mærkede isotoper fra Hedemann, 198, ICRP, 1979 og NRPB PLCON4 indeholder ingen tilsvarende dosisomregningsfaktorer til beregning af gammadoser fra skypassage og deponeret aktivitet. I stedet indeholder programmet en tabel med gammaudbytter opdelt på 8 energigrupper for hver enkelt isotop. Ved hjælp af disse udbyttetal kan gammadoser i luft beregnes. For at få doser i organer er det nødvendigt at tage hensyn til selvafskærmningen i kroppen. Her er brugt de selvafkærmningsfaktorer, som er vist i bilag A på tabel A2. Ved at beregne koncentration af deponeret aktivitet og dosis for hver enkelt isotop kan dosisomregningsfaktorerne i bilag A på tabel A3 for deponeret aktivitet beregnes. Gamtnadosis fra skypassage beregnes ved at integrere dosisbidragene fra hele den radioaktive sky. Dosis afhænger således ikke kun af luftkoncentrationen det pågældende sted. Der eksisterer derfor ikke simple omregningsfaktorer mellem luftkoncentrationen et givet sted og gammadosis fra skypassage.

13 Den effektive udbredelseshøjde Den effektive udbredelseshøjde beregnes som summen af skorstenshøjden og varmeløftet. Der ses bort fra varmeafgivelsen ved radioaktive henfald og fra fortætningsvarmen fra den ledsagende damp. Da energifriførelseshastiqheden ved det betragtede udslip antages at vsre MW, bliver den effektive udbredelseshøjde lig med udslipshøjden, dvs. 1 m. Denne udslipshøjde er valgt i overensstemmelse med SSI's antagelser. Men SSI's antagelser galder for en reaktorstørrelse på 315 MW t svarende til Forsmark reaktor nr. 3 og Oskarshamn reaktor nr. 3. Den rigtige udslipshøjde for Barseback skulle have været 5 m, idet udslippet sker fra FILTRA's skorsten. Da udslipshøjden er for stor bliver doserne de første 3 km lidt for små, herefter har udslipshøjden ingen betydning.

14 UDSLIPS STØRRELSE OG TIDSFORLØB Aktiviteten ved nedlukning af de 6 Kr isotoper, de 7 Xe isotoper. Te 99m, Te 131 og Cs 138 er taget fra Ringhals 1. For at finde inventaret i en af Barseback-reaktorerne er aktiviteten af disse 16 isotoper ganget med forholdet mellem den termiske effekt af Ringhals 1 og Barseback-reaktorerne: 18/227. For de øvrige 39 isotoper, der ses i tabel 4.1 er aktiviteten ved nedlukning opgivet af SSI i TBq/MW t. Inventaret fås her ved at?ange med den termiske effekt på 18 MW. Udslippet starter 12 timer efter nedlukning og varer 1 time. Der regnes med 1% udslip af cdelgasser og,1% udslip af alle andre isotoper. Disse udslipsprocenter er i overensstemmelse med regeringens mindstekrav. I praksis er filteret bygget, således at mindst 99,9% af reaktorkernens jod indhold tilbageholdes. Dette medfører samtidig at mindst 99,99% af Ruthenium, Rhodium, Technetium og Lanthan tilbageholdes. Udslippet af disse stoffer er således regnet mindst 1 gange for højt. Ved hjalp af programmet HNP, der både kan beregne fissionsproduktindhold, som BEGAFIP og transuranindhold, beregn's inventaret i kernen ved start- og sluttidspunktet af perioden. Herefter beregnes udslippet ved hjalp af formlen: Ml p (Ml-M2)/ln ( ) M2 hvor p er udslipsprocenten Ml er aktiviteten ved starten af udslipsperioden M2 er aktiviteten ved slutningen af udslipsperioden

15 -16- Det således beregnede udslip ses i tabel 4.1. På figuren er desuden vist aktiviteten ved nedlukning og udslip i procent af nedlukningsaktiviteten. På grund af henfald før og under udslippet bliver disse udslipsprocenter mindre end de ovenfor nævnte procenter. Eneste undtagelse er Xe-135, hvor det sanlede udslip udgør 144% af aktiviteten på nedlukningstidspunktet, idet inventaret af Xe-135 er stigende de første timer efter nedlukning på grund af henfald af Ud over de på tabel 4.1 viste isotoper indgår Rb88, Rb89, Nb97, Rhl6, Prl44 r Pml47 og Pu239 i beregningerne, idet der regnes ned følgende henfald til radioaktive datterprodukter: Kr85ra Kr88 * * Kr85 Rb88 Tel31m Tel 31» + Tel Kr89 * Rb89 Tel Sr9 * Y * Xel31m Sr91 * Y Xel33 Zr95 + Nb Xel35 Zr97 y Nb97 Xel37 - Csl37 Mo99 * Tc99m Xel38 * Csl38 Rul 5 Rul 6 * Rhl5 Rhl6 Bal 4 Cel43 + Lal 4 Prl43 Sbl27 * Tel 27 Cel44 + Prl44 Sbl29 * Tel29m Ndl47 + Pml47 Tel29m * Tel 29 Np239 y Pu239 Alle andre henfald antages at ske til isotoper, der ikke har interesse for dosisberegningerne. Energiindholdet i udslippet sattes til MWh/h (udslippet er koldt efter 12 timers ophold i PILTRA).

16 Isotop Co 58 Oo 6 Kr 83m Kr 85m Kr 85 Kr 87 Kr 88 Kr 89 ST 89 Sr 9 Sr 91 Y 9 Y 91 Zr 95 Zr 97 Nb 95 Mo 99 Ib 99m to 13 Ru15 Ri1Ö<5 Rh15 Sb127 Sbl29 Tel27m 4te127 Tel29m Ife129 Te131m Tte131 Tel 32 I 131 I 132 I 133 I 134 I 135 Xe131m Xe133m Xe133 Xe135m Xe135 Xe137 Xe138 C8134 Cs136 &137 Cs138 Ba14 la 14 Ce141 Ce143 Ce144 Pr143 Nd147 Np239 Aktivitet ved nedlukn. TBq 1,62B4 5,4E3 2,7E5 6,42E5 2,14E4 i,3e6 1,43E6 1,74B6 1,98E6 8,28E4 2,34E6 8,28E4 2,52E6 3,6E6 3,6E6 3,6E6 3,24E6 3,33E6 2,34B6 1,53E6 5,4E5 1,6E6 1,3B5 7,2E5 2,34E4 1,2fe5 1,13E5 6,66B5 2,7E5 1,74B6 2,52E6 1,76E6 2,52B6 3,6E6 3,96E6 3,24EÖ 1,19E4 2,62E5 4,12E6 1,11E6 9,52E5 3 f 57E6 3,41E6 1,6E5 6,12E4 1,Ö3É5 3,96B6 3,24B6 3,24E6 3,6E6 2,7E6 1,8B6 2,7E6 1,3E6 3,6E6 Aktivitet efter 12 tim. TBq 1,61E4 5,4E3 2,39E4 9,95E4 2,14E4 1,39E3 7 r 27B4 1,21E-62 1,97E6 8,28E4 9,72B5 8,25E4 2,51E6 3,4E6 1,87E6 3,6B6 2,86E6 3,13E6 2,32E6 2,33E5 5,4B5 9,36B5 1,21E5 1,2E5 2,34E4 1,23B5 1,13E5 1,79E5 2,5E5 3/72E4 2,26B6 1,7B6 2,29E6 2,48E6 8,98E2 9,14E5 1,19E4 2,52E5 4,8E6 2,38B5 1,4E6 6,51E-51 1,45E-9 1,6E5 5,96E4 1,ö3é5 7,15E-1 3,15B6 3,22E6 3,4B6 2,11E6 1,8E6 2,69E6 1,26B6 3,13E6-17- Aktivitet efter 13 tim. TBq 1,61E4 5,463 1,79E4 8,52E4 2,14E4 8,5E2 5,67E4 2 r 54E-68 1,97E6 8,28E4 9 r 3E5 8,25B4 2,51E6 3,4B6 1 r 79E6 3,6«2,83E6 3,1E6 2,32E6 1,99E5 5,39B5 9,2E5 1,2E5 8,72E4 2,34B4 1,23E 1,13E5 1,69E5 2,1E5 3,64E4 2,24E6 1,7E6 2,26E6 2,39E6 4,8B2 8,21E5 1,19E4 2,51B5 4,7E6 2,14B5 1,34E6 1,22E-55 7,59E-11 1,6E5 5,95E4 1,A3é5 1,96E-1 3,15E6 3,22E6 3,4B6 2,6E6 1,8E6 2,69E6 1,25E6 3,9E6 thslip TBq 1 r 61E1 5,4 2,8E4 9,21E4 2,14E4 1,7E3 6,44E4 2,54E-68 1,97E3 8,28E1 9,37E2 8,25E1 2,51E3 3,4E3 1,83E3 3,6B3 2,84E3 3,12E3 2,32E3 2,16E2 5,39E2 9,28E2 1,2E2 9,46E1 2,34E1 1,23E2 1,13E2 1,74E2 2,3E2 3,68E1 2,25E3 1,7E3 2,28E3 2,43E3 6,21E-1 8,é7E2 1,19E4 2,52E5 4,8E6 2,26E5 1,37E6 5,98E-52 4,65E-1 1,6E2 5,95E1 1,ö3fi2 4,1E-4 3,15E3 3,22E3 3,4E3 i,9e3 1,8E3 2,69E3 1,25E3 3,11E3 Udslip i % af nedlukninqsaktivitet,1,1 7,7 14,35 1,1,1 4,51,,1,1,4,1,1,1,6 Ö,1Ö,9,9,1,1,1,9,9,1,1,1,1,3,8,,9,1,9,7,,3 99,99 96,2 98,85 2,36 143,65,,,1,1 ö,1ö,,1,1,1,8,1,1,1,9 Tabel 4.1. Aktivitet ved nedlukning, 12 timer efter nedlukning og 13 timer efter nedlukning. Udslippet og udslippet i procent af nedlukningsaktivitet.

17 KONSEKVENSER EFTER,1% UDSLIP FRA BARSEBACK I dette kapitel er redegjort for konsekvenserne i form af individdoser i omgivelserne ud til 5 km afstand såvel som for kollektivdoser ud til 62 km. Det skal bemærkes, som det er diskuteret i Thykier-Nielsen 198, at modellen beregner doser med rimelig nøjagtighed ud til 2-3 km fra kilden, dvs. indenfor en faktor 2-3, men at man på længere afstande får en overvurdering af doserne, som på 5 km kan være op til en faktor 1 over den egentlige værdi Individdoser Indendørs ophold i 24 timer På figurerne, der viser individdosis under skyens centerlinie, dvs. maksimaldosis i den pågældende afstand, er det valgt at bruge en logaritmisk inddeling af abcissen, der viser afstanden fra udslipspunktet. Herved lægges vægt på at illustrere forholdene nærmest værket, hvor doserne er størst, og som derfor har størst interesse. De 24 timer er regnet fra nedlukningstidspunktet, dvs. doserne er beregnet 12 timer efter udisippet starter.

18 -19- StatolilUt: D Vindhastighed: 3 / Vaaddooonorina: Mod S«ivaf kaarmninø INDENDØRS I 24 TIMER ETTER NEDLUKNING S«i«o skvpascaga Sanaa doponorot XnhoI Hoi krop Total holkrop S tf Afstand ChoJ Fig Total helkropsdosis opdelt i dosiskomponenter. På figur 5.1. er vist gamnadosis fra skypassagen, gammadosis fra deponeret aktivitet, inhalationsbidraget til helkropsdosis, samt summen af de tre komponenter. På grund af udslipshøjden på 1 m når skyens indhold af radioaktivitet først jordoverfladen i en afstand af ca. 7 m fra værket. Der er altså ingen aktivitet at indånde, og der sker kun en meget ringe deponering. Disse to dosiskomponenter vokser først op til maksimum på en afstand af ca. 3 km.

19 -2-.si.a.«3 / \ / v ; v / \ Stabllltat: O Vlnd>ta*tleh*d.- 3 / Voodd*pon«rIr«.- M*d S*lvaf«ka«ranlno.44.4 S n XNOEMMRS I 24 TIMER EFTER NEDLUKNING 5».2.I«-12 f: KnoQ I»orvdo«i«2: Skjoldbrvskkirt«! 3: Lun9*do«is 4: Hatlkropcdo«i«.«Fig Organdoser ved 24 timers indendørs ophold. På figur 5.2. er vist organdoserne til knoglemarv, skjoldbruskkirtel, lunger samt helkropsdosis, der er identisk med sumkurven på fig Der skal gøres opmærksom på de forskellige ordinatværdier på de forskellige figurer. Doser i Sv Gammadosis fra deponeret aktivitet skypassage Inhalation Total dosis i maksimal- Tærskelværdi punktet Lunge Knoglemarv Skjoldbruskk.,34,33,4,1,1,2,5,3,121,535,37, Helkrop.36,1,82,119 - Tabel 5.1. Organdoser 3 km fra værket ved Pasquill D, vindhastighed 3 m/s.

20 -21- I tabel 5.1. er vist aaksiaalværdier i afstanden 3 k» fra værket, altså den afstand hvori der for denne vejrsituation er fundet de største dosisværdier. Der er vist dosiskoaponenternes fordeling på de forskellige organer, og der er i sidste kolonne vist tærskelværdierne for akutte virkninger, der er nærmere beskrevet i kapitel 3. Soa det ses på fig koaaer knogleaarvsdoserne højst op på,6 Sv ved værkets hegn. Der vil derfor ikke være risiko for tidlige dødsfald eller akutte sygdoastilfælde. Af tabel 5.1. ses, at skjoldbruskkirteldosis i afstanden 3 ka bliver godt,16 Sv, hvilket ikke vil aedføre akutte skader. Det ses yderligere, at lungedosis højst bliver,54 Sv, hvilket ikke giver risiko for lungesygdoaae endsige tidlige dødsfald. På fig. 5.3A og 5.3B er vist helkropsdoser for 24 timers indendørs ophold opdelt på 4 isotopgrupper: Jod, ædelgas, cæsiua og andre isotoper. På fig. 5.3A er vist den absolutte fordeling, hvor sua-kurven er den saaae soa kurve 4 på fig og 5.2. på fig. 5.3B er suakurvea sat til 1%, og den relative dosisfordeling af de 4 isotopgrupper er vist. Da ædelgas næsten udelukkende giver doser fra skypassagen, falder dosisandelen fra ædelgas fra ca. 961 til ca. 2%, når skyen når jordoverfladen. Saatidig Øges dosisandelen for de andre isotoper, idet det her primært er inhalation og gaaaadosis fra deponeret aktivitet, der har betydning. På fig. 5.4A og 5.4B er vist koncentrationen af deponeret aktivitet opdelt i 3 isotopgrupper: Jod, cæsiua og andre isotoper. /Idelgasserne bidrager ikke til koncentrationen af deponeret aktivitet. Cæsiumisotoperne bidrager ikke væsentligt til den deponerede aktivitet 24 timer efter nedlukning, men efterhånden som de mere kortlivede isotoper henfalder, vil cæsiums andel af koncentratioenn stige. Dosisfordelingen er ca. 38% til jod og ca. 62% til andre isotoper.

21 -22- VinåHosiigKM: 3 m/*! Vaoddapoow in«: ' Mad S«ivof»iroTTiing INDENDØRS I 24 T3 R EFTER NEDLUKNING imttpar IR imam i r" ^ i héifii i itr~~ *" *" *.s i s t«: m Afstand Cha3 Pig. 5.3A. Total helkropsdosis opdelt i isotopgrupper. Stabil iut: D Vindhastighed: 3 m/m Vooooapof'ta^ i no, : H*d $ i vaf akoar an i na, INDENDflRS I 24 TlfCft EFTER NEDLUKNE«* 2: Aaoalgo«3: CoaqiW 4: AnoV«iaotopar Afstand Oari Pig. 5.3B. I sotopgruppefordeling af total heikropsdosis.

22 -23- SUbiliUt: D Vindhost IøHed: 3 m/a Vooddaponarlng: 9 Koncentrat> on of -at akt i vi tot t: Jod 2- Coosiu* 3: Aner* at«4: Su* Pig. 5.4A. Koncentration af deponeret aktivitet opdelt i isotopgrupper efter 24 tiner. - Stobiiilol: VlndhoctløHod: 3 m/tt Vooddoponorlno: 8 n n Koncontrotlon af rot akt ivi tot n 24 a i«12 «i t 2 3 Andre ibotopor t.s dbe> JL s it Afstona ChaJ Pig. 5.4B. Isotopgruppefordeling af koncentration af deponeret aktivitet efter 24 timer.

23 -24- På fig er vist isodosiskurver for henholdsvis gammadosis fra skypassage, gammadosis fra deponeret aktivitet, inhalationsdosisbidraget til helkropsdosis og den totale helkropsdosis. Der er valgt at præsentere isodosiskurverne på et kort aed vindretning mod 256 grader, hvor der fås maksimale kollektive doser. Dimensionerne på isodosiskurverne fremgår af tabel 5.2. Startafstand Slutafstand Maksimal Areal fra fra bredde vcrket km vm^ket km km km2 Gammadosis fra skypassaqe over,3 Sv over,5 Sv over,1 Sv , Gammadosis fra deponeret aktivitet over,1 Sv over,2 Sv over,5 Sv,89,89, ,4 2,8 1.8, ,5 Inhalation helkrop over,1 Sv over,2 Sv over,4 Sv 1, 1, ,4 1,4, Total helkrop over,1 Sv over,2 Sv over,4 Sv ,9 1,8 M Tabel 5.2. Dimensioner på isodosiskurver ved Pasquill D, vindhastighed 3 n/s. Der regnes med 24 timers indendørs ophold efter nedlukning.

24 -25- Pig Gammadosis fra skypassage ved indendørs ophold. Plq, 5.6. Gammadosis fra deponeret aktivitet ved 24 timers indendørs ophold.

25 -26- Fig Inhalationsdosisbidrag til helkropsdosis med integrationstid på 5 år. Flg Total helkropsdosis med integrationstid på 5 år.

26 Normal færden i 1 år Den totale helkropsdosis stiger som funktion af tiden det første År efter uheldet. Stigningen skyldes udelukkende gammadosis fra deponeret aktivitet, idet inhalationsdosis og gammadosis fra skypassage ikke vokser, når skypassagen er forbi. På fig. 5.9 er vist total helkropsdosis, som funktion af tiden det første år efter uheldet. Der er regnet med indendørs ophold de første 24 timer og derefter normal færden. På fig. 5.1 er de konstante bidrag fra fig. 5.9 fjernet, og kun væksten i gammadosis fra deponeret aktivitet er vist. Gammadosis fra deponeret aktivitet udgør en stadig stigende andel af den totale helkropsdosis jo længere tid, der går efter uheldet. Afstand Efter 24 timer Efter 365 døgn 1 km,22% 11,6 % 3 km 1,1% 39,7% 1 km 1,% 41.5% 5 km,57% 42,1 % Tabel 5.3. Gammadosis fra deponeret aktivitets andel af den totale helkropsdosis efter 24 timers indendørs ophold og efter yderligere 1 års normal færden. I tabel 5.3. er vist andelen af dosis fra deponeret aktivitet efter hhv. 24 timer og et års normal færden på centerlinien i fire forskellige afstande f.-a uheldsstedet.

27 I.I«1.17» /"' ^ " ^ ^ ^ _ - r Stabilitet: D V indhost iohmd: 3 m/s Vaoddsponv i no,: M«d SsIvafskasrmning».IS t.tt / 1 J - Toko I Kslkropsdosts l.t (tø I.W 1.17»98 (.16 I.M r 1 3.'.---'" t -. I afstand 1 km 2: I afstand 3 km 3: I afstand IB km A- I afstand 5 km 1. i.«l.lt i 4 i <, ta lai at M ai ' Total helkropsdosis ved normal færden i 1 år og indendørs ophold det første døgn. I.M t.tt* I.B72 «.«.M4 y *» f' ^ 2 * Stabil i 1st; V i ndhosti ghsd: 3 m/s Vooddsoonsr i 9 > ttsd S«Ivofskosrmni ng t.mc I.K2 I.M* 7 I.M4 S ^.** I.K4 IC III«.112 I.M* I.H4 - : / 7 / / 1/ / / /,' / i * /.. J 4 1 i i 13 IH» 2M 2d SI TH C4«s*3 Sanmados i s fra dspensrst aktivitst 1 -. I afstand 1 km 2 = X afstand 3 km 3: I afstand tø km 4: I afstand 5 km. Gammadosis fra deponeret aktivitet i 4 afstande. Efter 24 timer indendørs regnes med normal færden

28 -29- På fig. 5.11A er vist, hvordan koncentrationen af deponeret aktivitet falder som funktion af tiden. På fig. 5.11B er koncentrationen af deponeret aktivitet 3 km fra værket opdelt i isotopgrupper. Det ses, at jod udqør ca. 38% af den deponerede aktivitet de første dage, herefter falder jodprocenten hurtigt, og der er næsten intet tilbage efter 6 dage. Dette forløb genfindes på fig. 5.11A, idet koncentrationen har en halveringstid på ca. 5 dage de første 5 dage, herefter bliver de mere langlivede isotoper dominerende, og halveringstiden stiger langt over jods halveringstid på 8 dage. På fig er vist gammadosis fra deponeret aktivitet efter 1 år som funktion af afstanden fra værket. De 4 slutpunkter fra fig. 5.1 kan genfindes på kurven. De på kurven viste doser gælder for centerlinien i vindretnigen. Doserne falder meget hurtigt med stigende afstand på tværs af centerlinien. Til illustration af dettte er på fig vist isodosiskurver for 3 doser fra fig Dimensionerne på isodosiskurverne fremgår af tabel 5.4. Gammadosis fra deponeret aktivitet Start afstand fra værket km Slutafstand fra værket km Maksimal bredde km Areal km2 over,1 Sv 1, 26 2,3 43 over,2 Sv 1,2 15 1,4 14 over,5 Sv 1,7 6,3,54 1,9 Tabel 5.4. Dimensioner på isodosiskurver hidrører^' fra deponeret aktivitet ved Pasquill D, vindh*stic ied 3 m/s. Der regnes med 24 timers indendørs oxacid efterfulgt af 365 dages normal færden på det pågældende sted.

29 -3- OM 2.KB z.ao y \ "\ Stabilitet: D Vindho«tigh*d: 3 a/a Vooddoponer i ng s 2.4M - \. n N < m f 2C* t.ki ' \ * Koncentration af deponeret aktivitet LJ t.kf "3 l.4tt % I.2ES S t*t7 X. «E7 8E7 4E7 2E7» * 3 N S % \ n \ \ \ \ u It Tid Cdoo>3 SI \» > t: I efstand 1 ka 2- I of»tend 3 ka 3: I ofatond te ka 4: I af»tand 5 km Fig. 5.11A. Koncentration i i i af deponeret aktivitet i 4 afstande. 96 9e M 4 / 3 * * " ^ * StoblIltet* D Vindhastighed: 3 m/< Vaoddeponer i ngi 9 /» " j ««S«S » ». 12 * 4 _ <» * ** S X, : <s \ s \ \ \ rt-hf! si ii Tid Cdog«3 ^ Koncan t r a t i on a-f deponeret aktivitet i afstanden 3 ka I: Jod 2: CoeaiuM 3: Andre isotoper Fig. 5.11B. Isotopgruppefordeiing af koncentration af deponeret aktivitet 3 kra fra værket.

30 -31- t. m - Stabl li Utt D Vindhast Igh*dt 3 m/» Voooaaponi-inqt 8 Hmd Salvafskoof-iiinine t.n \ - 6OMOOOS1«fra d«poo*r«t akt I vi Ut.M 84.«tl» J.._ 1 t.lm \l «.M J i l l 1 1 J.C 5 I«Afstand Ck»3 \ \ Deaar aftar 1 oor tartand«md 24 tla*r Irtdandoar«fttrfuløt af 365 dag* d nor»al fa. li* Gamniadosis fra deponeret aktivitet efter 1 år, Efter 24 timer indendørs regnes med normal farden. Fiq Gammadosis fra deponeret aktivitet efter 1 fir. Efter det første døgn indendørs regnes med normal farden i 365 dage pfi det pågældende sted.

31 Kollektivdoser ved indendørs ophold i 24 timer På fig og fig er vist befolkning s ford el inqen omkring Barsebåck ud til 6 km fra værket opdelt i 12 sektorer på hver 3. I Danmark er brugt Helsefysikafdel ingens befolkningsprognose for I Sverige er brugt befolkningsfordelingen i 198 for Malmohus Lån, og udenfor Malmohus Lån er befolkningsfordelingen taqet fra Bergqvist, 198. På fig ses, at København er den største befolkningskoncentration ud til 6 km, og på fiq ses, at Malroo er den største befolkningskoncentration ud til 2 km. For at finde de maksimale konsekvenser, er kollektivdoserne for 12 forskellige retninger (3, 6...) bereqnet. Der tages hensyn til et område på ± 25 omkring de valgte udslipsretninger. På fig er vist de således beregnede kollektive helkropsdoser ved 24 timers indendørs ophold som funktion af retningen. Det ses, at ud til en afstand af 2 km er det udslipsretningen 33 grader, der dominerer med 3 mandsv. Ud til 8 km fra vsrket er det udlsipsretninqen 12 grader med 14 mandsv. Ud til 24 km oq 62 km er det København, der dominerer imellem retningerne 24 og 27 grader med kollektive doser på op til 55 mandsv. På fig og fig er vist kollektiv helkropsdosis som funktion af afstanden fra værket i de 12 udslipsretninger. Det ses, at retninq 12 grader giver størst doser fra 7 km til 17 km fra vsrket. Så kommer Malmo med retning 15 grader imellem 17 og 23 km fra vsrket. På større afstande end 23 km er København dominerende, først med retning 24 grader imellem 23 og 29 km fra v»rket og herefter med retning 27 grader. For mere nøjagtig at finde de maksimale kollektivdoser, er der foretaget udslipsberegninqer med 5 spring i intervallet fra 24 grader til 3 grader. På fiq er vist de således bereqnede kollektive helkropsdoser ved 24 timers indendørs

UNDERSØGELSE AF OVERFLADEDEPONERING HED HENBLIK PA BEREGNING AF DEPONERINGEN AF LUFTBARET MATERIALE FRIGJORT VED KERNE NEDSMELTNING I KRAFTREAKTORER

UNDERSØGELSE AF OVERFLADEDEPONERING HED HENBLIK PA BEREGNING AF DEPONERINGEN AF LUFTBARET MATERIALE FRIGJORT VED KERNE NEDSMELTNING I KRAFTREAKTORER Risø-M-2274 UNDERSØGELSE AF OVERFLADEDEPONERING HED HENBLIK PA BEREGNING AF DEPONERINGEN AF LUFTBARET MATERIALE FRIGJORT VED KERNE NEDSMELTNING I KRAFTREAKTORER Jørn Roed Abstract. Der er foretaget målinger

Læs mere

Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark

Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark Effects on public health by the exchange of diesel with biodiesel in Denmark Gruppe: 10, hus: 13.1 Gruppemedlemmer: Emil Tikander,

Læs mere

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Faglig rapport fra DMU, nr. 327 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

International kernekraftstatus 2002

International kernekraftstatus 2002 Risø-R-1401(DA) International kernekraftstatus 2002 Redigeret af B. Lauritzen, B. Majborn, E. Nonbøl og P.L. Ølgaard Forskningscenter Risø, Roskilde Marts 2003 Resumé Rapporten er den niende i en serie

Læs mere

Arbejdsrapport fra DMU, nr. 160

Arbejdsrapport fra DMU, nr. 160 Partikelforurening fra industri og trafik i Esbjerg Arbejdsrapport fra DMU, nr. 160 Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Partikelforurening fra industri og trafik i Esbjerg Arbejdsrapport fra DMU,

Læs mere

Rumhøje, oplukkelige glaspartier i etagebolig Bergsøe, Niels Christian; Thomsen, Kirsten Engelund; Rose, Jørgen

Rumhøje, oplukkelige glaspartier i etagebolig Bergsøe, Niels Christian; Thomsen, Kirsten Engelund; Rose, Jørgen Aalborg Universitet Rumhøje, oplukkelige glaspartier i etagebolig Bergsøe, Niels Christian; Thomsen, Kirsten Engelund; Rose, Jørgen Publication date: 009 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

Førsteårsprojekt. Thoriumreaktor. Liquid Fluorid Thorium Reactor. Skrevet af: Kristian Høier Mike Lauge Casper Lillegård Madsen Morten From Teuber

Førsteårsprojekt. Thoriumreaktor. Liquid Fluorid Thorium Reactor. Skrevet af: Kristian Høier Mike Lauge Casper Lillegård Madsen Morten From Teuber Førsteårsprojekt Thoriumreaktor Liquid Fluorid Thorium Reactor Skrevet af: Kristian Høier Mike Lauge Casper Lillegård Madsen Morten From Teuber Termodynamik og projekt Niels Bohr Institutet Københavns

Læs mere

37/2001 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening

37/2001 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening 37/2001 TEMA-rapport fra DMU Danmarks Miljøundersøgelser Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening Danmarks Miljøundersøgelser 2001 Borte med blæsten? Modeller til vurdering af luftforurening

Læs mere

Det arktiske dilemma. Qilakitsoq Compared with Recent Samples. Meddr. Grønland, Man & Soc. 12:161-167. 2 Se reference i tekst til figur 1.

Det arktiske dilemma. Qilakitsoq Compared with Recent Samples. Meddr. Grønland, Man & Soc. 12:161-167. 2 Se reference i tekst til figur 1. Det arktiske dilemma Uden tradition ingen kultur. Derfor kan man sige, at hver livskraftig kultur, ligesom Ænæas bærer sin far på ryggen. V.A. Koskenniemi Et folks kostvaner er en uadskillelig del af dets

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 2007 Vejledning om lækagesporing med Br-82 Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev Emneord: lækagesporing, strålebeskyttelse,

Læs mere

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg AMI Rapport PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN Rapport til BAR Service og tjenesteydelser Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet, København 2004 Passiv rygning 1 AMI Rapport Passiv

Læs mere

Knallerter. Samfunds- og miljøøkonomiske fordele og ulemper

Knallerter. Samfunds- og miljøøkonomiske fordele og ulemper Knallerter Samfunds- og miljøøkonomiske fordele og ulemper DECEMBER, 22 Journal nr.: 22-134-1 ISBN.: 87-7992-5-5 Udarbejdet af : Henrik Saxe Rapporten udgives kun elektronisk. 22, Institut for Miljøvurdering

Læs mere

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af Ice control Technology with % salt/water solution on highways, (Brug af % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af civilingeniør J Kr Fonnesbech, Fyns Amt, Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Ideer til fremtidens affaldsdeponering. Miljøprojekt nr. 1412, 2012

Ideer til fremtidens affaldsdeponering. Miljøprojekt nr. 1412, 2012 Ideer til fremtidens affaldsdeponering Miljøprojekt nr. 1412, 2012 Titel: Ideer til fremtidens affaldsdeponering Redaktion: Kurt Ambo Nielsen, KanMiljø Henrik Aktor, Aktor innovation Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Beregning og vurdering af dagslysforhold i projekteringen af bygninger

Beregning og vurdering af dagslysforhold i projekteringen af bygninger Beregning og vurdering af dagslysforhold i projekteringen af bygninger Udarbejdet af Stine Bjødstrup Jensen Juli 2003 BYG DTU Beregning og vurdering af dagslysforhold i projekteringen af bygninger Eksamensprojekt

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Miljøvurdering af fremskyndelse. på person- og varebiler. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Arbejdsrapport fra DMU nr.

Miljøvurdering af fremskyndelse. på person- og varebiler. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet. Arbejdsrapport fra DMU nr. Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Arbejdsrapport fra DMU nr. 232, 2006 Miljøvurdering af fremskyndelse af partikelfiltre på person- og varebiler Luftkvalitet og befolkningseksponering for PM2.5

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 28 Offentligt KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT SAMLET RAPPORT 10. DECEMBER 2013 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600

Læs mere

Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler. Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft

Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler. Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft Effekten af udvidet periodisk syn på person- og varebiler Ninette Pilegaard Inger Marie Bernhoft December 2012 Effekten af udvidet periodisk syn af person- og varebiler Notat 8 2012 Af Ninette Pilegaard

Læs mere

Forstudier til slutdepot for lav- og mellemaktivt affald sammendrag indeholdende hovedkonklusionerne og anbefalinger fra tre parallelle studier

Forstudier til slutdepot for lav- og mellemaktivt affald sammendrag indeholdende hovedkonklusionerne og anbefalinger fra tre parallelle studier Rapport til den tværministerielle arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af beslutningsgrundlag med henblik på etablering af et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald Forstudier til slutdepot for lav-

Læs mere

Brændeovne og små kedler

Brændeovne og små kedler Brændeovne og små kedler - partikelemissioner og reduktionstiltag Jytte Boll Illerup, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Thomas Capral Henriksen, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

Læs mere

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Bente Kiens Nina Beyer Søren Brage Lars Hyldstrup Laila Susanne

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

RAPPORT NR. 10. GUDENÅUNDERSØGELSEN Norreå undersøgelse. ^fist ^ ( ) ^ t/i A, <

RAPPORT NR. 10. GUDENÅUNDERSØGELSEN Norreå undersøgelse. ^fist ^ ( ) ^ t/i A, < RAPPORT NR. 10 t/i A, < ^ ( ) ^ ^fist GUDENÅUNDERSØGELSEN Norreå undersøgelse ^ GUDENÅUNDERSØGELSEN 1973-75 Rapport vedr,: INTENSIVE VANDLØBSUNDERSØGELSER NØRRE Å Sagnsnr,R.73.38 28.1,1974-WT Vandkvalitetsinstituttet,ATV

Læs mere

En model for godstransportens udvikling

En model for godstransportens udvikling Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model for godstransportens udvikling Faglig rapport fra DMU, nr. 344 [Tom side] Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser En model

Læs mere

Massestrømsanalyse for kviksølv 2001

Massestrømsanalyse for kviksølv 2001 Miljøprojekt Nr. 808 2003 Massestrømsanalyse for kviksølv 2001 Susanne Skårup, Claus Lübeck Christensen, Jakob Maag og Susan Heilemann Jensen COWI A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere