Der er ikke i 2009 anvendt midler fra pulje til afledt energibesparelse v/investering og adfærdsændring. Bevilling overføres til 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er ikke i 2009 anvendt midler fra pulje til afledt energibesparelse v/investering og adfærdsændring. Bevilling overføres til 2010."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 00 Økonomi 1 01 Dagpasning 1 02 Undervisning 5 03 Børn og familier Sociale ydelser Ældre Psykiatri og handicappede Beskæftigelse og aktivering Teknik og Miljø Forsyning og drift Erhverv og samfund Organisation, personale og politikere Informationsteknologi Fællesadministration Fritid og kultur Biblioteker Sundhed Forebyggelse og behandling 47 1

2 Virksomhedens navn Sekr. for politikområde 00 Økonomi Politikområde 00 Økonomi Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Der er ikke i 2009 anvendt midler fra pulje til afledt energibesparelse v/investering og adfærdsændring. Bevilling overføres til Virksomhedens navn Mælkebøtten Politikområde 01 Dagpasning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Opsparet overskud til energibesparende foranstaltninger : 1. Energibesparende belysning i gulstensbygning 2. Renovering af solfanger og pillefyr 3. Bygning af bålhus. 2

3 Virksomhedens navn Børnenes Dagpleje og Pladsformidling Politikområde 01 Dagpasning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Fra 2008 blev der overført et underskud på kr Dette underskud er i 2009 reduceret til kr Underskuddet er opstået i forbindelse med vores projekt, grundet ikke forudsete merudgifter. Virksomhedens navn Dagtilbud Nord Politikområde 01 Dagpasning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Der er ingen større afvigelser i regnskab og budget. Det genbevilgede overskud er resultatet af den økonomiske sammenlægning af 6 afdelinger ved strukturændringen af dagtilbudsområdet. 3

4 Virksomhedens navn Dagtilbud Midt Politikområde 01 Dagpasning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2009 meddelt en tillægsbevilling vedrørende lån af næste års budget på kr. Tillægsbevillingen indgår ikke i oversigten ovenfor. Der udvises stort set balance i budget Men da der blev overført et positivt beløb på fra 2008 til 2009, har der reelt været tale om et overforbrug. Det skyldes primært den negative demografiske udvikling i distriktet og den tilhørende nedjustering af budgettet. Da der er en vis tidsforskydning i at effektuere personalereduktioner i forhold til dette, udviser regnskabet konsekvenserne. Virksomhedens navn Dagtilbud Øst Politikområde 01 Dagpasning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Ingen bemærkninger. 4

5 Virksomhedens navn Dagtilbud Vest Politikområde 01 Dagpasning Forbrug r Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2009 meddelt en tillægsbevilling vedrørende lån af næste års budget på kr. Tillægsbevillingen indgår ikke i oversigten ovenfor. Virksomheden tildeles budget efter taxametermodel, således at pengene følger barnet. Underskuddet i 2009 er et resultat af vanskeligheder med at tilpasse driften af institutionerne til svingende børnetal. I første kvartal af 2009 faldt børnetallet betydeligt mere end forventet og budgetteret efter. Besparelsesplan er udarbejdet og under implementering. 5

6 Virksomhedens navn Sekr. for politikområde 01 Dagpasning Politikområde 01 Dagpasning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Overførslen hidrører fra en overførsel fra 2008 til 2009 på 0,9 mio. kr. samt mindreforbrug på pengene følger barnet som følge af færre indskrevne børn end forventet i øens dagtilbud. Af overførslen fra 2009 er anvist 0,5 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter (netto) i forbindelse med etablering af vuggestuegrupper i de 4 dagtilbudsdistrikter. (KB 22. april 2010). Virksomhedens navn Bornholms Ungdomsskole/Dybdalskolen Politikområde 02 Undervisning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Ved B-opfølgningen pr. 31.oktober 2009 blev der ikke taget højde for, at i forbindelse med skirejse til Østrig var rejsekonceptet således, at elevindbetalinger faldt i 2009; men alle udgifter afholdes i Ved sæsonopstart i september 2009 kunne vi forvente økonomiske problemer i 6

7 forhold til det aktivitetsniveau, der var ønsker om og behov for at iværksætte. Stor tilbageholdende med nyindkøb, igangsættelse af ekstraordinære elevaktiviteter mm. har været medvirkende til de opsparede midler. Alle ungdomsskoleafdelinger skal i foråret 2010 afholde PR-dag, hvor kommende elever (fra 6.klasserne) inviteres i ungdomsskole en hel lørdag, hvor de bliver undervist i 2 fag efter eget ønske, deltager i klublivet samt fest om aftenen. Disse dage er meget omkostningsfulde - især på lønkontoen. Der bliver rigeligt brug for overførslen. Virksomhedens navn Kildebakken Politikområde 02 Undervisning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Vi forsøger på Kildebakken at spare sammen til renovering af en meget stor vinduesfacade. Det vil koste ca 3,2mill at udskifte facaden, vi håber at det overførte beløb, sammen med eventuelle midler fra kvalitetsfonden, vil gøre det muligt at starte projektet i dette år. 7

8 Virksomhedens navn Bornholms Heldagsskole/SFO Politikområde 02 Undervisning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Bornholms Heldagsskole vil få et merforbrug, da vi har valgt at bibeholde det antal ansatte vi har lige nu pga. af meget belastede elever. merforbruget vil være ca kr. De resterende midler vil blive brugt til psykologbistand og supervision af personalet. Det hænger sammen med ovenstående. Virksomhedens navn UngeCenter Bornholm Politikområde 02 Undervisning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Ingen bemærkninger. 8

9 Virksomhedens navn Skole Nord Politikområde 02 Undervisning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2009 meddelt en tillægsbevilling vedrørende lån af næste års budget på kr. Tillægsbevillingen indgår ikke i oversigten ovenfor. Generelt: Der kan være afvigelser mellem forventede refusioner i vores interne budget og så de faktisk modtagne refusioner, idet vi ikke altid kan vide, hvilket budgetår de refunderes i. Eksternt: Vi har fået penge tilbage fra barselsfonden. Desuden har reguleringen af støttemidler fra BCB været højere, end vi havde beregnet. Endelig har ordningen med refusioner for 5 kvartaler også påvirket skolens resultat i positiv retning. Internt: Vi har indført indkøbsstop, mv. i sidste kvartal af 2009 for at mindske det daværende forventede underskud. Denne meget stramme styring har haft større positiv indflydelse på resultatet, end vi i første omgang forventede. : er endnu ikke afsluttet. 9

10 Virksomhedens navn Hans Rømer Skolen Politikområde 02 Undervisning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2009 meddelt en tillægsbevilling vedrørende lån af næste års budget på kr. Tillægsbevillingen indgår ikke i oversigten ovenfor. Drift: Underskuddet skyldes investering i et pillefyr til kr. i 2007 samt tidligere års underskud. Eksklusiv tidligere års overført underskud viser regnskabet i 2009 et overskud på kr. Dette overskud er fremkommet ved en meget stram økonomistyring. : Der er afholdt udgifter til projekterne byggeprojekt på afdeling Aaker og Toiletbyggeri på afdeling Vestermarie. Projekt i Aaker er afsluttet i 2009, mens projekt på afdeling Vestermarie fortsætter i

11 Virksomhedens navn Skole Øst Politikområde 02 Undervisning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2009 meddelt en tillægsbevilling vedrørende lån af næste års budget på kr. Tillægsbevillingen indgår ikke i oversigten ovenfor. Med stram økonomistyring, samt positiv udvikling i udgiften til personaleforsikring og indtægt fra uddannelses-refusioner er gælden for Skole Øst afviklet. Virksomhedens navn Rønneskolen Politikområde 02 Undervisning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Der overføres kr fra 2009 til De resterende kr stammer delvis fra refusion vedr. liniefagsudd. for årene , som er bogført på regnskabsår Herudover er det ikke lykkedes at få ansat en afdelingsskoleleder på afd. Søndermark, hvilket betyder et mindreforbrug på lønudgifterne. 11

12 Virksomhedens navn Sekr. for politikområde 02 Undervisning Politikområde 02 Undervisning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Overførslen hidrører fortrinsvis fra en overførsel fra 2008 til 2009 på 5,7 mio. kr. samt mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til en modtageklasse mindre end forventet, afsatte midler til SFO-klub på Nordbornholm, færre 3. klasseelever i SFO og vippebørn i 2009 end forventet. Af overførslen fra 2009 afsættes 1,4 mio. kr. til KL-analyse, buffer til skoleområdet og IT-abonnement. I forhold til specialundervisningsområdet, som udlægges til skolerne fra 1. august 2010, er der reserveret 3,7 mio. kr. til forventet udsving i elevtal på Kildebakken og i særlige skoletilbud. Dertil reserveres 0,1 mio. kr. til uddannelse af flere medarbejdere ifm. LP-modellen. 12

13 Virksomhedens navn Løvstikken Politikområde 03 Børn og familier Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2009 meddelt en tillægsbevilling vedrørende lån af næste års budget på kr. Tillægsbevillingen indgår ikke i oversigten ovenfor. Det har ikke været muligt for Løvstikken at overholde budgettet, selv om vi har været meget omhyggelige med ikke at anvende penge ud over det absolut nødvendige. Vi har løst flere opgaver end vi har haft budget til og selv om der blev lavet en ordning så BCB siden august delvis har betalt for overskydende 1:1 børn, dækkede det ikke de faktiske udgifter. Løvstikken har fortsat en ung i dagtimerne (Løvstikken har ikke pædagogdækning i dagtimerne, så det har været en merudgift, fra maj til og med oktober anslået er: 26 uger a' kr i alt: kr.) Løvstikken har været ramt af langtidssygdom i medarbejdere der har været syge gennem flere måneder er blevet opsagt p.g.a. de driftsmæssige forhold, men det får først rigtig effekt fra et stykke ind i Vi er meget tilbageholdende med at bruge midler både til vikar og drift, der bliver kun sat personale på, såfremt der er behov for det i forhold til det aktuelle børnetal og tyngden af de enkelte børn, men medarbejderne er slidt med øget sygefravær til følge. 13

14 Virksomhedens navn Børnecenter Bornholm Politikområde 03 Børn og familier Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2009 meddelt en tillægsbevilling vedrørende lån af næste års budget på kr. Tillægsbevillingen indgår ikke i oversigten ovenfor. Det samlede regnskabsresultat udgør kr imod oprindelig budgetteret kr Når der medtages tillægsbevillinger og ses bort fra overført andel af underskud fra tidligere år på 2,0 mio. kr. - udgør det samlede merforbrug for regnskab 2009 isoleret set kr mio. kr. Det anførte genbevilgede beløb på -2,5 mio. kr. vedrører således dels restunderskud fra tidligere år på 2,0 mio. kr., som skal afdrages over årene og dels en andel af underskuddet i 2009 på 0,5 mio. kr., som det er besluttet, at Børnecenteret skal afdrage i Den resterende del af underskuddet indenfor Børnecenterets ramme er godkendt bortskrevet, jfr. kommunalbestyrelsens godkendelse i møde den 17. december Ved budgetopfølgningen i oktober 2009 forventede man et samlet underskud på 12,5 mio. kr. At den forventede stigning er blevet så meget større skyldes en markant udvikling i anbringelsesbehovet, som især har accelereret efter sommerferien uforudsete ikke budgetterede ekstra udgifter til hjemme-/syge undervisning større udgifter til integreret kørsel end forventet ekstraordinær opkrævning vedrørende betaling for ventedage for færdigbehandlede unge på Bispebjerg Hospital tab af en større ankesag i Ankestyrelsen ekstra betaling for pladser på Løvstikken i 2. halvår 2009 øget behov for døgnophold mor/barn som forebyggende foranstaltning. I forhold til forbruget i 2008, der udgjorde kr er der tale om en 14

15 stigning på 13,5 %. Denne stigning viser sig markant på områderne vedrørende specialundervisning og anbringelser af børn og unge uden for hjemmet. På undervisningsområdet udgør stigningen således 11,42 % i forhold til forrige år. Tilsvarende udgør stigningen på anbringelsesområdet 14,6 % (ex. I denne kalkulation indgår alle udgifter i relation til anbringelsen herunder også undervisningsudgifter for de anbringelser, der er etableret udenfor Bornholm. Nedenstående oversigt viser de samlede udgifter kontra korrigeret budget fordelt på hovedområder i 2009-regnskabet Forbrug Korrigeret budget mer- /mindreforbrug Udgifter relateret til anbringelser uden for hjemmet Specialundervisning /hospitalsundervisning Forebyggende foranstaltninger Socialpædagogiske fripladser Kontantydelser efter serviceloven (netto) Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialpædagogerne Sundhedsplejen Administrationen Indtægter vedrørende særrefusionsordningen Af specifikationen fremgår, at de samlede udgifter, som kan henføres til områderne vedrørende anbringelser og specialundervisning i alt andrager kr mio. kr. - eller ca. 55,5 % af virksomhedens samlede nettoforbrug. Det er et generelt landsproblem, at disse 2 udgiftsområder siden 2008 har sprængt de kommunale budgetter og Kommunernes Landsforening har i den forbindelse analyseret mulige årsager til denne vækst. Specielt vedrørende udgifter til anbringelser Udgifterne på dette området er overskredet med et samlet beløb på 13,7 mio. kr.. Heri indgår også undervisningsudgifter til anbringelsen, hvor undervisningen er opkrævet separat, men ikke merindtægter i form af større refusioner som følge af de dyrere foranstaltninger. Når denne merindtægt på 3,3 mio. kr. fratrækkes reduceres merforbruget på anbringelsesområdet til kr. 10,4 mio. kr. Tendensen på Bornholm er tilsvarende landsgennemsnittet. Det er ikke antallet af sager, der er stigende, men foranstaltningerne, der er blevet dyrere. Dette forhold kan iflg. Kommunernes Landsforening skyldes flere årsager, herunder at det kan være yderst vanskeligt for en kommune at vurdere sammenhængen mellem pris og kvalitet i anbringelsesstederne og at argumentere imod disse forhold. På Bornholm har der været tale om flere dyre anbringelser med baggrund i særlig grov ungdomskriminalitet, som man ikke har set tidligere. Det har derfor været nødvendigt at ændre en række anbringelser til en dyrere og 15

16 mere omfangsrig indsats bl.a. ved at gøre brug af opholdssteder udenfor Bornholm med intern skoleundervisning med supplerende dagbehandlingstilbud. Udover øgede udgifter til de individuelle foranstaltninger kan et beløb på ca. 1,3 mio. kr. af overskridelsen konkret henføres til ændret afregningspraksis af feriepenge ved Bornholms Familiepleje en merudgift, som dog kun har indflydelse på 2009-regnskabet. Antal anbringelser pr. 31. december i årene udgør følgende anbragte børn/unge anbragte børn/unge anbragte børn/unge anbragte børn/unge anbragte børn/unge anbragte børn/ung anbragte børn/ung Som det fremgår af denne opgørelse har antallet af anbringelser været stabilt siden og for 2009 er antallet på 149 anbringelser det samme antal som ved udgangen af Anbringelsesudgiften i den enkelte sag er derimod steget voldsomt siden Stigningerne for henholdsvis familieplejer og institutioner/opholdssteder har været på henholdsvis 15,35 % og 24,91 % fra 2007/2009, jfr. nedenfor. (Heri er ikke medtaget egne institutioner samt anbragte på kost-efterskoler og eget værelse). Gennemsnitsudgift pr. måned Stigning 07/09 Familieplejer ,35% institutioner/opholdssteder ,91% Det er fortsat ungegruppen, der dominerer i antallet af anbragte børn/unge. Med udgangen af december måned udgjort antallet af årige således alene 78, svarende til 52,4 % af samtlige anbringelser. Dette er dog et fald fra sidste år, hvor andelen tilsvarende var på 56,4 %. Udgiftsstigningen i de enkelte foranstaltninger har bevirket, at der for 2009 er hjemtaget en særrefusion (for særligt dyre foranstaltninger) fra staten på kr. 3.3 mio. kr. udover det forventede. I relation til BørneCenterets budget for 2010 arbejdes der nu med en omlægning af indsatsen på anbringelsesområdet, idet der fokuseres på at finde alternative løsninger for børnene i nærområdet, hvor barnet kan bevare kontakten til skole og kammerater - og hvor kommunen selv har mulighed for på nært hold at vurdere kvaliteten af indsatsen. Specielt vedrørende udgifter til specialundervisning m.v.: Herunder udviser regnskabsresultatet et merforbrug på 4.4 mio. kr. I beregningen heraf er medtaget ikke alene specialundervisningsområdet, men 16

17 også udgifter til hjemme-sygeundervisning, hospitalsundervisning, AKTkonsulent og udgifter til regionale tilbud samt andel af udgifter til særligt skoleprojekt med 50 % tilskud fra Undervisningsministeriet. På specialundervisningsområdet kan udgiftsudviklingen tilsvarende tendenserne for det øvrige land - henføres til en markant stigning i antallet af børn, der skal have specialundervisning. Her peger man fra Kommunernes Landsforening side på, at en mulig forklaring kan være den stigende diagnosticering af tidligere almindeligt forekommende problematikker. Der er ganske enkelt kommet flere diagnoser. Der er i første halvår af skoleåret 2009/2010 (perioden fra 1/8 til 31/ ) ydet enkeltintegreret specialundervisning til 225 elever (212 helårselever) i de kommunale skoler på Bornholm. Herudover er der udbetalt tilskud til 9 klassepuljer. Tilsvarende udgjorde antallet i samme periode forrige skoleår henholdsvis 209 (188 helårselever) samt 8 klassepuljer. Det skal bemærkes, at specialundervisningen fra og med skoleåret 2010/2011 ikke længere indgår i Børnecenterets budget, idet det er besluttet fremover at lade skolerne selv forvalte opgaven/økonomien på området. Specielt vedrørende forebyggelsesområdet (Serviceloven): Udgifterne til de forebyggende foranstaltninger udviser et merforbrug på kr. 3,9 mio. kr. Her kan merudgiften hovedsagelig tillægges: et øget behov for anbringelse af barn/mor som forebyggende foranstaltning efter servicelovens 52.4 (døgnophold for både barn og forældremyndighed). Merforbruget herunder udgør alene kr. 1,9 mio. kr. Ordningen er anvendt til 3 familier. øgede udgifter til aflastningsordninger på private opholdssteder en overskridelse i forhold til det budgetterede med1,9 mio. kr., idet der herunder er forbrugt 2,985 mio. kr. imod budgetteret 1,042 mio. kr. Ligesom indenfor specialundervisningsområdet - kan merudgiften herunder tillægges det øgede antal diagnosticeringer hvor flere børn end tidligere diagnosticeres med ADHD og autismespektrum diagnoser. De private opholdssteder løser overvejende opgaver, hvor aflastningen sker af behandlingsmæssige grunde. Som en del af det forebyggende arbejde indgår kommunens eget Familiecenter, som fysisk har til huse i en bygning på Almegårds Kaserne i Rønne. Familiecenteret yder hjælp/støtte og behandling til løsning af problemer i hverdagen med henblik på at undgå anbringelser uden for hjemmet og bevare familien i eget hjem. Familiecenteret regnskab 2009 udgør 7,651 mio. kr. imod budgetteret 7,212 mio. kr. Det samlede antal registrerede foranstaltninger efter servicelovens forebyggelsesparagraffer udgør pr. 31/ følgende antal: 17

18 Vedrørende områderne Praktisk/pædagogisk støtte i hjemmet ( ) 7 4 Familiebehandling eller behandling af barnet ( ) Døgnophold for familier og børn ( 52.4) 2 1 Aflastningsordninger ( ) Kontaktpersonordninger ( /76.3.3) Arbejdspraktikdusør ( ) 9 10 Støtteperson til forældremyndighed ved en anbringelse ( 54) 20 9 Foranstaltninger er opgjort ved udgangen af året. De anførte områder er ikke fyldestgørende, men opgørelsen indeholder de paragraffer/områder, hvor det umiddelbart kan lade sig gøre at tælle løbende sager. Specielt vedrørende kontantydelser efter serviceloven: Den voksende stigning i antallet af diagnosticeringer afleder flere sager ikke alene indenfor specialundervisningsområdet, men også sager, som henhører under servicelovens 41 og 42 der dækker over merudgifter af tabt arbejdsfortjeneste til familier med et barn i hjemmet med nedsat funktionsevne eller en kronisk lidelse. Inden for dette område udgør forbruget tilsammen 19,800 mio. kr. imod et budget på kr. 16,769 mio. kr. Da der er 50 % statsrefusion på området udgør nettomerforbruget i forhold til budgettet 1,471 mio. kr. (inkl. en berigtigelse fra forrige år) Oversigten nedenfor viser antallet af foranstaltninger, der relaterer til udbetalinger i regnskabssystemet - henholdsvis i 2008 og i 2009: Antal foranstaltninger Årlig gennemsnitsudgift/barn Merudgifter efter servicelovens Tabt arbejdsfortjeneste - servicelovens Antallet af 41-sager er steget med 8,4 %, men med stort set samme gennemsnitsudgift som forrige år. Derimod er antallet af sager med udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste faldet en anelse men med en stigning i udgifterne pr. sag. BørneCenter Bornholm har analyseret udviklingen i 2009 i tabt arbejdsfortjeneste og kan især konstatere en øget timeudmåling. Med udgangen af 2009 var der registreret 14 bevillinger med fuld kompensation på 37 timer/ugentlig. Den øgede timeudmåling bunder i, at personer, som i forvejen oppebærer denne godtgørelse, men som er blevet ledige, er henvist fra Jobcenter til Børnecentret, fordi de ikke står til rådighed i 37 timer/ugtl. Ultimo december måned 2009 har BørneCentret imidlertid modtaget vejledning fra Ankestyrelsen, der henviser til, at disse personer skal modtage hjælp efter kontanthjælpsreglerne og ikke gennem et øget frikøb efter serviceloven. På denne baggrund er sagerne fremadrettet oversendt til Jobcenteret. Merudgiften i 2009 er opgjort til 0,5 mio. kr. Korrigeres der for dette er der tale en stigning på ca. 3,6 % i forhold til sidste regnskabsår. 18

19 I forhold til 2008 er de samlede bruttoudgifter til områderne 41 og 42 steget med henholdsvis 9,51 og 5,51 % Administration og lønpuljer Udgifterne til løn og administration udgør kr. 20,362 mio. kr. I regnskabet for 2008 udgjorde den tilsvarende udgift 20,310 mio. kr. Der er dog stadig tale om en overskridelse af budgettet med i alt kr. 0,662 mio. kr. Området har været underlagt administrationsprojektet med personalemæssige nedskæringer til følge. Administrationsprojektet har medført en reduktion fra 40,94 normerede stillinger til 35,94. Der blev godkendt 5 særlige fratrædelsesordninger. Samtlige af disse godkendte fratrædelsesordninger er nu effektueret. Merudgiften skyldes primært overskridelser til tjenestekørsel en overskridelse ca. 0,2 mio. kr. meromkostninger til vikardækning ved langtidssygdom og uddannelse - ca. 0,4 mio. kr. Projekter Indenfor Børnecenterets områder er der i 2009 arbejdet med følgende projekter: Projekt Netværksdannelse med tilskud fra Socialministeriets psykiatripulje - psykiatriaftalen Projektets formål er at støtte forældre til børn med psykiatriske diagnoser til at danne selvbærende netværk og skabe fællesskaber/brugerstyrede aktiviteter. Tilskud er bevilget med 0,806 mio. kr. for perioden 2007/2011. Projektet er etableret i Familiecenterregi. Ikke forbrugte puljemidler ved udgangen af projektperioden 2008/2009 er overført til nyt regnskabsår, idet projektet først afsluttet i 2011 (kr ,84). Projekt psykiatriprojekt Bornholm med tilskud fra Socialministeriet psykiatripulje psykiatriaftalen til psykologbehandling i kommunerne og ungdomsuddannelserne. Projektets formål er at give et bedre tilbud til børn og unge på Bornholm ved at kunne tilbyde en hurtigere udredning og behandling af personer med psykiske lidelser, samt en bedre opfølgning på behandlingen og udredning i det psykiatriske system. Der er givet tilskud over en 4-årig tilskudsperiode fra 2007/2011 med tilsammen kr kr. Ikke forbrugte puljemidler ved afslutningen af projektperioden 2007/2009 er overført til næste projektperiode i 2010 (kr ) Projekt Et godt skoleliv med tilskud fra Undervisningsministeriets satspuljemidler mindre specialundervisning, styrket faglighed og øget rummelighed". Kommunen er tildelt et tilskud på 0,5 mio. kr. over projektperioden fra 1/ til 31/ , hvor Børnecenteret er 19

20 medfinansierende med 50 % af udgifterne. Samlet har der i 2008 og 2009 været udgifter i projektet, som har udløst et tilskud på kr mio. kr., hvorfor resttilskuddet til hele 2010 udgør kr Der foreligger internt regnskab over projektet, idet bemærkes, at en del af udgifterne er placeret eksternt i skoleregi og derfor ikke kan aflæses isoleret set i Børnecenterets regnskab. Projekt Klar til barn med tilskud fra Socialministeriets pulje til forberedende forældrekurser. Der er til dette projekt givet bevillinger på henholdsvis kr og kr forudsat at kommunen selv finansierer tilsvarende beløb i projektet. Projektet, der blev godkendt i 2007 kom sent i gang ligesom projektet stod standby i flere måneder i 2008 på grund af strejken i foråret. Projektperioden blev derfor forlænget tilsvarende. Der er foretaget afsluttende regnskab for begge delperioder i Uforbrugte tilskudsmidler er overført til 2010, hvor det er godkendt at en del af dette beløb anvendes til uddannelse af flere sundhedsplejersker i klar til barn undervisning. Det resterende beløb ca. 0,150 mio. kr. vil som udgangspunkt skulle tilbagetales, men der vil blive ansøgt om anvendelse af beløbet til medfinansiering af kurserne i endnu en periode. Projekt Værner med tilskud fra Indenrigs- og socialministeriets pulje efterværn for tidligere anbragte unge. Der er til dette projekt givet en samlet bevilling på kr. 4,260 mio. kr. fordelt over perioden 2009/2012. Projektet kom sent i gang og derfor henstår ved udgangen af 2009 et uforbrugt puljebeløb på kr. 0,586 mio. kr., som er overført til næste projektperiode i Projektet er etableret i tilknytning til Hybelordningen og har til formål at bidrage til, at de enkelte unge i projektperioden kommer på rette kurs herunder påbegynder og fuldfører en ungdomsuddannelse og opnår en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet samt socialiseres - både i forhold til at indgå relationer og i forhold til samfundets normer. Projektet Nye forældre - det gode samarbejde med tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets pulje til kvalificering af indsatsen for familier med børn med handicap (KIFA-puljen). I 2009 er tilskuddet på kr og i 2010 på kr Den første projektperiode løber fra 1/ til 31/ og regnskabsafslutning for 1. delperiode finder derfor først sted i Projektet er målrettet forældre med nydiagnosticerede børn med psykiatriske diagnoser herunder ADHD og autismespektrum diagnoser samt til forældre med nydiagnosticerede børn med indgribende fysiske handicaps. Der er ca. 35 familier årligt i disse to målgrupper. 20

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Styring af det specialiserede udsatte område

Styring af det specialiserede udsatte område Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Dato 6. juli 2015 Afdækning af økonomi til overgang fra barn til voksenområdet I forbindelse med direktionens arbejde med budgetforslag

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere