Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse"

Transkript

1 Skatteudvalget (2. samling) L 7 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 7 Folketinget (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse (Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge m.v.) 1 I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. oktober 2014, som ændret ved 4 i lov nr. 574 af 10. juni 2014, foretages følgende ændring: 1. 5 a, stk. 3, ophæves. Stk. 4 bliver herefter stk I lov om en børne- og ungeydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 964 af 19. september 2011, som ændret ved 7 i lov nr af 28. december 2011, 9 i lov nr. 326 af 11. april 2012, 2 i lov nr. 920 af 18. september 2012 og 2 i lov nr af 23. december 2012, foretages følgende ændring: 1. 2, stk. 3, ophæves. 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for udlændinge, der har fået opholdstilladelse i Danmark efter 7, 8 eller 9 b i udlændingeloven før den 1. september For sådanne udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse. Skattemin., j.nr AN011934

2 2 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Regeringen ønsker at gøre det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark. Samtidig ønsker regeringen at give nytilkomne flygtninge og udlændinge et større incitament til at arbejde og blive integreret i det danske samfund. Mange forhold har betydning for, hvor mange asylansøgere der kommer til Danmark, blandt andet det samlede antal asylsøgere, der søger til Europa, asylpraksis og økonomiske vilkår i de enkelte lande. I første omgang fremsættes tre lovforslag, som reducerer den økonomiske fordel ved at få asyl i Danmark: Indførelse af en integrationsydelse, genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge og en harmonisering af optjeningsreglerne for folkepension. Dette lovforslag vedrører genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge. Optjeningsprincippet betyder, at ret til den fulde ydelse er betinget af, at mindst en af de personer, der har forsørgelsespligten over for barnet, har haft bopæl eller beskæftigelse her i riget i mindst 2 år inden for de seneste 10 år forud for den periode, udbetalingen vedrører. Genindførelse af optjeningsprincippet for børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge vil betyde, at flygtninge får en større tilknytning til det danske samfund ved at have været her i landet i en længere periode, før de kan opnå ret til de fulde ydelser. 2. Lovforslaget 2.1. Gældende ret Optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelsen og børnetilskud blev indført med lov nr af 22. december 2010 med virkning fra den 1. januar Ret til den fulde ydelse er efter de gældende regler betinget af, at mindst en af de personer, der har forsørgelsespligten over for barnet, har haft bopæl eller beskæftigelse her i riget i mindst 2 år inden for de seneste 10 år forud for den periode, udbetalingen vedrører. Retten til fuld ydelse optjenes gradvist, så der efter 6 måneders bopæl eller beskæftigelse er ret til 25 pct. af ydelsen. Efter 1 år er der ret til 50 pct., efter 1½ år 75 pct., og efter 2 år 100 pct. Flygtninge, dvs. udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter udlændingelovens 7 eller 8, og udlændinge, der har fået humanitær opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 b, blev med lov nr af 23. december 2012 generelt undtaget fra optjeningsprincippet med virkning fra den 1. januar Udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter 7, 8 eller 9 b i udlændingeloven, er således berettiget til fuld børne- og ungeydelse og børnetilskud fra det tidspunkt, hvor de får meddelt opholdstilladelse i Danmark, hvis de samtidig opfylder de øvrige betingelser for ret til ydelserne. For personer omfattet af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger gælder et såkaldt sammenlægningsprincip, jf. forordningens artikel 6. Sammenlægningsprincippet har til formål at sikre, at personer ikke mister rettigheder, fordi de flytter til eller får arbejde i en anden medlemsstat. I disse tilfælde skal den nye medlemsstat således ved vurdering af, om der er optjent ret til en ydelse foretage sammenlægning med perioder, der er tilbagelagt efter en anden medlemsstats lovgivning. Ordlyden af de gældende lovbestemmelser om optjeningsprincippet ( 2 i børne- og ungeydelsesloven og 5 a i børnetilskudsloven) udelukker ikke i sig selv, at man iagttager sammenlægningsprincippet i forbindelse med anvendelsen af optjeningsprincippet. Det fremgår dog flere steder i bemærkningerne til lovforslaget om indførelse af optjeningsprincippet (lovforslag nr. 79 fra folketingsåret 2010/2011 (1. samling)), at hensigten med indførelsen af optjeningsprincippet var, at beskæftigelses- og bopælsperioder skulle være tilbagelagt i Danmark, således at man kun opnår ret til ydelser, hvis man har en reel tilknytning til Danmark. Skatteministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har den 9. juli 2013 meddelt Udbetaling Danmark, som administrerer børne- og ungeydelse og børnetilskud, at der ved administrationen af optjeningsprincippet i forhold til personer, der er omfattet af forordning nr. 883/2004, skal medregnes perioder, der er tilbagelagt efter en anden medlemsstats lovgivning, ved vurderingen af, om disse personer har optjent ret til børne- og ungeydelse og børnetilskud efter de danske regler. Det er en følge af, at forordninger er almengyldige og gælder umiddelbart i enhver medlemsstat, jf. artikel 288 i EUF-Traktaten. Sammenlægningsprincippet finder dermed anvendelse for borgere samt flygtninge og statsløse, der er eller har været omfattet af lovgivningen i EU/EØS-lande og Schweiz, der er omfattet af forordning nr. 883/2004. Regeringen ønsker generelt at sikre, at nationale velfærdssystemer ikke bliver undergravet af EU-regler, og at EU ikke udvikler sig i retning af en social union. Det skal bl.a. ske ved at arbejde sammen med ligesindede lande for at få taget EU-lovgivningen om velfærdsydelser for vandrende arbejdstagere op til revision snarest muligt. Eksempelvis ønsker regeringen at ændre EU-reglerne, når de ikke tillader f.eks. optjening eller indeksering af børnecheck til borgere fra andre EU-lande Lovforslaget Det foreslås at ophæve undtagelsen for udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter 7, 8 eller 9 b i udlændingeloven, således, at denne gruppe igen bliver omfattet af optjeningsprincippet for børnetilskud, jf. børnetil-

3 3 skudslovens 5 a, stk. 1 og 2, og for børne- og ungeydelsen, jf. børne- og ungeydelseslovens 2, nr. 7. Da formålet med forslaget bl.a. er at undgå, at asylansøgere vælger at komme til Danmark på grund af udsigten til høje offentlige ydelser, foreslås det, at genindførelsen skal gælde for udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter 7, 8 eller 9 b i udlændingeloven den 1. september 2015 eller senere. 3. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Forslaget om at genindføre optjeningsprincippet for udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter 7, 8 eller 9 b i udlændingeloven, skønnes i 2015 at medføre mindreudgifter til børnetilskud og børne- og ungeydelse på ca. 0,5 mio. kr. efter tilbageløb. Mindreudgifterne skønnes at blive forøget til ca. 30,6 mio. kr. i 2016, ca. 58,9 mio. kr. i 2017, ca. 29,0 mio. kr. i 2018 og ca. 23,4 i Fra 2020 skønnes årlige mindreudgifter på ca. 23,6 mio. kr. Den varige virkning skønnes til ca. 24 mio. kr. (2015-niveau), jf. tabel 1. Skønnene er behæftet med en vis usikkerhed, herunder af den eksakte periodisering af mindreudgifterne. Størrelsen af mindreudgifterne som følge af genindførelse af optjeningsprincippet for flygtninge afhænger af antallet af opholdstilladelser. Det er beregningsmæssigt forudsat, at der gives opholdstilladelse til ca børn i 2015, ca børn i 2016 og derefter ca. 900 børn årligt. Det er endvidere forudsat, at der sker familiesammenføring til flygtninge for ca børn i 2016 og derefter ca børn årligt. I 2015 skønnes forslaget at vedrøre udbetaling af børneog ungeydelse samt børnetilskud for ca. 225 børn. I 2016 skønnes ydelser til nye modtagere vedrørende ca børn at blive berørt af optjeningsprincippet og i 2017 skønnes ydelser til nye modtagere vedrørende ca børn at blive berørt. Fra og med 2018 skønnes ydelser til nye modtagere vedrørende ca børn årligt at blive berørt. Tabel 1. Mindreudgifter ved genindførelse af optjeningsprincippet for flygtninge m.v. Mio. kr. (2015-niveau) Varig virkning Børne- og ungeydelse Umiddelbart provenu 0,7 39,6 76,1 37,4 30,2 30,5 31 Provenu efter tilbageløb 0,5 29,9 57,5 28,3 22,8 23,0 23 Børnetilskud Umiddelbart provenu 0,0 1,0 1,9 0,9 0,8 0,8 1 Provenu efter tilbageløb 0,0 0,7 1,4 0,7 0,6 0,6 1 Samlet Umiddelbart provenu 0,7 40,6 78,0 38,4 31,0 31,2 32 Provenu efter tilbageløb 0,5 30,6 58,9 29,0 23,4 23,6 24 Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for kommunerne og regionerne. 4. Administrative konsekvenser for det offentlige Det er Udbetaling Danmark, der står for administration og udbetaling af ydelser efter børnetilskudsloven og lov om en børne- og ungeydelse. Det er Udbetaling Danmarks vurdering, at forslaget om at genindføre optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for udlændinge, b i udlændingeloven med virkning fra og med den 1. september 2015 vil have begrænsede administrative konsekvenser. Herudover indebærer forslaget ikke administrative konsekvenser for det offentlige. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget vurderes ikke at have nævneværdige administrative konsekvenser for de personer, der bliver omfattet af optjeningsprincippet. Der er tale om et begrænset antal borgere. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget vedrører lovgivning om ydelser, der er omfattet af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Sammenlægningsprincippet finder dermed anvendelse for borgere samt flygtninge og statsløse, der er eller har været omfattet af lovgivningen i EU/EØS-lande og Schweiz, der er omfattet af forordning nr. 883/2004. Langt hovedparten af de personer, som kommer til Danmark som flygtninge, vil ikke være omfattet af forordningen.

4 4 9. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag er ikke forinden fremsættelsen sendt i høring, da regeringen ønsker at genindføre optjeningsprincippet for flygtninge m.v. hurtigst muligt for at gøre det mindre attraktivt at søge om asyl i Danmark og herved mindske antallet af asylansøgere. Lovforslaget er samtidig med fremsættelsen sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Adoption & Samfund, Advokatsamfundet, Advokatrådet, Akademikerne, Ankestyrelsen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ATP, Borger- og Retssikkerhedschefen i SKAT, Børnesagens Fællesråd, BUPL, Børne- og Kulturchefforeningen, Børnerådet, CEVEA, CEPOS, Danmarks Arbejdsgiverforening, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Lærerforening, Danmarks Vejlederforening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Friskoleforening, Dansk Gartneri, Dansk Landbrugsrådgivning, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Teknisk Lærerforbund, Dansk Told- og Skatteforbund, Danske Advokater, Danske Erhvervsskoler, Danske Handicaporganisationer, Danske Produktionsskolers Lærerforening, Danske Regioner, Danske Skoleelever, Danske Undervisningsorganisationers Samråd, Danske Universiteter, Datatilsynet, De Samvirkende Invalideorganisationer, Den Danske Skatteborgerforening, Det Centrale Handicapråd, Det Kriminalpræventive Råd, Det Sociale Nævn, Dokumentations- og Rådgivningscenter om racediskrimination, DI, Efterskoleforeningen, Ejendomsforeningen Danmark, Erhvervsstyrelsen Team effektiv regulering, Finansrådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, FOA, Foreningen af 10. klasse skoler i Danmark, Foreningen af Danske Skatteankenævn, Foreningen af socialchefer i Danmark, Forsikring & Pension, FSR danske revisorer, FTF, Fællesrådet for Foreninger for Uddannelses- og Erhvervsvejledningen, Grønlands Hjemmestyre, HK Privat, ISOBRO, IT-Universitetet, KL, Kraka, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig A-kasse, Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen af Opholdssteder, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere, Landsskatteretten, Ledernes Hovedorganisation, Lejernes Landsorganisation, LO, Moderniseringsstyrelsen, Produktionsskoleforeningen, Rektorkollegiet, Retssikkerhedssekretariatet, Rigsombudet på Færøerne, Rigsrevisionen, Rådet for Etniske Minoriteter, Rådet for Socialt Udsatte, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, Skatteankestyrelsen, Skolelederforeningen, SRF Skattefaglig Forening, Sundhedskartellet, Udbetaling Danmark, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ungdomsboligrådet, Ældreboligrådet, Ældremobiliseringen, Ældresagen. 10. Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Positive konsekvenser/mindre udgifter Forslaget skønnes at medføre mindreudgifter efter tilbageløb på ca. 0,5 mio. kr. i 2015, ca. 30,6 mio. kr. i 2016 og ca. 58,9 mio. kr. i Den varige virkning skønnes til ca. 24 mio. kr. (2015-niveau). Negative konsekvenser/merudgifter Begrænsede administrative konsekvenser. Ikke nævneværdige administrative konsekvenser. Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Lovforslaget vedrører lovgivning om ydelser, der er omfattet af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Sammenlægningsprincippet finder dermed anvendelse for borgere samt flygtninge og statsløse, der er eller har været omfattet af lovgivningen i EU/EØS-lande og Schweiz, der er omfattet af forordning nr. 883/2004. Langt hovedparten af de personer, som kommer til Danmark som flygtninge, vil ikke være omfattet af forordningen.

5 5 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Det foreslås at ophæve den undtagelse fra optjeningsprincippet for børnetilskud, der gælder for udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter 7, 8 eller 9 b i udlændingeloven for at gøre det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark. Dermed bliver disse personer omfattet af optjeningsprincippet for børnetilskud i børnetilskudslovens 5 a, stk. 1 og 2. Dette betyder, at de skal have haft bopæl eller beskæftigelse her i riget i mindst 2 år inden for de seneste 10 år forud for den periode, udbetalingen vedrører, hvis de skal have ret til fuld ydelse. De vil optjene retten til fuld ydelse gradvist, så der efter 6 måneders bopæl eller arbejde er ret til 25 pct. af ydelsen. Efter 1 år er der ret til 50 pct., efter 1½ år 75 pct., og efter 2 år 100 pct. For personer omfattet af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger gælder et såkaldt sammenlægningsprincip, jf. forordningens artikel 6. Borgere samt flygtninge og statsløse, der er omfattet af forordningen og er eller har været omfattet af lovgivningen i EU/EØSlande og Schweiz, skal således have medregnet perioder, der er tilbagelagt efter et andet EU/EØS-land eller Schweiz lovgivning, ved vurderingen af, om disse personer har optjent ret til børne- og ungeydelse og børnetilskud efter de danske regler. De nærmere regler om fastsættelsen af perioder med bopæl og beskæftigelse fremgår af bekendtgørelse nr af 23. december 2012 om optjening af ret til ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag 1-8, for så vidt angår børnetilskuddet. Disse nærmere regler vil således fremover også være fuldt ud gældende for udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter 7, 8 eller 9 b i udlændingeloven den 1. september 2015 eller senere, jf. bemærkninger til 3, stk. 2, nedenfor. Da udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter 7, 8 eller 9 b i udlændingeloven, anses for at få bopæl her i riget, når de har fået opholdstilladelse og bliver registreret i CPR-registeret, er det fra dette tidspunkt, at optjeningen af ret til børnetilskud på baggrund af bopæl påbegyndes. Hvis udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter 7, 8 eller 9 b i udlændingeloven, efter tilladelse fra udlændingestyrelsen arbejder i Danmark, mens de er registrerede som asylansøgere, medgår dette arbejde ved optjeningen af ret til børnetilskud ligesom for alle andre i det omfang, det opfylder de fastsatte krav til beskæftigelse i 2-8 i bekendtgørelse nr af 13. december 2013 om børne- og ungeydelsen. Genindførelsen af optjeningsprincippet for udlændinge, b i udlændingeloven, ændrer ikke ved betingelserne for at få børnetilskud i øvrigt. Udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter 7, 8 eller 9 b i udlændingeloven, skal således fortsat opfylde de betingelser, der fremgår af børnetilskudsloven for at få ret til børnetilskud. Til nr. 1 Til 2 Det foreslås at ophæve den undtagelse fra optjeningsprincippet for børne- og ungeydelse, der gælder for udlændinge, b i udlændingeloven. Dermed bliver disse personer omfattet af optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelsen i børne- og ungeydelseslovens 2, stk. 1, nr. 7. Dette betyder, at de skal have haft bopæl eller beskæftigelse her i riget i mindst 2 år inden for de seneste 10 år forud for den periode, udbetalingen vedrører, hvis de skal have ret til fuld ydelse. De vil optjene retten til fuld ydelse gradvist, så der efter 6 måneders bopæl eller arbejde er ret til 25 pct. af ydelsen. Efter 1 år er der ret til 50 pct., efter 1½ år 75 pct., og efter 2 år 100 pct. De nærmere regler om fastsættelsen af perioder med bopæl og beskæftigelse fremgår af bekendtgørelse nr af 13. december 2013 om børne- og ungeydelsen 1-15, for så vidt angår børne- og ungeydelsen. Disse nærmere regler vil således fremover også være fuldt ud gældende for udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter 7, 8 eller 9 b i udlændingeloven den 1. september 2015 eller senere, jf. bemærkninger til 3, stk. 2, nedenfor. Genindførelsen af optjeningsprincippet for udlændinge, b i udlændingeloven, ændrer ikke ved betingelserne for at få børne- og ungeydelse i øvrigt. Udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter 7, 8 eller 9 b i udlændingeloven, skal således fortsat opfylde de betingelser, der fremgår af børne- og ungeydelsesloven for at få ret til børneog ungeydelse. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til 1, idet det anførte om genindførelse af optjeningsprincippet for børnetilskud også gør sig gældende for genindførelse af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelse. Til 3 Det foreslås i stk. 1, at genindførelsen af optjeningsprincippet for børnetilskud og børne- og ungeydelse for udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter 7, 8 eller 9 b i udlændingeloven, træder i kraft den 1. september Det foreslås i stk. 2, at genindførelsen af optjeningsprincippet for udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter 7, 8 eller 9 b i udlændingeloven, skal ske fremadrettet. Genindførelsen vil således gælde for de udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter 7, 8 eller 9 b i udlændingeloven efter lovens ikrafttrædelse. Udlændinge, der har en opholdstilladelse i Danmark efter 7, 8 eller 9 b i udlændingeloven, som er gyldig inden lovens ikrafttræden, berøres ikke af lovforslaget. Dette betyder, at de fortsat kan få fuld børne- og ungeydelse samt fuldt børnetilskud både for børn, som de i forvejen får fuld ydelse

6 for, og for børn, som de opnår ret til ydelser for efter den 1. september

7 7 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende ret Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. oktober 2014, som ændret ved 4 i lov nr. 574 af 10. juni 2014, foretages følgende ændring: 5 a. --- Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse for udlændinge, b i udlændingeloven. Stk. 4. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan fastsætte nærmere regler for udbetaling samt dokumentation og beregning af perioder med bopæl og beskæftigelse her i riget i henhold til stk. 1 og a, stk. 3, ophæves. Stk. 4. bliver herefter stk I lov om en børne- og ungeydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 964 af 19. september 2011, som ændret ved 7 i lov nr af 28. december 2011, 9 i lov nr. 326 af 11. april 2012, 2 i lov nr. 920 af 18. september 2012 og 2 i lov nr af 23. december 2012, foretages følgende ændring: Stk. 3. Stk. 1, nr. 7, finder ikke anvendelse for udlændinge, b i udlændingeloven. 1. 2, stk. 3, ophæves. 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for udlændinge, der har fået opholdstilladelse i Danmark efter 7, 8 eller 9 b i udlændingeloven før den 1. september For sådanne udlændinge finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Forslag. Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2014-15. Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2014-15. Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love (Årsrapporter på engelsk og regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen) 1 I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 14-4371532 Udkast Den 31. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende

Læs mere

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 23 Bilag 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 11. oktober 2013 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. februar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. juni 2014 af skatteministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Støtte til særlige

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 59 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Stipendium til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven Lovforslag nr. L 221 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven (Ingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven (Ophævelse af krav til

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012

Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Skatteministeriet J. nr. 2012-321-0022 Udkast 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Fremsat den x. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen)

Fremsat den x. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Fremsat den x. januar 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed (Revisors uddannelse og certificering af revisorer

Læs mere