Der er ikke i 2009 anvendt midler fra pulje til afledt energibesparelse v/investering og adfærdsændring. Bevilling overføres til 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er ikke i 2009 anvendt midler fra pulje til afledt energibesparelse v/investering og adfærdsændring. Bevilling overføres til 2010."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 00 Økonomi 1 01 Dagpasning 1 02 Undervisning 5 03 Børn og familier Sociale ydelser Ældre Psykiatri og handicappede Beskæftigelse og aktivering Teknik og Miljø Forsyning og drift Erhverv og samfund Organisation, personale og politikere Informationsteknologi Fællesadministration Fritid og kultur Biblioteker Sundhed Forebyggelse og behandling 47 1

2 Virksomhedens navn Sekr. for politikområde 00 Økonomi Politikområde 00 Økonomi Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Der er ikke i 2009 anvendt midler fra pulje til afledt energibesparelse v/investering og adfærdsændring. Bevilling overføres til Virksomhedens navn Mælkebøtten Politikområde 01 Dagpasning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Opsparet overskud til energibesparende foranstaltninger : 1. Energibesparende belysning i gulstensbygning 2. Renovering af solfanger og pillefyr 3. Bygning af bålhus. 2

3 Virksomhedens navn Børnenes Dagpleje og Pladsformidling Politikområde 01 Dagpasning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Fra 2008 blev der overført et underskud på kr Dette underskud er i 2009 reduceret til kr Underskuddet er opstået i forbindelse med vores projekt, grundet ikke forudsete merudgifter. Virksomhedens navn Dagtilbud Nord Politikområde 01 Dagpasning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Der er ingen større afvigelser i regnskab og budget. Det genbevilgede overskud er resultatet af den økonomiske sammenlægning af 6 afdelinger ved strukturændringen af dagtilbudsområdet. 3

4 Virksomhedens navn Dagtilbud Midt Politikområde 01 Dagpasning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2009 meddelt en tillægsbevilling vedrørende lån af næste års budget på kr. Tillægsbevillingen indgår ikke i oversigten ovenfor. Der udvises stort set balance i budget Men da der blev overført et positivt beløb på fra 2008 til 2009, har der reelt været tale om et overforbrug. Det skyldes primært den negative demografiske udvikling i distriktet og den tilhørende nedjustering af budgettet. Da der er en vis tidsforskydning i at effektuere personalereduktioner i forhold til dette, udviser regnskabet konsekvenserne. Virksomhedens navn Dagtilbud Øst Politikområde 01 Dagpasning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Ingen bemærkninger. 4

5 Virksomhedens navn Dagtilbud Vest Politikområde 01 Dagpasning Forbrug r Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2009 meddelt en tillægsbevilling vedrørende lån af næste års budget på kr. Tillægsbevillingen indgår ikke i oversigten ovenfor. Virksomheden tildeles budget efter taxametermodel, således at pengene følger barnet. Underskuddet i 2009 er et resultat af vanskeligheder med at tilpasse driften af institutionerne til svingende børnetal. I første kvartal af 2009 faldt børnetallet betydeligt mere end forventet og budgetteret efter. Besparelsesplan er udarbejdet og under implementering. 5

6 Virksomhedens navn Sekr. for politikområde 01 Dagpasning Politikområde 01 Dagpasning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Overførslen hidrører fra en overførsel fra 2008 til 2009 på 0,9 mio. kr. samt mindreforbrug på pengene følger barnet som følge af færre indskrevne børn end forventet i øens dagtilbud. Af overførslen fra 2009 er anvist 0,5 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter (netto) i forbindelse med etablering af vuggestuegrupper i de 4 dagtilbudsdistrikter. (KB 22. april 2010). Virksomhedens navn Bornholms Ungdomsskole/Dybdalskolen Politikområde 02 Undervisning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Ved B-opfølgningen pr. 31.oktober 2009 blev der ikke taget højde for, at i forbindelse med skirejse til Østrig var rejsekonceptet således, at elevindbetalinger faldt i 2009; men alle udgifter afholdes i Ved sæsonopstart i september 2009 kunne vi forvente økonomiske problemer i 6

7 forhold til det aktivitetsniveau, der var ønsker om og behov for at iværksætte. Stor tilbageholdende med nyindkøb, igangsættelse af ekstraordinære elevaktiviteter mm. har været medvirkende til de opsparede midler. Alle ungdomsskoleafdelinger skal i foråret 2010 afholde PR-dag, hvor kommende elever (fra 6.klasserne) inviteres i ungdomsskole en hel lørdag, hvor de bliver undervist i 2 fag efter eget ønske, deltager i klublivet samt fest om aftenen. Disse dage er meget omkostningsfulde - især på lønkontoen. Der bliver rigeligt brug for overførslen. Virksomhedens navn Kildebakken Politikområde 02 Undervisning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Vi forsøger på Kildebakken at spare sammen til renovering af en meget stor vinduesfacade. Det vil koste ca 3,2mill at udskifte facaden, vi håber at det overførte beløb, sammen med eventuelle midler fra kvalitetsfonden, vil gøre det muligt at starte projektet i dette år. 7

8 Virksomhedens navn Bornholms Heldagsskole/SFO Politikområde 02 Undervisning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Bornholms Heldagsskole vil få et merforbrug, da vi har valgt at bibeholde det antal ansatte vi har lige nu pga. af meget belastede elever. merforbruget vil være ca kr. De resterende midler vil blive brugt til psykologbistand og supervision af personalet. Det hænger sammen med ovenstående. Virksomhedens navn UngeCenter Bornholm Politikområde 02 Undervisning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Ingen bemærkninger. 8

9 Virksomhedens navn Skole Nord Politikområde 02 Undervisning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2009 meddelt en tillægsbevilling vedrørende lån af næste års budget på kr. Tillægsbevillingen indgår ikke i oversigten ovenfor. Generelt: Der kan være afvigelser mellem forventede refusioner i vores interne budget og så de faktisk modtagne refusioner, idet vi ikke altid kan vide, hvilket budgetår de refunderes i. Eksternt: Vi har fået penge tilbage fra barselsfonden. Desuden har reguleringen af støttemidler fra BCB været højere, end vi havde beregnet. Endelig har ordningen med refusioner for 5 kvartaler også påvirket skolens resultat i positiv retning. Internt: Vi har indført indkøbsstop, mv. i sidste kvartal af 2009 for at mindske det daværende forventede underskud. Denne meget stramme styring har haft større positiv indflydelse på resultatet, end vi i første omgang forventede. : er endnu ikke afsluttet. 9

10 Virksomhedens navn Hans Rømer Skolen Politikområde 02 Undervisning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2009 meddelt en tillægsbevilling vedrørende lån af næste års budget på kr. Tillægsbevillingen indgår ikke i oversigten ovenfor. Drift: Underskuddet skyldes investering i et pillefyr til kr. i 2007 samt tidligere års underskud. Eksklusiv tidligere års overført underskud viser regnskabet i 2009 et overskud på kr. Dette overskud er fremkommet ved en meget stram økonomistyring. : Der er afholdt udgifter til projekterne byggeprojekt på afdeling Aaker og Toiletbyggeri på afdeling Vestermarie. Projekt i Aaker er afsluttet i 2009, mens projekt på afdeling Vestermarie fortsætter i

11 Virksomhedens navn Skole Øst Politikområde 02 Undervisning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2009 meddelt en tillægsbevilling vedrørende lån af næste års budget på kr. Tillægsbevillingen indgår ikke i oversigten ovenfor. Med stram økonomistyring, samt positiv udvikling i udgiften til personaleforsikring og indtægt fra uddannelses-refusioner er gælden for Skole Øst afviklet. Virksomhedens navn Rønneskolen Politikområde 02 Undervisning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Der overføres kr fra 2009 til De resterende kr stammer delvis fra refusion vedr. liniefagsudd. for årene , som er bogført på regnskabsår Herudover er det ikke lykkedes at få ansat en afdelingsskoleleder på afd. Søndermark, hvilket betyder et mindreforbrug på lønudgifterne. 11

12 Virksomhedens navn Sekr. for politikområde 02 Undervisning Politikområde 02 Undervisning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Overførslen hidrører fortrinsvis fra en overførsel fra 2008 til 2009 på 5,7 mio. kr. samt mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til en modtageklasse mindre end forventet, afsatte midler til SFO-klub på Nordbornholm, færre 3. klasseelever i SFO og vippebørn i 2009 end forventet. Af overførslen fra 2009 afsættes 1,4 mio. kr. til KL-analyse, buffer til skoleområdet og IT-abonnement. I forhold til specialundervisningsområdet, som udlægges til skolerne fra 1. august 2010, er der reserveret 3,7 mio. kr. til forventet udsving i elevtal på Kildebakken og i særlige skoletilbud. Dertil reserveres 0,1 mio. kr. til uddannelse af flere medarbejdere ifm. LP-modellen. 12

13 Virksomhedens navn Løvstikken Politikområde 03 Børn og familier Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2009 meddelt en tillægsbevilling vedrørende lån af næste års budget på kr. Tillægsbevillingen indgår ikke i oversigten ovenfor. Det har ikke været muligt for Løvstikken at overholde budgettet, selv om vi har været meget omhyggelige med ikke at anvende penge ud over det absolut nødvendige. Vi har løst flere opgaver end vi har haft budget til og selv om der blev lavet en ordning så BCB siden august delvis har betalt for overskydende 1:1 børn, dækkede det ikke de faktiske udgifter. Løvstikken har fortsat en ung i dagtimerne (Løvstikken har ikke pædagogdækning i dagtimerne, så det har været en merudgift, fra maj til og med oktober anslået er: 26 uger a' kr i alt: kr.) Løvstikken har været ramt af langtidssygdom i medarbejdere der har været syge gennem flere måneder er blevet opsagt p.g.a. de driftsmæssige forhold, men det får først rigtig effekt fra et stykke ind i Vi er meget tilbageholdende med at bruge midler både til vikar og drift, der bliver kun sat personale på, såfremt der er behov for det i forhold til det aktuelle børnetal og tyngden af de enkelte børn, men medarbejderne er slidt med øget sygefravær til følge. 13

14 Virksomhedens navn Børnecenter Bornholm Politikområde 03 Børn og familier Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2009 meddelt en tillægsbevilling vedrørende lån af næste års budget på kr. Tillægsbevillingen indgår ikke i oversigten ovenfor. Det samlede regnskabsresultat udgør kr imod oprindelig budgetteret kr Når der medtages tillægsbevillinger og ses bort fra overført andel af underskud fra tidligere år på 2,0 mio. kr. - udgør det samlede merforbrug for regnskab 2009 isoleret set kr mio. kr. Det anførte genbevilgede beløb på -2,5 mio. kr. vedrører således dels restunderskud fra tidligere år på 2,0 mio. kr., som skal afdrages over årene og dels en andel af underskuddet i 2009 på 0,5 mio. kr., som det er besluttet, at Børnecenteret skal afdrage i Den resterende del af underskuddet indenfor Børnecenterets ramme er godkendt bortskrevet, jfr. kommunalbestyrelsens godkendelse i møde den 17. december Ved budgetopfølgningen i oktober 2009 forventede man et samlet underskud på 12,5 mio. kr. At den forventede stigning er blevet så meget større skyldes en markant udvikling i anbringelsesbehovet, som især har accelereret efter sommerferien uforudsete ikke budgetterede ekstra udgifter til hjemme-/syge undervisning større udgifter til integreret kørsel end forventet ekstraordinær opkrævning vedrørende betaling for ventedage for færdigbehandlede unge på Bispebjerg Hospital tab af en større ankesag i Ankestyrelsen ekstra betaling for pladser på Løvstikken i 2. halvår 2009 øget behov for døgnophold mor/barn som forebyggende foranstaltning. I forhold til forbruget i 2008, der udgjorde kr er der tale om en 14

15 stigning på 13,5 %. Denne stigning viser sig markant på områderne vedrørende specialundervisning og anbringelser af børn og unge uden for hjemmet. På undervisningsområdet udgør stigningen således 11,42 % i forhold til forrige år. Tilsvarende udgør stigningen på anbringelsesområdet 14,6 % (ex. I denne kalkulation indgår alle udgifter i relation til anbringelsen herunder også undervisningsudgifter for de anbringelser, der er etableret udenfor Bornholm. Nedenstående oversigt viser de samlede udgifter kontra korrigeret budget fordelt på hovedområder i 2009-regnskabet Forbrug Korrigeret budget mer- /mindreforbrug Udgifter relateret til anbringelser uden for hjemmet Specialundervisning /hospitalsundervisning Forebyggende foranstaltninger Socialpædagogiske fripladser Kontantydelser efter serviceloven (netto) Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialpædagogerne Sundhedsplejen Administrationen Indtægter vedrørende særrefusionsordningen Af specifikationen fremgår, at de samlede udgifter, som kan henføres til områderne vedrørende anbringelser og specialundervisning i alt andrager kr mio. kr. - eller ca. 55,5 % af virksomhedens samlede nettoforbrug. Det er et generelt landsproblem, at disse 2 udgiftsområder siden 2008 har sprængt de kommunale budgetter og Kommunernes Landsforening har i den forbindelse analyseret mulige årsager til denne vækst. Specielt vedrørende udgifter til anbringelser Udgifterne på dette området er overskredet med et samlet beløb på 13,7 mio. kr.. Heri indgår også undervisningsudgifter til anbringelsen, hvor undervisningen er opkrævet separat, men ikke merindtægter i form af større refusioner som følge af de dyrere foranstaltninger. Når denne merindtægt på 3,3 mio. kr. fratrækkes reduceres merforbruget på anbringelsesområdet til kr. 10,4 mio. kr. Tendensen på Bornholm er tilsvarende landsgennemsnittet. Det er ikke antallet af sager, der er stigende, men foranstaltningerne, der er blevet dyrere. Dette forhold kan iflg. Kommunernes Landsforening skyldes flere årsager, herunder at det kan være yderst vanskeligt for en kommune at vurdere sammenhængen mellem pris og kvalitet i anbringelsesstederne og at argumentere imod disse forhold. På Bornholm har der været tale om flere dyre anbringelser med baggrund i særlig grov ungdomskriminalitet, som man ikke har set tidligere. Det har derfor været nødvendigt at ændre en række anbringelser til en dyrere og 15

16 mere omfangsrig indsats bl.a. ved at gøre brug af opholdssteder udenfor Bornholm med intern skoleundervisning med supplerende dagbehandlingstilbud. Udover øgede udgifter til de individuelle foranstaltninger kan et beløb på ca. 1,3 mio. kr. af overskridelsen konkret henføres til ændret afregningspraksis af feriepenge ved Bornholms Familiepleje en merudgift, som dog kun har indflydelse på 2009-regnskabet. Antal anbringelser pr. 31. december i årene udgør følgende anbragte børn/unge anbragte børn/unge anbragte børn/unge anbragte børn/unge anbragte børn/unge anbragte børn/ung anbragte børn/ung Som det fremgår af denne opgørelse har antallet af anbringelser været stabilt siden og for 2009 er antallet på 149 anbringelser det samme antal som ved udgangen af Anbringelsesudgiften i den enkelte sag er derimod steget voldsomt siden Stigningerne for henholdsvis familieplejer og institutioner/opholdssteder har været på henholdsvis 15,35 % og 24,91 % fra 2007/2009, jfr. nedenfor. (Heri er ikke medtaget egne institutioner samt anbragte på kost-efterskoler og eget værelse). Gennemsnitsudgift pr. måned Stigning 07/09 Familieplejer ,35% institutioner/opholdssteder ,91% Det er fortsat ungegruppen, der dominerer i antallet af anbragte børn/unge. Med udgangen af december måned udgjort antallet af årige således alene 78, svarende til 52,4 % af samtlige anbringelser. Dette er dog et fald fra sidste år, hvor andelen tilsvarende var på 56,4 %. Udgiftsstigningen i de enkelte foranstaltninger har bevirket, at der for 2009 er hjemtaget en særrefusion (for særligt dyre foranstaltninger) fra staten på kr. 3.3 mio. kr. udover det forventede. I relation til BørneCenterets budget for 2010 arbejdes der nu med en omlægning af indsatsen på anbringelsesområdet, idet der fokuseres på at finde alternative løsninger for børnene i nærområdet, hvor barnet kan bevare kontakten til skole og kammerater - og hvor kommunen selv har mulighed for på nært hold at vurdere kvaliteten af indsatsen. Specielt vedrørende udgifter til specialundervisning m.v.: Herunder udviser regnskabsresultatet et merforbrug på 4.4 mio. kr. I beregningen heraf er medtaget ikke alene specialundervisningsområdet, men 16

17 også udgifter til hjemme-sygeundervisning, hospitalsundervisning, AKTkonsulent og udgifter til regionale tilbud samt andel af udgifter til særligt skoleprojekt med 50 % tilskud fra Undervisningsministeriet. På specialundervisningsområdet kan udgiftsudviklingen tilsvarende tendenserne for det øvrige land - henføres til en markant stigning i antallet af børn, der skal have specialundervisning. Her peger man fra Kommunernes Landsforening side på, at en mulig forklaring kan være den stigende diagnosticering af tidligere almindeligt forekommende problematikker. Der er ganske enkelt kommet flere diagnoser. Der er i første halvår af skoleåret 2009/2010 (perioden fra 1/8 til 31/ ) ydet enkeltintegreret specialundervisning til 225 elever (212 helårselever) i de kommunale skoler på Bornholm. Herudover er der udbetalt tilskud til 9 klassepuljer. Tilsvarende udgjorde antallet i samme periode forrige skoleår henholdsvis 209 (188 helårselever) samt 8 klassepuljer. Det skal bemærkes, at specialundervisningen fra og med skoleåret 2010/2011 ikke længere indgår i Børnecenterets budget, idet det er besluttet fremover at lade skolerne selv forvalte opgaven/økonomien på området. Specielt vedrørende forebyggelsesområdet (Serviceloven): Udgifterne til de forebyggende foranstaltninger udviser et merforbrug på kr. 3,9 mio. kr. Her kan merudgiften hovedsagelig tillægges: et øget behov for anbringelse af barn/mor som forebyggende foranstaltning efter servicelovens 52.4 (døgnophold for både barn og forældremyndighed). Merforbruget herunder udgør alene kr. 1,9 mio. kr. Ordningen er anvendt til 3 familier. øgede udgifter til aflastningsordninger på private opholdssteder en overskridelse i forhold til det budgetterede med1,9 mio. kr., idet der herunder er forbrugt 2,985 mio. kr. imod budgetteret 1,042 mio. kr. Ligesom indenfor specialundervisningsområdet - kan merudgiften herunder tillægges det øgede antal diagnosticeringer hvor flere børn end tidligere diagnosticeres med ADHD og autismespektrum diagnoser. De private opholdssteder løser overvejende opgaver, hvor aflastningen sker af behandlingsmæssige grunde. Som en del af det forebyggende arbejde indgår kommunens eget Familiecenter, som fysisk har til huse i en bygning på Almegårds Kaserne i Rønne. Familiecenteret yder hjælp/støtte og behandling til løsning af problemer i hverdagen med henblik på at undgå anbringelser uden for hjemmet og bevare familien i eget hjem. Familiecenteret regnskab 2009 udgør 7,651 mio. kr. imod budgetteret 7,212 mio. kr. Det samlede antal registrerede foranstaltninger efter servicelovens forebyggelsesparagraffer udgør pr. 31/ følgende antal: 17

18 Vedrørende områderne Praktisk/pædagogisk støtte i hjemmet ( ) 7 4 Familiebehandling eller behandling af barnet ( ) Døgnophold for familier og børn ( 52.4) 2 1 Aflastningsordninger ( ) Kontaktpersonordninger ( /76.3.3) Arbejdspraktikdusør ( ) 9 10 Støtteperson til forældremyndighed ved en anbringelse ( 54) 20 9 Foranstaltninger er opgjort ved udgangen af året. De anførte områder er ikke fyldestgørende, men opgørelsen indeholder de paragraffer/områder, hvor det umiddelbart kan lade sig gøre at tælle løbende sager. Specielt vedrørende kontantydelser efter serviceloven: Den voksende stigning i antallet af diagnosticeringer afleder flere sager ikke alene indenfor specialundervisningsområdet, men også sager, som henhører under servicelovens 41 og 42 der dækker over merudgifter af tabt arbejdsfortjeneste til familier med et barn i hjemmet med nedsat funktionsevne eller en kronisk lidelse. Inden for dette område udgør forbruget tilsammen 19,800 mio. kr. imod et budget på kr. 16,769 mio. kr. Da der er 50 % statsrefusion på området udgør nettomerforbruget i forhold til budgettet 1,471 mio. kr. (inkl. en berigtigelse fra forrige år) Oversigten nedenfor viser antallet af foranstaltninger, der relaterer til udbetalinger i regnskabssystemet - henholdsvis i 2008 og i 2009: Antal foranstaltninger Årlig gennemsnitsudgift/barn Merudgifter efter servicelovens Tabt arbejdsfortjeneste - servicelovens Antallet af 41-sager er steget med 8,4 %, men med stort set samme gennemsnitsudgift som forrige år. Derimod er antallet af sager med udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste faldet en anelse men med en stigning i udgifterne pr. sag. BørneCenter Bornholm har analyseret udviklingen i 2009 i tabt arbejdsfortjeneste og kan især konstatere en øget timeudmåling. Med udgangen af 2009 var der registreret 14 bevillinger med fuld kompensation på 37 timer/ugentlig. Den øgede timeudmåling bunder i, at personer, som i forvejen oppebærer denne godtgørelse, men som er blevet ledige, er henvist fra Jobcenter til Børnecentret, fordi de ikke står til rådighed i 37 timer/ugtl. Ultimo december måned 2009 har BørneCentret imidlertid modtaget vejledning fra Ankestyrelsen, der henviser til, at disse personer skal modtage hjælp efter kontanthjælpsreglerne og ikke gennem et øget frikøb efter serviceloven. På denne baggrund er sagerne fremadrettet oversendt til Jobcenteret. Merudgiften i 2009 er opgjort til 0,5 mio. kr. Korrigeres der for dette er der tale en stigning på ca. 3,6 % i forhold til sidste regnskabsår. 18

19 I forhold til 2008 er de samlede bruttoudgifter til områderne 41 og 42 steget med henholdsvis 9,51 og 5,51 % Administration og lønpuljer Udgifterne til løn og administration udgør kr. 20,362 mio. kr. I regnskabet for 2008 udgjorde den tilsvarende udgift 20,310 mio. kr. Der er dog stadig tale om en overskridelse af budgettet med i alt kr. 0,662 mio. kr. Området har været underlagt administrationsprojektet med personalemæssige nedskæringer til følge. Administrationsprojektet har medført en reduktion fra 40,94 normerede stillinger til 35,94. Der blev godkendt 5 særlige fratrædelsesordninger. Samtlige af disse godkendte fratrædelsesordninger er nu effektueret. Merudgiften skyldes primært overskridelser til tjenestekørsel en overskridelse ca. 0,2 mio. kr. meromkostninger til vikardækning ved langtidssygdom og uddannelse - ca. 0,4 mio. kr. Projekter Indenfor Børnecenterets områder er der i 2009 arbejdet med følgende projekter: Projekt Netværksdannelse med tilskud fra Socialministeriets psykiatripulje - psykiatriaftalen Projektets formål er at støtte forældre til børn med psykiatriske diagnoser til at danne selvbærende netværk og skabe fællesskaber/brugerstyrede aktiviteter. Tilskud er bevilget med 0,806 mio. kr. for perioden 2007/2011. Projektet er etableret i Familiecenterregi. Ikke forbrugte puljemidler ved udgangen af projektperioden 2008/2009 er overført til nyt regnskabsår, idet projektet først afsluttet i 2011 (kr ,84). Projekt psykiatriprojekt Bornholm med tilskud fra Socialministeriet psykiatripulje psykiatriaftalen til psykologbehandling i kommunerne og ungdomsuddannelserne. Projektets formål er at give et bedre tilbud til børn og unge på Bornholm ved at kunne tilbyde en hurtigere udredning og behandling af personer med psykiske lidelser, samt en bedre opfølgning på behandlingen og udredning i det psykiatriske system. Der er givet tilskud over en 4-årig tilskudsperiode fra 2007/2011 med tilsammen kr kr. Ikke forbrugte puljemidler ved afslutningen af projektperioden 2007/2009 er overført til næste projektperiode i 2010 (kr ) Projekt Et godt skoleliv med tilskud fra Undervisningsministeriets satspuljemidler mindre specialundervisning, styrket faglighed og øget rummelighed". Kommunen er tildelt et tilskud på 0,5 mio. kr. over projektperioden fra 1/ til 31/ , hvor Børnecenteret er 19

20 medfinansierende med 50 % af udgifterne. Samlet har der i 2008 og 2009 været udgifter i projektet, som har udløst et tilskud på kr mio. kr., hvorfor resttilskuddet til hele 2010 udgør kr Der foreligger internt regnskab over projektet, idet bemærkes, at en del af udgifterne er placeret eksternt i skoleregi og derfor ikke kan aflæses isoleret set i Børnecenterets regnskab. Projekt Klar til barn med tilskud fra Socialministeriets pulje til forberedende forældrekurser. Der er til dette projekt givet bevillinger på henholdsvis kr og kr forudsat at kommunen selv finansierer tilsvarende beløb i projektet. Projektet, der blev godkendt i 2007 kom sent i gang ligesom projektet stod standby i flere måneder i 2008 på grund af strejken i foråret. Projektperioden blev derfor forlænget tilsvarende. Der er foretaget afsluttende regnskab for begge delperioder i Uforbrugte tilskudsmidler er overført til 2010, hvor det er godkendt at en del af dette beløb anvendes til uddannelse af flere sundhedsplejersker i klar til barn undervisning. Det resterende beløb ca. 0,150 mio. kr. vil som udgangspunkt skulle tilbagetales, men der vil blive ansøgt om anvendelse af beløbet til medfinansiering af kurserne i endnu en periode. Projekt Værner med tilskud fra Indenrigs- og socialministeriets pulje efterværn for tidligere anbragte unge. Der er til dette projekt givet en samlet bevilling på kr. 4,260 mio. kr. fordelt over perioden 2009/2012. Projektet kom sent i gang og derfor henstår ved udgangen af 2009 et uforbrugt puljebeløb på kr. 0,586 mio. kr., som er overført til næste projektperiode i Projektet er etableret i tilknytning til Hybelordningen og har til formål at bidrage til, at de enkelte unge i projektperioden kommer på rette kurs herunder påbegynder og fuldfører en ungdomsuddannelse og opnår en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet samt socialiseres - både i forhold til at indgå relationer og i forhold til samfundets normer. Projektet Nye forældre - det gode samarbejde med tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets pulje til kvalificering af indsatsen for familier med børn med handicap (KIFA-puljen). I 2009 er tilskuddet på kr og i 2010 på kr Den første projektperiode løber fra 1/ til 31/ og regnskabsafslutning for 1. delperiode finder derfor først sted i Projektet er målrettet forældre med nydiagnosticerede børn med psykiatriske diagnoser herunder ADHD og autismespektrum diagnoser samt til forældre med nydiagnosticerede børn med indgribende fysiske handicaps. Der er ca. 35 familier årligt i disse to målgrupper. 20

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2014 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - November 2013 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 6 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet

Læs mere

Anmodninger om overførsel af beløb ud over 5 pct.

Anmodninger om overførsel af beløb ud over 5 pct. Budgetoverførsler til 2013 Anmodninger om overførsel af beløb ud over 5 pct. Børne- og Skoleudvalget Distrikt Nord Sammenlægningen af de 6 virksomheder på dagstilbudsområdet, hvor det er vigtigt at overførslen

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende ud

Læs mere

Politikområde 4: Sociale ydelser

Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2012-2015 Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget. Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter 2013 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. resultatet... 3 2.1 Fordeling

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - 1. behandling, sept. 2012 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2013-2016 Politikområde

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Bornholm, den 20. juni 2010 Høringssvar: Genåbning af budget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 1. Byråd, direktionen og revision 2. Teknisk Udvalg 3. Udvalget for Undervisning og Kultur 7. Det Sociale Udvalg 10

Indholdsfortegnelse. Forord 1. Byråd, direktionen og revision 2. Teknisk Udvalg 3. Udvalget for Undervisning og Kultur 7. Det Sociale Udvalg 10 Indholdsfortegnelse Side Forord 1 Byråd, direktionen og revision 2 Beskrivelser Teknisk Udvalg 3 Udvalget for Undervisning og Kultur 7 Det Sociale Udvalg 10 Økonomiudvalget 14 Nøgletal 16 Økonomisk beretning

Læs mere