Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense"

Transkript

1 Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med ekstern net opkobling. 3 Medlemskreds Som medlemmer kan optages kollegier og ungdomsboligbebyggelser i Odense. Bestyrelsen træffer beslutning om godkendelse af nye medlemsorganisationer. Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde dispensere fra den ordinære medlemskreds, som beskrevet i første punktum. Bestyrelsens beslutning om optag af nye medlemsorganisationer skal godkendes på førstkommende repræsentantskabsmøde. Stk. 2: Medlemmerne kan melde sig ud pr. 31. juli med tre måneders varsel. En enig bestyrelse kan dispensere herfra. 4 Økonomi og kontingent Medlemmernes kontingent fastsættes ved det ordinære repræsentantskabsmøde efter en fordelingsnøgle svarende til det enkelte medlems andel af det samlede antal tilsluttede lejemål. Bestyrelsen fastsætter årligt fordelingsnøglen for medlemsorganisationer, der ikke er kollegier eller ungdomsboligbebyggelser. Kontingentændringen træder i kraft ved regnskabsårets begyndelse. Stk. 2: En enig bestyrelse kan dog forhøje kontingentet med op til 5% med kortere varsel. Stk. 3: Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Stk. 4: Intet medlem kan forpligtes økonomisk udover betalingen af kontingent jfr. stk. 1 og 2, dog jfr. 5, stk. 2. Stk. 5: Foreningen kan optage lån eller leasingaftaler via bank, kreditforening eller lignende til udbygning af foreningens backbone. Ved optagelse af lån over kr pr. regnskabsår skal lånoptagelsen godkendes af repræsentantskabet. Stk. 6: Kontingentet dækker driftsudgifter til fælles anlæg for alle medlemmer, nyanskaffelser for alle medlemmer samt udgifter til internetforbindelsen. Stk. 7: Udgifter til oprettelse af fælles netværksforbindelser dækkes efter fordelingsnøglen i stk. 1. Stk. 8: Nye medlemmer betaler et beløb svarende til det oprindelige oprettelsesgebyr forholdsvis efter fordelingsnøglen. Oprettelsesgebyret reguleres efter nettoprisindekset med udgangspunkt i nettoprisindekset den 1. januar Ved udvidelse skal der betales oprettelsesgebyr pr. ekstra tilsluttet lejemål. Stk. 9: Ved udmeldelse tilbagebetales oprettelsesgebyret ikke. Stk. 10: Det enkelte medlem afholder alle udgifter til oprettelse og drift af egne

2 netværksforbindelser frem til et af Foreningen Kollegienet Odenses knudepunkter. Stk. 11: Ejendomsretten til det af foreningen anskaffede udstyr tilhører foreningen, mens ejendomsretten til det af medlemmet anskaffede udstyr tilhører medlemmet. Såfremt der afviges herfra, skal der foreligge skriftlig samtykke fra såvel foreningen som medlemmet. Stk. 12: Ved økonomiske transaktioner over kr mellem Foreningen Kollegienet Odense og eksterne leverandører skal en kopi af foreningens vedtægt indgå som en del af den skriftlige dokumentation. 5 Ansvar Det enkelte medlem er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af egne anlæg. Stk. 2: Foreningen Kollegienet Odense har ret til at kræve reparationer og udskiftninger i det enkelte medlems anlæg, såfremt det er en forudsætning for kollegienetværkets funktion. Stk. 3: Foreningen Kollegienet Odense er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af fælles anlæg. Stk. 4: Er der på et medlems ejendom opstillet fælles anlæg, der tilhører Foreningen Kollegienet Odense, skal omkostninger i forbindelse hermed dækkes af Foreningen Kollegienet Odense. 6 Sanktioner Medlemsorganisationerne er selv ansvarlige for, at deres brugere er informeret om og overholder de krav, der stilles til ansvarlig og lovlig edb-brug. Stk. 2: Hvis der efter opfordring fra bestyrelsen til den enkelte medlemsorganisation ikke iværksættes passende foranstaltninger, jf. 6 stk. 1, kan Foreningen Kollegienet Odenses bestyrelse iværksætte de nødvendige foranstaltninger, herunder eksklusion med øjeblikkelig virkning. 7 Ordinært repræsentantskabsmøde Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed. For at sikre repræsentativiteten og begrundet i, at foreningens virke har betydning for de enkelte medlemsorganisationers drift, skal repræsentantskabsmedlemmerne være valgte medlemmer af bestyrelsen/det ansvarlige organ i den medlemsorganisation, som de repræsenterer eller være udpeget af bestyrelsen/det ansvarlige organ i den pågældende medlemsorganisation. Hver medlemsorganisation har én repræsentant i repræsentantskabet. Stk. 2: Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i marts/april. Stk. 3: Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes skriftligt og evt. elektronisk af bestyrelsen med 14 dages varsel. Emner, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. Den endelige dagsorden udsendes skriftligt og evt. elektronisk 5 dage før mødedatoen. Stk. 4: Medlemsorganisationernes almene brugere har ret til at deltage i repræsentantskabsmødet med taleret, men uden stemmeret. Kun medlemmernes valgte repræsentanter har stemmeret. Bestyrelsen kan mundtligt invitere udenforstående til at deltage i mødet med taleret. Stk. 5: Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når halvdelen af medlemmerne er til stede. I fald repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt på grund af manglende fremmøde, indkaldes til nyt repræsentantskabsmøde, der er beslutningsdygtigt uanset fremmøde. Det 2. møde indkaldes med samme dagsorden til afholdelse tidligst 14 dage og senest 6 uger efter det først indkaldte møde.

3 Stk. 6: Repræsentantskabet træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal. Repræsentanterne kan brevstemme. Brevstemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage inden mødet. Repræsentantskabsmedlemmer fra medlemsorganisationer med fra 0 til og med 69 lejemål har 1 stemme. Repræsentantskabsmedlemmer fra medlemsorganisationer med fra 70 til og med 499 lejemål har 2 stemmer. Repræsentantskabsmedlemmer fra medlemsorganisationer med 500 eller flere lejemål har 3,5 stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 7: Dirigenten kan efter afstemning på generalforsamlingen gennemføre begrænset taletid. Stk. 8: Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal som minimum omfatte følgende punkter: 0. Formalia. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Indkomne forslag. 5. Forelæggelse ved bestyrelsen af regnskab og/eller budget samt fastlæggelse af kontingent. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Stk. 9: Over repræsentantskabets forhandlinger føres en protokol, der underskrives af bestyrelsesformanden, i dennes fravær af næstformanden, og af dirigenten. Protokollen er herefter et fuldgyldigt bevis for, hvad der er foregået på mødet. Protokollen er tilgængelig for alle repræsentantskabsmedlemmer. 8 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen indkalder hertil, når mindst 1/4 af repræsentantskabsmedlemmerne ønsker et nærmere angivet emne behandlet på et repræsentantskabsmøde, eller når der på et tidligere repræsentantskabsmøde er truffet beslutning herom. Stk. 2: Det påhviler bestyrelsen at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Indkaldelse skal ske efter samme regler som indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde. Stk. 3: Med mindre der opstår akutte udgiftsstigninger, som ikke kan inddækkes af kontingentet, kan ekstraordinært repræsentantskabsmøde ikke afholdes i månederne januar, juni, juli, august og december. 9 Bestyrelsen Bestyrelsen består af 5 medlemmer, så længe antallet af medlemsorganisationer er under 10 og af 7 medlemmer ved 10 eller flere medlemsorganisationer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af repræsentantskabsmedlemmerne og blandt foreningens almene brugere. Det enkelte medlem kan stille med op til en kandidat. Valgperioden er et år. Genvalg kan finde sted. Stk. 2: Der vælges 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne. Stk. 3: Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

4 Stk. 4: Hvert bestyrelsesmedlem har en stemme. Stk. 5: Suppleanterne og brugerne har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret. Ved bestyrelsesmedlemmers afbud eller forfald træder suppleanterne ind i bestyrelsen i den rækkefølge, der blev fastlagt ved valget. Stk. 6: Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand. Stk. 7: Ingen bestyrelsesmedlemmer kan have personlig indtægt fra foreningens virke. Stk. 8: Bestyrelsen fører tilsyn med foreningens daglige ledelse- evt. i samarbejde med en af bestyrelsen ansat daglig leder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig i alle sager, der angår foreningens virke, idet den dog til enhver tid er ansvarlig overfor repræsentantskabet. Stk. 9: Bestyrelsen kan træffe beslutning om lønnet assistance af teknisk, økonomisk eller administrativ karakter. Stk. 10: Ethvert medlem af repræsentantskabet, bestyrelsen samt den daglige leder har ret til at få et angivet emne sat på dagsordenen til behandling på førstkommende bestyrelsesmøde. Stk. 11: Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Stk. 12: Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Protokollen er herefter et fuldgyldigt bevis for, hvad der er foregået på bestyrelsesmødet. Protokollen er tilgængelig for ethvert repræsentantskabsmedlem. 10 Daglig leder Bestyrelsen kan jf. 9, stk. 8, vælge at ansætte en daglig leder til varetagelse af foreningens daglige drift i samarbejde med bestyrelsen. Stk. 2: Den daglige leder varetager administrative og praktiske opgaver i henhold til en af bestyrelsen udarbejdet arbejdsbeskrivelse. Stk. 3: Den daglige leder er til enhver tid ansvarlig overfor bestyrelsen og repræsentantskabet. 11 Tegningsregel Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. (se dog stk. 2). Stk. 2: I forbindelse med den daglige drift, kan den daglige leder tegne foreningen, dog kun ved betaling af regninger op til et beløb bestemt af bestyrelsen. Stk. 3: Ingen af foreningens medlemmer hæfter for de foreningen påhvilende forpligtelser. 12 Regnskab og budget Foreningens regnskabsår er 1. august juli. Stk. 2: Senest en uge før det ordinære repræsentantskabsmøde i marts/april fremsendes et revideret regnskab for sidste regnskabsår samt budget for det kommende regnskabsår til samtlige repræsentantskabsmedlemmer. Stk. 3: Bestyrelsen bemyndiges til at regulere sammensætningen af posterne på budgettet, såfremt præmisserne herfor måtte ændre sig. Dette gælder dog kun for den af repræsentantskabet vedtagne budgetramme. En regulering af budgetrammens størrelse skal altid godkendes af repræsentantskabet.

5 13 Vedtægtsændringer Forslag til ændringer af nærværende vedtægt behandles på repræsentantskabsmødet under indkomne forslag. Stk. 2: Beslutning om vedtægtsændringer sker ved almindelig stemmeflerhed forudsat, at mindst 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne afgiver stemme. Afstemningen foregår skriftligt. Der kan afgives brevstemme, som i givet fald skal foreligge på mødet. Stk. 3: Vedtægtsændringer skal bekendtgøres skriftligt til alle repræsentantskabsmedlemmer senest en uge efter vedtagelsen. Stk. 4: Vedtægtsændringer, der medfører en øget økonomisk forpligtigelse for den enkelte medlemsorganisation, giver medlemsorganisationen ret til efter eget valg at udtræde af Foreningen Kollegienet Odense med øjeblikkelig virkning, ved regnskabsårets udløb eller på tidspunktet for ændringens ikrafttræden. Medlemsorganisationen oppebærer såvel rettigheder som forpligtelser indtil datoen for medlemskabets ophør. 14 Foreningens ophør Foreningen opløses ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med foreningens ophør som eneste punkt på dagsordenen. Der træffes beslutning om anvendelsen af foreningens formue samt om afvikling af eventuelle forpligtigelser. Eventuel resterende formue skal tilbageføres til medlemsorganisationerne i overensstemmelse med fordelingsnøglen. Således vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde den 27. april Lars-Michael Lunde Bestyrelsesformand

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Navn, hjemsted og formål...5. Antenneforeningens medlemmer...6. Antenneforeningens ledelse...7. Tekniske installationer... 11

Navn, hjemsted og formål...5. Antenneforeningens medlemmer...6. Antenneforeningens ledelse...7. Tekniske installationer... 11 VEDTÆGTER Indhold Navn, hjemsted og formål...5 Antenneforeningens medlemmer...6 Antenneforeningens ledelse...7 Bestyrelsen... 10 Tekniske installationer... 11 Medlemmernes betalingsforpligtelser... 14

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere