Der er ikke i 2009 anvendt midler fra pulje til afledt energibesparelse v/investering og adfærdsændring. Bevilling overføres til 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er ikke i 2009 anvendt midler fra pulje til afledt energibesparelse v/investering og adfærdsændring. Bevilling overføres til 2010."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 00 Økonomi 1 01 Dagpasning 1 02 Undervisning 5 03 Børn og familier Sociale ydelser Ældre Psykiatri og handicappede Beskæftigelse og aktivering Teknik og Miljø Forsyning og drift Erhverv og samfund Organisation, personale og politikere Informationsteknologi Fællesadministration Fritid og kultur Biblioteker Sundhed Forebyggelse og behandling 47 1

2 Virksomhedens navn Sekr. for politikområde 00 Økonomi Politikområde 00 Økonomi Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Der er ikke i 2009 anvendt midler fra pulje til afledt energibesparelse v/investering og adfærdsændring. Bevilling overføres til Virksomhedens navn Mælkebøtten Politikområde 01 Dagpasning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Opsparet overskud til energibesparende foranstaltninger : 1. Energibesparende belysning i gulstensbygning 2. Renovering af solfanger og pillefyr 3. Bygning af bålhus. 2

3 Virksomhedens navn Børnenes Dagpleje og Pladsformidling Politikområde 01 Dagpasning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Fra 2008 blev der overført et underskud på kr Dette underskud er i 2009 reduceret til kr Underskuddet er opstået i forbindelse med vores projekt, grundet ikke forudsete merudgifter. Virksomhedens navn Dagtilbud Nord Politikområde 01 Dagpasning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Der er ingen større afvigelser i regnskab og budget. Det genbevilgede overskud er resultatet af den økonomiske sammenlægning af 6 afdelinger ved strukturændringen af dagtilbudsområdet. 3

4 Virksomhedens navn Dagtilbud Midt Politikområde 01 Dagpasning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2009 meddelt en tillægsbevilling vedrørende lån af næste års budget på kr. Tillægsbevillingen indgår ikke i oversigten ovenfor. Der udvises stort set balance i budget Men da der blev overført et positivt beløb på fra 2008 til 2009, har der reelt været tale om et overforbrug. Det skyldes primært den negative demografiske udvikling i distriktet og den tilhørende nedjustering af budgettet. Da der er en vis tidsforskydning i at effektuere personalereduktioner i forhold til dette, udviser regnskabet konsekvenserne. Virksomhedens navn Dagtilbud Øst Politikområde 01 Dagpasning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Ingen bemærkninger. 4

5 Virksomhedens navn Dagtilbud Vest Politikområde 01 Dagpasning Forbrug r Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2009 meddelt en tillægsbevilling vedrørende lån af næste års budget på kr. Tillægsbevillingen indgår ikke i oversigten ovenfor. Virksomheden tildeles budget efter taxametermodel, således at pengene følger barnet. Underskuddet i 2009 er et resultat af vanskeligheder med at tilpasse driften af institutionerne til svingende børnetal. I første kvartal af 2009 faldt børnetallet betydeligt mere end forventet og budgetteret efter. Besparelsesplan er udarbejdet og under implementering. 5

6 Virksomhedens navn Sekr. for politikområde 01 Dagpasning Politikområde 01 Dagpasning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Overførslen hidrører fra en overførsel fra 2008 til 2009 på 0,9 mio. kr. samt mindreforbrug på pengene følger barnet som følge af færre indskrevne børn end forventet i øens dagtilbud. Af overførslen fra 2009 er anvist 0,5 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter (netto) i forbindelse med etablering af vuggestuegrupper i de 4 dagtilbudsdistrikter. (KB 22. april 2010). Virksomhedens navn Bornholms Ungdomsskole/Dybdalskolen Politikområde 02 Undervisning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Ved B-opfølgningen pr. 31.oktober 2009 blev der ikke taget højde for, at i forbindelse med skirejse til Østrig var rejsekonceptet således, at elevindbetalinger faldt i 2009; men alle udgifter afholdes i Ved sæsonopstart i september 2009 kunne vi forvente økonomiske problemer i 6

7 forhold til det aktivitetsniveau, der var ønsker om og behov for at iværksætte. Stor tilbageholdende med nyindkøb, igangsættelse af ekstraordinære elevaktiviteter mm. har været medvirkende til de opsparede midler. Alle ungdomsskoleafdelinger skal i foråret 2010 afholde PR-dag, hvor kommende elever (fra 6.klasserne) inviteres i ungdomsskole en hel lørdag, hvor de bliver undervist i 2 fag efter eget ønske, deltager i klublivet samt fest om aftenen. Disse dage er meget omkostningsfulde - især på lønkontoen. Der bliver rigeligt brug for overførslen. Virksomhedens navn Kildebakken Politikområde 02 Undervisning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Vi forsøger på Kildebakken at spare sammen til renovering af en meget stor vinduesfacade. Det vil koste ca 3,2mill at udskifte facaden, vi håber at det overførte beløb, sammen med eventuelle midler fra kvalitetsfonden, vil gøre det muligt at starte projektet i dette år. 7

8 Virksomhedens navn Bornholms Heldagsskole/SFO Politikområde 02 Undervisning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Bornholms Heldagsskole vil få et merforbrug, da vi har valgt at bibeholde det antal ansatte vi har lige nu pga. af meget belastede elever. merforbruget vil være ca kr. De resterende midler vil blive brugt til psykologbistand og supervision af personalet. Det hænger sammen med ovenstående. Virksomhedens navn UngeCenter Bornholm Politikområde 02 Undervisning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Ingen bemærkninger. 8

9 Virksomhedens navn Skole Nord Politikområde 02 Undervisning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2009 meddelt en tillægsbevilling vedrørende lån af næste års budget på kr. Tillægsbevillingen indgår ikke i oversigten ovenfor. Generelt: Der kan være afvigelser mellem forventede refusioner i vores interne budget og så de faktisk modtagne refusioner, idet vi ikke altid kan vide, hvilket budgetår de refunderes i. Eksternt: Vi har fået penge tilbage fra barselsfonden. Desuden har reguleringen af støttemidler fra BCB været højere, end vi havde beregnet. Endelig har ordningen med refusioner for 5 kvartaler også påvirket skolens resultat i positiv retning. Internt: Vi har indført indkøbsstop, mv. i sidste kvartal af 2009 for at mindske det daværende forventede underskud. Denne meget stramme styring har haft større positiv indflydelse på resultatet, end vi i første omgang forventede. : er endnu ikke afsluttet. 9

10 Virksomhedens navn Hans Rømer Skolen Politikområde 02 Undervisning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2009 meddelt en tillægsbevilling vedrørende lån af næste års budget på kr. Tillægsbevillingen indgår ikke i oversigten ovenfor. Drift: Underskuddet skyldes investering i et pillefyr til kr. i 2007 samt tidligere års underskud. Eksklusiv tidligere års overført underskud viser regnskabet i 2009 et overskud på kr. Dette overskud er fremkommet ved en meget stram økonomistyring. : Der er afholdt udgifter til projekterne byggeprojekt på afdeling Aaker og Toiletbyggeri på afdeling Vestermarie. Projekt i Aaker er afsluttet i 2009, mens projekt på afdeling Vestermarie fortsætter i

11 Virksomhedens navn Skole Øst Politikområde 02 Undervisning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2009 meddelt en tillægsbevilling vedrørende lån af næste års budget på kr. Tillægsbevillingen indgår ikke i oversigten ovenfor. Med stram økonomistyring, samt positiv udvikling i udgiften til personaleforsikring og indtægt fra uddannelses-refusioner er gælden for Skole Øst afviklet. Virksomhedens navn Rønneskolen Politikområde 02 Undervisning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Der overføres kr fra 2009 til De resterende kr stammer delvis fra refusion vedr. liniefagsudd. for årene , som er bogført på regnskabsår Herudover er det ikke lykkedes at få ansat en afdelingsskoleleder på afd. Søndermark, hvilket betyder et mindreforbrug på lønudgifterne. 11

12 Virksomhedens navn Sekr. for politikområde 02 Undervisning Politikområde 02 Undervisning Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Overførslen hidrører fortrinsvis fra en overførsel fra 2008 til 2009 på 5,7 mio. kr. samt mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til en modtageklasse mindre end forventet, afsatte midler til SFO-klub på Nordbornholm, færre 3. klasseelever i SFO og vippebørn i 2009 end forventet. Af overførslen fra 2009 afsættes 1,4 mio. kr. til KL-analyse, buffer til skoleområdet og IT-abonnement. I forhold til specialundervisningsområdet, som udlægges til skolerne fra 1. august 2010, er der reserveret 3,7 mio. kr. til forventet udsving i elevtal på Kildebakken og i særlige skoletilbud. Dertil reserveres 0,1 mio. kr. til uddannelse af flere medarbejdere ifm. LP-modellen. 12

13 Virksomhedens navn Løvstikken Politikområde 03 Børn og familier Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2009 meddelt en tillægsbevilling vedrørende lån af næste års budget på kr. Tillægsbevillingen indgår ikke i oversigten ovenfor. Det har ikke været muligt for Løvstikken at overholde budgettet, selv om vi har været meget omhyggelige med ikke at anvende penge ud over det absolut nødvendige. Vi har løst flere opgaver end vi har haft budget til og selv om der blev lavet en ordning så BCB siden august delvis har betalt for overskydende 1:1 børn, dækkede det ikke de faktiske udgifter. Løvstikken har fortsat en ung i dagtimerne (Løvstikken har ikke pædagogdækning i dagtimerne, så det har været en merudgift, fra maj til og med oktober anslået er: 26 uger a' kr i alt: kr.) Løvstikken har været ramt af langtidssygdom i medarbejdere der har været syge gennem flere måneder er blevet opsagt p.g.a. de driftsmæssige forhold, men det får først rigtig effekt fra et stykke ind i Vi er meget tilbageholdende med at bruge midler både til vikar og drift, der bliver kun sat personale på, såfremt der er behov for det i forhold til det aktuelle børnetal og tyngden af de enkelte børn, men medarbejderne er slidt med øget sygefravær til følge. 13

14 Virksomhedens navn Børnecenter Bornholm Politikområde 03 Børn og familier Forbrug Oprindeligt budget Overført fra Tillægsbevillinger Korrigeret budget Rest korrigeret budget Genbevilget i Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2009 meddelt en tillægsbevilling vedrørende lån af næste års budget på kr. Tillægsbevillingen indgår ikke i oversigten ovenfor. Det samlede regnskabsresultat udgør kr imod oprindelig budgetteret kr Når der medtages tillægsbevillinger og ses bort fra overført andel af underskud fra tidligere år på 2,0 mio. kr. - udgør det samlede merforbrug for regnskab 2009 isoleret set kr mio. kr. Det anførte genbevilgede beløb på -2,5 mio. kr. vedrører således dels restunderskud fra tidligere år på 2,0 mio. kr., som skal afdrages over årene og dels en andel af underskuddet i 2009 på 0,5 mio. kr., som det er besluttet, at Børnecenteret skal afdrage i Den resterende del af underskuddet indenfor Børnecenterets ramme er godkendt bortskrevet, jfr. kommunalbestyrelsens godkendelse i møde den 17. december Ved budgetopfølgningen i oktober 2009 forventede man et samlet underskud på 12,5 mio. kr. At den forventede stigning er blevet så meget større skyldes en markant udvikling i anbringelsesbehovet, som især har accelereret efter sommerferien uforudsete ikke budgetterede ekstra udgifter til hjemme-/syge undervisning større udgifter til integreret kørsel end forventet ekstraordinær opkrævning vedrørende betaling for ventedage for færdigbehandlede unge på Bispebjerg Hospital tab af en større ankesag i Ankestyrelsen ekstra betaling for pladser på Løvstikken i 2. halvår 2009 øget behov for døgnophold mor/barn som forebyggende foranstaltning. I forhold til forbruget i 2008, der udgjorde kr er der tale om en 14

15 stigning på 13,5 %. Denne stigning viser sig markant på områderne vedrørende specialundervisning og anbringelser af børn og unge uden for hjemmet. På undervisningsområdet udgør stigningen således 11,42 % i forhold til forrige år. Tilsvarende udgør stigningen på anbringelsesområdet 14,6 % (ex. I denne kalkulation indgår alle udgifter i relation til anbringelsen herunder også undervisningsudgifter for de anbringelser, der er etableret udenfor Bornholm. Nedenstående oversigt viser de samlede udgifter kontra korrigeret budget fordelt på hovedområder i 2009-regnskabet Forbrug Korrigeret budget mer- /mindreforbrug Udgifter relateret til anbringelser uden for hjemmet Specialundervisning /hospitalsundervisning Forebyggende foranstaltninger Socialpædagogiske fripladser Kontantydelser efter serviceloven (netto) Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialpædagogerne Sundhedsplejen Administrationen Indtægter vedrørende særrefusionsordningen Af specifikationen fremgår, at de samlede udgifter, som kan henføres til områderne vedrørende anbringelser og specialundervisning i alt andrager kr mio. kr. - eller ca. 55,5 % af virksomhedens samlede nettoforbrug. Det er et generelt landsproblem, at disse 2 udgiftsområder siden 2008 har sprængt de kommunale budgetter og Kommunernes Landsforening har i den forbindelse analyseret mulige årsager til denne vækst. Specielt vedrørende udgifter til anbringelser Udgifterne på dette området er overskredet med et samlet beløb på 13,7 mio. kr.. Heri indgår også undervisningsudgifter til anbringelsen, hvor undervisningen er opkrævet separat, men ikke merindtægter i form af større refusioner som følge af de dyrere foranstaltninger. Når denne merindtægt på 3,3 mio. kr. fratrækkes reduceres merforbruget på anbringelsesområdet til kr. 10,4 mio. kr. Tendensen på Bornholm er tilsvarende landsgennemsnittet. Det er ikke antallet af sager, der er stigende, men foranstaltningerne, der er blevet dyrere. Dette forhold kan iflg. Kommunernes Landsforening skyldes flere årsager, herunder at det kan være yderst vanskeligt for en kommune at vurdere sammenhængen mellem pris og kvalitet i anbringelsesstederne og at argumentere imod disse forhold. På Bornholm har der været tale om flere dyre anbringelser med baggrund i særlig grov ungdomskriminalitet, som man ikke har set tidligere. Det har derfor været nødvendigt at ændre en række anbringelser til en dyrere og 15

16 mere omfangsrig indsats bl.a. ved at gøre brug af opholdssteder udenfor Bornholm med intern skoleundervisning med supplerende dagbehandlingstilbud. Udover øgede udgifter til de individuelle foranstaltninger kan et beløb på ca. 1,3 mio. kr. af overskridelsen konkret henføres til ændret afregningspraksis af feriepenge ved Bornholms Familiepleje en merudgift, som dog kun har indflydelse på 2009-regnskabet. Antal anbringelser pr. 31. december i årene udgør følgende anbragte børn/unge anbragte børn/unge anbragte børn/unge anbragte børn/unge anbragte børn/unge anbragte børn/ung anbragte børn/ung Som det fremgår af denne opgørelse har antallet af anbringelser været stabilt siden og for 2009 er antallet på 149 anbringelser det samme antal som ved udgangen af Anbringelsesudgiften i den enkelte sag er derimod steget voldsomt siden Stigningerne for henholdsvis familieplejer og institutioner/opholdssteder har været på henholdsvis 15,35 % og 24,91 % fra 2007/2009, jfr. nedenfor. (Heri er ikke medtaget egne institutioner samt anbragte på kost-efterskoler og eget værelse). Gennemsnitsudgift pr. måned Stigning 07/09 Familieplejer ,35% institutioner/opholdssteder ,91% Det er fortsat ungegruppen, der dominerer i antallet af anbragte børn/unge. Med udgangen af december måned udgjort antallet af årige således alene 78, svarende til 52,4 % af samtlige anbringelser. Dette er dog et fald fra sidste år, hvor andelen tilsvarende var på 56,4 %. Udgiftsstigningen i de enkelte foranstaltninger har bevirket, at der for 2009 er hjemtaget en særrefusion (for særligt dyre foranstaltninger) fra staten på kr. 3.3 mio. kr. udover det forventede. I relation til BørneCenterets budget for 2010 arbejdes der nu med en omlægning af indsatsen på anbringelsesområdet, idet der fokuseres på at finde alternative løsninger for børnene i nærområdet, hvor barnet kan bevare kontakten til skole og kammerater - og hvor kommunen selv har mulighed for på nært hold at vurdere kvaliteten af indsatsen. Specielt vedrørende udgifter til specialundervisning m.v.: Herunder udviser regnskabsresultatet et merforbrug på 4.4 mio. kr. I beregningen heraf er medtaget ikke alene specialundervisningsområdet, men 16

17 også udgifter til hjemme-sygeundervisning, hospitalsundervisning, AKTkonsulent og udgifter til regionale tilbud samt andel af udgifter til særligt skoleprojekt med 50 % tilskud fra Undervisningsministeriet. På specialundervisningsområdet kan udgiftsudviklingen tilsvarende tendenserne for det øvrige land - henføres til en markant stigning i antallet af børn, der skal have specialundervisning. Her peger man fra Kommunernes Landsforening side på, at en mulig forklaring kan være den stigende diagnosticering af tidligere almindeligt forekommende problematikker. Der er ganske enkelt kommet flere diagnoser. Der er i første halvår af skoleåret 2009/2010 (perioden fra 1/8 til 31/ ) ydet enkeltintegreret specialundervisning til 225 elever (212 helårselever) i de kommunale skoler på Bornholm. Herudover er der udbetalt tilskud til 9 klassepuljer. Tilsvarende udgjorde antallet i samme periode forrige skoleår henholdsvis 209 (188 helårselever) samt 8 klassepuljer. Det skal bemærkes, at specialundervisningen fra og med skoleåret 2010/2011 ikke længere indgår i Børnecenterets budget, idet det er besluttet fremover at lade skolerne selv forvalte opgaven/økonomien på området. Specielt vedrørende forebyggelsesområdet (Serviceloven): Udgifterne til de forebyggende foranstaltninger udviser et merforbrug på kr. 3,9 mio. kr. Her kan merudgiften hovedsagelig tillægges: et øget behov for anbringelse af barn/mor som forebyggende foranstaltning efter servicelovens 52.4 (døgnophold for både barn og forældremyndighed). Merforbruget herunder udgør alene kr. 1,9 mio. kr. Ordningen er anvendt til 3 familier. øgede udgifter til aflastningsordninger på private opholdssteder en overskridelse i forhold til det budgetterede med1,9 mio. kr., idet der herunder er forbrugt 2,985 mio. kr. imod budgetteret 1,042 mio. kr. Ligesom indenfor specialundervisningsområdet - kan merudgiften herunder tillægges det øgede antal diagnosticeringer hvor flere børn end tidligere diagnosticeres med ADHD og autismespektrum diagnoser. De private opholdssteder løser overvejende opgaver, hvor aflastningen sker af behandlingsmæssige grunde. Som en del af det forebyggende arbejde indgår kommunens eget Familiecenter, som fysisk har til huse i en bygning på Almegårds Kaserne i Rønne. Familiecenteret yder hjælp/støtte og behandling til løsning af problemer i hverdagen med henblik på at undgå anbringelser uden for hjemmet og bevare familien i eget hjem. Familiecenteret regnskab 2009 udgør 7,651 mio. kr. imod budgetteret 7,212 mio. kr. Det samlede antal registrerede foranstaltninger efter servicelovens forebyggelsesparagraffer udgør pr. 31/ følgende antal: 17

18 Vedrørende områderne Praktisk/pædagogisk støtte i hjemmet ( ) 7 4 Familiebehandling eller behandling af barnet ( ) Døgnophold for familier og børn ( 52.4) 2 1 Aflastningsordninger ( ) Kontaktpersonordninger ( /76.3.3) Arbejdspraktikdusør ( ) 9 10 Støtteperson til forældremyndighed ved en anbringelse ( 54) 20 9 Foranstaltninger er opgjort ved udgangen af året. De anførte områder er ikke fyldestgørende, men opgørelsen indeholder de paragraffer/områder, hvor det umiddelbart kan lade sig gøre at tælle løbende sager. Specielt vedrørende kontantydelser efter serviceloven: Den voksende stigning i antallet af diagnosticeringer afleder flere sager ikke alene indenfor specialundervisningsområdet, men også sager, som henhører under servicelovens 41 og 42 der dækker over merudgifter af tabt arbejdsfortjeneste til familier med et barn i hjemmet med nedsat funktionsevne eller en kronisk lidelse. Inden for dette område udgør forbruget tilsammen 19,800 mio. kr. imod et budget på kr. 16,769 mio. kr. Da der er 50 % statsrefusion på området udgør nettomerforbruget i forhold til budgettet 1,471 mio. kr. (inkl. en berigtigelse fra forrige år) Oversigten nedenfor viser antallet af foranstaltninger, der relaterer til udbetalinger i regnskabssystemet - henholdsvis i 2008 og i 2009: Antal foranstaltninger Årlig gennemsnitsudgift/barn Merudgifter efter servicelovens Tabt arbejdsfortjeneste - servicelovens Antallet af 41-sager er steget med 8,4 %, men med stort set samme gennemsnitsudgift som forrige år. Derimod er antallet af sager med udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste faldet en anelse men med en stigning i udgifterne pr. sag. BørneCenter Bornholm har analyseret udviklingen i 2009 i tabt arbejdsfortjeneste og kan især konstatere en øget timeudmåling. Med udgangen af 2009 var der registreret 14 bevillinger med fuld kompensation på 37 timer/ugentlig. Den øgede timeudmåling bunder i, at personer, som i forvejen oppebærer denne godtgørelse, men som er blevet ledige, er henvist fra Jobcenter til Børnecentret, fordi de ikke står til rådighed i 37 timer/ugtl. Ultimo december måned 2009 har BørneCentret imidlertid modtaget vejledning fra Ankestyrelsen, der henviser til, at disse personer skal modtage hjælp efter kontanthjælpsreglerne og ikke gennem et øget frikøb efter serviceloven. På denne baggrund er sagerne fremadrettet oversendt til Jobcenteret. Merudgiften i 2009 er opgjort til 0,5 mio. kr. Korrigeres der for dette er der tale en stigning på ca. 3,6 % i forhold til sidste regnskabsår. 18

19 I forhold til 2008 er de samlede bruttoudgifter til områderne 41 og 42 steget med henholdsvis 9,51 og 5,51 % Administration og lønpuljer Udgifterne til løn og administration udgør kr. 20,362 mio. kr. I regnskabet for 2008 udgjorde den tilsvarende udgift 20,310 mio. kr. Der er dog stadig tale om en overskridelse af budgettet med i alt kr. 0,662 mio. kr. Området har været underlagt administrationsprojektet med personalemæssige nedskæringer til følge. Administrationsprojektet har medført en reduktion fra 40,94 normerede stillinger til 35,94. Der blev godkendt 5 særlige fratrædelsesordninger. Samtlige af disse godkendte fratrædelsesordninger er nu effektueret. Merudgiften skyldes primært overskridelser til tjenestekørsel en overskridelse ca. 0,2 mio. kr. meromkostninger til vikardækning ved langtidssygdom og uddannelse - ca. 0,4 mio. kr. Projekter Indenfor Børnecenterets områder er der i 2009 arbejdet med følgende projekter: Projekt Netværksdannelse med tilskud fra Socialministeriets psykiatripulje - psykiatriaftalen Projektets formål er at støtte forældre til børn med psykiatriske diagnoser til at danne selvbærende netværk og skabe fællesskaber/brugerstyrede aktiviteter. Tilskud er bevilget med 0,806 mio. kr. for perioden 2007/2011. Projektet er etableret i Familiecenterregi. Ikke forbrugte puljemidler ved udgangen af projektperioden 2008/2009 er overført til nyt regnskabsår, idet projektet først afsluttet i 2011 (kr ,84). Projekt psykiatriprojekt Bornholm med tilskud fra Socialministeriet psykiatripulje psykiatriaftalen til psykologbehandling i kommunerne og ungdomsuddannelserne. Projektets formål er at give et bedre tilbud til børn og unge på Bornholm ved at kunne tilbyde en hurtigere udredning og behandling af personer med psykiske lidelser, samt en bedre opfølgning på behandlingen og udredning i det psykiatriske system. Der er givet tilskud over en 4-årig tilskudsperiode fra 2007/2011 med tilsammen kr kr. Ikke forbrugte puljemidler ved afslutningen af projektperioden 2007/2009 er overført til næste projektperiode i 2010 (kr ) Projekt Et godt skoleliv med tilskud fra Undervisningsministeriets satspuljemidler mindre specialundervisning, styrket faglighed og øget rummelighed". Kommunen er tildelt et tilskud på 0,5 mio. kr. over projektperioden fra 1/ til 31/ , hvor Børnecenteret er 19

20 medfinansierende med 50 % af udgifterne. Samlet har der i 2008 og 2009 været udgifter i projektet, som har udløst et tilskud på kr mio. kr., hvorfor resttilskuddet til hele 2010 udgør kr Der foreligger internt regnskab over projektet, idet bemærkes, at en del af udgifterne er placeret eksternt i skoleregi og derfor ikke kan aflæses isoleret set i Børnecenterets regnskab. Projekt Klar til barn med tilskud fra Socialministeriets pulje til forberedende forældrekurser. Der er til dette projekt givet bevillinger på henholdsvis kr og kr forudsat at kommunen selv finansierer tilsvarende beløb i projektet. Projektet, der blev godkendt i 2007 kom sent i gang ligesom projektet stod standby i flere måneder i 2008 på grund af strejken i foråret. Projektperioden blev derfor forlænget tilsvarende. Der er foretaget afsluttende regnskab for begge delperioder i Uforbrugte tilskudsmidler er overført til 2010, hvor det er godkendt at en del af dette beløb anvendes til uddannelse af flere sundhedsplejersker i klar til barn undervisning. Det resterende beløb ca. 0,150 mio. kr. vil som udgangspunkt skulle tilbagetales, men der vil blive ansøgt om anvendelse af beløbet til medfinansiering af kurserne i endnu en periode. Projekt Værner med tilskud fra Indenrigs- og socialministeriets pulje efterværn for tidligere anbragte unge. Der er til dette projekt givet en samlet bevilling på kr. 4,260 mio. kr. fordelt over perioden 2009/2012. Projektet kom sent i gang og derfor henstår ved udgangen af 2009 et uforbrugt puljebeløb på kr. 0,586 mio. kr., som er overført til næste projektperiode i Projektet er etableret i tilknytning til Hybelordningen og har til formål at bidrage til, at de enkelte unge i projektperioden kommer på rette kurs herunder påbegynder og fuldfører en ungdomsuddannelse og opnår en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet samt socialiseres - både i forhold til at indgå relationer og i forhold til samfundets normer. Projektet Nye forældre - det gode samarbejde med tilskud fra Indenrigs- og Socialministeriets pulje til kvalificering af indsatsen for familier med børn med handicap (KIFA-puljen). I 2009 er tilskuddet på kr og i 2010 på kr Den første projektperiode løber fra 1/ til 31/ og regnskabsafslutning for 1. delperiode finder derfor først sted i Projektet er målrettet forældre med nydiagnosticerede børn med psykiatriske diagnoser herunder ADHD og autismespektrum diagnoser samt til forældre med nydiagnosticerede børn med indgribende fysiske handicaps. Der er ca. 35 familier årligt i disse to målgrupper. 20

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2010

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2010 Budgetopfølgning pr. 31. maj Overførsel fra 2009 Forventet over/underskud i Forventet mer/mindreforbrug i Virksomhedens forklaring til forventet over/underskud i Budgetopfølgn 28/2: Forventet forbrug i

Læs mere

Bilag til organisationsbeskrivelse

Bilag til organisationsbeskrivelse Bilag til organisationsbeskrivelse DOKUMENTNAVN Organisationsdiagrammer LEDELSES- OG STYRINGSGRUNDLAG NR. 2.3 ANSVARLIG ØA, Strategi Analyse AUTORISERET (DAG/MÅNED/ÅR) 2. marts 2012 Bilag 1, BRK s politisk-administrative

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Regnskabsbemærkninger 2013

Regnskabsbemærkninger 2013 Indholdsfortegnelse 00 Økonomi 01 Dagpasning 02 Undervisning 03 Børn og familier 04 Sociale ydelser 05 Ældre 06 Psykiatri og handicappede 07 Beskæftigelse og aktivering 08 Forsørgelsesydelser 09 Teknik

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0 Udvalget for Børn og Familie Afvigelse 1. kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Virksomhed Årets resultat 2015

Virksomhed Årets resultat 2015 Virksomhed Årets resultat 2015 Forbrug Pct. Korrigeret Budget Bruttobudget (Takstfinan.) HALSNÆS KOMMUNE 804.143.771 803.102.163 Økonomiudvalget 217.751.109 224.743.668 Administrationen 209.525.026 213.401.864

Læs mere

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB 1 Bilag til ØPU 12.5.211: 1. budgetopfølgning 211, ØPU's områder, forsikringsbesparelse samt overblik alle sektorer, opdelt i serviceudgifter vs. Ikke-serviceudgifter Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Overblik 2010-2014. De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger. Slottet:

Overblik 2010-2014. De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger. Slottet: De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger Overblik 2010-2014 Slottet: I 2010 og 2011 er der begge år et overskud på henholdsvis 97.875 kr.(2010) og 11.324 kr.(2011). Driften følger i hovedtræk det

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere