Direktionscenter Økonomi. 7. maj Bilag A. Budgetopfølgning Indledning:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:"

Transkript

1 Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt halvårsregnskabet. Administrationen har derudover foretaget en administrativ opfølgning pr. januar. Budgetopfølgningen har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages justeringer for at sikre budgetoverholdelse. Denne budgetopfølgning er indspil fra centre om, hvorvidt de økonomiske forudsætninger forventes at kunne holde både mer- og/eller mindreudgifter. Sammenfatning. Budgetopfølgningen peger samlet set på merudgifter i størrelsesordenen 3,3 mio. kr. serviceudgiftsrammen forventes mindreudgifter på 8,8 mio. kr. Udenfor serviceudgiftsrammen forventes en merudgift på 13,0 mio.kr. og på finansieringssiden forventes merindtægter på 14,2 mio. kr. På anlægssiden er her indarbejdet anlægsprojekter på 13,3 mio. kr. Mindreudgiften indenfor serviceudgiftsrammen flugter næsten med den aftale KL og regeringen har indgået om nedsættelse af serviceudgifter på landsplan med næsten 2 mia. kr. mod samtidig hævelse af anlægsrammen. Konsekvenserne for skolekonflikten vil blive omfordelt, således mindreforbrugene på omkring 7 mio. kr. i lønudgifter lægges i en pulje til brug for tiltag på skoleområdet, under Børne- og Undervisningsudvalget. På sundhedsområdet er brugt KLs skøn for forventningen til regnskabet efter råd fra Deloitte. Det betyder, at der ikke er lagt forventninger om merforbrug ind i I 2012 holdt KLs skøn ikke med et merforbrug på ca. 3 mio. kr. Der er således en risikovurdering i størrelsesordning 3,0-3,5 mio. kr. for De enkelte områder Økonomi- og Planudvalget serviceudgiftsrammen forventes et mindreforbrug på 6,7 mio. kr., mens beskæftigelsesområdet viser en merudgift på 3,2 mio. kr. Denne mindreudgift skal dog ses i sammenhæng med merudgiften på området under Social- og Sundhedsudvalget (kontanthjælpsområdet). Anlægsudgifter udgør 5,5 mio. kr. Ændringerne vedrører i det væsentligste: Side 1

2 Økonomi- og Planudvalg Drift og anlæg Udenfor Anlægsudgifter Regulering af lønstigningen fra 2012 til ,6-0,1 Forsikringer 3,3 Lønninger / manglende indtægt Kommunale ejendomme -1,0 Udbetaling Danmark -1,0 Forsikrede ledige særlig uddannelsesydelse 2,0 Seniorjobordning 3,6 Løntilskud forsikrede ledige -2,5 Fleksjob og ledighedsydelse -1,7 Ressourceforløb 6,0 Driftsudgifter alle målgrupper -4,4-2,4 0,3 Salg af ejendommen Industrivangen 23-5,5 I alt -6,7 3,2-5,5 Regulering af lønstigningen fra 2012 til 2013 Jf. KTO forlig forventes en lavere lønudvikling fra 2012 til 2013 end først budgetteret. Midtvejreguleringen udgør 5,7 mio. kr. som modregnes i bloktilskuddet (dvs. indgår under finansiering). Ishøj Kommunes egne beregninger viser en besparelse 7,6 mio.kr. De resterende 1,9 mio. kr. foreslås at overgå til Økonomi- og Planudvalgets råderumspulje, der herefter udgør 6,6 mio. kr. Udbetaling Danmark personale Der er afsat budget til betaling af personale overgået til Udbetaling Danmark. Budgettet er baseret på beregninger foretaget af Udbetaling Danmark. Det faktiske behov for lønmidler har først været muligt at vurdere, efter den fysiske overgang af medarbejdere til Udbetaling Danmark. Efter beregninger foretaget Udbetaling Danmark i forhold til, hvilke medarbejdere kommunerne har overdraget, er der foretaget ny beregning. Ifølge disse beregninger er Ishøj Kommunes bidrag 1 mio. kr. mindre end først anslået. Forsikringer Forsikringer nedskrives, da budgettet skønnes for højt i forhold til det faktiske behov. Området vil blive vurderet i forbindelse med budgetlægningen for Lønninger / manglende indtægt Kommunale ejendomme I budgettet har der under Kommunale Ejendomme været budgetlagt med 1,0 mio.kr. i indtægt, som vedrører overførte lønmidler til diverse anlægsprojekter. For 2013 gælder disse overførte lønmidler følgende 3 anlæg; Vibeholmskolen, Strandgårdskolen og Ishøj Skole. Men i forbindelse med nærværende budgetopfølgning er det blevet besluttet, at den forventede indtægt fra anlægsmidlerne skal 0-stilles. Der ligger ikke nogen politisk beslutning om, hvorfor beløbet oprindeligt er blevet indført, hvorfor beløbet muligvis historisk er blevet indført i forbindelse med besparelser.til orientering kan det oplyses, at beløbet ligeledes i budgetårene også 0-stilles. Forsikrede ledige - særlig uddannelsesydelse Den særlige uddannelsesydelse er en ny ydelse. Den gives i første halvår af 2013 til den gruppe forsikrede ledige, der falder ud af dagpengeordningen. Denne gruppe har ret til en ydelse, som svarer til kontanthjælp, men som ikke er afhængig af ægtefælles indkomst og formue. Side 2

3 Antallet af A-dagpengemodtagere forventes at falde pga. justeringen i dagpengeperioden. A- dagpenge er omfattet af beskæftigelsestilskuddet og de uudnyttede beskæftigelsesmidler hensættes. På nuværende tidspunkt er hensat 10,8 mio. kr., som øges med yderligere 6,2 mio. kr. til i alt 18,0 mio. kr. Midlerne forventes at skulle tilbagebetales. Det er væsentligt at holde sig for øje at den endelige regulering for 2012 endnu heller ikke er kendt. Mindreforbruget indenfor A-kasseledige modsvares delvist af merudgifter til andre områder. Eksempelvis vil A-kasse ledige kunne overgå til seniorjob eller andre ydelser (uddannelse eller kontanthjælp). Merudgifterne til disse områder vil delvist kunne finansieres via de hensatte beskæftigelsesmidler. Af forsigtighedsgrunde reserveres beløbet i budgetsammenhæng. Seniorjobordningen Forsikrede ledige over 55 år er berettiget til seniorjobordningen og dermed ansættelse på ordinære vilkår i offentligt regi. Ordningen har tidligere været varetaget af HR og er finansieret af uforbrugte midler. Der er ved overdragelsen derfor ikke fulgt budget med. Idet dagpengeretten falder ved 2 år er stadig flere som ønsker at benytte sig af ordningen. Statstilskuddet er på 135 t. kr. men det dækker ikke den faktiske udgift. På nuværende tidspunkt er der 20 borgere på ordningen, og jobcentrets vurdering er, at antallet vil stige til 24 helårspersoner. Der er delvis kompenserede besparelser på løntilskud til forsikrede ledige. Løntilskud forsikrede ledige Antallet af løntilskud til forsikrede ledige forventes at falde eftersom personer over 55 år vil være berettiget til seniorjobordningen. Fleksjob og ledighedsydelse Reglerne for fleksjob er ændret, således der er sat en begrænsning på nye sager på, hvor høj fleksjoblønnen kan være. Samtidig er indført mulighed for at kunne varetage fleksjob i færre timer pr. uge. Ændringer vil betyde en reduktion i udgifterne specielt til fleksjob, da ordningen ikke længere vil være så attraktiv. Ressourceforløb Ordningen med ressourceforløb er indført i Ressourceforløb gives til personer, der ikke kan modtage førtidspension efter opstramninger på lovgivningen. Førtidspensionsområdet er beskrevet under Social- og Sundhedsudvalget. Driftsudgifter for alle målgrupper Budgettet nedjusteres, da driftsudgifterne delvist erstattes af ressourceforløb og uddannelsesydelse. Er sammensat af flere ændringer, der henvises til uddybning i bilag B. Endvidere budgetomplaceres energibudgetterne med 1,0 mio. kr., som finansierer bl.a. en energirevisor en nulløsning Salg af ejendommen Industrivangen 23 Grunden ved Industrivangen 23 (Medina) er solgt til 5,5 mio. kr. Salget indarbejdes i denne budgetopfølgning. Side 3

4 Kultur- og Integrationsudvalg Drift Indtægter svømmehal 0,6 Indtægter svømmehal Indtægterne i svømmehallen er for højt og vil ikke kunne opnås, hvorfor budget foreslås nedskrevet. Budgettet på indtægter i 2012 er sat til mere end 0,7 mio. kr. mens indtægterne faktisk har været ca. 40 t. kr. Social- og Sundhedsudvalg Drif Side 4 Udenfor Foranstaltninger børn med særligt behov 3,0 Førtidspensioner -3,0 Ikke forsikrede ledige kontanthjælp 9,0 Boligsikring - ej pensionister 1,5 Sygedagpenge -2,2 Grundtilskud 1,6 Resultattillskud 1,3 0,2 I alt 3,0 8,4 Foranstaltninger børn med særligt behov En gennemgang af behovet for foranstaltninger til børn med særlig behov viser, at udgiftspresset er større end budgetlagt. Det skyldes bl.a. forventning om en foranstaltning for en familie med flere børn men også flere enkeltstående ændringer i behovet. Kalkulen er baseret på dispositionsbogholderi, og skønnet er dermed baseret på de faktiske børn, der er kendt i Familiecentret. Førtidspension Reglerne for at kunne modtage førtidspension er strammet op, således det er sværere at blive berettiget. Borgere under 40 år vil i stedet skulle tilbydes anden foranstaltning. Borgerne skal i stedet tilbydes et ressourceforløb, se under Økonomi- og Planudvalget. Ikke forsikrede ledige (kontanthjælp) Der er et udgiftspres indenfor kontanthjælpsområdet. Udgiftspresset kommer som følge af flere ledige både tidligere A-dagpengemodtagere og borgere under 40 år, som ikke efter nye regler kan opnå førtidspension. Området er budgetlagt efter Beskæftigelsesregionen tidligere beregninger, hvor der forventninger om et større opsving. Udviklingen følges tæt. Boligsikring - ej pensionister Boligsikringen ydes som tilskud i forhold til husstandsindkomsten. Ved en stigning i antallet af ikke-forsikrede ledige (kontanthjælpsmodtagere), vil der dermed komme en større andel af personer, som er berettiget til boligsikring, og merudgiften bliver derfor en direkte konsekvens af stigningen i udgifter til ikke-forsikrede ledige. Sygedagpenge Antallet af sygedagpengemodtagere har været mindre end forventet. Området skal dog ses i sammenhæng med forsikrede og ikke-forsikrede ledige, hvor der har været stigning på begge af disse områder.

5 Grundtilskud Ved lovændring fra 2012 er grundtilskuddet for integrationspersoner ændret med ca. en tredjedel. Budgettet for 2013 og overslagsår har ikke været reguleret. Lovændringen indgår i bloktilskudsberegningen og kommunen er derfor allerede blevet kompenseret. Resultattilskud Antallet af integrationspersoner der enten har afsluttet en uddannelse eller er kommet i arbejde indenfor introduktionsperioden har været væsentligt mindre i 2012 og indtil videre i Det er derfor nødvendigt at regulere budgettet i forhold til nye forventninger. Om ovenstående har konsekvenser for overslagsårene er endnu for tidligt at sige. Her afventes et skøn fra Jobcentret. Er sammensat af flere ændringer, der henvises til uddybning i bilag B. Teknik- og Bygningsudvalg Drift og anlæg Side 5 Udenfor Anlægsudgifter Kunstens Ø og Vandhunden 0,4 Ishøj Varmeværk -0,6 Strandgårdsskolen 4,8 Ishøj Skole 5,0 Toiletbygninger på Ishøj Tange 2,0 Energihandleplan 3,6 Køkkenfaciliteter på daginstitutionsområdet 2,5-0,2 0,9 I alt 0,2-0,6 18,8 Kunstens Ø og Vandhunden Plan-, Bygge- og Miljøcenter (PBM) søger om bevilling til rådgiverbistand på projekterne Kunstens Ø og Vandhunden, Ishøj Havn. Arken ønsker at anlægge en lagune rundt om Arken, som forbindes til Jægersø. Projektet Kunstens Ø er et kompliceret landskabeligt anlægsprojekt i et naturområde, hvor der er udpeget flere beskyttelser. Til projektet og tilhørende lokalplan og kommuneplantillæg skal der henholdsvis udarbejdes en VVMredegørelse. Ishøj Varmeværk Tidligere lå SRO (signalovervågningssignal) under Ishøj Varmeværk (takstfinansieret forsyning) og hermed blev over/underskuddet fra 2 år tilbage indregnet i taksten for budgetåret. Pr. 1. januar 2013 overgik SRO en til Direktionscenter - Kommunale Ejendomme og hermed blev SRO en skattefinansieret. Overskuddet på ovenstående 547 t. kr. skal således ikke overgå til SRO budgettet under Kommunale Ejendomme, hvorfor beløbet således skal tilgå Varmeværket, da overskuddet, som stammer fra regnskabsår 2011 skal holdes udenfor det skattefinansierede område. Er sammensat af flere ændringer, der henvises til uddybning i bilag B. Strandgårdsskolen Der er på byrådsmødet februar 2013 søgt en merbevilling på 4,8 mio. kr. til anlægssagen på Strandgårdsskolen. Merbevillingen indarbejdes.

6 Indskoling Indskolingen og sfo-hus på Ishøj Skole søges frigivet bevilling på 5 mio. kr. Konsekvensen for 2014 vil være en tilsvarende mindreudgift. Budget for 2014 ændres ikke - idet konsekvensen så ville være, at der reelt gives tillægsbevilling i 2013 som kassefinansieres, da budgetunderskud i 2014 bliver tilsvarende 5,0 mio.kr. mindre. Toiletbygninger på Ishøj Tange Der indregnes udgiften til toiletbygninger på Ishøj Tange. Der afsættes et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. Der er ikke tale om en frigivelse af bevilling, som skal ske efter sædvanlig praksis. Energihandleplaner På Økonomi- og Planudvalgets møde april 2013 er søgt frigivet 3,6 mio.kr. frigivet til implementering af energihandleplaner, som betyder optimering og renoveringer flere steder i kommunen for at opnå en energimæssig gevinst for kommunen. Køkkenfaciliteter i daginstitutioner Der afsættes et rådighedsbeløb til køkkenfaciliteter på daginstitutionsområdet. Der er ikke tale om en frigivelse af bevilling, som skal ske efter sædvanlig praksis. Børne- og Undervisningsudvalg Drift Tilpasning af budgetter -2,9 Fejlretning videreførelsessag 1,3 Specialundervisning, specialfritidshjem og børnehaver -3,0 herunder lokale tilbud i stedet for udgiftstunge tilbud fra andre kommuner -1,2 I alt -5,8 Tilpasning af budgetter Budgetterne reguleres i forhold til ændringer i børnetallet. Fejlretning videreførelsessag Ved indarbejdning af videreførelsessagen er mindreforbrug på Kirkebækskolen og Frihjulet fejlagtigt medtaget som et merforbrug. Det samlede mindreforbrug var 660 t. kr., men pga. fortegnsmisforståelsen tæller fejlrettelsen dobbelt. Specialundervisning, specialfritidshjem og børnehaver Der arbejdes konstant på at etablere lokale tilbud, således antallet af udgiftstunge tilbud i andre kommuner reduceres. Gennemgang af dagtilbud i forhold til det faktiske antal børn hvorefter behovet er tilrettet. Er sammensat af flere ændringer, der henvises til uddybning i bilag B. Side 6

7 Klima og Miljøudvalg Drift Udenfor Genbrugsstationer 2,0 Genbrugsstationer Der forventes en ikke budgetteret udgift til oprensning af tidligere genbrugsplads. Finansiering Finansiering udviser en merindtægt på 14,2 mio. kr. Låneoptagelse Der er optaget lån vedrørende lånerammen for 2012 på 40,0 mio. kr. Den budgetterede låneramme for 2013 på 20,2 mio. kr. forventes først optaget i Samlet likviditetsforbedring på 19,8 mio. kr. er indarbejdet i budgetopfølgningen. Midtvejsregulering lavere lønudvikling Midtvejsregulering af bloktilskud pga. lavere lønudvikling udgør en mindreindtægt på 5,7 mio. kr. Reguleringen modsvares af en mindreudgift til lønudviklingen under serviceudgiftsrammen. Afdrag Der modtages 0,9 mio.kr. på kommunens tilgodehavende hos Thorshøjgård. Modsat forventes kommunen at afdrage 2,4 mio. kr. på kommunens lån i forbindelse med køb af hotellet, svarende det ultimo 2012 medtagne afdrag på pantebrevet fra salg af hotellet. Beskæftigelsestilskud Endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011 giver en merindtægt på 2,4 mio. kr., der er anvendt til mindre låneoptagelse vedrørende lånerammen for Likviditet Ved budgetvedtagelsen for forventedes en kassebeholdning ultimo 2012 på 21,7 mio. kr. Som følge af det positive regnskabsresultat for 2012 var den faktiske kassebeholdning ultimo 2012 på 74,9 mio. kr. Der er budgetlagt en forøgelse af kassebeholdningen i 2013 på 11,4 mio. kr. i henhold til økonomiaftalen. Videreførelser af anlægsbevillinger fra 2012 giver et forbrug i 2013 på 0,8 mio. kr. Som tidligere nævnt giver denne budgetopfølgning samlet merudgifter for 3,3 mio. kr. Kassebeholdningen ultimo 2013 kan derefter beregnes til 82,2 mio. kr. Bilag: 1. Bilag B: Oversigtsskema over budgetopfølgning 2013 Side 7

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Materiale til Budget 2016-2019

Materiale til Budget 2016-2019 Materiale til Budget 2016-2019 Basisbudget Generelle bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 14. august 2015 1. Budgetbog side 2 Indholdsfortegnelse Basisbudget overordnede bemærkninger

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Forslag til årsbudget 2015

Forslag til årsbudget 2015 Forslag til årsbudget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Byrådets møde den 16. september 2014 1. behandling af budgetforslaget Indholdsfortegnelse Side GENEREL DEL Økonomisk redegørelse... 7 Økonomisk politik...

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere